2015. május archívum

2015. május 26. EGYHÁZAM MEGOSZTOTT

1992. november 29.
Fülöp-szigetek, Manila,

Én vagyok a ti jó Pásztorotok. Hallottam hívástokat a magasból. Hogyan tudnék ellenállni kiáltástoknak, amikor hallom panaszotokat és látom nagy fájdalmatokat? Ily módon jöttem el, hogy beszéljek hozzátok és emlékeztessem szíveteket kérésemre 1 Kiengesztelõdtetek-e fivéreitekkel, nõvéreitekkel és mindenkivel? Csak kevesen tették meg… Itt vagyok, és újból hozzátok intézem szavamat. Nem bíróként jövök, még nem, és ha szemrehányást teszek nektek, az irántatok való nagy szeretetem miatt történik…

Féltékeny Isten vagyok, és imádságot akarok, szüntelen imádságot. Ó szeretett gyermekeim, ha tudnátok, mennyire gyötrõdik Szívem, valahányszor valaki késõbbre halasztja kívánságaim teljesítését… Mondom nektek, hamarosan teljes hatalommal leszállok Szentlelkemmel együtt, hogy látást adjak e vakoknak, és elvegyem a látást azoktól, akik azt állítják, hogy látnak…

Az a lélek, aki e világ felett lebeg, lázadó lélek, arra biztatja a világot, hogy istentelen életet éljen, és így gyalázza meg szentélyemet. Hiszen mindannyian az én szentélyem vagytok! Örvendeztessétek meg mennyei Atyámat, és imádkozzatok e világ kiengesztelõdéséért!

Boldogok a békeszerzõk, akik a békéért dolgoznak! A Magasságbeli gyermekeinek fogják hívni õket. Imádkozzatok, hogy Egyházam legyen egy! Ma olyan megosztottság van Egyházamban, mint még soha, Káinhoz és Ábelhez hasonlóan, akik testvérek voltak, mégis különböztek egymástól. Egy volt a vérük, mégis különböztek. Az egyik õszinte volt, a másik nem, az egyik alkalmas volt, a másik alkalmatlan és nem volt tetszésemre. Az egyik hûséges volt és jámbor, a másik hûtlen és lázadó. Ilyenek Egyházam mai tagjai: az egyik jámbor, a másik lázadó. Egyházam megosztott.

Bizony mondom nektek, hogy közöttetek van az én országom.
Szentlelkem ma mindannyiatokra rálehel, hogy életre keltse azt a keveset, ami még bennetek maradt, és hogy észre térítse a lázadókat. A kegyelem Szentlelke rátok leheli szenvedélyes szeretetemet. A hozzám tartozó juhok messzirõl föl fogják ismerni hangomat. Hamarosan, igen hamar tanítványokat fogok felragyogtatni. Én, a ti Királyotok, teljes Szívembõl megáldalak benneteket. Legyetek egyek!

A VILÁG NEM FIGYEL SZÍVÜNKRE – FIGYELJETEK ATYÁTOKRA!

(Áldott Édesanyánk ad üzenetet a Fülöp-szigetek népének:)

Édesanyaként jövök hozzátok, hogy megkérjelek, figyeljetek Atyátokra! Hallgassátok és tegyétek meg, amit kér! Különleges módon mutattam meg nektek Szívünk sebeit. Most már csak egy rövid ideig maradok veletek ily módon, de nem foglak elhagyni benneteket, akik a Pásztor bárányai vagytok, anélkül, hogy oltalomhelyet és legelõt biztosítanék számotokra.

A világ ismét rosszul ítélte meg az idõket, és nem tudja felismerni a jeleket. A világ nem figyel Szívünkre, és nem is érti meg, visszautasítanak minket… pedig közel van az óra, amikor világosság fog felragyogni a magasból, és Szívünk mint két lámpás, egymás mellett ragyogva újból életre kelti, a sötétségbõl a világosságba viszi ezt a világot. Végül gyõzni fog az a két Szív, amelyek ellen a világ küzdött! A világ országai el fognak múlni és Fiam országa kerül a helyükbe… Ez most igen közel van! Az Úr békéje és az én békém legyen veletek, amikor innen elmentek! 2


1 1991. október 24-én üzenetet adott az Úr a Fülöp-szigetek népének arra kérve õket, hogy engesztelõdjenek ki:
2 abból a templomból, ahol voltunk
a

Égi Édesanyánk üzenete 2015. május 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. május 2015

Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és örömmel hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok és higgyetek az ima erejében. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket, hogy Isten betöltsön benneteket szeretetével és örömmé váljatok mások számára. Tanúságtételetek erőteljes lesz, és mindaz, amit tesztek Isten gyengédségével lesz átszőve. Veletek vagyok és mindaddig imádkozom értetek és a megtérésetekért, amíg nem teszitek Istent az első helyre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

a

2015. május 25. ÜLDÖZÖTTEN AZ ÜLDÖZTETÉSBEN

1989. szeptember 4.

Benned talál lelkem meleg oltalomra,
míg újból lecsendesül a vad vihar.
Az ég felé fordítom fülemet,
hogy meghalljam
gyengéd, vigasztaló hangodat.
Nincs mitõl félnem,
szent jelenléted megvigasztal.
Senki sem hûségesebb Nálad.
Most már Te vagy Tanítóm,
a Magasságbeli, az urak Ura,
az én Megváltóm.
Teljesen Rád bízom magam,
lelkemet és szívemet isteni kezedbe teszem.
Amen.

Gyermekem, a Bölcsesség a te Tanítód és Nevelõd. Jöjj, siess Abbád karjaiba vigasztalásért! Jobbat nem találhatsz. Bízzál bennem! Ajánld fel nekem bánatodat, jóra fordítom. Jöjj, hadd legyek én a te rejtekhelyed!
Azt mondtam: “Õrködni fogok feletted.” Sohasem engedem, hogy üldözõid, akik valójában az én üldözõim, elsodorjanak vad hullámaikkal. Minél inkább üldöznek téged, gyermekem, annál inkább magamhoz emellek és megáldalak. Ezt soha ne feledd! Támaszkodj rám, imáid legyenek olyanok, mint a tömjén! Engedd meg, hogy csalétkül tegyelek az istentelenek elé. Nem lesz hiábavaló mindez az áldozat!
Ne feledd, hogy Szentséges Szívem a te otthonod! Mi ketten?

Mi ketten, Uram.

Légy jó!


ÚGY JÖJJETEK HOZZÁM, AMILYENEK VAGYTOK!
1989. szeptember 4.

(Szûzanyánk üzenete az imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! Egyedül az Isten a Bölcsesség. Figyeljetek a Bölcsesség hangjára, amely hozzátok kiált ebben a pusztaságban. Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel hangját! Jézus egymás után hív benneteket, hogy forduljatok vissza Hozzá! Forduljatok vissza a Szeretethez, és kövessétek lábnyomát! Fiam ismeri gyengeségeiteket és hibáitokat, de nem kell bánkódnotok, ha teljesen isteni kezére bízzátok magatokat és bíztok Benne. Jöjjetek Hozzá úgy, amilyenek vagytok, és ajánljátok fel Neki akaratotokat! Ajánljátok fel Neki szereteteteket, ajánljátok fel Neki szenvedésteket, bánatotokat, aggódásaitokat, nehézségeiteket, mindent ajánljatok fel Neki, bízzatok meg Benne! Engedjétek, hogy Szentséges Szíve mélyére vezessen benneteket, ahol megtaláljátok az Ô békéjét, azt a békét, amelyre lelketeknek oly nagy szüksége van.
Azt akarom, hogy mindig legyetek óvatosak az ördöggel szemben, aki nehézségeket támaszt, megosztottságot és zavart kelt, és most még inkább küzd Isten megmentõ terve ellen, mint valaha. Még a választottakat is megtéveszti, összezavarja õket, de mindazok, akik az Úr Nevét hívják segítségül, megmenekülnek az elbukástól. Azok azonban, akik az ördög hangjára hallgatnak, nem tudják majd felismerni az Istentõl származó igazságosságot, nem tudják majd felismerni a Szeretet hangját.
Ne feledjétek, milyen örömmel halljuk annak lépteit, aki jó hírt hoz. A szívetekkel imádkozzatok szeretett gyermekeim, és fogadjátok szívesen a Szentlelket, aki most sok nemzetre kiárad. Érezzétek, hogy mennyire közeledik a Szeretet eljövetelének napja, és hogy milyen bõséggel árad ki sokakra a kegyelem! Üzenetem befejezéséül arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Isten szeretetbõl, és a Szeretet számára teremtett titeket, hogy szeressétek Teremtõtöket. Arra is emlékeztetlek, hogy mindazt, amit létrehívott, saját magának teremtette. Dicsérjétek tehát és dicsõítsétek Õt, aki titeket megteremtett! Szerezzetek örömet nekem, Édesanyátoknak, elmélkedjetek üzeneteinken, és éljetek üzeneteink szerint! Megáldalak benneteket, megáldom családjaitokat. Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket.

a

LEGFRISSEBB HÍREINK!

A beérkezés valamint böngészésem sorrendjében közlöm őket:
„Kedves Mindannyian. Gobbi atya utódja írta, hogy szeretne eljönni Magyarországra. Szerintem ez Szűzanya ajándéka, hogy megerősítsen bennünket! De ezt közösen szükséges megszervezni, természetesen Szűzanya vezetésével. Itt küldöm a mellékletet. Sóti János SJ”
Az e-mailhez csatolva ezt találtam:
Gobbi atya utódja Magyarországra jön! Gobbi
atya utódja, Laurent Larroque atya a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi
felelőse a következőket írta e-mailben: Kedves János atya. Igen, jövök
Szlovákiába szeptember utolsó hétvégéjén. Nagyon elégedett leszek, ha
előtte levő hétvégén elmehetek Magyarországra. Vagyis szeptember
18-21-ig, péntektől hétfőig, vagy még továbbra is. Mond, mit tegyünk? Mária Szeplőtelen Szívében egyesülve ezen a Jó Pásztor vasárnapján. Laurent Larroque atya”.
Ezek
szerint Gobbi atya utódja, L. Larroque atya szívesen jön
Magyarországra szeptember 18-21-ig, sőt talán még hosszabb időre is.
Azt kérdezi: „Mond, mit tegyünk?” vagyis ez azt
jelenti, hogy igenis kész eljönni Magyarországra, de a programot (mikor
és hol tartson Cönákulumokat) azt nekünk szükséges kidolgozni és vele
egyeztetni. Tehát arról van szó, hogy Gobbi atya utódja valóban el akar
jönni Magyarországra Cönákulumokat tartani. Szűzanya okos gyermekeket
akar. Tehát Szűzanya segítségével át kell gondolnunk és megszerveznünk,
Mozgalmunk lelkülete szerint, hogy hol és mikor tartson L. Larroque
atya Cönákulumokat 2015 szeptember 18-21-ig. Ennél fogva két feladatra
hívnám fel a figyelmet:
1. Imádkozzunk mindannyian erre a szándékra!
2. Kérek tanácsot (főleg a helybéli – területi – felelősöktől),
hogy lehetőleg (természetesen a Szűzanya vezetésével) minél jobb
megoldást találjunk ahhoz, hogy hova, melyik városokba hívjuk meg
Larroque atyát. Soti János SJ, országos felelős”.
A
személyes megjegyzésem, hogy miként Gobbi atya utolsó látogatása
alkalmával a Vajdaság és Erdély – vagyis számunkra –  legkézenfekvőbb
városok, Szeged és Budapest voltak, valószínű, hogy esetleg még
Kecskemét is beszámítható lesz, mert Budapest, azaz a Szent Család
plébánia, a néhai Gyulai Oszkár atya – mint volt Országos felelős –
székhelyén legutóbbi információim szerint a Cömákulumok megszüntek!
Miért? Szerintem két ok lehetséges: – a plébániához, pontosabban
fogalmazva a MPM-hoz tartozó testvéreink nem eléggé váltak öntudatos,
felkészült tagokká, eszközökké, hogy amikor atyjuk – Oszkár atya
földi küldetése, ideje véget ér, képesek legyenek a stafétát tovább
vinni, ha a helyzet úgy kívánja, pap nélkül is!
És ebből
következtetve, amennyiben az új plébánost nem érdekelte a MPM, lassan
szétesett a közösség, különösen akkor, ha azt a papi magatartást,
irányvonalat követi, hogy nincs szükség a magán-kinyilatkoztatásokra, beleértve a Kék könyvet, Gobbi atyával együtt!
(erre jó példa a nyugalmazott Szegedi teológia-professzor, Dr. Sávai
János úr, a habilitációja csak hab a tortán, és lehet a sort folytatni,
más híres teológiai professzor urakkal. Sajnos az, hogy a hivatalos
katolikus újságokban, folyóiratokban nyilatkoztak, vagyis személyes
hitvallásukat, meggyőződésüket kifejtették, azt az irányvonalat követik,
az személyes választásuk, döntésük, és ez önmagában nem bűn, nem baj,
amennyiben tiszteletben tartják a mások, vagyis a mi választásunkat,
döntésünket, hogy a média nem karolja fel, az lényegtelen, csak sajnos
az ő megnyilatkozásuk nagyon egyházi szabadkőműves ízűnek  de majd a
közeljövő eseményei beigazolják, ki az aki bort iszik és vizet
prédikál!  Talán Budapesten időközben más plébánián jobban felkarolták a
Mozgalmat testvéreink? Meglátjuk szeptemberben! Nemzetközi felelősünk
látogatása egyfajta kiértékelést is fog jelenteni, mindkét irányba,
számunkra és számára is, mivel már az évi nemzetközi lelkigyakorlatot is
júniusban megtartják, tehát a Mozgalom követendő irányvonalát még
jobban, pontosabban felismerik, meghatározzák a nagy ütközet, szakadás
előestéjén. Számunkra létfontosságú kérdés a Mozgalom második
kötelezettségének mielőbbi tisztázása, a Kék könyv üzeneteinek alapján,
annál is inkább mivel az Új évi körlevélben egy szó sem hangzott el
Ferenc pápa mellett, sőt, a közülünk kikerülő áruló Júdás misztériumát
is csak burkoltan érintette.
Hírek – Újdonságok a www.mpm-hu.org honlapról.

Leányfalusi lelkigyakorlat – Országos találkozó

Szeretettel
meghívom Önöket a Máriás Papi Mozgalom évi lelkigyakorlatára, amelyet
Leányfalun, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban tartunk 2015 június 8-11-ig,
hétfőtőn délután 4 órától csütörtökön 12,30-ig. Ez a lelkigyakorlat
egyúttal Magyarországon a nagytalálkozónk is ahol megbeszéljük
Mozgalmunk ügyeit!
Jelentkezni lehet:
1.
Direkt a lelkigyakorlatos háznál: Szent Gellért lelkigyakorlatos Ház,
2016, Leányfalu, Móricz Zs. u. 141, telefon: 26-383- 212, e-mail:
szentgellerthaz@katolikus.hu Web:szentgellerthaz.katolikus.hu.
2. A helyi felelősödön keresztül (de a helyi felelős jelentse a lelkigyakorlatos háznak vagy nekem.
3.
Nálam: Sóti János SJ, ul. Kralja Petra 1. Karadjordjevica 7, 23 330
Novi Knezevac (Törökkanizsa), Szerbia (Srbija), telefon:
00381-230-81-016, e-mail:
sotij@tippnet.rs.
Árak: két ágyas szoba három napra, 17 700 Ft. Egy ágyas szoba három napra. 20 700 Ft. (étkezéssel együtt).
Sóti János SJ. Országos felelős”.
Ezzel
kapcsolatosan fel szeretném hívni azon személyek figyelmét –
elsősorban innen Erdélyből-   akik még tartanak Cönákulumot, vagy be
szeretnének lépni a Mozgalomba, hogy közülük egy valaki vállalja fel a
Szűzanyáért a Mozgalom ügyét, a Cönákulumok által, és vegye fel a
kapcsolatot Sóti János atyával, vagy akár velem, én is így kezdtem el.
Birmán J. Atya már a Mozgalommal kapcsolatos feladatának nagy részét
elvégezte, a Szűzanya dolga, hogy utódjáról gondoskodjék, mi a tőlünk
telhetőt törekedjünk megtenni, ha nincs ló – vagyis papunk, jó a szamár
is  – vagyis laikus, világi hivő alapon. Ne feledjük, nekünk,
Erdélyieknek hosszú időn keresztül nem engedték meg protestáns testvéreink,
hogy katolikus püspökünk legyen, sőt még papjainkat is üldözték,  és
őseink mégis megmaradtak hűségben a Romai Katolikus Hitben, Egyházban,
beleértve a Szentatyát, a romai pápát is, (még máma is pápistáknak
vagyunk bélyegezve, a Heidelbergi Káté pl. 80. Kérdése alapján)  és 
Csíksomlyón a  Szűzanya tiszteletben, innen ered a Pünkösdi búcsúnk,
csak sajnos mára már  a lényeg  – az igazi katolikus  hit melletti
tanúságtétel, elkötelezettség  – felhígult, nemzeti és vallási –
beleértve az úgynevezett „ősi sámánizmus” gyakorlatát is –
nagytalálkozóvá, nemzeti folklórral kiszínezve irányba tolódott el. 
Szerintem a modern szekuláris világ humanizmusának ideális
megtestesítője pálmát kiérdemeli hamarosan. Igazolásul, saját
plébániánkról a búcsújárók oda-vissza, közösen az autóbuszon már nem
imádkoznak,  sajnos a rózsafőzért sem, ottan pedig valóságos
„zsibvásáron” kell keresztül haladni, külső csillogás, belső üresség, de
még vannak csodák, és lesznek is az utolsó napig.

Számomra kicsi a  valószínűsége, hogy el tudjak menni a
lelkigyakorlatra, több nehézség miatt,  éppen ezért nagyon jó volna, ha
valamelyik más esperesi kerületből, ahol még tartanak Cönákulumot
valaki részt venne a lelkigyakorlaton, Erdélyt képviselve. Sőt,
csütörtökön éjszaka a Szt. István bazilika Szt. Jobb kápolnájában részt
lehet venni az éjszakai virrasztáson, ami a lelkigyakorlat után
feltehetné az I-re a pontot, haza lehet jönni a pénteki járattal.  Nem
nehéz odajutni, a Népligetből, ahová az autóbuszaink befutnak a
metróval az Újpest-városkapú megállóig kell menni, és onnan távolsági
autóbuszok indulnak Leányfalut érintve, az automata jegyvásárlásba
lehet találni segítőkész embereket, a Móricz Zs. úti megállóig kell
venni a jegyet, a Lelkigyakorlatos ház hatalmas táblája jól látszik a
bal oldalon, jó pár méterrel a megálló előtt.
„Mária Kora” folyóiratot Magyarországon adják ki!
„Mária Kora” folyóiratunkat ezentúl Magyarországon adjuk ki. Ez a Máriás Papi Mozgalom magyar nyelvű folyóirata. Eddig
Pozsonyba jelent meg. Az eddigi szerkesztője Erzsébet asszony korára
való tekintettel kérte, hogy vegyük át. Nagyon szépen köszönjük neki a
fáradtságos komoly munkát, amit eddig végzett. Kecskeméten tartottunk is
egy találkozót a további teendőkkel kapcsolatosan. Megkaptuk az
engedélyt a folyóirat kiadásához. Bábel Balázs Érsek atya engedélyezte
és az állami hatóság felé is kértük a nyomtatáshoz az engedélyt. Ettől
kezdve Magyarországon jelenik meg. Az idei első szám ki is jött.
Szétosztásra került. Ebben a számban jóval több magyar jellegű cikk
látott napvilágot. Az új főszerkesztő: Halmágyi Zoltán atya. Sok sikert a
további munkájához. Kérjük a Szűzanyát, óvja és vezesse ennek a lapnak
a szerkesztését, hogy mindig a MPM lelkületét kövesse és hogy minél
több lelket érintsen meg.
Ezzel kapcsolatosan, összefüggésben csupán pontosítani szeretnék, a jobb tájékoztatás érdekében, a Tengernek Csillaga Mária kicsinyei rovat
továbbra is közöl cikkeket, írásokat, tanúságtételeket, elsősorban
laikus szerkesztésben, szabadabb megfogalmazásban, de nem
ellenpólusként, csak mérsékelt egészséges cenzúrával, előítéletek
nélkül, tárgyilagosan, és nem szolgalelkűen, mert tudniillik az világos
sokunk előtt, hogy egyelőre papjaink még egyházi szabadkőműves ellenőrzés alatt  tevékenykednek, de már nem sokáig.
Befejezésül
pár témát érintek, a saját nézőpontom, látásmódom szerint, ami a
visszajelzésekből következik, sokakat foglalkoztat: először is jól meg
kell jegyezni, több magán-kinyilatkoztatási üzenet összevetéséből
következik, hogy a Nagyfigyelmeztetés akkor történik
meg, amikor a helyzet nagyon kusza, összezavarodott, kilátástalan lesz,
világszinten, valószínű pénzügyi, gazdasági összeomlás után.
Másodsorban, arra már megtörténik az Egyházszakadás, vagyis már nem csak
jómagam és még páran vállaljuk fel nyíltan az igazságot Krisztus és
Egyháza érdekében, hanem papok, püspökök és egyes bíborosok is, és ez
nem lesz olyan látványos, mert a hivatalos médiát, még az egyházit is,  a
szabadkőművesség ellenőrzi, irányítja, és a céljuk az, hogy ezt minél
jobban eltusolják. Jó példa erre Ferenc ellenpápa mellkeresztje, egy
emberi alak mellén keresztbe tett kezekkel, feje körül „báránykákkal”,
felül egy „megtévesztő Szentlélek galamb” ami  az egész, valójában mást
jelent, ez a Hamis Próféta jelvénye.
Harmadszor,
arra Izraelt legyőzik ellenségei és egy számára megalázó békekötésre
kényszerítik, az Antikrisztus színrelépésének első felvonásaként, és a
felpörgő események hatására Olaszországban zendülés fog kitörni. És
végül egy nagyon lényeges mozzanat, Szent Atyánk, XVI. Benedek pápánk
arra már el fog tudni menekülni a Vatikánból, megszabadul az katolikus
egyházi szabadkőművesség fogságából, bujdosnia kell „barátai elől” de
egyúttal elkezdődik a mi nyilvános, véres üldözésünk is
, éppen
úgy, ahogyan a 3. Fatimai titokban le van írva, valamint a Garabandáli
üzenet, hogy bárhol lesz, látni fogja a Nagyfigyelmeztetést!
Tehát
mindezeket megértve, megfontolva egyetlen helyes magatartási formánk,
kihasználni minél jobban a még megadatott időt a felkészülésre, imával,
böjttel, önmegtagadással, és egymást erősítve, támogatva csendben,
derűsen, nyugodtan várjuk az események kibontakozását, mert nincs más
út, amely elvezetne az Új Ég és Új Föld, vagyis második Paradicsom
örökké tartó otthonába, a Fiú ezeréves királyságába.
Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/legfrissebb-hireink/

2015. május 24. SEGÍTSÉGETEKRE JÖN SZENTLELKEM ELJÖN A MÁSODIK PÜNKÖSD

1995. december 10.

Béke legyen veled! Legyen célod, hogy maradj az Igazságban, hozz minden embert az Igazsághoz és az én országomba! Én vagyok az Igazság, és az Egyház az én földi országom. Az Egyház az én Testem, amely betölti az egész teremtést. 1 Egyházam Élete az Oltáriszentség, az út az örök életbe. Én vagyok az örök életbe vezetõ út. Én vagyok az út, az Igazság és az Élet. Én vagyok a Szeretet. Szeressetek engem, és élni fogtok! Lelketek a szeretet által kezdi keresni a mennyei dolgokat. A világ semmi olyat nem tud felkínálni nektek, ami az enyém. Ragaszkodjatok hozzám, és bennem maradnak gyökereitek. Ily módon elnyeritek az örök életet, amit megígértem nektek. Hívtalak Vassulám, és igénybe vettelek, hogy felszólításomon keresztül sok bûnöst indítsak bûnbánatra.

Sok tanú elõtt beszéltem általad, és megjelentem helyedben. Voltak, akik láttak engem, és hittek. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Én valóban rád bíztam ezt az üzenetet, mert tudtam, hogy vigyázni fogsz érdekeimre. Mondottam, hogy ezzel az üzenettel bíztalak meg, és az üzenet semmi újat nem ad hozzá a Szentíráshoz. Mindaz, amit ebben az üzenetben elmondtam, le van írva a Szentírásban, de még nem értettétek meg teljesen. Hallottátok, hogy el fogom küldeni nektek a Parakletost 2hogy mindörökre veletek maradjon, akik szerettek engem és mindenre megtanítson benneteket. Lelkem lesz Tanácsadótok és Nevelõtök. Nélküle még tanítványaim sem értettek meg teljesen engem és tanításomat.

Amikor azonban visszatértem Atyámhoz, elküldtem hozzájuk a Parakletost, hogy mindarra emlékeztesse õket, amit akkor mondtam, amikor még velük voltam. Már teljesen felkészültem arra, hogy eljöjjek hozzátok, de ti még nem értettétek meg hogyan és mily módon. Pedig nem hasonlatokban beszéltem.

Ünnepélyesen mondom: El fogom küldeni Szentlelkemet teljes erejében az egész emberiségre, és ennek elõjeleként annyi csodát mutatok az égen, mint azelõtt sohasem. Eljön a második pünkösd, hogy helyreálljon földi országom. 3 Sokan kérdezik közületek: “Mikor? Mikor történik meg mindez?” Senki sem tudja az idõt vagy a dátumot, amelyet az Atya határozott el saját tekintélyével.

Õseitek a múltban megölték mindazokat, akik megjövendölték eljövetelemet, és most, a ti nemzedéketek ugyanazt teszi. Még meddig akartok ellenállni a kegyelem Lelkének? Bánjátok meg gonoszságotokat, és imádkozzatok, nehogy ítéletet hozzon rátok az, amit kimondtatok. Ne kételkedjetek tovább, hamarosan kiárad rátok Szentlelkem, és visszatér erõtök. És te, én nõvérem, fogadd el annak gyengédségét, aki megformált téged. Ahol sikertelen voltál, én sikert arattam, ahol hiányt mutattál, ott Szentlelkem betöltött. Irántad érzett rokonszenvem határtalan. Továbbra is valósítsd meg mindazt, amit tõlem tanultál! Tanulj, hogy diadalmasan fejezhessem be mûvemet! Vassula, megtennél velem még egy mérföldet?

Természetesen, amíg lábam van, Veled megyek.

Szigorú bánásmódjuk nem lesz hatással rád. Üzenetemet szentjeim elõtt fedtem fel és azok elõtt, akiknek szíve olyan, mint a gyermeké. A Bölcsesség kitér a bölcsek és a tanultak elõl, de azok, akik kardot rántottak ellened, kard által vesznek el. Szavaim nem találtak otthonra bennük, mert hiányzik belõlük a szeretet. A törvény doktorainak nevezik magukat… Melyik törvény doktorai õk? Az én törvényemé vagy a sajátjuké? Ha megtartották volna az én törvényemet, megértették volna nyelvemet. 4 De nem fogadták be, amit mondtam.

Ó, Vassula, szeretettel fizesss a rosszért! Bocsáss meg és végy példát az én hallgatásomról az ellened felhozott vádakkal szemben! Az ember a saját készletébõl merít: tisztelj engem, mivel tõlem származol. Menj oda, ahová küldelek! Tanúként menj, és hirdesd nyíltan mindazt, amit az Atya és én tanítottunk neked! Itt van a Sátán órája, de hamarosan felkel Szent Mihály, és jaj annak a bûnösnek, aki nem bánja meg bûneit! A gonosz lélek most rád zúdítja haragját, és rázúdítja haragját, a gonoszság csapását minden lépésemre is, amelyet üdvösségetek érdekében teszek, de Szentlelkem segítségetekre siet, és üzenetem folytonos énekké válik azok számára, akik meg akarják hallgatni. Imádkozz Vassulám, mert gyönyörûségemet lelem imáidban! Megáldalak


1 vö. Ef 1,23.
2 a Szentlelket,
3 az Egyház
4 Jézus a Szentírásra gondol.

Írország történelmet írt: igen a melegházasságra

Hivatalosan is kimondták, győztek az igenek, engedélyezni kell az azonos neműek házasságát. Nyugat-Európában utoljára itt törölték el a homoszexuálisok nemi kapcsolatát bűncselekménynek minősítő törvényt, s 22 évvel ez a világon az első olyan ország, ahol népszavazással hagyták jóvá az azonos neműek házasságát.

Kora délután mindkét oldal kijelentette, elsöprő győzelmet aratott az igenek száma. Azaz a tradicionális, keresztény országban törvényesítik az azonos neműek házasságát. A hivatalos végeredmény szerint a szavazók 62,1 százaléka mondott igen az azonos neműek házasságára.

Leo Varandkar, aki ír képviselőként először vállalta fel, hogy homoszexuális úgy fogalmazott, Dublinban több mint 70,4 százalékos az igenek aránya, és 60 százalékos volt a részvétel. Ám a többi városban is nagy arányban vannak azok, akik engedélyeznék a melegházasságot.

“Írország azt üzeni ezzel a világnak, hogy ez a jövő útja” – jelentette ki David Norris, aki a hetvenes évek végén kezdte kampányát a melegjogok érvényesüléséért.

A törvényhozásban egyébként elsöprő többsége van az igennek, 164 képviselő támogatja a melegházasságot, s csak ketten ellenzik. Az igen-tábornak jelentős lendületet adott, hogy Daniel O’Donnel, a legismertebb ír country zenész is támogatja a melegházasságot. Az ellentábor természetesen nem adta fel a harcot. Az utolsó napokban a nem-pártiak látványosan fokozták aktivitásukat: akadnak, akik a gyermekeket féltik a meleg szülőktől, mások azt hangsúlyozzák, elégnek tartják a melegek partnerkapcsolatát hivatalosnak elismerő szabályokat.
HVG

2015. május 23. NE LÉGY TÜRELMETLEN AZ IMÁBAN!

1990. július 31. Szent Nektario kolostorában

Uram, kelts életre engem, ahogy Szavaddal megígérted! Vedd le rólam ezt a közömbösséget, mely rám nehezedik! Meddig lesz még rajtam ez a lélek? Oltsd belém a kitartó buzgóság lelkét! Ne fossz meg Szentlelkedtõl!

Vassula, csupán arra várok, hogy segíthessek rajtad, felemelhesselek, és Szentséges Szívembe rejthesselek. Ha éberen figyelnél tanításomra, lelked állandóan Szentlelkemmel lenne. Panaszkodsz, sóhajtozol, pedig Szentséges Szívem túlcsordul az irántad való szeretettõl és részvéttõl!
Használd fel mindazt, amit adtam neked!
Ne feledkezz meg jelenlétemrõl!
Szedd össze minden erõdet!
Távolodj el mindattól, ami nem én vagyok!
Ne vedd le rólam tekintetedet!
Egyedül rám figyelj!
Szavam hordozóedénye vagy.
Ne sodródj el az elsõ áradattal!
Szólítottalak, házasságra léptem veled, az enyém vagy.
Veled vagyok, amikor át kell kelned ezeken az áradatokon és hurrikánokon. Nem fognak elsodorni téged. Ha viperafészekbe lépsz, nem ér harapás. Könnyûvé tettem utadat. Felemellek, valahányszor tövisek és tüskés bozót közé kerülsz. Ismerem gyengeségedet és elképesztõ tehetetlenségedet, ezért oly nagy a türelmem irántad. Nyugodtan kérdezd meg: “Hol van a Te Lelked?” Az én Lelkem mindig veled van, gyermekem! Figyelj, és ne légy türelmetlen az imában… Ne beszélj így: “Isten figyelembe veszi gyengeségemet, mert irgalmas” -, ha továbbra is vétkezel. Inkább nyisd ki füledet, készségesen figyelj szavaimra és megadom világosságomat, hogy megértsd még a meggondolkodtató példabeszédeket is, mert veled vagyok hogy megóvjalak…

Tedd készségessé szívemet, édes Uram, hogy állhatatosan dicsérjelek! Olyan kísértések vesznek körül, amelyek elfeledtetik velem jelenlétedet.

Látod? Kezdesz magadhoz térni… kezded felismerni, milyen nyomorúságos állapotban van lelked. Fény gyúlt benned. Örvendj lélek! Örvendj! Mert, ha nem állnék melletted, egyáltalán nem tudnál állva maradni. Figyelj ezentúl, és ne hagyd elkeseredni szíved! Mindig hozzám jöjj segítségért! Vassulám, ez nem az utolsó esésed. Én, az Úr, egyre nagyobb részvéttel és szeretettel emellek fel, ha elesel. Áldj most engem és szeress!

Áldalak Uram, aki atyaként nevelsz. Ha újból letérne lábam igazságos ösvényedrõl, siess segítségemre!

Hagyatkozz szilárd erõmre, hagyatkozz szeretetemre! Gyakran keress fel ma! A Szeretet közeledben van. Megáldalak!

(Késõbb ugyanazon a napon valamirõl beszéltem, ami kérkedésnek tûnt.)

Leányom, tekints mûvemre, amely rajtad nyugszik! Ne állítsd, hogy ismered! Az ember mindaddig nem ismeri meg, hogy mi a szeretet, míg meg nem adom neki. Még a bölcs sem tudja felismerni, ha azt állítja is, hogy ismeri. Parancsot adok a magasból, és Szavam villámként jön a Földre. Elküldöm Szavamat, hogy felolvassza és felmelegítse a jeges szíveket. Emeld fel lelkedet, és keresd a felismerés Lelkét! Hibáid ellenére melletted állok. Képessé teszlek ennek az egész üzenetnek hirdetésére, hogy mindenki meghallja.

Szent Nektario kolostor, 1990. augusztus 10.

Uram, igazság Szentlelke, tudom, hogy nem véletlenül vagyok itt. Igazság Szentlelke, aki vezettél engem, és most is vezetsz, mit kell mondanom e két, itt élõ apácának? Mit tegyek értük? Kérlek, elõször a Szentírásból szólj hozzám! Tudom, hogy nem csalatkozom Benned.

(Találomra kinyitom a Bibliát, és tekintetem a Római levél 16,1-2-re esik.)

Ajánlom nektek nõvérünket, aki Egyházam szolgálatában áll. Fogadjátok õt szentekhez méltóan az Úrban, és támogassátok õt, amiben csak rátok szorul, mert õ is sokaknak volt támasza.1

(Jézus akkor elfordította fejét, s a távolba tekintve szinte magának beszélt, mintha a két apáca helyett beszélt volna. Így szólt:)

Dolgoztam és munkálkodtam, gyakran alvás nélkül. Éhes voltam és szomjas, gyakran éheztem, mert nem volt szeretet. Szeretet hiányában átjárt a hideg. Te, aki most ezt olvasod, akarsz-e velem törõdni? Akarsz-e bárányaimmal törõdni? Ne mondd: “Ne zavarj, nem tudok odamenni, nem tudom ezt megtenni Neked!”

(Majd Jézus újból úgy folytatta, mint üzenete elején.)

Mondom neked, aki ezt olvasod, hogy áldásaimat annak adom, aki segít e ház ínségén, mert bármit teszel, még a legkisebb dolgot is nekem teszed. Légy áldott, aki meghallgatsz engem, és megteszed Atyám akaratát. Aki e ház ínségén segít, azt gazdagon megjutalmazza Atyám a mennyben. Mégis óvakodj azoktól, akik nehézségeket és bajokat okoznak. Kerüld el õket! Tégy mindent állhatatosságban, abban a békében, amelyet én adok neked! Tégy mindent szeretettel a Szeretetért! Csak szeretetet kérek, ezt soha ne feledd!


1 Társával együtt, imáik, nekem mondott dicséreteik, bûnbánatuk, önmegtagadásuk és áldozatuk révén.

2015. május 22. A HOZZÁM VEZETÕ ÚT KESKENY ÉS NEHÉZ

1989. szeptember 24.

Lelkem örvendezik az Úrban. Jöjj Uram, és segíts, hogy halljalak és érezzelek Téged, és lelkem így a Te világosságodban örvendezhessen.

Kedvesem, érezd, hogy szeretlek! Ne vétkezz többé, ismerd fel mindannak értékét, amit tõlem tanultál! Bátorság leányom! Ne feledd, hogy melleted vagyok, és bizony mondom neked, hogy Szavam, amelyet neked adtam, úgy elterjed, mint a reggeli pára. Engedd meg, hogy mindennap szolgálatomba vegyelek! Engedd meg, hogy elárasszalak égõ kívánságaimmal. Azt akarom, hogy oltárom szüntelenül értem, a Te Istenedért lángoljon. Hozzám vagy kötve, többé már nem leszel szabad. Soha semmit sem erõltettem rád, kezdettõl fogva mindig tiszteletben tartottam szabadságodat. Emlékezz, hogyan vezettelek lépésrõl lépésre mindennap közelebb magamhoz! Imádkozz Vassulám! Megadom neked erõmet és olyan akaratot, hogy állhatatos maradj, mivel az én vállaim belefáradtak keresztem hordozásába. Szeretetemnek készséges, áldozatot vállaló lelkekre van szüksége, hogy megpihentessenek és osztozzanak velem keresztemben. Felfoghatatlanul szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Arra van szükségem, hogy jóságos lelkekkel megoszthassam szenvedésemet. Megértesz most már Vassulám? A hozzám vezetõ út keskeny és nehéz. Sokkal több áldozatot fog tõled követelni, mint amennyi áldozatot most értem hozol, de segítek neked. Ne félj! A megszentelõdés felé vezetlek. Egész idõ alatt veled leszek. Ne ellenkezz, add át magad nekem, ne feledd, miként ment meg szeretetem! Engem óhajts, és engem helyezz az elsõ helyre! Soha ne hagyd abba az imádkozást, ne adj talpalatnyi helyet se az ördögnek, hogy megkísérthessen téged. Hagyj fel a kételkedéssel! Meddig akarsz még kételkedni? Virágom, tudom, hogy törékeny és gyenge vagy, de hidd el nekem, hogy én magam hordozom vállamon gyengeségedet, és én viszlek téged végig az egész úton házamba. Én, a te Istened örökbe fogadtalak téged. Elhagynám-e fogadott gyermekemet csupán azért, mert nincs elég ereje, és még segítségre szorul? Soha! Azért fogadtalak örökbe, hogy enyém legyél, és most valóban az enyém vagy. Érezd örömömet! Gyengéden keltettelek életre, és elfogadtalak olyannak, amilyen vagy, minden bûnöddel, gyengeségeddel és hibáddal, hogy általad mutassam meg az egész világnak, miképpen terjed ki irgalmam korszakról korszakra, és hogy bûneitek meg tökéletlenségetek ellenére teljesen megbocsátok nektek. Kész vagyok örökbe fogadni benneteket, hogy osztozhassatok velem mennyei királyságomban. Szeretetem mindörökké kiterjed minden nemzedékre. Fogjátok meg kezemet, és engedjétek, hogy házamba vezesselek benneteket! Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, szeretettel vállamra veszlek, és úgy viszlek benneteket házamba.

2015. május 21. IMÁD JÁRJON KÖZBE AZ ATYÁNÁL ÉS VÉDJE MEG NEMZEDÉKEDET!

1992. január 17.

Irgalmasság Ura,
népednek vigasztalásra van szüksége!
Megosztott Tested összeroskad,
és igen kevesen tudnak megvigasztalni Téged.
Néped kétségbe esett,
ezért hallgass meg minket,
irgalmasság Ura,
és tekints szomorúságunkra!
Ámen.

Saját Véremben ázom amiatt, amit szemem lát és fülem hall.
Leányom, Szavam kardjává teszlek, amellyel megnyitod, keresztülszúrod az emberek szívét, hogy Szavam mélyen beléjük tudjon hatolni. Bennük fog visszhangozni hangom, és bár szívükben egy lélegzetnyi élet sincs, Szavam, az életadó, életre fogja kelteni õket, olyan illatot fakaszt belõlük, ami enyhülést hoz Sebeimre.
Én leányom, bátorság! Sokan továbbra is istentelen életet fognak élni, sokan továbbra is bûnösök maradnak és meg fogják sérteni Szentségemet – nem fognak törõdni figyelmeztetéseimmel, nem fognak törõdni jeleimmel, amelyeket ma a világnak adok, és a gonoszság még jobban meg fogja tölteni igazságosságom kelyhét.
Ezek az emberek úgy hordozzák magukon a gonoszságot és az istentagadást, a hatalomvágyat és a racionalizmust mint pecsétgyûrût.
Ó, Vassulám! Akkora lesz a veszteség, amekkorát még sohasem láttak! A bûnös, alkalomra várva, éjjel fog jönni, mint a tolvaj! Megsokasodik az uralkodók, az elöljárók és a befolyásos emberek jajszava. Jajgatni fog mind!
Leányom, halld meg sóhajaimat, figyelj Szívemre! Ó Lelkem kedvese, jöjj és vigasztald meg Szívemet! Éhezz rám! Én vagyok a Feltámadás! Szeress engem! Imád járjon közbe az Atyánál és védje meg haragjától nemzedékedet! Kiáltásod és imád legyen olyan, mint az Atyához szóló könyörgés!
Én, az Úr, megáldalak téged, gyermekem! Jöjj!

Politikusok, sztárok a brit gyermekmolesztálási botrányban

Brutális méretű gyermekmolesztálási ügyet göngyölített fel a brit rendőrség. A Tűzcsap Művelet nevű rendőrségi csoport több mint 1400 elkövető személyére derített fényt, ezek közel ötöde híresség volt. A 76 politikus mellett több mint 170 elkövető a zeneiparból és a médiából ismert celeb volt.

Több mint 1400 gyermekmolesztálással gyanúsított személlyel szemben folytatott eljárást a brit rendőrség, az ügyek egy része politikusokkal, celebekkel és intézményekkel is összefüggésbe hozható – számolt be a brit Guardian.

A gyermekmolesztálási ügyeket az Operation Hydrant (Tűzcsap Művelet) nevű rendőrségi csoport foglalta össze, melynek a feladata az volt, hogy koordinálja a különböző eljárásokat, főleg azokat, amelyek az ország különböző pontjain indultak és közéleti szereplők vagy intézmények is érintettek bennük.

A csoport vezetője, Simon Bailey rendőrkapitány szerdai sajtótájékoztatón elmondta: országszerte 1433 esetben folytattak vizsgálatot gyermekeket ért szexuális bűncselekmények ügyében. Az ügyben 76 politikus, 43 zenész, vagy zeneiparban dolgozó híresség és 135, a médiában dolgozó celeb neve is felmerült. A gyanúsítottak közül 216-an már halottak, mivel sok ügy már szinte történelem.

Hat érintett híresség: Fred Talbot, az ITV egykori műsorvezetője, Gary Glitter rock-énekes, Jimmy Savile, a BBC volt műsorvezetője, Rolf Harris műsorvezető, zenész, Stuart Hall, a BBC volt műsorvezetője, Max Clifford újságíró (balról jobbra) Fotó: Guardian

„A számok napi szinten nőnek. Ezek az adatok az épp aktuális állást tükrözik” – közölte a sajtóval a rendőrfőnök, aki szerint sokkal több is lehet az érintett személyek, érintett hírességek száma.

Az Operation Hydrant maga nem nyomoz, csak koordinálja más nyomozócsoportok munkáját. Ezek közé tartozik például a Pallial Művelet nevű csoport munkája, ami korábbi, észak-walesi intézetekben elkövetett szexuális bűncselekményeket próbál felgöngyölíteni. A csoport közel háromszáz esetet vizsgál beleértve a Knowl View iskola ügyét, ahol az azóta már elhunyt Cyril Smith képviselő fiúkat zaklatott vagy erőszakolt meg.

Jimmy Savile Bailey szerint 666 esetben intézményekben került sor a gyermekekkel szembeni visszaélésre. A nyomozók térképére eddig 154 iskola, 75 gyermekotthon és 40 vallási intézmény került föl, de a számok még emelkedhetnek.

A rendőrség egyébként úgy saccolja, hogy több százezerre rúghat az áldozatok száma. Három év alatt 116 ezer feljelentés futott be, ami a 2012-es adatoknál közel 71 százalékkal több. „Soha nem látott mértékben emelkedik a feljelentések száma” – közölte Bailey, aki szerint vitathatatlan, hogy Jimmy Savile ügye nagy hatással van az eseményekre. Mint ismeretes, Savile halála után kiderült, hogy a műsorvezető pedofil volt, öt éves gyerekeket is megrontott, de áldozatai között volt idős ember is. A 116 ezer esetből 17 ezerre korábban, bizonyos esetekben évtizedekkel ezelőtt került sor.

Sokkoló számok

Liz Dux, a Slater és Gordon ügyvédi iroda jogásza, akik 800 áldozatot képviselnek a brit BBC-nek elmondta: a Savile-ügy kirobbanása óta egyre több ember érzi úgy, hogy van értelme feljelentést tennie. „Remélhetőleg a rendőrségnek meglesznek az erőforrásai ahhoz, hogy lefolytathassa a nyomozást, olyan súllyal, amit az ügyek érdemelnek. Azt látjuk, hogy nem csak celebekkel, vagy közismert politikusokkal kapcsolatban hoznak nyilvánosságra ügyeket az emberek. Egyre többen számolnak be arról, hogy például családtagjaik által, vagy egyéb körülmények között érte őket abúzus, és most úgy érzik, hogy képesek érdemben foglalkozni az üggyel, hogy a támadóval szemben igazságot szolgáltassanak” – fogalmazott az áldozatokat képviselő ügyvéd.

Jon Brown, a nyomozócsoport egy másik vezetője elmondta: a számok magukért beszélnek és a szexuális bűncselekmények a társadalom minden szegmensét átitatják. „Gyökeres változást látunk az emberekben, akik egyre hajlandóbbak előlépni és beszélni gyakran évtizedekkel ezelőtt megtörtént bűncselekményekről” – mondta. „Sokkal reálisabb képet látunk most a probléma méreteiről és most az a fő feladat, hogy megtaláljuk a módját, amivel a leghatékonyabban kezelhetjük azt” – tette hozzá.

ATV


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]