2016. február archívum

2016. február 22. FIGYELJ KELET HÁZA! FÖLDEDBÕL A REMÉNY ÚJ HAJTÁSA FOG FELNÖVEKEDNI

1995. április 28.

Vassula, hadd énekeljem el neked, barátomnak, Szívem énekét! Írd:
Ó, én népem, barátaim, rokonaim! Uratok el fog jönni, és megpihen szívetekben. Jelenlétemben meg fogtok újulni, mert elhatároztam, hogy körülveszlek benneteket szabadító énekemmel. Elhatároztam, hogy összegyûjtöm a világ népeit és oktatni fogom õket. új énekemet, Nevem tiszteletére írtam.

Nem hallottátok, hogy szándékomban áll szabadulást hozni az emberiségnek? Tervem örökérvényû és Szívem szándéka kitart korszakról korszakra.
Figyelj Kelet háza! Ne légy süket kiáltásaimra! Vártad mindenekfeletti uralmamat, Kelet szeretett háza, hogy megmentéstekre leszálljak a magasságos mennybõl, és most ezt mondom nektek: napról napra erõsödni fogsz trónodon, mert lásd, földedbõl 1 a remény, az igazságosság és az igazi béke új hajtása fog felnövekedni, és e ház lakói mindenütt békét fognak terjeszteni… Keleti házam leánya! Jelentsd ezt örömkiáltással, menj és hirdesd Szavaimat! Mondd:

“Az Úr eljön szent lakóhelyérõl,
hogy megvigasztalja népét
és megszilárdítsa Egyházát.”


Szemem ma egy ígéretes emberen nyugszik, õ fogja megkapni a koronát.Õ az, aki a keleti partról tûnik fel, aki dicsõíteni fog engem… és angyalaim királyi jelvénnyel kezükben fognak leszállni és felékesítik õt a trón számára mint uralkodót. Ó Vassula! Táncolj és örömmel kiálts, mert igen közel van már az a nap. én már munkálkodom itt és most, hogy ezt az ünnepnapot 2 meghozzam nektek, hogy minden múltbéli balszerencse örömre forduljon.
Hagyomány háza, nem hallottad? Nem értetted még meg, hogy a te házadból fognak engem háromszorosan megdicsõíteni? Nem hallottad, hogy az ég áldását adtam hajtásodra? Ahogy egykor átok voltál a nemzetek között, úgy foglak most feltámasztani, hogy te légy nyugati házam gyógyító balzsama és a népek áldása.

Kelet háza! Gyõzelmes hajtás növekedik, hogy egyesítse házamat. Ajkam remeg a meghatottságtól, Szívem a felkentért énekel… és a mélység dühödten üvölt léptei hangjára, mert házam eggyé lesz. A nyugati ház és a keleti ház egyként fog élni, mert Nevem lesz kötelékük. Teljes békébe, feddhetetlenségbe és szeretetbe öltöztetem õket. új Nevem lesz a királyi jel e két ház között…
Ez hamarosan, a ti idõtökben bekövetkezik, ezért ne mondjátok: “Az Úr újból saját idejét említi.” Mondottam nektek, hogy irántatok való szeretetemben elhatároztam, sietni fogok tervemmel. Seregemmel együtt hamarább fogok rátaposni ellenségemre 3 és a két vadállatra! 4

Jöjjetek, és tanuljátok meg: a rombolás vezetõje valójában a három ördögi lélek. Háromszöget alkotnak, egyenként elfoglalva a sarkokat, és az õ romlott világukba vezetik az egész világot. Megittasodtak a szenteknek és mindazoknak a vérétõl, akik istenségemrõl tesznek tanúságot. Nem látjátok? El kell mozdítaniuk Péter székét, és azt, aki rajta ül, hogy teljessé tegyék és sikerrel koronázzák romboló mûvüket. Az a céljuk, hogy elpusztítsák Egyházamat… De ne féljetek! Megígértem, hogy “a pokol kapui nem vesznek erõt rajta.” 5

Igen, ez történik most. A rombolás vezetõi, tudományos fokozatokkal csillognak, romlottak és bûzük már az egész világon érezhetõ. Õk azok, akikrõl a Szentírás mondja: képesek csodát tenni 6 és ügyességükkel elcsábítják a világ tíz tornyát és rajtuk keresztül a Föld minden nemzetét. Minden az õ varázslatuk alá kerül… ha egyszer teljessé válik seregük, feltûzik jelvényeiket 7 és a három undorító lélek erõikkel együtt háborút indít …örök áldozatom ellen. Így ír errõl a Szentírás 8

A mindenható Isten nagy napjának harca.

Valójában már elérkezett a nagy gonoszság és a nagy ínség órája, de le fogom gyõzni, mert én vagyok az uralkodók Ura és a királyok Királya. Az egész menny minden szenttel, apostollal és prófétával együtt meg fogja ünnepelni vereségüket. 9
Fehér lovon fogok megjelenni mint az igazságosság harcosa 10 ítéletet fogok hirdetni szentjeim, apostolaim és prófétáim elõtt . 11a sárkány 12 ellen, a vadállat, a hamis próféta, vagyis a második vadállat és a három undorító lélek 13 ellen, és kardommal megverem õket. 14. …össze fog dõlni a torony, amelyet építettek ó vagyis a tudósok neve alatt a két vadállat követõi! Mint letört tövisek hatoltak Testembe, de mindegyiküket kiírtom és tûzbe vetem. 15 A többit leheletem fogja tûzként elpusztítani…

Mivel semmit sem lehet elrejteni szemem elõl, mondom nektek, hogy minden nemzet a vadállatot és a hozzá hasonlókat tette meg uralkodónak, egyet az övéik közül, aki tekintélyét kiterjesztette minden egyes fûszálra. Veled vagyok, és megtanítalak, miként kell ezt érteni! Írd: A második vadállat, amely az elsõnek szolgája, azáltal mutatja meg végtelen hatalmát, hogy folyamatosan leszakítja a csillagokat 16 és ledobja õket a földre mint fügéket. Figyelj és értsd meg: Hatalma 17

“felnõtt az ég seregéig,
a seregbõl és a csillagok közül néhányat
a földre vetett, és összetiporta õket.
Felnõtt egészen a 18 sereg Fejedelméig,
megszüntette a mindennapi áldozatot,
és elpusztította szentélye helyét és seregét.” 19

Õk azok, akik egykor léteztek, de nincsenek többé. Õk azok, akik megszûntek létezni. Egykor enyéim voltak az égi seregek, és a csillagok, de elhatározták, hogy elmennek tõlem és a vadállathoz csatlakoznak.

“Ezek egyetértenek a vadállattal,
erejüket és hatalmukat rendelkezésére bocsátják.” 20

Nap mint nap eladnak engem és megszentségtelenítenek örök áldozatomban, isteni szeretetem áldott Szentségében. Érted? Látod milyen nagy felfordulás következik?

Ezért menj most és hallasd hangodat az egész Földön és terjeszd üzenetemet a világ széléig! Fogadd békémet, hogy békében munkálkodj! Dicsérj engem, mert új életet adok lelkednek…

Dicsõség legyen Istennek!
Köszönöm Neked, teljes szívembõl köszönöm!
Új életre keltem.
Húsból való szívet adtál nekem,
testem újból kivirult.
Kiválasztottál, jóságod örömére feltámasztottál,
megengedted, hogy házadban éljek
életem minden napján.
áldott legyen az Isten,
aki megengedi, hogy minden órában örvendjek
édességének, gyengédségének és kegyelmének!
Isten Szava élet.
Tanítsd nyelvemet,
hogy hirdessem jóságodat,
és dicsérjem Szent Nevedet
örökkön örökké!
Amen.

Jöjj! Megáldalak. Táplálni foglak és gondoskodni fogok rólad.


1 országodból
2 Jézus az egységre gondol
3 a Sátánra
4 vö. Jel 13, 1-8!
5 Máté 16,18
6 vö. 2 Tessz 2,9
7 ezzel egyidõben hallottam a “zászló” szót is,
8 vö. Jel 16,14:
9 vö. Jel 18,20
10 vö. Jel 19,11,
11 vö. Jel 18,20
12 a Sátán
13 ördögi szellem: vö. Jel 16,13
14 vö. Jel 19,20
16 az erényes lelkeket,
17 a vadállat hatalma
18 mennyei!
19 Dn 8,10-11
20 Jel 17,13.
a

2016. február 21. GYERMEKEM! PRÓFÉTÁLJ!

1992. augusztus 20. Rhodos

Drága és hûséges gyermek, te gyenge vagy, de én Király vagyok. Lám visszaküldelek a tieidhez, hogy emlékeztesd õket tanításomra.

Egyesek gyengévé és langyossá váltak közületek, mert bizalmatlanul fogadtátok szavaimat, amikor összegyûltetek Nevemben. Jaj azoknak, akik eladják Véremet, hogy az Õ nevüket tiszteljék. Jaj azoknak, akik elégedettek, életüket természetes hajlamaik szerint élik, és semmibe veszik Lelkemet! Jaj azoknak, akik az ajtóba állva megakadályozzák, hogy azon az ajtón keresztül hirdessem üzenetemet, amelyet magam nyitottam ki.
Jaj azoknak, akik úgy gondolják, hogy bölcsen bánnak a világ dolgaival! A világ szolgái õk, nem az enyéim. A világ szolgái õk és eljegyezték magukat a képmutatással, a romlottsággal és mindazzal, amitõl Szívem iszonyodik.

Örvendjetek, ha Szent Nevem miatt igazságtalanság ér titeket! Az én napom hamarosan tûzzel virrad rá mindnyájatokra. Örvendjetek, és legyetek boldogok, amikor az emberek megvádolnak, nyilvánosan megszégyenítenek és gúny tárgyává tesznek miattam és üzenetem miatt! Annál nagyobb lesz jutalmatok a mennyben, minél nagyobb szeretettel viselitek el a világ bántalmazásait! Imádkozzatok, hogy feloldjam láncaitokat, amelyek még a világhoz kötöznek titeket! Imádkozzatok azokért, akik nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól! Senki sem tudja kiérdemelni hívásomat, ezért ne kárhoztassátok a büszkét!

Most kegyelem van felettetek és irgalom vesz körül benneteket. Királyotok õszintén felkínálta nektek Szívét, de látom, hogy nem mindenki adta át nekem teljesen a szívét, nem mindenki akarja megfogadni tanításomat. Nem, nem mindenki követte Szívem kívánságát, hanem saját hangjára, saját törvényére hallgatott gyenge hite miatt. Ezeknek mondom: Imádkozzatok, hogy megmaradjatok kegyelmeimben! Imádkozzatok, hogy meg tudjátok tenni akaratomat! Terjesszétek most szavaimat, és ne hallgassatok saját emberi gondolkodásotokra! Még három kérdésem van hozzátok:

Miért nyomtátok el hangomat?
Mit tettetek azokkal az üzenetekkel, amelyeket azért adtam, hogy elolvassátok?
Hová lettek azok az emberek, akik egykor oly buzgón akartak nekem tetszeni?
Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! …
Gyermekem! Prófétálj! Legyen Szavam a te szájadban olyan, mint a kétélû kard! …
Szolgálj nekem! A Szeretet közel van hozzád.

Uram, mi történik, ha nem teszik meg akaratodat?

Visszavonom Szívemet, kegyeimet és kegyelmeimet, de keresztem megmarad.

(Ezt az üzenetet azok kapták, akik akadályt állítottak arra az útra, amelyet Urunk megnyitott. A kísértések, a félelem, a kétség egyeseket arra késztetett, hogy ne bízzanak abban a tervben, amelyet Jézus Rhodos számára készített, és ne hagyatkozzanak rá. Jézus figyelmeztette õket.)

a

2016. február 20. AJÁNLJÁTOK FEL MOST SZÍVETEKET NEKEM!

1995. február 1.
Horvátország,Zágráb

Írd: Béke legyen veletek! Egész nap veletek voltam, és felétek nyújtottam kezemet: “Népem, örökségem, ivadékom, fordulj felém, köss békét velem! Köss békét velem!… 1 Az örökkévalóságtól fogva szeretlek titeket. Térjetek vissza hozzám, és én is vissza fogok térni hozzátok. Vessetek szeretetet, hogy szeretetet arathassatok! Vessetek békét, és meg fogjátok örökölni békémet! Vessetek kiengesztelõdést, Lelkem áldott gyermekei, és el fogjátok nyerni dicsõségemet!…

Ne sírjatok anyagi dolgok miatt , 2 emeljétek tekinteteteket az égre, és szívetek keresse mennyei törvényeimet, hogy ezeken keresztül eljöjjön szívetekbe mennyországom, és akaratom megvalósuljon szívetekben, ahogyan már megvalósult a mennyben élõ szentjeim szívében.
Ma is úgy kiáltok, ahogy egykor Jeruzsálemben:
“Ha ismernéd békeüzenetemet, amelyet mind a mai napig felkínálok neked, nem késlekednél, hogy elfogadd!” De ezek a dolgok el vannak rejtve a tanultak és a bölcsek elõl, és csak az egyszerû gyermekek elõtt nyilvánulnak meg. A mennyek országa az egyszerûeké és az alázatosaké.

Hozzátok rendbe szíveteket, és végül meg fogjátok kapni jutalmatokat. Ha megkérdezitek: “Mit kínálhatunk fel most Neked?” Mondom nektek: “Ajánljátok fel most szíveteket nekem, és segíteni fogok visszaszerezni hiteteket. Nyissátok ki szíveteket, és mennyországommá teszem, Istenetek mennyországává, hogy szívetekben megdicsõülhessek. Jöjjetek, és addig egyetek a gyümölcsbõl, amelyet ma kínálok fel nektek, amíg még van idõ! Jöjjetek hozzám! Mesteretek már rálépett a visszatérõ ösvényre, ezért mondom nektek: Kössetek velem békét, és legyetek egyek Nevemben! Szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon megáldalak benneteket Nevemben.


1 Ez úgy hangzott, mint könyörgés. Jézus hangja olyan volt, mint a koldusé.
2 Jézus felemelt hangon mondta ezt, mintha parancsot mondott volna, ugyanakkor emlékeztetni is akart, hogy semmi sem fontos ezen a világon. A mennyei dolgokat kellene keresnünk.
a

2016. február 19. BÁRCSAK ELGONDOLKODNÁL E MISZTÉRIUMON!

1999. június 30.

E napok alatt örömmel tanítottalak 1 arra, hogy miként válhatnak fiaim és leányaim részesedés folytán istenekké 2, ha megengedik nekem, hogy kiárasszam rájuk isteni szeretetemet. Ki akarom terjeszteni bennük országomat, és birtokomba akarom õket venni, miként azt is akarom, hogy õk is vegyenek birtokba engem.

Ha nem mondanak ellene Szentlelkemnek, akkor Szentlelkem birtokba veszi és virágzó kertté teszi õket. Eltölti õket erényekkel, és csodákat tesz velük, hogy kialakítsa bennük Krisztus teljességét. Ha megengedik, hogy én magam is kiáradjak rájuk, fogadott fiaimmá és leányaimmá teszem õket.

Kegyelmemet én nyilvánítom ki neked, a megmenekülést pedig Fiam, Jézus Krisztus adja. Feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az Oltáriszentséget, hogy megossza veled az isteni életet, megszenteljen és saját Testében és Vérében részesítsen téged.

Te már nem csupán a kenyérben és a borban részesülsz, hanem magában az Istenben.
Bárcsak elgondolkodnál e misztériumon, és teljesen megértenéd!
A megközelíthetetlen Isten válik számodra megközelíthetõvé, a láthatatlan Isten lesz láthatóvá, arra készen, hogy átistenítsen téged. Az áll rendelkezésedre, teremtés, akinek nagysága felülmúl minden angyali erõt, minden lényt és minden teremtményt. Maga az Isten kínálja magát neked, visszaadja istenségedet [az Isten életében való részesedést], átisteníti lelkedet, hogy eljuss az örök életre.

Ha megengeded, hogy kiáradjak rád, akkor megértetem veled azokat a dolgokat, amelyek láthatatlanok elõtted, hogy teljes bûnbánatra indítsam lelkedet. E bûnbánat átalakítja nyomorúságos, tisztátalan állapotodat, tisztává és méltóvá teszi testedet és lelkedet, felkészíti arra, hogy részt kapj Õbelõle, akit te elérhetetlennek és megközelíthetetlennek tartasz. Õ, aki az én jobbomon ül dicsõségében, Õ, akit te leányom “az én Liturgiámnak” nevezel, Õ adja magát neked, hogy edd a Testét, és idd a Vértét, hogy test legyél az Õ testébõl és csont az Õ csontjából! Mindenkor kimutatom szeretetemet mindenkinek, aki így kiált hozzám:

“Jöjj, és tégy engem tulajdonoddá, és fogadott gyermekeddé! “


Még mielõtt a mennyben bárki megmozdulna, meghallják kiáltásomat:

“Én felmentem õt! “


Akkor, gyermekem, te is kivirágzol az én forrásaimból, és isten leszel a részesedés által [részese leszel az isteni természetnek]. Nem leszek olyan, mint a hajó, amely áttöri magát a háborgó hullámokon, és nem hagy nyomot, hogy merre haladt. Gondoskodom arról, hogy mindenki meghalljon téged, és megtudja, hogy a Háromságos Isten most benned él, és benned rejtõzik. Éltetõ átvonulásunk lelkeden nem marad nyomtalan számodra, mert így fogsz dicsõíteni engem:

“Megtanultam Atyámtól, miként birtokolhatom Istent. Õ az én Atyám, Õ fogadott örökbe engem, és ismertette meg magát velem anélkül, hogy levetette volna természetfelettiségét. Õ, akinek nagyszerûsége egész teremtésében megmutatkozik, töltött el engem tudásával. A Háromságos Isten, aki körülvesz minden lényt, mindeneket betölt ragyogásával anélkül, hogy Õt bármi határok közé szorítaná, saját magát kínálta nekem, és mindent kijavított bennem. És most boldog és elégedett a lelkem, mert nyomorúságosságom ellenére eltelt Istennel! ”

Igen, légy boldog! Legyetek mindannyian boldogok, akik halljátok hangom dallamát, és elteltek velem!

Ó Uram,
keresztséged csókja véget vetett lázadásomnak.
Az én Uram kinyilvánítja nagyságát
a régmúlt idõktõl fogva.
Nyitva áll kincstára,
és kincsei madárként repülnek ki a mennybõl
az Õ csodajeleit mutatva az égen.

Fenséges látványt nyújtanak
e kincsek az égen.
Nekünk csak kérnünk kell,
és Atyánk saját kezével
veszi le õket az égboltról
és helyezi a szívünkbe,
hogy attól kezdve képesek legyünk
méltó módon kifejezni
gondolatainkat adományairól,

és én 3 tudást helyezek beléd, hogy megismerj engem, mint háromszorosan Szentet…


1 Az Atya szól
2 vö.. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
3 Az Atya szól

„Feltámadt” – Egy hitetlen találkozása az üres sírral

Risen Movie

A keresztény nézők több bibliai témájú filmben is csalódtak mostanában, ezt azonban egyetlen jó alkotás is gyorsan feledtetheti.

Ben Hur, A köpönyeg, Tízparancsolat, Quo Vadis? – Valószínűleg mindenki emlékszik ezekre a címekre a bibliai filmek aranykorából. 2016-ból nézve azonban az 50-es évek elérhetetlenül messzinek tűnnek.

Sajnos a bibliai témákat feldolgozó filmekből gyakran éppen a lényeg hiányzik és még egy kis jóindulattal sem mondhatók inspiráltnak (pontosabban a megfelelő lélek által inspiráltnak). A forgatókönyvírók és rendezők igen szabadon alakítják a forrásanyagokat, hol kihagyva a legfontosabb részeket, hol bizarr elemekkel tarkítva a történetet.

Idén úgy tűnik, ismét reményekkel telve ülhetünk be a mozikba, mert az Egyesült Államokban ezen a héten bemutatásra kerülő film akár a Ben Hurral is versenyre kelhet.

A Kevin Reynolds rendezésében és Joseph Fiennes főszereplésével készült film a Jézus Krisztus teste utáni vadászat történetét meséli el. Spoiler figyelmeztetés: nem találják meg.

Joseph Fiennes egy Clavius nevű római tribunust alakít, akit Poncius Pilátus azzal a feladattal bíz meg, hogy feszítse keresztre a magukat messiásnak hirdető zsidó bajkeverőket. A probléma csupán annyi, hogy egyikük tényleg a Messiás.

A Rómához hű és igazi katona Clavius azonban nem hagyja magát befolyásolni. Jézus által sem. Amikor századosa a Golgotán állva kijelenti, hogy „Valóban Isten Fia volt ez!” – Clavius nem fogja vissza magát.

Megmutatja, hogy őt más fából faragták. Rajta nem fognak a zsidó babonák. Legalábbis vasárnap reggelig. Ez az a pillanat ugynais, amikor Clavius számára elszabadul a pokol.

A sír üres, az őrök nem beszélnek, Jézus tanítványai pedig azt a hír viszik szét, hogy Jézus feltámadt. A főpap arra figyelmezteti Claviust, hogy ha nem vet gátat a feltámadásról keringő híreknek, népfelkelésre számíthat. Pilátus tehát hátborzongató, CSI stílusú vadászatra küldi, hogy megtalálja Krisztus testét.

FiennesKüldetése során a tribunus olyan dolgokat tapasztal, amik alapjaiban rengetik meg pogány világnézetét.

„Két egymással összeegyeztethetetlen dolgot láttam,” mondja. „Egy embert, aki kétségkívül halott volt, és ugyanazt az embert ismét az élők között.”

A film hűen követi az Evangéliumok beszámolóit és csodálatos képet fest arról a hitbeli válságról, amit egy nem hívő tapasztal, amikor szembekerül a feltámadt Jézussal.

Húsvéthoz közeledve a film eszünkbe juttatja, hogy a keresztény üzenet saját kételyeik megkérdőjelezésére kényszeríti a hitet keresőket.

Az üres sír a történelem legmegdöbbentőbb ténye. Egy olyan tény, amit a szkeptikusok két évezrede próbálnak kimagyarázni. Sikertelenül. A bizonyítékok túlságosan erősek, a „Feltámadt” pedig egy jó nyomozóhoz hasonlóan követi ezeket.

Például Róma képviselőinek és a zsidó vezetőknek minden okuk megvolt arra, hogy előálljanak a testtel, mégsem voltak rá képesek. Jézus tanítványai pedig nemhogy semmit sem nyertek volna azzal, ha hazudnak Jézus feltámadásáról, de mindent elvesztettek volna. Gyávaságuk azonban egy pillanat alatt elillant és immár igazi lelki hódítókként tettek bizonyságot arról, hogy a Joseph Fiennes által alakított filmbeli alakhoz hasonlóan valóban láttak valamit, pontosabban Valakit, aki alapjaiban változtatta meg életüket és a körülöttük lévő világot.

Joseph Fiennes szerint a film különleges módon beszél a nézőkhöz, arra ösztönözve őket, hogy egy nem hívő szemén keresztül nézve vizsgálják újra a szóban forgó eseményeket.

Reméljük, hogy a Feltámadt a szilárd bibliai alapú filmek reneszánszát indítja el, de ami ennél is fontosabb, Clavius-szal együtt szembesíti a nézőket azzal a kérdéssel, ami a mai napig ellenáll a kétkedők támadásainak: Ha Jézus meghalt, hol a teste?

Nézzétek meg a filmet és vigyetek magatokkal néhány nem hívő barátot!

Forrás: breakpoint.org
http://idokjelei.hu/2016/02/feltamadt-egy-hitetlen-talalkozasa-az-ures-sirral/

2016. február 18. DÖBBENJETEK RÁ, MILYEN SÜRGõS, MENNYIRE SÚLYOS ÉS FONTOS FELSZÓLÍTÁSOM!

1991. május 18.

Toulouse részére:

Jézus?

Én vagyok. Légy békében kicsim! Sok embert hoz majd vissza hozzám ez az üzenet. Valóban ide hívtalak 1 , mert itt nagy szükségük van rám. Szenvedélyesen szeretlek benneteket! Ezt soha ne feledjétek! Én keltek életre mindenkit. Senkit sem taszítok el magamtól, a bûnöst és a méltatlant sem. Mind az én gyermekem. Üzenetem a szeretet üzenete, amely valóságos eredetetekre, Szavamra és létezésemre emlékeztet benneteket. Ne tõlem féljetek, hanem inkább attól, aki azzal ámít titeket, hogy õ nem létezik, és álnokul a halálba sodor benneteket. Én vagyok a Világosság.

Jöjj, mondd meg nekik, hogy nem szenzációként kapták ezt az üzenetet, hanem azért, hogy rádöbbenjenek, milyen sürgõs, mennyire súlyos és fontos felszólításom. Döbbenjenek rá, mennyire sürgõs megtérniük, milyen súlyos lelkük állapota, milyen fontos, hogy megváltoztassák életüket és szentül éljenek! Döbbenjenek rá, milyen fontos üzenetem, mert lelki táplálék ez, lelkiségüket kiegészítõ étel, gyógyító kenet sebeikre, melyeket az ördög ütött rajtuk ebben a sötétségben. Azt akarom, hogy gyermekeim nagy figyelemmel hallgassák, amit mondok! Az igazság Lelke vezessen benneteket vissza az igazsághoz! A tudás Lelke emlékeztessen benneteket az egy és igaz tudásra, amelyet én magam adtam nektek. Én, a ti Uratok és Üdvözítõtök egyenként megáldalak benneteket.


1 Jézus azt akarta, hogy Toulouse-ba menjek Montpellier helyett

2016. február 17. SOHASEM FÁRADOK BELE A ZÖRGETÉSBE

1988. december 28

(Üzenet a csoport részére:)

Én vagyok az Úr. Virágaim, legyetek békében, mivel én, a ti Uratok vagyok a Béke. Szeretett teremtésem, mennyire szeretlek! Drága vagy nekem! Ti, akiket virágnak nevezlek, növekedjetek, növekedjetek isteni világosságomban! Imádkozzatok testvéreitekért, akik még nem látták meg világosságomat,imádkozzatok megtérésükért! Virágaim! Szeretnélek megöntözni benneteket, igen! Patakom folyóvá növekszik, és folyóm a béke és a szeretet óceánjává szélesedik. Megmondtam, hogy elküldöm világosságomat közelre és távolra, és “prófétai szózatként osztom szét tanításom, örökségül a késõi nemzedékek számára” 1 .

Én vagyok Vigasztalótok és én szeretlek legjobban benneteket. Virágaim, tudom, hogy a sötétség idejét élitek, és ez a sötétség csak szenvedést, bajt és szárazságot hoz. Megjövendölték, hogy ezekben az idõkben sokan elveszítik érzéküket az isteni iránt, saját elképzelésük szerint élnek, és nem tudják megkülönböztetni a jót a gonosztól. Virágaim, aki materializmussal töltekezik, és ahhoz ragaszkodik, amit a világ tud neki nyújtani, egészen eltelik a sötétséggel. Így nem marad benne hely a szentség számára. Nem marad hely Szentlelkem számára, hogy növekedjék benne. Nem marad hely az Igazság számára, és Világosságomszámára, hanem sötétségben él. Ez az oka annak, hogy e fiatal nemzedék többségébõl hiányzik a lelkiség, nem akarják hallani Szavamat és nem akarnak engem, mint Istent elismerni. Lealacsonyító szenvedélyek rabjai, mivel elhagyták az isteni Igazságot és az anyagiak után futnak. Tudom, virágaim, hogy sokan szenvedtek attól, hogy tieitek között is vannak, akik ebben a sötétségben járnak, és folytonos mély álomban vannak. De én azt mondom nektek, hogy én, az Úr, ajtajuk elõtt állok, ott is maradok, és mindaddig zörgetek, míg meghallanak engem. Sohasem fáradok bele a zörgetésbe, és sohasem hagyom el õket! Örökké tartó szeretettel szeretlek titeket, ezzel az annyira félreértett szeretettel! Jöjjetek hozzám minden nehézségetekkel, ajánljátok fel nekem, és pihenjetek meg! Jöjjetek, és támaszkodjatok rám, én vagyok Vigasztalótok és megvigasztallak benneteket. Az én békémet adom nektek. Jöjjetek szelíd Szabadítótokhoz, és én meggyógyítom sebeiteket. Soha ne fáradjatok bele, hogy hozzám fohászkodjatok és hozzám imádkozzatok. Mindig veletek vagyok. Szeretlek benneteket és f megáldalak benneteket, megáldom egész családotokat.

SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!

Késõbb:

Szûz Mária:
Gyermekeim, közeledjetek Jézushoz, keresztjérõl hív benneteket. Szerezzetek örömet Jézusnak azáltal, hogy szeretitek egymást, ahogy Õ szeret benneteket, mert egyetlen parancsolat foglalja össze az egész töményt: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 2 Az Õ Szívében találjatok rá a békére és a szeretetre, vegyétek az Õ békéjét és szeretetét, és árasszátok ki magatok kerül! Árasszátok el az egész világot az Õ isteni Szeretetével! Töltsétek meg lelketeket azzal az örömmel, amelyet Fiam kínál fel nektek ! Kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok és beszélgessetek Istennel! Tartsatok állandó kapcsolatot mennyei Atyátokkal ! Buzgón imádkozzatok, hogy imátok elérje Õt! Szeretettel imádkozzatok, hogy megérezze imátokat! Ó gyermekeim, mennyire szeretlek benneteket! Mindig veletek vagyok. Itt vagyok most veletek, és akkor is veletek leszek, ha elmentek errõl a helyrõl. Veletek leszek, amikor beléptek otthonotokba.Mi mindig jelen vagyunk, és mindig is jelen leszünk. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Mi ketten.

(Az Úr megkért, hogy olvassam fel találkozóján a Galata levél 5. és 6. fejezetét, amit meg fogok tenni.)


1 Sir 24, 31-46
2 Gal 5, 14-15.

2016. február 16. GYÖNYÖRÛSÉGEMET LELELEM MINDEN TISZTA SZÍVBEN

1994. június 10.
USA Fairfield

Uram? Szolgálatodra állok.

ÉN VAGYOK. Itt vagyok, melletted állok. Helyezd belém bizalmadat, és biztonságban leszel. Ó leányom, mondd meg nekik, mondd meg, hogy Szívem csupa szeretet és irgalom! A Lélek, akit nektek küldök, majd emlékeztet az igazságra, és arra, hogy ÉN VAGYOK. Figyelj és írj!

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Gyönyörûségemet lelem minden tiszta szívben. Az az én örömöm, ha látom, hogy szemetek csak a mennyei dolgokat keresi. Az az én dicsõségem, ha hozzám jöttök, és ezt mondjátok: “Itt vagyok… itt vagyok”, és felajánljátok szíveteket nekem, hogy birtokommá alakítsam és uralkodjak benne. Az a pompám és ragyogásom, ha tisztán megõrzitek szentélyemet, 1 és fenségem dicsõséges birtokává teszitek. Az az én uralmam, ha nyomorúságotokban és szegénységetekben így tudtok kiáltani: “Hozsanna! Hozsanna a Királynak, aki megmentett minket az örökkévalóságra”…

Ez az én dicsõségem… áldozatotok árán kertté teszem sivatagaitokat… Szeretetetek által feltámasztom a halottakat. 2 Irántam, Istenetek iránti szomjatok által megvigasztaltok és megsebzett Szívem vigasztaló balzsamává váltok… Emeld fel szemedet, gyermekem, és tekints Õrá, aki lehajol a magasból, hogy magához emeljen téged. Jöjjetek városaim, és egy szívvel, egy lélekkel mondjátok el az imát, amelyre tanítottalak. 3

(Imádkozzátok el!)

Megáldalak benneteket Szentséges Szívembõl. Megáldalak, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 lelkünket,
2 A lelkileg halottakat.
3 A Miatyánkot.

2016. február 15. KÖZELEBB VONLAK MAGAMHOZ

1996. szeptember 27.

Nem hívtam volna segítségül Nevedet
és a magam erejébõl nem keltem volna fel,
hogy Beléd kapaszkodva birtokoljalak, Istenem,
ha Te magad
meg nem mentesz engem.

Igen, ki volt az, aki megkönyörült
siralmas állapotomon,
ha nem Te?

Lelkem Királya és Õre,
szívem Pecsétje,
üdvösség Lángja, lelkünk Fenntartója,
háromszorosan Szent Rabboni, 1

Hozzád esedezem és imádkozom,
hogy továbbra is ragyogj felettem,
és szájadból tanuljam
és adjam tovább
fenntartás és önérdek nélkül Szavadat.

Megadom neked, hogy Nevemben beszélj. Úgy fogsz szólni, ahogy megkívánom, hogy beszélj… tégy meg mindent, amit tudsz, a többit én teszem meg.
Ha felkínálod nekem idõdet, én ékszereimet kínálom neked üdvösségedre. Felkínálom neked keresztemet, szögeimet és töviskoronámat. Remélem, hogy vidámnak látlak…
Hogy feletted való hatalmam tartós legyen, maradj gyenge és erõtlen!
Tetszésemre van, ha üldözõid szembetûnõ sebeket ejtenek rajtad üldözésükkel és bántalmazásaikkal. Viseld el, hogy néhány barátod még társaságodat is szégyelli a közlemény miatt, bár õk ezt “óvatosságnak” nevezik…
Tetszésemre van ez a becstelenség, mert megszenteli lelkedet. Jöjj! Barátod vagyok, a te féltékeny barátod… ezért kedvemért fogadd el ezeket a nehézségeket, fogadd el még az ostort is! Maradj gyenge, hogy gyakorolhassam hatalmamat feletted és általad…
Soha ne emeld fel a fejedet, ne akarj bátornak látszani, továbbra is hajtsd meg fejedet, hogy az én fejemet lássák! Én magam fogom fáradhatatlanul csiszolni lelkedet, hogy lelkesen tégy tanúságot Nevemben és hirdess engem, a feltámadt Krisztust. Nem tévedtem, amikor megaláztalak, mert így magamhoz emeltelek.
Nem kell meglepõdnöd könyörületemen, az én végtelen könyörületemen! Én vagyok a te Megváltód, aki szeretetbõl halt meg érted. Ezért keresem egyre az alkalmakat, hogy az emberek nevetségessé tegyenek téged… de tekints, tekints csak ezekre a méltánytalanságokra, azokra a sebekre, amelyeket rajtad ejtettek és tekints az én Szívemre! Szívem most még jobban megnyílt számodra, hogy bejuss mélységeibe. Amikor hozzám hasonlóan szenvedsz, az annyit jelent, hogy közelebb vonlak magamhoz, közelebb lábnyomaimhoz, közelebb érdekeimhez. A tetszésemre való szenvedés buzgóságot, hûséget és lelkesedést ad neked, hogy értem dolgozz. Ahogy mondtad, a te Rabbonid vagyok, a háromszorosan Szent, és neked, tanítványomnak mondom: igyekezz megtudni, hogy mit akarok tõled!
Én vagyok az élõ Isten, és én megbocsátottam neked. Bensõséges Barátod lettem. Országomba vezettelek, hogy hagyj fel a hamis istenek imádásával. Olyan munkával bíztalak meg, amely meghaladja képességeidet, hogy Szentlelkem hatalmával új életre kelj. És te növekedtél Lelkemben. Õbenne neveltelek, hogy Benne mozogj és erõsödj. Látod milyen kegyelmet adtam neked?
Ha bátor vagy beszédeidben, ez a bátorság Lelkemtõl való. Viszonzásul mindezért a kegyelemért, amelyet neked adtam, Vassiliki, azt akarom, hogy újítsd meg akaratomnak való alárendeltségedet! Csupán szabadságot nyersz ezzel…

Megújítom Neked tett fogadalmamat, Uram,
és szent akaratod
alá rendelem magamat, Istenem

Alleluja!

Dicsérje a menny Jahvét:
dicsérjétek Õt, mennyei magasságok,
dicsérjétek Õt angyalai mind,
dicsérjétek Õt seregei!

Dicsérje Õt a Nap és a Hold,
dicsérjék Õt a ragyogó csillagok
, dicsérjék Õt a magasságos mennyek!

Mindannyian dicsérjétek
Jahve Nevét,
akinek parancsa megteremtett titeket!

Dicsérje a Föld Jahvét,
s a Földön minden király és nemzet,
fejedelmek és a világ uralkodói,
ifjak és leányok! 2
Jöjjenek és dicsérjék
Urunkat
és tegyék meg szent akaratát!

Mivel alárendelted magadat akaratomnak, kiküldelek a világba, hogy terjeszd üzenetemet… Beszélj és légy az én visszhangom, és ne mondj többet annál, amit tanultál! Én és te, mi ketten továbbra is folytassuk õszinte beszélgetésünket! Szeress engem! IC


1 Rabboni: Mester – héberül (Jn 20, 16)
2 vö. Zsolt 148

2016. február 14. A FELISMERÉS HIÁNYA ÉRETLEN GYÜMÖLCSÖT TEREM

Rhodos,1989. július 28.

Uram?

Én vagyok. Kicsim ismerd fel, hogyan vagyok jelen.

És hallani is foglak, Uram?

Kicsim, azt akarom, hogy halljál és érezzél engem. Engedd meg, hogy rajtad nyugodjon ujjam, engedd meg, hogy Lelkem benned lélegezzék!

Ó Uram, mennyire nem érdemlem mindezt!

Légy velem egy… én, az Úr mennyire szeretlek! Látod? Szentséges Szívem nyitva áll, és aki be akar térni, azt szívesen látom. Mindannyian szabadon választhattok. Ha az én Szentséges Szívemet választjátok, eltöltelek benneteket, az én világosságomban fogtok élni, belõlem fogtok meríteni, én foglak táplálni benneteket. Akkor meg fogom kérdezni, hogy hajlandók vagytok-e velem osztozni? Úgy fogunk osztozni, mint a võlegény és a menyasszony, és teljesen megújítalak benneteket szeretetemmel.

Uram, add, hogy mindenki visszatérjen Hozzád! Újítsd meg nemzedékünket, ahogy régen is megújítottad!

Jöjjetek, jöjjetek vissza hozzám, én nem utasítalak vissza benneteket. Tele vagyok irgalommal, és mindig együtt érzek veletek. Ismerjétek be bûneiteket, bánjátok meg, és legyetek enyéim! Én vagyok az, aki megment, én vagyok a ti Megváltótok. Én vagyok a Szentháromság, mindhárom az Egyben. Én vagyok a kegyelem Lelke, és bár a ti nemzedéketek apátlannak nevezi magát, kész vagyok megbocsátani és elfelejteni, és visszafogadni mindazokat, akik elhagyták hitüket. A kegyelem Szentlelke kész felemelni és megújítani benneteket.

Miért akarjátok, hogy pusztasággá váljék országotok? Nem fáradtok bele, hogy pusztaságban kell élnetek? Térjetek vissza hozzám, legyetek azok között, akik keresték forrásaimat, és megtalálták. Az én tökéletességemmel, az én szépségemmel és az én dicsõségemmel foglak benneteket megújítani. Az a szándékom, hogy tökéletességre emeljem lelketeket, hogy élhessen lelketek. Szeretett gyermekeimhez kívánok szólni!1 Szeretem õket, és irántuk való szeretetem örökké tartó. Azért hívtam õket, hogy megmutassam nékik Szívemet, és meghallottak engem. Meghallották keresztemen elhangzott kiáltásomat. Mindig arra vágytam, hogy magamhoz vonzzam lelküket, mivel az én leszármazottaim. Erre a közelségre vágytam az idõk kezdete óta, és örök idõktõl fogva azt óhajtottam, hogy szeressenek és imádjanak engem, az õ Istenüket. Jöjj, arra akarom emlékeztetni õket, hogy milyen különbözõ módokon tudom magamat kinyilvánítani, miképpen fedem fel titkaimat és bölcsességemet a jámbor lelkek elõtt. Azt akarom, hogy tanulják meg, hogyan lehet felismerni azt, ami a Lélektõl jön, és azt, ami önmaguktól való.

Kezdettõl fogva szüntelenül figyelmeztettem õket arra, hogy figyeljenek ajkamra. A felismerés hiánya éretlen gyümölcsöt terem, ostobaságot, elbizakodottságot, ami csak súlyosbítja szívük helyzetét. Felébresztettem õket közönyükbõl, hogy éljenek, és mindig türelmetlenül vártam ezt az órát. Velem tanulni fognak. Értsétek meg, hogyan munkálkodik Lelkem. Szeretlek titeket és nem kívánom, hogy ostobaságot tegyetek! Nem kívánom, hogy saját elfogultságotok vezessen félre benneteket! Legyetek alázatosak, maradjatok kicsinyek, és engedjétek meg nekem, hogy úgy tápláljalak benneteket, ahogy én akarom. Szüntelenül õrködöm felettetek. Én, az Úr, áldásomat, szeretetemet és békémet adom nektek.

Rhodos,1989. július 29

(Éppen csak egy pillanatra szaladtam az Úrhoz.)

A Szeretet közel van hozzád. Maradj kicsiny, hogy növekedni tudjon benned az én szeretetem. Én vagyok az Igazság, az Élet és az Út. Szereteteddel dicsõíts engem!


1 Az athéni csoporthoz.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]