2014. december archívum

MEGKÉRDEZTEM JÉZUST EGY VÁLASZTOTTJÁN KERESZTÜL.A NORMAFAI JEGES KATASZTRÓFA OKÁRÓL.

JÉZUS VÁLASZA A KÖVETKEZŐ VOLT:

“ATYÁM SZENT HARAGJA LESÚJTOTT JEGES VIHAR FORMÁJÁBAN.TÜRELME FOGYTÁN VAN, MERT SZENT AKARATÁT SE NATÁLIA NŐVÉR KORÁBAN, SE MA, NEM TELJESÍTIK. ÉDESANYÁM ÉS ÉN NEM GYŐZÜNK IMÁDKOZNI HOZZÁ, HOGY HAZÁTOKBAN ENYHÍTSE A KÖZELGŐ HÁBORÚ BORZALMAIT.”
EZEK JÉZUS SZAVAI.
AZOKHOZ IS KÜLDJÉTEK EL. AKIK FELELŐSEK EZÉRT.
MI IMÁDKOZTUNK ÉS IMÁDKOZUNK A KÁPOLNA FELÉPÜLÉSÉÉRT.

a

2014. december 19. AZÉRT VAGYOK KÖZELEDBEN, HOGY ELRIASSZAM AZ ELLENSÉGEIDET

1989. december 18.

Vassulám, én az Úr, üldözõid szeme láttára foglak táplálni. Érezd át, mennyire fáj nekem, hogy e farkasok között látlak… Lelkem vigasztalhatatlan, és Szívem annyira szomorú, hogy angyalseregeket hívtam, jöjjenek és vigasztaljanak engem. Üldözõid mérgezett vizet itatnak veled, de irántad való nagy szeretetemben szüntelenül gyógyítgatlak. Félreállítom ezeket az akadályozókat, akik megvetnek benneteket angyalaim 1 , titeket, akik örömet szereztek Szívemnek, ha együtt vagyok veletek, és akik megvigasztaltok és megpihentettek engem. Bárányaim, akik kegyelmembõl kapjátok üzeneteimet, bárányaim, akik megpihentetitek Szívemet, forrón szeretett lelkeim, nem fogom végignézni, hogy a káinok megtámadjanak, ezek a káinok, akik bûnbe merülnek és nem hagynak fel szándékukkal, hogy torkotoknak essenek, ábeleim.

Uram! A káinok könyörtelenül támadnak bennünket. A régi idõkben megölték prófétáidat, és most meg akarják ismételni bûnüket. Az a céljuk, hogy lerombolják összes oltárodat, egyiket a másik után. Ki akarnak bennünket pusztítani számûzetésünk helyérõl!

Maradékom… oltárom… te, akit a porból emeltelek fel, hogy saját oltárommá, a Magasságbeli oltárává tegyelek és alakítsalak, te is egy vagy oltáraim közül, akiket a földkerekség különbözõ sarkaiba állítok, és akikbe izzó Szeretetlángom égõ vágyait öntöm. Mondom neked, hogy Káinnak, aki még gyilkolásra szomjazik, most velem kell szembenéznie, mert nem hagy fel azzal, hogy magjait, gonosz magjait az elõkészített talajba szórja, és ma azt eszi, amit learatott. Szembe kell majd néznie velem! Hallgass meg galambom: sem erejével, sem kardjával nem kényszeríthet téged, hogy vele menj a pusztaságba, és újból kiontsa véredet. Azt sem hagyom, hogy elfújja azt a lángot, amelyet én adtam neked .
Kis oltáraim, akik örömömre vagytok, legyetek bátrak, ne féljetek, saját fejére hull vissza minden bûne… és Izajás jövendölése ezekre a mai káinokra is érvényes, hogy én, az Úr “lusta lelket, világtalan szemet, és figyelmetlen fület adok nekik”, és õk még ma is ilyenek, és ilyenek lesznek mindig. Káint a pusztaságba vittem földjérõl, abba az országba, ahol nem én lakozom, ahol folyók módjára folyik a gonoszság, az nedvesíti partjait, és öntözi talaját. Az igazságosság elvitte szemem elõl, és mégis, amikor ma megmentésére siet az irgalom, és kezét nyújtja, hogy felemelje szemérõl a fátylat, akkor visszautasítja… Még a földalatti országokba is lementem, a múlt népeihez, hogy kiemeljem életedet a gödörbõl, Káin, de te mind a mai napig nem hallasz meg engem, és nem vagy hajlandó felismerni engem, a te Istenedet.
Vassula, galambom, ne félj! Szólj hangosan, mert Lelkemet adtam neked. Nehéz áthaladni ezen a számûzetésen, de melletted vagyok. Én, a te Szent Társad, melletted járok, beszélgetek veled, barátságomat és vigasztalásomat nyújtom neked. Azért vagyok közeledben, hogy lecsendesítsek és lecsillapítsak minden forgószelet, amely feltámad és meg akar ijeszteni téged. Azért vagyok közeledben, hogy elkergessem a farkasokat, amelyek azért jönnek, hogy rád vadásszanak. Azért vagyok közeledben, hogy megvédjem fejedet a tikkasztó Naptól. Azért vagyok közeledben kedvesem, hogy világosságommal elkergessem az utadba kerülõ viperákat és skorpiókat. Azon az úton vezetlek, amelyen haladnod kell. Mindennap elárasztalak tömjénemmel téged és azokat is, akik követnek minket. Megáldom minden lépésüket. Rajtatok tartom tekintetemet galambjaim, akikért elmentem a pusztaságba, hogy megkeresselek. Irántatok érzett szeretetem élõ tûz, és féltékenységem nagyobb, mint valaha. Hallgassátok hát énekem, pihenõhelyem nincs messze tõletek. Én szeretlek titeket a legjobban, és megajándékozlak benneteket szeretetemmel. Jöjjetek, és hallgassátok tanításomat! Tanításom világosság, amelyet elfelejtett a világ, pedig a szeme fénye lehetett volna.
Jöjj, mi ketten?

Igen, mindörökre Uram.

Mi ketten?

Mindörökre Szûzanyám!

Szeretlek.

a

2014. december 18. SENKI NE NYOMJON EL TÉGED! EGYESÍTSD EGY SZÍVBEN NÉPEMET!

1994. október 18.

Kis gyermekem, Jahve vagyok, a te örök Atyád. Magasra emeltelek a felbolydult tömeg fölé, hogy jelen légy udvaromban. Légy kitartó munkádban, és ajánld fel nekem elnyomóidat! Mondd:

“Atyám,
szabadíts meg igazságosságodban
a hazug nyelvtõl!
Jöjj sietve, Istenem,
nagy szeretetedben!
Adj választ nekem, Jahve!”

És most ezt mondom neked:
Gyermekem, gyermekem, még ha tízezreket állítana is ellened ellenségem, ne félj! Melletted vagyok, hogy megvédjelek. Jelenlétem a te pajzsod, ki olyan, mint én? Kihez hasonlíthatsz engem? Kihez mérhetsz engem? Ragyogás és fenség vagyok. Senki ne nyomjon el téged! Te vagy az, gyermekem, aki szentélyeimet helyre fogod állítani részemre. Nem saját dicsõségedre választottalak, hanem hogy áldd Nevemet. Nem a te dicsõségedre támaszottalak fel, hanem az én dicsõségemre. A tanítvány nyelvét adtam neked, hogy nap mint nap hirdesd üdvözítõ tervemet.

Állj munkába, ivadékom, és veled leszek! Olyan lángot adtam neked, amelyet senki sem tud eloltani. Növelni fogom benned csodáimat. Kincstáramban még sok csoda van. Csodáimat annak arányában adom, hogy hány ütést kapsz ellenségeidtõl. Fiam képmása által fog megjelenni helyedben, és felfedi magát társadalmatok elõtt. Ki állítja, hogy megfosztom õket a jelektõl? mondhatja-e bárki, hogy nem én magam igyekszem megóvni és meggyógyítani benneteket? Panaszkodhatóe bárki, hogy elrejtve tartom jobb kezemet? Ki az, aki királyi lakomát ad ebben a pusztaságban, ha nem én? 1

Ki tudja megrepeszteni a sziklát a pusztaságban, és ki oltja szomjatokat bõséges vízzel, ha nem én? 2 Nyisd ki szemedet, nemzedék, és figyeld csodáimat! És te, leányom, mivel megszabadítottalak, vezesd népemet házamba! Egyesítsd népemet házamban, ahol õk is elnyerik szabadságukat! Egyesítsd egy szívben népemet! Kövesd a paó rancsot: Ajkad tegyen tanúságot kegyelmeimrõl, éleszd fel ezt a pislákoló lángot, 3 folytasd oltáraim 4 és házam felépítését! Senki sem fogja megostromolni sátramat. 5 A gonosz lelkek dühödt légiója rejtõzik más sátrak alatt, 6 hogy kiírtsák a reményt, amelyet én adtam nektek, és félelmet keltsenek benneteket. De betegség fogja felemészteni testüket, és férgek fogják betakarni õket… Fogadd békémet, és szüntelenül könyörögjél a meg nem tértekért!

{Ekkor igen szomorúnak, fáradtnak éreztem Istent. Majd mint az apa, aki megosztja fájdalmát és rábízza szomorúságát gyermekére, Isten feltárta elõttem szomorúsága okát a következõkben:}

Gyermekem, fáj a Szívem, mert tekintetem bejárja a Földet, és amit látok, nem felel meg Szívem vágyainak… Atyátok minden felett uralkodik, de szabadságotok felett nem… és az ember megrontotta szabadságát… Kedvesem, imádkozz, hogy a haldoklóknak elég idejük legyen ahhoz, hogy rendbehozzák lelküket. A szeretet minden cseppje az õ üdvösségükre szolgál. Sokan lélegeznek még azok közül, akik a kõhalom alatt vannak. 7 Imádkozz értük, hogy felfrissítsd lelküket! Ne feledd, hogy téged azért szabadítottalak meg, hogy te viszont megszabadítsd azokat, akik a kövek alatt vannak!
Jöjj, én, Jahve, szeretlek! Megáldalak.


1 A királyi lakoma jelenti Isten csodáit és jeleit, valamint a Szentlélek mûveit, amelyeket oly bõkezûen áraszt ránk.
2 Megrepeszteni a sziklákat” Isten hatalmát jelképezi, aki folyóként küldi Szentlelkét abba a pusztaságba, amelyet mi alkottunk.
3 e haldokló nemzedéket,
4 a lelkek
5 Ez azt jelenti, hogy senki sem fog betörni lelkembe – a sátorba -, mivel lelkem Isten lakóhelye és az Õ birtoka.
6 Itt is lelket jelent a “sátor”. Isten arra utal, hogy a gonosz lelkek embereket használnak fel arra, hogy véghez vitessék velük mûveiket.,
7 Azt is megértettem, hogy már alig lélegeznek.

a

Egy fizika professzor szerint tudományos bizonyítékok vannak a “Tervező” létezésére

Az Oklahomai Egyetem egyik fizika professzorának, aki gyakran tölti idejét szétzúzott szubatomi részecskék tanulmányozásával a CERN laboratóriumban Svájcban (1), van egy másik hobbija – szétzúzni azt az elképzelést, hogy minden tudós szerint a világegyetem valamiféle kozmikus véletlen folytán jött létre.

Dr. Michael Strauss előadásán, melynek címe “Tudományos bizonyíték Isten létezésére” már sok diák és kortársa hallgathatta meg az ország számos egyetemén közel 15 év alatt, köztük a Stanford, a Dallasi és a Santa Barbara Egyetemen, legutóbb októberben a Missouri Egyetemen, azt mondta, hogy megfigyelhető és ellenőrizhető tudományos bizonyíték mutat egy “tervezőre, aki törődik az emberiséggel.

Ezt állítja egy kísérleti részecskefizikus szakértő, aki azt is mondja, hogy a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy az univerzum 14 milliárd éves, és hogy az úgynevezett “Nagy Bumm” során jött létre, melyet sok ember hallott már az ateista, vagy agnosztikus tudósoktól. (2)

De Strauss, aki a Higgs-bozon, “Isteni részecske” területén meglévő tudása és szakértelme miatt is ismert, azt mondta a mintegy 200 tanárból és diákból álló közönségének, akik megtöltötték az egyetem nézőterét, hogy a modern tudomány felfedezései bőséges bizonyíték nyújtanak a transzcendens, intelligens tervező létezésére, aki a világot teremtette, és mindennek célja van az emberiség számára.

Ellentmondás volt ugyanakkor az előadása során, hogy állítása szerint nem azért jött, hogy bármiféle Isten létezését bizonyítsa tudományosan. Megjegyezte, hogy ebben a témában még nem sikerült egyezségre jutnia a tudománynak. Ugyanakkor lényeges, és heves viták tárgya, amely méltó arra, hogy megvitassák, idézve Dr Stephen Hawking 2010-es “A nagy terv” című könyvét (3), hogy bemutassa a témát, amely még mindig a bolygó néhány legnagyobb elméjének a felülvizsgálata alatt áll.

Beszéde alatt Strauss lényegében azt állította, hogy Isten létezésének tudományos bizonyítékára a világegyetem keletkezésének tanulmányozása során találtak rá, a világegyetem tervére, amit Strauss “ritka Föld hipotézisnek” nevez.

Mint mondta, a történelmi időkben minden tudós hitt Istenben, és csak az utóbbi időben, az elmúlt mintegy 200 évben alapul a tudomány azon a feltételezésen, hogy nincsen olyan teremtő, aki uralná a mindenséget.

De 1929-ben Edwin Hubble felfedezte, hogy a világegyetem tágul, ami elvezetett a Nagy Bumm hipotézishez. Egyéb modern kísérletek is alátámasztják ezt az elméletet, mint például az univerzum hőmérséklete és az elemek kialakulása.

Az általános relativitáselmélet előrejelzése az, hogy a Nagy Bumm maga az eredete mindennek, amit ismerünk: tér, idő, anyag és energia.” – mondta Strauss a Dallasi Főiskola hallgatóinak az elmúlt évben. “Tehát a Nagy Bumm egyfajta hibás elnevezés. A Nagy Bumm felveti azt a gondolatot, hogy valami felrobbant, de a Nagy Bumm önmagában nem egy robbanás, hanem ez az eredete mindennek, amit az univerzumban ismerünk.

Ha a világegyetemben minden létrejött, azután a világegyetem okának mindent felülmúlónak kell lennie, az nem ennek a világnak a része,” – érvelt Strauss. “A tudomány belebotlott valami olyasmibe, amit a Biblia régen kijelentett, hogy az univerzumnak volt egy kezdete.

Strauss bizonyítékokat hozott fel Isten létezésére, hivatkozva a világegyetem látszólagos tervezettségére, utalva az anyag mennyiségére az univerzumban, a nukleáris erő nagyságára, és a szén kialakulására, melyek olyan finoman hangoltak, hogyha bármelyik paraméter ezek közül a legkisebb mértékben is módosult volna, akkor az emberi élet nem is létezne. Strauss kijelentette, hogy mintegy 100 hasonló finoman hangolt paraméter létezik.

Strauss “ritka Föld hipotézisében” azt részletezte, hogy mire lenne szükség egy Föld típusú bolygó véletlenszerű megalkotásához, egy olyan bolygóhoz, amely képes fenntartani nem csak a baktériumokat, hanem a magasabb rendű életformákat is, ahogy azt a sci-fi történetekben is megtalálhatjuk (gondoljunk a Star Trek M osztályú bolygóira). (4)

Kiemelte, hogy a Föld mitől egyedi a holdjával, hogy a Nap és a Naprendszer tökéletesen igazodik az élethez, hogy képes legyen túlélni. Kevés olyan bolygó van, ha van egyáltalán, mely körül egyetlen nagy hold kering, mely a megfelelő atmoszféra fenntartásában nyújt segítséget. Kevés olyan szomszéd van, mint a Jupiter, melynek olyan nagy a gravitációja, hogy magába szippantja a Földre veszélyt jelentő fenyegetéseket, mint az üstökösök és az aszteroidák.

Sőt, 322 olyan paraméter van, amelyek ahhoz szükségesek egy bolygón, hogy képes legyen fenntartani a formálódó intelligens életet, és ezen 322 paraméter bekövetkeztének a valószínűsége 10-282.

Nem valószínű, hogy a Földet valaha is sikerül reprodukálni,” – mondta Strauss.

Strauss az előadása közben sokat idézett olyan ateista vagy agnosztikus tudósoktól, akik nem hisznek Istenben, de még mindig elismerték egy magasabb hatalom lehetőségét a munkájuk során megfigyeltekből következően:

Paul Davies:Ha a fizika tervezés terméke, az univerzumnak kell, hogy legyen egy célja, és a modern fizika erősen azt sugallja nekem, hogy ez a cél bennünket is magában foglal.” – Superforce, 1984

Paul Ruben:A legnagyobb probléma az Ősrobbanás elmélettel filozófiai, talán teológiai: Mi volt az Ősrobbanás előtt?” – Nature, 1976

John Horgan:A multiverzum elmélet, a teoretikusok most már látják, szinte végtelen számú változatot jelent, amely szinte végtelen számú univerzumot ‘jósol’… persze egy elmélet, amely megjósol mindent, igazából nem jósol meg semmit.” – Scientific American, 2010

A Missouri Egyetemen tartott előadása előtt egy interjúban Strauss azt mondta, hogy a célja az, hogy arra ösztönözze hallgatóit, hogy kérdőjelezzék meg azt, amit úgy gondolnak, hogy tudnak, ami a tudományos érdeklődés fő szempontja.

Remélem rá tudom venni az embereket, hogy gondolkodjanak,” – mondta. “Gondolkodjanak el olyan módon, ahogy azt korábban nem tették.

Szenvedélyesen próbálom megérteni, hogy mi az, ami valóban igaz,” – tette hozzá Strauss. “A tudomány ezen területén az igazságot keressük az univerzumban. A Keresztények hisznek egy Istenben, amely bizonyítja az igazságot. Kell lennie valamilyen összefüggésnek, ezért fontos megvizsgálnunk, hogyan is néz ki ez az összefüggés.

ÚjVilágTudat

Kinevezték az első angliai anglikán női püspököt

Kinevezték az első angliai anglikán női püspököt szerdán a kétgyermekes családanya Libby Lane személyében. Mindazonáltal az anglikán egyházak között már számos más nemzeti egyház nevez ki régóta női püspököket.

Kinevezte szerdán első női püspökét a nagy-britanniai anglikán egyház (Church of England). Libby Lane kétgyermekes családanya lelkipásztor püspöki rangra emelését pontosan egy hónappal azután jelentették be, hogy az anglikán egyház legfőbb szabályalkotó testülete, az általános szinódus jóváhagyta a női püspökök szolgálatának engedélyezését célzó reformcsomagot.

Libby Lane a Stockport püspöke címet veszi fel, amikor január 26-án a yorki székesegyházban formálisan is püspöki rangra emelik. A brit kormány előterjesztése alapján II. Erzsébet királynő, a Church of England feje már jóváhagyását adta az első anglikán női püspök kinevezésére.
A legelső női anglikán püspököt, Florence Li Tim-Oit Hongkongban szentelték fel, 1944-ben, de ő lemondott a háború után. A hongkongi anglikán egyházmegye viszont már 1971-től hivatalosan is engedélyezte a női püspököket. A hetvenes években az Egyesült Államokban hatalmas vita volt a női püspökökről az ott episzkopálisnak nevezett anglikán egyházban, mikor számos női püspököt szenteltek fel az általános közgyűlés engedélye nélkül. 1976-ban engedélyezte a közgyűlés a női püspökök szentelését, így 1977-től törvényesen szenteltek női püspököket. Kanadában már 1975-ben engedélyezte ezt az ottani anglikán közgyűlés.
Az episzkopális egyház már régóta szentel női és homoszexuális püspököket is: 2004-ben Gene Robinson, New Hampshire püspöke volt az első, nyíltan meleg püspök, ezután időszakos tilalom következett a meleg püspököket illetően, az első leszbikus püspököt pedig, Mary Glasspoolt 2010-ben szentelték fel. Glasspool püspöki felszentelését ellenezte az anglikán egyház akkori vezetője, Rowan Williams canterbury érsek.
A nemzeti anglikán egyházak nagy önállóságot élveznek, csak névleg köti őket össze a canterbury érsek. Az anglikán egyházak szövetsége az Anglikán Közösség (Anglican Communion).

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141217_nagy_britannia_kineveztek_az_anglikan_egyhaz_elso_noi_puspoket

2014. december 17. SZERETET FOG URALKODNI MINDEN SZÍVBEN

1988. november 10

Szent Mihály:
Dicsõség Istennek!

Szûz Mánia:
Dicsõség Istennek!
1

Uram?

Én vagyok, várva vártam erre a pillanatra. 2

Hallgass meg Vassulám, jöjj, és érintsd meg Szentséges Szívemet, érezd Sebeit! Szentséges Szívemet fájdalom gyötri, és már nem lehet felismerni a sok seb miatt. A lelkek nem hallanak engem… százával esnek a Sátán hálójába..:

Késõbb:

Nem hagylak el téged, kicsim.Figyelj és írd: A nagy megpróbáltatás után, amelyen Egyházam átesik, nagy jelet fogtok látni az égen, és mindazok, akik szeretnek engem, örülni fognak és dicsérni fognak engem, de akik bemocskolták Szent Nevemet, még mélyebb sötétségbe és teljes tudatlanságba merülnek. Jelem áldás lesz mindazok számára, akik megtartották parancsolataimat. Mivel megtartották Szavamat, tiszteltek és dicsõítettek, õk voltak, és ma is õk Egyházam arany oszlopai, õk a szilárd alap és az Egyház testének erõs építménye. Belsejében õk a tisztító tömjén. Ezeket a lelkeket, én, az Úr fogom felmagasztalni és mindörökreúj Jeruzsálemembe helyezem õket. Föntrõl kapnak új lakóhelyet, mert föntrõl kapják meg új Nevemet, õk és én egy leszünk. Én népem, az én új Nevemmel már nem fognak téged istentelennek nevezni, mert visszaadom neked Nevemet. Amikor az én napom eljön, minden gonoszt elviszek és bezárok.Én, a Szeretet Ura, a Szeretet magjait fogom szárba szökkenteni ezen a Földön. Megnyitom a földet, és még a sziklákból is új forrásokat fakasztok. Virágba borítom kertemet . A ti kedvetekért megengedem szent angyalaimnak, hogy leszálljanak hozzátok, és tápláljanak benneteket. Megengedem szentjeimnek, hogy õk legyenek a ti tanítóitok, az én szent Szavamra tanítsanak, és barátként vezessenek benneteket. Szeretet fog uralkodni minden szívben, és az erényt koronaként fogják viselni népeim az én új Földemen. Már régesrég megígértem nektek ezt az új Földet, és én megtartom ígéretemet. Mindez hamarosan be fog teljesedni. Elõbb azonban még eljövök, hogy megtisztítsalak benneteket. Úgy tisztítalak meg, miként tûzben az aranyat. Ebben a tûzben minden tisztátalanság felemésztõdik. Mindezt meg kell tennem, hogy lemossak minden tisztátalanságot, amely kéregként takarja be ezt a Földet. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, ami már megtörtént és ami meg fog történni, szó szerint le van írva tekercsemben, abban a tekercsben, amelyet fel fognak nyitni, el fognak olvasni és le fognak nyelni. Én, az Úr saját Véremmel tisztítottam meg tekercsemet, tehát fogyasszátok el; olvassatok engem!

Imádkozz, teremtés, hogy leszálljon rátok a Bölcsesség, hogy tápláljon benneteket, és tegyen képessé arra, hogy felfedjétek azokat az igazságokat és misztériumokat, amelyek még el vannak rejtve Bölcsességem könyvében! Imádkozz a felismerésért! Tarts gyakran bûnbánatot, és én mindig megbocsátok neked. Leányom, fogadd békémet, szeretlek, mert megengeded nekem, hogy használjam kis kezedet. Mai üzenetemet így fejezem be: “Akinek füle van, hallja meg!” Jöjj, megáldalak. Mi ketten?

Mindörökké, Uram. Dicsértessék az Úr! Amen.


1 Ezt a hozzájuk intézett ima után mondták
2 Jézus és én égtünk a vágytól, hogy így találkozzunk.

2014. december 16. FEL FOGOM FEDNI ELÕTTÜK SZENT ARCOMAT A BETEGEK ÉS A SZEGÉNYEK MIATT JÖTTEM

1994. október 13.

Itt vagyok Uram, felkészültem amennyire csak tudtam, hogy tisztelettel és szeretettel szolgáljalak.

Béke legyen veled, lélek! Vassulám, mindig fogok neked alkalmat adni arra, hogy hirdesd üzeneteimet, bármennyire igyekeznek is feltartóztatni téged üldözõid… 1 vagy írd inkább így, üldözõink. Sohasem fogják elérni céljukat… én vagyok az ég és a Föld Ura…

Lelkem áldott gyermeke, engedd, hogy most újból igénybe vegyem kezedet! Továbbra is szólni fogok szájadon keresztül a nemzetekhez, és hogy felbátorítsalak, olykor fel fogom fedni elõttük Szent Arcomat. és rajtad is láthatóvá fogom tenni társadalmatok számára majdani dicsõséges testedet. Ezeket az adományokat Atyám kínálja fel, aki azért szeret téged, mert szeretsz engem. Meg fogom mutatni társadalmatoknak dicsõséges testednek, a romolhatatlan testnek ragyogását… 2 Ahhoz, hogy megmutassam neked országomba vezetõ utamat, engedd, hogy megszenteljelek. 3 Továbbra is meggyógyítom betegeiteket, és õk dicsérni fogják Nevemet.

Hallgass meg: Nevem felmagasztalására gyakran meg fogok jelenni helyedben, csodáimra és valóságos jelenlétemre emlékeztetve õket. általad fogom kinyilvánítani magamat, hogy mindenkinek megmutassam, miképpen vagyok benned és te énbennem, hogy elhiggyék: ÉN VAGYOK szavaidban. Gyermekem, az a szeretet van benned, amellyel Atyám szeret engem, ezért vagyok benned.
Mivel megnyerted mennyei Atyám tetszését, most megadta neked ezt az adományt, ezt a kimeríthetetlen kincset, amely többet ér a világ összes kincsénél. Újból eljövök hozzád, hogy halljad Isten szavát. Isten vagyok. Dicsõítsd Nevemet, és hirdesd csodáimat ennek a világnak, amelyet meghódítottam! Azt akarom, hogy megismerjék csodáimat és tudjanak róluk. Lássa meg ég és Föld dicsõségemet! Ne kételkedj tovább, hanem higgy most!… Meg fogok nyitni számodra egy igen fontos ajtót. 4

Hallgass meg most és Nevemben írd: Mondom nektek, az üdvösség eljön az elhagyottakhoz és azokhoz, akik sohasem kerestek engem. Vízre van szüksége a szegénynek és a nyomorúságosnak, az elhagyottnak és az éhezõnek, de nincs víz. 5 Nyelvük kiszáradt a szomjúságtól. Ezért fogok vizet adni nekik saját kezemmel. Nem vettétek észre, miképpen gyûjtöm össze a nyomorúságosokat? A haldoklókat?

Hívni fogom a bûnösöket és mindazokat, akiket papjaitok kemény szavakkal ostoroznak nap mint nap. 6 Örömre fogom váltani szomorúságukat, és amikor megkérdezik: “Velünk mi lesz? Mi is örökölhetjük országodat? Valóban megmenekülhetünk?” Így fogok válaszolni: “Meghallgattam könyörgéseteket, meg foglak menteni benneteket, nyomorúságosságotok által foglak megmenteni. Nem hallottad még, gyermekem, hogy én a betegek és a szegények miatt jöttem?”

Nem azokat fogom meghallgatni, akik azt kiáltják, hogy “Uram, Uram”, és nem teszik meg akaratomat. Nem azokat fogom meghallgatni, akik nap mint nap alapjaitokról beszélnek, de maguknak nincs alapjuk. Jaj nektek, gazdagok! Most tiszteletben részesültök, de temetéstek napján bezárul elõttetek országom, és nevetek ki lesz törölve az élet könyvébõl… és te, leányom, ne engedd, hogy szíved máshol idõzzön, mint az én Szívemben! Ne félj hirdetni irgalmas felszólításomat! Tiszteld Lelkemet! Növekedni fogok benned mindaddig, míg kész vagy magad megsemmisítve kicsi maradni. általad végbevitt mûveim meg fogják dicsõíteni Nevemet. Mi ketten? IC


1 az Úr itt habozott, majd a következõket mondta:
2 Sokan tanúsították ezt a különbözõ országokban. Úgy látták, hogy arcom porcelánhoz hasonlóan úgy ragyog, mintha fény áradna ki belõle, és mintha egészen fiatal lány lennék.
3 Tisztulások és megpróbáltatások által.
4 Nem mondta meg, melyik ajtót, de késõbb megértettem. Néhány nap múlva O’Carroll atyát minden nehézség ellenére magánkihallgatáson fogadta Bartholomaios konstantinápolyi pátriárka.
5 Jézus hasonlatokat használ beszédében. A meg nem tértekre, az elszéledt juhokra és a lelkileg képzetlenekre utal.
6 Néhány embert, akik Görögországban éppen megtértek az “Igaz élet Istenben” üzenet által, és életükben elõször járultak igaz szívvel a gyónáshoz, vágyva vágytak arra, hogy visszatérjenek az Egyházba és Istenre szomjaztak, kemény szavakkal ítélt el gyóntatójuk, amikor megtudta, hogy az üzenetek által tértek meg, és kiközösítéssel fenyegette õket.

2014. december 15. A SZERETET EMELJE HOZZÁM LELKEDET!

1997. május 21.

Uram, a Szentírás mondja: “A szegények esznek és jóllaknak.” (Zsolt 22,27.) Ma éhezõ szájunkat táplálod szavaddal, miért ez a nagy felzúdulás házad részérõl?

Mert kezed leveszi az álarcot az Egyházamba beszivárgott ellenségekrõl.

De hiszen fejüket csóválják és gúnyolódnak Szavadon!

Ne bosszankodj a gonoszok miatt! Eljön az a nap, amikor kiûzik õket az udvarból. 1 De te, te nem fogsz kardot viselni…

Elõzõ nap látomást adtál, amelyben oly boldognak, örvendezõnek láttalak!

Kedvesemre néztem…

Ó, mit is mondhatnék?

A Nevemet…

Jézus Krisztus, Istennek szeretett Fia, Megváltó.

Légy meghitt barátságban velem, ahogy azon a napon! Bízz bennem, amikor azt mondom, nem számít, akármi történik, mindvégig veled maradok ily módon. Hadd örvendezzen benned mindig a Szívem… 2 ártatlanságodban természetesen. Örülsz ennek a velem töltött napnak?

Királyom… fenségébe és dicsõségébe öltözötten, fényes és ragyogó ruhájában miképpen örülhet ennyire a Király egy féreg társaságának?

Nyomorúságosságoddal meghódítottad Királyodat. És téged, téged pedig meghódított mindaz, ami ÉN VAGYOK és ami te nem vagy.

Eljöttél valakihez, akinek nem volt hírneve, jó dolgokkal tápláltad az éhezõt. Dicsérni szeretnélek egész életemben!

Kedvesem tetszésemet fogja keresni, és én a Szívemre szorítom õt. Nem olvastad?

“Biztonságos helyre viszi a bûntelent.” 3

4Nem, ne mondj most semmit, csupán szeress… Szeretetet a Szeretetért, szívet a Szívért.! A szeretet emelje hozzám lelkedet.!


1 Nem vagyok biztos abban, hogy itt udvarról vagy mennyországról volt szó vagy Isten itt az Egyházra utalt.
2 Nem értettem jól, akkor hozzáfûzte a következõket.
3 Jb 22,30.
4 Éppen mondani akartam valamit.

2014. december 14. AZ A TERVEM, HOGY MEGMENTELEK BENNETEKET

1995. március 18.Párizs

(Két hét alatt behoztam az üzeneek leírásában felgyülemlett hat hónapos lemaradást. Két hétig megállás nélkül írtam, naponta hét-kilenc órát. Elhagytam minden adminisztrációt, ami lefoglalta Jézus idejét. Engedelmeskedtem Neki, és csak az írással foglalkoztam. Rövidre fogtam a telefonbeszélgetéseket is. A leveleket nem nyitottam ki, hanem elküldtem a Társasághoz, hogy az foglalkozzék velük. A találkozók programját sem én beszéltem meg, hanem az “Igaz élet Istenben” Társaság Franciaországban.)

Vassula, örömet szerez nekem igyekezeted. Nem vagy egyedül. …örülök, amikor komolyan veszed intõ szavamat és nem haladsz el mellette, ügyet sem vetve rá. Engedd, hogy én legyek irányítód és lelki vezetõd! Beléd helyeztem mentõ tervemet, hogy rajtad keresztül az én akaratom vigye véghez üzeneteimet. Engedd, hogy most kissé tovább igénybe vegyelek! Tarts ki kötelességedben, és örömmel tedd meg! Számodra az én társaságom az édességek édessége. Ne félj, ha tövisek és tüskés bokrok akadnak utadba, ezekkel mindenképpen találkoznod kell. Fel foglak emelni, hogy elhaladj felettük. Nem fognak téged bántani. Növeld szõlõskertemet, leányom! Megsokasítom gyümölcseit és végtelen nagy lesz határa. Az a tervem, hogy megmentelek benneteket, de nagylelkûségre van szükségem ahhoz, hogy jóvátegyétek e nemzedék bûnét. Nagy az én szomorúságom, amint látom, hogy a lelkek arra a tûzre jutnak, amelyet ellenségem készített.

Én vagyok az élet Forrása!

1 Az én keblembõl élõ víz folyik! Jöjjetek! Jöjjetek, és igyatok! Nem foglak vádolni benneteket. Aki szomjas, jöjjön hozzám! én vagyok az élet, itt állok elõttetek és közöttetek…
Leányom, egész sereg angyal lesz melletted, hogy elkísérjen küldetésedben. 2 én, Jézus, megáldalak és azt mondom:

“Lo tedhal!” 3


1 Jézus hirtelen hangosan felkiáltott.
2 A párizsi Kongresszusi Palotában tartandó találkozómra.
3 Ne félj – arámul, Jézus anyanyelvén.

„Uram, pogányok törtek be örökségedbe, szent templomodat meggyalázták”

Útmutatás tanácstalan katolikusoknak

Ahogy már többször kifejtettem, szerintem a végső időkre megjósolt szenvedések, melyek a hűségesnek megmaradni akaró katolikusokra várnak, elsősorban nem fizikaik, hanem lelkiek lesznek. Ezekről a szenvedésekről szól a következő két levélrészlet: az első 2000-ből, a másik napjainkból származik. A helyzet 2000 óta nem hogy javult, de inkább rohamosan romlott a katolikusok számára. Ez a lelki szenvedés nem látványosan, nem nagy tömegek előtt zajlik, hanem a teljes magányban – ami jelentősen növeli mértékét –, következésképpen mások javára szóló gyümölcsei, ha vannak ilyenek egyáltalán, szintén nem látványos megtérésekből állnak, mint az ókor cirkuszaiban, nyilvános kivégzéseinél, és ezért se vigaszt, se bizonyosságot nem nyújthatnak. Ma jobban, mint valaha, szükség lenne egy hiteles vezetőre, aki egyfelől bíztatna, másfelől mindig, minden elágazásnál mutatná a helyes utat. A lelki szenvedés mértékét az is növeli, hogy a megmaradt kicsiny nyáj tagjai és a világ között napról napra mélyebb szakadék tátong, ami szinte emberfeletti hitet, meggyőződést követel arra, hogy elhiggyük, hogy a mi utunk a helyes. Hiszen akárhova nézünk, csak azt látjuk, hogy enélkül is „kiválóan” működik minden. Egy hasonlattal élve: miközben mi egy szál ingben és elemózsia nélkül gyalog haladunk a távolban levő célunk, örök üdvösségünk felé, mellettünk gyönyörű, gazdagon megrakott modern járművökön rohan el mindenki ugyanoda, és nekünk mégis hinnünk kell, hogy mi érünk oda biztosan, és nem ők. Ahhoz, hogy kitartsunk, hogy ne kéredzkedjünk fel egy száznegyvennel robogó kocsiba, azt is hinnünk kell, hogy a látszat ellenére, a mi utunk az egyedül helyes, az igaz, ez vezet egyedül Istenhez, és a többi valahol szakadékban végződik. Mindez nem arra szolgál, hogy másokat elítéljünk, hanem hogy erőnk legyen a kitartáshoz, ahhoz az úthoz, melyről hisszük, tudjuk, hogy Isten jelölte ki minden katolikus számára.

http://katolikus-honlap.hu/1402/zaby7.htm


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”