2015. augusztus archívum

2015.augusztus 21. EZT A RÁADÁS – MÉRFÖLDET MEG FOGOM OSZTANI VELED – A SZERETET ADOMÁNY

1993. július 4.

Istenem, EGYEDÜLI Szerelmem, forrásodra szomjazom! Az összeesküvés és hazugság ellenére, amit vádlóim ellenem fordítanak, a mennyben élek, mert Te valóban lelkembe helyezted országodat, és Neked, aki nyomorúságos lelkem gyönyörûsége vagy, örömet szerez, hogy uralkodj felettem. Megnövelted lelkem befogadóképességét, hogy bõséggel adhass

szeretetet, türelmet és megbocsátást.

Futásom céltábláját még egy mérfölddel messzebbre vitted. Ilyen nagy szeretettel vagy irántunk, ilyen nagy a Te kitartásod, ilyen gazdag megbocsátásod és türelmed. Nem, a Te Szíved senkit sem akar elveszíteni, mivel a Te szabadításod kiterjed a Föld határáig.

Ezt a ráadás-mérföldet meg fogom osztani veled, akit kezem kent fel. Magatartásodban igazodj hozzám, és tõlem tanulj! Te, aki oly kedves vagy nekem, viseld keresztemet ezen az utolsó mérföldön! Világosságom továbbra is benned marad, hogy megdicsõíts engem. Soha ne merülj ki találkozóimon! Te még semmit sem láttál misztériumaimból, ezért ne telj el félelemmel, amikor ily módon jövök téged meglátogatni…

1993. július 14.
A rhodosi imacsoportnak:

Szeretteim, tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû! Imádkozzatok papjaitokért 1 Az az akaratom, hogy Lelkem világosságában dolgozzatok! Szeretettel dédelgessetek! Dicsõítsetek engem, és ügyeljetek arra, hogy mit mondtok! Legyen béke közöttetek! A szeretet adomány. Szeretetem adományát adtam nektek. Szeressetek engem, és egymást is szeressétek! Legyetek egyek, és maradjatok is egyek! Megáldalak benneteket. Mi ketten?


1 a görögkeleti metropolitákért, akik között ellentét van!

a

2015. augusztus 20. NE HAGYJÁTOK ABBA A RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁGOT!

1991. március 18.

Szent Édesanyánk üzenete:

Vassulám, íme itt az üzenetem.

Fogadd békémet!
Szívem gyermekei, Isten közöttetek van, és országa közel van hozzátok. Ha van szemetek, észre fogjátok venni.
Drága gyermekeim, figyeljetek Isten hangjára e böjti napokban! Figyeljetek Isten hangjára! Váljatok kicsinnyé, hogy Isten növekedhessen bennetek! Húzódjatok a háttérbe, hogy az õ Lelke váljék láthatóvá bennetek! Haljatok meg önmagatok számára, hogy Isten élhessen bennetek! Váljatok semmivé, hogy õ lehessen minden! Így engedjétek meg Neki, hogy teljesen birtokba vehessen benneteket, és saját birtokává tehessen benneteket! Ezért mondom nektek Szívem gyermekei: ameddig azért küzdötök, hogy valamivé váljatok, elfojtjátok a szentség Lelkét, aki bennetek akar élni.
Ne engedjétek, hogy saját lelketek legyen Isten vetélytársa! Váljatok kicsivé, hogy õ növekedhessen! Engedjétek meg, hogy Lelke ily módon vezessen benneteket a szentség útjára. Jegyezzétek meg, hogy az alázat, az engedelmesség és az önzetlenség Istennek tetszõ kulcserények, általuk váltok lélekben szegénnyé és így feddhetetlenné. Jézus olyan alázatos volt, hogy még a halált is elfogadta.
Soha ne mondjátok: Mindenem megvan, mindent tudok, és nincs szükségem senki tanácsára!
Maradjatok szegények! Legyetek szegények, hogy Isten uralkodhasson és õ lehessen a Király a ti szegénységetekben! Ne engedjétek, hogy az önteltség hatalmába kerítsen! Azért imádkozom, hogy a ti szentségetek növekedjék Õbenne, aki titeket teremtett, és hogy egymás iránti szeretetetek erõsödjék, árassza el és tisztítsa meg ezt a világot gonoszságától és hitehagyásától!
Ne hagyjátok abba a rózsafüzér imádságot! Örömmel jöjjetek, és mondjátok a rózsafüzért!
A gazdag nem válaszol, de a szegény eljön hozzám rózsafüzérével szegénységében. Meghallgatom, amint ezt az egyszerû imát mondja .Mert mindaz, ami szegény és egyszerû, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fõ oka annak, amiért a Sátán gyûlöli a rózsafüzért. A Sátán hatalmas, és ma megrostál mindenkit, mint a búzát, mivel ez az õ órája. Ez a sötétség uralma. Maradjatok hûségesek Isten házához! Tartsátok meg a hagyományokat, amelyekre tanítottalak benneteket, és figyeljetek Fiam szeretett és áldott helyettesére!
Minden pap kegyelmet kapott Istentõl arra, hogy cselekedjék és képviselje Fiamat. Így imádkozom azokért, akik még nem vetették alá magukat alázatosan az Egyház helytartójának, hogy tegyék meg és legyenek készségesek. Jézus hûséges és igaz. Kövessétek Isteneteket, aki maga a Tökéletesség. Legyetek ti is tökéletesek, kövessétek Õt alázatában, alárendeltségében, engedelmességében és készségességében, hogy ti is megkapjátok a szenvedés és a megalázottság nagyobb adományait. Ezek vezetnek titeket a szentségre és az õ Szentséges Szívébe: a ti lakóhelyetekre.
Papjaim, legyetek olyanok, mint a föld, amelyet jól megöntözött a gyakori esõ, és zöld legelõi odahívják Jézus bárányait, akik táplálékot találnak rajtuk. Egyetlen bárányt sem vonz a bogáncs és a tüskés bokor.
Engedjétek, hogy újjáépítsem templomaitokat, és Istennek tetszõvé tegyem. Boldogok a fülek, amelyek meghallják és megértik, amit mondok, mert mondom nektek, nem írták bele minden ember nevét az Áldozati Bárány életkönyvébe.
Imádkozzatok azokért, akik nem értenek meg és nem akarnak megnyílni, hogy õk is kapják meg Isten kegyelmét, hogy halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, térjenek meg, és lássák meg Isten dicsõségét! Külön-külön megáldalak benneteket drága gyermekeim. Szeretlek titeket.

a

2015. augusztus 19. IMÁDJ ÉS SZERESS ENGEM AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN!

1989. december 29.

Béke legyen veled! Imádj és szeress engem Oltáriszentségemben! Úgy jöjj, és úgy fogadj engem áldozatomban, mint a szeplõtlen bárány. Tisztán kell hozzám jönnöd! Ha felismernéd, miként vagyok jelen Testben és Vérben, melyek által örök megváltást szereztem mindannyiotoknak, mindig szeplõtelenül és tisztelettel közelednél hozzám. Végtelen szeretetemben tökéletes áldozatként ajánlottam fel magamat, hogy minden embert megtisztítsak a bûntõl. Azt akarom, hogy tökéletesen értsétek meg ezt az áldozatot! Igen!
Bátorítani akarlak, meg akarom értetni veletek, hogy mi az, amit felkínálok nektek, és ezáltal a szeretet viszonzására indítsalak benneteket. Ez az áldozat a megszentelõdésre, az istenségbe 1 vezethet benneteket. Gyermekem, ez az áldozat betöltheti benned szándékomat, és örök tökéletességre vezethet. Kedvesem, áldozatom örökös, és te, akit Lelkem szeret, vedd magadhoz minden nap! E szent pillanatban angyalok sereglettek szentélyembe minden angyali karból. Készen állnak, hogy találkozzanak velem, Istenükkel. Arcra borulnak elõttem, imádnak és vigasztalják Szívemet, és ti, akik arra készültök, hogy magatokhoz vegyetek, ti nem akartok imádni engem? Nem akartok imádni? Legyetek szent jelenlétem tudatában, ne aludjatok jelenlétemben, ne engedjétek, hogy lelketek máshol kószáljon jelenlétemben!
Vajon a Golgotán, keresztem lábánál is közömbösek maradtatok volna? Szeretteim, vajon mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna keresztre feszítésemnél a hegyen? Ott is csak jelentéktelen napi eseményekkel foglalkozott volna lelketek? Vagy arcra borultatok volna keresztem lábánál, és engem, Isteneteket imádtatok volna? Értetek haltam meg a kereszten, nem törõdtem a szenvedéssel, amelyet el kellett viselnem. Tudtatok volna akkor és ott is figyelmetlenek és részvétlenek maradni áldozatom elõtt? Tabernákulumomban is úgy vagyok jelen, ahogy szent keresztemen , amelyre felszögeztek.
Jöjjetek hozzám, és értsétek meg, kit fogadtok, és ki az, aki veletek egyesül, ki tisztít meg benneteket, hogy örök életet adjon nektek!
Leányom, légy olyan türelmes, mint én! Jöjj, pihenj meg Szentséges Szívemben, és engedd, hogy én a tiedben pihenjek meg! A Szeretet szeret téged !

“Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,
Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.
Te valóban meghívtál minden keresztényt,
hogy közeledjen Hozzád,
és részesüljön Testedbõl és Véredbõl.
De bûneink megosztottak minket,
és már nincs elég erõnk,
hogy együtt ehessünk Oltáriszentségedbõl.
Megvalljuk, hogy ez a mi bûnünk.
Kérünk Téged,
bocsáss meg és segíts,
hogy akaratod szerint
szolgáljuk a kiengesztelõdést.
Gyújtsd lángra szívünket
a Szentlélek tüzével!
Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,
a bátorság és a türelem lelkét,
az alázat és az állhatatosság lelkét,
a szeretet és a bûnbánat lelkét
a Boldogságos Istenszülõ
és minden szent imája által!
Amen.
(Szergej Bulgakov testvér imája.)


1 A szerk. megj.: az isteni életbe.
a

2015. augusztus 18. KICSIM, TUDOD MIÉRT SZERETLEK?

1987. február 4.

Kicsim, tudod-e miért szeretlek? Még egy okom van rá, azért, mert virágom vagy, és megengeded, hogy megnyesselek, megengeded, hogy tápláljalak, és megengeded, hogy fényem rád ragyogjon. Segítelek növekedésedben, hogy a béke és a szeretet gyümölcseit teremd. Urad vagyok és Mestered.

2015. augusztus 17. FELFEDEM ELÕTTETEK SZENT ARCOMAT

1991. február 24.

Angliai, skóciai és írországi utam elõtt:

Vassulám, vedd e szakaszt bevezetésként minden ország számára!

Jézus megmutatta János 10,14-16. versét.

Mondd meg nekik, hogy én, az Úr küldelek téged hozzájuk. Azok a juhok, amelyek hozzám tartoznak, figyelni fognak hangomra. Azért jövök hozzájuk, hogy sokukat visszavigyem az igazsághoz, arra az ösvényre, amely idáig ismeretlen volt elõttük. A szeretet lángoló tüzével jövök hozzátok, hogy hazavezesselek benneteket, szeretteim. Szentséges Szívem a ti pihenõhelyetek.
Mit meg nem tennék érted, teremtés!
Szent Istenetek vagyok, de a ti korszakotok újból keresztre feszített engem. Én szeretlek benneteket a legjobban, és könyörtelen ostorcsapásokat kapok mégis e korszak közömbösségétõl. Én vagyok a világ Világossága, aki eljön e sötét korszakba, hogy elhozza nektek az élet világosságát.

Fogadjátok az én békémet, kis gyermekeim! Az én békémet kínálom fel nektek, szeretetem adományát kínálom. Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok! Ne várjatok arra, hogy szentté váljatok! Úgy jöjjetek, amilyenek vagytok! Ne féljetek tõlem! Én igen gyengéd Atya vagyok. Szent Társatok lehetek. Én és ti, ti és én, és felfedem elõttetek Szent Arcomat. Istenetek Szent Arcát fogom felfedni elõttetek! Szemetek szemtõl szembe fogja látni a Szeretetet. Amikor ez megtörténik, a gonosz lelkek rémülten elmenekülnek, és meg fogjátok érteni szeretteim, hogy kezdettõl fogva az enyémek voltatok, és én a tiétek voltam az egész örökkévalóságban. Legyetek egyek velem! Ajtótokban áll a Szeretet. Én, Jézus Krisztus, megáldalak benneteket.

2015. augusztus 16. ÁLLÍTSÁTOK HELYRE ÖSSZETÖRT OLTÁRAIMAT!

1996. július 8.

Uram?

ÉN VAGYOK. Ne ess többé kísértésbe!…
Üzeneteimet tedd életed gyönyörûségévé! Ismertesd meg õket! Melletted vagyok és a Bölcsesség igaz tanítást ad neked… Szívem gyümölcse, irgalmam gyümölcse! Én, az Úr, segíteni fogok neked.
Lelki tanácsadód mindamellett… 1
Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy bennetek vagyok, ti pedig énbennem! Viseljétek el együtt a nehézségeket! Futástok még nem ért véget. Nemes mûvet bíztam mindkettõtökre. Neked, virágom, ezt az üzenetet adtam, majd lelki ajándékokat is. Kegyelmeket adtam, és jóindulatomat élvezheted. Miként az elsõ gyümölcsökkel 2 csodákat mûveltem és kinyilvánítottam bennük dicsõségemet, úgy lesz veled is. Ki fogom nyilvánítani dicsõségemet és Szentlelkem hatalmát, ha megengeded, hogy magamba merítselek.
Tanácsadódnak pedig, akit dicsõségemre és céljaim érdekében emeltem fel, azért adtalak, hogy ellásson tanácsokkal téged. Azért adtalak neki, hogy bátorítson, vigasztaljon és jóságosan gondoskodjon rólad. Hamarosan színrõl színre meglátsz engem azzal a személlyel együtt, akit melléd állítottam. Törõdjetek azzal, hogy az én céljaimért éljetek és a lehetõ legtöbb lelket hozzátok hozzám! Állítsátok helyre összetört oltáraimat! A kegyelem rajtatok van.
Jöjj!


1 ez a rész személyes vonatkozásai miatt kimarad.
2 az apostolokkal

JÉZUS DRÁGA VÉRÉNEK TISZTELŐINEK ALAPIMÁI NWOYE BARNABÁS SZERINT MINDEN NAPRA AJÁNLOTT IMÁK

(Ezeket az imákat a mi Urunk Jézus Krisztus diktálta Barnabásnak, hogy imádkozzuk minden nap, megújulva a Mennyei Atyának kínszenvedése alatt tett felajánlását.)

IMA A SÁTÁN ÉS AZ Ő CSATLÓSAI ELLEN ARATOTT GYŐZELEMÉRT
(1998. JÚLIUS.5.)

A mi Urunk, Jézus Krisztus Kálvária hegyén keresztre feszítésének, és szent halálának minden ellenségei, a sötétség és romlottság fejedelme, minden hazugság atyja: én kiállok az Úr Jézus halála mellett, felajánlom a Mennyei Atyának az Ő fájdalmait, Szent Sebeit, Szent Bal Kezéből kifolyó minden csepp Drága Vérét, a ti bukásotokért,megsemmisítésetekért és megbüntetésetekért. Amen

AZ ÉN URAMNAK. JÉZUS KRISZTUSNAK DRÁGA SZENT VÉRE URALKODJ BENNEM ÉS MINDEN EMBER ÉLETÉBEN! AMEN

IMA A NYÁJ EGYSÉGÉÉRT ÉS VÉDELMÉÉRT
(1998.JÚLIUS.6.)

Mennyei Atyám,felajánlom Neked a Te Szent Fiadnak, a mi Urunk és Mesterünknek, Szent Lábsebéből kiömlő Drága Szent Vérét,Szent Sebeit, fájdalmait minden gyermekedért, akik pásztor nélküli juhokként vándorolnak a rémisztő erdőben. Védd meg őket a vad ragadozóktól, add meg nekik a békét, hogy egyek legyenek és egyesítsd őket úgy, ahogyan a szögek összetartották a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Lábait a kereszten.Amen.

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE URALKODJ MINDÖRÖKKÉ! AMEN

IMA MENEDÉKÉRT JÉZUS KRISZTUS SZENT OLDALÁBAN

(1998.JÚLIUS.7.)

Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák,és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában Szent Szárnyaid alatt oltalmaztad.Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus Szent Kereszthalálát a Tied oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy haza találjunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Amen.

JÉZUS KRISZTUS SZENT OLDALA LÉGY A MENEDÉKHELYÜNK! AMEN

JÉZUS: ” Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!”

IMA AZ ŐSÖK ÁTKAITÓL VALÓ MEGSZABADULÁSÉRT

(1998. JÚLIUS .8.)

Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten, Aki a Szeretet, Aki Irgalmas és Jóságos.Tekints egyszülött Fiadra,Jézus Krisztusra és légy irgalmas Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebei és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek,melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, és ments meg drágalátos Vére által.Amen

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE SZABADÍTS MEG AZ ÁTKOKTÓL!

JÉZUS KRISZTUS SZENT SEBEI GYÓGYÍTSÁTOK SEBEINKET!

OSTOROZÁSOD ÁLTALPECSÉTELJ LE MINKET! AMEN

IMA A HIT ÉLETBEN TARTÁSÁÉRT

(1998.JÚLIUS.9.)

Mindenható és Mindentudó Isten, Illés és a próféták Istene, tekints Egyszülött Szent Fiad Szent Fejére és irgalmazz nekünk! Emeld fel és mentsd meg népedet! Felajánlom Neked minden megszégyenítését, fájdalmait,Szent Sebeit és Szent Fejéből kiömlő minden csepp Drága Vért minden gyermekedért, akik ezekben a veszélyes időkben élnek.Erősítsd meg hitünket Szent Fiad kigúnyolásakor szerzett érdemei által és mentsd meg őket Szent Fejének Drága Vércseppjei által. A Te Fiad, Jézus Krisztus szenvedései által tanuljanak meg Benned szenvedni és Benned meghalni.Amen

JÉZUS KRISZTUS SZENT KÍNSZENVEDÉSE NÖVELD HITÜNKET! AMEN

IMA AZ ISTENI AKARAT MEGTESTESÜLÉSÉÉRT

(1998.JÚLIUS.10.)

Mennyei Atyám! Te vagy az élet Teremtője és Szerzője. Szereted teremtett világodat. Ezért küldted Egyszülött Fiadat megváltásunkért, és hogy eljöjjön a Te országod itt a Földön is! Nézz Fiadra, és emeld fel a Te Trónodhoz! Emeld fel Jobb Kezed és mentsd meg népedet! Felajánlom Neked Egyszülött szeretett Szent Fiadnak kínszenvedését, összes fájdalmait, és halálát, a Te dicsőségedért és uralmadért a Földön. Szent Fiad Drága Vérén keresztül köss Új Szövetséget velünk, és hozz vissza minden gyermekedet, a Te Szent Akaratodhoz! Amen

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE URALKODJ MINDÖRÖKKÉ!

HALÁLTUSÁT VÍVÓ JÉZUS KRISZTUS JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! AMEN

IMA A KITARTÁSÉRT,AZ ELJÖVENDŐ FENYÍTÉSEN KERESZTÜL

(1998. JÚLIUS. 13.)

Irgalmas és szerető Atya, a Te akaratod, hogy minden ember megmeneküljön. Tekints kedvesen a Te visszautasított és elítélt Fiadra, Aki a mi bűneinkért kínszenvedett és folyamatosan kínokat él át miattunk! Nézd, mit tett a bűn Egyszülött Szent Fiaddal! Felajánlom Neked minden gyermekedet, akik ebben az istentelen és bűnös világban élnek. Felajánlom Szent Fiad, Jézus Krisztusnak kínszenvedését, visszautasítását, elítélését és megszégyenítését a hitért, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, és a türelemért, hogy kiálljuk a megpróbáltatások szenvedéseit. Szent Fiad kínszenvedésén keresztül harcoljunk a végsőkig! Amen

JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE NÖVELD HITÜNKET!

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE MENTS MEG MINKET! AMEN

IMA A HITBELI ELBUKÁS ELLEN ÉS AZ ELBUKOTT JUHOKÉRT

(1998.JÚLIUS.22.)

Mennyei Szerető Atya, tekints kedvesen Egyszülött Fiadra! Nézd a Te Fiadnak készített keresztet és irgalmazz nekünk. Felajánlom Neked a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak, Emmanuelnek összes fájdalmait,szenvedését és Drága Vérét, mindazokért a gyermekeidért, akik elhagyták hitüket, és akik el fogják hagyni hitüket a világ óriási hegyein és mély völgyein. A Te Fiad érdemei által, Aki értünk háromszor is elesett a Kereszt súlya alatt, erősítsd és emeld fel az elbukott embereket, és szilárdítsd meg őket a hitben! Jézus Krisztus Drága Vérének óceánja által,mely Jeruzsálem utcáin ömlött,erősítsd meg mindazokat, akik égnek a vágytól, hogy megtegyék Akaratodat! Amen

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE ERŐSÍTSD MEG MEGGYENGÜLT LELKÜNKET! AMEN

IMA, A DICSŐSÉG ORSZÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSÁÉRT A FÖLDÖN

(1998.JÚLIUS 27.)

Ó,Jóságos és Irgalmas, Mindentudó és Mindenható örök Atya, Alfa és Omega, Aki mindent teremtettél! Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, Aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és Királyságodat megalapítsa a Földön.Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és Drága Szent Vérét, a Szent Kereszt minden ellenségének, az Antikrisztusnak és a Vörös Sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak.Megváltónk Drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint a tajték a napfényben, hogy Királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.Amen

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE JÖJJÖN EL A TE KIRÁLYSÁGOD! AMEN

JÉZUS:” A Vörös Sárkány és az Antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább,mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön.–Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért–.
GYERMEKEIM. EZEN IMA ÁLTAL AZ ANTIKRISZTUSNAK, A VÖRÖS SÁRKÁNYNAK ÉS CSATLÓSAINAK CSAK RÖVID IDEIG TARTÓ URALMUK LESZ A FÖLDÖN. MINÉL TÖBBET IMÁDKOZZÁTOK, ANNÁL RÖVIDEBB LESZ FÖLDI URALMUK IDEJE.”

2015. augusztus 15. A LESZÁMOLÁS NAPJAI MEGKEZDÕDTEK

Mária mennybe felvétele, 1988. augusztus 15.

Áldott légy Uram Jézus!

Én, az Úr, megáldalak téged. Szentséges Szívem gyötrõdik fájdalmában, tövisekkel van tele. Megkönnyebbülést és vigaszt keresek mindazoknál, akik szeretnek engem. Áldj és keress engem! Kis lelkeimhez fordulok, hozzájuk megyek, mert az õ kicsinységükben találok pihenést és vigaszt.

Ó Jézus, úgy fáj nekem, hogy ekkora a fájdalmad…

Imádkozz azokért a lelkekért, akiket meg kell menteni! Imádkozz hozzám, mert az én Nevem: “Az aki megszabadít”. Az órák elszállnak, a leszámolás napjai megkezdõdtek, a megtorlás napjai itt vannak. Ennek a nemzedéknek olyan na y a gonoszsága, és fan súlyos a hitehagyása, hogy Szívünket át- meg átjárják a szúrások, amelyeket igazságtalansága és nyilvános sértései okoznak. Kérlek benneteket, forduljatok vissza hozzám, forduljatok felém, és meg fogok bocsátani nektek! Tartsatok ki a szeretetben és eltöltelek áldásokkal. Legyetek igazságosak és jók egymáshoz! Szeressétek egymást! Váljatok világosságom gyermekeivé! Értsétek meg, hogy miért sújt ennyi katasztrófa benneteket! A gonoszság hozta rátok, ami lelketekben felhalmozódott. Térjetek vissza hozzám, és engedjétek, hogy Vérem megtisztítson benneteket.

Késõbb:

Szent Édesanyátok vagyok.
Gyermekeim, forduljatok vissza Istenhez! Kérlek benneteket, jöjjetek vissza, és Isten meg fog bocsátani nektek. Teremtés, az Õ irgalmassága harmatként száll le rátok, és ti kinyíltok és magatokba szívjátok világosságát: Hívlak benneteket, bátorítalak benneteket, de hányan tudnak hívásunkról? Hányan hisznek ezekben a hívásokban? Fáj a Szívem, amiért csak maroknyian hisznek ezekben a hívásokban. Ennek a nemzedéknek gránittá vált a szíve. Elvakította a racionalizmus, elfelejtették Isten útjait, elfelejtették Isten csodáit, elfelejtették, hogy Õ mindenható, és irgalommal teljes. Ilyen mélyre, mint most, még sohasem süllyedt Isten teremtése, még Szodoma és Gomorra napjaiban sem. Közömbösségetek az egekig hatolt, hitetlenségetek megítél benneteket. Bukásotok egyik oka az lesz, hogy könyörtelenül üldöztétek jelenéseimet és azokat, akiket Isten üzenetekkel áldott meg. Én, a ti Szent Édesanyátok, Megváltótok Édesanyja felszólítalak és kérlek benneteket, hogy tartsatok bûnbánatot és változzatok meg! Jöjjetek vissza hozzánk, éljetek szentül! Éljetek Isten akarata szerint! Készüljetek fel arra, hogy találkoztok Vele, készüljetek erre tisztasággal, ajánljátok fel jócselekedeteiteket!

Késõbb:

Beborítottalak illatommal. Azt akartam, hogy érezd jelenlétemet! Ezzel a kegyelemmel, amelyet én adtam neked, emlékeztetni akartalak hogy milyen kedves vagy te nekünk, gyermekem. Szent Édesanyád vagyok, és boldog vagyok, hogy újra közelünkben vagy, kedvesem. Megáldalak téged és egész családodat!

Szent Édesanyám, köszönök mindent, áldott légy!

Virágom!

Igen, Jézus.

Szólítsd Szent Édesanyádat mostantól kezdve Anyukának, légy vele is olyan bensõséges kapcsolatban, mint velem! Mi ketten. Ne feledd tanításomat!

Igen Uram.

Én, az Úr, megáldalak benneteket.

(Miután kiléptem ma a templomból, és a sok lépcsõn lementem, úgy éreztem, mintha rózsakertben sétálnék. Egyetlen virág sem volt körülöttem, csak beton.)

2015. augusztus 14. BOCSÁSS MEG!

1989. január 22

Uram?

Veled vagyok, gyermek. Kövesd azt a tervet, amelyet számodra készítek! Imádkozz, hogy mindig leszálljon rád a felismerés és az igazság Lelke! Légy állhatatos még akkor is, ha üldöznek! Hívj segítségül engem és Szent Édesanyádat! Vassula, ragaszkodj mindahhoz, amit neked adtam! Nem te vagy az elsõ próféta, akit enyéim elítélnek és akivel igazságtalanul bánnak. Legjobb barátaim ütik rajtam a legmélyebb sebeket. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nyugtalan a szívük. Az a tény nyugtalanítja õket, hogy téged választottalak, gyermekem. Amiatt nyugtalanok, hogy leszállok a nyomorúsághoz, és még szeretem is. Nem értették meg Szívemet, amely tele van irgalommal. Sokan bosszúállók közülük. Amikor mindennapi imájukat mondják az Atyához, vajon tiszta lelkiismerettel fordulnak-e Hozzá, kérve Õt, hogy úgy bocsásson meg nekik, ahogyan õk megbocsátanak másoknak? Hogyan kérhetik az Atyától, hogy bocsásson meg nekik, ha õk még mindig nem bocsátottak meg neked, és nyugodtan elítélnek téged? Békéért kiáltanak, de nincs béke. Egyikük sem bánja meg gonoszságát. Hol van béke iránti lelkesedésetek, hol van egység utáni vágyatok? Azért vagytok megosztottak, mert gonoszok vagytok és lelketek nem tud megbocsátani. Hol van szeretet? Maradt-e benned még egy kis szeretet, teremtés? Maradt-e benned némi bölcsesség? Én, az Úr, azt mondtam, hogy még az utolsónak is adok, és hogy más nyelven beszélõ emberek és idegenek ajka által fogok szólni azokhoz a nemzetekhez, akik továbbra sem akarnak engem meghallgatni. Vassulám, ne nyugtalankodj! Mindig lesznek üldözések. Kedvesem, kapaszkodj abba, amit adtam neked! Te most az én leányom vagy, mert az én Szentlelkem lelkesít téged. Kapaszkodj tehát belém! Légy erõs! Sohasem hagylak el.

Dicsõség legyen Istennek azért az irgalomért és szeretetért, amit irántam tanúsít!

Legyen bizalmad, Abbád karjaiban vagy! Mi ketten?

Igen, mindörökre.

2015. augusztus 13. JÉZUS IMÁDSÁGA

1990. január 29.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, imádkozzunk!

Uram, Istenem,
emeld fel lelkemet ebbõl a sötétségbõl
a Te világosságodba!
Fogadd be lelkemet
Szentséges Szívedbe!
Tápláld lelkemet Szavaddal!
Kend fel lelkemet
Szent Neveddel!
Készítsd fel lelkemet hangodra!
Leheld lelkemre édes illatod,
és kelts új életre engem!
Ragadd el lelkemet
Lelked örömére!
Atyám, ékesíts fel engem, gyermekedet!
Öntsd rám tiszta mirhádat!
Bevezettél engem
mennyei csarnokodba,
ahol a választottak foglalnak helyet.
Bemutattál körben álló angyalaidnak.
Kérhetne lelkem ennél többet?
Lelked lehelt életet belém,
és Te, az élõ Kenyér,
megújítottad életemet.
Innom kínáltad Véredet,
hogy országodba befogadhass engem,
és Veled éljek, örökkön örökké.
Dicsõség a Magasságbelinek!
Dicsõség a Szentek Szentjének!
Magasztaljuk Urunkat!
Magasztaljuk Urunkat,
mert irgalma és szeretete
nemzedékrõl nemzedékre
és mindörökkön él!
Amen.

Jól van, gyermekem !

(Jézus örült a lediktált szövegnek.)


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]