2015. április archívum

2015. április 22. NINCS SZÜKSÉGEM TUDÓSOKRA ÉS BÖLCSEKRE!

1990. augusztus 17.

Hozzád jövök Jahvém. Kérlek, bocsásd meg bűneimet! Uram, hallgasd meg kérésemet! Tudom, hogy megbocsátasz nekünk, és eltekintesz minden vétkünktől.

Megbocsátok. Szívesebben bocsátok meg, mint büntetek… Elhagyatott voltál és lakatlan, sivatagodról voltál híres. Olyan voltál, mint a kert víz nélkül. És én, mint csermely, a kerten át eljöttem hozzád, hogy megöntözzem talajod. Megmentettelek ellenségeid kezéből. Hála végtelen irgalmamnak, elment tőled az oroszlán, és földed kertté változott. Szabadítód vagyok, és Jézus a Nevem. Engedd, hogy leírjam a következő üzenetet egy rhodosi ember számára … Én, az Úr, előtte állok, tüzet és vizet teszek elébe. Megadtam neki a szabadságot, hogy válasszon. Kezét arra nyújthatja, amerre akarja. Ismerem minden cselekedetét. Látom irántam való tudatos és nyílt őszinteségét, valamint tudatos és leplezetlen képmutatását is. “Siess, jöjj hozzám, és felébresztem lángodat: a benned égő kis láng hamar ellobban! Örökké tartó szeretettel szeretlek, és irgalmam határtalan! Kegyelmemben vagy!”

Sokan mondják manapság: együnk, igyunk, mert holnapra meghalunk! Ne hazudjatok magatoknak! Térjetek észhez, és nézzetek rám, Istenetekre! Törvényemnek engedelmeskedni annyi, mint szeretni engem, és aki szeretetben él, bennem él. Nincs szükségem a ti időtök tudósaira és bölcseire, sem tanítómestereire. Szegénységre… egyszerűségre van szükségem! Érted?

Eljönnek a napok, amikor szívetekbe írom törvényemet. Eljövök az irgalomnak ezen napjaiban, hogy felkészítsem a nemzeteket, és arra emlékeztessem őket, hogy meg tudom tisztítani bensőtöket a gonoszságtól és a halott cselekedetektől, amelyek az örök tűzre vethetnek benneteket. E nemzedék szíve azonban elromlott, és bár nyíltan szólok a nemzetekhez, még nem hallgatnak rám. Jöjj, vedd fel keresztedet, és kövess engem! Megáldom minden lépésedet!

Később, a kis imacsoporthoz:

Sokakat meghívtam vendégségembe, de csak kevesen készek eljönni. 1 Ezért mondom nektek: Menjetek most a szegényekhez! Menjetek a papokhoz! Némelyiket holtnak találjátok, de ne aggódjatok, életre fogom kelteni őket. Én emeltelek fel titeket, és másokat is fel fogok emelni.
Menjetek hát a szegényekhez, a betegekhez, és gondoskodjatok róla, hogy házam megteljék! Hadd csodálkozzanak azok, akiket elsőként hívtam meg vendégségembe, de visszautasítottak! Hadd csodálkozzanak, látva, hogy a vakok visszanyerik látásukat, hogy a szegények meggazdagodnak az én tudásommal, a halottak pedig életre kelnek! Az én gazdagságomban gyarapodjatok! Ne sorvadjatok el! Tartsatok ki, és dolgozzatok dicsőségemért!…
Gyermekeim, hagyjatok fel önzéstekkel! Az én országom nagyon közel van hozzátok. Legyetek buzgók, és kövessétek Szavamat. Maradjatok tiszták, és tanuljatok meg semmivé válni, hogy Lelkem lélegezhessen bennetek !
Nem azért választottalak benneteket angyalaim, mert méltóak vagytok, hanem azért, mert szegények vagytok és nyomorúságosak. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy újból találkoztok, és nekem szolgáltok! Tegyetek sok jót! Mindig veletek vagyok!


1 A kis imacsoport sokszor próbált ismert papokat és archimandritákat meghívni, még jól ismert szerzeteseket is, de mindegyiknek volt mentsége, és nem mutatott érdeklődést az Úr üzenetei iránt. Udvariasak voltak.

a

2015. április 21. LETASZÍTOM A CSALÓKAT OROSZORSZÁG LESZ A TI IDÕTÖK ÉLÕ PÉLDAKÉPE

1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tõlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nõvéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserû könnyeinket…
“Ó Oroszország, te egyszerû testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkõzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsõséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserû könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti idõtöknek és a következõ nemzedéknek élõ példája nagy megtérése miatt. Nõvéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bûnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj… figyelj nõvéred gyermekeinek sírására! 1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem õt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevérõl jót fognak szólni, mert én fogom õt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hûtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsõséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyûlöletükben elaludtak. – Ok nélkül gyûlöltek, mivel õk is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!

(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa: “Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Õt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerûségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül õrködnek felettetek.”

Dániel, az õrangyalom: “Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!”

Ó Dániel… hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék “kicsiny”? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság elõtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyûljetek össze! 3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas mûveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.


1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedõ gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.

a

Oroszország betiltja az abortuszt

Az orosz kormány előkészített egy törvénytervezetet, aminek elfogadása esetén kriminalizálnák és több mint egyévi szabadságvesztéssel büntetnék az abortuszt.

Az eredetileg Jevgyenij Fjodorov képviselő beadványa alapján készült, civil szervezetekkel együttműködésben kidolgozott törvénytervezet az abortuszt jogi értelemben egyenlővé nyilvánítja a gyilkossággal. Az új törvény a terhességmegszakítást csak alapos egészségügyi indokra hivatkozva engedélyezi, – a korábbi gyakorlat alapján a szakértők ugyanis megállapították, hogy a terhességmegszakítások mindössze 4-6%-a orvosilag indokolható, többsége azonban az anya vagy az apa kérésére történik, gyakran házasságban vagy stabil párkapcsolatban is.

A Szovjetunió széthullása utáni években Oroszország a nyugati világ normáit kezdte alkalmazni, ennek eredményeként csak idén március végéig több mint 3 millió abortusz történt az országban. A terhességmegszakítások legalizálása lehetővé tette, hogy a szülők anyagi indokokra, párkapcsolati problémákra hivatkozva, vagy egyszerűen felelőtlen viselkedés eredményeként szabadon döntsenek a gyermek nem vállalásáról, ami mostanra Oroszországban is komoly demográfiai problémákat okozott.

Abortusz

Olga Ponomarev, az Állami Duma szakbizottságának szakértője kifejtette, hogy az abortusz betiltását a társadalom többsége támogatja, a kormány emiatt már korábban előkészítette azokat a törvényeket, melyek az egészséges embrió élethez való jogát deklarálják, függetlenül a születés után várható körülményektől. Az abortusz legalizálása óta egyébként valamennyi nyugati ország demográfiai katasztrófa küszöbére sodródott, a legalizált magzatgyilkosság ugyanis lehetővé teszi, hogy az elkényelmesedett lakosság nem a valós, hanem az elvárt gazdasági körülmények alapján döntsön a gyermekvállalásról. Miközben évtizedekkel ezelőtt jóval rosszabb gazdasági körülmények közt is a családok többsége fel tudott nevelni 3-4 (vagy több) gyermeket, ma a várható anyagi nehézségekre hivatkozva több millió magzatot gyilkolnak meg.

Hazánkban szintén ugyanez a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal hiteles adatai szerint Magyarországon minden száz élveszületésre jut 43,6 művi beavatkozás. A legtöbb abortusz a rendszerváltást követően történt, amikor 100 élveszületésre 71,9 abortusz jutott, vagyis a magyar gyermekek háromnegyedét a liberális demokrácia hajnalán még születése előtt meggyilkolták. A KSH adatai alapján a rendszerváltás óta több mint másfél millió abortusz történt.

Az abortusz mint tömeges jelenség amellett, hogy erkölcsileg elítélendő (eltekintve kivételes esetektől, mint nemi erőszak vagy várható születési rendellenességek esete) mostanra komoly gazdasági problémákat is jelent. Magyarországon a rendszerváltást követően meg nem született milliók most érnének abba az életszakaszba, hogy a nemzetgazdaság épüléséhez aktívan hozzájáruljanak, a politikában aktívan részt vegyenek, tevőlegesen hozzájáruljanak a magyarság felemelkedéséhez. Oroszország sorra hozza azokat a törvényeket, melyeket kisebb módosításokkal hazánk is át kellene vegyen. Az abortusz kriminalizálása szintén egy ilyen törvény.

https://hidfo2015.wordpress.com/

a

2015. április 20. A TI KORSZAKOTOK HALOTT MENNYIRE ÓHAJTOM AZ EGYSÉGET!

1988. április 18.

(Egyedül csak Jézusra gondoltam.)

Én vagyok. Béke legyen lelkednek! Arasd le, amit neked adtam. Tanítsd gyermekeimet! Tanítsd meg õket arra, hogy hagyjanak fel az ellenem való lázadással, tanítsd meg õket arra, hogy szeressék egymást! Imádkozz a lelkek megmeneküléséért, imádkozz az Egyházak Világtanácsáért! Imádkozz a nagy visszatérésért! A ti korszakotok halott, imádkozz korszakotok megújulásáért, újjászületéséért, egy új korszakért! Imádkozz azért, amit az én szeretett Jánosom kezdett meg Szentlelkem sugallatára. Ecclesiám egy lesz, meg fogom újítani, és sok lelket hoz vissza karjaimba! Bárányaim mind szétszéledtek. A Sátán rátok szabadította harag ját, megosztott, szétszabdalt, szétszórt és összezavart benneteket.

Péter! Ó Péter, ismerd fel az idõk végét! Hogyan lehet, hogy sokan nem tudják felismerni az idõk jeleit? A Sátán beárnyékolt titeket szárnyaival. Sokakat eltávolított az Igazságtól! Fogd meg a kezem, Péter, és én majd vezetlek. Halld meg kiáltásomat! Gyûjtsd össze keleti testvéreidet, hívd õket, hogy látogassanak meg engem az én házamban! Gyûjtsd össze keleti testvéreidet az én alapításomba! Hívd elém õket! Ó, milyen nagyon óhajtom ezt az egységet! Péter? Péter, ha rám hallgatsz, minden nemzetet összegyûjtök házamban. Megszentelem és megújítom õket. Esõként fogom hullatnia mennybõl igazságom harmatát, és kertem kivirul. Az én éléstáramból töltöm fel a tieteket. Figyelj hangomra, Péter! Országom közvetlenül ajtód elõtt van, országom közöttetek van. Hogyan lehetséges, hogy nem ismeritek fel? Péter, te tudod, hogy minden önmayában meghasonlott ország összeomlik. Házamat megosztották, és ma romokban hever. Beszélj nekik szabadító tervemrõl, kedvesem. Péter, szabadítsd meg gyermekeimet! Béke legyen veletek!

Jézus, Istenem, az orthodox pátriárkát hívod? Õ az, akit akarsz Uram?

Igen. Tervem az, hogy kelettõl nyugatig, északtól délig egyesítsem a nemzeteket szárnyaim alatt és összegyûjtsem õket világosságomban. Egy nyájban egyesüljön mind az én védelmem alatt, egyetlen virrasztó pásztorral. Megígértem, hogy sohasem hagylak el benneteket és eljövök hozzátok a szorongattatás idején. Virágom, megtartom ígéretemet. Szeretlek benneteket, és türelmesen várom, hogy megnyíljék szívetek, és megértsetek engem. Meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadás idején! Nyissátok ki szíveteket, utótokban állok! A Bölcsesség fog téged tanítani. Fogadd békémet!

Dicsõség legyen Istennek! Dicsértessék az Úr! Jöjjön el a Te országod!

Én foglak téged táplálni, Vassula . Mi ketten?

Mindörökkön…

…örökké!

2015. április 19. PRÓFÉTÁIM SZINTÉN TESTEM RÉSZEI

1989. április 2.

Uram?

Én vagyok. Gyermeki hittel nézz rám, és tedd széppé Egyházamat!

Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit, és azokat a szavakat, amelyeket Te mondasz?

Bizony mondom nektek, hogy az én juhaim felismerik hangomat.

De Uram, a szkeptikusokat az sem gyõzi meg, hogy gyógyulások történnek, és nagy bûnösök térnek meg.

Vassulám, akkor sem lennének meggyõzve, ha szemük láttára támadna fel valaki… Izajás jövendölése vonatkozik rájuk : 1 “Hallván hallanak, de nem értik, látván látnak, de nem fogják föl, mert érzéketlenné vált e nemzedék szíve, fülük megsüketült, és becsukták szemüket félelmükben, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térítsem és meg ne gyógyítsam õket.” Sokan elfelejtik, hogy prófétáim szintén Testem részei. Megadtam nektek azt a kegyelmet, hogy egységet alkothattok. Drága gyermek, egyeseket apostollá, egyeseket pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Miért lep meg ez olyan sokakat, és miért nem fogadjátok el prófétáimat? Miképpen mûködhet Testem, ha egyik tagját levágják? Belefáradtam abba, hogy Testemet állandóan megcsonkítják és szétszaggatják. Virágom, fogadd szeretettel üldözõidet, ne ítéld el õket! Az én prófétáimat mindig üldözni fogják. Elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra ûzik õket; megvetéssel néznek rájuk és megfeszítik õket. Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik. Én vagyok az Ige. Jöjj gyermekem, arra neveltelek, hogy engesztelj a tisztítótûzben lévõ lelkekért! Imádkozz virágom! Nem tudod, hogy milyen nagy hatása van az imának a tisztítótûzben lévõ lelkekre? Oltsd ki tüzüket imával! Engesztelj értük ! Jöjj!


1 Iz.6,9-10

2015. április 18. LEGYETEK AZ ÉN TÜKÖRKÉPEIM!

1989. január 10.

Uram !

Én vagyok.

(Üzenet a csoport részére:)

Azt kérem csak tõletek, hogy szentül imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, szívbõl imádkozzatok! Legyetek jók egymáshoz, legyetek az én tükörképeim, az én isteni képmásaim! Legyetek olyanok, mint a tükrök, amelyek szentségemet és tisztaságomat tükrözik. Hadd lássa rajtatok a világ, hogy az enyémek vagytok, hogy a Szeretet gyermekei vagytok, mert ahol az Úr Lelke van, ott van a szentség és a szeretet, ott van a világosság, ott van a derû. Szeressétek tehát egymást! Szeressétek ellenségeiteket! Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes! Legyetek áldottak mindannyian, és legyenek áldottak, akik újonnm érkeztek. Bizony mondom nektek: én vagyok az örök élet kapuja. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Én vagyok a Feltámadás. Fogadjátok békémet, az én békémet kínálom fel nektek, vegyétek és terjesszétek el az egész világon! Legyetek az én sarjaim, hogy minden lélek felismerjen engem tibennetek! 1

Tudtam, hogy Szûzanyánk azért érkezett ide, hogy elkísérjen minden nyilvános találkozómra. Az egyik találkozó elõtt, amelyet Lausanne környékén rendeztek, azt mondták, hogy ne vigyem magammal a falimai Szûzanya szobrát, mert mindent elrendeztek. Ugyanezen az éjszakán álmomban láttam a falimai Szûzanyát, mint szobrot, ahogy rám nézett. Arra kértem, adjon nekem jelet, hogy megtudjam, vajon jól értettem-e, hogy azért jött, mert el akar kísérni engem találkozóimra. Ahogy ezeket a szavakat kiejtettem, Szûzanyánk kitárta két karját, erõsen magához ölelt, és így is maradt. Felébredtem és aznap reggel ezt írta a fatimai Szûzanya: “Kérlek, ne hagyj itthon, vigyél magaddal!)

Vassula, fogadd békémet, értsd meg a jeleket, amelyeket az Úr ad neked, ismerd fel és kövesd õket!

Kérlek, segíts, segíts észrevennem a jeleket!

Segítek neked.

Köszönöm, Szent Anyám.

(Tegnap elmondták egy pap véleményét, aki hallott rólam. Azt mondta: Óvakodjatok tõle, mert csaló! Megjegyzése mégis tetszett nekem, mert azzal vádolt, hogy csaló vagyok; ahogy Jézust is megvádolták a farizeusok, hogy hamis próféta. Ez a vád emlékeztetett arra az üzenetre is, amelyet nekem adtál Szûzanyám 2 , és Jézus is olyan sokszor mondta nekem, hogy meg fognak vádolni, üldözni fognak és tüzetesen megvizsgálnak. Ez csak igazolja az Õ szavait. Örülök, hogy Õmiatta vádolnak és üldöznek.)

Gyermekem, imádkozz azokért, akik megvádolnak téged és ítéletet mondanak feletted! Imádkozz értük, hogy nyissák ki szívüket! Imádkozz mindazokért, akik nem ismerik fel az Úr irgalmas jeleit! Maradj közelemben! Mi ketten?

Igen, mi ketten.


1Éppen azelõtt, hogy az Úr nyilvánosságra akarta hozni üzenetét, jött valaki és felkínált egy csodaszép fatimai Szûz Mária szobrot 70 cm a magassága
2 1988. december 7-én

Medjugorje Himnusza(magyar változat)

Világbéke Királynője,
Téged fogad Medjugorje.
Úgy illik, hogy ősi néped
Eljöjjön, s köszöntsön Téged.

Refrén: Áldott Anya fordulj hozzánk,
Szívedben van magyar hazánk,
Esdekeld ki könnyeiddel,
Ne bántsuk Fiad vétkünkkel.

Édesanyánk, Nagyasszonyunk,
Lábaidhoz leborulunk.
Egész népünk bűnét bánjuk,
Karjainkat Feléd tárjuk.

Refrén: Áldott Anya….

Szavaid szívünkbe véssük,
Segíts minket, hogy megtérjünk!
Böjt, ima és engesztelés,
Kezünk fogod, nem lesz nehéz.

Refrén: Áldott Anya….

Fiad előtt palástoddal
Takarjad el rongyainkat.
Szeplőtelen tisztaságod
Mentse meg ezt a világot.

Refrén: Áldott Anya…

A Lángoló Szereteted
Lanyha szívünket gyújtsa meg!
Alázatod oly mélységes
Gőgünk helyett elégséges.

Refrén: Áldott Anya….

Neked adjuk életünket,
Bánatot, bajt örömünket.
Megérdemelt büntetésünk,
Ha jön, Te légy menedékünk!

Refrén: Áldott Anya…

2015. április 17. JÉZUS LELKI VEZETÉSE

1992. július 14.

„Uram, elsõ üldöztetésem alkalmával még védekezni sem tudtam”, egyetlen tanú sem támogatott. Mindenki cserben hagyott. Ám, Te, Uram, a pártomra álltál, és erõt öntöttél belém, hogy az egész üzenet rajtam keresztül terjedjen, és minden nép meghallja. Így menekültem meg az oroszlán torkából. Az Úr továbbra is megszabadít minden gonosz merénylettõl, 1 Végül sértetlenül beviszel országodba. Neked legyen dicsõség örökkön örökké! Amen. 2

Vassulám, éld békében életedet! Szeress engem, és terjeszd az én békémet mindenhol, ahová küldelek! Még mindig nem fogtad fel, hogy milyen hatalmas vagyok? Így mitõl kell félned? Ajkadra tettem ujjamat. Ennek te nem vagy teljesen tudatában, mégis megmondom, hogy ujjam azért van ajkadon, hogy kimondd, amit én magam adtam neked. Nem, te nem fogsz bántatlanul kikerülni ebbõl, de nekem elég hatalmam van ahhoz, hogy ápoljalak és meggyógyítsam sebeidet. Az én kelyhem keserû, szeretetbõl mégis meghívtalak, hogy oszd meg velem. Ha nem állnék melletted, darabokra téptek volna. Ezért ne aggódj! Senki sem szakíthat el tõlem.

Hallgasd meg tanácsaimat: Ne merülj ki! Házamért emészt téged a buzgóság, és örülök lelkesedésednek, hogy dicsõítesz engem. A Võlegény mégis azt mondja menyasszonyának: Békében prófétálj, és engedd meg Szentlelkemnek, hogy Vezetõd legyen! Szentlelkem nem fog erõdet meghaladó terhet rakni rád, ezért ne nyújtsd túl hosszúra a kérdések és a találkozók idejét! Lelkem irányítani fog téged, hogy eleget tegyél nekik, csak a lényegest kell megtenni! Szolgálj alázattal, mondj el és taníts mindent, amit adtam neked! Így meg fogsz dicsõíteni engem. Ügyelj arra, hogy mit tanítasz! Csak azokat a szavakat add tovább, amelyeket én adtam neked! Ne tégy hozzá, és ne végy el belõle! Szenteld magad nekem! Azért emlékeztetlek minderre, hogy tökéletesen add tovább tanításomat. Azt akarom, hogy a visszhangom légy, és azok, akik téged hallgatnak, felismerjék az én hangomat. Mindig gondosan válaszd meg a helyes utat!

Vassula! Menyasszonyom, futásodnak még nincs vége. Tégy mégis mindent békében! Azt akarom, hogy menyasz- szonyom legyen közelemben, hogy idõnként diktálhassak neki. Dolgozz velem egyetértésben! Olyan termés learatására küldelek, amelyet és készítettem elõ. Ezért, ne feledd, vigasztalj meg, vágyakozz utánam, szomjazz rám az én csendességemben, és engedd meg Üdvözítõdnek, hogy megpihenjen benned. Én, Jézus, megáldalak.


1 vö. 2Tim 4,16-18.
2 „pedig milyen sok van”

2015. április 16. DÖBBENJETEK RÁ, MILYEN SÜRGõS, MENNYIRE SÚLYOS ÉS FONTOS FELSZÓLÍTÁSOM!

1991. május 18.

Toulouse részére:

Jézus?

Én vagyok. Légy békében kicsim! Sok embert hoz majd vissza hozzám ez az üzenet. Valóban ide hívtalak 1 , mert itt nagy szükségük van rám. Szenvedélyesen szeretlek benneteket! Ezt soha ne feledjétek! Én keltek életre mindenkit. Senkit sem taszítok el magamtól, a bûnöst és a méltatlant sem. Mind az én gyermekem. Üzenetem a szeretet üzenete, amely valóságos eredetetekre, Szavamra és létezésemre emlékeztet benneteket. Ne tõlem féljetek, hanem inkább attól, aki azzal ámít titeket, hogy õ nem létezik, és álnokul a halálba sodor benneteket. Én vagyok a Világosság.

Jöjj, mondd meg nekik, hogy nem szenzációként kapták ezt az üzenetet, hanem azért, hogy rádöbbenjenek, milyen sürgõs, mennyire súlyos és fontos felszólításom. Döbbenjenek rá, mennyire sürgõs megtérniük, milyen súlyos lelkük állapota, milyen fontos, hogy megváltoztassák életüket és szentül éljenek! Döbbenjenek rá, milyen fontos üzenetem, mert lelki táplálék ez, lelkiségüket kiegészítõ étel, gyógyító kenet sebeikre, melyeket az ördög ütött rajtuk ebben a sötétségben. Azt akarom, hogy gyermekeim nagy figyelemmel hallgassák, amit mondok! Az igazság Lelke vezessen benneteket vissza az igazsághoz! A tudás Lelke emlékeztessen benneteket az egy és igaz tudásra, amelyet én magam adtam nektek. Én, a ti Uratok és Üdvözítõtök egyenként megáldalak benneteket.


1 Jézus azt akarta, hogy Toulouse-ba menjek Montpellier helyett

Gender-méltányos toalett a Fehér Házban

Húsvétszerda, 2015. április 8. óta Barack Obama elnöknek, valamint munkatársainak és a látogatóknak a washingtoni Fehér Házban gender-méltányos toalett áll a rendelkezésére. Obama kormánya Jeff Tiller sajtószóvivőjén keresztül közölte a nyilvánossággal új vívmányként egy „all-gender-restroom” működésbe állítását, mégpedig nem akárhol, hanem „példaértékűként” magában a Fehér Házban,

Tiller egy a CNN-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a Fehér Házban „ma” mindenki számára „szabadon” áll olyan toalettet használni, ami a saját „neme érzékelésének” a legjobban megfelel. „A Fehér Ház a személyzetnek és a látogatóknak lehetővé teszi, hogy azt a toalettet használják, ami nemi identitásuknak megfelel, és ez az intézkedés a kormány irányvonalát tükrözi vissza e témában, és ugyanígy megfelel annak az irányvonalnak, ami mától kezdve az állami megbízottak számára érvénybe lép.”
Ilyen értelemben a „gender-méltányos” toalettek „előre mutató lépést” jelentenek, mondta Tiller, amiket Obama „Open-mind”-kormánya a nemüket illetően tétovázó látogatóinak a rendelkezésére bocsát. Nemsokára az Eisenhower Executive Office Building kap egy gender-méltányos toalettet, hogy a „vendégeknek és a személyzetnek további opciót nyújtson”, mondta Tiller.

Az intézkedés az Igazságügyi Minisztérium ideológiailag motivált utasítására megy vissza, ami most lépett hatályba. Ez megtiltja – ki gondolhatta volna másképp – azon vállalatok „homoszexuális és transszexuális” alkalmazottainak mindennemű „diszkriminációját”, melyek a kormánytól bármilyen megbízást kapnak.

A szóvivő szerint egy „erős szimbolikus gesztusról” van szó. Egy „gender-méltányos” toalett beüzemeltetése az USA-elnök hivatali- és lakóhelyén „erős és világos jel akar mindenki számára lenni, hogy ezt a példát kövessék”.
Szimbolikus gesztusról nemigen lehet szó, hiszen azoknak a vállalatoknak, akik a jövőben is akarnak megbízást kapni az államtól, bármilyen kicsi is legyen ez, be kell bizonyítaniuk az „anti-diszkriminációs intézkedések” végrehajtását. És így egy szimbolikus gesztusból rögtön egy ideológiailag motivált kényszer válik. Egy újabb bizonyíték a homoszexualizálásra az USA-ban.

forrás: www.katholisches.info


[szerk. megj.: Hans Graf Huyn „Olyanok lesztek, mint isten” című 1988-ban megjelent könyvében, melynek alcíme: „A modern ember tévedése a francia forradalomtól napjainkig” azt mutatja be, hogyan lett az Istent elhagyó, majd megtagadó ember minden tette az élet minden területén démoni erő hordozójává. De hol tartunk ma az 1988-as viszonyokhoz képest? Ez a mostani hír azt mutatja meg világosan, hogy az ember istentagadóból először az ördög eszközévé, majd megszállottjává, végül mindenféle emberi vonást levetkőző elmebeteggé, a valóságot tagadó dühöngő őrültté válik, ahogy ez a fenti és a most következő híradásból is kitűnik.]
http://katolikus-honlap.hu/1501/gender.htm


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]