2016. szeptember 30. UTAIM ÖRÖMTELJES UTAK, ÖSVÉNYEM AZ ÖRÖK ÉLETRE VEZET

1993. október 11.

Szentséges Szívem Vassulája, írd:

Jelen vagyok és melletted vagyok. Mindazt elmondom, amit akaratom szerint le kell írnod. Engedd meg, hogy igénybe vegyem kezedet, galambom! Egyiptom leánya, vízesésként áraszd el üzenetemmel az országokat, a városokat és a lakókat! Kiálts, és senki sem fog elhallgattatni téged. Haladj elõre áldásommal, leányom! Söpörd félre a viperákat 1 és a kígyókat, élve kimentelek mérges harapásukból. úgy fogok vigyázni rád, mint anya a gyermekére. Beszélj! Senkitõl ne félj! Mondd meg nekik, hogy a béke Fejedelme, az Isten, akit kerubok vesznek körül, letette koronáját, királyi ruháját és mezítláb, zsákvászonruhában járja végig a világot, hogy szomorúságát kinyilvánítsa. Gyermekeim maradékával is úgy fogok bánni, amilyen jóságosan veled bántam, amikor helyet biztosítottam számodra Szentséges Szívemben. Lévi papjaivá emelem a pogányokat, és velük fejezem be utazásukat. Bátorság, leányom!

Áldottak azok, akik szeretnek engem, a menny az õ otthonuk. áldottak, akik örvendeznek lépteim hangján, bennem fognak örvendezni. Ahogyan a te életedet megújítottam, úgy fogom megújítani azokat, akik õszintén segítségül hívják Nevemet.


Ó Istenem,

Te magad választottál ki
a feledés országából,
hogy követed legyek.

Nevemen szólítottál,
amikor szolgálatodra rendeltél.
Itt vagyok, Uram,
Nevelõm és szelíd Mesterem,
Szent Társam, Védelmezõm és Tanácsadóm!

Ó Uram!
Nem rejtetted el elõlem
misztériumaidat és terveidet.
Elhagytad dicsõségedet, letetted koronádat,
eljöttél a mennybõl, hogy szeretettel meglátogasd
nyomorúságos lelkemet.

Nem veted meg nyomorúságában és szegénységében
a nyomorúságost és a szegényt,
hanem szívesen segítségükre sietsz.

Nap mint nap vezetsz,
hogy dicsõségedet tanúsítsam.
Jelenléted megõriz az elbukástól
mint fáklya, amely bevilágítja az utat.

Életem minden napján meghívsz lakomádra,
hogy égi mannádat pazarold lelkemre.

Szentséges Szívedbe oltottad szegény szívemet,
ahol életre kelted lelkemet,
hogy hûséget énekeljen Neked.

Felemeled lelkemet, hogy félelem nélkül
hirdesse Szavadat a nemzeteknek.

Jobb kezeddel tartod kezemet,
amikor igazságosságot és lelki erõsséget
ültetsz és növelsz.
Igen, a menny és a Föld Királya
erényt ültet, ahol bûn honol,
békét, ahol háború dúl,
egységet, ahol fáj a megosztottság,
szeretetet, ahol gyûlölet pusztít,
reményt, ahol terjed az elkeseredés.
Szent az Õ Neve.

Te vetetted meg országod 2 alapját a Földön.
új életet adtál lelkünknek,
felkentél bennünket.

Hogy megmenthess minket,
Atyád megtagadta Tõled,
amiért ajkad a Getszemániában könyörgött,
és válaszoltál, amikor szólított Téged.

És most lelkem egyedül csak Érted fog élni,
és egyedül Téged foglak szolgálni.
Neved nagyságát fogom hirdetni,
amíg csak élek.

Hirdetni fogsz engem az eljövendõ nemzedékeknek, hogy megmutassam igazságosságomat a még meg nem született népnek. Nem, én nem vetem meg a nyomorúságost és nem hanyagolom el a szegényt, hanem kezemben Szívemmel jövök hozzájuk, hogy megmutassam: Szeretetem örökké tart, és hûségem a korszakokon át elkísér.

Napjaitokban zsákvászonruhát öltöttem, hogy kinyilvánítsam szomorúságomat. Megremegnek az ég oszlopai, és angyalaimat szomorúság tölti el, mert látják, amint e nemzedék a Sátán nyomait követi. Leszállok trónomról, hogy mindannyiatokat elérjelek. Nem, senkit sem fogok elhanyagolni. Le fogok ülni a nyomorúságossal, és õk nem fognak félni tõlem. Barátságot kötök velük mezítlábasan 3 és megmondom nekik, hogy kezdettõl fogva nem voltak apátlanok, és azért nem értették meg a mennyei törvényeket, mert senki sem volt, aki megmagyarázta volna nekik. Senki sem mondta meg nekik, hogy õk a Magasságbeli ivadékai. Magam köré fogom gyûjteni õket mint bárányokat, közel a Szívemhez, és mint aki titkot fed fel elõttük, ajkamról fogom táplálni õket a Miatyánkkal .

Azután megmondom nekik, hogy a SZERETET van a szemük elõtt. Az élõ Kenyér ül közöttük. Az beszél velük, aki értük élt és értük halt meg. A szemük elõtt, velük van az, akinek lehelete ragyogóvá tette a mennyet, és aki által minden lett. Meg fogom szólítani a járókelõket: “Ki a nyomorúságos és kit vet meg társadalmatok? Jöjjön ide!” Senkit sem hagyok éhesen, senkit sem hagyok szegényen, mert áldásom gazdagság és szeretetem mindent betölt.

Utaim örömteljes utak, ösvényem az örök életre vezet. Meg fogom tanítani a nyomorúságosnak és a szegénynek, hogy mennyei Atyjuk, a szabadító Isten az õ õrzõjük. Emlékeztetni fogom õket arra, hogy õk is gyermekeinek számítanak, és azt mondhatják Neki: “Atyám!” És ha megkérdezik: “Hogyan értsük ezt”, így válaszolok: “Gyermekem, ez azt jelenti, hogy tartózkodnod kell minden bûntõl!” “Mi lesz nyomorúságosságunkkal, mit teszel, hogy kinyisd szemünket?” fogják kiáltani. “A nyomorúságost nyomorúsága által fogom megmenteni, és a szorongattatásban fogom megnyitni szemüket.” Akkor a nyomorúságosnak szíve meg fog olvadni és kérni fognak, hogy viseljem gondjukat, ahogy te is megkértél engem, leányom. Hatalmas népet alkotok belõlük, és felruházom õket Nevem fenségével. És ha a hitehagyottak szemrehányást tesznek nekik, és megkérdezik, “Miért örvendeztek ilyen hangosan? Hogyan meritek hirdetni Isten Szavát az Õ szentélyében, ti tisztátalanok?”, én így válaszolok a hitehagyottaknak: “Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak mind hangosabban kiáltani, míg meg nem süketültök.

Még a mai napon elveszem tõletek országomat, és ennek a maradéknak adom, mert ti magatok nem mentek be, és nem engeditek meg, hogy bemenjenek mások, akik pedig szeretnének bemenni. Mostantól fogva én leszek Tanácsadójuk és Királyuk. Mostantól fogva elküldöm õket a városokba, hogy hirdessék szeretetemet, és adják át másoknak hagyományomat, amelyet én magam adtam Péternek és tanítványaimnak. Mivel ez a maradék belém lesz oltva, meg fogják tisztítani városaimat és véget vetnek a törvényszegésnek.” Én, az Isten, megáldalak, mert meghallgattál. A Szeretet szeret téged.

Késõbb:

4Az a parancsom számodra, hogy szeress, írd le üzeneteimet, és országról országra járva hirdesd Szavaimat! Légy a visszhangom! Hallja meg, akinek van füle, és ne hallgassa, aki nem akarja! Én irányítom tetteidet, és én is áldom meg, ezért ne félj! Az idõ rövid, cselekedj késedelem nélkül, ez is az én parancsom. Fiam Szíve megtört, és nem tudom tovább elviselni szomorúságát. Vassula, kicsim, én, Jahve, a te szeretõ Atyád, a te Abbád segíteni fogok neked ebben a küzdelemben. Tarts velem! A szavak, amelyeket kiejtesz, nem a te szavaid, hanem az enyémek.

Mindaz megdicsõít engem, amit házamért teszel. Maradj bennem, mert benned és általad engem látnak gyermekeim. Megadom neked a szükséges segítséget, és megerõsítelek, hogy az én erõmmel taposs rá házam ellenségeire, és ezzel teljesítsd küldetésedet megdicsõítve engem. Gyermekem, térj vissza most feladataidhoz 5 és ne feledd, gyermekem és tulajdonom, hogy én, az Isten, a te Atyád, veled vagyok és benned vagyok. Én, Jahve, teljes Szívembõl megáldalak.


1993. október 22.

Béke legyen veled! Támaszkodj rám, és ne félj! Ha minden ördög egyesül is a Sátánnal, én erõsebb vagyok, mint õk együttesen. Drágám, soha ne kételkedj örök szeretetemben! IC


1 a téves tanításokat és a rossz magyarázatokat
2 az Egyház
3 az egyszerûséget jelképezve,
4 A mennyei Atya:
5 a háztartásban,

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.