2015. november archívum

2015. november 23. FELNYITOTTAM MENNYEI ÉLÉSTÁRAMAT ISMERJÉTEK FEL AZ IDÕKET!

1989. február 20.

(Üzenet a találkozóra:)

Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Úralkodó vagyok és mindenek fölött állok. Én teremtettelek benneteket. Isten vagyok, nincs vetélytársam. Én vagyok a Szentek Szentje. Minden rendbõl számtalan angyal borul arcra jelenlétemben; és szüntelenül imád engem. Kihez tudtok engem hasonlítani? Az én kiválóságomat dicséri naphosszat az egész mennyország. Fenségbe és hatalomba öltözve trónolok a kerubok fölött. Én vagyok az Ige, az igaz Világosság , Korlátlan uralmamban, teljes fenségemben, nagy könyörületemben mégis leszállok és lehajolok hozzátok, hogy elérjelek benneteket. Én jövök hozzátok, nagyra becsült nemzetetekhez, én jövök hozzátok szeretteim. Mezítláb és koldusként állok elõttetek, felétek nyújtom kezem. Szeretetet, békét és egységet koldulok, meghalljátok-e kiáltásomat? A felismerhetetlenségig megsebeztek. A hamis eskük; a gonoszság és a bûn iránti nagy vonzódás egyre több sebet üt rajtam. Meddig akar teremtésem istentelen és bûnös maradni? Azokat kérdezem, akik dacolnak parancsolataimmal: “Mit tesztek majd a büntetés napján? Kihez siettek segítségért? Hol hagyjátok gazdagságotokat?” 1 . Végtelen irgalmamban és nagy könyörületemben csodás jelekkel borítottam be az eget. Az egész emberiségre szüntelenül kiárasztom Lelkemet, ifjaitoknak látomásokat adok, jelekkel és keeyelmekkel árasztalak el benneteket. Látod? Felnyitottam mennyei éléstáramat ennek az éhes nemzedéknek. Szívetek örömére ehettek, addig ehettek, amíg el nem teltek. Az Írás kezd beteljesedni. Az utolsó idõk jeleit adom most nektek, enyéim közül mégis olyan sokan nem akarják felismerni ezeket a jeleket… Hogyan lehet, hogy nem tudjátok felismerni az idõket? Bár gyermekeim többsége hátat fordított nekem, és elhagyott engem, én örökké tartó szeretettel, mindig fáradhatatlanul keresem õket. Nem hagyok fel azzal, hogy ismételten hívjam õket. Jöjjetek vissza hozzám egész szívetekkel! Böjtöljetek és tartsatok bûnbánatot! Nyissátok ki nekem szíveteket és én meggyógyítalak benneteket ! Forduljatok felém, Atyátok felé, és én olyan jól fogok bánni azokkal, akik bûnbánatot tartanak és visszajönnek hozzám, ahogyan az apa bánik gyermekeivel. Mert én vagyok a leggyengédebb a gyengékhez, és szívbõl együttérzek a nyomorultakkal. Könyörületes vagyok és kegyelmekben gazdag. Ó szeretett lelkek, halljátok meg felülrõl jövõ kiáltásomat: “Töltsétek meg szíveteket isteni szeretetemmel!”Töltsétek meg szíveteket és tanuljatok meg egymásnak megbocsátani! Ne ítéljétek el egymást! Ha egymásnak megbocsáttok, lassan ráléptek az egység útjára. Ha nem ítélitek el felebarátotokat, akkor valóban az enyémeknek nevezlek benneteket. Engedjétek bárányaim, hogy én, a ti Istenetek bennetek örvendezzek.

Az én békémet kínálom nektek. Fogadjátok el békémet és osszátok meg másokkal! Fogadjátok el szeretetemet, és engedjétek, hogy virágfüzérként vegyen körül benneteket! Szívem gyermekei, mennyire bánt, hogy ezt kell mondanom nektek, de meg akarlak õrizni titeket az igazságban. Hozzátok intézett könyörgéseim és minden figyelmeztetésem ellenére sokan továbbra is megmaradnak bûneikben, lelkük pusztulása felé haladnak. Lázadó korszakban éltek és megjövendölték, hogy a ti napjaitokban ez a nép megveti a vallást, és tréfát ûz az ígéretbõl. Ezek az emberek szívük keménysége miatt nem akarnak hallani. Ti az utolsó napokat élitek a tisztulás napja elõtt. Legyetek éberek éjjel nappal, soha ne hagyjátok abba az imádságot! Bizony mondom nektek, hogy közel vannak a tisztulás napjai. Örökkétartó szeretettel szeretlek benneteket, és emiatt a végtelen szeretet miatt szállok le a Föld különbözõ helyein, hogy figyelmeztesselek titeket. Ne értsétek félre, és ne vegyétek fenyegetésnek ezeket a figyelmeztetéseket. Szent vagyok, és azt akarom, hogy ti, akiket saját képmásomra teremtettem, szentül éljetek. Az idõk kezdete óta támasztottam szenteket és prófétákat, hogy emlékeztesselek titeket: Szent vagyok. Én készítettem elõ nektek mindent arra a napra, a tisztulás napjára, amikor rátok engedem tüzes Lelkemet, aki megtisztít minden gonoszságtól. Mindentõl megtisztít, ami nem szent, készüljetek erre a napra, és hallgassatok kiáltásomra, hallgassatok könyörgésemre! Aki bölcs, értse meg ezeket a szavakat: Jöjjetek vissza hozzám, forduljatok vissza, én vagyok menedéktek, ismerjétek fel a jeleket, ismerjétek fel a végsõ idõk jeleit! Ne zárjátok be fületeket, ne csukjátok be szemeteket! Ismerjétek fel az idõket… Ne feledjétek, hogy én az Úr vagyok a ti menedéktek ! Szeretett lelkek, legyetek szilárdak, mindenkit megáldok közületek, megáldom szeretteiteket.


1 Iz 10,3

a

2015. november 22. NEM FOGOM KÍMÉLNI A KÁINOKAT

1987. szeptember 29.

Istenem, úgy tûnik, hogy szomorú vagy némelyik papi lélek miatt.

Vassula, õk oly sok lélekért felelõsek. Nemcsak õk buknak el, hanem magukkal rántanak sok más lelket is.

De Uram, bizonyára vannak sokan, akik jók, akik szeretnek Téged, akik úgy munkálkodnak, ahogy Te akarod. Ismerek ilyen papokat.

Ó Vassula, sokan követik tanításomat, feláldozzák magukat, alázatosan élnek, szeretik egymást, táplálják bárányaimat. Õk a föld sója, õk azok, akiket Lelkem szeret, õk az én Ábeleim, õk öntenek balzsamot sebeimre, enyhítik fájdalmamat. Szomorúságomra Káinok is vannak köztük, Testem nyilai õk, árulók, akik hiúságukban megvakultak, gonoszok és alávaló hajlamúak. Õk a fejembe hatoló tövisek. Számos bûnük van. Képmutatás a mesterük, és õk azok, akik ellen isteni igazságosságom fellobban. Fogd meg a kezem leányom, jöjj közel hozzám, és megmutatom neked azokat a töviseket. Isteni erõvel vezetlek Testem belsejébe. Felismertetem veled a lándzsa hegyét. Nem fogom kímélni a Káinokat, Vassula, mert mit tudnak nekem adni? Kezük üres és semmijük sincs, amit bárányaimnak adhatnának. Szívesen mutatkoznak a nyilvánosság elõtt, szeretik, ha alázatosan köszöntik õket, olyanok, mint az ízét vesztett só. Bizony mondom neked leányom, õk a mai farizeusok!

Istenem, ez rettenetes.

Vassula, ezért van az, hogy minden, ami rejtve van, az napvilágra kerül, és minden, ami el van takarva, azt felfedik, mert ez az én akaratom. Jöjj most, ne feledkezz meg jelenlétemrõl!

Nem Uram. Úgy tekintek Rád, mint Szent Atyámra, szent barátomra, szent testvéremre. És Szûz Mária, úgy tekintek Rád, mint Szent Anyámra. Ti vagytok az én szent Családom, hogyan is feledkezhetnék meg rólatok?

Kedvesem, én Jegyesed is vagyok. Azt kívánom, hogy így is szeress! Szeress minket bensõségesen, de arról se feledkezz meg soha, hogy egyúttal tiszteletet nyújts nekünk, mivel szentek vagyunk. Mi vagyunk a te Szent Családod, én vagyok a te Istened, légy éber!

Igen Uram.

Induljunk!

Induljunk!

a

2015. november 21. BOLDOG VAGY, HA BÁNTANAK AZ EMBEREK

1988. december 7.

(Üzenet a csoport számára.)

Szûz Mária:

Vassulám, fogadd békémet! Szeretett gyermekeim megáldalak benneteket. Szent Édesanyátok vagyok, aki éppen úgy szenved a terjedõ szárazság miatt, ahogyan ti. Ne veszítsétek el bátorságotokat, mellettetekvagyok. Arra buzdítalak benneteket, hogy terjesszétek Jézus “Béke és szeretet”üzenetét. Nézzétek, Jézus ilyen gyenge eszköz által hozza nyilvánosságra üzenetét, egy törékeny világ által, akit Õ nevelt. Sok szolga azonban vonakodni fog, hogy elhiggye, nem értik meg Isten végtelen gazdagságát. Sokan még akkor sem fognak hinni, amikor látják, hogy a bûnösök hisznek és bûnbánatot tartanak. Ezek a bûnösök elõbb fognak bejutni a mennyek országába, mint a szolgák. Ne félj kedvesem! Én, a te Szent Édesanyád, látok mindent, ami megtörtént, mindigbátorítani foglak. Mindig megvigasztallak. Higgy, és mindig támaszkodj Jézusra!Vassula, gyermekem boldog vagy, ha az emberek bántanak és üldöznek, és mindenféle rosszat mondanak rád Jézus miatt.Örülj és légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben. Így üldözték elõtted a prófétákat, gyermekem.1 Sok olyan szolga van, aki hisz Isten mostani jeleiben és kinyilatkoztatásaiban, de az üldözéstõl való félelmében elrejti érzéseit. Ezeknek a szolgáknak imádkozniuk kellene. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, kérjetek bátorságot Jézus Szent Szívétõl! Jézus meg fogja adni nektek a bátorságot.Üzenetemet befejezem, megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.


1 Mt 5,11-12

a

2015. november 20. ÖT SEBEM FELSZAKADT MIÉRT HANYAGOLTÁK EL KERTEMET?

1987. december 8

(Amikor arra gondoltam, hogy mi vár még rám, pánikba estem. – Rendkívüli gyengeség fogott el. – Nagyon nyugtalan voltam.)

Istenem, nem szerethetnélek-e Téged én is úgy, ahogy más normális lény, a megszokott módon? Édes Istenem, nem vezethetnél engem is a megszokott módon? O Istenem, olyan nagy felelõsséget érzek mindezek miatt, gyötrelem azt tudnom, hogy minden kegyelem ellenére, amit rám árasztasz, nyomorult, nagyon vétkes, és rossz maradok. Uram, miért, miért tartasz meg engem? Nem állhatok többé Eléd, nem vagyok méltó Hozzád, hadd vonuljak el kuckómba, ne tarts ennyire közel Magadhoz…

Miért?

Istenem, a megszokott módon szeretnélek követni és szeretni, úgy mint a többiek.

Kedves, szeretlek! 1

Ó Jézusom, én mindig csak bántalak, hadd menjek, megmaradok nyomorúságomban, de nem szûnök meg tisztelni és szeretni Téged. 2

Várj!

Uram, mindez felülmúlja értelmemet, és felülmúl engem!

Nem, nem múlja felül értelmedet, már nem. Kedves! 3 Sebeim közül öt teljesen nyitva van. Vérem ömlik, szenvedek. – Istened szenved. Nem akarod megdicsõíteni Testemet? Öt Sebem felszakadt, hogy lásd, milyen szomorúságot okoz nekem teremtésem. Gonoszságotok ellenére, tévedésetek ellenére, kételyeitek ellenére, bûneitek ellenére, tagadástok ellenére, hitetlenkedéstek ellenére és Testem iránti kétszínûségetek ellenére is szeretlek benneteket. 4

Még mindig nem értitek? Miért zártátok be elõttem mindörökre szíveteket? Miért hagyott el engem a többség? Miért tértek más ösvényre követõim? Miért hanyagolták el kertemet? Miért nem öntözték virágaimat? Miért? Hol vannak bárányaim, Péter? Kérlek, segíts megkeresni és egyesíteni õket! Jöjj, segítek, hogy megtaláld õket. Élelmet hozok nekik, és táplálni fogom õket.

Nem, Péter, nem találsz már semmit ebben a pusztaságban, itt semmi sem maradt. Az a kevés, amit meghagytak, kiszáradt és elpusztult, ameddig a szem ellát, nincs más, csak pusztaság. De, én, az Úr elõveszem Kenyeremet éléstáramból, és az én terményemmel töltöm meg kamrátokat. Én fogom táplálni bárányaimat. Én öntözöm meg ezt a pusztaságot. Bízzál bennem kedves, bízzál bennem, és újból egyesítelek titeket. Együtt Vassulám, virágom, nem akarom látni, hogy rád tapossanak. Az a szándékom, hogy szolgálatodat Testem dicsõségére vegyem igénybe. Én, az Isten szeretlek.


1 Láttam, hogy szavaim megbántották Jézust. Rettenetesen éreztem magam.
2 Le akartam feküdni, hogy kialudjam bajomat.
3 Jézus felindultan adta értésemre, mennyire szenved…
4 A kétszínûség itt az egységre vonatkozik. Amikor az egyházi tekintélyviselõk megoldást keresve találkoznak, rendszerint az történik, hogy mindegyik azt gondolja, majd a másik fog engedni “valamennyit”. Végül úgy fejezik be, hogy valójában semmi sem történt. Ezt tegnap éjjel mondta nekem az Úr.

2015. november 19. EZ AZ ÉN KÜZDELMEM

1992. július 2.

Szent Édesanyánk szól:

Krisztus hamarosan veletek lesz.
Te fáradozol gyermekem, de amit felajánlasz Fiam dicsõségére, az megszentel téged és megdicsõíti Õt. Isten akarata volt, hogy Teste, az Egyház érdekében felfedje magát elõtted. Leányom, ne feledd, hogy Jézus soha, de soha sem fog elhagyni téged! Emlékszel, hogyan bíztad rám az üzeneteket, amelyeket kapsz? Én, mint a te Édesanyád megõrzöm, amit nekem adtál, és ma éppúgy, mint tegnap, sietve fogom Fiam üzeneteit terjeszteni. A Sátán rosszindulattal beszélhet, látszólag legyõzhet minden nemzetet, és dicsõséges gyõzelmet arathat, én mégis hamarosan legyõzöm õt, Vassula, mert ez az én küzdelmem. Leányom, meg foglak erõsíteni, és elég erõt adok neked ahhoz, hogy folytasd küldetésedet.

Most az Úr beszél:

Szerezz nekem örömet és hirdesd Szavaimat mindenütt, ahová küldelek. Légy szilárd! Támaszkodj Szívemre és érezd, hogy szeretlek! Mondd meg gyermekeimnek, hogy ajánlják fel magukat és családjaikat a mi két Szívünknek! Ajánljátok fel magatokat, hogy megjelöljelek titeket mint enyéimet. Figyelj rám!
Mondom neked, hogy olyan nehéz idõk következnek, amilyenek azelõtt nem voltak sohasem. A Föld már látja idejének hajnalát.
Legyetek szilárdak, és ne engedjétek, hogy megtévesszenek titeket! Sokan állítják, hogy engem hallanak, amint üzenetet adok nekik. De nem én vagyok ezeknek az üzeneteknek a szerzõje és nem is Édesanyám. Már figyelmeztettelek téged ezekre az idõkre. Már sokszor figyelmeztettelek, hogy ezekben az idõkben sok hamis próféta támad, hogy hazugságokkal rombolják le Mesteretek mûveit. Éber lesz azok füle, akik hallanak. A meggondolatlanok szívét meg fogják téveszteni. 1 (Sokan igyekeznek majd megtéveszteni téged, Vassula. Azt mondják majd, hogy én, Jézus, küldöm õket hozzád, de õk hamis próféták.) Ne feledd, hogy sok hamis Krisztus támad! Egyesek nagy jeleket mûvelnek és még a választottakra is nagy hatást gyakorolnak. Újból figyelmeztettelek.
Leányom! Megengeded, hogy folytassam benned e mûvet? Imádkozz, nehogy kísértésbe ess! Megnyitom számodra az utat. Ne félj! Irántad való szeretetem örök.

2015. november 18. OKOSSÁGUK OKTALANSÁGGÁ LESZ

1989. december 6.

Uram, ha úgy tetszik Neked, taníts, hogy olyan türelmes legyek, mint Jób, aki bízott Benned.

Bízzál bennem, megtanítalak az én türelmemre.

Uram, ha úgy akarod, önts belém is olyan bátorságot, mint tanítványaidba!

Virágom, ha arra emlékeztetlek, miként hordoztam keresztemet, ügyet sem vetve a szégyenre, akkor nem fogod feladni azért, mert híján vagy a bátorságnak. Szentlelkem vezet téged. Célom az, hogy véget vessek az istentagadásnak! Ó gyermekem! Nem sokan hallgatnak hangomra, mert nemzedéketekben nincs alázat. Minden idõben gyenge eszközeim által közeledtem gyermekeimhez, de enyéim közül sokan elfojtják üzenetemet. Leányom, okosságuk oktalansággá lesz, ha nem ismerik fel isteni mûveim gyümölcsét, és vonakodnak elhinni. Amint már korábban mondtam, azért nem hisznek, mert nem az én juhaim. Az én juhaim hallgatnak hangomra. Ismerem õket, és õk is ismernek és követnek engem. Az õ esetükben beteljesedett a jövendölés: “Az utolsó idõben gúnyolódók jönnek, akik istentelen szenvedélyeiknek élnek. Ezek azok, akik szakadást okoznak. Érzékies, Lélek nélkül való emberek.”1 És “tudom, hogy élõ a neved, de halott vagy. Ébredj föl, erõsítsd meg a többit, aki halálán van.”2 Nem csupán csak halottak, hanem bukásukban még attól is megfosztanák gyermekeimet, hogy mennyei kenyeremet egyék. Elfelejtik, hogy én uralkodom felettük, hogy annak adom a kegyelem Lelkét, akinek akarom, és a legkisebbet is felemelem. Gonoszságukban becsapják elõttem az ajtót. Angyalaim3 iránti haragjukban megfosztják minden reményétõl ezt a nemzedéket. Nem bánnak sokkal jobban a kegyelem Szentlelkével, mint ahogy a farizeusok bántak velem. Vassulám, Lelkem kedvese, bátorság! Benneteket azért állítottalak ösvényemre, hogy osztozzatok velem a béke és a szeretet keresztjében.4

Uram, mi történt X-szel?

Õ is szeretetem áldozata, Lelkem áldozata, a Szeretet féltékeny szeretetének áldozata. “Örvendezz! Ma getszemáni kínjaimat érzed, de higgy és bízz bennem, mert a közeledben vagyok, hogy mindvégig megosszam veled keresztemet.”5 Én és ti, szeretteim, ti és én együtt küzdünk. Mondom nektek, a hegyek megrendülhetnek, és a völgyek átalakulhatnak, de az én szeretetem nem hagy cserben titeket soha. Irántatok való szeretetem rendíthetetlen, és hûségem változatlan. Értitek?
Támaszkodj rám! Megpihentetem lelkedet, és hadd kérjek én is pihenést nálad, amikor az én Lelkem fáradt. Engedd meg, hogy átadjam válladra keresztemet, és megpihenjek. Én, az Úr emlékeztetni foglak jelenlétemre. Béke veled. Vágyakozz utánam! A Szeretet szeret téged. Szeress!
Szeretettel evangelizálj a Szeretetért!


1 Júd 18-19
2 Jel 3,1-2
3 Gyermekeim.
4 Akik bármilyen módon részt vesznek ezeknek az üzeneteknek a terjesztésében.
5 Ezt X-nek mondta Jézus.

2015. november 17. A SZENVEDÉS KEGYELME

Újra Svájcban, 1987. augusztus 4.

Szinte félek, mert sejtem, hogy mi az, ami most velem történik. Ez lenne az a beleérzés, amirõl Isten beszélt a múlt héten?

Istenem?

Én vagyok, kedves.

Helyesen értelek Téged Uram?

Helyesen értesz!A Szeretet tükröt készít belõled, mely visszatükrözi mindazok gyötrõdését, akik szenvednek. Így fogod érezni fájdalmaikat és szenvedésüket, mintha sajátodlenne. Amikor valamilyen szenvedésrõl hallasz, vagy szenvedést látsz, vagy valaki nagy bajban van, én, az Úr, felajánlom neked azt a kegyelmet, hogy éppúgy érezd e szenvedéseket, mint ahogy a szenvedõk érzik. Így tudsz teljesen azonosulni sebeikkel, és valóságosan átélheted azt, amit éreznek. Vassula, kedves, együttérzésed révén, amelyet adok neked, óriási segítséget nyújthatsz nekik. Te is szenvedsz, amikor õk szenvednek. Amennyiben visszautasítod, akkor én magam foglak emlékeztetni rá, egészen addig, míg részt nem vállalsz szenvedésükbõl.

Ó Istenem, vajon elviseli mindezt az én szervezetem? Nem mintha lelkem lenne gyönge, hanem a testem…

Ne feledkezz meg arról, hogy elegendõ erõt adok testednek és lelkednek mindvégig. Kicsim, hidd el nekem, ez kegyelem. Így szeresd gyermekeimet, ahogy én szeretem õket. Légy az én tükörképem! Légy összhangban velem is és velükis! Szeretlek, és magasztos szeretetbõl adom neked ezt a kegyelmet. Ne fáradj el, jöjj, rád árasztom szeretetemet, neked adom szögeimet.Érezz meg minden szenvedést!Leányom, megteszedõe értem mindezt?

Igen Uram, ha ez a Te kívánságod.

Jöjj, a Szeretet vezet téged.

Sejtettem ezt, és pedig ezért: három napja két gyermeket mutattak a TVõben, akik a föld alá kerültek és meghaltak. Sajnáltam e gyermekeket és a szülõket. Imádkoztam a szülõkért. Másnap a kanadai tornádóról készült felvételeket mutatták. Megrettent emberek beszéltek róla, még mindig félelemmel. Aznap éjjel imádkoztam értük is. Sajnáltam õket, de nem úgy, mintha bõrükben lettem volna. Isten hirtelen rámvetette átható sugarát. Éreztem, hogy átjárja mellkasomat és hátamon át távozik. Égetett és nagy fájdalmat keltett bennem, ki akartam rohanni, hogy vizet igyak. Mintha lángokban álltam volna. Aztán késõbb, amikor elaludtam, eleven képet mutatott arról, hogy miképpen kellett volna éreznem. Álmomban saját fiam halt meg. Felébredtem aggodalmamban. Isten azt mondta nekem, hogy most, amikor e rettenetes aggodalomban vagyok, azonnal imádkozzam a szülõkért, akik elvesztették gyermeküket. Forrón imádkoztam értük, mintha gyermekeik az enyéim lettek volna. Elaludtam, és Isten azonnal új képet mutatott saját magamról, mintha én lettem volna a tornádó foglya. Rettenetes halálfélelmen mentem át. Újból felébresztett, és megkért, hogy imádkozzam azokért, akik ezt átélték. Forrón imádkoztam, mivel még e katasztrófa élénk hatása alatt álltam.

2015. november 16. ÜZENET FRANCIAORSZÁGNAK

1994. november 25.
Franciaország

Uram!

ÉN VAGYOK. Támaszkodj rám!… Béke gyermekem! Figyelj és értsd meg! Bízz az én szilárd erõmben és végtelen irgalmamban! Azt az utat hirdesd, amelyet én hirdettem neked! Kövesd a törvény szívét! 1 Emlékeztetni foglak mindarra, amit el kell mondanod..

(Jézus a következõ üzenetet adta Franciaország számára:)

E napokban zsákvászon ruhát öltöttem, hogy szomorúságomat kimutassam. Nem vetted észre, hogyan jártam be a sivatagot legidõsebb leányomat keresve? 2
Ma azért járom be a sivatagot téged keresve, hogy próbára tegyem neved hitelességét, mivel te voltál az elsõ, akit arra választottam, hogy szeretetemet terjessze. Sohasem fogom elfelejteni, hogy milyen büszke voltam rád, és milyen engedelmes voltál. Hová lett egykori nagy buzgóságod? Hiszen akkor kéréssel fordultam szívedhez. Miként felejthetted el mindazt a kegyelmet, amit csak tegnap kaptál tõlem?
Egyházam leánya, te országom örököse vagy. Azért jöttem hozzád, hogy felélesszem Szentséges Szívem iránti tiszteletedet egy ígéret kapcsán. 3

Atyám adománya! Érdekeim egykori õrzõje! Ne késztess arra, hogy így szóljak: “Tovább adták 4 tulajdonomat, és hivatalnokokkal töltötték meg, nem hagyták, hogy Szentlelkem megõrizhesse székhelyét. Székhelyemet ma a test uralja.”
Jöjj vissza hozzám, és hozd rendbe szívedet! Bánd meg és ismerd be bûneidet Atyám jelenlétében, és válaszolni fogok bûnbánó kiáltásodra.


1 A szeretetet. “Szeretettel evangelizálj a Szeretetért!”
2 Franciaország az Egyház “legidõsebb” leánya.
3 Franciaországnak hûséget kell fogadnia a Szentséges Szív iránt.
4 eladták

Isten csak azokat segíti meg, akik felismerik, megvallják, megbánják és jóváteszik bűneiket

Az Úristen nem állít az emberek elé csapdákat, evilági megnyilvánulásai mindig előre kiszámíthatóak. Hiszen nem csak azt nyilatkoztatta ki világosan, hogy mit vár el teremtményeitől, de azt is pontosan megmondta, hogy parancsainak megszegőit milyen sors várja. De még ennél is többet tesz: Végtelen könyörületében nem mulasztja el a többszöri figyelmeztetést sem, mielőtt büntető karja lesújt.

Nemrégen hallottam egy vallási műsorban egy „katolikus hívő” nyilatkozatát, aminek ez volt a lényege: „A vallást meg kell tapasztalni, hiszen mi más lenne a vallás értelme, ha nem a megtapasztalás.” A liberális, de legalább 100 éves Révai Lexikon még így definiálta a vallást: „Az embernek viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza; másképp az embert Istennel összekötő kapocs, amellyel Istent megismeri, szereti és akaratát teljesíti. A vallás az erkölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, amely az értelmes embert az oktalan állattól megkülönbözteti; a legfontosabb tényező az egyed, a család és állam életében. Nincs nép, amelynek vallása nem volna, még ha vallásbeli ismereteik bármily csekélyek és babonások is.”
A mai hitvalló, magát katolikusnak valló férfi és a liberális, evilági Révai Lexikon értelmezése között nem csak 100 év, de áthidalhatatlan mélység is tátong: Az első szerint Isten van az emberért, tehát a vallás célja, hogy Isten segítse az embert, hogy az jól érezze magát e világon. A második szerint a vallás arra szolgál, hogy az ember Isten akaratát megismerhesse, és ezáltal Isten akaratát teljesíteni tudja. E két értelmezés között semmilyen kapocs nem létezik, aki az elsőt vallja, annak a második egész egyszerűen érthetetlen, felfoghatatlan, emberi eszközökkel közölhetetlen.

Amikor 2001. szeptember 11-én, keddeb délután háromnegyed 4 körül a rádió megszakította adását, és leadta az első híreket a New York-i merényletről, én éppen kocsiban ültem Budapestről a tanyánk felé vezető úton. A hír hallatán megfogtam mellettem ülő férjem karját, és félig reménykedve, félig megdöbbenve csak ennyit mondtam: „Tehát tényleg elkezdődött?” 2015. november 14-én, szombat délelőtt megszólalt a telefonom, és a hívó fél köszönés helyett ezt kérdezte: „Elkezdődött?” Amire azt válaszoltam, hogy Isten figyelmeztetései egyre rövidebb időszakokban, egyre hangsúlyosabban érkeznek – lásd a januári párizsi, a tavaszi grázi és a nyári repülő-merényletet, és az utolsó hónapok megállíthatatlan invázióját –, de hogy még hány figyelmeztetést küld, mielőtt az igazi vég elkezdődne, nem lehet megmondani.
M. atya évek óta mondja, hogy egy jövendölés szerint Isten még az előtt beavatkozik, hogy bevezetik a közös amerikai-európai valutát. Ezt a jóslatot mindaddig fantazmagóriának tartottam, amíg nem hallottam a TTIP-ről (az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi szerződésről).
Basilea Schlink anya Az utolsó szó Istené című könyvecskéjében ezt a véleményt fogalmazta meg: „Az új világrendek, melyek a földet megmenteni és a béke birodalmát megteremteni akarják, emberi agyak szüleményei, melyeket olyan emberek akarnak megvalósítani, akik elhagyták Istent. Holott új csakis a Szentháromság egy Istentől jön majd – Jézus Krisztus örök birodalmának piciny árnyékaként már a világkatasztrófák ítélőszéke után, aztán tökéletes formában Jézus újraeljövetelekor. … Ez a világ végére vonatkozik, de ezt megelőzően, tudomásom szerint, már most a közeli jövőre is. Az új világrend, mindazzal, amit vele kapcsolatban kiterveltek, az eljövendő nagy világkatasztrófa, Isten ítélete előtt, előreláthatólag nem fog már megvalósulni.” – De jó lenne, ha az anyának igaza lenne, ha Urunk Jézus Krisztus valóban közbelépne, mielőtt a Sátán evilági hatalma eléri tetőfokát!

A történelmet vizsgálva – például II. Frigyes német-római császár uralkodását, aki egész életében minden hatalmát arra fordította, hogy a kereszténységnek ártson, aki a nápolyi királyságban mohamedán várost alapított, aki Szent Lucifernek hívatta magát, Mekkára és Mohamedre esküdött, aki miközben a tatárok országait dúlták, és Szent Lajos francia király hadai a Szentföldön elestek a mohamedánok túlereje alatt, és aki az inkvizíciót bevezette – világosan megmutatkozik a Szentírás eme szavainak értelme: „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.” (Iz 55,8) Meghökkentő a felismerés, pláne a mai ember számára, de biztos, hogy ezen igazság ismerete hozzájárult elődeink erős hitéhez és rendíthetetlen bizalmához, hogy t. i. az Urat az „érdekli”, hogy minél több lélek meneküljön meg, nem pedig az, hogy éppen béke vagy háború, hogy éppen jólét vagy nyomorúság uralkodik a földön. Ha egy súlyos katasztrófában több ember tér meg és ezért többen üdvözülhetnek, akkor az „jobb”, mint a derűs, nyugodt élet.

A papok azt mondják, hogy az egyházatyák egybehangzó véleménye szerint az Antikrisztus személy lesz, bár a Szentírásból ez nem következik egyértelműen. Ugyanakkor János apostol első levelében ezt írja: „Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.” (1 Jn 3,2-4)
Az ószövetségi zsidók mindig úgy képzelték el a Messiást, mint olyan vezért, aki „helyreállítja Izrael országát”. Sőt, még a tanítványok is, még Jézus feltámadása után is, ezt hitték, miként ezt e kérdésük mutatja: „Az egybegyűltek erre megkérdezték: »Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?«” (ApCsel 1,6) És csak Pünkösd után értették meg végre valahára, hogy Jézus nem evilági országáról beszélt nekik.
Ha az ószövetségi hívő zsidók, akik az üdvtörténetben ugyanolyan fontos szerepet foglalnak el, mint az Újszövetségben Krisztus Egyházának tagjai, ekkorát tévedtek a Messiás szerepét illetően, akkor nem lehetséges, hogy az egyházatyák is tévednek az Antikrisztus személyét illetően? Hiszen a lelkek üdvössége számára sokkal fontosabb és döntőbb tényező az Isten-hit, a helyes vallásos gondolkodás és érzület, az Istenhez való viszonyulás, mint egy evilági hatalmasság kiléte-miléte. Én úgy vélem, hogy nincs az a mégoly hatalmas Antikrisztus, illetve az általa megjósolt mégoly kegyetlen keresztényüldözés, ami felérne azzal a lelki pusztítással, ami a lelkekben bár évszázadok óta folyamatosan, de az utolsó mintegy 50 évben eleddig elképzelhetetlen mértékben végbement, végbemegy, mégpedig elsősorban a modernizmus és az iszlám, mint konkrét vallás, illetve az e két ideológia keltette vallási közömbösség miatt. Az biztos, hogy a lelkek ezidőben történt megrontása több ember kárhozatát okozta és okozza, mint egy fizikai üldözés.
Olyan lehetetlen akkor, hogy korunkban az antikrisztus a szellemi-lelki megrontást jelenti [vagy/és Mohamed utódait]? Schlink anya a Hol az igazság című művében ezeket írja:
»Egy teológus, Gottfried Simon ezeket írta: „Azáltal hogy Mohamed Jézus ezen isteni teljhatalmát hatályon kívül helyezi és igazi anti-keresztény módra Jézus koronája után kap, hogy azt saját fejére helyezze, nyilvánul meg az a sátáni csalás, ami őt átitatja. Hogy Jézus útjában áll az ő makacs terveinek, hogy csak akkor éri el célját, ha Jézust félretolja, nos, ezekkel Mohamed tisztában volt. Krisztus fölé helyezni magát és a helyére ülni, ez nyilvánvalóan sátáni.”
Ha Mohamed csak azt hirdette volna, hogy az embereket arra kell felszólítania, hogy az egyetlen Isten Allahban higgyenek, vallása nem lenne olyan veszélyes. A döntő momentum nála azonban ez: Bár hallott Jézus Krisztusról, mint Isten Fiáról, mégis úgy döntött, hogy szembehelyezkedik vele, és ezzel harcba vonult ellene. Az úgynevezett egy Isten Allah nevében Mohamed az Isten Fiában való hitet istenkáromlásnak jelentette ki. Ez az ő nagy vétke, és ez teszi őt csalóvá és csábítóvá, kísértővé [antikrisztussá]. E háttérből válik világossá, mily biblia-ellenes proklamáció a mohamedánok hitvallása. „Nincs más isten Allahon kívül és Mohamed az ő prófétája.”
Jeruzsálemben a templomhegyen, az egykori szent Isten-kinyilatkoztatások helyén, a sziklamecset, az iszlám egyik legszentebb szentélye körüli téren egy körbefutó frízben a Koránból való idézetek olvashatóak, például ezek: „Istennek legyen hála, akinek se fia, se társa nem volt a kormányzásban.” – „Nehogy azt állítsd, hogy hárman vannak. Isten csak egy egyetlen, és távol álljon tőle, hogy fia lett volna.” (Sure 17,111 és 4,169) Ez nem más, mint hadüzenet Jézus Krisztusnak és minden kereszténynek.
Jön valaki a saját maga nevében (vagyis nem Istentől küldve), egy hamis próféta, aki nem más, mint az Antikrisztusok egyike, ahogy a Szentírás nevezi az olyanokat, akik nem akarják elismerni, hogy Jézus Isten Fia. És Krisztus eme tagadói előtt mégis szélesre tárják az ajtókat, hogy mindenütt lehetőséget kapjon, hogy hamis tanítását, mely Jézus ellen irányul, terjessze és a Jézus-hívők ellen harcoljon!«

Valójában az összes vallás között – nem számítva a zsidóságot – az iszlám az, ami tényleg antikrisztusi; A többi nem foglalkozik Jézussal, az iszlám azonban Jézust Mohamed alá helyezi, sőt, csalónak állítja be. És ez az a vallás, melynek „szent” könyvét, a Koránt egy, a világ előtt Krisztus helyettesének tartott ember, Wojtyla megcsókolta. És ez az a vallás, amiről a „zsinat” és azóta minden fehér reverendás ember Rómában elismerően nyilatkozik, lásd a NOSTRA AETATE nyilatkozatot: „3. Az Egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek Teremtője,[5] ki szólt az emberekhez, s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám – kinek hitére az iszlám szívesen hivatkozik – engedelmeskedett Istennek. Jézus istenségét ugyan nem ismerik el, de prófétaként tisztelik.” – De „prófétaként tisztelik”! Micsoda blaszfémia ez!

Ahogy az elmúlt évtizedek minden más katasztrófájánál, úgy most, az újabb párizsi merénylet után sincs egyetlen ember sem, legalábbis a nyilvánosság előtt nem, aki a társadalmak, az emberek felelősségét firtatná az események kapcsán. Sőt, a híradásokban kizárólag olyanok szólalnak meg, akik „érthetetlenül” állnak az események előtt. Akik ilyen ostoba kérdéseket tesznek fel: Miért tesznek ilyet emberek? Mintha nem volna tengernyi irodalma, történelmi tapasztalata a mostani események hátterének. Mintha az ISIS nem írta volna meg világosan, hogy Párizst azért választották célpontjuknak, mert ez a nyugati világ erkölcstelenségének központja. Mintha a nyugati társadalmak nem azon igyekeznének szünet nélkül, hogy az isteni törvényeket nap-nap után minden elképzelést felülmúlóan tiporják sárba, gyalázzák meg. Csak egy példa: a német parlament pont ezen a héten fogadta el azt a törvényt, hogy a hozzátartozók aktívan részt vehetnek rokonaik öngyilkosságában. De szinte minden napra akad valami más, amivel a volt keresztény országok Isten-ellenességüket proklamálják!
Schlink anya írta Az utolsó szó Istené című művében: „Aki manapság még úgymond »a világ lelkiismeretét« képviseli, azt minden körülmények között el kell hallgattatni.” – Bár ez egyre inkább így van, attól még előfordulhatna, hogy akadhatna olyan, akit állása miatt nem lehet elhallgattatni, és aki „észre tér” végre, és megszólal! Ehelyett most is nyilván ugyanolyan álságos, hazug, ostoba szimpátia megnyilvánulásoknak vagyunk tanúi, mint az elmúlt hónapok szerencsétlenségeinél.

Isten csak azokat segíti meg, akik felismerik, megvallják, megbánják és jóváteszik bűneiket. Nem csak az egyes embereket, de népeket is, ha akad köztük valaki, aki a nép nevében Istenhez fordul könyörületért! Korunk legnagyobb katasztrófája, hogy nincs egyetlen ilyen ember sem, és az „egyszerű” emberek között sem éri el az ilyenek száma azt a minimumot, amennyi kedvéért Isten megkegyelmezne nekünk.

http://katolikus-honlap.hu/1502/parizs.htm

2015. november 15. OROSZORSZÁG ÉDESANYJA VAGYOK – JÖVENDÖLÉS: MEG FOGLAK SZABADÍTANI(OROSZORSZÁG)ÉS SOK NEMZET FEJÉVÉ TESZLEK HAMAROSAN MEGRENDÜL A FÖLD ÉS NAGY ROBAJJAL ELTÛNIK AZ ÉG

1992. szeptember 9.

Szent Édesanyánk üzenete:

Béke legyen veled! Mondd meg orosz gyermekeimnek, hogy én magam fogom õket lelkileg nevelni. Én vagyok az Õ Édesanyjuk. Én vagyok a Jelenések könyvének Asszonya. Oroszország, leányom, légy türelmes! A halálnak bûze nem lesz érezhetõ többé. Szenvedésed hamarosan véget ér, mert az Úr irgalmasságában leveszi rólad a halotti leplet, amelybe oly sok éven át voltál beburkolva. Leányom, Oroszország, szemed hamarosan teljes ragyogásában látja meg Királyodat, Szabadítódat, akit e néven ismernek: Hûséges és Igaz. Királyotok a visszatérõ ösvényen jön. Oroszország, figyelj Rá!

Akik messze vannak, eljönnek és bûnbánatot tartanak. Újjáépítik Egyházamat, és én minden szívet felkenek. Oroszország, mint aki álmából ébred, a türelmetlenségtõl reszketve kel föl, hogy magamba fogadjam. Megszabadítalak és sok nemzet fejévé teszlek. Az idegenek megdöbbennek, amint meglátják szépségedet. Jobb kezed az enyémben lesz. Magasan mindenki más fölé emellek, és örömöm lesz benned. Alkotód boldogan és nagy örömmel fogja szépségedet bemutatni népének, angyalainak és szentjeinek. 1

A menny nyíltan ki fogja fejezni örömét. Az égbolt az én dicsõségemet fogja hirdetni a Földnek mind a négy sarkában. Oroszország… halott voltál, és én zsákruhába öltöztem, hogy kimutassam bánatomat. Mint gyermekét gyászoló apa, leverten és szomorúan járkáltam. Most sok nemzet közül választottalak ki, hogy rajtad keresztül nyilvánítsam ki dicsõségemet. Szent Édesanyátok hamarosan megdönti a Sátán trónját és összezúzza a kígyó fejét. Egyszerre megszûnik a gyermekek elvesztése és az özvegység. A sárkányt utoléri végzete, és a világ a béke korszakát fogja élvezni. Az emberiség Édesanyja végül gyõzni fog, és én, az Úr, a ti Istenetek diadalt aratok minden nemzet felett, minden szívben és minden népben. 2


1 Jézusnak boldog volt, a hangja és Arca is boldognak látszott. Olyan volt, mint az apa, aki a magasba emeli gyermekét.
2 Ez utóbbi rész azt jelenti, hogy a világ minden népe el fogja ismerni Jézust mint Krisztust, a Bárányt. Utalás a Jel 6,15-16. versére.

1992. szeptember 9.

Leányom, a világ nap mint nap megbánt engem, mert nem tiszteli Szentségemet. A szabadságot, amelyet én adtam nekik, rosszra használják azáltal, hogy tönkreteszik magukat. Csúf szégyenfolttá lett e nemzedék szememben. A gonoszságot gonoszsággal fizetik vissza. Ezért nem fogom megkímélni e nemzedéket. Senki sem mondhatja, hogy nem figyelmeztettem õket. Senki sem mondhatja, hogy nem voltam türelmes. Hamarosan megrendül a Föld és nagy robajjal eltûnik az ég. Mindenki teljes sötétségbe kerül. A Föld elemei, a hegyek és a szigetek hevesen lángra lobbannak, és elégnek. Minden fûszál elég, és lefegyverezve fogsz elõttem állni, nemzedék. Szájadnak megvan a hatalma arra, hogy hozzám kiálts és bûnbánatot tarts. De te inkább hontalan akarsz lenni, bûnben tévelyegsz és inkább a sivatagban élsz.

Uram, érzem, mennyire bánkódik Szentséges Szíved. Erre Te azt mondod, hogy inkább testvéreim miatt szomorkodjak. Megteszem, de bánkódom a Te szomorúságod miatt is, mert Szívedet megkínozzák. Uram, kegyelmeddel mindenkit számodra elfogadhatóvá tudsz tenni. Készségessé tehetsz minket akaratod teljesítésére. Én kaptam kegyelmedbõl e küldetést, aki pedig a legkisebb vagyok a kicsik között, ahogy mondtad. Miért nem mások kapták? Ingyenes adományként kaptam kegyelmedet, miért ne kaphatnák meg mások is?

Merész vagy Vassula, hogy bölcsességemet kutatod. 1

Lehet, hogy merész vagyok, de csak azért, mert tudom hogyan érez a Szíved. Nem szívesen büntetsz és nem szívesen alázol meg minket.

Mindaz, ami a földbõl származik, visszatér a földbe. 2 Nemzedéked bûnei keresztülszúrták az örökkévalóságot és keresztülszúrták Szívemet. Imádkozz és járj közben, Vassulám, hogy még legyen idõ arra, hogy sokakat megjelöljek pecsétemmel az én napom elõtt, mert jók és rosszak együtt fognak szenvedni azokban a napokban!


1Jézus fenséggel mondta e szavakat.
2 Megértettem, hogy hitehagyásunkkal önmagunkat pusztítjuk el.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]