2015. március archívum

2015. március 31. A TÖVIS

1991. június 18.

Szentséges Szív, Te vagy életem lényege. Mellettem vagy és mindig kész vagy segíteni nekem. Most tulajdonoddá tettél, és a Te két karod az én kerítésem. Kérhetnék-e ennél többet? Egyetlen szempillantás alatt elsöpörted vádlóimat, és sehol sincs már az a tuz, amely körülvett engem!
Uram, látomást adtál nekem újból Szentséges Szívedrõl, de alig tudtam felismerni, hogy szív az, amit látok. Szíved egyetlen nagy sebnek látszott… és alighogy megszabadultam elnyomóimtól, láttam, hogy máris újabb tüzet gyújtottak. Ez újabb seb a Szíveden, újabb nagy tövis, amelyet fejedbe szúrtak, Jézusom…
Szeretnék egyezséget kötni Veled, ha megengeded.
Íme ajánlatom: távolítsd el fejedbõl azt a nagy tövist és add nekem! Megõrzöm mindaddig, míg az Atya kegyelmet és világosságot nem ad annak a papnak, hogy felismerje hibáját, valamint azt, hogy õ Hozzád tartozik.

Vassula, úgy legyen! Legyen úgy, ahogy kéred! Elfogadom áldozatodat. Gyermekem, légy áldott! Nem egyedül könnyezek, a te Szent Édesanyád is sír.
Jöjj hozzánk, ily módon és osztozz velünk!
Ez a vihar is le fog csendesedni, az Atya mindent lát. Gyermekem, egész völgyeket fogok felforgatni, és hegyeket fogok alapjaikból kiemelni, ha veszélyt jelentenek szeretet-költeményeim számára, amelyek megtérésre szólítanak titeket.
Szeretet-üzenetem tovább fog terjedni. A Sátán szorítása meg fog gyengülni, szájkosarat teszek rá. A Szeretet mindig a közeledben van, és idõnként benéz a szobájába 1 , hogy minden rendben van-e ott, ahol pihenni szokott. Jahve vagyok. Virágom, Szent Béda van melletted.

Õ kicsoda?

Jahve szeret téged.


1 az én szívembe, Isten pihenõhelyére

a

2015. március 30. ISTENED ELJÖN

1992. június 17.

Az 1992. június 16-i üzenet folytatása:

Kicsim, légy velem! Készen vagy?

Igen, Uram.

Akkor hallgass meg!
Még meddig kell bánkódnom amiatt, hogy nem figyelsz rám, nemzedék, amikor füledbe kiáltom, hogy tarts bûnbánatot! De lásd, felébresztem a holtakat, ezeket a semmirekellõket, kiknek magatartása ijesztõ volt, és messze voltak a szentségtõl. A világot az én tudásom és az én dicsõségem fogja betölteni, mert ahogy a vizek feltöltik a tengert, úgy jön el áradatként Lelkem is. Senki sem fogja tudni feltartóztatni Szentlelkem kiáradását. Vassula, imádkozz velem!

Uram,
erõddel és bölcsességeddel
életre keltettél és felnevelté
l. Szeretetedben segítettél
és én menyasszonyod lettem.

Uram, rám bíztad üzenetedet.
Dicsértessék az Úr!
Jöjj Uram! Maranatha!
Amen.

Mondom neked: A visszavezetõ ösvényen vagyok. Én, Jézus, mint az utazó, aki eltávozott, visszatérek hozzátok.

Uram, mondj el errõl mindent, boldoggá tesz!

Gyermekem, egyszer már beszéltem róla… Nem akarom újból elmondani.

Mire gondolsz Uram?

Szavaim világosak…

Még most sem tudom, mire gondolsz, Uram.

Nézd, gyermekem, Istened eljön!
Eljön a Szeretet, azért jön, hogy közöttetek éljen.

Mondj errõl többet Uram!

Oly szívesen hallgatjuk,
ha a remény beszél ott,
ahol reménytelenség van,
ha a szeretet nyilatkozik meg ott,
ahol gyûlölet van,
ha a béke jelentkezik ott,
ahol háború és összetûzés van.

Bátorság! Ne félj és ne szomorkodj a hátralévõ kevés nap miatt! Bízzál teljes szíveddel bennem! Légy erõs, állj szilárdan! Igen, állj szilárdan, és hangodat egészen a felhõkig hallatom, míg üzenetemet terjeszted. Közeledj hozzám, közeledj!…

ELJÖTT AZ ÓRA, SZENTLELKEM ÓRÁJA, HOGY MEGDÍCSÕÍTSE FIAM TESTÉT

1992. június 17.

Jahve, Istenem, aki oly gyengéd vagy és közel vagy hozzám, halld meg annak szenvedését, aki Lelked Gyönyörûsége: Jézus Krisztusét. Az Egyház kapui elhagyottá váltak, és papjai sóhajtoznak elhagyatottsága miatt. Egyedül maradt a város, amelyet egykor betöltöttek a hívõk, mintha hirtelen özveggyé vált volna. Templomaid 1 sorra elpusztulnak, ahogy élelmet keresnek az életben maradáshoz, de csak a Sátán füstjét szívják be tömjén helyett. Hol vannak a kerthez hasonló birtokok? Hol vannak az egykor illatozó, bimbózó szõlõskertek? Miért rombolták le oltáraidat? 2

Jahve: Béke, gyermekem, béke… Hallgass meg:
Tudod, hogy közel van a nagy nap, közelebb mint gondolnátok. Oltár, mondd meg mindenkinek, hogy meg fogom mutatni dicsõségemet, és mindenütt kinyilvánítom szentségemet. Fenntartás nélkül fogom kiárasztani Szentlelkemet az egész emberiségre. Szemetek még nem látott semmit és fületek még nem hallott semmit. A ti szívetek ma beteg, szemetek elhomályosult, mivel sötétségben és elhagyatottságban éltek, és az ellenség jár körbe ebben az elhagyatottságban. Én, az Úr, sokasítani fogom a látomásokat a fiatalok között, és sokkal sokkal több fiatok és leányotok fog prófétálni, több, mint most. Kárpótlást adok a szárazság éveiért, amelyek hitehagyásra vezettek benneteket. Fenntartás nélkül fogom küldeni Lelkemet, hogy elárassza birtokaimat, és ujjammal fel fogom építeni lerombolt oltáraimat. Eljövök szõlõskertjeimbe, amelyek hervadt leveleikkel ma víztelen kertekhez hasonlítanak. Megöntözöm õket Lelkemmel. Megtisztítom õket a tövisektõl és a tüskés bozóttól, melyek megfojtják, és szõlõskertjeim meg fogják teremni gyümölcseiket .
Mindezt megteszem, hogy megmentselek benneteket. Annyi jelet adok az égen és a Földön, mint azelõtt sohasem. Sokasítani fogom a látomásokat, prófétákat támasztok, megsokasítom õket.
Azután elküldöm hozzátok angyalaimat, hogy õk vezessenek titeket, és én, a ti Szent Istenetek veletek fogok lakni. Népem hûtlensége miatt beteg. Visszautasították Lelkem adományait, mert saját lelkükben bíztak, nem az enyémben, és saját értelmükkel kötöttek szerzõdést. De most eljött az óra, Szentlelkem órája, hogy megdicsõítse Fiam Testét! Jöjj Vassula! Azt akarom, hogy buzgó légy, azt akarom, hogy szeress engem! Gyermekem, ezért buzgóságot és égõ szeretetembõl néhány cseppet öntök beléd, hogy felébresszelek lángommal.


1 mi vagyunk Isten templomai
2 Mindhárom kérdés a lélekre vonatkozik. A birtok, a szõlõskert és az oltár a mi lelkünk.

a

P. Bernhard Zaby: A Szent Hét

1. Szent X. Pius katekizmusában a Nagyhétről szóló fejezet [IV. szakasz, 1. rész: Az Úr ünnepei, 7. fejezet: A Nagyhét, 1. §] ezzel a kérdéssel kezdődik [45. kérdés:] „Miért nevezik nagyböjt utolsó hetét Szent Hétnek is?” A válasz így hangzik: „Szent Hétnek is nevezzük, mert alatta azon legnagyobb titkok emlékezetét ünnepeljük, melyeket Jézus Krisztus megváltásunkért véghezvitt.” – Hiszen Jézus üdvöthozó szenvedése és keresztje által váltott meg bennünket, és pont ezeket a titkokat ünnepeljük a Szent Hét alatt.

2. A Nagyhét Virágvasárnappal kezdődik, és mely titkokra emlékezünk ezen a napon? „Virágvasárnap arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus hat nappal szenvedése előtt dicsőségesen vonult be Jeruzsálembe.” Erről Szent János számol be nekünk Evangéliumának 12. fejezetében: „Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. … Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje és így köszöntötték: »Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!« Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: »Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod jön, nőstényszamár hátán.«” (Jn 12,1/12-15)

[47. kérdés:] De miért akart Jézus Krisztus szenvedése előtt dicsőségesen bevonulni Jeruzsálembe? „Jézus Krisztus szenvedése előtt, ahogy ez meg volt jövendölve, dicsőségesen akart bevonulni Jeruzsálembe, mert: 1.) hogy bátorítsa tanítványait, miközben ily módon világosan bizonyítékát adta annak, hogy szenvedését önként vállalta magára; 2.) hogy tanítson bennünket, hogy halálával az ördög, a világ és a test felett győzedelmeskedni fog, és hogy meg fogja nyitni nekünk a mennyet.” – „Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától.” (Jn 10,17-18)
Jézus nem egy szegény, elnyomott ember, akinek akaratlanul, sőt kelletlenül kell valamit elszenvednie, hanem Ő a glória királya, aki teljes, szabad akaratából lép rá királyi keresztútjára, ahogy az Atya a mennyben ezt a számára kijelölte, hogy a keresztről győzedelmeskedjen és a mennybe vezető utat megint megnyissa. „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43) Ezért van a pálmaszentelés ünnepélyes szertartása, a körmenet és a templomba való bevonulás.

3. A Nagyhét következő fontos napjai a Nagycsütörtök, a Nagypéntek és a Nagyszombat. [48-51. kérdés:] „Nagycsütörtökön az Eucharisztia legszentebb szentségének a megalapítását ünnepeljük”, „Nagypénteken a Megváltó szenvedésére és halálára emlékezünk”, „Nagyszombaton Jézus Krisztus sírbatételét tiszteljük és a pokol tornácára való leszállását; a Glória után kezdjük a dicsőséges feltámadása előtti tiszteletet.” – „Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett, … harmadnapon halottaiból feltámadott…” Hitünk ezen központi igazságai, melyekre e napokban gondolunk, mind előrevetítődnek és benne foglaltaknak az Oltáriszentség és a szentmiseáldozat titkában, melynek megalapítását Nagycsütörtökön ünnepeljük.
[51. kérdés:] „Mit kell tennünk, hogy a Nagyhetet az Egyház lelkületében töltsük el?” „Három dolgot kell tennünk: 1.) a böjtöléssel nagyobb belső összeszedettséget és buzgóbb imádságot kell összekapcsolnunk; 2.) töredelmes lélekkel folytonosan Jézus Krisztus szenvedésére kell tekintenünk; 3.) ugyanilyen lélekkel, ha erre lehetőségünk van, kell részt vegyünk a szentmisén.”
Az első két pontra akkor is és különösen akkor kell figyelmeznünk, ha valamilyen okból gátolva vagyunk abban, hogy a Szent Hét liturgiáin részt vegyünk.

4. Szent X. Pius katekizmusában 2. §. a Nagyhét néhány szertartását tárgyalja, elsőnek a Virágvasárnapét: „Virágvasárnap a nevét az ezen a napon tartott körmenet után kapta, melyen a hívek olaj- és pálmaágakat tartanak a kezükben.” Ez azért történik, „hogy Jézus Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulására emlékezzünk, amikor a tömeg kezében pálmaágakkal ment az Úr elébe”. Ez Krisztus-Király diadala, ami nem ér véget Jeruzsálemben, hanem felvezet a mennyei paradicsomig. A körmenet visszatértekor ezért üt a keresztvivő háromszor a templom kapujára, hogy az megnyíljon. Ez azért történik, hogy „szimbolizálja, hogy a mennyország Ádám bűne miatt zárva volt, és hogy Jézus Krisztus halálával kiérdemelte számunkra a mennyországba való bejutást”.
„Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki a dicsőség királya? Az Úr, a hatalmas és erős. Az Úr, a harcban verhetetlen, Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki ez a dicsőség királya? A Seregek Ura a dicsőség királya.” (Zsolt 23,7-10)
Ezt hirdeti a váltakozó ének, amit a bezárt templom kapujában énekelnek: „Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor. – Dicséret és tisztelet és öröm neked, Krisztus, Király, Megváltó.”

[55. kérdés] „Kik voltak azok, akik Jézus Krisztus elé mentek, amikor diadalmenetben bevonult Jeruzsálembe?” „Amikor Jézus Krisztus diadalmenetben bevonult Jeruzsálembe, az egyszerű nép és a gyermekek mentek eléje, nem pedig a város nagyjai; így rendelte ezt Isten, hogy megmutassa nekünk, hogy a gőg méltatlanná tette ezeket arra, hogy Urunk diadalában részt vegyenek, mert Ő a szív együgyűségét, az alázatot és az ártatlanságot szereti.” – Urunk élete végén nem volt másképp, mint élete kezdetén, amikor Jeruzsálem város nagyjai szintén nem találták meg az utat Betlehembe.

5. Nagycsütörtökön utoljára kondulnak meg a harangok, és hangjuk Nagyszombatig nem szólal meg. „Nagycsütörtöktől Nagyszombatig elnémulnak a harangok [az orgonával és az oltárcsengőkkel együtt] Megváltónk szenvedése és halála felett érzett nagy gyászunk jeléül.” Ezen idő alatt fakereplők lépnek a helyükbe.
A Nagycsütörtök további szokásai: egy nagy konszekrált ostya [a római rítusban két, a miénkében három nagy ostyát konszekrálnak ezen a napon] megőrzése [egyet a miséhez, a másodikat a nagypénteki liturgiához, a harmadikat szentsír számára, e két utóbbit a pap az áldozás után egy üres kehelybe teszi el, pallával és paténával befedi és fehér selyemlepellel leköti], valamint az oltárfosztás és a lábmosás.

[57. kérdés]: „Miért tesznek el megőrzésre Nagycsütörtökön egy nagy konszekrált ostyát?” Ez azért történik: „1.) hogy az Eucharisztia szentségét megalapításának napján különös hódolat illethesse; 2.) hogy a Nagypéntek liturgiáját meg lehessen ünnepelni, mely napon a pap nem végzi el az átváltoztatást.”
Az 1955-ös Bugnini-reformig Nagypénteken nem csak „Urunk szenvedésének és halálának liturgiáját” ünnepelték egy istentiszteleti ünnep és áldoztatás formájában, hanem igazi misét, jóllehet egy előre konszekrált ostyával, egy „missa praesanctificatorum”, melyen egyedül a celebráló pap áldozott. Ezzel a Nagycsütörtök és Nagypéntek, a szentmiseáldozat és a keresztáldozat közötti bensőséges kapcsolat világosan kifejezésre jutott. Ez a nagy ostya, amivel Nagypénteken a celebráló pap megáldozott, ugyanaz volt, mint amit Nagycsütörtökön tiszteltek és imádtak.
[Lásd ezzel kapcsolatban a tavaly feltett cikkeket a nagyheti változtatásokról:
1955 előtti és 1962-os rítus, IV.: Nagypénteki változtatások]

[59. kérdés]: „Miért végeznek Nagycsütörtökön lábmosást?” Erre azért kerül sor, „hogy 1.) a megalázkodás azon aktusára emlékezzenek, amivel Jézus Krisztus leereszkedett, hogy apostolainak a lábát megmossa; 2.) mert Ő maga figyelmeztette apostolait és bennük a híveket, hogy kövessék példáját; 3.) hogy megtanítson bennünket arra, hogy szívünket minden szeplőtől tisztítsuk meg, és másokkal szemben a szeretet és a keresztény alázat kötelességeit gyakoroljuk.”
Ha csak a Megváltó ezen példaadásában rejlő tant hűségesebben követték volna, nem kellene ma azon keserű állapotok miatt szomorkodnunk, melyektől a katolikusok a „zsinati egyház” miatt szenvednek, ami a gőg, a hatalommal való visszaélés, a kihűlt szeretet következménye.

A korábbi, katolikus időkben, még az ú. n. Bugnini-reform előtt, a Nagyhét liturgiái, köztük a Nagycsütörtöki is, reggel zajlottak. Ez alkalmat adott a híveknek, hogy Nagycsütörtök délutánján és estéjén meglátogathassák és imádhassák a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. Ehhez a hívek „nyilvános körmenetekben vagy egyenként több templomba mentek el a Legméltóságosabb Oltáriszentség meglátogatására”. Ez „azon fájdalmakra való emlékezés miatt történt, amiket Jézus Krisztusnak több helyen, az Olajfák hegyén, Kaifás, Pilátus és Heródes házaiban és a Kálváriahegyen kellett elszenvednie”.
[61. kérdés:] A katekizmus kioktat bennünket arról, hogy milyen lélekkel kell ezeket a látogatásokat elvégeznünk: „Nagycsütörtökön nem szabad kíváncsiságból, megszokásból vagy szórakozásból látogatni ezeket a helyeket, hanem bűneink feletti őszinte töredelemmel, mert ezek okozták Megváltónk szenvedéseit és halálát, és az Ő szenvedéseivel való együttérzés igaz lelkületével, mialatt a különböző szenvedésein elmélkedünk, például az első látogatásnál az Olajfák hegyén való szenvedéseire, a másodiknál a Pilátus törvényházánál átélt szenvedéseire és így tovább a többinél.”
Sajnos ezt a szép és üdvös szokást ma már aligha lehet betartani, nem csak a Bugnini-reformok miatt, hanem azért sem, mert már alig lehet olyan templomot találni, melyben Nagycsütörtökön a valódi Üdvözítőt lehetne imádni.

6. A Nagypéntek különleges szertartásai a nagy könyörgések és a kereszt előtti hódolat. [62. kérdés:] „Miért könyörög az Egyház Nagypénteken az Úrhoz különös módon minden emberért, a pogányokért és a zsidókért is?” „Az Egyház Nagypénteken azért könyörög különös módon minden emberért, hogy megmutassa, hogy Krisztus minden emberért meghalt, és szenvedésének gyümölcseit mindenkinek az üdvéért kikönyörögte.”
Olyan végtelenül kár minden csepp vérért, amit az Üdvözítő hiába öntött ki. Minden emberért elégtételt adott a keresztfán, de sajnos nem mindenki akarja megváltását elfogadni. Ezért az Egyháznak pont Nagypénteken az a vágya, hogy lehetőleg sok lélek kapja meg a megváltás gyümölcseit.

[63. kérdés:] „Miért tiszteljük Nagypénteken ünnepélyesen a keresztet?” Ez azért történik, „mert ezen a napon lett szegezték Jézus Krisztust a keresztre, és ott halt meg, és ezáltal vérével megszentelte”. [64. kérdés:] „De hiszen az imádat egyedül Istent illeti; miért imádjuk akkor a keresztet?” Nem istenkáromlás egy ilyen kínzóeszközt még imádni is? „Az imádat egyedül Istent illeti; ha azonban a keresztet imádjuk, akkor ez az imádat Jézus Krisztusra vonatkozik, aki a kereszten meghalt.”
Montfort Grignion Szent Lajos „Az örök bölcsesség szeretete” című könyvecskéjében a keresztet mint Isten bölcsességének megtestesülését magasztalja. Utal arra, hogy Jézus Krisztus bizonyos értelemben a keresztet jegyeséül választotta: „Krisztus és a kereszt között feloldhatatlan, örök kapcsolat van. Soha sincs kereszt Jézus nélkül, és Jézus kereszt nélkül. Halála által a kereszt gyalázatát olyan dicsőségessé, szegénységét és csupaszságot olyan gazdaggá, fájdalmát olyan kellemessé és keménységét olyan vonzóvá tette, hogy az az angyalok és emberek számára imádni valóvá lett. És Jézus Krisztus úgy rendelte, hogy összes alattvalója imádja Őt és keresztjét. Ő [az emberré lett bölcsesség] nem akarja, hogy az imádat tisztessége, legyen bár relatív, egy másik teremtmény felé irányuló is, legyen az bármilyen magasztos, mint például legszentebb Anyja, mást illesse; Ez a nagy tisztelet csak az Ő szeretett keresztjének van fenntartva és egyedül annak jár ki. Az Utolsó Ítélet nagy napján minden, a szentek legdrágább relikviái előtti tisztelet megszűnik. Mindazonáltal a szeráfoknak és a keruboknak meg fogja parancsolni, hogy a valódi kereszt minden darabkáját gyűjtsék össze a világ minden tájáról, és a szeretetreméltó Megváltó mindenhatósága mind ezen a kis darabkákat úgy fogja összeilleszteni, hogy csak egy keresztet tegyenek ki, mégpedig ugyanazt a keresztet, amin az emberré lett Bölcsesség meghalt. Az angyalok ünnepi énekei mellett ezt a keresztet fogják dicsőségben körülhordozni. Ugyanez a kereszt fog a legragyogóbb felhőn, mely megjelenik, a világ Bírája előtt haladni, és a kereszt által fogja Ő a világot megítélni.”
Milyen jól fogjuk magunkat akkor érezni, ha földi életünkben a kereszt imádóihoz és barátaihoz tartoztunk! „Mily nagy lesz akkor a kereszt barátainak öröme, ha ezt meglátják!” „Szent Kereszt, légy üdvözölve!” „És milyen borzalmas lesz ezzel szemben ellenségeinek a kétségbeesése, akik a villámokat szóró kereszt látványát nem bírják majd elviselni, és ezért a hegyekhez kiáltanak: Szakadjatok ránk! És a pokolhoz: Nyeljetek el bennünket!”

7. [65. kérdés:] „Nagyszombat szertartásai közül a húsvéti gyertya és a keresztvíz megszentelése az, amit különös áhítattal kell szemlélnünk.” [66, kérdés:] Mit szimbolizál a húsvéti gyertya? „A húsvéti gyertya azt a ragyogást és gyönyörűséget szimbolizálja, amit a feltámadt Krisztus a világnak hozott.”
Nagyszombaton Jeruzsálemben minden évben csoda történik a Szent Sírnál: A sír padjából, melyen Jézus legszentebb holtteste feküdt és ahonnan Ő feltámadt, egy szent fény száll fel, melyen Jeruzsálem pátriárkája meggyújt egy gyertyát, hogy kivigye. Ez a fény villámgyorsan szétterjed az egész sírtemplomban és még azon is túl.

[67. kérdés:] „Miért szentelik meg a keresztvizet Nagyszombaton?” A keresztvizet azért szentelik meg Nagyszombaton, „mert a régi időkben ezen a napon, ugyanúgy, ahogy Pünkösd vigíliáján is, ünnepélyesen osztották ki a keresztség szentségét.”
Hiszen a keresztség teszi valósággá bennünk a húsvéti titkot. Meghaltunk a bűnnek, hogy ezentúl Krisztussal éljünk.
[68. kérdés:] Mit kell tehát tennünk, miközben a keresztvizet szenteli a pap? „Miközben a keresztvíz megszentelése zajlik, hálát kell adnunk az Úrnak, hogy hagyott bennünket megkeresztelni, és meg kell újítanunk azt az ígéretet, amit akkor tettünk” [vagyis keresztszülőink tettek nevünkben]. Akkor ellene mondtunk a Sátánnak és minden csatlósának, és az Üdvözítőnek hűséget fogadtunk a hitben való engedelmes élettel.

„Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek!” (Róm 6,11-13)
„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.” (Kol 3,1-3)

www.antimodernist.org/am
http://katolikus-honlap.hu/1501/szenthet.htm

a

2015. március 29. ÉN, A TE ISTENED, PUSZTASÁGODBAN ÉLTEM

1990. március 3.

Jézus?

Én vagyok. Senkit se bánts meg! Vess meg mindent, ami nem tõlem való. Tiszta és szent vagyok. Különben hogyan munkálkodhatna benned Lelkem, úgy ahogy kívánom? 1 Vassula, semmit sem tudsz nélkülem megtenni. Én magam fogom Nevemet újból megdicsõíteni. A bûnösök visszatérnek hozzám. Szentnek tartják majd Nevemet, és mindent beteljesítek, amit mondtam.

Gyermekem, én fedem fel misztériumaimat, és sokaknak feltárom, hogy mi fog bekövetkezni. Te is egyik kiválasztott lelkem vagy, akinek megmutattam Szent Arcomat és szándékaimat. Csupán üzenetemet kell továbbadnod, senkit sem kell meggyõznöd! Virágom, tégy meg mindent, amit tudsz, a többit én teszem meg.

Ismerem korlátaidat, de ne aggódj, melletted vagyok, hogy bátorítsalak. Sokszorozd meg imádat! Légy gyönyörûségemre, és maradj mellettem! Ne feledd, hogy halott voltál és felemeltelek. Hideg voltál hozzám, és felébresztettem benned lángomat, hogy felemésszelek szeretetemben. Közömbös voltál irántam, de buzgóvá tettelek, és szomjúságot keltettem benned magam iránt. Évekig éltem pusztaságodban, és én, a te Istened nem találtam pihenõhelyre és vigasztalásra annál a teremtménynél, akit annyi szeretettel teremtettem. Nagy szomorúságomra látnom kellett, hogy messze mentél tõlem. Csak azt mondhattam: “Ujjongjon ez a pusztaság és ez a kiszáradt föld!” Azt akartam, hogy velem munkálkodj, de nem akartam megsérteni szabadságodat. Azért, hogy megszabadíthassalak, hagynom kellett, hogy elvigyenek a pusztaságba, és ott magadra maradj.

Csak akkor értetted meg, milyen ruhátlan vagy, és milyen foltos a lelked. És így jöttél lábamhoz repülve nagy félelemmel. Felismerted, mennyire nem voltál elég magadnak.

Akkor megértettem veled, hogyan szenvedtem pusztaságodban, és szeretetre szomjazva a pergamennél is jobban kiszáradt ajkam miattad. Majd megmutattam neked, hogy milyen pusztasággá vált bensõd, alkalmassá arra, hogy viperák fészkeljenek benne, és félelem nélkül lerakják tojásaikat. 2 Akkor megengedtem, hogy lehulljon fátylad, és megláthasd szépségemet. Megérintettelek ujjammal és átváltoztattalak. Azt kerestem, hogy milyen módon lehetnél az enyém mindörökre, és hogyan avathatnálak be misztériumaimba. Forrást fakasztottam pusztaságodban, és kiszáradt földedet folyókkal öntöztem. Igen! Én vagyok az, aki kiszáradt földetekre hamarosan tavakat, és a felrepedezett talajba forrásokat hozok. 3

Nem engedem, hogy meghalj! Figyelj, mert megrendítelek benneteket, és hallatni fogom hangomat szent lakóhelyemrõl! Sok nemzettel akarom tudatni szentségemet és irgalmamat, hogy elismerjenek. Szent vagyok, és meg akarom értetni veletek, hogy nektek is szentül kell élnetek!

“Késõn szerettelek meg
ó õsi és mégis mindig új szépség!
Késõn szerettelek meg!
Bennem voltál,
de én kívül maradtam,
és ott kerestelek.
Rútságomban belemerültem
a kellemesbe,
amit Te teremtettél.
Velem voltál,
de én nem voltam Veled.
A teremtett dolgok
tartottak távol Tõled,
amelyek egyáltalán nem lennének,
ha nem Benned lennének.
Hívtál, kiáltottál,
és áttörted süketségemet.
Felvillantál, rám ragyogtál,
és elûzted vakságomat.
Rám lehelted illatodat,
magamba szívtam, és most utánad epedek.
Megéreztelek!
Most még többre éhezem és szomjazom.
Megérintettél,
és a Te békédért égek.” 4

Uram, gondolataim az egységre irányulnak. Õszintén gondolják most az egyesülést, Uram?

Hiszen megmondtam, és megmutattam neked gyermekem, hogy egyesek milyen merevek! Békét és egységet kiáltanak, de egyetlen szót sem hisznek abból, amit mondanak. Szívük olyan kemény, mint a szikla, és olyan rendíthetetlen, mint a malomkõ. Lángommal fogom õket meghajlítani, csak várj és meglátod…


1 Jézus bizonyos dolgokra emlékeztet, amit valakirõl mondtam.
2 Ennek a kinyilatkoztatásnak a legelején Isten látomásban mutatta meg lelkem belsejét. Láttam, amint viperát tápláltam.
3 Az egész világon.
4 Szent Ágoston: Vallomások X. könyv

2015. március 28. EZERSZÁMRA VESZTEM EL AZ ÉLETEKET

1996. március 19.

Szentséges Szívem Vassulája, az a vipera hozza a halált, amelyik körülötted tekergõzik. Megkísért benneteket, azután várakozik. Bukásotokra vár. És akkor már nem késlekedik a halál. Ó… Fájdalom járja át Szentséges Szívemet…

Uram, itt vagyok. Mit tehetek Érted, hogy enyhítsem fájdalmadat?

Szó szerint kövesd parancsomat! 1 A halálnak nem kell eljönnie. Látod-e, amit én látok nap mint nap? Nem… nem, te nem láthatod azt, amit én látok… Ezerszámra vesztem el az életeket 2 oly sok életet vesztek el mindennap. Láttad e, amit én láttam a sivatagban? Ezrek éheznek és szomjaznak a vigasztalásra, reményre és szeretetre. Ezrével vannak, akik mezítelenek és szükségük van szavaimra. Könyörületem kiterjed mindarra, ami él. De nézd! A kísértõ ki akar fosztani, hogy ne tudj semmit felajánlani.

Jöjj, nyújtsd kezedet a szûkölködõk felé! Ne hagyd cserben az éhezõt, aki odakinn várakozik! Ne vonakodj attól, hogy meglátogasd a beteget! Vassula, azért határoztam el, hogy menyasszonyommá fogadlak, hogy kövess engem. Menyasszonyommá tettelek, és elhelyeztem benned Lámpásomat 3 hogy Szentlelkem világosságánál és az Õ hatalma által többé ne úgy gondolkodj, ahogy a halandók gondolkodnak, hanem ahogy angyalaim a mennyben. Akkor megerõsítettelek az erõsség Lelkével, hogy ellenállj az ellenség erõs ütéseinek és megálld helyedet. Megadtam neked az erõsség Lelkét, hogy megmutassam, miben lelem leginkább gyönyörûségemet.

Megnyitottam a menny kapuit, és megmutattam neked szentjeimet, 4akik szegénységben járták útjukat, de táplálták és betakarták a mezítelent, akik alázatban és engedelmességben járták útjukat, de teret hagytak Szentlelkem számára, hogy munkálkodjék bennük és nagylelkûségük által csodákat tegyen. Õk megalázottságban, leköpve és szenvedésben járták útjukat, de igen örültek e megtiszteltetésnek, és még többet kértek, amikor mindent felajánlottak nekem. Teremtmény! Neked még hosszú utat kell bejárnod, de tiéd lesz a gyõzelem díja is, ha lelkesen elfogadod mindazt, amit felkínálok neked. Menyasszonyom, ne félj, ha lelkedben õrzöl engem minden utadon!

Nézd, kezemben egy magot tartok, amelyet ha egyszer elvetek és felnövekszik, elégedettséget ad neked mindazért, amit képes leszel értem fáradhatatlanul megtenni. Nyakadat fogja ékesíteni, mert a megtiszteltetést fogod hordani nyakadon a szépség díszeként. Fejedet illatos olaj fogja bevonni és harmatként fog lecsordulni hajadról. Most pedig nézz másik kezembe… látod ezt a másik magot? Ha egyszer ezt elvetem, a szenvedés kenyerét adja neked, de hasznodra válik. 5 Sebeket fogsz kapni, egyre újabb sebeket. Legjobb barátaidat indítom arra, hogy váljanak elszánt üldözõiddé. Fulladozni és nyögni fogsz. Töviskoronámmal, szögeimmel és keresztemmel foglak megtisztelni. Fel fogom kínálni neked kelyhemet, hogy nap mint nap igyál belõle, amíg kelyhem keserûsége miatt egyetlen pillanatod sem marad arra, hogy lélegzetet végy. Most jöjj, és válassz egyet a magok közül! Ha az elsõt választod, késõbb kapod meg szenvedéseidet. Válassz!

A Te akaratodat kívánom. Isten vagy, Te válassz számomra!

Rendben van, menyasszonyom, én a második magot választom. Üldözni fognak, de sohasem a legjobb barátaid. Azt nem fogom megengedni. Ó mennyire örülök, mert úgy viselkedtél, ahogy akartam. Mindent az én kezemben hagytál és továbbra is semmi maradtál. Felfogod e végre, hogy elég vagyok önmagamban? Nincs szándékomban, hogy elrejtsem kimeríthetetlen gazdagságomat ezekben az ínséges idõkben. A te semmiséged által fogom kiosztani. Ne késlekedj a megmaradt kis idõben, mert szenvedésem felülmúlja értelmedet. Siess, mert odakint a sivatagban fenyegetõen közeledik a halál. Leld gyönyörûségedet a Gyönyörûségben! Megáldalak. IC


1 Az 1996. március 3-i üzenetet.
2 Jézus nagyon sírt és szenvedett,
3 Jézus a Szentlélekre utal,
4 1987 szeptember 27-i látomás
5 a haszon megszentelõdést jelent

2015. március 27. NEM TARTOZOL A VILÁGHOZ

1987. november 5.

Bízzál bennem, engedd, hogy oda vezesselek, ahova akarlak, ne engedd el a kezem! Ne félj, megsebzett Testem belsejébe vezetlek. Vassula teljesítsd Szavam! Leányom, ne félj! Azt akarom, hogy tedd széppé kertemet!

Igazságos Atyám, nem tudom elrejteni félelmemet. Segíts! Engedd, hogy megkapjam erõdet, engedj a Te világosságodban, Tebenned növekednem! Ne feledkezz meg rólam! Ha az a Te akaratod, tégy méltóvá szolgálatodra, és a Te szándékaid megvalósítására! Irgalmadra kérlek, bocsásd meg gyengeségemet és tökéletlenségemet! Cselekedj Szíved szándéka szerint, a Te akaratod teljesedjék, és ne az enyém! Amen.

A Szeretet megsegít téged. Ne feledd azonban, hogy hozzám jössz, mihelyt megismerték Szavamat! Nem tûröm tovább, hogy számûzetésben légy! Vágyakozik utánad Lelkem!

Atyám! Akkora örömet, akkora boldogságot és vigasztalást nyújtanak szavaid lelkemnek! Olyan boldog vagyok!

Kedves, igen, szeress, vágyakozz utánam, szerezz örömet e Szívnek, amely keresett téged. Hamarosan eljövök hozzád, de ameddig még a világban vagy, légy közelemben, igyál és egyél engem, dicsõíts és tisztelj! Légy teljes örömömre! Ne veszítsd el bátorságodat, ha megtagad téged a világ! Te éppúgy nem tartozol a világhoz, ahogy én sem tartoztam hozzá, amikor testben éltem. Tõlem származol, Atyád vagyok, éppúgy benned élek, ahogy te énbennem. Tiszteld Nevemet, dicsõítsd Testemet, maradj szeretetemben! Kövesd tanításomat, és maradj szeretetemben! Nem foglak cserbenhagyni, sem elhagyni, ne félj hát senkitõl, kedves! Hintsd el magjaimat, amelyek a szentség gyümölcsét termik majd. Légy szent, mivel én Szent vagyok.

Hadd hallom, mit mond Jahve?
Amit Isten mond, az békét és szeretetet jelent gyermekeinek,
a Földnek, az Õ Testének, ha lemondanak oktalanságukról.
Mert közel van megváltása azokhoz, akik félik Õt,
s dicsõség lakozik majd a Földön.
Szeretet és imalom szállt most alá.
Igazságosság és béke ölel át most minket.
Az igazságosság jár mindig elõtte,és a béke a lába nyomában. 1

Kedves, azt mondtam, hogy én fogom megöntözni gyümölcsöskertemet és készülök meglocsolni virágágyásaimat. hallgass rám, patakom folyóvá duzzad, és folyóm óceánná. Felragyogtatom a rendet. Fényemet mindenütt szétárasztom Testem dicsõségére. Jöjj hát, fogd meg a kezem, engedd, hogy vezesselek leányom! Ma ne dolgozz többet, pihenj meg Szívemben!


1Isten indított arra, hogy néhány szó megváltoztatásával leírjam a 85. zsoltár 9-12. versét.

1987. november 5.

A VILÁGBAN GYÖTRELMETEK LESZ, DE NE FÉLJETEK ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsértessék a mindenható Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Mindenható örök Isten, te leküldötted szent Fiadat, hogy életet adj a világnak, hogy megváltsa Isten népét a bűn árnyékától, hogy bűnbeesett népét üdvösségre vezesse és újra felkínálj,a a mennyek országát az ember szabad akarata által. Mert mint kísértette Ádámot és Evát az őskígyó, a sátán ugyanúgy kísért ma is minden embert. Mert te Uram nem szolgaságra teremtettél bennünket, hanem szabad akaratú embemek.

Mert te, felséges Istenünk a te képedre és hasonlóságodra teremtettél, és egy időre földi életet adtál, mert testbe öltöztetted lelkét, hogy próbára tedd istengyermekségét.

Mert minden embemek attól függ üdvössége, vagy elbukása, mennyire őrizte meg a te hasonlóságodat. De te tudtad Urunk és Istenünk, ismerted a gonosz erejét, ezért szent kegyelmed és irgalmad elküldte a te Szent Fiadat, hogy megváltsa a mi bűneinket és botlásainkat, kínszenvedése és halála által. Mert a megváltó Jézus Krisztus előttünk halad, a járhatatlan utat járhatóvá vette, felállította szent keresztjét útjelzőnek, hogy el ne tévedjünk, hanem megtérjünk Atyánk házába. Oda hol a jó Pásztor várja juhait, hogy bőséges legelőre vigye övéit, hol Atyám letörölsz szemünkről minden könnyet. Áldunk és magasztalunk mennyei Atyám, áldott legyen a te szent neved mindörökké. Ámen.

Áldva és dicsőítve légy örök Szentháromság, ki egy Istenség vagy három személyben, tökéletes egységben. Add Urunk, mint ahogy az Atya egy a Fiúval és egy a Szentlélek Istennel, úgy lehessünk mi is eggyé benned a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Testvérem! Imádkozzál és dolgozzál Isten dicsőségére. Ne legyenek lyukas óráid, sőt még perceid sem. Ne keresd tested kényelmét. Legyen időd mindig kiszámított, mert azokat a lyukas órákat, perceket tudja a gonosz kihasználni és ki is használja. Ezért mondottam annyiszor: lelkedet imádsággal, testedet munkával foglald el. Mert ha ügyesen sáfárkodsz, egyszerre imádkozhatsz lelkeddel és testeddel. Ismert, hogy a test fáradtságát, munkáját is felajánlhatod Isten dicsőségére és imádására. Mert aki Krisztus útját járja, annak sem teste, sem lelke nem henyél. Mert bizony az Úr az Isten nem kényelmet, szórakozást ígért, hanem azt mondotta: “A világba gyötrelmetek lesz”, de azonnal hozzátette: “De ne féljetek, én legyőztem a világot!” Ehhez kapcsolódóan még

azt is mondotta a megváltó Jézus Krisztus: “Meggyűlölnek benneteket az én nevemért, de jusson eszetekbe, engem már előbb gyűlöltek.” Ez jusson eszetekbe testvérem, mert az Úr ezt nemcsak az apostoloknak mondotta, hanem minden idők emberének. Ezért haltak meg annyian Krisztus követői közül, de annyian a történelem folyamán és még ma is, mert gyűlölték és gyűlölik Krisztust, és gyűlölik követőit is.

Testvérem az út nem könnyű, sőt nagyon nehéz. Ezt tudja Atyátok is és ezért küldte el Szentlelkét a Szentlélek Isten személyében, hogy megerősítsen és vezessen és meg­világosítson benneteket.

Mert bizony mondom, a harmadik isteni személy köztetek él a szó legszorosabb értel­mében, csak hagyjátok magatokat vezetni, adjátok át a ti szabad akaratotokat, mert ha ti akarjátok irányítani magatokat, elvesztek. Ezért testvérem semmisüljetek meg magatok és a világ számára. Legyetek a Szentlélek által vezetettek és újjászülettek Krisztusban és teljesítítek küldetésteket.

Testvérem, azért küzdötök egy bizonyos ideig a földön, hogy érdemeket szerezzetek. Ha bárkivel is jót tesztek, ne azért akarjátok azt tenni, hogy embertársaitok szemében többek legyetek, ezt ne is várjátok. Ti Uratok és Istenetek kedvét keressétek, a többivel pedig ne is törődjetek.

Éberek legyetek, csak mindig előre nézni, sem hátra a múltba, sem oldalra, csak előre, Krisztus felé.

Testvérem szívleld meg amit mondottam és ehhez tartsd magad és nem kell semmitől sem félned.

Kérd állandóan a mennyekben lakozó Szűz Anyádat, Krisztus anyját, Máriát, a szeplőtelenül fogantatottat és ő átsegít a nehéz úton. Különösen könyörögj hozzá, az ő szent ünnepén, keresd a kedvét december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, böjttel és imával és ő szívébe zárja gyermekét.

Légy kitartó, mert az üdvösség titka: kitartani mindvégig. Kérd a kitartás kegyelmét, mert Isten végtelen kegyelme nem hagyja elfáradni, elszunnyadni lelkedet, hanem ébren tartja mindig, még álmodban is. Csak add át magad a kegyelemnek és engesztelj és engesztelj másokért.

Mert ki üdvözülni akar, nem élhet önmagáért, mert Krisztus Uratok és Istenetek is értetek – másokért – halt meg. Mert nem neki volt szüksége rátok, hanem nektek Rá és az ő végtelen irgalmas szeretete meghozta ezt a mérhetetlen áldozatot. Mert mérhetetlenül szeret benneteket. Mert vár benneteket a csodálatos Oltáriszentségben, mert valóban köztetek él, hogy lelketek tápláléka legyen. Menjetek és imádjátok ezt a szent titkot. Higgyétek, mert valóban ott van a kenyér és a bor színében rejtezve, ha ti azt testi szemetekkel nem is látjátok, de higgyétek testvérem! A krisztusi út az az út, min haladni kell annak az embemek, ki Urát és Istenét szereti. Ott gyűjtöd össze a fonalat, miből menyegzős ruhád készül a te imáidból és cselekedeteidből, miben beléphetsz Urad örömébe. Ámen.

Most búcsúzom testvérem és azt mondom, áldjon meg a mennyei, örök Atya, ki a rejtekbe is lát és figyel, szent kegyelmével őrizzen és védjen Urad és Istened, Jézus Krisztus a megváltó. Világosítson és vezéreljen Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen. Közbenjárjon érted a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária és az ő szent Fia, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizze meg lelkedet az örök életre. Ámen.

Én pedig az Úr alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.

UTOLSÓ HARC a fény és sötétség között

Okok, hátterek és következmények. (A könyvből, pontosabban fogalmazva csak az első ötven oldalról, csupán a legjelentősebb részeket ragadom ki ,mintegy ízelítőül, hogy az utolsó idők kapujához érkezett az emberiség, akár tetszik, akár nem, és ezt abból a megfontolásból teszem, hogy már nagyon belesodródtunk az eseményekbe, és azok akik még bizonytalanok, hogy valóban mi vagyunk a „második eljövetel” nemzedéke, megerősödjenek, ne várjanak újabb és újabb jelekre).

Bevezetés

„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig! Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt! Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt: kívülről nézve alig lehet észrevenni… A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A Sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját!”

Előszó

Az emberiség eddigi történelmének legnagyobb, és legdöntőbb harca előtt áll. Ebben a döntő harcban a bolygó minden embere részt vesz, tudatosan vagy anélkül. „A római-katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa.” Ez a könyv elsősorban római katolikus híveknek íródott, hogy felnyissa a szemüket a hihetetlenül rafinált esetekre, amelyekbe becsalják őket az ökumenikus haladás ígéreteivel, a reformokkal és a keresztény közösségek rég óhajtott egységével. Ma egy szellemi (és lelki) világháború végső, döntő harcában élünk… halálos hatása lesz, különösen az örök életre.

Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevétlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a Tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz! (vö Jel 13. 7, 15.) (ez volt a „Terv” A. típusú változata, de összejött a B. „Terv”, és ez sokkal előnyösebb, hatékonyabb, remekmű a javából, hatalomátvétel ellenállás nélkül, észrevétlenül, már csak a szükséges „sepregetést” kell elvégezni, és tiszta lesz az út!). Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira.

A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos (szabadkőműves) hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. Minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrolálja, és amelyek véleményformálóak. A római katolikus Egyházzal szemben áll egy Anti-egyház, (Szűzanya a Kék könyvben Hamis Egyháznak nevezi), amely a legtöbb ember számára ismeretlen, hiszen tudomásuk sincs róla, hogy létezik. Ez a legnagyobb fegyverük és ebben van veszélyességük, s hálójukba sok embertársunk beleakad, anélkül, hogy észrevenné!

Az Egyház szaktekintélyei erről a problémáról tudnak ugyan, de a nyilvánosság előtt nem beszélnek, (még a mieink – MPM – tagjai sem, a Körlevél is csak utal rájuk). Mennyire közel vannak már az Egyház szívéhez! Karol Wojtyla kardinális szavai igazolják ezt: „A legnagyobb csata előtt állunk, amelyet az emberiség valaha látott. Nem gondolom, hogy a keresztények közössége ezt teljesen felismerte. Ma az Egyház és az Antikrisztus, az Evangélium és az Anti-evangélium közti végső harc előtt állunk!” Ennek a könyvnek az a célja, hogy felébressze az emberiséget, hogy ismerjük föl az idők komolyságát… és hogy a „vadállatnak, aki egy báránybőrbe bújtatott farkas”, gonosz ténykedéséről lerántsa a leplet, és valódi szándékát bemutassa. A Föld minden emberének a 666-os számmal történő megjelölése nemcsak a totális rabszolgaságot jelenti, hanem az örök halálba vezető utat is.

Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába

A világpolitika kulisszái mögött egy titkos hatalom rejtőzik, amely minden szálat a kezében tart. Befolyása van a politikára, ellenőrzi a világ pénzügyeit, az energiát, a médiát, és egy ideje már egy „Új Világrendet”, az ún. Novus Ordo Seclorum-ot készíti elő, mégpedig saját elképzelése szerint. (Jel 13. 1-18.) Végül minden fölött álló világkormányuk lesz, amely mindent kézbe tart. Ez lesz a legnagyobb, világraszóló, irgalmatlan diktatúra, amit az emberiség valaha átélt! Nagyon közel jutottunk ehhez az állapothoz, szinte már benne vagyunk. „akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig” (Mt 24, 21.) Egy computer online vizsgálata nemcsak mélyreható ellenőrzést jelent, hanem felfedi a felhasználó agyát és gondolatait. „A világot olyan személyiségek irányítják, akik egészen mások, mint amilyennek gondolnánk”(Benjamin Disrraeli). Ki tudta volna Jánosnak 2000 évvel ezelőtt megmondani, hogy egy szoborba életet lehet lehelni, hogy beszélni tudjon? Ma már tudjuk, mit értett ezen a bibliai látnok. Ez a televízió, de még inkább a számítógép!

Internet – WWW

World – Wide – Web, a nemzetközi hálót hívják internetnek. Ez a világméretű computer háló a feltétele annak, hogy a Föld lakói személyi megjelöléssel rendelkezzenek. A W betű a héberben 6-nak felel meg. Így tehát a www = 666, az Antikrisztus száma!

Az Antikrisztus (666) totális felügyelete!

A computer-technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére. Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található. Ez azt jelenti, hogy a computer felismeri, és azonosítja, mint 666. A „vadállat” 666 számát ártalmatlan „választóvonalnak” sikerült álcázni minden árucikken. Az elkövetkezendő világ-kormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.

A központi computer neve: „La bete” – a „vadállat”

Ez a központi computer a „vadállat” agya, és mindenkinek kiagyalt egy sok részből álló személyi számot, melyben rejtve benne van a 666.

A „Vadállat” és a számozott ember totális ellenőrzése

Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszüntetése! Az eljövendő „világkormány” a bolygó minden emberét megjelöli. Azok, akik nem akarják elfogadni a jelet, nincs túlélési esélyük. (emberileg, de Istennel minden lehetséges, de ehhez természetesen el kell jutni, pontosabban fogalmazva, el kell fogadni az IGAZ, teljes és tiszta HITET, amely még megtalálható a Katolikus Egyházban). Ehhez az előzményhez tartozik a készpénz használatának megszüntetése! (erre idejében figyelmeztetett minket az Úr Jézus az Igazság Könyve, vagyis MDM üzenetekben). Ezért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki ismer, EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. Mindez rafinált hazugság azért, hogy az embereket lassan előkészítsék a készpénz nélküli fizetési forgalomra! Ezért ha a kezdeti szakaszt már lezárták, törekedni fognak az emberek megszámozására. A tudomány mai állása szerint ez lehet egy mikro-chip, amit az ember homlokába vagy a kezébe lehet beültetni. „A teljes ellenőrzés ma már technológiailag lehetséges”

Egy mérnök figyelmeztetése

Dr. Carl Andersen… feladatom a készülék kifejlesztése és elkészítése volt, nem a szervezetre gyakorolt hatása. Ezzel más emberek (kutatók) foglakoznak. Dollármilliókat költöttek arra, hogy megtalálják a megfelelő helyet az emberi testben a mikro-chip számára, amely 250 000 alkatrészből áll! A probléma a lapocskák utántöltése volt. Két helyet találtak: a homlokot és az ember jobb kezét! (véletlen egybeesés a Szentírás Jel 13, 16. próféciával?). A munka során egyre világosabb lett a cél: Minden embert jellel akarnak ellátni! Elmondhatom önöknek, hogy Floridában már vannak óvodás gyerekek, akiknek a bőre alá már beültették a csipet! Az USA alelnöki kabinetjében Al Gore szenátor azt mondta: „A Föld minden emberét be kell kapcsolni ebbe a redszerbe!”

A mikrochip a viselője legfontosabb adatait tartalmazza, címet, foglakozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot, stb. Az ellenállást per nélküli kivégzéssel meg lehet torolni,.. (vagy) kényszer sem kell: rövid átállási idő után a boltokban sem pénzt, sem kártyát nem fogadnak elfogadni! (erre is kaptunk eligazítást a MDM üzenetekben, Istennek legyen hála!). Igen, az előkészületek már a csúcson futnak!!! A félelemmel sok embert lehet befolyásolni. Először kiváltják a félelmet az iszlám szélsőségesek egyre gyakoribb terrortámadásaival, melyek aztán vég nélkül szaporodnak. Minden iszlám terrortámadás kitervelt!!!

Ahogy látni fogjuk, három világháborút terveztek, hogy megszerezzék a világuralmat. (Elhitetik az emberiséggel, hogy) az önálló vallások a világ békétlenségének és a háborúnak a fészkei. Ez szükségessé tesz egy közös világetikát, világ-etoszt, vagy egy világvallást, amelyik békepárti, és amelyet mindegyik vallás elfogad. De ez csak egy taktikai fogás a gyanútlan emberiség irányítására, hogy a Föld kultúráját (és az emberek hitéletét) uralják! (és ennek a Hamis Egyháznak feje a Hamis Próféta, Ferenc pápa(?) eddigi „humanista” megnyilatkozásai, tevékenységei egyre inkább azt igazolják, hogy a magán kinyilatkoztatások alapján nagy valószínűséggel róla van szó, igaz nehéz bebizonyítani, hogy egyházi szabadkőműves, és ez esetben eretnek, tehát pápasága érvénytelen, de van hiteles mérce: „gyümölcseiről ismeritek meg a fát”, ez előbb-utóbb beérik!) Ez a titkos szervezet a szövetségeseivel együtt már nagyon régen működik.

Világkormány lesz, akarja, vagy nem akarja, leigázással vagy megegyezéssel”. (James Wartburg CFR-tag, 1950) Henry Kissinger meggyőződése, hogy az embereket élelmiszereiknek ellenőrzésével, az energia, különösen az olaj ellenőrzésével, népeket és pénzügyeiket is ellenőrizni lehet. (Ő), az USA egykori külügyminisztere, a CFR (Council on Foreing Relations), és a Rockefeller-klán tagja, nyíltan kimondja, mi vár az emberiségre! (röviden idéztem a Székely Hírmondóból, a Végső idők jeleinek ismertetése írásomban, feltéve: 2013. 08. 27-én).

Vajon elmondhatjuk, hogy mi Európában, a berlini fal lebontása és a keleti blokk felszabadulása után végre elértük, hogy használjuk az eszünket, felnőtten, és magunk alakítjuk az életünket? (Sajnos, az eltelt huszonöt év bebizonyította, valakik az orrunknál fogva szándékosan megvezettek, elsősorban politikusaink által, másodsorban az egyházi illetékesek ebben asszisztáltak, mert nem voltak eléggé éberek. Amikor vak vezeti a vakot, katasztrófa fenyeget, ha pedig tudatos együttműködés történt, akkor az „árulás” a javából, Júdási tett! Egyetlen esélyünk maradt: riadót kell fújni, ébresztő Testvéreink, farkasok garázdálkodnak a juhok és bárányok aklába, egyes pásztorok, sajnos elaludtak, mások betakarták fejüket, bedugták fülüket, hogy ne halljanak, ne lássanak – a magán-kinyilatkoztatások üzeneteiről, az idők jeleiről – egyes béresek elfutottak, „szoknya után”, mások együtt lakmároznak Krisztus nyájából a farkasokkal – egyházi szabadkőművesek!). Bámulatos és meghökkentő, hogy a Biblia állításai és próféciái mennyire egyeznek mai történelmünk tényeivel!

Ős-felvilágosodás Az emberiség bűnbeesése

Ádám és Éva elcsábult. A kígyó csábítása sikeres volt, büszkeségükre, becsvágyukra, önteltségükre és gőgjükre épített, maguk dönthetik el, mi a jó és mi a rossz anélkül, hogy figyelembe vennék Isten parancsát. De ma minden történelmi tény arra utal, hogy ez az „ókori keleti történet” megismétlődik. (a lényegen nem változtat az, hogy nagyon sokan „dajkamesének” hiszik máma, a következményei forró lávaként fog a nyakunkba zúdulni, hamarosan!).

A 18. Századi felvilágosodás szelleme

Felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely a Bibliával igazolt és az Egyház hitigazságaiban továbbadott, természetfölötti isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. „Tapossátok el a gyalázatost!” Ez volt a francia felvilágosult filozófus, Voltaire jelszava. (a katolikus Egyházra értette). A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a ratio-val kritizálni kezdték az Egyház tanítását, és minden természetfölöttit elvetettek. (ez a magatartás napjainkba már általános társadalmi jelenségé vált, és a hívek közül csak kevesen ismerik föl az összefüggéseket, okokat, hogy tudniillik az igaz hit nem mindenkié, nélküle pedig az ember ki van szolgáltatva a sötétség gonosz erőinek, és erről fogalma sincs. Pl. Nemzeti ünnepünk, 1848 március 15 a köztudatban jól bele van sulykolva, de ha egy kissé komolyabban utána nézünk, a forrást és az eredményt megvizsgáljuk, hamar rájövünk, szabadkőműves talajból, tudatos terv alapján indították el az un. Forradalmat, pontos célkitűzésekkel, amelyek nagy része sajnos megvalósult, nekünk meg évtizedek óta egy meghamisított történelemmel tömték a fejünket, az IGAZSÁGOT máma kevesen képesek felismerni és elfogadni, kézenfekvőbb összeesküvés elméletekként kezelni).

Többé már nem az Evangélium és a Tízparancsolat voltak az ember számára iránymutatók. Jézus dicséri a Mennyei Atyát, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtette ezt. Mit rejtett el előlük? A felismerést és a tudást, (a hitben és hit által!)

A felvilágosodástól a 666 rabszolgaságába

„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az Ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod” (Ter 3, 14-15) (ebben a kijelentésben benne van a lényeg, a két tábor közt soha nem lehet szó békéről, mindaz aki lázad a Teremtője ellen Lucifert követi. Két Úrnak szolgálni nem lehet, választani kell, a felvilágosodás filozófusai és mai követőik is választottak. Mi is igen, valóban „ez a harc lesz a végső!”) Az asszony a Szent Szűz Mária, vagy ahogy az Egyház nevezi, az új Éva. Ki ne ismerné a kígyó fejét széttaposó Mária képeket?

A felvilágosodással és filozófusaival az emberiségnek az a drámája ismétlődik, ami Ádámmal és Évával történt? Eltávolítják az emberiséget Istentől, és a Bibliában ábrázolt utolsó idők gonosz hatalmaihoz vezetik? Remélem (lehet, hogy naiv vagyok), hogy ez a könyv hozzájárul ahhoz, amit tiszta szívemből szeretnék, hogy kortársaimnak felnyissa a szemét, megerősítse tudatukat, és óvja őket azoktól az iszonyatos dolgoktól, amelyek meg fogják határozni életüket. Mindezt egy titkos szervezet szuper gazdag és hataloméhes elitje erőlteti ránk, akiket bár mindenki ismer, de legtitkosabb céljaikról még tagjai nagy többségének sincs tudomása! (Szűzanyánk a Kék könyvben kifejti, a Jel 12 és 13 fejezetekben található próféciákat, a Vörös Sárkány, a tengerből feljövő vadállat és a szárazföldi vadállat, valamint az Antikrisztus és a „bűvös” 666-tal kapcsolatos tudnivalókat, Hamis Egyház és Hamis Krisztus, csak sajnos még a gyakorló katolikus hívők többségének is nagyon nehéz falat, a langyosoknak, hitetleneknek pedig egyszerűen képtelenség felismerni, elfogadni. Tehát marad az egyetlen lehetőség – minden erőfeszítés ellenére, amelyet a Szűzanya, az Úr Jézus és a Mennyei Atya tesz, a magán-kinyilatkoztatások által – a megvalósuláskor szembesülni a tényekkel, történésekkel, eseményekkel és következményeivel!)

Milyen (felelőtlen) felnőttek vagyunk, amikor a politikusok – különösen választások előtt – magukat függetlennek mondva, a felvilágosodás filozófiáját oltják belénk, … mindent megígérnek, és a választások után az ellenkezőjét teszik? (És nyugodtan hozzátehetjük, hogy sajnos ma már az Egyházban is „ez az irányzat lett szentesítve” felülről lefelé, mert a „hal a fejétől büdösödik”, és ezt már nagyon sokan észre sem veszik, ellenkezőleg, minket bélyegeznek meg „konzervativizmussal”!).

Az egyetlen, ami helyzetünkbe fényt hozhat, a Földön a legtöbb nyelvre lefordított és elterjedt könyv, a BIBLIA! Megdöbbentő, hogy a bibliai szövegeket és próféciákat a Teremtés könyvétől kezdve, az Újszövetség utolsó részéig, az Apokalipszisig, a világtörténelem történései igazolták, és jelenünkben is körvonalazódnak igazságai (végső stádiumában). Világos és bizonyítható, hogy a Biblia a mi igazi történelemkönyvünk, a múltunké, jelenünké és jövőnké. Vajon megismétlődik-e Ádám és Éva drámája a mai emberiséggel? (Vagyis Lucifer kevély magatartása, kijelentése: „non serviam” azaz nem szolgállak, Isten, megismétlődni látszik a modern emberiség magatartásában, törvényeinek elutasításában, és kész tény, a XXI. század eleji általános globális szintű hitehagyás – a templomok kiürültek, a hit, a vallás „magánügy” lett – amit a mindennapi életstílus igazol világszerte. A statisztikai adatok, kimutatásokpapírformákönbecsapás, mégpedig ördögi szinten, az ő doktorátusi vizsgájuk, jelesre. Vö. Jak 2, 26.Júd).

Immanuel Kanttól az Antikrisztusig

A felvilágosodás első terméke a francia forradalom volt, melynek következménye Franciaországban az Egyház véres üldözése lett. Templomokat romboltak le és zártak be. Üldözték a püspököket, papokat, szerzeteseket, és sok közülük a francia királlyal együtt guillotine által halt meg. Az Isten és az Egyház parancsai helyett a forradalom szabadkőműves jelszavát használta: „szabadság, egyenlőség, testvériség.”

Szabadságon az Istennel, az Ő törvényeivel, és a királlyal szembeni politikai szabadságot értették, ami később a „demokráciába” ment át, amelyet aztán világszerte különböző csoportosulások a céljaiknak megfelelően sokkal jobban tudtak manipulálni.

Az egyenlőség az elfordulást jelenti a kereszténység és az Egyház követelményétől. Dicsőítették a relativizmust, azaz viszonylagossá tették a keresztény hit és az Egyház igazságát. Elvetették a hitigazságokat, minden igazság relatív!

A testvériségen a szabadkőműves „humanizmus” filozófiája és vallása értendő, amely letaszítja Istent a trónról, és helyébe az embert ülteti! (Jel 14, 9-12). Csak azok menekülnek meg, akik állhatatosan megtartják Isten (és Egyháza) parancsait és hűek maradnak Jézushoz. Azok, akik a „vadállat” képét imádják Isten helyett, és felveszik nevét a 666 számmal, örökre elvesznek. (vagyis elkárhoznak!).

„Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak (meg kell jelenjen a Hamis Egyház, élén az ellenpápával, aki tulajdonképpen a Hamis Próféta, és az új tan), és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten.” (2 Tessz 2, 3-4) (az Antikrisztus). Bármilyen borzalmasak voltak (a diktatúrák és) a diktátorok, az utolsó nagy diktátor, aki a világot (rövid ideig) uralni fogja az új eljövendő világrendben, még rettenetesebb lesz, és túlszárnyalja a világ eddigi diktátorát.

A legtöbb mai kortársunk egyáltalán nem tudja elképzelni a Pál által leírt szituációt. (Pedig jelenleg) Ezen a bolygón szellemi világháború folyik, ami a legtöbb ember számára észrevétlen. Ez a Föld nem szórakoztató bolygó, ahogy a béke és a jólét utolsó évtizedeiben megszokták és hitték legalábbis a földbolygó nyugati felén és a fejlett országokban. Ez a világ bizonyítási hely Isten mellett vagy Isten ellen! Isten és parancsai vagy az Antikrisztus (parancsai), aki Sátán földi képviselője, aki minden jel szerint meg fogja mutatni magát a Földön. Földi követői már évek óta itt vannak, hogy előkészítsék jövetelét! Természetes, hogy a modern, felvilágosult emberek nehezen hiszik el ezeket a szavakat. (mert hitetlenek, vagyis nem jutottak el a hitre, kész csoda, hogy az évtizedes ateista nevelés, agymosás ellenére még máma vannak emberek, akikben van igaz hit és szerinte élnek, mások, még fiatalok is eljutnak az igaz hit kapujához, befogadják és belépnek az Isten Földi országába, vagyis az Egyházba).

Szent Nílus jövedölése

Meglepő, milyen pontosan és találóan tudtak az Istentől kiválasztott emberek a jövőbe látni. Szent Nilus próféciái mutatják, hogy ő már 1600 évvel ezelőtt előre megjósolta mai társadalmunkat. Mint egykori konstantinápolyi prefektus, 390 körül élt Sinában:

„A 20. század közepén, amikor közeledik az Antikrisztus ideje, elsötétedik az emberek esze a testi szemléletmód miatt. Az a kor jellemzője, hogy elfordulnak Isten parancsaitól, és leértékelődik az emberi méltóság. A férfiakat és a nőket alig lehet megkülönböztetni egymástól, gyalázatos, illetlen ruházatuk és hajdivatjuk miatt. Már nem tisztelik a szülőket és az idősebb embereket. Eltűnik a szeretet. A keresztény pásztorok, püspökök és papok elsekélyesednek. Képtelenek megállapítani, melyik a helyes és melyik a rossz út! A szokásjogok és az egyházi tradíciók megváltoznak.

Jaj a keresztényeknek, akik elveszítik a hitüket, mert már senki nincs, aki mutassa nekik az igazság fényét. Az a kevés, aki hű maradt, visszavonul a világtól, és szent menedékhelyeken jönnek össze. Mindenütt akadályokba ütköznek. (Ez már karnyújtásnyira van, mert mi, akik felismertük az idők jeleit, eseményeit, kevesen vagyunk, a „hivatalosan” megnyilatkozók előtt kegyvesztettek, eretnekek, üldözöttek lettünk, jól lehet egyetlen bűnünk, hogy határozottan ragaszkodunk a hiteles egyházi tanításokhoz, és a modernkedőkkel nem akarunk egy tálból cseresznyézni. Így titokban, vagyis zárt, megbízható körben találkozgatunk időnként, hogy kölcsönösen megerősíthessük egymást és felkészüljünk a „nehéz idők eseményeire” idejében, és egyúttal mintegy előőrsöt képezzünk a hűséges papjain számára, amikor majd a közeljövőben bekövetkezik az általános „hitehagyás” vagyis az Egyházszakadás, amint meg volt jövendölve).

Abban a korban az emberek a Föld egyik végéből a másikba tudnak beszélni egymással. Mint a madarak, repülnek a levegőben, és mint a halak, lemerülnek az óceánba. Amikor idáig jutottak ezek a szegények, az életüket kényelemben élik, de azt nem tudják, hogy ez a Sátán álnoksága…

Ki vagy mi az Antikrisztus?

Ma, az ún. Felvilágosult korban, az alakja éppúgy, mint a Sátán megléte, a maradiak egyfajta rémmeséje, és a mesevilág alakjai közé sorolják. Az Antikrisztus fogalmával kapcsolatosan három megkülönböztetést kell tenni: „antikrisztusi gondolkodás”, „antikrisztusi működés” és végül, „az Antikrisztus hús és vér valódi személye”.

Az antikrisztusi gondolkodás és cselekvés szellemileg mindig létezett. (pontosabban fogalmazva, Lucifer lázadásától kezdve). Pál, akit megvilágosított a Szentlélek, előre látja az évszázadokat. Tudja, ki tartóztatja fel a Sátán fiát. A PÁPA, a szikla, akit a végső időkben félre állítanak, és ekkor lesz látható az emberek számára az Antikrisztus. (Szentatyánk, XVI. Benedek „lemondása” ennek világos jele, esete, bizonyítéka, még csak kis idő, és az értő szívűek meggyőződhetnek róla, a többség sajnos felületes hite és ismeretei miatt vak marad még egy ideig – ez annak a következménye, hogy a magán kinyilatkoztatásoknak nem szenteltek kellő időt, feleslegesnek vélték).

Az Antikrisztusnak ez a titokzatos lénye meghatározó alak, aki a Szentírás szerint az idők végén lép színre, és a világot rövid ideig hatalmába fogja tartani. A Sátánnak ez a szellemi fia valószínűleg ma már él, s arra vár, hogy elérkezzen az ideje. (Az Igazság Könyve már pontosabban fogalmaz, ügynökei már csak az utolsó simításaikat kell elvégezzék, beleértve a Hamis Próféta tevékenységét is, és szabaddá válik az útja a „bemutatkozására”). Sok híres szentnek már évszázadokkal ezelőtt voltak víziói, kinyilatkoztatásai és látomásai az Antikrisztus személyéről, és be is számoltak ezekről.

Origenész (254)

Ha az idők vége közeledik, Isten egy nagy prófétát küld (Illés), hogy az emberek visszaszerezzék az istenhitet. Csodái és hatalma által sokakat vissza fog vezetni Istenhez. (Ellenben az Antikrisztus) Istennek fogja nevezni magát, és el is várja az emberektől, hogy annak tartsák. Olyan szenvedés és szorongattatás fog uralkodni, amilyet a világ kezdete óta még nem láttak!

Damaszkuszi Szent János (754)

Az, aki a világ végén tűnik fel, Antikrisztusként válik ismertté. Anyja azt állítja, hogy szűzen hozta világra. Az egyik tengertől a másikig terjed uralma. Házasságon kívül született gyermek lesz, aki teljesen a Sátán uralma alatt áll. Isten, aki tud erről a hihetetlen, jövendő perverzióról, megengedi az ördögnek, hogy ez a bűnös fogantatásból született, a teljes uralmat megszerezze.

Bingeni Szent Hildegard (1179)

A romlás fia a világ végén jelenik meg, és rövid ideig uralkodik. A végső időkben fog érkezni. Nem maga a Sátán lesz, hanem egy ember! Anyja egy romlott nő, akit az ördög hatalmába kerített, és prostituáltként élt a sivatagban… azt állítják, hogy Istentől természetfeletti módon szülte fiát, úgy, ahogy a legszentebb Szűznél volt. Különböző titkos helyeken nevelkedik, és rejtekhelyén marad, amíg fel nem nő. Azt hirdeti magáról, hogy ő a világ megváltója. Különösen a zsidókat akarja meggyőzni arról, hogy ő az Isten küldte Messiás.

Svéd Szent Brigitta (1373)

„Az Antikrisztus, mint Krisztus, a nőiesség legmagasabb fokából (szűz) jön világra, de a legalantasabb erkölcsből. Már a születésekor csodagyerek. Anyja egy átkozott asszony lesz, aki azt állítja, hogy érti a szellemi dolgokat, és az apja egy átkozott férfi lesz, akiknek egyesüléséből, Isten beleegyezésével, az ördög fogja létrehozni. 1980-ban a gonoszok már átveszik az uralmat!” (ez a határozott és pontos idő ne tévesszen meg senkit, mi nem látunk a színfalak mögé, de az eseményekből következtethetünk. A háttér hatalom létében, tevékenységében még máma is nagyon kevesen hiszünk, fogadjuk el tényként. A Jelenések könyvének 12. és 13. fejezeteit a Kék könyvben eléggé konkrétan és világosan felvázolta a Szűzanya. A Napban Öltözött Asszony jelének 70 000 – hetven ezer ember volt a „szemtanúja” 1917. 10. 13-án. A Vörös Sárkány színre lépett a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” győzelmével, majd átadja hatalmát, erejét a tengerből feljövő „fenevadnak” – szabadkőművesség – amelyet támogat a „szárazföldi vadállat” – egyházi szabadkőművesség – tevékenységüknek hatékonyságát tapasztaltuk (-juk) a saját bőrünkön, előbbiekét az EU – Brüsszel közvetítésével, utóbbiakét Ferenc (ellen)pápa? tevékenységei, megnyilatkozásai által.).

Johanna Royer, Nativitas nővér néven is ismert (1798):

„Az igazi szörnyűség és nyomor az Antikrisztus uralmának idején következik be, mely kb. Három és fél évig tart. Az Antikrisztus érkezése idején megjelenik egy hamis vallás (egy Hamis Egyházban), amely tagadja az Egyház Istentől való eredetét. Ez fogja előidézni a legnagyobb egyházszakadást, amely valaha ismert volt. (Ez a szemünk előtt bontakozik ki, sajnos az egyházi szabadkőműves „forgatókönyvre” csak kevesen figyelünk fel, ezért Ferenc pápa? nyugodtan megismételheti Nagycsütörtöki bravúrját, egy másik börtönben mos lábat „BŰNÖZŐKNEK”! Egyeseknek – a Hamis Egyháznak – olyan pápájuk van, aki nem tud különbséget tenni a „bűnözők” és a hűséges „tanítványok” között? – székhelye a „Szent Márta ház”! Tehát követőitől sincs mit elvárjunk! Mi, a kettősök, tudjuk amit az apostolok, eljött a „gonoszság órája”, Júdás elárulta Mesterét, elfogták. Szentatyánk, XVI. Benedek emeritus pápánk a „Vatikán fogja”, majd az események további alakulása feltárja a „titokzatos fátylat”, nincs okunk az aggodalomra, minden Isten tervei és akarata szerint történik, a mi dolgunk, hűségesnek maradni mindhalálig!)

A PRÓFÉTÁK

Aki a múlt, a jelen és a jövő világtörténelmét meg akarja érteni, annak a bibliai történeteket, közléseit és a próféciákat összefüggésében kell ismerni! Aki mindezt intellektuális, racionális módon akarja megtenni, annak keserűen csalódnia kell, mert az igazi megértés csak a Szentlélek állandó segítségével lehetséges! (Azzal, hogy a média ontja magából a „racionális lángelmék”, „katedrák”, „guruk”, „beavatottak” termékeit, beleértve az egész skálát, amelyet a Sátán saját szolgálatába állított, nem változtat a lényegen, egyetlen Igazság és Isten létezik, Aki Szentháromság!) Ha Isten népe történetében, akár az Ó-, akár az Újszövetség Izraelében, a kereszténységben, fontos eseményeket akarna és akar véghezvinni, mindig kiválaszt eszközöket, embereket, hogy ezeket előzőleg bejelentsék. Számtalan példa van erre Páltól kezdve… (napjainkig, beleértve a magán kinyilatkoztatásokat is, ha már megszoktuk és használjuk ezt a „mű szót”, amelyet az egyházi szabadkőművesség „kreált”, hogy tudatosan tompítsa az Isteni beavatkozás tényét, hatását! )

„Valóban az Isten nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten? (Ámosz 3,7). Pál azt mondja, hogy az Egyház az apostolokra és a prófétákra épül, de ezen nemcsak az Ószövetség prófétáit értette, hanem az Újszövetség és a kereszténység prófétáit is. XVI. Benedek pápa annak idején a Hittani Kongregáció kardinálisaként egy interjúban azt mondta, hogy sokáig valóban azt hitték, hogy csak az Ószövetség prófétáira gondolt Pál, de ma már világos, hogy korunk, a kereszténység prófétái is ide tartoznak.

Mindegyik (próféta) elég bátor volt ahhoz, hogy az igazságot kifejezésre juttassa. Ez az az erény, amit az Ég a ma apostolaitól is elvár. Az igazságot pironkodás és félelem nélkül kifejezésre juttatni, és vállalni a próféta-hivatást! Az erőt és a bátorságot Isten megadja hozzá! (Ne feledjük). A világ fölötti uralom, illetve az egész emberiség fölötti uralom elérése már ősrégi kísérlet. Az egykori és a mai kortársaknak alig van sejtésük arról, hogy magas rangú politikusok és egyházi személyek ezen dolgoznak, és a kísérlet végeredményétől talán fogalmuk sincs, pedig ősrégi törekvés és ravaszul kitervelték. (Sátáni sugallat, kapcsolat, vagyis vezetés által, eszközei a szabadkőművesség, beleértve az egyházit is!)

Befejezésül idézem a „Zsolozsmáskönyv hívek számára”, OMC Könyvkiadó, Bécs 1986 – nem hivatalos fordítás – Olvasmányát: „Megbízhatók a prófétai (és a hiteles magán kinyilatkoztatások) jövendölések, amelyeknek birtokában vagyunk: (Szentírás, Kék könyv és az Igazság Könyve) jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsesre, amíg föl nem virrad a nappal és a hajnalcsillag (Szűz Mária) föl nem kél szívetekben!” 2Pt 1, 19.

Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

2015. március 26. ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ!

1988. október 25.

Uram?

Én vagyok,leányom! Örvendezz, mert öröktõl fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére légy, és Szívemet töltsd meg szereteteddel. Arra teremtettelek, hogy csillapítsd haragomat, és könnyeiddel gyógyítsd Sebeimet. Arra teremtettelek, hogy nyújts pihenést nekem, ha elfáradok, és beszélj rólam, ha elfelejtenek! Felfoghatatlanul szeretlek! Kedves, arra választottalak, hogy megismerd Szentséges Szívem kívánságait, arra választottalak, hogy megosszak veled mindent, amim van. Légy a világosság gyermeke! Én vagyok az, aki a legjobban szeret téged, és én vagyok az, aki valóban megáld téged. Irántad való féltékeny szeretetem lángra fogja lobbantani kis szívedet, és a világosság fáklyájává teszi, te viszont újabb szíveket fogsz lángra lobbantani, hogy szeressenek engem. Légy az én oltárom, amelyen az én szeretetem ég. Terjeszd ezt a lángot, és változtasd a köveket is hûséges követõimmé! Ne tégy különbséget az emberek között színük és hitvallásuk szerint! Minden embert az én képmásomra teremtettem és áldozatom minden; nemzetnek szól.
Az én Szent Nevemben legyetek egyé! Felfoghatatlanul szeretlek téged, teremtés!
Kelj új életre, teremtés! Higgyétek, hogy jelen vagyok közöttetek, engedjétek, hogy betérjek szívetekbe, és meggyógyíthassalak benneteket!
Virágom! Vágyakozz utánam, tiszteld törvényemet és légy tetszésemre! Engem helyezz az elsõ helyre! Vess meg mindent, ami földi! Igen nagy engesztelést kell nyújtani a világban elkövetett valamennyi gonoszságért! Kárpótolj másokért, Vassula, sohasem foglak elhagyni, az én tanításom vezetett téged hozzám. Én és te, te és én, mindörökre összekötve. Fogadd békémet!Jöjj!

Égi Édesanyánk üzenete 2015. március 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. március 2015

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2015. március 25. A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY

1996. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

(Ezt az üzenetet március 20. és 25. között kaptam.)

Szolgálód vagyok, itt vagyok, hogy szolgáljak Neked, Felség. Nélküled semmi vagyok. Lelkem tiszta öröme, hallgatlak.

Kedvesem, jöjj és tanulj! Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked: az új Éva magasztalt fel leginkább! Igen! Az Asszony, kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, és fején tizenkét csillagból korona. 1 Mert én, aki megteremtettem az eget és a benne lévõket, a Földet és a rajta élõket, a tengert és a benne élõket 2 mindezek fölé helyeztem Õt. 3 A mennyország Királynõje mindenkor a Magasságbeli trónja elõtt áll. Nem kisebb az Õ nevének nagysága, mint a menny magassága a Föld fölött. Az Õ neve: világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ elõtte, aki

Isten Anyjának

szent nevét viseli! Megdicsõített, amikor szeplõtelen méhébe fogadott engem, a tiszta Bárányt, és szentélyt készített a Szentély számára. Jöjj és énekelj új éneket az õ tiszteletére! Tisztelje minden ember a Földön az õ Szeplõtelen Szívét, az oltárt, amelyben fogantattam és Istenóemberré is váltam. 4 Senki sem dicsõített meg engem annyira, mint a Napba öltözött Asszony. Igen! Szépsége olyan fenséges az õ tökéletes szeretete miatt, hogy amerre jár, meghajolnak elõtte a szigetek, a hegyek, a dombok, a völgyek és a források.
Ma is éppen úgy van, mint tegnap, hogy amikor a legtisztább szeretet keresztülhalad a Földön angyalaim kíséretében ó akiknek szeme, Atyám remekmûvének szépségén álmélkodva szüntelenül csodálja a csodálatost, a szûzek közül a legszentebbet ó, szeretettel közbenjár értetek és válaszol kéréseitekre.

Hadd mondjam meg: Szentséges Szívem a ti mennyországotok, teremtés. Szentséges Szívem, amelyet közületek oly sokan megtagadnak és visszautasítanak, a ti Mennyországotok, a ti Paradicsomotok, a ti Országotok, a ti örökségetek, Pihenõhelyetek az örökkévalóságra. Közeledjetek hát ehhez a Szívhez, amely ennyire szeret benneteket, és Szívembõl mérhetetlenül sok áldást árasztok szívetekbe, hogy lelketeket olyan széppé tegyem, mint a tavasz, hogy elefántcsonttoronnyá, mennyországgá tegyem lelketeket egyedül a magam számára. Hogyan kételkedhet az én szeretetemben bárki? Ó kedvesem, valahányszor szeretetemben kételkedsz, szomorúságomban elsötétül a Nap… Nagy szeretetemben ma Édesanyám Szívét szeretném nektek megmutatni

{Éreztem, mennyire ellágyult Jézus Szíve a szeretettõl, amikor azt a szót kiejtette, hogy “Édesanyám”}.

“Ó, Atyámnak remekmûve!” 5
Ó, Jahvénak magasztos remekmûve!
Szentlelkem jegyese!
Tündöklõ tabernákulumom!
A te Szíved,
szeretett leánya a szeretett Istennek, 6
egy a mi Szívünkkel!
A te Szíved az én körülzárt kertem,
az én lepecsételt forrásom!
A te Szíved forrás,
amely termékennyé teszi a kerteket!
Ó, te tiszteletreméltó Asszony,
a te Szíved az én trónom,
amelyen tiszteletet adtál nekem!
A Szívek Szíve,
amelyet a mi jelenlétünkben
és egész mennyei udvarom elõtt megkoronáztam. 7
Hogyan képes teremtményeim közül
bárki is megtagadni a te Szívedet?
Te, a hatalom bárkája,
aki erényekbe öltözött,
az én új énekem, 8 hárfám, fellegváram,
a te nagyszerûséged
magával ragadta az ég és Föld Teremtõjét!
Te, aki mindenkor jelenlétünkben voltál,
mindig oly közel álltál mindazokhoz,
akik hozzád fordulnak segítségért!
Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre az ember,
és hogyan juthatott ilyen megtévesztõ útra,
hogy megtagadja a te Szívedet?”

Nem hallottad, teremtés, hogy én vagyok az õ Szívének Szíve, az õ lelkének Lelke? Nem hallottad, hogy a mi Szívünk eggyé ált? Szemléld az én megváltó Szívemet, szemléld az õ társmegváltó Szívét! Szemléld Szívem gyönyörûségét, aki hajnalként kelt fel, hogy megvilágítsa a Föld sötétségét! Szemléld a Királynõ Szívét, amely ragyogásában fényesebben világít az emberiség felett, mint minden csillag együttvéve! Tündöklõbb õ a Napnál. Egyedüli tökéletességében olyan ragyogó, mint az én dicsõségem. Szemléld Istened tabernákulumát! Szemléld, és nagyon becsüld meg, ahogyan én megbecsülöm trónomat!

Ne kérdezd: “Hogyan lehetséges, hogy a Magasságbeli ilyen magas trónt jelölt ki az Asszony számára mennyei udvarában?” Lásd, nemcsak angyalaim és teremtményeim Királynõjévé tettem õt, hanem õt jelöltem arra, hogy saját trónom legyen. Õ az ég és Föld Királynõje, a Királyok Királyának trónja, mert én, a mindenség Ura az elsõ helyet biztosítottam számára Szentséges Szívemben.
Arra született, hogy ragyogásom koronája legyen.
Arra született, hogy hordozó edénye legyen az igazi Világosságnak, aki Dávid házából testesült meg.
Arra született, hogy becsületem és büszkeségem legyen.

A Lélek velem és az Atyával együtt így szólt: “Mária, te kegyelemmel teljes, veled vagyunk. Egyet sem rejtünk el a titkok közül elõled. A mi leheletünk lesz a te leheleted, Mária, a mi dicsõségünk tiszta kiáradása, Mária, a mi jóságunk képmása, a mi békénket adjuk a te Szívedbe! Ebben a tökéletes Szívben fogok én, a Fiú diadalt aratni. A mi Szívünk ó az isteni szeretet lángoló kemencéje ó, lesz a te Szíved. A mi Lelkünk lesz te lelked, és magasztos kincs, Paradicsom lesz számunkra. A mi Lelkünk lesz a te lelked. Igen, mert aki hozzánk csatlakozott, annak egy a lelke mivelünk.”

Õ az, akit oly nagyra becsültünk, akit oly sokan visszautasítanak, pedig õ a ti szemetek kenete, sebeitekre a balzsam, a ti kérésetek meghallgatásáért õ az irgalmas könyörgõ az Örök Atya elõtt, õ a ti lelketek közbenjárója és szószólója.

Gyenge ember!… Szentlelkem jegyese a templomok temploma, az ígéret földje a gyengék és nyomorúságosak számára, õ örök világosságomnak tükre. Vigasztalótok vigasztalója, fájdalmatok enyhítõje… Mit mondjon az ember? Mit mondhat az ember saját sátrában? Miképpen találhat halandó testében mennyeit, amit Atyám mindenható keze adott, amikor a bûn súlya terheli lelkét? Ember, te világosság és értelem nélkül irányítod lelkedet. Nyisd ki szívedet ma, ember, és akkor háromszorosan szent, isteni világosságom felfedi mindazokat a misztériumokat, amelyek felmérhetetlennek tûntek elõtted, és meg fogod érteni, hogy kicsoda a Napba öltözött Asszony.

Egész lényed felemelkedik, szíved ujjongani fog és elragadtatásba kerül, amikor szemedrõl lehull a fátyol, hogy lásd az áldott szíveknek áldott Szívét, a szentek közül a legszentebbet, azt a Szívet, amely semmihez sem hasonlítható, amely határtalan szeretettel, tüzes izzással és fényes ragyogással lángol. Akkor majd megérted barátom, hogy mi az erény, és miképpen lettem én, az Isten, ebben az erényes szûzi Szívben Istenóemberré. Meglátod akkor Megváltód Édesanyját, a próféták Anyját, a tanítványok Anyját, a karizmák Anyját, a diadal Anyját, a határtalan kegyelem Anyját, az egyedüli megváltás Anyját, az igazi Szõlõtõ szõlõskertjét. Meglátod az utak útját, amely mindenkit hozzám vezet, a mennyországnak minden ember számára kitárt kapuját, melyen keresztül belépve mindenki örök életet nyerhet.

Nem vetted észre, hogy Szívem mennyire meghatódik és mennyire kedves mindenkor az õ Szívének? Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e szívtõl, amely Királyotokat a világra hozta? áldja minden hívõ az õ Szívét! Ha az õ Szívét áldjátok, azáltal engem áldotok. Tiszteletreméltó Királynõként fogtok beszélni róla, ha egyszer megismeritek. Emeld fel szemedet, teremtés, az õ Szívére, és megígérem, hogy szüntelenül növekedni fogsz a ragyogásban. Szíved fel fog emelkedni az õ Szívének kemencéjébe, szíved dobogni fog a gyönyörûségtõl és el fog telni vele. úgy fogsz belépni Szívébe, mint aki belemerül a szeretet óceánjába, mivel olyan nagy az õ Szíve gazdagsága, mint a tenger, amely kiárad feléd, te pedig feléje sietsz. Az õ Szívében van az ég és Föld minden gazdagsága, és mind a tiéd lehet!

Mivel még mindig éjszaka borítja lelkedet és szívedet, kelj fel! Kelj fel, és emeld szemedet az õ Szívének ragyogó látványára, amelyet oly sok próféta szeretett volna látni saját életében, de nem látta. Kelj fel, és énekelj új himnuszt a Szentháromság himnuszának! Énekelj, és mondd: “Fivéreim, nõvéreim, jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a kegyelmek kegyelmének palástja! Jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a Királynõ világossága! Jöjjetek, hadd árnyékozzon be bennünket õ, akit a Szentlélek árnyékozott be!” Nem hallottad, hogy eljönnek a népek az õ világosságához, és hogy eljönnek a királyok az õ hajnali fényéhez, amikor végül majd diadalt arat az õ Szíve az én Szívemmel együtt? Misztérium ez a szívében gazdagnak, de várva várt áldás a szegénynek és alázatosnak…

Ó jöjjetek még, mielõtt rátok zúdulna a bûn áradata! Jöjjetek ebbe a bárkába, amely meg tud menteni benneteket! 9 Ne legyetek olyanok, mint Noé idejében õseitek, akik nem figyeltek. Jöjjetek a bárkába, és megmenekültök a bûn viharos vizeitõl és attól, hogy elpusztuljatok a bûn áradatában. Jöjjetek, és legyetek az iránta tanúsított hûségetek szerint a Közbenjáró megígért gyermekei! Ha hûségesek vagytok hozzá, azzal nekem adjátok át magatokat. Minden tisztelet, amelyet az õ Szívének adtok, kiegészül és felszáll hozzám, mivel olyan teljes a mi egységünk. Az õ Szívét tisztelve, az õ fényében minden rendelkezésemet jobban megértitek, mert az õ Szíve fogja vezetni szíveteket, és kezeteket maga a kegyelem trónja fogja kezében tartani. Mennyire áldottak lesztek, ha újból és újból tiszteletet nyújtotok Szívének. Jöjjetek õhozzá, az áldotthoz, aki azzal nyilvánítja ki anyai szeretetét gyermekei iránt, hogy megmutatja nekik a mennybe vezetõ utat. Jöjjetek Megváltótok Társmegváltójához, aki felajánlotta, hogy az õ szeretettõl égõ Szívét is szúrják keresztül értetek. Jöjjetek, és tiszteljétek e Szívet, amely ég mint lámpás és ott világít Szívemben és Szívem mellett.

Ha azt mondjátok: “Nekünk nincs szükségünk az õ Szívére!”, tudjátok meg, hogy valójában azt mondjátok: “Nincs szükségünk az Úr Szívére!” Tanuld meg, gyenge ember, hogy Szentséges Szívem annyira egyesült a ti Édesanyátok Szeplõtelen Szívével, hogy tökéletes egységében e két isteni Szív egy Szívvé lett. ünnepélyesen mondom nektek: Ha az õ Szívét elismeritek, akkor nemcsak az én Szívemet ismeritek el, hanem az Atyáét is. Hiszen mondottam, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem. Hogyha én az Atyában vagyok és az Atya énbennem, akkor az én Szívem is az Atyában van, az Õ Szíve pedig az enyémben. Megtagadja Szavamat , aki azt mondja, hogy nem vagyunk elválaszthatatlanok és Egy.

Ne légy lelked rabja és ne engedd, hogy megnyerjenek a világ érvei! Mondd, melyik teremtmény szíve hasonló Szûz Mária Szívéhez? Nincs Szûz Mária Szívéhez hasonló szív! Õ kezdettõl fogva tökéletes, születésétõl 10 kezdve szeplõtelen és kegyelemmel teljes, kegyelmében felülmúlja angyalaim kegyelmét. Ezért kérdezték egymást az angyalseregekben: “Ki lehet ez a fátyla mögött?” “Miért hajolnak meg a hegygerincek köszöntvén õt, amikor elhalad elõttük?” “Ki ez, akinek nincs folt a Szívén és Isten tetszésére van?” “Láttátok, hogy Isten egész teremtése lesüti szemét, amikor elõttük elhalad?” “Kicsoda õ, aki olyan, mint a forrás, és kegyelmével termékennyé teszi a kerteket, kicsoda az élõ víznek ez a forrása?” “Kicsoda õ, akinek Szíve ennyire tiszta és telve van isteni szeretettel, éjjel és nappal, nappal és éjjel Isten után sóhajtozik és aki teljes egységben van a Magasságbelivel?” “Ki ez a Szûz, aki erényei és kegyelmei gazdagságában mégis olyan alázatos, hogy a magasságos Isten nem veszi le róla szemét?”
Sok angyalom elnémult csodálkozásában, és nem találtak szavakat…

Ebben a Szívben, a kegyelem mélységében fejtettem ki hatalmamat. Az ég és Föld Alkotója, a kegyelem Alkotója meglelte mennyországát a mennyben, kegyelmét a kegyelemben, hogy a rabszolga állapotába kerüljön. A csodálatos alázathoz jöttem, hogy én szolgáljak és ne nekem szolgáljanak. Én, az egész emberiség Megváltója, a megígért Messiás, eljöttem Szentséges Szívem tökéletes képmásához, hogy megosszam vele a bánatot, az örömet, a szenvedést, a vértanúságot, a csodákat, az árulást, a kínszenvedést, az ostorozást, a keresztülszúrást és a keresztre feszítést. Szívünk együtt adott jóvátételt.

Szent Édesanyám földi életének minden pillanata a szeretet, a segítõkészség, az alázat és a tisztaság himnusza volt. Kincs õ az én kincseimbõl. Ebbe a Szent Szívbe jöttem el, az én Szentséges Szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Istenóemberré legyek és kövessem lépteit . 11 majd késõbb õ kövesse az enyémeket. 12Mondottam, hogy õ és én mindent megosztottunk egymással a keresztig.
A mi egységünk olyan bensõségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán Szívünkben érintkeztünk. Távollétemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szentlelkem egyedülálló hatalmában minden ismertté vált elõtte. Szûzi szívében mindenrõl tudott, mivel Isten az övé volt, õ meg Istené. Ily módon az örök Atya akarata volt az õ mindennapi tápláléka.

Ó teremtés! Lelkem mélységesen aggódik, amikor közületek oly sokan visszautasítják az õ Szívét! És angyalaim reszketnek ama nap miatt, amikor e népet vétkesnek nyilvánítom. De számotokra, akik tisztelitek és szeretitek õt, nyitva áll Szívének ajtaja, hogy rajta keresztül a mennybe jussatok. És azt fogom mondani neked, aki szereted és tiszteled õt: “Jöjj! A Földön oly nagy volt szereteted iránta, hogy ma lakóhelyedre jöhetsz, és leborulhatsz szent templomom elé”. 13 Teremtés, ez a nagy jel az égen 14 a Napba öltözött asszony, aki félelemben tartja a gonosz lelkeket, ez a nagy jel, amely megvilágítja az eget elûzve a sötétséget 15 nem más, mint az én Anyám. A sötétséggel szemben emeltem fel a Szent Szûzet, hogy lépteiteket vezetve, lángoló tûzoszlop legyen elõttetek éjszaka, nappal pedig Napotok legyen, hogy megvilágítsa ijesztõ sötétségeteket.

Azon a napon, amikor a Szentlélek által szûzi méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyben az égi seregek nagy sokasága énekelve dicsérte Istent:

“Dicsõség Istennek a magasságos mennyben,
és békesség az embereknek, akik kegyeinek örvendenek!”

Leszálltam tehát a mennybõl a mennybe, trónomról a trónomra… Igen, oda, ahol virágjában állt minden erény, és ahová magával ragadta Szentséges Szívemet tökéletes szeretetének illatával. A tökéletesnek Szíve páratlanul szeretetreméltó… Az õ Szíve, szeplõtelen fogantatásától kezdve szüntelen imádság, a jóvátétel tömjéne, folytonos imádás volt Isten elõtt. Ez az én szõlõskertem 16 akit Atyám erõs keze mûvelt meg, hogy meggyökeresedjen talajában az igazi Szõlõtõ.

Jöjjetek áldott Édesanyátok Szívéhez, amely fényes, mint a nappal! Jöjjetek, és fogadjátok végtelen sok kegyelmét, ami sugarakban árad kezébõl. Az én Szívem, amely telve van kegyelemmel és igazsággal, az õ kegyelemmel és igazsággal telt Szívében öltött testet. És most a mi eggyé vált két Szívünk le fogja gyõzni a keserves csapást, éspedig nem fizikai erõvel, nem is a fegyverek erejével, hanem szeretettel és áldozattal .


1 vö. Jel 12,1.
2 vö. Jel 10,6,
3 ennek jeleként van az Asszony lába alatt a Hold.
4 Jézus azért teszi hozzá az “is” szót, mert Õ, az Isten vált Isten-emberré.
5 Jézus hangos kiáltással fordult a Boldogasszony felé
6 Megértettem, hogy a szeretett Szentháromságnak
7 Jézus hirtelenül lehalkította hangját,és szomorúvá let
8 Megértettem,hogy az új Évát jelenti
9 áldott Édesanyánk Szívébe!
10 Szûz Mária kezdettõl fogva tökéletes szeplõtelen amióta Isten terveiben “megszületett”.
11 Jézus gyermekkorában Édesanyját követte,
12 megértettem, hogy Szûz Mária követte Jézust küldetésében.
13 a mi áldott Édesanyánk: Isten temploma.
14 Jel 12,1,
15 az ördögöt,
16 Szûz Mária,


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”