2015. szeptember archívum

2015. szeptember 24. VÉRONTÁS FOG KÖVETNI TÉGED, NEMZEDÉK- TANÍTVÁNYOKAT FOGOK TÁMASZTANI EZEKBEN A VÉGSÕ IDÕKBEN

1995. január 19.

Béke legyen veled! Ne félj! Melletted vagyok. Ebben az évben újból megkapod Isten Szavát.
Nemzedéked nem értékeli eléggé Szavamat. 1
Közületek egyesek elkobozzák még Szavamat is, mások viszont alig várják, hogy elítélhessék mindazt, amit én mondok, és amit õk nem értenek. Gonoszságukban gonoszul gondolkodnak, és az elsõk között vannak, amikor rombolásra kerül sor. Ünnepélyesen mondom nektek: Ma mindenkinek felajánlom a kegyelmet, de ahogy a magvetõrõl szóló példabeszédemben hallottátok, õk az útszélre került magok. Igen, õk hallják Szavamat, de jön az ördög és elviszi, amit hallottak, nehogy higgyenek és megtérjenek. Miután a Sátán kísértéseinek zsákmányává lettek, a kárhozat útjára kerülnek.
Kegyelmem rajtad van, nemzedék, de már nem sokáig. Papi lelkeim közül sokan ahelyett, hogy felélesztenék a szeretet lángját, amelyet ingyen kínálok fel nektek ezeken az üzeneteken keresztül, és ahelyett, hogy hagynák, hogy szeretetem kiáradjon és lángra gyújtson minden szívet, éppen az ellenkezõjét teszik. Az irgalom a ti reménységetek ma, de ti megelégedtek azzal, hogy olyan “tudománnyal” töltsétek meg lelketeket, ami egyáltalában nem tudomány, és visszautasítjátok irgalmamat, amit ma adok nektek.

Jeleket és csodákat adok nektek. Szentlelkem hatalmával adom nektek e csodás jelenségeket. Feltámasztom a gyengét, hogy dicsõségemet tanúsítsa, és arra emlékeztessen titeket, hogy háromszorosan Szent vagyok! De szívetekben semmi sincs, ami a békéhez hasonlítana, mert visszautasítottátok Szentlelkemet, aki a békét megvalósítja. Az éjszaka már szinte itt van, és te még olyan messze vagy a megtéréstõl, nemzedék! Hamarosan, és ez a te “hamarosanod”, amikor saját véredben fogsz ázni, én mint Bíró emlékeztetni foglak arra a vérre, amivel akkor szennyezted be kezedet, amikor sokaknak megtiltottad, hogy Szavam Emlékeztetõjén keresztül kapják meg kegyelmeimet. Olyanok vagytok, mint a rómaiak. Tövissel koronáztok nap mint nap. Ti is azt mondjátok majd, amit Pilátus? “Ártatlan vagyok ettõl a vértõl!” És megmossátok illatosított vízben kezeteket?

Ti nem akarjátok elfogadni a halál ellenszerét, nem akarjátok elismerni Szavamat, amelyet Szentlelkem által adok napjaitokban, és könnyelmûen bántok Szavammal. Emberek, hová lett hitetek? Ti hallván hallotok, de meg nem értetek, látván láttok, de nem veszitek észó re dicsõséges és végtelen irgalmamat, amit most rátok árasztok!
Hálátlan nemzedék, mítosszá változtattad Szentlelkemrõl adott tanúságtételemet! Mítosszá változtattad misztériumaimat, és pásztorbotod a hamisság jogarává vált. Kihez hasonlítsalak így teljes mezítelenségedben? Káinhoz? A fáraóhoz? A farizeusokhoz? Vagy Judáshoz? Meglepõdsz, amikor szemed láttára edzem kardomat, 2 hûtlen nemzedék? Nem tudtad, hogy jelentõsége van a kard viselésének? Nem hallottad, hogy én nemcsak a béke, hanem az igazságosság harcosa is vagyok? 3 Nem olvastad, hogy én vagyok a Hûséges és az Igaz, az Amen, a becsületes Bíró, akit “Isten Igéjének” hívnak? 4 De hallottad, hogy korszakod, a vadállat püspöksége 5 kardot ránt ellenem és szentjeim ellen. 6

Földi uralmam ajtótok elõtt áll, de ti nem akarjátok, ahogy Szavamat sem akarjátok hallani… Gonosz szívetek nem ügyel figyelmeztetéseimre, mert visszautasítottátok alázatos pásztorotok botját és a hazugság pásztorbotját akartátok. Amikor halljátok a szájamból származó Szót, nem indul meg szívetek és nem gondoltok arra, hogy másokat figyelmeztessetek. Látjátok a közeledõ kardot, 7 de nem figyeltek rá… Tiltakoztok ellene, és másokat is arra biztattok, hogy ugyanazt tegyék: “Mindez képtelenség, ne ügyeljetek rá, csak hisztéria! Ne figyeljetek erre az esztelen sokaságra! Ne hallgassatok az ,Igaz élet Istenben’ üzenetre! Ez csak az ördög találmánya.” Ezt mondjátok azért, hogy gyengítsétek hangomat, “gonoszságnak és hazugságnak” akarjátok feltüntetni azt, ami Istentõl való és szent.

Vérontásban lesz részed, nemzedék. Minden árokra, minden dombra, minden tóra és minden hegyre le fog sújtani kardom. Vérontásban lesz részed bûnöd miatt, és meg fogsz halni. De ha még ma lemondasz bûnödrõl, szívbõl megbánod és megígéred, hogy szeretetben, egységben és békében fogsz élni, életben maradsz, és többé nem rovom föl vétkedet. Jöjj vissza hozzám, nemzedék! Miért várod olyan vágyódva, hogy meghalj bûneidben? Jöjj vissza hozzám! Mondj le bûneidrõl, és élni fogsz! Nem olvastad? én vagyok az Amen, a hûséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje, az igazságosság igaz harcosa. 8

Hogyan lehetséges, hogy te, aki nap mint nap prédikálod Szavamat, nem ismered fel az idõket és a jeleket? Neked mondom, aki kitartóan hirdeted, hogy nem én vagyok ennek az üzenetnek a Szerzõje: Emberi mérték szerint ítélsz, és dicsõségedet saját dicsõségedben keresed… Vigyázz, és óvd meg nyelvedet az ítélettõl! Én vagyok az egyedüli Bíró, és te valóban az én kezemben vagy… Lelkemmel megerõsítettem a gyengét, hogy rajta keresztül minden nemzet 9dicsérje és hirdesse Nevemet, és a gyenge ember erõre kapjon.
Megparancsoltam, hogy légy Szavam visszhangja, könyvtekercs, amelyet el kell olvasni. És miután meghallották és megették, 10 örömükben lesz bátorságuk arra, hogy meggyónjanak és bûnbánatot tartsanak.

Így szóltam szentjeim gyülekezetében:. 11

“Senkit sem fogok megfosztani világosságomtól. Senkinek sem kell bebörtönözve maradnia a sötétségben. Atyámat végtelen szomorúság emészti, és már ajtótok elõtt van a büntetés, amit e hitetlen és hitehagyott nemzedék számára fenntartott. Abba a káoszba, amelyben éltek, el fogom küldeni Edényemet, aki testében hordozott engem, hogy újból hordozza Szavamat, hogy úgy érkezzek sivatagjukba mint reggeli harmatcsepp. El fogom küldeni hozzájuk édesanyámat, hogy apránként rávezesse õket utaimra, és javulásra késztesse azokat, akik megbántanak engem. Íme, én magam is le fogok szállni ebbe a sivatagba, hogy életre keltsem a holtat. Ingyen fogják kapni a tanítást és a bölcsességet. Szívünkkel a kezünkben jövünk majd és felkínáljuk nekik, és mint két gyertyatartó egymás mellett állva fogunk rájuk ragyogni.

Nem késlekedem tervem végrehajtásával, és mindannyian meg fogják kapni az irgalom idejét. Ezért fogok ezekben a végsõ idõkben tanítványokat támasztani, hogy felépítsem, ami romokban hever. Elküldöm õket, hogy Nevemben tegyenek tanúságot. Elküldöm õket oda, ahol a bokrok olyan gyümölcsöt teremnek, melyek soha meg nem érnek, és ahol megvetik az igaz tanítás ösvényét. Elküldöm drága lelkeimet 12 e föld gyomrába, ahová a bûn úgy bevette magát mint kígyó a fészkébe, hogy kiirtsák és gyökerestül kitépjék a gonoszságot. Õket küldöm, hogy gyökerestül megsemmisítsék a vadállat tervét. Különleges küldetésükben meg fogom nekik adni az erõt, és siker fogja koronázni cselekedeteiket. Szentlelkem segítségével félelmetes gonosz lelkekkel fognak szembeszállni.

Bátorságukban és állhatatosságukban nem fognak törõdni az õket érõ megkövezéssel. Szentlelkem lesz vezetõjük és társuk, okossággal vezetve õket vállalkozásaikban. Késedelem nélkül be fogom váltani ígéretemet, és el fogom küldeni Szentlelkemet a mennybõl, hogy velük munkálkodjék és tanítsa meg õket mindarra, amit én már megadtam nekik. Meg fogom nyitni szájukat, megtöltöm Szavammal, és nyelvük olyan lesz, mint a kard. Gondosan meg fogom õrizni drága lelkeimet ellenségeimtõl: azokban a napokban az elnyomóktól. 13 Meg fogom óvni õket a számukra állított kelepcéktõl, és a nekik szánt halálos, kemény kõtõl. Mindenható kezem nem fog szûkölködni a megmentésükre szánt eszközökben. Gonoszsága ellenére engedékeny leszek e nemzedékhez.”

Ezt mondtam gyülekezetem elõtt a mennyben. Bár szájuk által beszéltem és prófétáltam, a lélekben gazdagok nemcsak elnyomnak engem, hanem Szentlelkem mûveit is káromolják. Mondom neked, eljönnek a napok, amikor ti is eljuttok odáig, hogy elismerjétek Szavam igazságát!

Leányom, bár sokan egyesítik ellened erejüket, veled vagyok, és édesanyád is veled van. Ne fáradj el! Maradj bennem, hogy a mû, amelyet adtam neked, mindenkire és mindenre ráragyogjon! Imádkozz az egységért, a kiengesztelõdésért és Egyházam újjáéledéséért! Legyetek egyek Nevemben!


1 Úgy hangzott, mintha panasz lenne, de szigorú is volt egyben. Mintha Urunk azt mondta volna: “Mit tudsz erre válaszolni?”
2 az Úr Szavát jelenti,
3 Jel 19,11: “Akkor a megnyílt mennyben egy fehér lovat pillantottam meg. Lovasa a Hûséges és az Igaz, igazságosan ítél és harcol.”
4 Jel 19,13: “Neve: Isten Igéje.”
5 megértettem, hogy a püspökség a második vadállatot jelenti, vagyis a hamis prófétát
6 utalás a Jel 19,19. versére.
7 Isten Igéjét
8 Vö.Jel. 3,14; 19,11.
9 megértettem, hogy Krisztus rólam beszél
10 Isten Szavát
11 a mennyben Jézus összehívta szentjeit, hogy kijelentse elõttük elhatározását
12 akiket kiválasztott, hogy tanúságot tegyenek és prófétáljanak
13 a hitehagyóktól, a vadállat követõitõl.
a

2015. szeptember 23. KÉRD PIO ATYÁT!

1988. november 14.

(Ma Pio atya képét néztem, aki Jézus szavai szerint nagy szent. A kép alatt celofánba csomagolva található ruhájának egy darabja, sötétbarna, mert kapucinus volt. Ahogy ránéztem, tudtam, hogy ezt a képet, ruhájának kis darabjával együtt, azért kaptam, mert õ akarta ezt. Tehát hozzá imádkoztam, mivel nagy szent, és azt kértem tõle, hogy azt javítsa ki, ami bennem a legrosszabb. Majd jobban átgondoltam, mennyi rossz dologgal vagyok megterhelve, és azt kértem tõle, hogy legalább két rosszat vegyen el tõlem: segítsen teljesen eltörölni hiúságomat, és erõsítse meg az Úrba vetett hitemet.)

Uram?

Én vagyok, én indítottalak arra, hogy kérd meg Pio atyát, járjon közben érted. Jöjj, üzenetemet ma anélkül fogod leírni, hogy hallanál engem, egyedül csak kezedet fogom vezetni1:

“Tarts gyakran bûnbánatot, hozd el nekem minden hibádat, hogy meg tudjak bocsátani neked, úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, és tökéletesíteni foglak! Dicsõíts engem szereteteddel! Minden idõben dicsõíts, én vagyok az Úr. “ 2

Kedvesem, akit megszenteltem, fogd meg a kezem és folytasd velem! Bölcsességgel foglak tanítani.3

Vassula, tudod-e milyen gyönyörûségemre vagy, ha igazán hiszel bennem?4

Ismerj fel, mert ennek nagyon örülök.Jöjj, mi ketten?

Igen, mi ketten.


1 Jézus letompította hallásomat.
2 Ezt úgy írtam le, ahogy az Úr kívánta.
3 Hirtelen és egész erõsen megéreztem az Úr jelenlétét.
4 Az Úr valóságos jelenlétében. Jézus igazán boldog volt. És én is…

a

2015. szeptember 22. HÁTAT FORDÍTOTTAK NEKEM GYERMEKEIM NE TEGYETEK ROSSZAT AKKOR VELETEK SEM TÖRTÉNIK BAJ

1989. március 29.

(Üzenet a courtelle-i találkozó részére 1 .)

Béke legyen veletek ! Én vagyok az Úr. Érezzétek meg jelenlétemet, ismerjétek fel jelenlétemet! Szolgálómon keresztül szólok ma hozzátok. Életetek minden pillanatában mindig veletek vagyok! Szentséges Szívem örül, amikor érzi irántam való szereteteteket. Bárányaim, mennyire szerettelek volna titeket mindig karjaimba gyûjteni, és elrejteni a gonosz elõl! Szeretlek benneteket ! Örökké tartó, olyan féltékeny szeretettel szeretlek benneteket, amelyet majd csak akkor fogtok fel, ha az égben lesztek. Mérhetetlen szeretetem ellenére igen sokan fordítottak hátat nekem gyermekeim közül… Elfelejtették szenvedéseimet, és Nevem az evolúciós elmélet miatt ma jelentéktelen számukra. Ha bálványokat állítanak eléjük, azonnal imádni kezdik, a szent dolgokból azonban gúnyt ûznek. Én, a ti Szent Istenetek, szenvedek, Testemet megcsonkította az engedetlenség, a tisztátalanság és e sötét világ gonoszsága! Ó teremtés! Szenvedésem kiáltása az egész mennyet megrendíti, angyalaim remegve borulnak le. Nem hallottatok még engem, leányaim és fiaim? Föntrõl jövõ kiáltásaimat hallva még a démonok is megdöbbennek süketségetek láttán… Véres könny árasztja el szemem éjjel-nappal, óráról-órára szakadatlanul várok rátok. Mindörökre visszautasítottátok Lelkemet? Hangom visszhangzik ebben a letarolt pusztaságban, ahol nincs egyetlen zöld mezõ a pihenésre, nincs egyetlen forrás sem a felüdülésre. Leszállok trónomról, hogy felkeressem régi legelõimet, de elhanyagolva és terméketlenül találom. Egymásután pusztulnak el virágaim, amelyeket oly nagy szeretettel, saját kezemmel ültettem. Virágágyásaimat elhanyagolták és kiszáradtak, forrásaim mamár csak üres, piszkos, sötét gödrök, ahol viperák tanyáznak. Hová mentek õreim? Miért hanyagolták el kertemet? Találok-e egyetlen virágot is, ha visszatérek? Lelkemet összetöri a szeretet hiánya, a hit hiánya, a béke hiánya. Szentséges Szívem gyermekei, halljátok meg kiáltásaimat ebben a pusztaságban, ismerjétek fel hangomat, de legalább az idõket ismerjétek fel! Jöjjetek mindannyian, akik még nem engesztelõdtetek ki velem, jöjjetek és engesztelõdjetek ki most! Bûneitek az égig hatoltak és elszakítottak benneteket tõlem. Ne tegyetek rosszat, és akkor veletek sem történik baj. Legyetek jók mindenkihez, szeressétek egymást, bocsássatok meg ellenségeiteknek! Azokat a szavaimat ismétlem, amelyeket már jól ismertek, de hányan fogadjátok meg?

Szívbõl imádkozzatok, szeretetre van szükségem! Jöjjetek és ékesítsetek szívbõl fakadó imával! Jöjjetek és merítsetek Szívembõl, amely végtelenül szeret, és töltsétek meg a tieteket. Bizony mondom, hogy az órák elszállnak, drága lelkeim, jöjjetek vissza hozzám! Béke! Béke! Béke! Békéért kiáltsatok a népeknek! Békét, hogy egyesüljetek! Békét, hogy szeressetek! Békét, hogy dicsõítsetek engem! Eljön az a nap, amikor minden látomás beteljesedik, amelyet látnokaim láttak, mivel mindig beteljesítem azt, amit kihirdetek. Imádkozzatok szeretteim az én Péteremért, imádkozzatok a pátriárkáért, imádkozzatok minden papomért… 2 Imádkozzatok, hogy nyájam éppúgy egy legyen, ahogyan én és az Atya egy és ugyanaz vagyunk. Imádkozzatok, hogy visszatérésemig egyetlen nyájba gyûljenek bárányaim Péter vezetése alatt. Ó, bárcsak hallgatnátok rám és engedelmeskednétek! Elimádkozzátok most a Miatyánkot? Hallgatom (…), és megígérem, hogy eljön az én országom, és akaratom éppúgy meglesz a Földön is, minta mennyben. Gyermekeim, a béke gyümölcsét teremjétek, én, az Úr, szeretlek és megáldalak benneteket!

(Szent Édesanyánk üzenete ugyanarra a találkozóra:)

Szeretteim, vigasztaljátok meg Jézust, vigasztaljátok meg Jézust, éljetek békében egymással és szeressétek egymást! Legyetek hûségesek Istenhez, és teljesen adjátok át magatokat Neki! Adjátok át magatokat a Szeretetnek, és engedjétek meg, hogy szeretetével és békéjével tápláljon benneteket. Az Úr és én megáldunk titeket. Szeretlek benneteket. Az Úr és én minden kegytárgyat megáldunk, amelyek ebben a teremben vannak. Leányom, fogadd békémet! Add át magad a Szeretet kezébe, és mindig a Szeretet fog téged vezetni. Szeretlek, fogadd áldásomat!


1 Észak-Svájc
2 Amikor a papokról beszélt, Jézus Szentséges Szíve irántuk érzett különleges szeretettel telt meg, ugyanakkor fájdalom is átjárta érzõ Szent Szívét, és az enyémet is, amint fájdalmát megéreztem. Szemem könnybe lábadt.
a

2015. szeptember 21. A SÁTÁN AZ EGÉSZ FÖLDET BETAKARJA FÜSTJÉVEL

1991. július 16.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, ne veszítsd el bátorságodat ebben a számûzetésben! Melletted vagyok, hogy segítsek neked e terhet hordozni. Jöjj és pihenj meg Szentséges Szívemben! Tedd Szívemet oázisoddá, amíg áthaladsz e sivatagon. Nem hagylak el és nem hanyagollak el. Én vagyok a te reménységed, és igyekezeted nem lesz hiábavaló. Drága lélek, felajánlom neked türelmemet. Elteltél szeretetemmel. Ó, mit meg nem tennék érted!… az út mellé, amelyen járnod kellett, rózsaágyást ültettem neked. Nem fogom eltitkolni, hogy én, a te Szabadítód, mennyire szeretlek. Ma az egész emberiség elõtt felfedem féltékeny szeretetemet. Felfedem elõttetek Szent Arcomat, hogy arra emlékeztesselek, legyetek szentek, és éljetek szentül! Hozzám tartoztok ti, akiket magasztos szeretetem forrásából teremtettelek, és arra rendeltelek, hogy örökre hozzám tartozzatok, és az én szent természetem képmásai legyetek. Sohasem szántam nektek halált, de ti elfogadtátok a lenti hatalmakat, nemzedék.

Leányom, én, a Magasságbeli, elõre láttam Egyházam árulását, és láttam a sebeket, melyeket Testem kapni fog.
Ma a Nap nem ad nappali fényt, és a Hold sem világít felettetek. A Sátán az egész Földet betakarta füstjével. Elhagytátok hiteteket… Gúnyt ûztetek Örök Áldozatomból, értéktelen utánzattá, vészt hozó undoksággá tettétek. Hazugsággal takarjátok el az igazságot, és istenkáromlásban vagytok vétkesek… Tabernákulumomban való szent jelenlétem zavar benneteket, így saját törvényt alkottatok, és arra kényszerítettetek, hogy szálljak le trónomról 1 Kértétek-e ehhez beleegyezésemet, mielõtt így tettetek?
Ez azonban az idõk jele, a ti nagy hitehagyástok és a lázadás lelke, ami napjaitokban az Antikrisztus és a vészt hozó undokság. Ó Vassula, gyakorold mindazt, amit adtam neked, és oszd meg velem, gyermekem, fájdalmamat! Mindössze szeretetet, hûséget és irgalmat kérek. 3Éppoly elárultnak érzem magam, mint amikor Judás árult el.

Jöjj Uram, és pihenj meg azokban a szívekben, amelyek szeretnek Téged!

Virágom, mondom neked, ily módon nyilvánítom ki Szentlelkemet az emberiségnek, hogy megmentselek benneteket és emlékeztesselek Szavamra. Az igazság Szentlelke az én tanúm. A Szentlélek semmi újat nem hoz, hanem megadja nektek azokat az alapvetõ igazságokat, amelyeket én magam adtam nektek.


1 Jézus itt arra az új szokásra utal, hogy a tabernákulumot a templom oldalához, sõt egy oldalsó helyiségbe állítják, és azt mondják, hogy ott Jézus nagyobb biztonságban és nyugalmasabb helyen van.
2 Jézus ajka megremegett, amint könnyeit próbálta visszatartani.

2015. szeptember 20. MEGMUTATOM NEKIK, MIT JELENT AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN

1988. október 19.

Szent Mihály:
Dicsõség legyen Istennek! 1

Szûz Mária:
Dicsértessék a mi Urunk! 2

Az én békémet adom neked. Jöjj! 3
Én, az Úr mondom nekik 4 . Megáldom õket. Mindazokat megáldom, akik segítenek isteni üzenetem terjesztésében, különösen azokat, akik szabad idejüket áldozzák nekem. Felszólításom nem lesz hiábavaló. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Terjesszétek üzenetemet, még azok között is, akik kigúnyolnak benneteket. Imádkozzatok megvilágosításáért! Egyformán bánjatok egymással! Szeretteim, én szüntelenül jelen vagyok. Én, Jézus, örökké tartó szeretettelszeretlek titeket. Jöjj hozzám Vassula, mutasd meg nekik Szentséges Szívemet! Én, az Úr, megtanítom õket arra, hogyan járjanak velem, megmutatom nekik mit jelent Az igaz élet Istenben!

Megértetem velük, hogy mindannyian az én ivadékaim, és hozzám tartoznak. Megmutatom nekik, mennyire megtévesztette õket a Sátán, és hogy milyen álnok. Újból és újból el akarom nekik mondani, hogy a Sátán létezik, õ a gonosz lélek, õ az, aki kezdettõl fogva megtévesztett benneteket, de végül legyõzik és eltiporják. Imádkozzatok szeretteim, hallgatlak benneteket, imádkozzatok és beszélgessetek velem! Jelen vagyok, én vagyok Szent Társatok, mindig közöttetek vagyok. Higgyetek jelenlétem misztériumában, irántatok való szeretetem örökké tart. Mélységét és teljességét csak a mennyben fogjátok felfogni. Érezzétek jelenlétemet… érezzétek jelenlétemet… megáldalak benneteket.


1 Válaszul a Szent Mihály imádságra.
2 Válaszul a Szûzanya imádságára.
3 Válaszul a Szentséges Szív imádságára.
4 annak a kis csoportnak, amellyel találkozni szoktam

2015. szeptember 19. ELÉG VAGYOK ÖNMAGAMNAK

1987. február 11.

Vassula, én vagyok az, Jézus Krisztus. Leányom, a te szenvedésed az enyém is, és az én szenvedésem a tied is. Mindenbõl részesülsz, amim van, igen, még szenvedéseimbõl is. A közeledben leszek és megvigasztallak, ha szükséged lesz rám. Viszonzásul én is szeretnék vigasztalást kapni, amikor én szenvedek.

Jézus, Neked valóban nincs szükséged senkire. Különösen rám nincs!

Valóban nincs szükségem senkire, elég vagyok önmagamnak, de nem osztok-e meg veled mindent, amim van? Megváltód vagyok, gyógyítód, Atyád, Jegyesed. Istened vagyok, aki soha többé nem akar elhagyni téged.

(Este lenn voltam a hallban és éppen felfelé indultam a lépcsõn, kezemben poharakkal. Az elsõ lépcsfordulón egész tisztán, kiveheten láttam egy hatalmas, sötét keresztet. Hatalmas volt és Jézus függött rajta. Haláltusájában felnyögött, testét seb és vér borította. El kellett volna mellette mennem. Nem tudtam, mit tegyek. Ahogy elhaladtam mellette, meghallottam Jézus hívását: segíts rajtam Vassula, jöjj ide hozzám. Gyorsan felszaladtam. Ott hagytam az asztalon a poharakat, sietve vettem füzetemet és Jézus ezt írta:)

Nehéz az én haláltusám, és nagy a szenvedésem. Akarsz-e segíteni rajtam, aki érted haltam meg? Felszegeztek a keresztre és én nem tudok odamenni hozzád. Szeretném, ha közelebb jönnél, Vassula. Mennyire szeretlek benneteket! Gyógyítsd meg gyermekeimet, hívd õket hozzám, és szerettess meg velük! Légy áldott, légy közelemben! Szeretlek.

(Mialatt ezt leírta, átéreztette velem haláltusáját és észre sem vettem, hogy pillanatok alatt teljesen elöntött a veríték.)

Vassula, én, Jézus, szenvedek, és te felismertél engem a kereszten. Azt akarom, hogy érezd haláltusámat, szenvedj velem leányom, élj bennem, és meg fogom veled éreztetni átdöfött Szívem fájdalmát, amelyen sebet ütött a lándzsa és oly sok kedves lélek. Szeretlek. Képes lennél megtagadni? Engem, aki érted szenvedtem és haltam meg? Elég bátor-e szíved ahhoz, hogy ellenálljon nekem? Szeretetbõl szenvedtem, szeretetbõl hívtalak. Megáldottalak, tápláltalak. Amióta kiválasztottalak, azt várom tõled, hogy megvigasztalj, hogy izzón szeress! Azt várom, hogy válaszolj nekem. Vassula, ne félj! Teljesen bízd rám magadat, igen, add át magad teljesen, hagyatkozz teljesen rám, és engedd, hogy szabadon tehessem veled azt, amit csak akarok!

Már beleegyeztem abba, hogy Neked dolgozzak. Így most rendelkezz velem, ahogy akarsz, Uram.

Igen, add át magad. Szeretlek. Tetszik nekem, ha azt hallom, hogy átadod magad. Soha többé ne utasíts vissza, mert irántad való szeretetem határtalan. Folytatom a tanítást, és átadok egy titkot. Vassula, vedd füzetedet! Ne félj, mert tanításom a Bölcsességbõl ered, még nincs minden titok kinyilvánítva. Mûveimet azoknak szánom, akik tudják, miképpen kell szeretni engem.

(Most elõveszem jegyzetfüzetemet… Jézus elmondta a titkot. Aztán így szólt:)

Még sok rejtett mûvet nyilvánítok ki elõtted. Ez volt a harmadik titok. Minden nappal közelebb kerülsz hozzám.

Mit jelent ez?

Azt, hogy hamarosan veled leszek.

(A halál egyáltalán nem kelt bennem félelmet.)

2015. szeptember 18. AZ ÉN SZENTSÉGES SZÍVEMBEN SZÜLETTÉL

2001. augusztus 3.

Béke legyen veled! Kedvesem, e szavakat mondd nekem ünnepemen :

“Vigyél engem, én Kedvesem, a Te lábad nyomaiba,
melyek édes mirha illatot árasztanak!
Kézen fogva vezess, Királyom, a szobádba 1,
ahol meghallom királyi hangod a magányban!
Derítsd fel arcomat mosolyoddal,
emberiség Szerelmese!
Vesd rám szeretõ, gyengéd tekinteted,
minden értelmet felülmúló, drága pillantásod!
Ha csalódást okoztam Neked
vagy törékenységem miatt
akár egyetlen pillanatra is
össze kellett vonnod szemöldöködet,
esedezve kérlek, Szentséges Szív,
légy könyörületes hozzám!
Hatalmad van élet és halál felett,
ezért most Hozzád jövök,
hogy menedékre leljek Szentséges Szívedben,
ahol élet és örök nyugalom van .”


Íme, ez az a Szív, amely Vérét ontotta érted és az egész emberiségért. Ez a vigasztalás és az irgalmasság Szíve. Ez az a Szív, mely téged megkedvelt. Aki ezt a Szívet imádja, azt be fogja takarni a bölcsesség fátyola. Ez a Szív széppé teszi lelkedet, hogy így felékesítve hasonlóvá válj hozzám.
Meg tudod mondani, leányom, hogy hol születtél?

A Te Szentséges Szívedben születtem. {Isten Lelke adta nekem e szavakat.}

Igen! Te az én Szentséges Szívemben születtél. Akik hozzám tartoznak, azok mind az én Szívemben születtek. Nem olvastad?

“Fel fog kiáltani hozzám:
“Te vagy az én Atyám, az Istenem,
Te vagy az én sziklám, a menedékem!”
Elsõszülöttemmé teszem õt,
elsõvé a földi királyok között.” 2

Mert nemessége a királyok Királyától való, és mert a magasságokban fog élni azok között, akiket istenségemmel átisteniesítettem.
A földi királyok a földi feladatokkal foglalkoznak, de akik tõlem születtek, azoknak a mennyben lesz nagyobb hatalmuk.

“Az átlagos ember csupán olyan,
mint a szélfuvallat.
A fontos emberek csalfák,
a mérlegen gyorsan emelkednek,
együtt is könnyebbek, mint a fuvallat” 3.

Ezért ezt mondjátok lelketeknek, szeretteim: “Egyedül Istenben pihenj meg, mert egyedül Õ a te reménységed forrása!” Ujjongjon a szívetek, és újuljon meg a lelketek, mert ezekben az idõkben oly mértékben árasztom kegyelmeimet az emberiségre, mint azelõtt sohasem a történelem folyamán. IC


1 A Szent Szív
2 vö. Zsolt 62,7-8
3 vö. Zsolt 62,10

2015. szeptember 17. ATYÁM, FOGADJ EL MINDENT, AMIM VAN!

1990. december 18.

Bensõmben érzem, hogy életem Istenben most újabb szakaszába lép. Úgy érzem magamat mint a diák, aki felsõbb osztályba kerül, ahol majd komolyabb munkát kell végeznie…

Uram?

Én vagyok. Fogd meg a kezem, és mondd velem ezt az imát:

“Atyám, fogadj el mindent, amim csak van! Amen.”

Ajánlj fel mindent az Atyának, és megmenekülsz.
Ne félj Tõle! Hagyatkozz Rá! Vassula, engedd, hogy benned lélegezzem! Bízzál, mert veled vagyok!

Olvasd el Izajás 55. fejezetét!

Vassula, fûzd hozzá e mondatokat a találkozónak szóló üzenetemhez:
Ma azért jövök hozzátok, hogy megmondjam nektek, milyen teljes az örömöm! Mivel én vagyok az, akit kerestek, és messzirõl jöttetek ide, hogy meghallgassatok, megmondom nektek, drága, szeretett gyermekeim: Én, a ti Istenetek rátok mosolygok! Maradjatok szeretetemben! Imádkozzatok a békéért, és legyetek az igazság tanúi! Én, az Isten, veletek vagyok, és megáldalak benneteket.

2015. szeptember 16. NEM VESZIK KOMOLYAN PRÓFÉTÁIMAT

1993. június 19.

Korszakról korszakra azt tanúsítod, hogy Te vagy a mi Megváltónk, Uram. Szeretetedben és irgalmadban Te magad váltasz meg minket. Ránk pazaroltad szeretetedet. Mindegyikünket nevünkön szólítottál. Szelíd Jézusom, Te újból eljössz a mennybõl emlékeztetni bennünket arra, hogy aki megtartja szereteted törvényét, Istenben fog élni, és Isten õbenne. Miért lázadnak oly sokan Szentlelked ellen és miért sértik meg õt? Miért viselnek oly sokan háborút ellened? Hogyan lehetséges, hogy az agyag, amelyet Te formáztál, ellenségeddé vált? Uram, miért engedted meg, hogy oly sokan elhagyjanak, letérjenek utadról, megkeményítsék szívüket, és ne féljenek Téged? Miért engedted meg a lázadóknak, hogy szentélyedet tiporják és utálatossá váljanak szemedben?

Vassula, mondtam neked, hogy elküldtem figyelmeztetéseimet különbözõ próféták által1, de nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat. Legkevésbé sem törõdnek azzal, amikor ma az ég beszél. Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják. Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni. Az utolsóból lesz az elsõ, és az elsõbõl az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg. Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították, hogy látnak és hallanak. Nevemet ismét tisztelni és imádni kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával! Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény! Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg…! Térj be most Sebeimbe! Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért.


1 Fatimában és a Garabandalhoz hasonló más helyeken?

2015. szeptember 15. MINDHALÁLIG VÉDELMEZD AZ IGAZSÁGOT! AZ EGYSÉG KULCSA: A SZERETET ÉS AZ ALÁZAT

1991. szeptember 23.

Naphosszat utánad sóhajtozom, én Jahvém, ki enyém vagy. Sohasem tudom feledni szeretetedet, amit felfedtél elõttem. Ameddig csak élek, emlékezni fogok jóságodra, én Jahvém, ki enyém vagy. Nap mint nap emészt utánad a szeretet, én Jahvém. Nem akarok többé e világhoz tartozni, mely sebet üt Rajtad, sem tudni, hogy az elsõk között vagyok, ki Téged megsebez… Lelkem szeretné csodáidat hirdetni a világnak, lábam fel akar sietni a dombtetõre, hogy világgá kiáltsam:

“Mert Teremtõd maga lesz a hitvesed,
a Seregek Ura a neve,
Izrael Szentje lesz a Megváltód,
akit az egész Föld Istenének hívnak.
Igen, mint egy elhagyott
és bánkódó lelkû asszonyt,
visszahív az Úr.
Mert eltaszíthatja-e valaki
ifjúkori feleségét?
Istened mondja ezt.” 1

Mégis félek, én Jahvém, én Abbám, ki enyém vagy. Lelkem házad után vágyakozik és epekedik. Minden vágyam az most, hogy Veled legyek. Ne keresd ezért, hogy miért oly levert a lelkem, hiszen sóhajtozásom nem titok elõtted, és jól tudod, miért sóhajtozom:

Lelkem Téged vár, én Jahvém,
jöjj, és árassz el,
jöjj, és eméssz fel engem!

Jahve:
Vassula… ne rejtõzz el, gyermekem! 2Egyiptom leánya, kiválasztottalak, hogy a nemzetekhez szóló szócsövem légy. Igen értékes vagy számomra. Ne érts félre! Nincs szükségem rád, és nem vagy nélkülözhetetlen e mû számára sem. De az, hogy téged, a semmit választottalak, engem megdicsõít és téged megtisztít. Mindenemet meg akarom osztani veled. Ne félj üzeneteimet hirdetni! Szentlelkem eltölt téged Szavaimmal és bátran fogod hirdetni Szavamat.Menj el most azokhoz, akikhez küldelek! Nem hagylak el, és lakatlan sem leszel. Szentlelkem a Vezetõd és Tanácsadód. Még csak most kezdtem hozzá termésem learatásához… arass velem… nem te vetetted el a magokat. Én vetettem el benned magjaimat, és most azt akarom, hogy mindenhová eljussanak. Most, hogy beérett a termés, csupán azt kérem tõled, hogy arass velem együtt, leányom. Áldozatként ajánld fel segítségedet! Nem kérek tõled sokat … mit látsz leányom?

Fiad Szent Arcát, amint fájdalom gyötri. Arca olyan, mint a szent leplen.

Nem elég ok ez arra, hogy folytasd 3 és egy keveset feláldozz idõdbõl és erõdbõl, leányom? Nézz oda még egyszer, leányom… mit látsz most, Vassula?

Mintha halvány piros felhõ vonná be az eget. Felettünk van, és mégis páraként halad tovább és egyre inkább betakarja az eget. Lassan, de folyamatosan növekszik.

Írd:

“Mint a szürkület, a hegyekre borul
egy nagy és hatalmas nép;
sohasem volt hozzá fogható,
ezután sem lesz többé
nemzedékek nemzedékén át.” 4

Igen közel van… és most mit látsz Vassula?

Élõ emberi fáklyákat.

Szemléld figyelmesen e lelkeket, akiket én teremtettem… sohasem fognak eljutni abba a szobába, amelyet számukra készítettem. E lelkek a Sátán hatalma alatt állnak, nem lesznek velem országomban és dicsõségemben. Elkárhozásuk felé tartanak… Mondd, megfosztottam-e egyetlen lelket szeretetemtõl, dicsõségemtõl és országomtól?

Nem, Uram.

Pedig õk döntöttek úgy, hogy nem akarnak szeretni engem, és önként követték a Sátánt. Saját szabad akaratukból vágták el egységünk kötelékeit. És most újból nézz oda, Vassula! Mit látsz?

Ó Uram, egy asszonyt látok, amint fehér sziklán ül. Hátulról látom, hosszú fekete ruhát visel és fejét is hosszú fekete kendõ takarja. Mintha nagy bajban lenne és fájdalmában meggörnyedne. Látom magamat, amint feléje tartok. Felemeli arcát, és vele együtt én is sírni kezdek. Jézus Édesanyja õ, a mi Édesanyánk. Arca igen sápadt és könnytõl ázott. Ahogy meglát, felém nyújtja bal kezét és karomra teszi.

Szûz Mária: Én vagyok a fájdalmak Asszonya. Ismerem a nyomorúságot. Én fogom visszaszerezni számotokra a reményt. Én fogok rálépni a kígyó fejére, és én fogom sarkammal eltaposni. E vigasztalan napokban szemem szüntelenül könnyezik gyermekeim miatt és belefájdult a sírásba. Vassula, leányom! Ne zárd be füledet Istened elõtt, ne zárd be füledet kérésem elõtt! Hallottad sírásomat. Megvédtem ügyedet, és mindig is meg fogom védeni. Amikor az Úr magához köt téged, azt szeretetbõl teszi, hogy Szívét a te szívedbe önthesse. Ma 5 pedig kelyhét kapod meg. Ne utasítsd vissza! Ne habozz! Utcáitokat ártatlan vér borítja, ezért beteg a Szívünk. Ez könnyeimnek oka. Ez az oka annak, hogy az Úr meg fogja osztani veled kelyhét. Árulás vet gátat a testvérek közötti egységnek, a szív álnoksága tölti meg az Úr kelyhét. Szétszakították Fiam Testét, megosztották, megcsonkították és megbénították. Emlékeztetlek benneteket, hogy mindannyian Õrajta keresztül juttok el az egyetlen Lélekben az Atyához, de ti mégis megosztottak maradtok Fiam Nevében.
Ti az egységrõl és a békérõl beszéltek, de hálót feszítetek azok elé, akik meg akarják valósítani. Istent nem lehet megtéveszteni vagy meggyõzni a ti érveitekkel. Isten országa nemcsak ajkakról elhangzó szavakból áll. Isten országa a szívekben lévõ szeretet, béke, egység és hit: az az Úr Egyháza, amely a ti szívetekben válik eggyé.
Az egység kulcsa: a szeretet és az alázat. Jézus sohasem biztatott arra, hogy legyetek megosztottak. Az Egyházában lévõ megosztottság nem az Õ kívánsága. Esedezve kérem gyermekeimet, hogy egyesüljenek szívükben és szavaikban, és a szívükben építsék újjá Fiam õsegyházát. Azért beszélek Fiam õsegyházáról, mert annak alapja a szeretet, az egyszerûség, az alázat és a hit volt. Nem arra gondolok, hogy új épületet kell létrehoznotok, hanem arra, hogy a szívetekben kell újjáépítenetek. Arra gondolok, hogy le kell bontanotok szívetekben a régi téglákat, a széthúzás, a türelmetlenség, a hûtlenség, a kiengesztelhetetlenség, a szeretetlenség tégláit, és újjá kell építenetek Fiam Egyházát a kiengesztelõdés által. Arra van szükségetek, hogy igen szegények legyetek lélekben, és igen gazdagok a nagylelkûségben. Amíg meg nem értitek, hogy meg kell hajolnotok, nem lesztek képesek egyesülni.

Vassulám, imádkozz velem együtt, ahogy az elõbb láttál engem imádkozni! Igen gyakran veled vagyok, gyermekem. Teljesítsd a Szeretet óhaját! Jézus sohasem fog elhagyni téged. Egyesülj Vele szereteted által az egyetlen célért, hogy megdicsõítsd Õt!

A mennyei Atya: 6 Leányom, érted-e már, hogy miért nem szabad abbahagynod, hogy velem együtt arass? Tarts ki az imádságban! Áldd meg azokat, akik üldöznek téged! A te órád még nem jött el, galambom.
Szelíd leszek hozzád és egyre jobban foglak szeretni. Ne próbáld megérteni azt, ami meghaladja értelmedet! Vedd kezedbe a sarlót, amikor azt látod, hogy én a kezembe veszem! Ne lassítsd lépteidet, tarts lépést velem! Ha én lassítok, lassíts te is! Szólalj meg, ha jelt adok és maradj csendben, ha rád nézek! Mindhalálig védelmezd az igazságot! Idõrõl idõre bántalmazni fognak, de csak olyan mértékben fogom megengedni, hogy lelked tiszta és készséges maradjon. Tudd, hogy mindig melletted vagyok! Arass, ha én aratok! Tanulj meg olyan türelmesnek lenni, amilyen én vagyok! Légy nagyon alázatos, és maradj a háttérben! Rád bíztam érdekeimet 7 , hogy velem együtt és mellettem dolgozz, és másokat is kijelöltem, hogy szolgálataikkal kapcsolódjanak e mûhöz. Vassula, gyermekem, még egy kis idõ, már csak igen kis idõ, és lelked hozzám repül. Ezért nincs okod arra, hogy levertséget érezz, amirõl beszéltél nekem, hanem fel kell emelned a fejedet, és arra kell figyelned, aki szüntelenül szobádba érkezik, aki veled eszik, aki pásztorként gondoskodik rólad. Kérj engem, hogy bocsássam meg bûneidet azért, hogy megkaphasd békémet és újból örvendezhess! Mondd meg gyermekeimnek, hogy hamarosan elküldöm Szentlelkemet teljes erejében, hogy viselje gondotokat, vezessen vissza az igaz nyájba, hogy

igaz életet élhessetek bennem, Istenetekben!


1 Iz 54, 5-6.
2 Azt reméltem, nem kell többé elmennem a nemzetekhez, hogy tanúságot tegyek. Azt reméltem, hogy Atyám egyetért kívánságommal, hogy otthon maradhassak, elmélkedhessek, szerethessem Õt, találkozhassak Vele az írásban, találkozhassak Jézussal az Oltáriszentségben és így elkerülhessem a tömeget.
3 utazásaidat
4 Joel 2,2.
5 az eljövendõ napokban
6 Újból az Atya hangját hallottam.
7 azt is hallottam, hogy “szolgálatomat”

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]