2015. december archívum

2015. december 22. ILY MÓDON FOGOM MEGLÁTOGATNI A FÖLDET, GYERMEKEIM

2000. október 31.

V: Indítsd mindig e szavakra azokat, akik szeretik Szívedet:
“Az Úr Szíve végül diadalt fog aratni.
Az Úr Szíve olyan, mint az isteni liturgia.
Békét hoz népének.
Az Úr Szíve rendíthetetlen,
természetfeletti módon
uralkodik a magasságokban.
Jöjjetek, jöjjetek mind,
akik még bizonytalanok vagytok
az igazság felõl, jöjjetek Uratokhoz
és ki fogtok virágozni az Õ Szívében.
Fontoljátok meg ezt és tudjátok,
hogy az Õ Szívében van a ti menedéketek…”

Béke legyen veled, virágom! Mondd, van-e nagyobb öröm vagy dicsõség a Földön, mintha valaki megérti az én Szívemet? Mire képes az ember, ha nem árasztom el értelmét a megértés isteni világosságával? A Szent Isten, aki hozzád szól és felülmúl mindeneket, szomjadat oltja hangja dallamával, te pedig add tovább minden nemzetnek isteni Szavamat!

Mi az én Szavam? Az én Szavam misztikus szemlélõdés, ami megvilágosítja a Szentlélek által lelketeket, hogy betekinthessetek Isten magasztos tudásába.

Hamarosan meg fogom látogatni a Földet.

Nemzedék! Az Uralkodó szól hozzád, akirõl a legtöbben megfeledkeztek. Hallatni fogom Szavamat a Földön.

Sokan kérdezik közületek: “Miképpen fog eljönni?”

Erre így válaszolok: “Nem tudjátok, hogy az idõk kezdete óta, és amióta ember él a Földön, mindenkor csak rövid ideig tartott a gonosz hatalma?

Már majdnem véget is ért, mert diadalom felemészti.

Hasonlóképpen fogja diadalom legyõzni és felemészteni a gonosz ember diadalát, mint ahogy a fáraó kígyóit felemésztette Áron vesszeje, amit kígyóvá változtattam.

E diadalomban mindannyian magasztalni fogjátok Szent Nevemet. Akkor majd népem között leszek… ti pedig velem, az Istennel fogtok útra kelni, velem fogtok járni. Azzal fogtok járni, akit egykor elérhetetlennek tartottatok… azzal fogtok beszélni {ugyanakkor hallottam, hogy azzal fogtok társalogni}, akit egykor kivetettetek lelketekbõl. Velem, az Istennel fogtok beszélni, mert én, az Isten jelen leszek szívetekben, és mint jó tanácsadó, megmutatom az élet ösvényét nektek. Mértékletességet okosságot, igazságosságot és erõsséget adok lelketeknek, és elárasztom mindazzal, amire lelketeknek szüksége van ahhoz, hogy angyalaim között és velem járjon. Akkor helyre lesz állítva országom a Földön. 1

Igen, lehetséges, hogy már ebben az életben is lássátok Istent. Lehetséges, hogy már földi életetekben szemléljetek engem. Igen!

Lehetséges, hogy betekinthessetek mélységeimbe, Istenetek és mindenetek mélységeibe, és már itt a Földön birtokba vegyetek engem. Ez lesz új életetek kezdete 2, mert nemcsak hallás útján, szavakból és könyvekbõl fogtok ismerni engem, hanem a valóságban is, valamint a megtérés által, amit a Szentlélek kegyelme ad nektek.

Engem látni életet jelent, mert halhatatlanságot kínál nektek…

Ily módon fogom meglátogatni a Földet, gyermekeim.

Felfogtad most misztériumomat? IC


1 Jézus elõbbi mondatára utalnak a Miatyánk szavai: …”jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.”
2 azt is hallottam, hogy utazásotok kezdete.

a

Ettore-Gotti-Tedeschi: Könyörület istenfélelem nélkül?

Ettore-Gotti-Tedeschi – pénzügyi szakember és bankár, 2009-től 2012-ig a Vatikáni Bank elnöke, jelenleg az Osservatore Romano és az Il Sole-24Ore gazdasági lap cikkírója – előző írása a Megmérettettünk – és könnyűnek találtattunk címet viselő összefoglalás 3. részében olvasható: „A harmadik világháború már elkezdődött – és az Egyház ellen irányul” címmel. A most következő írás egy Bergoglionak szóló nyílt levél:

Miután a „könyörület” évének megnyitójáról ma számos kommentárt meghallgattam és elolvastam, fellapoztam János Evangéliumából ezt a fejezetet (Jn 3,14-21):
„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”

És elgondolkodtam. Igaz, hogy Isten irgalmassága önmagában véve végtelen. De mennyire vagyunk biztosak abban, hogy hatásában is végtelen? Isten mindig megbocsáthat, végtelenül gyakran. De biztosak vagyunk abban, hogy valóban végtelenül gyakran megbocsát nekünk?

Ezt gondoltam: Isten, bár öröktől fogva végtelenül irgalmas, megengedte a bukott angyal és követőinek elkárhozását, méghozzá rögtön az általuk elkövetett első bűn után.
Majd tovább gondolkodtam: Igaz, hogy Isten könyörületes. De nem igaz az is, hogy egyúttal igazságos is? A híres istenfélelem nem arra szolgál nekünk, hogy ne ringassuk magunkat olyan illúziókban, hogy Isten irgalmasságával visszaélhetünk és tovább sértegethetjük Őt?

Miért nem mondják ezt is? Néhány híres mondatot őriz az emlékezetem ezzel kapcsolatban:
Nagy Szent Vazul írja: Az irgalmas Istenre hivatkozni, de az igazságosra nem, egyet jelent azzal, hogy Istent saját aljasságunk cinkosának tekintjük.
Szent Ágoston mondja: Az irgalmasságban való puszta remény sok lelket megtévesztett és elveszejtett.
Ligouri Szent Alfonz-Mária mondja: Az Isten irgalmasságában való bizonyosság több lelket taszított a pokolba, mint Isten igazságossága, mert az irgalmasságára való vakmerő hagyatkozás, megtérés nélkül és a bűn ellen való küzdelem nélkül, kárhozatba dönt.

„Deus non irridetur – Isten nem hagy magából gúnyt űzni.” (Gal 6,7)

Miért nem tanítják hát, hogy Isten irgalmassága abból áll, hogy a megtérő, bűnbánó bűnöst visszafogadja?

(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 21.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/tedeschi.htm

a

2015. december 21. JAHVE VELED VAN!

1990. december 23.

Ó Atyám, mint kiszáradt föld, úgy vágyakozom utánad! Pihentess meg térdeden egy idõre, és vigasztalj meg engem! Hadd érezzem, hogy vigasztaló Szívedbe takartál. Szükségem van melegségedre!

A mennyei Atya: Tedd fejedet Szívemre, pihenj meg, és érezd, hogy megvigasztallak … a te Abbád vigyáz rád. A te Abbád boldog, hogy a közelében vagy. Gyermekem, tedd Szívemre fejedet, és figyelj Szívem vágyaira: Szívem még mindig keresve, vágyakozva kéri gyermekeim szeretetének maradékát…

(Néhány pillanat múlva:)

{Az Atya hirtelen felém fordította fejét és rám nézett.}

Mit adnál azért, hogy megvigasztalhasd Atyádat?

Ó Uram, amit csak akarsz! Szeretetemet, akaratomat, szívemet és lelkemet!

És ezen kívül még mit?

Életemet, vágyad szerint elégtételül.

Szállj le akkor térdemrõl, és tégy Nevemben tanúságot! Menj, és beszélj nagy szeretetemrõl a nemzeteknek! Emlékeztesd õket, hogy ígéretem már igen közel van a beteljesedéshez, és eljövetelem küszöbön áll. Itt van már az új Jeruzsálem. 1 Meg fogom újítani Egyházamat és népemet.
Ezért, gyermekem, szállj le térdemrõl, és menj ki a világba… az én kedvemért… és ismertesd meg a világgal nagy szeretetemet! Hadd ismerje fel a világ, mennyire szeretem gyermekeimet.
Valójában nem te kerestél engem, hanem én találtalak meg és választottalak ki, hogy menj ki a világba még az én nagy napom elõtt. Én neveltelek téged, és bár távol voltál tõlem, kiválasztottalak, és felfedtem elõtted Szent Arcomat. Majd ha már teljesítetted mindazt a feladatot, amit rád bíztam gyermekem, felveszlek magamhoz, és akkor megpihenhetsz térdemen. Én foglak téged megvédeni elnyomóidtól addig is míg a világban vagy. Csupán azt kérem tõled, hogy tekints szüntelenül az égre! Keress engem, és szólj hozzám!

“Jahve veled van.”

E szavakat vésd elmédbe és szívedbe, mert

ÉN, AKI VAGYOK, VELED VAGYOK.

Õrizze szíved kincsként mindazt, amit mondtam neked, és ne feledd: ajánlj fel nekem imákat, hogy tömjénfüstként szálljanak hozzám a lelkek megtérésére és Egyházam megújulására!


1 Az új Egyház.

a

2015. december 20. ISTENI MÛVEM GYÜMÖLCSÖT TERMETT

1998. április 19.

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Add az emberek tudtára, hogy amikor egyesek szája rágalmat szór rád, akkor az én adományaimat rágalmazzák, melyeket én adtam neked. Súlyosan rájuk fog nehezedni ez a bûn, amíg nem jönnek bûnbánatot tartani! Megismétlem, amit már elmondtam neked: Mindörökre a Szívemhez kötöttem szívedet, és ígéreteim szilárdak. Oly módon kötöttem az enyémhez a szívedet, hogy biztosítsam, ne lehessen többé kitépni onnan. Galambom, te jól meggyökereztél abban, ami életet és szabadságot ad. Drága gyermekem, csillapítsd le szívedet és ne szentelj figyelmet a rád szórt heves rágalmaknak! Nem tudják, hogy engem rágalmaznak, nem téged, és mély sebeket ejtenek Testemen. Akik tökéletlenségükben továbbra is kegyetlenül rágalmazzák mûvemet, végül megkapják részüket …
Végtelen szeretetemben növekedni fogok benned, és míg fejem a szíveden pihen, a füledbe súgom szeretetemet, a megmenekülés és a felszabadulás szavait. Tanítvány, ne feledd, hogy nem szabad elcsüggedned! Nézz körül! Isteni mûvem gyümölcsöt termett, ezért emeld arcodat hozzám és mosolyogj! Mosolyogj és tégy boldoggá engem!

(Szoros egységünkben megértettem, hogy jóságos Urunk mindent megérez. Ha mi boldogtalanok vagyunk, õ is boldogtalan lesz.)

Engedd meg, hogy megpihenjek mennyországomban 1 , míg Szavaimon gondolkozol!


1 az Úr úgy érti, hogy hadd pihenjen meg a szívemben

2015. december 19. ÉN, A MAGASSÁGBELI, AZÉRT EMELTELEK FEL, HOGY AZ EGYSÉG PÉLDÁJA LÉGY

1993. szeptember 30.

Uram, Te Szent és Hûséges!
Igaz tanításod
világosságot adott nekem.
Te vagy a világ Világossága.

Te, a Magasságbeli Fia,
engem, az érdemtelent
választottaid
sorában neveltél.
Neved legyen áldott!

Szent Istenem!
Te légy életem Ura,
hogy eljussak a Neked tetszõ
tökéletességre!

Vezess és uralkodj fölöttem,
építsd fel bennem országodat,
hogy istenséged és Szentséged
végleges lakóhelye lehessen
lelkem!

Amen.

Ó, az élet koronáját a hûségesek kapják. Maradj bennem, és eljutsz a tökéletességre és az életre! Válj még kisebbé, és nehogy jobbra vagy balra nézz! Veled leszek futásod végéig… Vassula, sokak lelkét újból életre keltettem, mialatt lelked az enyémet kereste. 1 Gyógyítottam és csodákat tettem megpróbáltatásod árán. Úgy tetszett nekem, hogy vezeklésedet felajánljam az Atyának, és elégtételed árán istenteleneket nyertem meg.

Ó… kedves barátom, a te nagylelkûségedre van szükségem ahhoz, hogy megtisztítsam a tisztátalant annak árán, hogy mindent ideadsz, amid van. Gyermekem, te lelkeket nyertél azáltal, hogy nekem adtad legkedvesebb óráidat. 2 Vassula, az egység nem szavak által valósul meg a testvérek között, hanem Szentlelkem munkálkodása által. Azért vezettelek, hogy úgy keresd és éld az egységet, ahogy én kívánom. Megmentettelek attól, hogy kísértésbe ess, mert azt akarom, hogy élõ példája légy annak, hogy milyen lesz az egység, és aki rád tekint, úgy láthassa az egységet, amilyennek Szívem szeretné. Ne veszítsd el bátorságodat azok miatt, akik nem ismerték fel tervemet benned! Amit adományként adtam neked, felülmúlja a gyöngyök és a világ minden kincsének értékét!

Ó Vassulám, én, az Isten, nem az egység miatt hibáztatlak, amelyet te megélsz, hanem azt az embert hibáztatom, aki megakadályoz küldetésedben. Cselekedete olyan, mintha követ dobna szemembe… Én, a Magasságbeli, azért támasztottalak fel, hogy az egység példája légy. Ti vagytok az egység elsõ gyümölcsei. 3 Mondom nektek: Terjesszétek üzenetemet mindenütt, ahol lehetséges! Ne feledjétek: az egység az alázat és a szeretet által fog megvalósulni. És most értékelje szívetek, amit mondok: az egység megvalósulásához vezeklésre van szükségem…

Tõlem, Uram?

Tõled, és mindenkitõl, aki nagylelkû. Nem engem szeretsz a legjobban?

De igen, Uram.

Én vagyok az, aki üdvösségre vezetlek. Ne félj tõlem ! Elegendõ erõt adok neked ahhoz, hogy elviseld a megpróbáltatásokat, amelyek azért érnek, hogy megfosszanak a békétõl, amelyet én adtam neked. Békém veled fog maradni, angyalom. Szent Arcom úgy fog idõnként megnyilvánulni általad és rajtad, mint tenger felett a felkelõ Nap. Miközben te érdekeimben fáradozol 4 ily módon is meg fogok nyilvánulni, hogy elhiggyék a szigetek, a hegyek és a síkság, hogy téged a Magasságbeli küldött és ÉN VAGYOK az „Igaz élet Istenben” üzenet szerzõje, te pedig az én szócsövem vagy, és amit te beszélsz, azt én mondtam neked. Aki téged visszautasít, engem utasít vissza. Az ördög már rávette vádlóid lelkét, hogy megrágalmazzanak téged, de hagyj mindent a kezemben! Szolgálj hûségesen, és bocsáss meg vádlóidnak, hogy az Atya és én befejezhessük benned mûvünket! Élj szentül, és munkálkodj békében! Én, Jézus szeretlek, és megáldalak a mennybõl.


1 Jézus saját hallgatására utal, amikor gyakran több napra megvonta tõlem jelenlétét. Idõleges hallgatása és rejtõzése rettenetes volt lelkem számára.
2 A szemlélõdés és diktálás óráit az Õ jelenlétében. Az Õ társaságában eltöltött órákat.
3 Én és mindazok, akik úgy élik meg az egységet, mint én.
4 gyakran válik láthatóvá az emberek elõtt Jézus vagy Szûz Mária arca, amikor én a háttérbe vonulok,

2015. december 18. A TI KORSZAKOTOK HALOTT MENNYIRE ÓHAJTOM AZ EGYSÉGET!

1988. április 18.

(Egyedül csak Jézusra gondoltam.)

Én vagyok. Béke legyen lelkednek! Arasd le, amit neked adtam. Tanítsd gyermekeimet! Tanítsd meg õket arra, hogy hagyjanak fel az ellenem való lázadással, tanítsd meg õket arra, hogy szeressék egymást! Imádkozz a lelkek megmeneküléséért, imádkozz az Egyházak Világtanácsáért! Imádkozz a nagy visszatérésért! A ti korszakotok halott, imádkozz korszakotok megújulásáért, újjászületéséért, egy új korszakért! Imádkozz azért, amit az én szeretett Jánosom kezdett meg Szentlelkem sugallatára. Ecclesiám egy lesz, meg fogom újítani, és sok lelket hoz vissza karjaimba! Bárányaim mind szétszéledtek. A Sátán rátok szabadította harag ját, megosztott, szétszabdalt, szétszórt és összezavart benneteket.

Péter! Ó Péter, ismerd fel az idõk végét! Hogyan lehet, hogy sokan nem tudják felismerni az idõk jeleit? A Sátán beárnyékolt titeket szárnyaival. Sokakat eltávolított az Igazságtól! Fogd meg a kezem, Péter, és én majd vezetlek. Halld meg kiáltásomat! Gyûjtsd össze keleti testvéreidet, hívd õket, hogy látogassanak meg engem az én házamban! Gyûjtsd össze keleti testvéreidet az én alapításomba! Hívd elém õket! Ó, milyen nagyon óhajtom ezt az egységet! Péter? Péter, ha rám hallgatsz, minden nemzetet összegyûjtök házamban. Megszentelem és megújítom õket. Esõként fogom hullatnia mennybõl igazságom harmatát, és kertem kivirul. Az én éléstáramból töltöm fel a tieteket. Figyelj hangomra, Péter! Országom közvetlenül ajtód elõtt van, országom közöttetek van. Hogyan lehetséges, hogy nem ismeritek fel? Péter, te tudod, hogy minden önmayában meghasonlott ország összeomlik. Házamat megosztották, és ma romokban hever. Beszélj nekik szabadító tervemrõl, kedvesem. Péter, szabadítsd meg gyermekeimet! Béke legyen veletek!

Jézus, Istenem, az orthodox pátriárkát hívod? Õ az, akit akarsz Uram?

Igen. Tervem az, hogy kelettõl nyugatig, északtól délig egyesítsem a nemzeteket szárnyaim alatt és összegyûjtsem õket világosságomban. Egy nyájban egyesüljön mind az én védelmem alatt, egyetlen virrasztó pásztorral. Megígértem, hogy sohasem hagylak el benneteket és eljövök hozzátok a szorongattatás idején. Virágom, megtartom ígéretemet. Szeretlek benneteket, és türelmesen várom, hogy megnyíljék szívetek, és megértsetek engem. Meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadás idején! Nyissátok ki szíveteket, utótokban állok! A Bölcsesség fog téged tanítani. Fogadd békémet!

Dicsõség legyen Istennek! Dicsértessék az Úr! Jöjjön el a Te országod!

Én foglak téged táplálni, Vassula . Mi ketten?

Mindörökkön…

…örökké!

2015. december 17. EGYRE TÖBB HÍVÁST FOGOK KÜLDENI

1989. szeptember 22.

(A Szûzanya üzenete:)

Szeretett leányom, Abba szeret titeket.

Dicsértessék az Úr!

Mondd el gyermekeimnek:
Béke legyen veletek! Fiaim és leányaim! Nyíljatok meg, hogy Jézus betérhessen szívetekbe és meggyógyíthasson benneteket! Mai üzenetem arra emlékeztet titeket, hogy kicsoda Jézus. Jézus a magasztos szeretet Forrása, a világ Világossága. Azért viselte el a kereszthalált, és azért nem törõdött a kereszt szégyenével, hogy megmentsen benneteket. Jézus szelíd és alázatos. Jöjjetek és ismerjétek el Isteneteknek, mert az a tökéletes erény, ha elismeritek Õt! Érezzétek Õt, érezzétek szent jelenlétét, tanuljátok meg, miképpen fogadjátok Õt magatok közé, tanuljatok meg így beszélni: “mi ketten”! Ne feledkezzetek meg Róla imádságotok közben sem! Õrizzétek Õt mindig szívetekben, zárjátok szívetekbe! Ne tekintsétek fenyegetésnek üzeneteinket! Üzeneteink a szeretet és a béke üzenetei, és Isten végtelen irgalmából erednek. Legyetek Isten örömére! Gondolkozzatok, mielõtt szólásra nyílna ajkatok, nehogy saját ajkatok mondjon rátok ítéletet! Minden, amit kimondtok, arról tanúskodjék, hogy Isten gyermekei vagytok a szentség lelkületében, odaadásban és tisztaságban. Buzgón szolgáljátok az igaz ügyet! Ma ezt kérdezem tõletek, akik hallgattok engem:
“Vajon úgy szeretitek-e felebarátaitokat, mint önmagatokat?” Arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy még gyengeségetekben is eljuthattok a a tökéletességre, ha megengeditek, hogy az Úr vezessen titeket. Naponta adjátok át magatokat Neki, félelem nélkül ajánljátok fel Neki akaratotokat! Õ ismeri képességeiteket, és sohasem kér olyasmit, ami ártana nektek. Imádságban emeljétek fel lelketeket, növekedjetek a szentségben, növekedjetek a szeretetben, amelyet Isten oly bõségesen kínál fel nektek. Soha ne hallgassatok a lázadóra, ne hagyjatok szabad helyet szívetekben a gonosz lélek számára, ne engedjétek, hogy megkísértsen benneteket. Csak a hitben, a reményben és a szeretetben éljetek, ezek legyenek gyümölcseitek, amelyek szíveteket eltöltik. Isten azért van közöttetek, hogy mindent megadjon lelketeknek, amiben hiányt szenved. Meg fognak sokasodni az Úr szõlõskertjei, és elegendõ gyümölcsöt hoznak ezrek táplására. A Teremtõ arra készít fel benneteket, hogy belépjetek

a szeretet új korszakába.

Úgy tekintsetek Teremtõtökre, mint Szent Társatokra, Atyátokra, Jegyesetekre, Megváltótokra és Tanácsadótokra!
Dicsérjétek az Urat irgalmas hívásaiért, mert azt mondja: “Egyre több hívást fogok küldeni! Szeretném igen közel vonni magamhoz gyermekeimet, hogy saját kezemmel tápláljam õket. Szívükbe oltom törvényemet, szeretetemben fognak lakozni, és szeretetem védi meg õket. Megerõsítem és visszahozom õket magamhoz, az Igazsághoz. Hozzászoktatom õket az igazi táplálékhoz, nem lesz többé olyan nap, amikor ne fogadnák szívesen az áldást. Leveszem a halotti leplet, és világosságommal feltámasztom a halottat.” A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok, és közöttetek fog élni. Elmélkedjetek az üzeneteken, és éljetek az üzenetek szerint! Érezzétek biztonságban magatokat, mert veletek vagyunk.
Megáldalak benneteket és családjaitokat. Imádkozzatok, és én is veletek fogok imádkozni. 1
Jöjj leányom!


1 Ezt a Rosa Mystica szobor által mondta a Szûzanya.

Danilo Quinto: Nem kell hinnie a pokolban annak, aki odakerül

A Misericordiae vultus „bulla” első céljában többek között ez áll:
„A könyörület az egyház határain túl is fontos. Összeköt bennünket a zsidósággal és az iszlámmal, akik számára ez Isten egyik legfontosabb tulajdonsága. Izrael népe kapta meg elsőként a Kinyilatkoztatást, ami a történelemben, mint egy mérhetetlen gazdagság kezdete megmarad, amit az egész emberiségnek fel kell ajánlani. … Az iszlám a maga részéről a teremtő neveihez a mindenkin megkönyörülő és mindenkihez irgalmas nevet is hozzáfűzi. Ez a megszólítás gyakran hangzik el a hívő mohamedánok ajkáról, akik tudják, hogy mindennapos gyengeségükben az irgalmasság kíséri és hordozza őket. Ők is úgy hiszik, hogy senki nem állíthat határokat az isteni irgalmasság elé, mert ennek kapui mindig nyitva állnak. Ez a jubileumi év, amit mi az irgalmasság szellemében élünk, elősegíti ezekkel a vallásokkal és más tiszteletreméltó vallási tradíciókkal való találkozást. Nyitottabbá tesz bennünket a párbeszédre, hogy jobban megtanuljuk megismerni és megérteni egymást. Az elzárkózás és a megvetés minden formáját áthidalja, és elűzi az erőszak és a diszkrimináció minden formáját.”

Ezeknek a vallásközi szervezkedéseknek az a célja, hogy a Jézus alapította Egyházat a „zsidósággal és az iszlámmal és más tiszteletreméltó vallási tradíciókkal” egyenrangúvá tegye. Ez egyenesen ellentmond a katolikus tanításnak. Szent Pál apostol mondja: „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk.” (2 Kor 6,14-16)
Az Egyház tanítása és feladata szerint a nem-keresztényekkel való párbeszéd egyetlen célja a lelkek megtérítése. Ez azonban nem a „másikhoz való alkalmazkodást, hasonulást jelenti a földi béke és boldogság garantálásához”.

Jézus pontos utasításokat adott apostolainak, hogy miként viselkedjenek első missziós útjukon: „Ha valaki nem fogad be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt a várost is, és még a port is rázzátok le a lábatokról! Bizony mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak!” (Mt 10,14-15)
Minden idők keresztényeinek számolniuk kellett a vértanúsággal, mert a keresztények első kötelessége hitük megvallása. Egyedül ezért akart 1219-ben Assisi Szent Ferenc al-Malik szultánnal találkozni. Mikor végre létrejött a találkozás, a szultán ezt mondta annak a szentnek, akinek nevét Bergoglio felvette: „A ti Istenetek azt tanítja az Evangéliumában, hogy a rosszat ne viszonozzátok rosszal. … Nektek keresztényeknek ennek értelmében még kevésbé kellene országainkat megtámadnotok.” Mire a szent így válaszolt: „Úgy tűnik, hogy nem olvastad el Urunk Krisztus egész Evangéliumát. Ő ugyanis ezt is mondja: »Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel bemész az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.« (Mt 18,9) Ezzel azt akarta nekünk tanítani, hogy egyetlen ember sem lehet olyan jó barátunk vagy rokonunk, mégha számunkra olyan drága is lenne, mint szemünk, hogy ne kellene őt nekünk inkább eltávolítani, kiszakítani, teljesen kioltani, ha megkísérelné, hogy bennünket a hittől és Istenünk szeretetétől eltérítsen. Ezért támadnak meg titeket és országaitokat a keresztények jogosan, mert ti megsértitek Krisztus nevét, és ahány embert csak tudtok, eltántoríttok a Benne való hittől. Ha azonban készek vagytok, a világ Teremtőjét és Megváltóját megismerni, megvallani és imádni, akkor a keresztények szeretni fognak benneteket, mint saját magukat.”

Aki nem a Legszentebb Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket szereti és imádja, aki nem tér meg, az a Jézus Krisztus által alapított Egyház ellensége. Az ellenséget szeretjük, mint embereket, de nem lehet velük közös dolgunk. Állhatatosan harcolni kell ellenük, mégpedig kompromisszumok nélkül, mivel ezek a bűnben való cinkossághoz vezetnek.

(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 16.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/zaby5.htm

2015. december 16. BENNED ÉLÕ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK

1992. április 18.

“Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtõzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi.” 1

Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsõíts engem.
Lelkem áldottja, írd:
Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek mûveitõl. Leányom, õk még nem figyeltek föl szépségemre… A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levõ szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdõjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértõ. Helyet adtak a kísértõnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse õket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg õket “az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”! Tisztelni és dicsõíteni fogsz engem.


1 Zsolt 10,7-8.

2015. december 15. MENTS MEG EGY LELKET!

1987. szeptember 26.

Vassula, mentsünk meg egy lelket, aki igen kedves számomra. Nagyon közel van a Sátán lángjához. Nem veszi észre, hogy milyen ravasz játékot ûz vele.

Ki ez a lélek Uram?

Jegyeseim közül való.

Szerzetesnõ?

Igen, szerzetesnõ. Elhanyagolt engem, mert hiúsága lefoglalta. Kedves, hozd vissza hozzám õt szereteteddel. Szeretem õt. Szeress engem, és õ megszabadul. Vassula, e mûvek el vannak rejtve elõtted, és mások elõtt. De higgy nekem, én vagyok Jézus, én vagyok a Bölcsesség. Most dicsõíteni fogsz engem. Érezz engem, az megdicsõít. Tervem szerint történik minden.

Jézus! Olyan csodálatos így Veled lenni!

Vassula.

Csodálatos, hihetetlen!

Vassula, vajon elhagynálak téged valaha is?

Valahányszor ezt mondja nekem, szinte belehalok. Egyedül csak Istennek van ilyen hangja.

Szeress engem! Engesztelj másokért, akiknek szíve jéghideggé vált irántam. Oltárom, értem élj! Lángodat töltsd fel oltáromról! Soha ne feledkezz meg arról, mennyire szeretlek. Lángolj és gyújtsd meg a szíveket, csillapítsd szomjamat!

Édes Jézusom, tarts magadnál, mert nélküled elveszek.

Mellettem maradsz, elfeledted kötelékeinket? Örök kötelék köt hozzám.

Köszönöm Uram, hogy gondomat viseled, aki a nullák nullája vagyok, aki megtagadtalak.

Péter is megtagadott, mégis õ lett Egyházam alapköve. Elfelejtetted? Én vagyok az Úr, aki kimondhatatlanul szeret téged, és lelkedbe véstem Szavaimat. Én vagyok a te erõd. Õrizz meg szívedben most és mindörökké!

Megteszem Uram, hûséges maradok.

Jöjj, osszuk meg egymással ezt a napot, légy társam!


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]