2016. október 29. AZ ISTEN GYENGÉD APA

1990. november 3.

Szent Édesanyánk üzenete:

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Ahogyan az anya táplálja és vigasztalja kis gyermekeit, úgy táplálom én is lelketeket Isten Szavát nyújtva nektek. Ahogy az Anya vigasztalja gyermekeit a veszélyek idején, úgy hajolok le én is hozzátok, hogy megvigasztaljalak. Imáimmal gondozom lelketeket.
Az Úr gyorsan teljesíti ígéreteit, de türelmesen vár, hogy mindenki elnyerje azt a kegyelmet, hogy meglássa a világosságot és megtérjen. A megígért új Ég és új Föld már igen közel van hozzátok! A várakozás idejében kérlek benneteket, szenteljétek meg életeteket, és éljetek szentül! Igazi megtérést szeretnék bennetek látni gyermekeim! Aki megmenekült a világ bûnétõl, és mégis hagyja, hogy olyan elvek vezessék, amelyek nem a Bölcsességtõl, hanem az esztelenségtõl származnak, az biztos lehet benne, hogy elesik. Az Isten Szeretet, megbocsát és nehezen haragszik meg. Az Isten igen gyengéd Apa.
Vizsgáljátok meg idõrõl idõre lelketeket, hogy megtudjátok, vajon az Õ világosságában álltok-e vagy sem.
Legyetek az Úr számára olyanok, mint a kert, ahol örömét lelheti, megpihenhet bennetek, ahol Lelke élvezheti kertje édes illatát, és ahol a zöld füvön megpihentetheti fejét.
Engedjétek, hogy gyönyörû kertté alakítsam át szíveteket az Úr számára, hogy ha majd a királyok Királya meglátogat benneteket, ne vegye le tekintetét rólatok, hanem kínálja fel nektek, hogy legyetek az Õ Lelkének áldozatai, az Õ Szívének foglyai. Ezért ne fecséreljétek el idõtöket, mert az Õ szeme minden lépéseteket megfigyeli.
A Béke Fejedelme arra buzdít benneteket, hogy imádkozzatok a békéért, és én, a Béke Királynõje is arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a békéért!
A Sátán olyan most, mint egy megvadult bika, és Szívem szenved amiatt, amit jönni látok, bár az Atya irgalmában nem mutatott meg nekem mindent.
Bejárom az egész Földet, hogy jóságos lelkekre leljek, de nem találok elég nagylelkûséget, amit felajánlhatnék Jézusnak, és ami lecsillapíthatná az Atya igazságosságát.

Roppant nagy engesztelést kellene még nyújtani!

Jézusnak jóságos lelkekre van szüksége, akik készek mások helyett vezekelni! Ez az, amiért sírok. Szemem véres könnyeket ont a borzalmak miatt, amelyeket közeledni látok.
Ezeket nemcsak a hatás kedvéért, nemcsak azért mondom el nektek, hogy megijesszelek, hanem azért, hogy megkérjelek, imádkozzatok a békéért! Isten szeretetbõl küld engem el az egész világra, és minden házba, hogy egyenként összeszedjelek és még az Õ napja elõtt megtérítselek benneteket.
Szeretett gyermekeim, ne csupán azért jöjjetek ezekre a találkozókra, hogy jeleket lássatok! Én azért jövök a mennybõl egészen ajtótokig, hogy elhozzam nektek az Úr békéjét és az én békémet.

Engedjétek ezért, hogy gyönyörû kertté alakítsam szíveteket a Szent Isten számára, hogy a szentség, a szeretet, a béke, a tisztaság, az engedelmesség, az alázat és a hûség lelkét találja bensõtökben. Királyotok ezeket az erényeket akarja felhasználni a gonoszság hatalmának legyõzésére.
Ébredjetek álmotokból gyermekeim, és változtassátok meg szíveteket! Boldog vagyok, mert azt látom, hogy sokan böjtöltök kenyéren és vízen. E jóságos lelkektõl ma azt kérem, hogy tegyetek még valamit hozzá böjtötökhöz!
Arra kérlek, hogy tartsatok bûnbánatot és gyónjatok meg, drága gyermekeim! Vigyázzatok ajkatokra, nehogy megítéljétek egymást! Ne hagyjátok, hogy böjtötökben ajkatok legyen elítélésetek oka. Szeressétek egymást! Éljétek üzeneteinket! Királyotok küldi nektek az Õ békéjét. Továbbra is be fogom járni a világot, hogy az Úrhoz vigyem azokat, akik távol vannak Tõle.
Nagylelkû imátokra van szükségem, gyermekeim!
Megáldalak benneteket, megáldom családotokat, barátaitokat, és még azokat is, akiket súlyos teherként hordoz szívetek. Igen, õk mind Isten gyermekei!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.