2014. december archívum

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

A LEGSZENTEBB KARÁCSONY

8. üzenet: 2008. december 25. csütörtök Gábriel arkangyal Az idõ közel: Az átalakulás a küszöbön áll Amikor az éjféli misérõl hazamentem, leültem szobám padlójára, és Jézus nevét kezdtem ismételgetni szívemben. Nem tudom megmondani, mennyi ideig maradhattam így, de hirtelen hideg borzongás futott végig rajtam. Kinyitottam szememet és teljes sötétségbe pillantottam. Meg akartam érinteni a padlót, de lábaim alatt már nem a szõnyeget éreztem, hanem valami enyhén hideget, melyrõl érzékeim azt súgták, hogy homok lehet. Ebben a teljes sötétségben egyszer csak nem messze tõlem mélyvörös fény kezdett derengeni. Felismertem egy trónt, de csak hátulról. Így azt sem láttam, ki ül a trónon. A trónuson ülõnek csak a bal kezét láttam és azt, hogy ebben a kezében egy golyót tart. A fény egyre erõteljesebbé vált és én egyre több mindent ismertem fel ebben a Semmiben. A golyó a trónon ülõ kezében mozogni látszott.
Felismertem, hogy két személy térdelt a trón elõtt, egy-egy csészét tartva a kezükben. Félelemmel telve néztek a trónra. Akkor mindketten kivettek valamit a csészéjükbõl – úgy nézett ki, mint az ostya, de fekete volt. Megették és a köszönet és az elégedettség arckifejezése töltötte el a térdeplõk arcát. Végül egyikük rám tekintett, kajánul vigyorgott és ezt mondta:

“Nem akadályozhatod meg! Elvetették az utat, és nem ismerik többé a titkot! Elrejtettük, és soha senki nem fogja újra megtalálni! Aki keresi, kudarcot fog vallani! Aki felkutatására vállalkozik, halál fia lesz!”

Még láttam, amint a két alak meghajol a trónuson ülõ elõtt, majd a vörös fény kialudt és én ismét a sötétségbe néztem. Egy ideig nem történt semmi. Azután egy fényt láttam felderengeni magam elõtt. Amint közelebb jött, Gábriel arkangyalt ismertem fel. Bal kezében egy lámpást tartott. Ebbõl jött a csodálatos fény, amit már egyszer a hegyi városban is láttam. A jobb kezében egy vándorbotot tartott. Úgy tûnt, a ruhája egyszerû világos anyagból készült, fején pedig liliomkoszorút viselt. Olyan boldogság sugárzott az arcáról, amilyet én rajta még nem láttam.

“A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve Te, az Ég áldott gyermeke! A te szívedben a Magasságbeli szeretetének tüze ég. Te, a Fény reménységének hordozója: Vidd el a fényt a sötétségbe! Az idõ közel: Nagy változás elõtt álltok. Csodálatosak a Magasságbeli tettei, mert közben sok szív felgyulladt az Õ hívására. A harcosok serege növekszik. Imák áradnak Isten felé, amelyek megörvendeztetik Õt. A tûz szétterjed, és egyik lélekrõl a másikra kap. Tartsatok ki és hallgassatok a szavakra, amelyek közvetítésével engem megbíztak. Eltelt egy hónap. Egy hónap, amely a legjobban tükrözi, milyen törvénynek engedelmeskedtek ti a földön! Ha meg akarjátok ismerni az Igazság útját, meg kell értenetek, milyen titkot próbáltok ma megérteni. Isten emberré lesz. Õ maga jön, hogy megmutassa nektek az utat, mely az Õ szeretetébe visszavezet. Ehhez azonban meg kell tanulnotok számotokra már idegenné vált érzékekkel megismerni. Az ISTEN-rõl való beszéd olyan, mint valami kellemetlen betegség a világban. A RÓLA szóló sok beszéd a gondolatok olyan szálait szövi bennetek, melyek ellenkeznek Isten igazi természetével. A sok beszéd gondolkodásra késztet titeket. És ott veti el az ellenség az õ magvait. A lélek gondolkodásában merevvé válik, és törvényeket alkot; hagyja magát félrevezetni, elvakítani és olyan következtetésekre jut, melyek következményei nem világosak. Ezért kell megtanulnotok a földi léteteket feladni, és a hit misztériumában teljesen elmerülni.

A hitben születik meg az EGY iráni igazi érzék.
A hitben megszûnik a gondolkodás, és kivirágozhat a Lét. A zsenge vetésnek ebbõl a csírájából a megismerés útján keresztül egy csodálatos fa ? az Élet Fája ? fog kihajtani. Minden lélek a teremtéskor kapott egy magot a szívébe. Mélyen elrejtve és jól õrizve. Aki a hitben ennek ismét tudatára ébred, az már rálépett az útra. Ezzel kiválasztja életének az útját, egy olyan utat, amin kertjének kertészeként járhat, amelynek célja az, hogy fáinak árnyékában idõzzön, és a megismerés segítségével a Világ Fényére várjon.

Mondom nektek: Hallgassanak az ajkak, mert a test szavai mulandó szavakat szólnak. De a lélek éneke megnyitja a kaput a misztériumhoz, és felismerteti azt veletek. Egykor, midõn már felismertétek, amikor magatokat az egyetlen Teremtõ tükörképeként megtapasztaltátok, akkor a földi utat választottátok. Egy olyan utat, melyet rátok róttak;azonban nem teherként, hanem hogy az igaz megismerés ajándékára felkészítsen. Egy olyan utat, mely csak a földi dolgok miatt válik majdnem megvalósíthatatlanná és fájdalmassá. Tegyétek félre a földi dolgokat, így meg fogjátok érteni.

Gyermekem: A te szívedbe is oda lett ültetve a csíra. Te is megtalálhattad az utat. Még ha egyelõre nem is tudod, hova fog téged vezetni, akkor is kövesd. Kövesd a Magasságbeli szavában bízva. Az Õ szeretete az, ami neked megmutatja az utat. Menj el Isten gyermekeihez és vedd el az ettõl az úttól való félelmüket! Vedd el a boldogságtól való félelmüket. Vedd el Isten gyermekeinek ettõl – a ti satnya és ködös értelmetek számára olyannyira félelmetes -végtelenségtõl való félelmeit. Ebben a végtelenségben be tudtok lépni Isten szeretetének igazi királyságába, és szét tudjátok robbantani gondolkodásmódotok korlátoltságát. Ha megértettétek, hogyan emeljétek Istenhez lelketeket, és hogyan mélyedjetek el az Õ szeretetében, akkor megváltoztatjátok a földi dolgok útját.
A látható világ a láthatatlan világot követi. A látható világ a földi dolgok királysága – a láthatatlan világ az Ég királysága. Minden láthatóban van láthatatlan, de semmi látható nincs a láthatatlanban! A látható királya nem a láthatatlan királya. Mindenek felett áll Isten végtelensége ? a Fény végtelensége és a határtalan Szeretet. A láthatatlan mindent megtehet és örök. A látható nem tehet meg mindent és mulandó. Az emberben egyesül ez a titok. Azonban a láthatónak kell a láthatatlant szolgálnia és nem fordítva!

Mily nagyon panaszkodnak az angyalok az Égben, hogy ti a földi királynak engedelmeskedtek. A mulandóságnak e fejedelme még az Istenembert is próbálta megkísérteni, de nem sikerült neki. A jászol titka ? a láthatatlan királya eljön a látható királyságába. Kinyilvánítja és aláveti magát a földi királynak. Õ, aki nemcsak a láthatatlan királya, hanem maga az egyedüli Teremtõ, eljön ebbe a világba, hogy gyermekeinek a hazafelé vezetõ utat kinyilatkoztassa.

Évszázadok teltek el, és az Út feledésbe merült. A misztérium útját éppen azok az emberek fátyolozták el, akiknek Isten gyermekei hitüket ajándékozták, és hagyták magukat általuk elvakítani és félrevezetni, és szolgaként alávetették magukat nekik. De az is megtörtént, hogy ezek az emberek már maguk sem ismerték az Igazságot. Milyen nagy volt az atyák panasza! Úgy tûnt, az Igazság elveszett. És mégis: Õ álladóan itt volt. Most az Igazság vetése újra kicsírázik, és a Gonosz megpróbálja megsemmisíteni. Már most is démonok seregei vannak közöttetek és a kürtök felharsanására várnak. Nehéz idõ lesz, de nem elviselhetetlen. Csak bizakodva maradjatok meg hitetekben. A Fény megmutatja nektekaz utat.”

Ekkor a távolban egy fényt vettem észre. Fényesen világított, mint egy ragyogó csillag. Az arkangyal vándorbotjával rámutatott a távoli, ragyogó fényre és mélyen meghajolt. Aztán ismét mosolyogva hozzám fordult.
“Isten irgalma veled van és szeretetének fénye állandóan fölötted ragyog. Ideje menni. A misztérium útja kezdetét veszi. Hamarosan beköszönt az Új Év. Próbáld megérteni ezeket a szavakat. Mindent elmondtam ? egy hónapod van a megértésére. Szeretett gyermek: Indulj a városodba. Mondtam neked, hogy ott fog kezdõdni és neked jelen kell lenni, amikor elkezdõdik. Ne menekülj, amikor az alvilág egyik kapuja kitárul és megpróbálja eloltani az égõ szíveket.

Közösségben imádkozzatok fivéreitekkel és nõvéreitekkel, és adjátok tovább az üzenetet! Életed legyen világító fáklya és élõ tanúság!

Már megmondtam, hogy eljön az idõ, amikor el kell menned azokhoz, akik hívnak téged. Azokat, akik követni akarnak téged, vidd magaddal, a többiekkel maradj szoros kapcsolatban. Amit Isten tõletek kíván, már kihirdette. Már csak a földet kell megmûvelni, hogy az aratásra jó gyümölcsöt teremjen. Mutasd a kezeidet!”
Bár nem tudtam, mért kéri ezt tõlem, megmutattam neki a kezeimet. Pillantása komoly lett. A vándorbotot a földbe szúrta, és a lámpást a botra akasztotta. Aztán kezeit körülbelül tíz centiméternyivel az enyémek fölé tartotta. Akkor láttam, amint kezeibõl fény áradt át az enyémbe. Felpillantott a sötétségbe és nyugodt hangon azt mondta:

“TE tiszta szeretet és igaz élet, TE búzaszem és forrás. TE kenyér és víz. Tekints le a TE kiválasztott eszközödre és áldd meg õt. Ezek a kezek NEKED akarnak szolgálni és a TE szereteted tüzét akarják a világban hordozni. Hûségesen akarnak NEKED engedelmeskedni. Erõsítsd meg ezt a szolgát leheleted ajándékaival és óvd meg õt a bukástól. Reménység van ezekben a kezekben ? de ez a remény csak a TE szereteted által él. Küldd le a TE fényedet és töltsd el ezt a gyermeket! Egyedül TÉGED illet minden dicsõség és a teremtés dicshimnusza.”

Elhallgatott. A fény kialudt, õ lehajtotta fejét, és azt mondta:

“Az Ég szeretett gyermeke: Megkaptad a fényt, amely szíveket képes felgyújtani. Ez az adomány nagy ajándék, de nagy felelõsséggel van összekötve. Tanulj meg bánni vele és általa a világ üdvösségét szolgálni! Te, az angyalok reménye: A Mindenható Isten áldása nyugszik rajtad. Az Õ Szeretete izzik a szívedben. A Mennyei Királynõ oltalmazón tárja föléd anyai kezeit, és angyalok állnak oltalmazón és segítve oldaladon. Elkezdõdik. Fegyverkezzetek az imára! Akkor látjuk viszont egymást, amikor márelkezdõdött.”

Ez alkalommal Gábriel arkangyal nem rajzolt keresztet a homlokomra. Leemelte a vándorbotról a lámpást. A vándorbotot is magához vette, aztán még egyszer a horizonton látható világító fény felé mutatott. Mellém állt és a fény hirtelen elkezdett felénk közelíteni. Nagyon gyorsan közeledett és egyre nagyobb lett. Úgy tûnt, mintha egy óriási tûzgolyó száguldana felénk. Hirtelen rápillantottam az arkangyalra. Õ, arcán sugárzó örömmel nézte a közelgõ tûzgolyót. Ismét a tûzgolyóra néztem. Olyan volt, mint egy óriási nap. Semmi félelmet nem éreztem, hanem megteltem örömmel. Egyre világosabb lett. Csak most vettem észre, hogy körülöttünk semmi sem volt a homokon kívül ? csak egy sivatag. Kék ég és sivatag. Semmi más. Kápráztató fény és forróság. A tûzgolyó egyre közelített és végül megállt felettünk. Ezt az érzést nem tudom leírni. Szavakkal nem tudom kifejezni. Teljes csend volt.
Semmit sem lehetett hallani. És ekkor halk suttogást hallottam a semmibõl:

“Veled vagyok!”

Ezután egy csapásra kialudt a fény és ismét sötét lett. Körbetapogatóztam és megéreztem a padlószõnyeget a lábam alatt. Ismét a szobámban voltam. Négy óra huszonnyolc perc volt.

a

2014. december 25. MA SZÜLETETT EGY GYERMEK

Karácsony, 1990. december 25.

“Nevedet hirdetni fogom testvéreim* elõtt,
és a közösségben dicsõítlek Téged” 1

akár tetszik nekik 2, akár nem.

Leányom, bár sokan nem ismerik a békéhez és az egységhez vezetõ utat, ne keseredj el! Remélj bennem! Hamarosan eljövök, hogy megvigasztaljalak. És gyermekem, a te könyörgésedet mindenki hallotta a mennyben. 3 Eljövök, hogy egyesítselek benneteket.
Szavam elhangzott, és akaratom teljesülni fog.
Addig is szólj ahhoz a nemzethez, amelyet sohasem ismertél, és add át azt a tanítást, amelyet tõlem kaptál. Ha pedig valamely “bölcs” olykor azért vádol, mert Atyádnak szólítasz, emlékeztesd õket, hogy ma született egy Gyermek, akinek Neve:

“Csodálatos, Tanácsadó, Erõs, Isten,
Örök Atya és a Béke Fejedelme.” 4

Imádkozz azokért, akik magukat törvénytudónak nevezik, hogy lelkük váljék alázatossá és szegénnyé!
Imádkozz, hogy minden nemzet eljusson az én világosságomba, és megszabaduljon a bosszúvágytól, ami a szívét mardossa, és hogy az én békémbe takarhassam szívét.
Imádkozz, hogy a kelet kössön békét a nyugattal, és az észak a déllel!
Imádkozz, hogy váljék alázattá az a szertelen gõg és fennhéjázás, amely hatalmába kerítette egyes pásztoraimat.
Imádkozz, hogy megértsék, mire gondoltam, amikor azt mondtam: “Aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki elsõ akar lenni, legyen cselédetek.” Igen, ahogy “az Emberfia sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Õ szolgáljon és odaadja életét váltságul sokakért” 5
Uratokat, engem kövessetek, és élni fogtok!

1990. december 30.

Uram és Megváltóm?

Én vagyok! Légy gyönyörûségemre, és dolgozz értem, imádkozz hozzám, és ne feledkezz meg rólam! Jöjj!


1 Zsolt 22,23
2 A görögkeletieknek.
3 Az egységért.
4 Iz 9,5.
5 Máté 20, 26-28

a

“De aki kisebb a mennyek országában, nagyobb nála”

“Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.” – ezt mondja Krisztus keresztelő Jánosra.

Ezek a szavak Krisztus tevékenységének nagyságára, annak alapvető, más szellemi vezetőkénél nagyságrendekkel nagyobb erejére világítanak rá.

Krisztus fogantatását, fejlődését, születését is jelek kísérték, és habár a születésének körülményeiről csak néhány sort ír az Újszövetség, elmondhatjuk, hogy már ekkor több csoda történik, mint a legtöbb próféta idejében összesen.

A napkeleti bölcsek érkezése is egy ilyen jel. Milyen érdekes, hogy annak a bizonyos csillagnak a fényét Izraelben senki sem látta, és nem is tudta vagy akarta követni, csak a három napkeletről érkező bölcs. Ennélfogva egy ilyen jelet nem is tudtak értelmezni. A bölcs szónak a jelentése egyébként a prófétáéval rokon. Ha pedig a bölcsek napkeletről érkeznek, akkor ez egyben arra is utal, hogy igen kevés volt a bölcs akkoriban Izraelben, ha volt egyáltalán.

Furcsa kettős érzése van az embernek: egyrészről mivel Krisztus is a prófétákra hivatkozik, és elismeri őket, azt sejtjük, hogy az ószövetségi ember hite ugyanolyan mint az újszövetségié, vagyis a hívő ember mindig ugyanaz. Másrészről meg azt látjuk, hogy Krisztusnak minden ember számára utat kellett mutatnia, mert akkora volt a szellemi sötétség, hogy már senki nem értett semmit, a próféták eltűntek, és az emberek leginkább a bűnre és az Isten bosszantására törekedtek. Vagyis igaz, hogy egykor voltak próféták Izraelben, de ez a nép teljesen kifordulva önmagából, már régóta nem tartotta magát szellemi örökségéhez. Elveszett a hit.

A Mennyek Országának, Isten Királyságának szemmel nem látható jelenlétét elsősorban a megtért és valóban hívő emberek jelzik. A tiszta hit azonban jelen korunkban is olyan ritka, hogy az emberiség létszámához képest elenyészőnek tekinthető. Jelenleg nincs sem egyedül hívő gyülekezet, sem ország. Az emberek emberi rendeléseket és tanításokat, magyarázatokat követnek, amelyek többnyire inkább messzebb visznek az igazságtól, mintsem közelítenének hozzá. Ez volt Krisztus előtt is.

Keresztelő János a régi tanítások értelmezése és a saját útmutatásai alapján mindent megtett, amit megtehetett. Eddig juthatott el az ember. Krisztus után következve mint tanító nemzedékének legtisztább gondolkodója volt. Napjainknak is vannak igen művelt tanítói, akik minden képességük szerint a legjobbra törekednek és megpróbálják elérni a legmagasabb szellemi szintet. Azonban ez nem sikerül nekik, mivel túl sok az akadály, a téves hagyomány, a tévtanítás, aminek korlátait át kellene törniük.

Krisztus a korának minden szellemi akadályát nem csak hogy áttörte, de az emberek számára utat mutatva őket is egy magasabb szintre emelte. Magasabb szintre, mint ahová saját erejéből ember valaha is eljuthatott volna. A hit nem volt más, hiszen helyes hit volt, viszont a kor színvonalához képest a legmagasabb szintű. A legteljesebb megértés, a helyes megértés, a tiszta és teljes hit. A Mennyek Országának a közelsége, a szellemi szabadság és erő jelenléte, a tökéletes rend és igazság megnyilvánulása. Ezt bizonyították a csodák is, születésétől kezdve.

Krisztus tanítványai közül egy, aki a helyes úton járt, többet ért mint a legműveltebb zsidó teológus, vagy a régi tanítások alapján prófétai szintre jutott ember. Mára ez a helyes út elveszni látszik, de ki tudja? Talán a prófétai idők megint eljönnek és a Mennyek Országa ismét szétterjed a földön.


http://www.hidfo.net.ru/2014/12/24/de-aki-kisebb-mennyek-orszagaban-nagyobb-nala

a

2014. december 24. SZERETET VAGYOK

Karácsony elõestéje, 1988. december 24.

Jézus?

Én vagyok, kedves.

Ma van születésed elõestéje.. Uram! Annyira örülök szeretett Uram, Szentek Szentje!

Dicsértessék a mi Urunk!
Ó Istenem,
meríts el engem szentségedben,
és mutasd meg nekem,
hogyan kell szentül élni!
Meríts el engem tisztaságodban,
Örök Egy,
és tisztíts meg engem!
Szeretett Uram,
szentelj meg minket, gyermekeidet,
és egyesíts bennünket egy nyájban,
hogy egyetlen tabernákulum körül
dicsõítsünk és dicsérjünk Téged!
Engedd meg Igazságod Szentlelkének,
hogy leszálljon ránk,
és megmutassa nekünk az Igazságot!
A Te Világosságod legyen vezetõnk
ebben a sötétségben,
vezess az Igazságra,
egy pásztorra bízva minket, amíg el nem jössz!
JÖJJ EL Uram!

Ó szeretett lélek, én foglak benneteket egyetlen nyájba gyûjteni, két karom lesz kerítésetek, és Szentséges Szívem otthonotok.A Szeretet Szeretetként tér vissza, igen szeretteim, imádkozzatok visszatérésemért! Szeretet vagyok, az Élet Forrása, ezért jöjjetek hozzám, Szabadítótokhoz, jöjjetek…

Igen, Uram.

2014. december 23. GYÖNYÖRÛSÉGEMET LELELEM MINDEN TISZTA SZÍVBEN

1994. június 10.
USA Fairfield

Uram? Szolgálatodra állok.

ÉN VAGYOK. Itt vagyok, melletted állok. Helyezd belém bizalmadat, és biztonságban leszel. Ó leányom, mondd meg nekik, mondd meg, hogy Szívem csupa szeretet és irgalom! A Lélek, akit nektek küldök, majd emlékeztet az igazságra, és arra, hogy ÉN VAGYOK. Figyelj és írj!

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Gyönyörûségemet lelem minden tiszta szívben. Az az én örömöm, ha látom, hogy szemetek csak a mennyei dolgokat keresi. Az az én dicsõségem, ha hozzám jöttök, és ezt mondjátok: “Itt vagyok… itt vagyok”, és felajánljátok szíveteket nekem, hogy birtokommá alakítsam és uralkodjak benne. Az a pompám és ragyogásom, ha tisztán megõrzitek szentélyemet, 1 és fenségem dicsõséges birtokává teszitek. Az az én uralmam, ha nyomorúságotokban és szegénységetekben így tudtok kiáltani: “Hozsanna! Hozsanna a Királynak, aki megmentett minket az örökkévalóságra”…

Ez az én dicsõségem… áldozatotok árán kertté teszem sivatagaitokat… Szeretetetek által feltámasztom a halottakat. 2 Irántam, Istenetek iránti szomjatok által megvigasztaltok és megsebzett Szívem vigasztaló balzsamává váltok… Emeld fel szemedet, gyermekem, és tekints Õrá, aki lehajol a magasból, hogy magához emeljen téged. Jöjjetek városaim, és egy szívvel, egy lélekkel mondjátok el az imát, amelyre tanítottalak. 3

(Imádkozzátok el!)

Megáldalak benneteket Szentséges Szívembõl. Megáldalak, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 lelkünket,
2 A lelkileg halottakat.
3 A Miatyánkot.

Erdogan: hazaárulás a fogamzásgátlás

Hazaárulásnak nevezte a fogamzásgátló szerek használatát a török államfő – jelentette hétfőn a helyi média.

Recep Tayyip Erdogan egyik bizalmasa, Mustafa Kefeli üzletember fiának vasárnapi lakodalmán házassági tanúként fejtette ki álláspontját. A jegyespárhoz intézett beszédében, amelyről videót is közzétett több hírportál, leszögezte: “egy vagy két gyerek nem elég. A nemzetünk erősítéséhez dinamikusabb és fiatalabb népességre van szükség” – fogalmazott, arra kérve a házasulandókat, hogy legalább három gyermeket vállaljanak, javítva ezzel is a népesedési statisztikákon. Erdogan attól tart, hogy a csökkenő születési arányszám aláássa az ország gazdasági erejét.

“Egy gyerek az egyedüllét szinonimája, kettő a versengésé, három az egyensúlyé, négy pedig a bőségé. Isten pedig gondoskodik a többiről” – fogalmazott az augusztus óta hivatalban lévő török elnök.

A 11 éven át kormányfőként szolgáló Erdogan már korábban is beszélt arról, hogy a nőknek legalább három gyermeket kellene világra hozniuk, továbbá novemberben azzal bosszantotta fel a feministákat, hogy “természetellenesnek” nevezte a nők és a férfiak egyenjogúságát.

A török elnök, akinek két fia és két lánya van, 2012-ben be akarta tiltatni az abortuszt, de a közvélemény felháborodása miatt végül elállt tervétől.

A törökországi népességnövekedés az utóbbi években lelassult, és a több mint 76 millió lakosú országban az élveszületési ráta tavaly a hivatalos statisztikák szerint 2,07 százalék volt.

MTI

2014. december 22. OROSZORSZÁG FELLÁZADT ELLENEM

1991. szeptember 3.

Uram, életünk Atyja és Mestere,
ne hagyj el bennünket most,
és a megpróbáltatás napjaiban!
Uram, életünk Atyja és Mestere,
segítsd Oroszországot, hogy növekedjék Lelkedben!
Te keresztülszúrtad a vörös sárkányt,
amely ostroma alatt tartotta.
Uram, életünk Atyja és Mestere,
ments meg minket a lázadótól,
aki még mindig közöttünk van!

Ó gyermekem, tisztító tüzemmel foglak tanítani benneteket. Várj, és látni fogsz.
Figyelj most, és írj gyermekem: nemrég még nem hitte a világ legtöbb nemzete, hogy az ellenség, a vörös sárkány ilyen hirtelen elveszíti hatalmát Oroszországban. Vassula, ha nõvéred, Oroszország ellenem lázadt, az a világ bûnei és gonoszsága miatt történt. A zsarnokság alulról jön.

Hogyan érezték magukat gyermekei, azok a vértanúk, akik Hozzád tartoznak?

Hogyan is tudnám leírni, hogy mit szenvedtek át gyermekei? Mihez tudnám hasonlítani, leányom? Az egész menny gyászolta gyermekeit. Fiai segítség nélkül maradtak, és ki volt körülöttük, aki gyászolta volna õket? Volt-e közöttük valaki, aki elég erõs lett volna ahhoz, hogy keresztülszúrja a sárkányt? Hogyan lett volna, hiszen bõrük rászáradt csontjaikra. Gyermekei kenyeret koldultak, elnyomta õket az ellenség, és összerogytak terhük alatt.
Ha titokban eljöttek, hogy karjaimban keressenek menedéket, szigorúan megbüntették õket. Nem engedték meg nekik, hogy kimutassák irántam való buzgóságukat. Üldözõik a viperáknál is gyorsabbak voltak, és minden lépésüket megfigyelték. Ha felmerült a gyanú, hogy az Élet könyvét matracuk alá rejtették, zaklatták, nyomon követték, majd letartóztatták gyermekeimet.
Ó leányom, szemem szüntelenül sírt, mert az kellett látnom, hogy e nemzetet karddal hallgattatták el. Papokat és prófétákat börtönöztek be, és arra kényszerítették õket, hogy sötétségben éljenek. Közülük sokakat szemem láttára öltek meg könyörtelenül. A világ bûne és gonoszsága a szárazság víztelen országává tette ezt a nemzetet, mely egykor nyíltan tisztelt és dicsért engem, és ragyogó volt, mint a zafír, maga volt a gyönyörûség vára.
Mondom neked leányom, hogy Oroszország, a te nõvéred még nem mutatta meg, mit fog véghezvinni az én Nevemben: Még el kell jönnie a nagy ünnepnapnak, és nagyon szeretném, ha már itt lenne! Imádkozz, imádkozz e dicsõséges napért!

1991. szeptember 9.

Jézusom?

Én vagyok. Szeress engem Vassulám, az enyhíti Atyám haragját e nemzedék miatt.
Imádkoztam érted, kicsim, az Atyához, hogy szabadítson meg téged attól a “tövistõl”, amelyet átvettél tõlem… 1

Uram, kérlek erõsíts meg abban, amiért idejöttem. Szeretnék meghallgatni egy szakaszt a Szentírásból, amit Te jelölsz ki nekem! 2

“Atyám, ha lehetséges, vedd el tõlem ezt a kelyhet,
de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd!”

Légy áldott, én foglak vezetni.


1 Felajánlottam Jézusnak, hogy átveszem Tõle “tövisét”. Ez egy tövissel kevesebbet jelentett Jézusnak. Errõl a tövisrõl az 1991. június 18-i üzenetben volt szó, amelyet egy szeretett személytõl kapott, aki erõsen üldözi az üzenetet. A Sátán összezavarta õt, és most erre használja.
2 Találomra kinyitom a Szent Bibliát, és ujjam Luk 22,42. versére mutat:

Az adventi ember – Van emberem

János ev. 5:1-11

Adventi vasárnapokon ünnepi készülődésünkben a bethesdai beteg vezet bennünket. Ő a nagy várakozó, az adventi ember képe és szimbóluma, aki 38 hosszú éve várja betegsége gyógyulását a tó gyógyító vizétől.

Jézus egy ünnepre Jeruzsálembe korán érkezvén kiment a híres tóhoz, amelynek vize sokaknak gyógyulást hozott már, hogy maga is lássa azt, s a betegeket, akik várták a víz mozdulását, hogy akkor sietve-rohanva elsőként léphessenek a tóba – és végre meggyógyulva lépjenek partra. Nem gondolom, hogy ezeknek a betegségben szenvedő nyomorult embereknek sok látogatója akadt volna. Hiszen kit érdekelhet beteg, magatehetetlen emberek társasága: vakoké, sántáké, aszott testűeké? Akik jajgatnak, kiáltoznak, siránkoznak, könyörögnek, vagy koldulnak? Aki közéjük téved is olykor, az is sietve hagyja ott őket, szinte menekülve az emberi nyomorúság ilyen halmozott tömege közeléből.

1. Jézus nem a csodatevő vízhez megy le, hogy ujjai között tapogassa ki annak csodatevő erejét. Nem. Jézus a betegek közé megy, akik a tó körüli öt tornácban tengetik beteg életüket. Azok között is megáll egy mellett, aki bizonyára a legrégibb, legöregebb és már elhíresült beteg volt – a nyomorultak doyenje: a 38 éve beteg. Jézus Krisztusban a betegek, nyomorultak és kivetettek világában egyszerre csak megjelent az isteni irgalom: a Krisztus Jézus!

A 2000 évvel ezelőtti római világ brutálisan kegyetlen rabszolga birodalom volt. Falanxokba szervezett légióival sorra hódította meg az akkor ismert világot. Leverte és kegyetlenül kivégezte a hatalma ellen lázadókat. Rómából délre vezető Via Appia mellett végelláthatatlanul sorakoztak a keresztfákra szegezett ellenségei. Az apának joga volt elfogadni, vagy elvetni gyermekét, az úr nemcsak adhatta-vehette rabszolgáját, de meg is ölhette, mert azt még ember-számba se vették!

Egy ilyen hideg, szívtelen és irgalmatlan világban jelent meg a szeretetből fakadó irgalmasság: Krisztus. Ha azt kérded miért terjedt rettenetes üldözések ellenére is futótűzként a kereszténység? A felelt erre az, mert a velejéig hitetlen, kegyetlen és embertelen világban intézményes formában, megjelent, győzedelmeskedett és azt átalakította Krisztus Keresztény Egyháza. Ebből törvényszerűen következik az ellenkezője is, hogy ha a világból kiszorítják, kivetik mert megvetik a Keresztény Egyház létét, elveit és szolgálatát – mint aminek tanúi vagyunk modern korunkban –, akkor olyan mértékben tűnik el világunkból a szeretetből fakadó irgalmasság és esünk vissza a kereszténység előtti irgalmatlan, önző, kegyetlen és embertelen-szubhumán pogány világba, melynek tragikus jelei az újfajta rabszolgaságok megjelenése, forradalmak, világ és helyi háborúk, valamint a terrorizmus elburjánzása. Lassan de biztosan eluralja világunkat, ha ugyan már meg nem tette, az új-pogányság a réginek minden formájával és megnyilvánulásával.

2. Egyszer csak megáll e nagy beteg nyoszolyája mellett egy fiatal idegen, akit sohasem látott: Jézus. Aki szánakozva nézett rá, s átérezvén betegsége nyomorúságát és annak hosszú idejét, váratlanul megkérdezte, amit soha senki eddig meg nem kérdezett tőle: „Akarsz-é meggyógyulni?” (6 v.).

Kétezer év távlatából ez a kérdés hangzik az irdatlan időn át és most elérkezik e beteg korhoz amelyben élünk s amely számos betegség alatt szenved, nyög és haldoklik. Minden korban mindenki tudta, hogy a világ beteg. Gyógyítani mindig is megpróbálták. Hadvezérek úgy, hogy más népeket meghódítottak, s a legyőzöttek rabszolga munkájával, javaival, és kincseivel gazdagították magukat és népüket. A felfedezők eladdig ismeretlen világrészek felfedezésére, meghódítására és birtokba vételére indultak. Kiirtották az őslakosságot, s gyarmatként csatolták országaikhoz azokat kegyetlen kizsákmányolásnak alávetve. A politikusok pedig mindig újra osztották a világot hatalmi érdekeik szerint. Modern korunkban kezdve a Szent Szövetségtől, az első és a második világháború békediktátumain át. Szenvtelenül régi, történelmi országokat töröltek el, s újakat kreáltak, abban a tévhitben, hogy a világbéke korszakát teremtik meg. Az első világháborúról azt hitték, hogy az lesz az „utolsó háború”, és 20 év múlva újra dübörögtek a még rettenetesebb fegyverek. Azóta egy nap sem telt el, hogy valahol a világban ne lett volna háború. Vajon ma nem vetítődik-e az emberiségre a közelgő harmadik világháború sötét réme? Krisztus itt áll és megkérdezi halálosan beteg világunktól: Akarsz-é meggyógyulni?

Krisztus megáll az ő beteg Egyháza mellett is, amely évszázados belső meghasonlottságban él. Amely erőtlenné vált a világgal való küzdelmében, s amelybe behatolt a kételkedés szelleme, melynek bizonyságtétele száradttá lett, élete meggyengült, hívei hátat fordítanak és csendesen elhagyják. Lehet, hogy mi már-már feladjuk a küzdelmet, de nem Jézus. Ő megáll a sokféle betegségben szenvedő és erőtlen Egyháza mellett és megkérdezi: „Akarsz-é meggyógyulni?”

És Krisztus megáll előtted is, aki gyengeségben, erőtlenségben önmagadról való lemondásban talán betegen és egyedül hagyatva tengeted életed napjait: miért és meddig? Aki már belefáradtál a hosszú, kilátástalan küzdelembe a napi malom-taposásba, az emberek önzésébe, gonoszságába, szenvtelenségébe és irgalmatlanságába. Aki vállaidon életed súlyos terheit cipeled: a sikertelenségeket, a kihasználásokat, becsapásokat, a keserűségeket, az elhagyatottságodat, az életed kibírhatatlan és végtelen magánosságát. És már méregeted, vajon hány lépés megtételére lesz még erőd, mielőtt végképpen feladnád és összeroskadnál. És most előtted áll Krisztus és megkérdi tőled is: „Akarsz-é meggyógyulni?”

3. Ne azt feleld, amit a bethesdai beteg panaszolt, hogy „Nincs emberem!”. Hiszen pontosan az a Te embered, aki a kérdést feltette: Jézus Krisztus, az Isten Fia a Te Megváltód, Ő a Te Embered! És Embere a Világ, és benne az Egyház gyógyulásának!

Valaki előállhat, és azt vetheti ellen, hogy mindez csak üres szónoki beszéd! Már hogyan lehetne egy 2000 éve élt személy jelen ma és döntő hatást gyakorolni a mai emberekre, a világ ezernyi problémájára és még az egyházára is? És ezen túl, hogyan lehet egy személy egyszerre, szimultán módon jelen ezernyi vagy még több hívő embernek?

Ehhez hasonló kérdésre kerestek és találtak megoldást Lutheránus teológusok a 18-ik században. Az ő problémájuk az úrvacsora tanából eredt. Tudni kell, hogy a lutheránus teológia Jézus Krisztus valóságos jelenlétéről tud az úrvacsorai jegyekben. A probléma az volt, hogy miképpen lehet Krisztus egyszerre jelen ezer oltáron? A megoldást a Communicatio idiomatum tantételében fogalmazták meg, azaz, hogy a mennybéli Krisztus részesül Isten attribútumaiban.

Eszerint a feltámadott és megdicsőült Krisztus osztozik Isten mindenütt-jelenvalóságában, omnipresentia-jában. Keresztény vallásunk egyik jellemzője, hogy nekünk nem csak vallásalapítónk és szent könyvük van – Jézus Krisztus és a Biblia – más vallásoknak is van alapítójuk és szent könyvük. Hanem nekünk feltámadott és Élő Urunk is van! Ebből következik, hogy vallásunk igazi lényege, éltető eleme és haszna a hívőnek az Élő Urral való személyes, mindennapi kapcsolata. Akinek keresztje alá teszi le vétkeit, kezére hagyja életét, terveit és terheit. Akitől belső békességet, tanácsot, útmutatást, biztatást, és erőt nyer mindennapi életéhez.

Ilyen haszna más vallásoknak aligha lehet! Egy egyszerű hasonlat megvilágítja ezt. Akinek Internetje van számítógépén, az egy és ugyanazt a híradót tudja nézni és hallgatni a világ minden pontján, egy-és-különböző időben is. Nos, ha ez a csoda vetített képekkel megoldható, mennyivel inkább valóság lehet az egy más, magasan fejlett rendszerű világban, amilyen az Isten országa!

Jézus Krisztus adventi gyógyító parancsa Világunknak, Egyházunknak és nekünk is szól, ha meg akarsz gyógyulni:

„Kelj fel…és járj – de Vele!

Dr. Pungur József

2014. december 21. JAJ AZOKNAK, AKIK RÁTAPOSNAK LELKEMRE!

1989. február I5.

Vassulám, soha ne veszítsd el bátorságodat, mert elõtted állok. Kivel tudnál engem összehasonlítani? Én vagyok a Kezdet és a Vég, az örök Egy, mert én vagyok, voltam és mindörökkön örökké leszek. Szavamat meg fogják ismerni mindenütt az égbolt alatt. Akik Szavam ellen lázadnak, meg fogják tapasztalni, hogy az ösztöke ellen rugdalóznak. Még sok üldözõ támad a világ minden sarkában. Mint óriási gránitsziklák, kerítést alakítanak, hogy eltorlaszolják utamat az egész emberiség felé. Kezdettõl fogva ismerem szívtelenségüket! Tele vannak kérkedéssel és csalással, letarolt pusztaság. Hiába kelnek fel seregeik, egyetlen leheletemmel legyõzöm, elsöpröm õket. Én vagyok az Úr, a Szent és engem úgy ismernek, mint aki legyõzte a királyokat és a királyságokat, hogy megismerjék Szavamat. Hatalmammal trónokat borítottam fel és megszégyenítettem azokat, akik magukat “tekintélynek”tartották. És most is így lesz. Megfosztom õket ruháiktól mindenki szeme láttára.

Elég sokáig késleltettem haragomat. Én, az Úr, ma ünnepélyesen felszólítom õket, hogy szálljanak le trónjaikról, és tartsanak bûnbánatot! Lelkem továbbra is kiárad az egész emberiségre. Nem lesz olyan ember – bármennyire is erõlködik -, aki meg tudná gátolni Lelkem kiáradását! Jaj azoknak, akik rátaposnak Lelkemre! A hûtleneket és a képmutatókat elsodrom leheletemmel. Ha tudnák, mennyire visszatartom igazságosságomat, hogy rájuk ne sújtson, nem hagynák abba az imádkozást, és bûnbánatot tartanának. Ha tudnák, hogy mit kínálok fel nekik, és ki az, aki azt mondja nekik: “Egyesüljetek! Egyesüljetek! Legyetek eggyé, miként az Atya és én, Egy és ugyanaz vagyunk!”De õk nem akarnak meghallani, mert nem értettek meg. Figyelmeztettem õket, de nem figyeltek, és nem is hitték el. Teljes komolysággal mondom, hogy az óra közel, egyre jobban fenyeget! Itt van a leszámolás ideje! Egyetlen ember sem mondhatja, hogy nem figyelmeztettelek benneteket erre az órára. Még a halottak is megmozdultak kiáltásomat hallva… még õk is. 1 Én az Úr, életre keltem a halottakat is, igen! Életre fogom kelteni azokat a holttesteket, amelyek meghallották kiáltásomat. Élõ fényoszloppá alakítom õket. Egyeseket Egyházam szilárd pillérévé teszek, és mindegyikük jobb kezébe adom tekercsemet, bal kezébe pedig lámpásomat, hogy vezetõjük legyen. A tanítvány szavát adom nekik, és elõttetek fogom szolgálatukat fogadni. Minden nemzetnek bemutatom hûségüket, és a Föld egyik végébõl a másikig fogják hirdetni az igazságot. Megígérem nektek, hogy miként a föld új növényt terem, és a kert rügyet fakaszt, úgy fogom én, az Úr felébreszteni ezeket a holttesteket, és magam mondom meg nekik új Nevemet . Jöjj, légy velem gyermek, maradj Atyád karjaiban! Mi ketten?

Mindörökkön örökké, Uram.

Rajzold le Nevemet!

Igen .

MEGKERESEM A BÛNÖST

1989.február 15.

Uram, oly sok ember szeretne Tõled “személyes”üzeneteket kapni. Kérdéseik közül egyesek nagyon világiasak. Vannak, akik egyfajta “tájékoztató hivatalnak”tartanak engem az ég felé.

Vassula, sokuknak válaszoltam már. Rátalálhatnak a válaszra a Szentírásban és ebben az üzenetben.

Uram, engedd meg mégis, hogy nevüket felsoroljam Neked!

Nyugodtan sorold!

( Megtettem )

Jegyesem, olyan kérdésekre nem felelek, amelyek nem méltóak Szentségemhez. Hívom azt, aki alázatos, feltámasztom a halottakat, bátorítom a gyengét, megkeresem a bûnöst. Számtalanszor hívom az istentelent . Mostantól kezdve ezek lesznek a személyes üzenetek, ahogyan ti nevezitek. Soha ne fáradj bele az írásba! Légy olyan okos, mint most! Jöjj mindig, és elõször engem kérdezz meg!

Uram, idõnként anélkül is adsz személyes üzenetet, hogy valaki kérné, éppen úgy, mint ezt.

Én fogok választani és dönteni. Én vezetlek téged, füledbe súgom, amit mondani akarok. Jöjj, mi ketten!


1989. február 17.

Ma tartjuk csoportunk találkozóját, ahol imádkozunk, a Szentírást és az üzeneteket olvassuk. Jézus?

Én vagyok. Kedvesem, kövesd programomat! Egész idõ alatt veletek vagyok. Jöjj, együtt fogunk munkálkodni. Mi ketten.


1 Isten hangja nagyon szomorú volt.

2014. december 20. Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

1995. május 30. Vissza Betlehembe

Vassula, veled vagyok, és mindössze szeretetet kérek tõled. Mondd meg nekik és értesd meg velük, hogy a szeretet az égbe vezetõ út, a szeretet meghódítja a szíveket és kiterjeszti országomat! A szeretet a kulcs a hitehagyás megszüntetéséhez. A szeretetet ingyen kapjátok, kérjétek a szeretet adományát, és megadom nektek. Szeretetem mondanivalóját minden nemzet megkapta 1 Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetérõl való görögkeletiek, de voltak Athénbõl is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, O’Carroll atya kivételével Betlehembõl való római katolikusok. és aki akarja, meg fogja hallani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de szeretettel imádkozzatok! Nyissátok ki szíveteket, és meggyógyítalak titeket. Szeretettel fizessetek a rosszért, keressétek a jót, és a Jóság válaszolni fog nektek a magasságból és a mi hasonlatosságunkra fog megváltoztatni benneteket. Mindent tudok, és minden dolgot megfigyelek, de amit ebben a nemzedékben látok, az nem hasonlít hozzánk. Kihívó viselkedést, erõszakot, kapzsiságot, beképzeltséget és olyan gonoszságot látok, ami felülmúlja a gonosz lelkek gonoszságát. Ellenem és minden szent dolog ellen való lázadást szít, és olyan bûnöket követ el nemzedéketek, melyek tönkre tehetik lelketeket. Bûn minden rossz cselekedet… Emeljétek fel szemeteket, és igyekezzetek engem megtalálni! Ne legyetek a világ szépségének áldozatai, mert az ilyenfajta szépség imádata sok bûnnek okozója.

A vadállat hasonlatosságára dolgoztad ki tervedet, nemzedék, hogy megkoronázd gonoszságodat és a vadállattal együtt fogod elkövetni bûnödet,

hogy megszüntesd örök áldozatomat és helyébe felállítsd a vészthozó undokságot.

Nem hallottad?

“Amikor az igaz elfordul az igazságtól
és gonoszságot mûvel,
akkor azért hal meg, vagyis
elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bûnös elfordul a bûntõl,
amit elkövetett,
s a törvényhez és az igazsághoz igazodik,
megmenti életét.
Magába szállt
és elfordult elkövetett bûneitõl,
azért életben marad, és nem hal meg.” 2

Szemembõl véres könnyek hullanak és zokogok. Ó milyen bánatot okozol nekem, nemzedék! Mert halál kúszott be házadba, és te nem vetted észre! Oly kevesen bánják meg bûneiket… közületek legtöbben nem mondják, amit mondanod kellene, nemzedék. Nem bánod meg bûneidet, és gonoszságodban nem mondod: “Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?” Bûneitek megbánásának legkisebb jelére megbocsátok és elfelejtem vétketeket. Boldog az az ember, aki elmélkedik szavaimon és felszólításaimon és jó érzékkel megfontolja. Meg fog menekülni. Megáldalak, teljes Szívembõl megáldalak. IC


1 Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.
2 Ez 18,26-28.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]