2016. január archívum

2016. január 31. IVADÉKOM, ÉN VAGYOK A TE ABBÁD

Rhodos, 1988. november 2.

Vassula, fogadd békémet! Jöjj, tetszésemre van, hogy igyekszel megérteni engem, annak ellenére, hogy nehéz körülmények közé helyeztelek. Kedves, szereteteddel enyhítsd fájdalmamat! Mutasd meg Istenednek gyermeki hitedet! Így szerezz nekem örömet, és teljesen tõlem függj!

Megteszem Uram, ki máshoz fordulnék, mint az én Atyámhoz, nincs senkim rajtad kívül.
Ivadékom, légy mindig tetszésemre, légy az én örömöm! Én vagyok a te Abbád.Ivadékom, virágozz, szépülj, és táplálj sokakat gyümölcsöddel! Tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam, mert én vagyok a hatalom. Az emberek hajlamosak könnyen elfelejteni, hogy Egyházam vezetése fölülrõl történik és nem alulról. Hajlamosak elfelejteni, hogy minden hatalom fölülrõl való. Azt mondom tehát nektek, hogy egyetlen hatalom, egyetlen földi királyság sem marad fenn, amely beszivárgott Egyházamba. Összetöröm és porhalmazzá teszem. Ti ezt már elõre tudtátok, de nem figyeltetek rám és nem engedelmeskedtetek nekem. Kizártatok engem, de én minden ajtót, és ablakot kinyitok, hogy Lelkem szabadon lélegezhessen tulajdonomban. Nincs az a hatalom, amely eltorlaszolhatja azt az utat, amelyet megnyitok. Újból emlékeztetni fogom õket arra, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a Szentek Szentje, a Szentháromság, mindhárom az Egyben, a Hatalom. Hamarosan veletek leszek. Szívembe fogadom mindazokat, akik szeretnek engem. Az én Szívem lesz az õ új otthonuk. Fölülrõl jövök és fölülrõl száll alá a ti új otthonotok is. Ez lesz az én ajándékom; és újból visszaadom nektek az én új Szent Nevemet, szeretteim. Jöjjetek hát és dicsérjetek engem; jöjjétek és magasztaljatok, jöjjetek és kössetek velem békét, kinyitom nektek házamat és mint enyéimet üdvözöllek benneteket. Jöjjetek hozzám! {Valamiért eszembe jutott, hogy miképpen érintkezett velem, szintén írásban, Dániel, az õrangyalom. ) Igen, de most én, az Úr szeretlek téged, légy áldott gyermekem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Mi ketten?

Igen, Szûzanyám..

a

2016. január 30. OLYAN SEBEKET KAPTAM, AMELYEK MEGBÉNÍTOTTAK

1990. április 12.

Béke legyen veled! Én vagyok a Feltámadás. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog! Én vagyok az igazság Szentlelke, én vagyok az Emlékeztetõ, aki Szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy kegyelmem Lelkét milyen bõségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, és hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak! Mindaz beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennybõl készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a Földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket. Zászlóként bontom ki fejed felett végtelen irgalmamat, nemzedék, hogy neveljelek és visszavigyelek Istenhez. Ha rám hallgatsz, felemelem lelkedet, és el fogsz jutni a nyugalom helyére. Nemzedék! Elég sokáig imádtál névtelen bálványokat, élettelen bálványokat, olyan eszméket, amelyek halálos sebet ejtenek rajtad. Istennek kijáró tiszteletet adtál ezeknek, és ezzel megrontottad életedet. Már évek óta nem hallom hangodat, sem lépteid neszét. Nem hívsz segítségül, és csodáimat sem dicséred.

Ó nemzedék, miért nem fogadsz el engem, Szent Istenedet? Jöjj és hallgass meg újból! A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok! Ezt ígérem. Készüljetek hát fogadásomra, és megadom nektek szeretetem ajándékát és szentségem ajándékát.

Szeretteim, akik ma itt összegyûltetek, tudjátok meg, hogy én, Jézus vagyok az, aki megkeresett és visszahívott titeket a pusztaságból, hogy gyönyörûségem kertjébe, az én gyülekezetembe lépjetek! Én, a Szentséges Szív, mindent érzek. Arra kérlek benneteket, hogy kössetek békét, és engesztelõdjetek ki velem! Fonjatok virágkoszorút a Szentséges Szívemet körülvevõ tövisek helyébe! Nyissátok ki felém szíveteket, és fogadjatok szívesen! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és Szívem gyönyörûségére magamhoz ragadlak benneteket. Szívetekkel szóljatok hozzám, és nem hagylak válasz nélkül benneteket. Értsd meg, hogy én, a te Királyod, és mindenek Ura szállok le hozzád, ebbe a bûntõl szennyes világba, hogy megkeresselek téged, barátom. Meddig kell még keresnem téged? Elfáradtam, amíg vártam válaszodra, hogy szívesen fogadod-e kegyelmem Lelkét. Válaszodra áhítozva nyitom ki ajkamat, és mégsem hallatszik szavad… Kegyelmem Lelke hív, hogy Szentséges Szívem mélyére rejtsen téged, de kegyelmem Lelke ma nem kap hálát irgalmáért… Lehajolok hozzád trónomról, egészen ajtódig. Fáradtan, rongyokban, koldusként jövök hozzád Sebeim miatt felismerhetetlenül, mezítláb és szánalmasan! Hallgasd meg fájdalmamat: én vagyok az, Krisztus… szomjúhozom… szomjúhozom, mert nincs szeretet… ajkam kiszárad szeretet-szomjamban… Szájam szárazabb a pergamennél, annyit ismétlem kérésemet… Szívem belebetegszik a szeretetbe… Rettenetes büszkeséged és gonoszságod ellenére is szenvedélyesen szeretlek téged! Én jövök hozzátok kezemben hozva Szívemet, kicsinyeim. Tudom, mennyire szegények vagytok, de talán együtt ehetem veletek? Csillapítjátok-e szomjamat? Adtok-e enyhülést Sebeimre? Nem, nem ti kerestetek engem, én kerestelek, és én találtalak meg benneteket ruhátlanul ebben a pusztaságban, ahol éltek. Engedjétek meg, hogy betérjek szívetekbe, és fenségesen felékesítselek benneteket. Ha megengeditek, hogy betérjek szívetekbe, megmutatom nektek Sebeimet, amelyeket legjobb barátaim házában kaptam. Meg fogtok rettenni látván mélységüket és a kegyetlen kínzások számtalan nyomát. Olyan súlyos sebeket kaptam tõlük, melyek megbénítottak.

Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a kisgyermek, sohasem jut be oda. A szív egyszerûségében keressetek engem, és rám találtok. Ne tegyetek próbára, és akkor megláttok engem, felismeritek mindenhatóságomat. Ne maradjatok távol, és ne fogadjátok hidegen hívásainkat! Ne legyetek süketek, hallgassátok meg könyörgésünket! Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel a Pásztor hívását! Ha gyengék vagytok, felemellek és vállamra veszlek benneteket. Készen állok arra, hogy tisztaságommal és világosságommal minden bûnötöket eltöröljem.

Ó barátom! Miért ingadozol kétségek között? Köldökzsinórod még hozzám köt, én vagyok lélegzeted Forrása! Én vagyok a jótékony, mindent tápláló Forrás, és Szavammal adok életet neked, Szavammal mentelek meg a haláltól. Nem az étel ad életet neked, barátom, hanem én. Emeld hát rám tekintetedet, õrizd szívedben Szavamat, és akkor élni fogsz. Jöjj, és kérd, hogy nyissam fel szemed, akkor gyorsan eljövök, és leveszem rólad a fátylat, barátom. Jöjj, és kérj, hogy hozzalak vissza számûzetésedbõl, ahová sokan kerültek közületek, és akkor repülve jövök hozzád, bár gonoszságod idején falat építettél utamba, hogy elválasszon tõlem. Egyetlen leheletemmel lebontom azt a falat, emlékeztetni foglak szeretetemre, mert én vagyok az, aki téged a legjobban szeret, és Szentséges Szívemben van lakóhelyed. Emlékeztetni foglak, hogy ne tegyetek különbséget egymás között énbennem! Emlékeztetni foglak arra, hogy legyetek egyek szívben és lélekben, és úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Igen, én vagyok az Emlékeztetõ, kitartóan emlékeztetlek benneteket Szavamra. Azért szólok hozzátok, hogy felfrissítsem emlékezeteteket.

Fogadjátok Szentlelkemet!… Megáldalak benneteket, és e pillanatban megérintem homlokotokat szeretetem sóhajával. Legyetek egyek!

a

2016. január 29. ÁLDD MEG ÜLDÖZÕIDET!

1989. április 11.

(Ma kezdõdik az igazi üldözés. Jézus értésemre adta, hogy idén az orthodox húsvéti idõben érezni fogom az Õ szenvedését.)

Uram, sokan vádolnak azzal, hogy hamis próféta vagyok. Bizonyítékot keresnek ellenem, akár hamisat is, amelynek alapján kijelenthetik, hogy az üzenet nem isteni. Már van néhány hamis tanú. Azzal vádolnak, hogy én a démon fegyvere vagyok, egy másik karizmatikus mozgalom lerombolására.

Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tõlem semmit! Mindketten veled vagyunk 1 Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltûnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözõidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívbõl bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

De Uram, egyesek teljesen elvakultak!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemrõl? 2 Szeretetbõl szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. 3 Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhembõl. Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom õket, és szenvedésem kis képmásává teszem õket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal! De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybõrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Õk azok a hamis próféták, akiktõl már óvtalak téged.

(Azt kértem az Úrtól, hogy a Bibliából adjon választ nekem ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Kinyitottam a Bibliát, és ujjam Jeremiás 23,10 versére esett, amelyben a hamis prófétákról van szó.)

Kedves, ne félj, elõtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Igen, de Te velem vagy, és semmitõl sem kell félnem.

Bátorság! Az én erõmet adom neked, hogy folytathasd . Mi ketten?

Mindörökkön örökké.

(Mintha mindez az üldöztetés sem lenne elég, lemondták annak a nagy teremnek a bérletét, ahol meg akartuk tartani a találkozót. Egyszerûen lemondták, annak ellenére, hogy már régen lefoglaltuk. Azt mondták, hogy nem akarják, hogy náluk vallásos összejövetel legyen. Ott álltam kétszáz ember gondjával, és senki sem akart befogadni. Egy héttel a találkozó elõtt! De az Úr segítségünkre sietett. Az Úr lehetõvé tette, hogy az Õ templomában lehessünk, egy kis templomban, amely a kapucinusoké. Igen, Õfensége a legalázatosabbat és legszegényebbet választotta ki a testvérek közül jelként azok számára, akik üldözik Jézus üzenetét.)


1 Szent Édesanyánk és Jézus.
2 Amikor Isten ajkáról hallom e szavakat, teljesen ellágyulok. Fensége azt érezteti velem, hogy ez a “sátor”jobban betakarja testemet, mint valaha. Úgy érzem, hogy sohasem lesz vége a számûzetésnek, amelyben vagyok…
3 Jézus mintha lakomával kínált volna! És én boldog vagyok, hogy felajánlotta nekem ezt a kelyhet.
a

“ISTEN ÖKLE” MADEIRA FELETT

2015. január 28. AZ ISTEN GYENGÉD APA

1990. november 3.

Szent Édesanyánk üzenete:

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Ahogyan az anya táplálja és vigasztalja kis gyermekeit, úgy táplálom én is lelketeket Isten Szavát nyújtva nektek. Ahogy az Anya vigasztalja gyermekeit a veszélyek idején, úgy hajolok le én is hozzátok, hogy megvigasztaljalak. Imáimmal gondozom lelketeket.
Az Úr gyorsan teljesíti ígéreteit, de türelmesen vár, hogy mindenki elnyerje azt a kegyelmet, hogy meglássa a világosságot és megtérjen. A megígért új Ég és új Föld már igen közel van hozzátok! A várakozás idejében kérlek benneteket, szenteljétek meg életeteket, és éljetek szentül! Igazi megtérést szeretnék bennetek látni gyermekeim! Aki megmenekült a világ bûnétõl, és mégis hagyja, hogy olyan elvek vezessék, amelyek nem a Bölcsességtõl, hanem az esztelenségtõl származnak, az biztos lehet benne, hogy elesik. Az Isten Szeretet, megbocsát és nehezen haragszik meg. Az Isten igen gyengéd Apa.
Vizsgáljátok meg idõrõl idõre lelketeket, hogy megtudjátok, vajon az Õ világosságában álltok-e vagy sem.
Legyetek az Úr számára olyanok, mint a kert, ahol örömét lelheti, megpihenhet bennetek, ahol Lelke élvezheti kertje édes illatát, és ahol a zöld füvön megpihentetheti fejét.
Engedjétek, hogy gyönyörû kertté alakítsam át szíveteket az Úr számára, hogy ha majd a királyok Királya meglátogat benneteket, ne vegye le tekintetét rólatok, hanem kínálja fel nektek, hogy legyetek az Õ Lelkének áldozatai, az Õ Szívének foglyai. Ezért ne fecséreljétek el idõtöket, mert az Õ szeme minden lépéseteket megfigyeli.
A Béke Fejedelme arra buzdít benneteket, hogy imádkozzatok a békéért, és én, a Béke Királynõje is arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a békéért!
A Sátán olyan most, mint egy megvadult bika, és Szívem szenved amiatt, amit jönni látok, bár az Atya irgalmában nem mutatott meg nekem mindent.
Bejárom az egész Földet, hogy jóságos lelkekre leljek, de nem találok elég nagylelkûséget, amit felajánlhatnék Jézusnak, és ami lecsillapíthatná az Atya igazságosságát.

Roppant nagy engesztelést kellene még nyújtani!

Jézusnak jóságos lelkekre van szüksége, akik készek mások helyett vezekelni! Ez az, amiért sírok. Szemem véres könnyeket ont a borzalmak miatt, amelyeket közeledni látok.
Ezeket nemcsak a hatás kedvéért, nemcsak azért mondom el nektek, hogy megijesszelek, hanem azért, hogy megkérjelek, imádkozzatok a békéért! Isten szeretetbõl küld engem el az egész világra, és minden házba, hogy egyenként összeszedjelek és még az Õ napja elõtt megtérítselek benneteket.
Szeretett gyermekeim, ne csupán azért jöjjetek ezekre a találkozókra, hogy jeleket lássatok! Én azért jövök a mennybõl egészen ajtótokig, hogy elhozzam nektek az Úr békéjét és az én békémet.

Engedjétek ezért, hogy gyönyörû kertté alakítsam szíveteket a Szent Isten számára, hogy a szentség, a szeretet, a béke, a tisztaság, az engedelmesség, az alázat és a hûség lelkét találja bensõtökben. Királyotok ezeket az erényeket akarja felhasználni a gonoszság hatalmának legyõzésére.
Ébredjetek álmotokból gyermekeim, és változtassátok meg szíveteket! Boldog vagyok, mert azt látom, hogy sokan böjtöltök kenyéren és vízen. E jóságos lelkektõl ma azt kérem, hogy tegyetek még valamit hozzá böjtötökhöz!
Arra kérlek, hogy tartsatok bûnbánatot és gyónjatok meg, drága gyermekeim! Vigyázzatok ajkatokra, nehogy megítéljétek egymást! Ne hagyjátok, hogy böjtötökben ajkatok legyen elítélésetek oka. Szeressétek egymást! Éljétek üzeneteinket! Királyotok küldi nektek az Õ békéjét. Továbbra is be fogom járni a világot, hogy az Úrhoz vigyem azokat, akik távol vannak Tõle.
Nagylelkû imátokra van szükségem, gyermekeim!
Megáldalak benneteket, megáldom családotokat, barátaitokat, és még azokat is, akiket súlyos teherként hordoz szívetek. Igen, õk mind Isten gyermekei!

2016. január 27. TÉRJETEK VISSZA HOZZÁM, ÉS ÖRÖKKÉ FOGTOK ÉLNI

1994. június 18.
USA, Stockton, CA

A találkozó elõtt, a katedrálisban:

Uram?

A mennyei Atya: ÉN VAGYOK. Támaszkodj rám! Ez az én gyülekezetem. én nyitottam meg az ajtókat elõtted, hogy dicsõítsd Nevemet. Ezért ne aggódj amiatt, hogy mit fogsz mondani. Lelkem lesz rajtad. Tekintéllyel fogok szólni szájadon keresztül.
Igen, te leszel az én visszhangom! Ki fogom önteni kincseimet e nyomorúságos nemzedékre, hogy Lelkemmel tegyem gazdaggá lelkét. Mennyei mannámmal töltöm meg szájukat. én magam adok nekik jólétet, és lelkük isteni termést fog hozni, mert Istentõl fognak alászállni a magok. Nem adnék-e nekik újból életet, hogy örvendezzenek bennem? Nem adnám-e meg nekik mint gyengéd Apa, megszabadító segítségemet? Én magam fogom õrizni õket szegénységükben, hogy dicsérjék és szenteljék meg Nevemet. Könyörületes Isten vagyok, és Szívemet meg lehet indítani. Jöjj és tanuld meg:

-Reggel vesd el a szeretet magjait!
-Délben vesd el a béke magjait!
-Este vesd el a kiengesztelõdés magjait!
Majd menj, gyûjtsd be termésedet,
és ajánld fel nekem, Atyádnak a mennyben,
és én így fogok hozzád szólni:

“Gyermekem, jóakaratod miatt
megkapod jutalmadat a mennyben.”

A magasból hívlak mindannyiatokat:

“Jöjjetek, jöjjetek,
kössetek békét velem, Istenetekkel,
és elnyeritek áldásaimat.
Térjetek vissza hozzám, és örökké fogtok élni!”

2016. január 26. BOLDOG AZ AZ EMBER, AKI VELEM LAKOZIK

London, 1991. március 1.

Egy nappal a konferencia és az imatalálkozó elõtt:

Ó Jahve, Te vagy az én Istenem! Áldott legyen a Te Neved! Megvalósítottad tervedet, és idehoztál engem, ebbe az országba, hogy tanúságot tegyek és dicsõítselek. Nyisd meg ajkamat gyülekezetedben, hogy dicsõítselek Téged!

Meg fogom nyitni ajkadat. Én, az Úr, megáldalak téged. Figyelj rám! Prófétálj nekik! Az én hatalmas erõmre támaszkodj! Tõlem való minden eredmény és nem tõled.

Tüzet és vizet teszek minden lélek elé, és hagyom, hogy válasszanak.
Sohasem fogom megsérteni az ember szabadságát, soha… Megengedem az embereknek, hogy válasszanak, és szeretném, ha tudnák, mennyire örülök, ha helyesen választanak. Mindig követni fogom azonban a bûnöst, hogy hagyja el bûneit. Mindenhova utána megyek, hogy megnyerjem, és valahányszor elesik, ott leszek, hogy felemeljem. Nem fogom félreállítani, és nem teszek neki szemrehányást. Lehet, hogy ellenségei örülnek majd, de én könnyekkel szememben csupán arra fogom kérni, hogy siessen karjaimba.
Ha megteszi, megkérdezem tõle, megengedi-e, hogy benne lakozzam. Ha beleegyezik, birtokba veszem lelkét, és ezen a helyen 1 verem fel sátramat. Ettõl kezdve szeretetemmel veszem körül, ezzel biztosítom, hogy betolakodók ne jöhessenek e területre, amelyet már magamévá tettem, és mindörökre az enyém. Boldog az az ember, aki velem lakozik. Tudásra tesz szert, és eljut az örök életre.


1 õbenne

Égi Édesanyánk üzenete 2016. január 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2016. január 25.

“Drága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Látjátok hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2016. január 25. NYISS SZÉLES UTAT AZ EGYSÉG SZÁMÁRA, BARÁTOM!

1993. április 16.
Nagypéntek ünnepe a görögkeletieknél

Lépteidet követem, amióta újból életre keltettél. Feléd fordítottam fülemet, és befogadtalak. Lelkem a Te jelenlétedben örvendezik. Most a Te szeretõ kezedben, Istenem kezében vagyok.

Béke legyen veled! Egyenesítsd ki az utat eljövetelem számára! Egyengesd el ösvényemet, amelyre rá fogok lépni! Nyiss széles utat az egység számára, barátom! Eljövetelem igen közel van. Figyelj rám! Sokan ítéltek emberi mértékkel ma, ezért képtelen a lelketek arra, hogy felmérje mennyországom gazdagságát. Hacsak újjá nem születik valaki, nem láthatja meg a mennyországot. Szentséges Szívem szenvedésének Vassulája, drága lélek! Ugyanazokkal a szavakkal bátorítalak, mint amelyeket Szentlelkem sugallott Szent Pálnak:

„Törekedjetek a prófétálásra” 1

Erre emlékeztesd népemet, ezt mondd nekik! Mondd meg nekik, hogy legyenek buzgók a prófétálásban, és ily módon tiszteljék Szentlelkemet!

Uram, sokan elítélik a prófétálást, és megértem õket, mivel sok a hamis próféta.

Kishitû emberek! Hogyan lehetséges, hogy nem értitek meg, amit nektek tanítottam? Azt mondtam, hogy a végsõ idõkben sok hamis próféta támad és õrizkednetek kell tõlük, és megmondtam azt is, hogy gyümölcseikrõl fogjátok felismerni õket. Miért követik oly kevesen tanításomat?

Én, Krisztus, éppen ezért küldelek a nemzetekhez: hirdesd, hogy az én Szavam élõ! Ezért tarts ki, ne ingadozz és ne félj! Én vagyok a te Pajzsod. Igen, Vassulám, nemcsak azt a kiváltságot adtam meg neked, hogy velem légy ezen a különleges módon, hanem azt is, hogy velem együtt szenvedj. Ezért ne kételkedj abban, hogy magam is be tudom fejezni mûvemet. Elég vagyok önmagamban, téged pedig azért választottalak, hogy tökéletessé tegyelek. Mondom neked, a te futásodnak még nincs vége, de már biztosíthatlak arról, hogy veled fogom befejezni. Menj ki a nemzetekhez és hirdesd, hogy törvényem élõ és a szívükbe akarom beleírni. Ezért örvendjetek! Örvendjetek és legyetek boldogok, mert irgalmam semmihez sem hasonlítható.

Legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két olajág van közöttetek, hogy visszaadja egészségeteket és begyógyítsa sebeiteket! Örüljetek és legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két gyertyatartó kíséri lépteiteket a mennybe, ahová tartoztok. Mihez tudnátok hasonlítani irgalmamat? És te, akit én neveltem és emeltem világosságomba, erõsen ragaszkodj hozzám! Minden cselekedetet megfigyelek a mennybõl, és tudom, hogy a leginkább szembetûnõ sebeket legjobb barátaim házában fogom kapni. Ki kell majd innom megosztottságotok, haragtartó szívetek és hitehagyástok kelyhét… Rosszakarat és ravaszság öli meg az ártatlant. Nem, gyermekem, a világtól ne várj köszönetet vagy részvétet! Én sem kaptam köszönetet és részvétet Kálváriára vivõ utamon. Mondom neked kis szív: Szeretetemben erõsebbé fogom tenni felszólításaimat, nem gyengébbé. Elhallgattatok minden rágalmazó szájat, mivel én vagyok az Úr Ezért örvendezz, mert

sokakat fogok visszahozni magamhoz

a te sebeid által, melyeket barátaim ütnek rajtad. Látást adok a vakoknak, és újból járni fog a béna. Nagyon sokan vissza fognak térni közületek hozzám. Hagyd abba ezért a sírást, és töröld meg szemedet! … Vassulám, jöjj! … én letörlöm könnyedet… hamarosan 2 megremeg a Föld és megrázkódik, és, ó!, milyen sokan lesznek még kinn a pusztaságban tévelyegve… Jöjj, támaszkodj rám, és bízzál bennem! Imádkozz, mert gyönyörûségemet lelem abban, ha megemlékezel jelenlétemrõl. Nagyon szeretlek, mérhetetlenül szeretlek. Mindig veled leszek.


1 1 Kor 14,39!
2 Jézus hangnemet változtatott, mintha csak saját magának beszélne

2016. január 24. IMÁDSÁG AZ EGYSÉGÉRT

1991. április 8.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, béke legyen veled! Szeress engem, és kapaszkodj belém, mert a legfontosabbat még nem láttad. 1

Ez örömet és megkönnyebbülést ad nekem.

Nem engedem, hogy erõd megfogyatkozzon. Mindig meg fogom adni neked táplálékomat, ahogy eddig is megadtam. Virágom, mai üzenetem minden nemzethez szól, üzenetem imádság az egységért. Jöjj, írd!

Dicsérünk Téged Urunk a mennyei táplálékért 2 , amelyet nekünk adsz, hogy beteljesedjék az Írás, és mûved befejezést nyerjen. Egyszerû gyermekeknek adtad tudományodat, nem a tanultaknak, mert így tetszik Neked, Uram.

Dicsérünk Téged Urunk, mert utat nyitottál nekünk, népednek, hogy azon eljussunk Hozzád és betöltsük házadat. Bár elküldted Fiadat a világba, és a világ teljes valóságában láthatta a Világosságot, nem fogadta el mindenki, hanem inkább a sötétség felé fordult és elhagyta hitét. A világ hitehagyott lett, mivel visszautasította az Igazságot, és inkább hazugságban akart élni. Igen Uram, Te annyira szereted a világot, hogy gonoszságunk ellenére is fenntartás nélkül küldöd nekünk Szentlelkedet, hogy buzdítson bennünket, és – minden teremtményt megújítva – újból életre keltse a világot, hogy mindenki meglássa dicsõségedet, higgyen és megtérjen.

Dicsérünk Téged Urunk, mert megnyitottad a menny kapuit, hogy elõhozd éléstáradból ezt a rejtett mannát 3 , melyet a mi idõnk számára tartottál fenn. Nem, nem Mózes volt az, aki kenyeret adott az égbõl, hanem Te voltál az, Atyám, aki az igaz Kenyeret adtad és ahogy Fiad, Jézus Krisztus az élet Kenyere, a Szentlélek is hasonlóképpen táplál bennünket, mert élet mindaz a kenyér, ami a mennybõl származik. A Szentírás szerint: “Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek” 4 . Test és vér nem tudja kinyilatkoztatni az igazságot, csak ha maga az Isten adja meg, aki megalkotta és szívünkbe véste az igazságot.

Atyám, szóljon folytonos dicséret és dicsõítés Nevednek! Juttasd sötétségbõl világosságra, hazugságból teljes igazságra, közömbösségbõl buzgóságra a világot!

Atyám, Ég és Föld Teremtõje, elérkezett az óra, hogy megmutasd nekünk az új Eget és az új Földet, ahol a Szentlélek fog bennünk lakóhelyet készíteni.

Gyengéd Atyám! Ahogy Te megdicsõítetted Fiadat, és Fiad megdicsõített Téged, dicsõítse meg az igazság Szentlelke újból Fiadat! Atyám, az Írások szerint az elsõ Ég és az elsõ Föld hamarosan elmúlik, hogy bebizonyítsd a világnak, Igéd él és cselekszik, és hogy Jézus valóban meghódította a világot. Amikor eljön az a nap, Fiad imája is beteljesedik, mert mindannyian egyek leszünk Benned, ahogy a Szentháromság is Egy és ugyanaz. Nem teszünk többé különbséget egymás között a Te Szent Neved alatt.

Dicsérünk Téged Urunk, dicsõség a Magasságbelinek, hogy nagy hitehagyásunkban elküldted nekünk Szent Édesanyánkat! Te magad egyesítetted szeretetben az õ szívét Jézus Szívével, és a két Szív együtt szenvedett. A két Szent Szív most ismét együtt akar megújítani és Benned új életre hívni bennünket. Az elveszett bárányok megkerülnek, a tévelygõ bárányokat pedig emlékeztetni fogják igazi nyájukra és igazi Pásztorukra, aki nem hagyja el nyáját, és nem hagyja magára az elveszettet, hanem meggyógyítja a sebesültet, és támogatja a megfáradtat.

Dicsérünk Téged Urunk, akinek Szentlelkében kapjuk a keresztséget. Valóban élõ vízforrások fakadnak, és ihat, aki szomjas, mivel szabadon folyik Szentélyedbõl 5 , amelyet három nap alatt felépítettél. A Te teljességedbõl kapjuk a végsõ napokban Szentlelked kegyelmeit, hogy újból életre keltsen bennünket. Ez a Te mennyei mannád, a lelki táplálék, amely a Lélektõl származik.

Add Atyám, hogy néped megértse, az átkot hamarosan feloldják, a Bárány trónja és a Te trónod hamarosan a helyére kerül, ide közénk. Készíts fel ezért bennünket, igazságos Atyám, arra a dicsõséges napra, amikor majd mindannyian egy Szent Tabernákulum körül dicsérhetünk és dicsõíthetünk Téged.

Atyám, köszönöm, hogy meghallgattad imádságomat, és Szavaidat adtad nekem, hogy Szentséges Szíved gazdagságát hirdessem a világnak. Amen.

Jöjj most, leányom, jöjj most kis barátom! Szüntelenül szeress engem!
Bátorító szavakat mindig kapsz tõlem.
Légy ezért bizakodó és bízzál bennem!


1 Jézus arra utal, hogy ily módon, bensõleg és lokúciókban hallva Õt.
2 lelki táplálékért
3 Jel 2,17
4 Iz 54,13
5 Jézus mellkasából, Testébõl

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”