2016. január archívum

2016. január 23. HANGOS KÖNYV VAGY TE IS

2001. december 10.

Ó Uram, emelj fel,
amikor attól félek,
hogy tévedésbe esem!
Mutasd meg, hogy a Te jelenlétedben,
ragyogó világosságodban járok!
Engedd hallanom angyalaid szárnya rebbenését
és szentjeid lantját!
Nem szeretnék aggódni e világ
nagy eseményei, csodái vagy jelképei miatt.
Ez mind nem érdekel engem.
Elég számomra Téged szolgálnom, Uram.
Házadban szolgálni,
udvaraidban járni-kelni, ha megengeded,
és ruhád illatát magamba szívni,
ami minden léleknek fel lesz kínálva.
Elég nekem látni, amint kezedbõl és ujjadról
tiszta mirha csordul,
amikor a lelkeket felkened,
és látni, hogy Te mennyire örülsz ennek.
Irántunk tanúsított jóságod végtelen,
kegyelmeddel felemelsz, hogy lássuk dicsõségedet.

Vassulám, bízz bennem! Én több vagyok a lelkedre vigyázó õrnél! Hordozd szívedben Oltáriszentségemet 1, és illatosíts meg engem! Én vagyok e nagy mû Szerzõje. Édesítsd meg Szívemet, mert tele van bánattal és csalódással. Evangelizálj, beszélj és mondd azokat a szavakat, amelyeket én adtam neked! Tedd széppé Egyházamat, és töltsd el gyermekeim szívét-lelkét mindazzal, ami ÉN VAGYOK! Felejtsd el félelmedet! Nem vagy tévedésben. Te nem.

Én vagyok a te Atyád, és gondoskodom rólad. 2 JTalán jöhetnél gyakrabban is hozzám, leányom, hogy írj. Örömet szerezne ez neked? (…) Majd találok számodra idõt.

És Te? Te akarod-e, Uram? El fogom fogadni válaszod.

Leányom, még sok üres lap van elõttem, amelyeket tele kellene írni, felkenve õket nemes mondanivalómmal. Mûvem hímzéshez hasonlít. Megterveztem minden részletet, és ehhez találnom kellett egy darab tiszta vásznat, amelyre saját kezemmel rajzolom rá a díszítõ minták rózsáit, ahogy kigondoltam. Aranyszállal hímeztelek ki téged, így felfrissítve a rózsákat, hogy édes illatukkal árasszák el az egész világmindenséget.

Hangos könyv vagy te is. Még van benne is néhány lap, amit tele kell írni. Te az én kezem mûve vagy, és nekem be kell fejeznem mûvemet.

Megadom a béke idejét az egész világnak

(A 2001. december 10-ki üzenet folytatása)

Nem hallottad?

“Emészt a buzgóság házadért” 3

De igen, Uram, olvastam Szavadban…

Én vagyok házamnak és házam népének õre. Gyötrõdöm, mert azt kell látnom, hogy házamat darabokra tépték. Nem olvastad?

“A tétlenség miatt meghajolnak a gerendák,
és ha nincs gondosság, beázik a háztetõ.” 4

Az én házamat megvetették. Minden házért fizet valaki. Házamat saját Vérem árán vásároltam meg. Miért nem figyelt oda senki könyörgésemre, amikor azt kértem az Atyától, hogy legyetek egy? Ha ma válaszolnátok felszólításomra és engedelmességet mutatnátok, egy kehelybõl részesednétek egy oltár körül.

Ó Uram, vajon hányan hiszik el valóban, hogy Te szólsz hozzám és Te mondod, hogy legfõbb vágyad az egység? Az egység és az egy kehelyben való részesedés egy oltár köré gyûlve?

Ki kell nyitniuk a szívüket és hinni fognak…

Ó Krisztusom, drága Testedet
még hányszor kell átszúrni, lándzsával megnyitni
és részekre szaggatni, míg megértjük,
hogy a “megosztó” eszközeiként
mi magunk osztottuk meg Testedet.
Nem szándékosan tettük.
Segíts, hogy megtaláljuk és megõrizzük a maradékot, amit Egyházad szentnek nevez!
Segíts, hogy újból összerakjuk!

Ha az egyházak képesek elhárítani azokat a visszahúzó akadályokat, amelyek gátolják, hogy egyesüljenek, amelyek a Szentírás szerint útját állják közöttük a hit, a szeretet és az imádás megvalósulásának, hûséges leszek ígéretemhez és megadom a béke idejét az egész világnak.
Ez a béke mindenkit Misztikus Testembe fog gyûjteni, beteljesítve Szavaimat, amelyeket értetek mondtam Istenhez, az Atyához imádkozva, amikor így esdekeltem:

“Legyenek mindnyájan egy.
Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned,
úgy legyenek egy õk is mibennünk,

és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem” 5

Ez a könyörgés, amelyet isteni ajkam mondott, még mindig, minden pillanatban visszhangzik a mennybõl. Szavaim azért könyörögtek, hogy lelki egységre jusson az egész világ, de nem a szerzõdések aláírásával létrejött egységre. Hogy beteljesedjenek Szavaim, ahhoz az egyházaknak elõször az alázatot és a szeretetet kell keresniük, olyan kegyelmeket, amelyeket a Szentlélek által és nagy bûnbánatban lehet elnyerni.

Ne csodálkozz ígéretemen! Aki a kegyelem által meghívást kapott, az eggyé lesz a Háromságos Istennel, és nincs többé egyedül, mert mi élünk õbenne. Õbenne lakozunk. Miután ily módon lakóhelyet készítettünk benne, birtokba vesszük õt, õ pedig minket.

És téged is így hívtunk meg a mi tiszteletünkre és dicséretünkre, leányom, hogy szolgálj minket, de nem csupán egy vagy két órán keresztül, hanem hogy megszakítás nélkül egész nap velünk légy, és állandóan keresd Egyházam boldogulását. Fáradozásod hozzon békét! Legyen minden Szavam az Egyház javára, hogy így elteljen áldásaimmal! Gyarapodj isteni szeretetemben, leányom, és csókom frissítse fel testedet-lelkedet! Ne zavarjon meg és ne is aggódj, ha elnyomóid üldöznek. Légy olyan, mint a liliom, légy mentes az aggodalmaktól! Atyai csókom vigasztalja meg a szíved, fékezze meg ellenfeleidet és ûzzön el minden zavaró gondolatot, ami nem tõlem való! Fogadd örömmel vigasztaló Szavaimat és értsd meg, mily közel vagyok hozzád!…


1 itt Krisztus saját magára gondol. Jézus szereti magát “Atyának” nevezni, máskor is elõfordult, hogy ezt mondta. Emiatt vádoltak igazságtalanul, hogy összekeverem a Szentháromság Személyeit… }
2 vö. Iz 9,5.
3 Zsolt 119,139
4 Préd 10,18
5 Jn 17,21
a

2016. január 22. EGYSÉG

1992. január 27.

Béke legyen veled, kis gyermekem! Ezt a kegyelmet azért kaptad, hogy rajtad keresztül nyissam meg a vakok szemét és a süketek fülét. Továbbra is meg fogok nyilvánulni rajtad keresztül ily módon. Igen tökéletlen eszköz vagy, de könyörületem látja tökéletlenségedben is az igyekezetet, és gyengédségem megenyhíti haragomat. Soha ne kételkedj szeretetemben! Vágyakozom a gyengeségre, hogy én tehessek meg mindent.

Én, Jézus,
mutatok neked 1 irányt
az egységhez.

Elérkezett az óra, hogy megdicsõítsék Testemet. Hamarosan megtudják az emberek, hogy mily módon kívánom õket egyesíteni. Az én utam nem az õ útjuk… Most kinyilvánítottam nekik vágyaimat, felfedtem elõttük Szívemet. Hatalmammal fogom egyesíteni húsvét dátumát, nem kényszerítem rátok. Békés megoldást fogok találni. Igen, határtalan hatalommal leplek meg benneteket. Ma megmutattam nekik, milyen irányba haladjanak, és holnap elvezetem õket oda, ahová én akarom.


1 az emberiségnek

a

2016. január 21. A TI SZÍVETEKBEN FOGOM ÚJJÁÉPÍTENI EGYHÁZAM EGYSÉGÉT

1991. május 2.

Üzenet egy lélek számára:

Béke legyen veled! Országom eljövetele hamarosan bekövetkezik, és akaratom is teljesülni fog a Földön éppúgy, ahogy a mennyben 1 , és a ti szívetekben fogom újjáépíteni Egyházam egységét. Nem várok tovább emberi jóváhagyásra, és menyasszonyomat újból ragyogó dicsõségbe öltöztetem. Fel fogják oldani a megosztottság átkát.
A Napba öltözött Asszony, akit magam elõtt küldök, tanítani és bátorítani fog benneteket. Megadtam neki a hatalmat minden nép és minden ország felett, hogy széles utat nyisson számomra.
Egyetlen leheletemre el fog oszlani a szentélyembe behatoló füst, mely megszentségtelenítette a kelyhet, a tabernákulumot és mindazt, ami szent.
Egyetlen nyelvet beszélnek majd a nemzetek, és egyetlen tabernákulum körül fognak engem imádni, az áldozati Bárány és az Örök Áldozat tabernákuluma körül, amelyet ellenségeim meg akarnak szüntetni, és a vészt hozó undoksággal 2 akarják helyettesíteni.
Most már igen hamar veletek leszek ismét, barátom, és beteljesedik fõpapi imám az Atyához: ti is egyek lesztek, ahogy mi egyek vagyunk a Szentháromságban.
Ezen kívül még sok dolgot rejtettem Szentséges Szívembe, hogy felfedjem és megmutassam neked. Megszámlálhatatlan kincset hordok magamban, de túl sok lenne számodra, ha most elmondanám 2. Lelked nem lenne képes mindent felfogni, de apránként fel fogom fedni elõtted Szentséges Szívem kincseit, és lépésrõl lépésre el foglak vezetni arra a helyre, ami olyan, mint egy világító torony: a kifürkészhetetlen gazdagság misztériumába vezetlek, amelyet elrejtettek a nemzedékek és az évszázadok elõl. Fel fogom fedni elõtted, barátom a remény, a bölcsesség és a tudomány gazdag dicsõségét. Gyökerezz belém, és gyümölcsöt fogsz hozni. Maradj bennem, és élni fogsz. Azért mondtam el neked ezeket barátom, hogy ne inogj meg, ha megpróbáltatások érnek. Melletted van a Szeretet. Szeress engem!


1 Jézus az égre tekintett, amint ezt mondta. Igen fenségesen mondta
2 Dán 11,31
3 Jézus mosolyogva mondta ezt
a

2016. január 20. SZERETETRE, IMÁDÁSRA ÉS EGYSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM

1989. május 16.

Jézus?

Én vagyok, ne okozz nekem csalódást! Erõsebben vágyódj utánam, mint valaha! Növekedj megpróbáltatásaid közepette! Tanítsd meg õket1, hogy szeressenek engem, az õ Istenüket! Tanítsd meg õket, hogy boruljanak földre és imádjanak engem, Szent Istenüket! Mi haszna van elõttem az ajakimának? Szeretetre és imádásra van szükségem! Imádkozz Lelkem kedvese, papjaimért, püspökeimért, bíborosaimért, hogy felismerjék akaratomat: nekem, az Úrnak SZERETETRE, IMÁDÁSRA és EGYSÉGRE van szükségem. Gyülekezzenek mindannyian együtt egyetlen tabernákulum köré! Ha az én érdekeimet keresnék, megértenék, hogy Szentséges Szívem mennyire kívánja ezt az egységet Péter fõsége alatt, akinek magam adtam a mennyország kulcsait. Forrón imádkozzatok tehát mindannyian, hogy megértsék, én, az Úr szólítom õket egységre. Mindazokat hívom, akik Nevemet viselik, hogy térjenek vissza az igazi egységbe bárányaim Péterének vezetése alatt. Hívni fogok minden nemzetet, hogy fogadják el Nevemet, a Fölkent nevét. Szívükhöz fogok szólni.


1Minden embert.

2016. január 19. FELHÍVÁS AZ EGYSÉGRE

1992. március 27.

Üzenet, felhívás az egységre:

Vassulám, írd: Kedves barátaim, kedves társaim, kedves testvéreim, nincs más olyan szeretet, mint az enyém! Mit tettetek a szeretettel? Testvéreim, egyesüljetek abban, hogy követitek Szívem szabályait, a szeretetet és az alázatot! Azok a dolgok, amelyekrõl ti azt gondoljátok, hogy egyesíteni fognak benneteket, azok földi dolgok, és nem visznek benneteket egységre. Semmit sem tudnak tenni és semmit sem tudnak nyújtani. Közületek sokan lettek elméjük rabjai. Ameddig alázattal ki nem engesztelõdtök egymással és úgy nem szeretitek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, megmarad megosztottságotok. Gyermekeim, újból el kell szenvednem a fájdalmat ebben a húsvéti idõben? 1
Közületek sokan látták, hogy a néma beszél, a béna jár és a vak lát, mégis csak ajkatokkal dicsértek engem. Bizony mondom nektek, ahogy egykor már mondtam: “aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot” 2. Ha Szentlelkemet üldözitek, megkeményedik szívetek, és ha szívetek megkeményedett a bûn csábításától, nem tudjátok felismerni a rosszat. 3 Így ítéletet és könyörtelen bírálatot vontok magatokra, mivel ti magatok sem voltatok könyörületesek.
A magasból figyellek benneteket, mindenkire figyelek.
Mondom nektek, aki továbbra is saját érdekéért és saját dicsõségére dolgozik, már elveszítette Szívemet. Az õ meggyõzõdésük nem az én meggyõzõdésem 4, mert elméjükben ugyanolyanok, mint a Sátán. Elméjüket vetélkedés és a földi javakért való versengés pusztítja. Az önzés és a gõg már elítélte õket. E földi dolgok használata hoz pusztulást számukra. Ritkán hallom imájukat.
Ma hamis tanítók 5 vesznek körül benneteket, akik nyíltan és félelem nélkül állnak elõttem, és a Sátán tudományát tanítják, amelynek alapja a hazugság. Azáltal tagadják meg istenségemet, hogy tagadják feltámadásomat. 6 Imádkozz e hamis tanítókért, hogy elkerüljék a kárhozatot! Mondom nektek:

“Aki azt állítja, hogy világosságban van,
de testvérét gyûlöli,
az még most is sötétben van.” 7

Aki azt hiszi sötétségében, hogy megdicsõít engem, az annak hisz, aki elõször szüleiteket kísértette meg. 8 Jeleket adtam nektek, de ti nem hisztek jeleimnek, mert hangotok elfojtja az én hangomat, amely szócsöveim által szól. Hamarosan rátok szakad az éjszaka, és sokan belehaltok, mivel sohasem álltatok az igazság alapjain, hanem hazugságra építettetek.
E jelek által jövök hozzátok, hogy megnyissam szemeteket és meggyógyítsalak.
Amikor az igazságról beszélek és felfedem, hogy én vagyok az, akirõl ti azt mondjátok: “Õ a ti Uratok, aki hozzátok szól”, ti mégis elfordultok és a Sátánra figyeltek, hogy õ használhasson fel benneteket. Nem, ti nyelvemet sem értitek jobban, mint csodáimat, mert jobban szerettétek az ördögöt. Amit mondok vagy kérek, az nem hatol belétek, mert elfelejtettétek Szentlelkem nyelvének értelmét.
Szomjúhozom üdvösségetekre!
Szomjazom arra, hogy megoszthassam veletek országomat, szomjazom arra, hogy béküljetek ki egymással, és õszintén mondhassátok: kibékültem Istennel.
Bûn a ti megosztottságotok, és senki sem állíthatja, hogy igaz, amikor ajka nemcsak testvéreit, hanem mindannyiuk vezetõjét 9 is rossz hírbe hozza. Igazságosság, irgalom, jó hit! Ezeket kellene gyakorolnotok anélkül, hogy elhanyagolnátok törvényem másik részét. És nektek, akik örvendeztek megosztottságotokban, esküsztök trónomra és rám, aki azon ülök, mondom, ahogy már egykor mondtam:

“Fehérre meszelt sírhoz hasonlíttok,
amelyek kívülrõl ékesnek látszanak,
de belül holtak csontjaival
és mindenféle undoksággal vannak tele.” 10

Hogyan hihetitek, hogy elkerülitek a kárhozatot? Nem igyekeztek nekem tetszeni. Holttesteitek beborítják ezt a sivatagot, amelyben éltek. Amikor megosztottságotokban egymás ellen vétkeztek, énellenem,

a Bárány

ellen vétkeztek. Megosztottságotok bûne gyötri mindennap Testemet. Én vagyok az, a Bárány, akit ti erõszakkal és saját törvényetek alapján elõvezettek, hogy újból keresztre feszítsetek. Az én Testemet csonkítjátok meg és töritek össze.

ÉN VAGYOK az Áldozat.

Nem látjátok? Nem látjátok, hogy gonosz lelkekkel vagytok közösségben? Nem látjátok, hogy kivel esztek asztalotoknál? Hogyan örülhetnék, amikor csupa gonosz lélekkel ültök egy asztalnál? Amíg megosztottságotoknak örültök, addig a Sátán hatalmában vagytok, aki szüntelenül hazugsággal keni fel azokat, akik megosztottságukban örvendeznek. Ti mindannyian csak a másikra néztek, hogy megerõsítést kapjatok az egység-üzenettel kapcsolatban, és nem törõdtök azzal, hogy ezen a húsvéton a ti megosztottságotok miatt Testem újból átéli a keresztre feszítés szenvedését. . 11
Higgyétek, hogy én vagyok az! Ne legyetek elmétek rabjai! Jöjjetek hozzám, amíg még tart a nappal! Hamarosan éjszakába merül ez a világ.
Én kértem, hogy meglátogathassalak benneteket, és beszélhessek hozzátok, és így tettem, mert az egyesítés érdekében buzdítottalak benneteket egység-üzeneteimmel. De milyen nehéz bejutniuk bölcsességem misztériumaiba azoknak, akik elméjük rabszolgái! Milyen nehéz a lélekben gazdagnak bejutni az én országomba! Mondom nektek:

Sokan lesznek az elsõk közül utolsók,
és az utolsók közül elsõk!

Gyermekem! Légy mennyországom, add át magadat nekem! Veled vagyok.


1 Mivel külön ünnepeljük a húsvétot.
2 Lk 12,10
3 Ebben az állapotban nem tudják felismerni saját bûnüket, nem tudják megbánni, hogy bocsánatot nyerhessenek.
4 Jézus ezekrõl az emberekrõl beszél
5 a modernisták
6 Ezért zavarja õket annyira a szent lepel is.
7 Ján 2,9.
8 Ádámot és Évát.
9 a pápát
10 Mt 23,27.
11 Krisztus misztikusan szenved.

2016. január 18. ELÉJÜK ÁLLÍTALAK TÉGED MINT A VISSZAUTASÍTÁS JELÉT

1991. január 18.

Születésnapomra szóló üzenet:

Béke legyen veled! Isteni Szívem bátorságot önt beléd, hogy félelem nélkül haladj! Az Atya nagylelkû. Helyezd belém bizalmadat! Bízzál bennem, kis gyermekem! Elárasztalak vigasztalással 1 Próbára tettelek. Engedd, hogy idõnként próbára tegyelek! Akkor se csüggedj Vassula, ha minden elveszettnek látszik! Egyengetni fogom utadat, de egyúttal eléjük állítalak téged mint a visszautasítás jelét, mint az egység visszautasításának jelét. Hiányzik belõlük az õszinteség, hogyan tudnák áthidalni a köztük lévõ különbséget?

Uram, arra utalsz, hogy végül visszautasítják üzeneteidet?

Nem. Az én üzeneteim nélküled is elterjednek a maguk útján, de téged mindenfelõl bántalmak fognak érni. Meg fogom engedni, hogy üldözõid tisztátalan keze megüssön téged, és nyíltan bántalmazzanak. Meg fogom engedni, hogy ellentmondjanak neked… és úgy fognak rád támadni mint a varjak, amint tönkreteszik a vetést. Szemükben te leszel a vesztes, mert szembetûnõek lesznek a rajtad ütött sebek. E sebeket, leányom az enyéim ütik rajtad, az én házamban. Káin követõi sebesítenek meg téged. Meg fogom engedni nekik, hogy egy ártatlan gyermeket verjenek, de örömük gyászra fordul. Igen, vesztesnek látszol majd Vassulám, de nem tûntem-e én is vesztesnek? Úgy látszott, mintha eltévesztettem volna küldetésemet, a világ szemében úgy tûnt, mintha én lettem volna minden idõk legnagyobb vesztese. Jel vagy számukra, amely kérdéseket fakaszt és vitákat kelt. Nincs szándékomban elvenni bátorságodat, Vassula, még akkor sem, amikor közülük némelyek megpróbálják megakadályozni üzenetem terjedését a nép körében. Vassulám, légy olyan szilárd, mint a szikla!

Uram, ha így “összetörnek”, ahogy most tudomásomra hoztad, ha szinte halálra sebzik lelkemet, hogyan tudnék szilárdan állva maradni?

Meg fognak gyötörni, de én, az Úr, melletted fogok állni, és az én erõm lesz a te erõd. Jöjj, ne félj! Tégy tanúságot mellettem!


1 mivel az elmúlt napokban nem éreztem közelemben Istent, és nem láttam Õt, úgy éreztem, mintha elhagyott volna, és szomorú voltam.

2016. január 17. NE MIATTAM SÍRJ!

Rhodos, 1990. július 27.

Az egyik szerzetes, akivel találkoztam, könnyekre fakadt, amikor elmondtam neki, mennyire szenved Jézus.

Jöjj, és tedd keblemre füledet, fiam, és hallgasd szívem dobbanását! Minden egyes dobbanása hívás valamely lélek számára, könyörgés egyetlen mosolyért. Mégsem értem hullasd könnyeidet fiam, hanem fivéreidért és nõvéreidért, akik holtak, és testük feloszlóban van. Ne miattam sírj, ne miattam! Értük imádkozz, hogy Atyám küldje el nekik az értelem Lelkét! Másképpen hogyan lehetne õket megtéríteni?

Vassula, add oda nekik azt az imát, amelyet Szent Édesanyámtól kaptál! Azt kérem tõlük, hogy imádkozzák naponta. Jöjj, az Írások beteljesednek… Én, az Úr sorra emelem a tömjén-oltárokat. Ezeknek az oltároknak szolgálniuk kellett volna, de parlagon hevernek, mert nincs senki, aki törõdjön velük vagy lángra lobbantsa õket.

2016. január 16. MARADJ CSENDES, MERT EBBEN A CSENDBEN NYUGALMAT TALÁLOK

1991. április 20.

Uram, köszönöm, hogy birtokoddá és menyasszonyoddá tettél!
Értesd meg azokkal, akik nem értik, hogy üldözõidnek Te engeded meg, hogy támadjanak engem, mert Te ily módon is megdicsõülhetsz! Azt is teljesen világossá tetted, hogy sohasem fogod megengedni, hogy üldözõid megsértsék vagy megérintsék lelkemet. Értesd meg az emberekkel, hogy ez a kettõ nem ugyanaz.

Virágom, kelyhem keseru, még mindig meg akarod osztani velem?

Szeretném megosztani Veled kelyhedet!

Igen, bizonyítsd be irántam való szeretetedet azáltal, hogy felajánlod akaratodat. Igyekezz megdicsõíteni engem, Istenedet, azáltal, hogy átöleled keresztemet. Birtokommá let-tél, akiben gyönyöruségem telik. Kezembe tetted életedet.
Leányom figyelj!
Maradj gyenge, mert nagy dolgokat muvelhetek gyengeségedben! Maradj semmi, mert én lehetek a Minden a te semmiségedben!
Maradj csendes, mert ebben a csendben nyugalmat találok!
Maradj hajlékony, hogy feszületem másává alakíthassalak!
Maradj korlátaid között, hogy láthatóvá váljék benned erõm!
Légy az én példám szerint készséges, türelmes, tiszta, engedelmes, alázatos, huséges, és szüntelenül imádkozz, ahogyan én is szüntelenül imádkoztam az Atyához.
Soha ne aludj! Ne vágd el a kötelékeket, amelyek az Atyához fuznek! Földi életem szüntelen imádságban telt az Atyával, akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idõ.
Figyelj az Atyára, és tedd meg akaratát! Én, a te Megváltód adom neked a táplálékot. Mindaz, amit megeszel, tõlem való, és megtanít az egyedüli igaz életre bennem, a te Istenedben.
Bizony mondom nektek: “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja” 1
Maradj bennem és én tebenned maradok. Meg fogom engedni, hogy halandó természetedet próbára tegyék, hogy megerõsödj a megpróbáltatásokban, de lelkedet nem fogják megérinteni.
A test és a vér nem örökölheti országomat.
Ezért ne félj, a te megpróbáltatásaidon keresztül én is megdicsõülök. Sohasem leszel elhagyatott.


1 Mt 10,28

2016. január 15. SZENTLELKEM KIÁRAD A POGÁNYOKRA IS

1991. március 25.

Uram, ezen a héten ünneplik a nagyhetet a katolikusok, jövõ héten pedig az ortodoxok. Érzem, mennyire helytelen, hogy két különbözõ dátum van. Helytelen, hogy különbséget teszünk egymás között Tebenned, sõt olyan megjegyzéseket is lehet hallani, hogy az õ Jézusuk nem a mi Jézusunk!

Egyformán szeretlek benneteket, de sokan mintha nem értenétek ezt meg. Nyomorúságosak vagytok. Bûnösök vagytok. Törékenyek vagytok, de valamennyien az én ivadékaim vagytok. Érted Vassula? Tettem-e én magam különbséget?
Hozzád jöttem el, és neked mutattam meg Szentséges Szívemet. 1 Minden módon próbálkoztam, hogy megnyerjelek magamnak: Kiárasztottam rád áldásaimat, hogy feltámasszalak a halálból, és tanítsalak, mert hiányzott belõled a bölcsesség. Udvaroltam neked és gyengédségemben én magam választottalak ki, hogy oly nép elõtt tégy tanúbizonyságot, amely nem a tiéd és amely népbõl sokan nem tudják felfogni, hogy a Bölcsesség miért egy idegent választott közülük.
Én, a Szentséges Szív meg akarom mutatni nekik, hogy téged választottalak, egy számukra idegent, akivel megosztom Szentséges Szívem gazdagságát, örömét és bánatát is.Igen, azért jöttem, hogy idegenekkel is megosszam Szentséges Szívem gazdagságát. Ma új éneket írtam nekik, mivel én Egy és ugyanaz vagyok 2!
Ezért tanítványom, továbbra se tégy különbséget magatok között Szent Nevemben, még akkor sem, ha elsodor ellenségeim lehellete. Nem foglak védelem nélkül hagyni. Mindig segítségedre fogok sietni, gyermekem! Ne válaszolj nekik, ha próbára tesznek 3 , én fogok nekik válaszolni helyetted. Az Írás mondja: “Isten nem személyválogató. Ellenkezõleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves elõtte, ha eltölti az õ félelme, és igaz tetteket visz végbe ” 4. Az emberek azonban megosztottá váltak az én Szentségemben, különváltak egymástól, de csak várj, és látni fogsz.
Szentlelkem 5 kiárad a pogányokra is. Bizony mondom neked, mindez bekövetkezik, mielõtt e nemzedék elmúlik. Ezért bátorság gyermekem, ne félj! Végül egyesíteni foglak benneteket és a viperának többé nem lesz lehetõsége, hogy ételetekbe öntse mérgét, nemzedék. Ételetek érintetlen lesz és tiszta! Véget fog érni a szomorúság és a jajgatás. Szeretlek benneteket, és népem egyként fogja Szent Nevemet 6 viselni ebben az egységben.

Ó bárcsak megnyitnád a mennyet, és eljönnél! Jelenlétedben nemcsak a hegyek olvadnának meg, ahogy Izaiás próféta mondta 7 , hanem az a három vasrúd is, amelyet lerajzoltattál velem a római katolikus, a görögkeleti és a protestáns Egyházak ábrázolására.

Megígérem neked: nem hagyom Egyházamat sokáig megosztottan. Én magam jövök el hozzá teljes hatalommal, és újjáépítem. Bízzál bennem, kedvesem! Nem viselem el tovább ezt a hitetlen nemzedéket. Már nem lehet visszatartani tovább az Atya haragját. Ezért sokasítom meg rajtatok kegyelmemet, hogy megmentselek benneteket. Vassula, a Föld még nem birtokolja teljességében békémet. Mint a kiszáradt talaj, úgy szomjazik erre a békére, amelyet örökségül adtam nektek. Úgy jövök hozzátok, mint a csermely a kertbe, hogy megöntözzelek benneteket. Ti pedig örvendjetek, gyermekeim, mert gyökeret vertem bennetek, lakóhelyet vettem bennetek, és bennetek fogok növekedni, ha megengeditek. Imádkozz most velem gyermekem az Atyához! Mondd utánam ezt az imát:

Atyám,
áldott legyen a Te Neved,
mivel a Te szeretett Fiad,
Jézus Krisztus
nem azért jött a világra,
hogy elítélje,
hanem, hogy megmentse.
Légy irgalmas hozzánk!
Tekints Fiad Szent Sebeire1,
amelyek most felszakadtak,
és emlékezz, milyen árat fizetett értünk,
hogy mindannyiunkat megváltson!
Emlékezz Szent Sebeire
és a két Szívre,
a Szeplõtelen Fogantatás Szívére
és szeretett Fiad Szívére,
melyeket Te magad egyesítettél szeretetben,
és amelyek együtt szenvedtek!

Ó Atyám!
Emlékezz most Fiad ígéretére,
és küldd el nekünk a Szószólót,
az igazság Szentlelkét teljes erejében,
hogy emlékeztesse a világot az igazságra,
Fiad készségességére és alázatára,
engedelmességére és nagy szeretetére!

Atyám!
Elérkezett az idõ,
amikor a megosztott uralom
békéért és egységért kiált.
Elérkezett az idõ,
amikor Fiad megsebzett Teste
olyan igazságosságért kiált,
amilyent a világ még
nem ismert.
Add meg nekünk
drága Atyám,
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve és
Jézus Szentséges Szíve által
ezt a békét a szívünkbe!
És teljesítsd be az Írást,
hallgasd meg
szeretett Fiad imáját,
hogy egyek legyünk mindnyájan,
egyek az Isteni Szentháromságban,
hogy mindannyian egyetlen tabernákulum körül imádjunk és dicsõítsünk Téged!
Amen

Leányom, úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Légy áldott, jöjj!


1 Jézus arra utal, hogy egy görögkeletihez jött el, nem egy katolikushoz, és katolikus kifejezésekkel szól hozzám.
2 vö. Jel 14,3
3 a római katolikus hívõk, papok és püspökök. Egyesek azt mondják, hogy római katolikussá kellene lennem, hogy hitelessé váljak
4 ApCsel 10,34-35
5 sokak nagy álmélkodására
6 a keresztények Krisztusban
7 Iz 63,19

2015. január 14. AZ ÉJSZAKA RETTEGÉSE HAMAR ELMÚLIK

1990. október 17.

Jézusom, e könyvekben sok mindent elõre megmondtál, mielõtt megtörtént volna, hogy ha megtörténik, higgyünk benne. Megmondtad nekünk, miként fogod feltámasztani nõvéremet, Oroszországot, és miképpen vetsz véget istentagadásának. És íme! 14-én megnyitotta számodra kapuit Szent Vazul temploma a Vörös téren! És én, az õ nõvére, hozzá siettem e napon, hogy örüljek ünnepének! De amit tõle kaptam, az csak ütés volt arcomon!… Szolgád és bátyám ütött meg, akit szeretek. Szolgád azt mondta, azért nem áld meg, mert elmentem katolikus bátyáimhoz, és az õ kezükbõl fogadtam a szentáldozást. Szégyenkeznem kell-e elõtted Uram? Ezt a szenvedést még el tudtam volna viselni, ha még rosszabb nem következett volna, de azt mondta: “Ez kiközösítést jelent!” Te már jelt adtál nekem, mielõtt ez megtörtént volna; éreztetted velem fájdalmadat, olyan szárazzá tetted szájamat, mint a fát, és ajkaimat szárazabbá, mint a pergament. Meddig lesznek még megosztottak a keresztények?

Jöjj, és gyógyítsd meg szívünket!
Add vissza ártatlanságunkat!
Jöjj, és kelts hajnalt e sötétségben!

Köszönöm Uram, hogy alkalmat adtál nekem arra, hogy megverjenek és megalázzanak, és annak ellenére, hogy igazságtalanságot tettek velem, bátorságot öntöttél belém, hogy sorbaálljak a többiekkel, visszamenjek hozzá újból, megcsókoljam a keresztet, amelyet tartott, és a kezet is, amely éppen rám vert.

Vassula, a te fájdalmad semmi az enyémhez képest… Habár bátyád kardot rántott ellened leányom, ne keseredj el! Van még remény a kibékülésre.
Hamarosan egy nagy csodával rendítelek meg benneteket. 1 Én, az Úr, igen hamar felékesítem menyasszonyomat 2 fiatalságának dicsõséges tökéletességével. Ezért békeszerzõdést fognak megpecsételni a testvérek egymás között.
Egyházam úgy kel életre, mint a hajnalcsillag.
Az átkot feloldják… úgy fog elõttem állni mint gyümölccsel telt olajfa… mint a szõlõtõ, amely nyúlánk vesszõket hajt. Bimbói a dicsõség és ragyogás gyümölcsét termik, és egy nyáj lesz csak, és egy pásztor. Én vagyok a Feltámadás!
Leányom? 3 Ne veszítsd el reményedet!
Nem kell félned!
Az éjszaka rettegése hamar elmúlik. 4 Ne feledd, hogy melletted vagyok! Nem akarom túl sokáig nézni magaviseletüket, nehogy haragom felszítsa igazságosságomat. Hagyom, hogy irgalmam felülkerekedjen. Meggyógyítom minden betegségeteket, és Véremmel eltörlöm a méregnyomokat, hogy kimentselek benneteket a gödörbõl.
Szeretet vagyok, és a gyengéd Szeretet megbocsát az ütlegelõknek, a gúnyolódóknak, a hamisaknak. Szent könyörületemben felemellek benneteket a Szívembe.
Ne keseredj el Vassula leányom, van még remény a kiengesztelõdésre és a megújulásra… még van remény… 5 … “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja”. 6
Eljövök, hogy békességet hozzak a testvéreknek, és emlékeztessem õket gyengédségemre, szeretetemre és irgalmamra, hogy õk is kövessenek engem.
Ne siess el! 7… Jöjj, az Ecclesia új életre támad, az Ecclesia új életre támad, csak várj, és meglátod…


1 Belsõ látomásban hirtelen valakit menyasszonynak öltözve láttam, ragyogó fehér ezüstös ruhában, csupa csillogásban.
2 az Egyházat
3 Jézus megfordult, és részvevõ tekintettel nézett rám.
4 Jézus vigasztalt. Szavai gyógyító balzsamként érték sebeimet.
5 Jézus újból vigasztalni akart. Mintha a súlyos sebesült akarta volna megvigasztalni azt, aki nem annyira súlyos sebesült.
6 Máté 10,28
7 Azt hittem, hogy Jézus befejezte üzenetét, és készültem elmenni.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]