2016. január 24. IMÁDSÁG AZ EGYSÉGÉRT

1991. április 8.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, béke legyen veled! Szeress engem, és kapaszkodj belém, mert a legfontosabbat még nem láttad. 1

Ez örömet és megkönnyebbülést ad nekem.

Nem engedem, hogy erõd megfogyatkozzon. Mindig meg fogom adni neked táplálékomat, ahogy eddig is megadtam. Virágom, mai üzenetem minden nemzethez szól, üzenetem imádság az egységért. Jöjj, írd!

Dicsérünk Téged Urunk a mennyei táplálékért 2 , amelyet nekünk adsz, hogy beteljesedjék az Írás, és mûved befejezést nyerjen. Egyszerû gyermekeknek adtad tudományodat, nem a tanultaknak, mert így tetszik Neked, Uram.

Dicsérünk Téged Urunk, mert utat nyitottál nekünk, népednek, hogy azon eljussunk Hozzád és betöltsük házadat. Bár elküldted Fiadat a világba, és a világ teljes valóságában láthatta a Világosságot, nem fogadta el mindenki, hanem inkább a sötétség felé fordult és elhagyta hitét. A világ hitehagyott lett, mivel visszautasította az Igazságot, és inkább hazugságban akart élni. Igen Uram, Te annyira szereted a világot, hogy gonoszságunk ellenére is fenntartás nélkül küldöd nekünk Szentlelkedet, hogy buzdítson bennünket, és – minden teremtményt megújítva – újból életre keltse a világot, hogy mindenki meglássa dicsõségedet, higgyen és megtérjen.

Dicsérünk Téged Urunk, mert megnyitottad a menny kapuit, hogy elõhozd éléstáradból ezt a rejtett mannát 3 , melyet a mi idõnk számára tartottál fenn. Nem, nem Mózes volt az, aki kenyeret adott az égbõl, hanem Te voltál az, Atyám, aki az igaz Kenyeret adtad és ahogy Fiad, Jézus Krisztus az élet Kenyere, a Szentlélek is hasonlóképpen táplál bennünket, mert élet mindaz a kenyér, ami a mennybõl származik. A Szentírás szerint: “Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek” 4 . Test és vér nem tudja kinyilatkoztatni az igazságot, csak ha maga az Isten adja meg, aki megalkotta és szívünkbe véste az igazságot.

Atyám, szóljon folytonos dicséret és dicsõítés Nevednek! Juttasd sötétségbõl világosságra, hazugságból teljes igazságra, közömbösségbõl buzgóságra a világot!

Atyám, Ég és Föld Teremtõje, elérkezett az óra, hogy megmutasd nekünk az új Eget és az új Földet, ahol a Szentlélek fog bennünk lakóhelyet készíteni.

Gyengéd Atyám! Ahogy Te megdicsõítetted Fiadat, és Fiad megdicsõített Téged, dicsõítse meg az igazság Szentlelke újból Fiadat! Atyám, az Írások szerint az elsõ Ég és az elsõ Föld hamarosan elmúlik, hogy bebizonyítsd a világnak, Igéd él és cselekszik, és hogy Jézus valóban meghódította a világot. Amikor eljön az a nap, Fiad imája is beteljesedik, mert mindannyian egyek leszünk Benned, ahogy a Szentháromság is Egy és ugyanaz. Nem teszünk többé különbséget egymás között a Te Szent Neved alatt.

Dicsérünk Téged Urunk, dicsõség a Magasságbelinek, hogy nagy hitehagyásunkban elküldted nekünk Szent Édesanyánkat! Te magad egyesítetted szeretetben az õ szívét Jézus Szívével, és a két Szív együtt szenvedett. A két Szent Szív most ismét együtt akar megújítani és Benned új életre hívni bennünket. Az elveszett bárányok megkerülnek, a tévelygõ bárányokat pedig emlékeztetni fogják igazi nyájukra és igazi Pásztorukra, aki nem hagyja el nyáját, és nem hagyja magára az elveszettet, hanem meggyógyítja a sebesültet, és támogatja a megfáradtat.

Dicsérünk Téged Urunk, akinek Szentlelkében kapjuk a keresztséget. Valóban élõ vízforrások fakadnak, és ihat, aki szomjas, mivel szabadon folyik Szentélyedbõl 5 , amelyet három nap alatt felépítettél. A Te teljességedbõl kapjuk a végsõ napokban Szentlelked kegyelmeit, hogy újból életre keltsen bennünket. Ez a Te mennyei mannád, a lelki táplálék, amely a Lélektõl származik.

Add Atyám, hogy néped megértse, az átkot hamarosan feloldják, a Bárány trónja és a Te trónod hamarosan a helyére kerül, ide közénk. Készíts fel ezért bennünket, igazságos Atyám, arra a dicsõséges napra, amikor majd mindannyian egy Szent Tabernákulum körül dicsérhetünk és dicsõíthetünk Téged.

Atyám, köszönöm, hogy meghallgattad imádságomat, és Szavaidat adtad nekem, hogy Szentséges Szíved gazdagságát hirdessem a világnak. Amen.

Jöjj most, leányom, jöjj most kis barátom! Szüntelenül szeress engem!
Bátorító szavakat mindig kapsz tõlem.
Légy ezért bizakodó és bízzál bennem!


1 Jézus arra utal, hogy ily módon, bensõleg és lokúciókban hallva Õt.
2 lelki táplálékért
3 Jel 2,17
4 Iz 54,13
5 Jézus mellkasából, Testébõl
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.