2015. október archívum

2015. október 10. MEGROMLOTT TEREMTÉS

1988. április 27-28-29.

Az utóbbi napokban a Sátán folytonosan támad. Azt susogja fülembe, hogy ebbõl a kinyilatkoztatásból semmi jó nem származik. Elfeledteti velem mindazt a jót, amit a kinyilatkoztatás eddig már adott, és amit még most is ad. Befolyására elvesztettem valóságérzékemet. Elvette bizalmamat, és messzire hajította. Isten iránti nagy szeretetemet úgy tüntette fel, mintha hibás lenne. Képeket mutatott a világból, hogy ez a valóság, és hogy mennyire hamis és valószínûtlen az, ami lelki. Félelmet keltett bennem, összekeverte gondolataimat és megzavart. Az Úr figyelmeztetett. Minél jobban terjed kinyilatkoztatása, a Sátán annál inkább igyekszik megakadályozni. Tudom, hogy a Sátán az, mivel vigasztalanságban, kétségekben hagyja lelkemet.

Dicsértessék az Úr!

Dicsõség Istennek! 1

Virágom, higgy bennem! Imádkozz, Vassula! Imádkozz,Vassulám azért, hogy a világ lásson szemével és halljon fülével. Az igazságosság fog uralkodni. Megromlott teremtés! Még Szodoma bûne is kisebb mint a tied. Nagy volt az õ bûnük, de a tied az egekig hatol. Garabandalt nem fogják eltemetni, Garabandal kegyelmei újraélednek!

Jézus, ó Jézus, olyan boldog vagyok, hogy megint kapcsolatban vagyok Veled!

Jöjj, én, Jézus, sohasem hagytalak el téged. Fogadd el ezeket a megpróbáltatásokat! Mindez tõlem származik. Dávid és X, legyetek erõsek, amikor megpróbáltatások jönnek. Nem hagylak el benneteket. Nem azért vezettelek titeket idáig, hogy elhagyjalak. Vassula, a Sátán üldöz téged, ne aludj hát! Az alvás kísértéshez vezet. Könnyû zsákmánya leszel a Sátánnak, ha ennek nem vagy tudatában. Légy tehát éber, és õrködj! Ha ezt tudod, megérzed jelenlétemet. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl!

Ezekben a napokban Jézus többször felrázott, hogy ébredjek fel, amikor megtámad a Sátán.


1 Szent Mihály mondta, hogy “Dicsértessék az Úr” miután elmondtam imáját, a Szûzanya pedig, hogy “Dicsõség Istennek”, miután az õ imáját is elmondtam.

a

P. Bernhard Zaby: Liberális „katolikusok”

1. A liberális szellem a paradicsomban elkövetett ősbűn óta benne lappang az emberben. Ez a szellem a függetlenség, a kötetlenség, az önrendelkezés, az „autonómia”, a „Non serviam – Nem akarok szolgálni” szelleme. Mivel az ember lényegében függ Istentől, Teremtőjétől, igyekezete mindenekelőtt arra irányul, hogy mindentől elszakítsa, függetlenítse magát, ami Istené, azaz Isten parancsaitól, törvényeitől, előírásaitól. Ez természetesen egy súlyos következményekkel járó tévedés, hiszen az embernek magát Istentől, azaz saját ősokától elszakítani, egyet jelent saját magának az elvesztésével. Amint az embernek sikerülne teljes egészében elszakadnia Istentől, azon nyomban a tökéletes semmibe süllyedne el.

2. Már az Ószövetség törvényének az volt a célja, hogy az embert visszavezesse az Istenhez való üdvös, tökételes függőségbe, és ezzel létének teljességébe. Hogy eközben Istennek kiválasztott népével mennyit kellett vesződnie, arról az Ószövetség könyvei tanúskodnak. Végül maga Isten Fia jött el, de Isten kiválasztott népe elvetette, mert „nem akarjuk, hogy a királyunk legyen” (Lk 19,14). Ezért az Egyház a pogányokhoz fordult, és megkezdte fáradságos művét, az emberiséget Krisztus édes igája alá vetni, „hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).
Az Egyháznak a kegyelem bősége által, ami Isten megtestesült Fiából Egyházába folyik, sikerül egész népeket kereszténnyé tenni és keresztény társadalmakat felépíteni, melyek Urunk Jézus Krisztust királyukként ismerik el. Csakhogy az emberi szív fiatalságától fogva a gonosz felé hajlik, és ahogy az emberi lélek, mivel Istentől és Istennek van teremtve, „naturaliter christiana – természetéből kifolyóan keresztény”, úgy a bukott természete miatt ugyanígy „naturaliter pagana – természetéből kifolyóan pogány”, jobban mondva, liberális.
A Gonosz ellenség, minden jó ellensége, Isten ellensége és az emberi nem ellensége, nem az lenne, ami, ha nem tett volna meg minden tőle telhetőt, hogy az embereket ősbűnükből eredő gyöngeségük kihasználásával ismét elszakítsa Urunk Jézus Krisztustól. Ezért látható minden eretnekségben és szakadárságban a liberális szellem működése, ezért látjuk, ahogy ez a szellem a középkori rendet egyre jobban lerontja, amíg végül az ú. n. „reformációval” el nem éri a kereszténység szétszakadását. Innentől kezdve a katolikusokkal, akik Krisztus és Egyházának az uralmához ragaszkodnak, a „protestánsok” állnak szemben, akik magukat „szabad keresztény embereknek” tartják.

3. Mivel a protestantizmus tartósan az Egyház mellett rendezkedett be, idővel a katolikusok kiegyeztek vele. Ezért nem maradhatott el, hogy szelleme egyre jobban beszivárogjon az Egyházba, és ott katolikusokat, köztük papokat és püspököket, megfertőzzön. Így keletkezett az az irányzat, ami először a janzenizmusban öltött testet, ami a protestantizmussal ellentétben nem az Egyházzal szembeni nyílt ellentétként lépett fel, hanem úgy tett, mintha maga is katolikus volna, mégha teljesen protestáns, azaz liberális talajon növekedett is. Az Egyházban a pápai elítélések ellenére túl gyenge volt a védekezés, és ezért e sárkánynak sikerült megvetni a lábát, majd ahányszor csak levágták egyik fejét, mindig újabb és újabb fejeket növeszteni: gallikanizmus, febronianizmus, hermesianizmus, güntherianizmus, frohschammerianizmus
Albert Maria Weiß írja: „A janzenizmus sajátságos tanait már régen elfelejtették, a janzenisták kezdeti túlzott szigorúságát sokkal inkább iszonytató renyheség és libertinizmus váltotta fel, gyakran nem is lehetett megállapítani, hogy az emberek janzenisták vagy gallikánok vagy tökéletes szabadgondolkodók-e már. Ami azonban megmaradt, az a tényleges szellemiség volt, ami a kezdetektől fogva e vészterhes szekta mozgatórugójának számított, azon szellemiség, mely hihetetlen szívóssággal a saját önkényének összes ötletét az engedelmesség, a katolikus istentisztelet és az egyházi élet aláásására tudta felhasználni, azon szellemiség, ami az Egyház minden hűséges fiát alacsonyabb rendűként üldözte, és túlságosan ortodoxként vagy túlzó katolikusként megvetésre kiszolgáltatott.”
Így lépett fel a 19. században a „katolikus liberalizmus”. Albert Maria Weiß: „Az Egyház e mérsékelt liberalizmus tételeinek sokaságát ítélte el. Az elítéltek alávetették magukat az ítéletnek, aláírták addigi tanaiknak az elítélését, és ugyanabban a pillanatban a következő utód oldalára álltak. Ugyanazok a férfiak, akik korábban hermesianusok voltak, előbb güntheriánusok, aztán frohschammeriánusok, végül állami- vagy ókatolikusok lettek. Ha még ma is élnének, úgy a reformkatolikusok vagy a modernisták táborába tartoznának.” – A janzenistáktól valójában egyenes út vezet a modernizmusig és a mai posztmodernizmusig.

A liberalizmusnak az Egyházba való behatolásával úgy nézett ki, mintha maga az Egyház kettéosztottá vagy kettészakadttá vált volna. Legkésőbb a 19. század óta két párt állt egymással szemben, nevezetesen a liberális „is-katolikusok” és az igazi katolikusok, akiket túl-katolikusoknak, majd később ultramontánoknak kicsinyeltek le. A liberális párt a világra nyitottnak, haladónak, mérsékeltnek, toleránsnak számított, míg a katolikusok megközelíthetetleneknek, mereveknek, hátrafordulóknak, nézeteikben túlzóknak és türelmetleneknek. Nyilvánvaló, hogy melyik oldal nyerte és nyeri el ma is a világ szimpátiáját. Természetesen a liberálisok számára nem okoz nehézséget a liberalizmussal és tanaival szemben mérsékeltnek és türelmesnek fellépni, hiszen eközben hasonszőrűekkel van dolguk. Abban a pillanatban azonban, hogy a katolikus igazsággal találkoznak, türelmüknek azonnal vége szakad. Mindeközben a katolikusok sokkal türelmesebbek a liberálisokkal szemben. Ennek az az oka, hogy aki szilárdan kitart az igazság mellett, annak nem kell féltenie álláspontját, míg a liberálisoknak folyton aggódniuk kell a fáradságosan felállított, dülöngélő légvárukért.

4. Miközben a világ teljes mértékben liberális lett és még az egykor keresztény államok is lerázták magukról Krisztus édes igáját, hogy liberális, „vallás-közömbös” köztársaságokká alakuljanak át, az Egyház belsejében is előretört a liberalizmus, nem utolsósorban azért, mert a katolikusok túlságosan kevéssé, túlságosan későn és túlságosan gyengén reagáltak. Mint mindig, úgy most is, többségük a „harmadik párt” oldalára állt, amelyik a „liberális katolikusok” és a „túlzottan katolikusok” közötti középutat választotta magának. Így történhetett, hogy egyre több liberális jutott vezető pozícióba, annál is inkább, mivel a szabadkőművesség az „Alta-Venta” összeesküvésével is ezt a célt tűzte ki maga elé. Ily módon a 19. század végén, azaz az utolsóelőtti századforduló idején a katolikusok már kisebbségbe kerültek, és a gyengébb pozíciót foglalták el, legalábbis azok a harcoló katolikusok, akik nem a kényelmes „középutat” választották.
X. Pius volt az utolsó pápa, aki megpróbált a liberalizmussal és a modernizmussal energikusan szembeszállni. Csakhogy ekkor már ő is vesztett ügyért harcolt, utódai alatt pedig bekövetkezett a liberálisok végleges győzelme. XII. Pius pontifikátusa már az áttörés közvetlen előkészületét szolgálta, olyan embereket juttatott a legfontosabb pozíciókba, mint Montini, Bea és Bugnini, olyan liberális áramlatokat támogatott, mint a „liturgikus mozgalom” vagy a biblia-kritika, miközben az Egyház képe kívülről még jól rendezettnek, csaknem diadalmasnak látszott. Az 1950-es évek elején minden a legjobbnak tűnt: a papszemináriumok tele voltak, nem hiányoztak a fiatalok és a szerzetes-utánpótlás, élénk egyházi élet uralkodott. Pedig már régen minden korhadt és pusztulásra ítélt volt.
A fő probléma abban rejlett, hogy a legtöbb katolikus, talán anélkül, hogy maguk észrevették volna, már meg voltak fertőzve a liberális szellemiségtől. Még maguk a „konzervatívak” is régen liberális katolikusokká váltak, ami azonban mindaddig nem tűnt fel nekik, amíg a „haladókat” vádolhatták liberalizmussal. Miután Roncalli megválasztásával a katolikus pápa végleg megbukott, és egy liberális ellenpápával lett helyettesítve, a végső, teljes győzelemnek nem állt többé semmi az útjában. A „konzervatívok” és a „progresszívek” közötti színlelt harc sokakat megtévesztett afelől, hogy a liberalizmus valójában már régen átvette a kormányrudat. Az ú. n. „II. Vatikáni Zsinaton” a „konzervatív” zsinati atyák már csak fügefalevélnek szolgáltak.

Pie bíboros utalt egyszer arra, hogy a hit a legfontosabb, hogy a hit minden másnak az alapja. A hit alapozza meg az erkölcsöt, miközben a kultusz képezi a dogma és az erkölcs között a középső tagot. A liturgia a hitben gyökeredzik, és a hithez vezet vissza, és eközben az erkölcsöt közvetíti. Az átlagos, a liberalizmustól átjárt katolikusok ezt pontosan fordítva érzékelik. Ők elsőnek az erkölcsöt, aztán a liturgiát látják, és talán egészen a végén kicsit még a hitet és a tant. Ezért lettek azok a katolikusok, akik még valamelyest megőrizték a katolikus szellemiséget, csak akkor éberek, amikor a szentmise került veszélybe. Számukra az egész problémakör az „új mise” kérdésére redukálódott. Harcuk mindössze arra szorítkozott, hogy a „régi misét”, jobban mondva azt, amit ők annak tartottak, megőrizhessék. Megalakult a „tradicionalisták” mozgalma, ami „kényelmesen” berendezkedett és még ma is létezik. Mégha híveik be is látják, sőt olykor még beszélnek is róla, hogy valójában a hit a fontos és mindenekelőtt a hitet fenyegeti veszély, a gyakorlatban megelégednek azzal, hogy „régi miséjüket” ünnepelhetik, és engedik őket az 1950-es évek katolicizmusában élni. Másokat még a kultuszban véghezvitt változtatások sem zavarták annyira, amíg az erkölcs nem került veszélybe. Ezek csak most eszmélnék fel, amikor a 6. parancsolatot a „zsinategyházi” legmagasabb posztról kezdik ki. De ezen túl nem tekintenek. Őket nevezzük a mai „konzervatívoknak”.

Valójában csak elenyészően kevés igazi katolikus akad, akit a dolognak a lényege érdekel, aki megérti, hogy se többről, se kevesebbről nincs szó, mint a hitről, hogy nem lehet egyszerre liberális és katolikus lenni. Emiatt őket általában szedesvakantistáknak nevezik és gúnyolják. Mindazzal a gáncsoskodással, amit már a kezdetektől fogva a liberálisok a katolikusok fejéhez vágtak, most őket vádolják, és ebben furcsa módon az ú. n. „tradicionalisták” járnak az élen. Ezzel magukat, mint liberálisokat leplezik le, főleg azért, mivel elsősorban azokat az érveket ismétlik, amelyeket elődeik, mint a janzenisták vagy a gallikánok használtak a katolikusok ellen. Ehhez még azt is hozzá kell tegyük, hogy a modernizmus a maga részéről, miként ezt X. Pius felfedte, egy dialektikus rendszer, ami saját modellje számára egy mérsékelt és ezzel sikeresen végrehajtott (r)evolúciót két ellentétes erővel mozgat, egy előrevivővel („progresszív”) és egy megőrzővel („konzervatív”).

5. Mindezt tudni kell ahhoz, hogy a jelenleg zajló folyamatok ne zavarják össze az embert. És a hithű katolikusoknak lassan tudniuk és érteniük kellene mindezt, de sajnos ez egyáltalán nincs így. Ez egyértelműen kiderül abból, amit a Rómában most zajló „családszinódussal” kapcsolatban gondolnak, mondanak, remélnek, bírálnak vagy tesznek: Például a bár sok mindenben különböző meggyőződésű, de úgymond „tradicionalista” csoportok konferenciájának megszervezését szeptember végén az amerikai Weirton/West Virginia-ban „minden ország tradicionalistái, egyesüljetek” jelszó alatt. …
„Konzervatív” csoportok, blogok és honlapok, amik magukat „pápahűnek” nevezik, és szünet nélkül „XVI. Benedekért” rajonganak, hirtelen rendkívül pápa-kritikussá váltak. Miközben Bergogliot szidják, nagy elánnal támogatják és dicsérik az olyan „jó”, „katolikus”, „konzervatív”, sőt „tradicionális” reménységeiket, mint Sarah, Burke és Müller „bíborosok” vagy Schneider és Hounder „püspökök” [akik mind a Woytila-Ratzinger érában kerültek pozícióba, következésképpen a katolikus tan dolgában ugyanolyan laza talajon állnak, mint nyílt posztmodernista társaik]. Az ellenség nevei Kasper és Marx. Ezzel a szerepek világosan és egyértelműen jóra és rosszra vannak kiosztva. És közben nem veszik észre, hogy már régen mindannyian liberális talajon állnak, és ott civakodnak [mint a gyerekek a homokozóban, vagy a gittegylet tagjai a gittrágásról]. És mindeközben ráadásul olyan vitába avatkoznak be, mely semmi mást nem tesz, mint a mocsokban turkál, és a 6. parancsolatot a világ legfontosabb dolgának állítja be. Persze, hogy fontos dologról van szó, és nyilvánvaló, hogy dicséretes a házasságot és a családot azon erők támadásai ellen védelmezni, akik ma kétségen kívül minden keresztény elleni végküzdelemre szánták el magukat, és ezt a harcot leginkább a nemi erkölcs területén vívják meg. De amikor alig múlik el olyan nap, melyen a magukat „katolikusnak” nevező hírportálok teljesen magától értetődőden olyan szót használnak, amit korábban egyetlen katolikus sem vett volna ajkára, akkor mégis csak valami végzetesen szomorú drámai színjátéknak vagyunk tanúi. Már nem csak liberális területre léptek, hanem hagyták, hogy a liberálisok határozzák meg saját témáikat és szóhasználatukat is. Holott tudott, hogy az ellenséget nem lehet a saját területén és a saját fegyvereivel legyőzni.

[A www.antimodernist.org/am 2014. március 5-én, Vom Lehramt zum Leeramt II című cikkéből való a következő pár mondat: „Giovanni Battista Montini volt az 1960-as évek elejéig a világtörténelem legnagyobb forradalmára. Zseniálisan irányította a forradalmat a háttérből és vezette sikerre. Forradalmár-társai természetesen tudták, hogy teljes mértékben számíthatnak rá, miközben az ú. n. konzervatívok többsége soha nem fogta fel világosan, hogy valójában mi is történik. Ahelyett, hogy hangos tiltakozással elhagyták volna a római rablószinódust, ami az egyetlen menedékük lehetett volna, hagyták, hogy bevonják őket ebbe a forradalmi játszadozásba, és ezzel akaratlanul is azokká a hasznos idiótákká váltak, akik a forradalmat végülis érvényre juttatták. A kormányzás átvétele után a forradalmárok arra ítélték őket, hogy az ő konzervatív szólamukat játsszák, míg a progresszisták a haladó szerepkört vették át. (Lásd fentebb a modernizmust, mint dialektikus rendszert.) – Most ugyanez történik: A fent említett Sarah, Burke és Müller „bíborosoknak” és pártjuk tagjainak az egyetlen esélyük arra, hogy komolyan, azaz részben legalább katolikusnak lehessen venni őket, az lett volna, ha „hangosan tiltakozva el sem mennek erre a mocskos „szinódusra”, vagy az első nap felállnak és otthagyják.]

6. A fent említett „tradi-ökumenizmus”, melyben a résztvevők félrerakva minden „stratégiai különbözőséget” a házassági és családi erkölcs legkisebb közös nevezőjén gyűltek össze, a mostani „családszinódusnak” nyilván nem egyik nemkívánatos mellékhatása. Mintha csak most kerültünk volna az első komoly válságba és „a történelem egy kritikus pillanatába”, tökéletesen elfelejtik, hogy ez a „kritikus” pillanat már régen megtörtént, és hogy most ennek a „kritikus pillanatnak” a következményeivel állunk szembe. A szakadás már régen megtörtént. Most már csak annak tanúi vagyunk, hogyan zajlik le az, ami minden eretnek és szakadár közösségnél előbb vagy utóbb bekövetkezik, nevezetesen a különböző klikkesedések, szakadások és szövetkezések, ugyanúgy, ahogy ez a protestánsoknál és az anglikánoknál végbement.
Hogy a nemi erkölcs körüli eme dulakodásban a hitet teljesen szem elől tévesztették (illetve, hogy a „régi hitet” egyre inkább a „konzervatív” házassági és családi erkölccsel azonosították), az már senkinek nem tűnik fel. Ha a hitet már egyszer félretolták, akkor a különböző színezetű „tradicionalisták” „történelmi” ökumenéjának már semmi nem áll az útjában. És így a hitharc egész terhét teljes súlyával megint egyszer a kevés „szedesvakantista” viseli.

7. Hiába, nem segít semmi. Ha katolikusok akarunk lenni és maradni, akkor se a „konzervatívok”, se a „tradicionalisták” táborához nem csatlakozhatunk. A városon kívül kell maradnunk, és Urunkkal ott kell harcolnunk és szenvednünk, akkor is, ha az arra járók káromolnak, gúnyolnak és sértegetnek bennünket. Reménykednünk kell abban, hogy az Üdvözítő keresztjéről fáradt szemeivel irgalmas pillantással hozzánk fordul, és közben e szavakat hallhatjuk Tőle: „Nézd, az anyád!” (Jn 19,27) Ez lenne számunkra a legszebb vigasz, hogy az Ő legszentebb Édesanyjának gyermekei, és ezzel Anyaszentegyházunk gyermekei vagyunk.

(forrás: http://zelozelavi.wordpress.com/ – 2015. október 9.))

A szövegben említett eretnekségek leírása:

Febronianizmus: Johann Nicolaus von Hontheim trieri segédpüspök (1701-1790) írói álnevéről (Febronius) elnevezett irányzat követői. Hontheim Löwenben a jogász Van Espen tanítványa volt, majd történelmi tanulmányai révén az a gondolata támadt,hogy a protestánsokat vissza lehetne téríteni az Egyházba a pápa jogkörének korlátozása révén. 1749-ben felszentelt püspök lett s 1763-ban Frankfurtban kiadta művét: Justini Febronii de stau Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis. Szerinte az Egyház szervezete nem monarchisztikus, hanem arisztokratikus, a püspökök jogai egyenlők, a pápa elsősége csak tiszteletbeli. Tanítása a gallikanizmustól abban különbözik, hogy a pápától megtagadott jogokat nem a világi hatóságokra, hanem a püspökökre akarja átruházni. Az egyetemes zsinatnak a pápa fölött való hatalmát s a placetum jogosultságát vallotta. Bár XIII. Kelemen már 1764-ben indexre tette művét, s Zaccharia 1767-ben, Ballerini 1768-ban megcáfolta, sőt a protestáns Lessinf a munkát „a fejedelmek felé való arcátlan hízelgés”-ként gúnyolta, a mű hatása igen nagy volt. A fejedelmek örömmel üdvözölték, s az emsi pontozatok és a jozefinizmus számára forráskönyvül használták. Kelemen Vencel trieri érsek erélyes fellépésére Hontheim végre 1778-ban visszavonta tévtanát és megbékült az Egyházzal. VI. Pius 1786. november 28-án kiadott „Super soliditate petrae” brévéjében ítélte el hivatalos formában Joseph Valentin Eybel bécsi kánonjogász „Was ist der Papst? – Mi a pápa?” című könyvét (1782), amely a febronianizmus elveit terjesztette.

Hermesianizmus: Georg Hermes, német hittudós (1775-1831) tanításának követői. A dogmatika tanára volt Münsterben, majd Bonnban. Kant és Fichte hatása alatt a teológiát racionalista szellemben művelte. A hittudomány kiindulópontja szerinte az abszolút kétely, a hit indítóoka a kinyilatkoztatott igazságok belső bizonyossága. Rendszerét XVI. Gergely elvetette (Dum acerbissimas bréve, 1835). Hermes az Egyházzal kibékülve halt meg.

Güntherianizmus: Anthon Günther, német hittudós (1783-1863) tanításának követői. Bécsi világi pap volt, Győrött szentelték pappá. Küzdött a panteizmus ellen, s az Egyház tanítását úgy akarta átdolgozni, hogy az vonzó legyen az Egyházon kívül álló keresztények előtt is. Ezért a dogmákat maradéktalanul az észelvekből akarta levezetni, s így súlyos tévedésekbe esett. Tanította a szükségszerű teremtést, a Szentháromságtanban a tritheizmust, s tagadta Krisztus két természetének személyi egységét. IX. Pius 1857-ben elítélte Günther iratait és tanait (Eximiam tuam bréve). Günther őszintén alávetette magát az ítéletnek. Módszerének nagy ellenfelei voltak Klemens, bonni tanár és Kleutgen jezsuita író.

Frohschammerianizmus: Jakob Frohschammer, racionalizmusra hajló katolikus bölcselő (1821-1893) tanításának követői. 1847-ben szentelték pappá, 1854-től a müncheni egyetemen először teológiai, aztán filozófiai tanár. Több műve indexre került. Racionalizmusát, a tudomány szabadságáról vallott tévtanát IX. Pius 1862-ben elítélte (Gravissimas inter levél). Frohschammer nem vetette alá magát az ítéletnek, így szuszpenzióba esett. Támadta a pápai csalatkozhatatlanságot is. 1877-ben tette közzé Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses (Fantázia, mint a világi folyamatok alapelve) című művét, mely a német szubjektivizmus mintájára az egész világfolyamatot a képzeletből vezeti le.

http://katolikus-honlap.hu/1502/zaby.htm

a

2015. október 9. AZÉRT VAGYOK KÖZELEDBEN, HOGY ELRIASSZAM AZ ELLENSÉGEIDET

1989. december 18.

Vassulám, én az Úr, üldözõid szeme láttára foglak táplálni. Érezd át, mennyire fáj nekem, hogy e farkasok között látlak… Lelkem vigasztalhatatlan, és Szívem annyira szomorú, hogy angyalseregeket hívtam, jöjjenek és vigasztaljanak engem. Üldözõid mérgezett vizet itatnak veled, de irántad való nagy szeretetemben szüntelenül gyógyítgatlak. Félreállítom ezeket az akadályozókat, akik megvetnek benneteket angyalaim 1 , titeket, akik örömet szereztek Szívemnek, ha együtt vagyok veletek, és akik megvigasztaltok és megpihentettek engem. Bárányaim, akik kegyelmembõl kapjátok üzeneteimet, bárányaim, akik megpihentetitek Szívemet, forrón szeretett lelkeim, nem fogom végignézni, hogy a káinok megtámadjanak, ezek a káinok, akik bûnbe merülnek és nem hagynak fel szándékukkal, hogy torkotoknak essenek, ábeleim.

Uram! A káinok könyörtelenül támadnak bennünket. A régi idõkben megölték prófétáidat, és most meg akarják ismételni bûnüket. Az a céljuk, hogy lerombolják összes oltárodat, egyiket a másik után. Ki akarnak bennünket pusztítani számûzetésünk helyérõl!

Maradékom… oltárom… te, akit a porból emeltelek fel, hogy saját oltárommá, a Magasságbeli oltárává tegyelek és alakítsalak, te is egy vagy oltáraim közül, akiket a földkerekség különbözõ sarkaiba állítok, és akikbe izzó Szeretetlángom égõ vágyait öntöm. Mondom neked, hogy Káinnak, aki még gyilkolásra szomjazik, most velem kell szembenéznie, mert nem hagy fel azzal, hogy magjait, gonosz magjait az elõkészített talajba szórja, és ma azt eszi, amit learatott. Szembe kell majd néznie velem! Hallgass meg galambom: sem erejével, sem kardjával nem kényszeríthet téged, hogy vele menj a pusztaságba, és újból kiontsa véredet. Azt sem hagyom, hogy elfújja azt a lángot, amelyet én adtam neked .
Kis oltáraim, akik örömömre vagytok, legyetek bátrak, ne féljetek, saját fejére hull vissza minden bûne… és Izajás jövendölése ezekre a mai káinokra is érvényes, hogy én, az Úr “lusta lelket, világtalan szemet, és figyelmetlen fület adok nekik”, és õk még ma is ilyenek, és ilyenek lesznek mindig. Káint a pusztaságba vittem földjérõl, abba az országba, ahol nem én lakozom, ahol folyók módjára folyik a gonoszság, az nedvesíti partjait, és öntözi talaját. Az igazságosság elvitte szemem elõl, és mégis, amikor ma megmentésére siet az irgalom, és kezét nyújtja, hogy felemelje szemérõl a fátylat, akkor visszautasítja… Még a földalatti országokba is lementem, a múlt népeihez, hogy kiemeljem életedet a gödörbõl, Káin, de te mind a mai napig nem hallasz meg engem, és nem vagy hajlandó felismerni engem, a te Istenedet.
Vassula, galambom, ne félj! Szólj hangosan, mert Lelkemet adtam neked. Nehéz áthaladni ezen a számûzetésen, de melletted vagyok. Én, a te Szent Társad, melletted járok, beszélgetek veled, barátságomat és vigasztalásomat nyújtom neked. Azért vagyok közeledben, hogy lecsendesítsek és lecsillapítsak minden forgószelet, amely feltámad és meg akar ijeszteni téged. Azért vagyok közeledben, hogy elkergessem a farkasokat, amelyek azért jönnek, hogy rád vadásszanak. Azért vagyok közeledben, hogy megvédjem fejedet a tikkasztó Naptól. Azért vagyok közeledben kedvesem, hogy világosságommal elkergessem az utadba kerülõ viperákat és skorpiókat. Azon az úton vezetlek, amelyen haladnod kell. Mindennap elárasztalak tömjénemmel téged és azokat is, akik követnek minket. Megáldom minden lépésüket. Rajtatok tartom tekintetemet galambjaim, akikért elmentem a pusztaságba, hogy megkeresselek. Irántatok érzett szeretetem élõ tûz, és féltékenységem nagyobb, mint valaha. Hallgassátok hát énekem, pihenõhelyem nincs messze tõletek. Én szeretlek titeket a legjobban, és megajándékozlak benneteket szeretetemmel. Jöjjetek, és hallgassátok tanításomat! Tanításom világosság, amelyet elfelejtett a világ, pedig a szeme fénye lehetett volna.
Jöjj, mi ketten?

Igen, mindörökre Uram.

Mi ketten?

Mindörökre Szûzanyám!

Szeretlek.


1 a mai küldötteket
a

2015. október 8. PÓTOLNI FOGOM HIÁNYODAT

1995. szeptember 27.

Tekintetem az éjszakai látomást szemléli. Amilyen gyorsan eljöttél hozzám, Te, a Szent Isten, fátyladat is oly gyorsan vetetted szememre, mert úgy tetszett Neked, Atyának Kedvese, hogy teljesen tõled függjek és hatalmas kezedben játékszer legyek. És attól kezdve kedvedért számûzötté lettem.

Úgy tetszik Neked, hogy ösvényemet kijelöld, és Te meg én együtt járjuk végig. Ruhád szegélyébe kapaszkodom, mert félek, hogy elveszítelek, és Te mint Király serege körében, amerre akarod, arra vezetsz.

És irígy emberek kelnek fel, hogy megszakítsák gyönyörûséges utunkat. Rám teszik kezüket, hogy darabokra tépjenek, de Te Úr módjára felemeled lelkem, hogy a szelek szárnyára keljek Veled. Te és én akkor erõdet ünnepeljük. Mosolyodban, gyermeki örömödben és gyönyörûségedben válunk barátságunk egyetértõ munkatársaivá.

Meghiúsítod üldözõink tervét, míg szájad a szabadítás énekét zengi nekem. Kinyitod Szíved ajtaját, hogy belépjek és elrejtõzzem mélységeiben.

Lelkem az Úrban örvendez. övé a hatalom, hogy hûséges szeretetével minden szívet megolvasszon. Amikor lelkem levert, Te nem késlekedsz, nem rejted el szeretetedet, hanem várva várod, hogy karjaidba véve engem felbátoríts.

Tekintetednek, Atya Gyönyörûsége, hatalma van arra, hogy átalakítsa a lelkeket, és fájdalmas énekük lelkesült himnusszá legyen.

Igen, Uram, Te tudod, miként teheted népedet énekké, más ritmust adsz nekik, hogy megõrizzék hangod színezetét, mert Te senkit sem vetsz meg, hanem mindig és mindenütt mellettünk vagy.

Gyönyörûségem, imádj engem! Te kapcsolatban állsz velem, Lelkemmel és Atyámmal. Hordozd végig a világon tanácsadóddal együtt az irgalom mûvét, amelyet mi adunk neked.

Nem akarom lelkem romlását látni és vonszolni küldetésemet. Az éjszakában vagyok.

Ne törõdj azzal, ami meghaladja képességeidet 1 és erõdet! Pótolni fogom hiányodat. Adj nekünk annyit, amennyit csak tudsz! Nem vetted észre 2 Bár te semmi vagy, mégis engem láttak helyedben. 3hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával? Elesettséged ellenére sikerem volt. Nagy megpróbáltatásodban sok szívet árasztottam el kincseimmel. Megtenném-e ezt veled, ha nem szeretnélek? 4 Továbbra is szándékomban áll, hogy fátylamat szemeden tartsam, nehogy alkalmad legyen megszomorítanod azzal, hogy megmámorosodsz. Ily módon vezetem hõn szeretett lelkeimet arra, hogy engedelmeskedjenek és maradjanak a háttérben.

Király vagyok, és úgy uralkodom felettük, hogy elérjék a tökéletes jóságot háromságos Szentségünk dicsõségére. Ahogy egykor tanítványaimnak mondtam, úgy mondom neked is: “Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és így is tesztek.” 5 Jézusod, aki szeret téged. IC


1 a megértést
2 hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával?
3 hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával?
4 Jézus az utamba kerülõ megpróbáltatásokra gondol.
5 Jn 13,17.- Engedelmességben és megsemmisülésben, mint hõn szeretett lelkei: teljes alárendeltségben.

2015. október 7. TANULD MEG A SZENT RÓZSAFÜZÉRT! AZ IDÕK JELEI

1988. június 2.

Harmadik napja imádkozom a teljes rózsafüzért és természetesen azt a három imát, amelyet az Úr kíván tõlünk.

Uram?

Én vagyok. Vassulám, kitartásod gyengíti az ördögöt, csökken a gonoszság.1 Tanuld meg a szent rózsafüzért, tedd széppé Egyházamat!

Az Úr arra utal, hogy az ortodoxoknak, a protestánsoknak és más egyházaknak, amelyekben nem imádkozzák a szent rózsafüzért, meg kellene tanulniuk ezt az imát. Ezzel gazdagabbá tennék a Szentegyházat, és távol tartanák az ördögöt, és megtörnék erejét. Csökkenne az Egyházban az eretnekség és a hitehagyás, ami a hitetlenség és az engedetlenség miatt szivárgott be.

Igén, Vassula. A Szeretet növekedni fog, a gonoszság pedig megtörik. Azoknak, akik azzal érvelnek, hogy ezt nem én mondtam2, meg fogom mutatni, milyen jelentéktelenek ezek az érvek. Félrevezették õket és nem látják tisztán igazságosságomat. Csupán saját gondolataikat hirdetik, legszívesebben kisajátítanának engem.3 Meglepõdnek azon a szerény eszközön, amelyet azért választottam, hogy kinyilvánítsam magam. Tagadni fogják, hogy tõlem jössz. Elfeledték, hogy mit mond az Írás. Azt mondja: “Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelõtt nem kérdeztek, hogy megtaláljanak, akik nem kerestek.”4 Én, az Úr mondom nektek ezt. A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket!

Szentséges Szívem Vassulája, hallottad, mit súgtam füledbe 5 Meg akarok neked mutatni mindent a Timóteushoz írt elsõ és második levélben, amit korszakotok utolsó napjaira jövendöltek. Teremtésem elkorcsosult és mélyebbre süllyedt, mint a szodomiták. Sötétség borul rájuk, mint egy halálos fátyol, amelyet a Sátán küldött. A Sátán sok hamis tanítót küldött, hamis prófétákkal, akik ma filozófusként mutatkoznak be, olyan dogmákat tanítanak, amelyek nem tõlem származnak, nem a ti Uratoktól. Gyermekeim pedig tudatlanságuk miatt beleesnek a Sátán csapdáiba.

Azt akarom, hogy nyilvánosan olvassák fel a Timóteushoz szóló levélbõl figyelmeztetésként a következõ részeket: 1Tim 4,1-6; 1Tim 6,20-21 és 2Tim 2,14-26. Ezek a jövendölések kifejezetten a ti idõtökre vonatkoznak. Azután 2Tim 3,1-17 részben a ti korszakotok állapotáról szól a jövendölés, arról, amilyennek most mutatkozik, mert ezek az utolsó napok az idõk vége elõtt. Komolyan kérlek benneteket, hogy kétszerezzétek meg imáitokat a “visszatérésért.” Szent Szívem nyitva áll minden lélek számára, aki bûnbánatot akar tartani és vissza akar térni hozzám . Virágom, kérd mindig az igazság és a megkülönböztetés lelkét, mielõtt velem írsz. A Szeretet szeret és vezet téged . Jöjj, pihenj meg Szent Szívemben, sohasem feledkezem meg rólad . Mi ketten?

Igen Uram, igen Szûzanyám.


1 A rózsafüzér imádkozásával a Szûzanya és Jézus kedvében járunk, akaratuknak engedelmeskedünk.
2 Hogy tanuljátok meg a szent rózsafüzért.
3 Kijelentik, hogy ezek az írások nem Istentõl származnak, mert sok minden, amit itt Isten leír, nem egyezik meg elképzelésükkel.
4 Iz 65,1-2
5 Két nappal ezelõtt Jézus azt súgta nekem, hogy el kellene olvasnom a Szent Bibliában Szent Pálnak Timóteushoz írt elsõ és második levelét.

2015.október 6. KIMERÍTHETETLEN KINCS

1995. március 21.

Neved legyen áldott, ki háromszorosan megáldottál engem és megengedted, hogy lássam rejtett tervét, amelyet kezdettõl fogva Szentséges Szívében õrzött, és amelyet felfedett választottja elõtt, akit Õ annyira szeretett.1 Most én is Tõle hallottam az üzenetet, a kimeríthetetlen Kincset, amelyet Szent Gertrúd láthatott egy rövid idõre. Hamarosan olyan idõ következik, amikor:

Senkinek sem kell tanítania társát,
senkinek sem testvérét:
Ismerd meg az Urat!
Hiszen mindenki ismer majd Téged,
kicsinytõl a legnagyobbig.
Irgalmas leszel bûneikkel szemben,
s vétkükre többé nem emlékezel. 2

Megpróbálok azon az ösvényen járni, amelyet Te mutattál nekem, anélkül, hogy lekanyarodnék róla, és megpróbálok vigyázni a Kincsre, amelyet Te adtál nekünk.

Nagyon elégedett vagyok munkáddal.3 Vedd Szívembõl azt a kimeríthetetlen Kincset, amelyet rejtve tartottam a ti idõtök számára, amikor az emberek szíve hideg, hálátlan, vallástalan, és tele van dicsekvéssel. Az a szándékom, hogy felélesztem ezt a pislákoló lángot, és megváltoztatom az emberek lelkét. Így az, aki egyszer meggyógyult, el fog ismerni engem mint legfõbb Papot, Krisztust, és a királyok Királyát. Jöjj hát közel hozzám, és örülj a jó dolgoknak, amelyeket látsz! Töltekezz a jólét kimeríthetetlen Forrásából! Ne kedvetlenedj el, amikor az emberek rád néznek és nem értik, hogy a kegyelem és az irgalom van közöttük! Imádkozz értük! A jég nem bírja a tüzet. Szentlelkemmel fogom elolvasztani ezt a jeget, ezért bízz bennem, és mondd:

“Hamarosan velünk lesz az Isten.”
a te Kedvesed.


1 Szent János evangélista elõtt.
2 vö. Zsid 8,11-12
3 Bepótoltam a lemaradást.

Vatikáni maffia buktatta meg Benedek pápát?

Godfried Danneels, Brüsszel nyugalmazott érseke bevallotta, hogy tagja volt annak az egyházon belül működő titkos csoportnak, amely azon dolgozott, hogy elmozdítsa a konzervatív Benedek pápát.

A napokban jelent meg Godfried Danneels bíboros önéletrajzi könyve, amelyről túlzás nélkül elmondható, hogy sokkolta a katolikus egyházat. A kötet szerzői, Jürgen Mettepenningen és Karim Schelkens ugyanis azt állítják a műben, hogy a nyugalmazott


érsek tagja volt egy titkos csoportnak, amely a svájci Sankt-Gallen városában tartotta találkozóit, és azért jött létre, hogy csökkentese a konzervatív Ratzinger bíboros befolyását az egyházban.

A társaságnak az volt a célja, hogy Karol Wojtyła halála után egyből Ferenc pápa kerüljön az egyház élére.

Közelebb hozni az emberekhez

Karim Schelkens, a kötet egyik szerzője egy interjúban azt állította: „Bergoglio megválasztását kétség kívül Sankt-Gallenben készítették elő.” Hozzátette: Ferenc pápa programjának alapjait Danneels bíboros és a társaság kezdte el lefektetni, több mint 10 évvel ezelőtt.

godfried daneels bíborosGodfried Daneels bíboros
„Meg akarták reformálni a katolikus egyházat, közelebb akarták hozni azt az emberek szívéhez, és lépésről lépésre haladtak” – nyilatkozta a másik szerző, Jürgen Mettepenningen. Hozzátette,


2000 elején, amikor már látható volt, hogy II. János Pál pápa közeledik a halálhoz, elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen stratégiai változásoknak kell véghezvinni az egyházon belül.

Godfried Danneels önéletrajzi kötetét Koekelbergben, a Nemzeti Szent Szív Bazilikában mutatták be a bíboros jelenlétében. A bíboros ekkor beszélt először nyíltan az egyházi vezetők titkos csoportjáról, aminek ő is a tagja volt. Danneels elmondta, hogy a Sankt Gallen csoport csak egyfajta flancos név, a valóságban ők csak „Maffiának” nevezték magukat.


A „Maffia” tagjai 1996 óta minden évben találkoztak, és együtt szervezték meg a szerintük maradi és túl konzervatív Ratzinger bíboros elleni ellenállást, aki akkoriban János Pál pápa jobbkeze volt.

Danneels elmondta, hogy a csoport püspökökből és bíborosokból állt, akik a találkozókról pedig nem készült jegyzőkönyv, a részvevők így szabadon beszélhettek, „kiengedhették a gőzt”.

Elsőre nem sikerült

A könyv szerint a Sankt Gallen csoport tagjai már János Pál pápa halála után is Bergogliót akarták helyzetbe hozni, nem is leplezték csalódottságukat, amikor végül Ratzingert választotta meg a bíborosok többsége. Nem telt el sok idő, amikor a „Maffia” új lehetőséget kapott, Benedek pápa ugyanis 2013-ban váratlanul lemondott. A pápaválasztáson a tartalom volt az elsődleges szempont, a személy csak utána következett – írják.
benedek pápaBenedek pápa
Danneels bíboros részt vett mindkét konklávén, az első után nyíltan kimutatta csalódottságát. A másodikat – melyen megválasztották Ferenc pápát – úgy jellemezte, mint az ő „személyes feltámadását”.


Amikor Ferenc pápa a tömeg elé lépett a Szent Péter téren, Danneels bíboros ott állt mellette az erkélyen, és azóta is rendszeresen ellátogat Rómába, hogy tárgyaljon a pápával.

A National Catholic Register című amerikai katolikus portál azt írja, hogy Godfried Danneels igen lelkes támogatója az azonos nemű párok házasságának. Az életrajzi könyv szerzői szerint Danneels azt akarta, hogy véget vessenek a heteroszexuális házastársak és hosszú távú kapcsolatban élő homoszexuális párok megkülönböztetésének.

2013 februárjában lemondott XVI. Benedek pápa, aki hajlott korával indokolta a lépést. A katolikus egyház történetében eddig csak egyetlen pápa, az 1294-ben megválasztott V. Celesztin mondott le önként.

A kormánynál lobbizott a melegházasságért

Kiderült például, hogy a bíboros levelet írt a belga kormánynak, amiben szorgalmazta, hogy a kabinet támogassa a melegházasságot, hogy véget érjen az LMBTQ diszkriminációja. A portál szerint az érsek arról is ismert, hogy


1990-ben azt tanácsolt a belga királynak, hogy írj alá az abortusztörvényt, valamint hogy arra szólította fel az egyházon belül szexuálisan bántalmazott áldozatokat, hogy tartsák a szájukat.

Danneels bíboros szeptember végén publikált életrajzi könyvből az is kiderült, hogy 2003 májusában levelet írt Guy Verhofstadt belga ex-miniszterelnöknek is, aki akkoriban éppen a második kormányalakításán dolgozott.


A levélben Danneels a Verhofstadt-kormány egyik utolsó vívmányát méltatta, miszerint a belga kabinet 2003-ban engedélyezte a melegházasságot.

Amikor a levélről kérdezték a volt belga miniszterelnököt, azt válaszolta, hogy nem emlékszik ilyenre, de elmondta, hogy soha semmi problémája nem volt a bíborossal, mindig jó viszonyt ápoltak. Verhofstadt 1999 és 2007 közötti kormányzása alatt egyébként nem csak a melegházasságot fogadták el, hanem az eutanáziát és az emberi embriókkal való kísérletezést is.

A katolikus portál megjegyzi, hogy Danneels bíboros egyike annak a három belga főpapnak, akik képviselni fogják hazájukat a vasárnap kezdődött vatikáni szinóduson. A nyugalmazott érseket maga Ferenc pápa választotta ki, hogy részt vegyen a találkozón.

Ferenc meredek mondatai

Ferenc pápa a megválasztása óta többször tett olyan kijelentéseket, amelyek szokatlanok a katolikus füleknek. 2003 őszén például telefonon beszélt egy meleg francia férfival, aki többek között arra panaszkodott, hogy nehezen tudja összeegyeztetni a vallását a szexuális irányultságával. Ferenc pápa azt válaszolta neki, hogy a homoszexualitás nem számít, hiszen így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. „Bátornak kell lenned, higgy, imádkozz és legyél jó” – tanácsolta neki a pápa, majd megkérte, hogy imádkozzon érte, és ő is ugyanezt fogja tenni. Ferenc pápa azóta is megragad minden alkalmat, hogy melegekkel mutatkozzon.

Ferenc pápának az iszlámmal kapcsolatban is voltak meghökkentő kijelentései.


Néhány hónappal ezelőtt például arról beszélt, hogy a Korán és az abban levő szellemi tanítások ugyanolyan érvényűek, mint a Szent Biblia.

ferenc pápaFerenc pápa hozzátette, hogy az összes ember Isten gyermeke, függetlenül attól, hogy Jézus Krisztusnak, Jehovának vagy Allahnak nevezi azt akihez imádkozik. Ferenc pápa akkor is kemény bírálatokat kapott, amikor tavaly decemberben olyan képek láttak napvilágot, melyeken az egyházfő megcsókol egy Koránt.


Ferenc a válást is megkönnyítené a katolikus egyházon belül. A pápa szerint ugyanis vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen a házasság felbontása.

„Néha szükséges (a válás) annak érdekében, hogy a gyengébbik nem vagy a gyermek ne sérüljön tovább az arrogancia, erőszak, megalázás, kizsákmányolás miatt” – mondta a pápa. A Vatikánban szeptember elején mutatták a Ferenc pápa által kiadott két apostoli levelet, amelyekkel gyorsabbá és olcsóbbá vált az egyházi házasságok semmisségi eljárása.

http://www.atv.hu/kulfold/20151005-vatikani-maffia-buktatta-meg-benedek-papat/hirkereso

2015. október 5. HAJOLJATOK MEG! HAJOLJATOK MEG, HOGY EGYESÜLHESSETEK!

1987. október 30.

Megszámlálhatatlan jelet adtam teremtésemnek, figyelmeztettem õket. Szenteket támasztottam, hogy hirdessék kívánságaimat, de ki hallgatott rájuk? Megváltozott-e valami?

Uram, tegyük fel, hogy most megteszik. Tegyük fel, hogy készek megtenni, tegyük fel, hogy elolvassák, elhiszik, és egyesülnek. Tegyük fel, hogy most inkább Téged igyekeznek dicsõíteni, mint hogy saját érdekeiket keressék.

Vassula, ó Vassula, sokan fognak félni – még olyanok is, akik hisznek üzenetemben, és elismerik, hogy tõlem valók, de félni fognak attól, hogy kigúnyolják õket, és félni fognak feletteseiktõl. Sokan helyezik majd az irántam való tisztelet elé az emberek tiszteletét. Engem tiszteli és terjeszd üzenetemet!

Tegyük fel Uram, hogy meghajolnak.

Felfüggeszteném igazságosságomat, ami nagy súllyal nehezedik rájuk. De õk még mindig mérgezett nyilakat lõnek egymás felé, és megsebesítik Testemet. Mindig megosztottság lesz köztük, mert hiányzik a szeretet. Vassula, ha követték volna azt a parancsomat, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan én szeretem õket, és megalázták volna magukat, Testem ma egyetértésben uralkodna. Megalázták magukat valaha is annyira, hogy megmosták egymás lábát? Nem azért adtam nektek ezt a példát; hogy ti is kövessétek azt, amit én tettem?

Hajoljatok meg, hajoljatok meg, hogy egyesülhessetek! Lélek, elérkezett az idõ, amikor kedves szolgámnak, János Pálnak meg kellene hallania hangomat. Valóban meghallottam kiáltását. Kiáltása elérte a mennyet. Kiáltását az egész világmindenség visszhangozta. Kiáltása elérkezett hozzám! Hadd mondjam el neked, hogy rövidesen egy nyáj lesz és egy pásztor. Én magam fogom juhaimat vezetni, még azokat is, akik nem ebbõl az akolból valók. A Szeretet fog benneteket egyesíteni, de ezt rettenetes, rettenetes megpróbáltatások fogják megelõzni, amibe az egész menny beleremeg! Légy éber leányom, add tovább tanításomat, mind benne foglaltatik szent írásaimban. Meg fogod érteni, amikor üzenetemet átadod.

Jézusom, ó Szûzanyám, mit fognak mondani! Érts meg engem Szûzanyám, nem vagyok olyan helyzetben, hogy feljebbvalók elé álljak.

Szûz Mária:
Vassula, ne félj, tehetetlenséged elbûvöli Jézust – maradj kicsiny!

Szûzanyám, tegyük fel, hogy nem hallgatják meg!

Kicsim, ez az isteni kinyilatkoztatás lesz az Õ utolsó figyelmeztetése. Ha nem akarják meghallani vagy megérteni, engedni fogom, hogy keze lesújtson rájuk és megfenyítse õket. Vassula, neked mindössze csak szeretned kell Õt. Légy éber, mert a Sátán dühös és sokféle csapdát igyekszik állítani. Ne félj, megvédelek.

Köszönöm Szûzanyám, hogy bátorítasz, köszönöm, hogy védelmezel. Áldott légy!

Vassula, gyermekem, megáldalak.

2015. október 4. AKAROD, HOGY MEGÁLDJAM AZ ÉTELEDET?

1988. május 25.

Ma reggel nagyon sok dolgom volt, ezért kissé nehezemre esett felismernem az Urat, és beszélnem Vele. Késõbb kiültem a verandára reggelizni. Mialatt ettem, “lelkem szemével”, bensõleg hirtelen megláttam az Urat, ahogy velem egy asztalnál ül, és nézi, ahogy eszem. Megkérdezte: “Jól esik?” Azt válaszoltam: “Igen, Uram, jól esik, köszönöm Neked.” Rövid szünet következett, majd azt kérdezte: “Akarod, hogy megáldjam ételedet?” Azt válaszoltam: “Igen, Uram!” Jézus megáldotta ételemet. Velem maradt, amíg befejeztem az evést. Akkor megköszöntem Neki az ételt. Ez azért történt így, hogy megmutassa nekem, megkérhetem Õt, hogy áldja meg ételemet, mielõtt eszem.

Kedves, kérd áldásaimat, meg fogom áldani ételedet.

Igen, Uram. Köszönöm, hogy tanítasz.

Vassula, szeretlek. Én leszek mindvégig a te mennyei Tanítód.

Köszönöm, Jézus. Uram, megszólítottam Szent Ferencet, és imádkoztam hozzá. Vajon meghallja, ha hozzá imádkozom?

Semmi sem marad meghallgatás nélkül. Mindent meghallanak a mennyben. Szent Ferenc hallott téged, ott van melletted. Jöjj, mi ketten?

Igen, Istenem. Dicsértessék az Úr!

Bocsa József: Az engesztelők és a migráns kérdés

A Szent Anna réten 2015. október elsőszombatján elhangzott homília

A most hallott szentírási olvasmányok néhány részletét szeretném kifejteni. Minden szentírási igének van egy szószerinti, van egy jelenbeli, egy mútbeli és egy jövőbeli jelentése. „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok és nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” E szavaknak azok számára, akik ezeket akkor Jézus szájából hallották az volt a jelentése, hogy az a nemzedék, akik akkor hallották Jézust, azért boldog, mert megélhette a jelenben a Messiás eljövetelét, tanítását és megváltását. Láthatták és hallgathatták Őt. Ami a jövőre utal ezekben a szavakban, hogy lesz majd egy másik nemzedék is, amely részese lesz Jézus 2. eljövetelének. A jelenre utaló jelentés ezekben a szavakban az, hogy – miért ne lehetnénk mi ez a nemzedék. Bár a napot és az órát senki sem tudja, de az idők jelei, és sok prófécia arra utal, hogy bizony nagy valószínűség szerint mi vagyunk ez a nemzedék. Bizonyítani ezt nem akarom, akinek van szeme a látásra, és füle a hallásra, az hallja és látja.

De ha mi vagyunk ez a nemzedék, akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk kell átélni nemcsak ennek az örömét, hanem a fájdalmait is. A Szentírás egyértelműen ír Jézus 2. felhőkön való eljövetelének a jeleiről a Máté evangélium 24. fejezetében. Néhány részlet ebből: „Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni.” (6. vers) De hozzá teszi mindjárt Jézus a bátorítás szavait is: Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.”

„Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást.”

„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.” (10. vers) A migráns válság kapcsán láthatjuk az egyes országok egymással való viszonyának a megromlását.

„Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.” (1. vers)

„Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (22. vers)

Az ószövetségi olvasmányban Báruk próféta az ószövetségi nagy csapás, a fogságba hurcolás okairól beszél. „Teremtőtöket ingereltétek haragra: démonoknak áldoztatok, nem az Istennek… Elfeledkeztetek az örök Istenről, Gondviselőtökről, és megszomorítottátok dajkátokat, Jeruzsálemet. Látta, amint rátok szakadt az Isten haragja, azért így szólt… Isten nagy szomorúságot küldött rám, láttam fiaim és leányaim fogságát, amelyet az örökkévaló hozott rájuk. Örömmel neveltem őket, de sírva és szomorúan néztem, amint távoztak.”

Amit pillanatnyilag is már a bőrén érez egész Európa, az a migráns válság. Barsi Balázs atya a migránsok beözönlését a hittől való elpártolás következményeként mutatja be elmélkedésében. Az európai katolikus egyház is megrendült. Az európai parlamentek pedig a Tízparancsolatnak minden parancsát kiszavazták. Beszédje közben elénekli Jeremiás próféta siralmait Jeruzsálem felett – és mindezt a mai Európára vonatkoztatja, amely fogságba esik a saját földjén. Beszél az önvédelem jogosságáról és szükségességéről is, amely valójában nem önvédelem, hanem a család, a közösség, a nemzet védelme. És arról is, hogy nem kell mindenkit befogadnunk. Különbséget kell tenni bevándorló és bevándorló közt.

A mai napnak ezeket a prófétai szövegeit is ide vonatkoztathatjuk. De ezekből a Báruk szövegekből inkább a bátorítás hangjai csendülnek. „Eladtak benneteket a népeknek, (igen pénzről van itt szó elsősorban) de nem azért, hogy elvesszetek… Bízzatok gyermekeim, kiáltsatok Istenhez!… Aki megpróbáltatást hozott rátok, az újra megemlékezik rólatok… Ha elmétek távol járt Istentől, most térjetek meg, és keressétek tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örök örömet szerez nektek a szabadulással.” Ezek, bár nem tagadják a népre váró veszedelmeket, de mégsem félelmet keltő, hanem biztató szavak.

Mai próféciák is szólnak ezekről a kérdésekről. Az Engesztelők Lapjára a múlt héten került fel ezzel kapcsolatos anyag. Mi szerepel ebben? E népáradat jövetele, Európába érkezésük a Bibliában megjövendölt eseményeknek a nyitánya, amely szembe fordítja egymással a nemzeteket. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen harcol, háborúk lesznek itt is, ott is. A háború pedig éhínséget, járványt hoz magával és nem kímél senkit, aki útjába kerül. Ott lesz a fájdalom és a szenvedés mindenütt. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

E szerencsétlenek manipulációk áldozatai. Egy jobb földi jövő eléjük állításával mozgatják őket. Ami rájuk vár, az nem a földi paradicsom, hanem a megpróbáltatás és a halál. – És ők ezt részben tudják is. Mert ezeknek a népeknek a harcmodorában ott van, hogy embereket használnak élő pajzsként. És akik vállalják ezt a szerepet, azok kellőképpen fanatizálva vannak.

Az európai keresztényekre most óriási felelősség hárul, hogy egységesen imádkozzanak a bevándorlók megtéréséért. Közelről látunk most olyan tömegeket, akikért eddig eszünkbe se jutott, hogy imádkozzunk, és engeszteljünk.

Nem humanitárius program által oldódnak meg problémáik, hanem csak azáltal, hogy megtérnek és Istenre bízzák életüket.

Senki nem gondolt bele, hogy mivel fog járni és milyen messzemenő következményei lesznek ennek a bevándorló népáradatnak. Ez a politikusok dolga lenne. De azok többsége hitetlen, épp ezért a gondolkodásuk is bénítva van. Csak napról napra hoznak döntéseket. Pedig léteznek háborús stratégiák is. Az engesztelőknek nem ezzel kell foglalkozni, hanem imádkozni kell a politikusokért, hogy ők találják meg a megfelelő megoldásokat. És imádkozni kell a migránsokért, hogy Isten irgalma áradjon ki rájuk, és megtérjenek.

Az Úr fel akarja rázni Európa államait. Csak az fog megmenekülni, aki kitart keresztényi küldetésében. „Mert bizony, nem hátrálhattok meg keresztény identitásotok megvallásában még akkor sem, ha ez életetekbe kerülne” – olvassuk az üzenetekben. És: „Imában erősödjetek és fogjatok össze.! Ne engedjetek a széthúzás erőinek, hanem tartsatok össze egységben és Krisztus szeretetében! Azért imádkozzatok, hogy Isten bocsássa meg bűneiteket (a ti bűneiteket és az ő bűneiket)! Térjetek meg mindnyájan! Ha így imádkoztok ellenségeitekért, akkor lelketeknek nem fog semmi sem ártani. Ha a félelem és a gyűlölet fog eluralkodni szívetekben, mert nem tudtok megbocsátani nekik, akkor ti sem fogtok bocsánatot nyerni, amikor Isten ítélőszéke előtt álltok. Nincs más út az üdvösségre, csak a teljes szívből való megbocsátás azoknak, akik ellenségeinkké válnak.”

A feladatunk tehát nekünk engesztelőknek: Saját személyes megtérés. Imádkozni ellenségeink megtéréséért. A migránsokért, és azokért, akik a nyakunkra küldik őket. És azokért, akik azon mesterkednek, hogy kirobbantsák a 3. világháborút. Mert látszanak ennek egyértelműen a jelei.

Kicsit önző módon azért is imádkozhatunk, hogy Magyarország lehetőleg maradjon ki ebből a háborúból, vagy hogy kevésbé súlyosan érintsen minket.

Ez az ima és engesztelés akkor igazán hatékony, ha minél többen egymással egységben végezzük. Már most is, amíg nem áll itt a kápolna. És ha Isten kegyelméből felépülhet – amire most úgy látszik van remény, ha ugyan nem lesz már megint késő, mint a 2. Világháború idején – ide képzelve magunkat a Szent Anna rétre. Kis imamécseseink lángjait egyesítve itt, ahogyan egyesültek Boldog Özséb idejében a Pilisben szerte szét imádkozók lángjai Özséb barlangja előtt.

Két reményt adó tény. Natália nővér egyik próféciájában az szerepel, hogy a kápolna akkor fog felépülni, miután megalakult az Engesztelő rend férfi ága. Nos, bejelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt, ez év szeptember 24-én a váci egyházmegyében megalakult a Krisztus Király Engesztelő Rend Férfi Ága. Natália nővér, ill. lelkiatyja, Máriás atya karizmájára épül. Máriás atya minden imáját lélekben az itt felépítendő kápolnába képzelve végezte. A frissen megalapult apostoli társaság konstitúciójában ez szerepel. A Közösség célja: Állandó szentségimádás Máriás atya eucharisztikus karizmájának a szellemében.

A másik reményt adó tény, hogy Natália nővér szerzetesrendjének még van két élő tagja, tehát nem kell újra alapítani a rendet. Egyikük itt is van közöttünk, és olyanokkal fog most az alkalom után beszélgetni, akikben megvan a hajlandóság, hogy belépjenek a rendbe, vállalják a szorosabb együtt élést.


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/989-az-engesztelok-es-a-migrans-kerdes


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”