2014. december archívum

2014. december 31. AJÁNLJÁTOK FEL MAGATOKAT SZENTSÉGES SZÍVEMNEK! KERESZTEM LESZ A BENNÜNKET ÖSSZEKÖTÕ JEL

1992. május 5.

Gyermekem, az én békémet adom neked. Írd:
Én vagyok a ti Királyotok, és azért vagyok itt, hogy keresztet rajzoljak mindazok homlokára, akik õszinték és igazán szeretnek engem. Mondjátok el velem együtt a Szentséges Szívemhez szóló felajánló imát 1 , és mialatt elmondjátok, ujjammal rátok rajzolom jelemet. Keresztem lesz a bennünket összekötõ jel. Szeretni foglak benneteket teljes Szívembõl, meg foglak õrizni és illatommal foglak megillatosítani.
Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és Boldogságos Édesanyátok Szeplõtelen Szívének, hogy szíveteket az én kertemmé, pihenõhelyemmé és palotámmá tehessem.
Teljes szívvel térjetek vissza hozzám! Ne jöjjetek és ne álljatok elém megosztott szívvel! Jöjjetek, és áldásomat adom rátok, míg elõttem elhaladtok. Én vagyok a ti Reménységetek. Szólaljatok meg, és szívbõl hívjatok segítségül, akkor én úgy adom ajkatokra a szót, hogy dicsérjetek és tiszteljetek engem. Fiaim, leányaim, legyetek szelídek egymáshoz! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, hogy az ítélet napján kegyelmet találjatok nálam! Mondom nektek, eljönnek azok a napok, amikor az éretlen gyümölcs többé nem lesz jó semmire, mert Királyotok, aki ma hozzátok szól, ki fogja nyilvánítani dicsõségét, és ti színrõl színre fogjátok Õt látni: Boldogok azok, akik készen állnak fogadásomra! A Magasságbeli örököseinek fogják nevezni õket. Legyetek egyek! Az Ecclesia új életre kel!

Boldogságos Édesanyánk szól hozzánk:

Szívem gyermekei, e napokban láthatjátok, miként teszi tönkre, miként pusztítja el magát a világ. A Föld tönkreteszi gyermekeimet, elpusztítja õket, és sok családban hoz csapást csapásra. A Föld alapja megrendül attól a gonoszságtól, amit elkövetnek. Mondom nektek, amíg megengeditek az ördögnek, hogy rabságába ejtsen benneteket, addig sokakat fog betemetni a bûn pora. Kérlek benneteket és könyörgök hozzátok, hogy temessétek el mindazt, ami nem szent. Még meddig haboztok, hogy útra keljetek és megkeressétek Õt, aki a legjobban szeret benneteket, a ti Hitveseteket és Teremtõtöket? Õ váltott meg benneteket és adta örökségül az országot, amelyet nektek készített a világ kezdetétõl. Õ hív benneteket egész napon át.
Ti lehettek e nemzedék építõi és palántázói. Ti lehettek a Föld helyreállítói. Fizessetek a Föld bûneiért böjttel, áldozattal és szívbõl jövõ imával! Boldogok a békeszerzõk, Isten fiainak fogják hívni õket.
Fogadjátok áldásaimat!


1 1992. január 26-án diktálta nekem a Szentséges Szív
a

2014. december 30. TISZTELD EZT A TERMÉST, TISZTELD HÁZASSÁGUNKAT!

1993. június 5.

Vassula, a házasságot tisztelni kell és szentnek kell tartani! Eljegyeztelek magamnak1 és arra tanítottalak, hogy támaszkodj kegyelmemre. Lelkedet Istened oltárává és menyasszonyává tettem. Engedelmességre tanítottalak és arra, hogy utasíts vissza mindent, ami nem az enyém. Mint Jegyes rád bíztam érdekeimet, fegyelemre tanítottalak, egyszerû testi teremtmény. Én, az Örökkévaló dédelgettelek. Megtérésed tõlem való! Kiárasztottam rád tanításomat mint próféciát. Kezd elfogyni irántad való türelmem, Vassula! Vétkes vagy abban, hogy (…..)2,ami ugyanaz, mint (…..) Ezt mind abba kell hagynod! Saját képmásom hasonlatosságára újítottalak meg, és szeretlek. És te miért (…..)? De lásd, az én hûségem örökké megmarad a te hûtlenséged ellenére is.

Inkább keményen mondom el ezeket, hogy emlékeztesselek, milyen különleges küldetést kaptál. És mostantól fogva, nincs megalkuvás… nincs! Én nem értek egyet ezekkel. Élj oly módon, ahogy én akarom, mivel benned élek. Ne élj vissza türelmemmel!
Ó még egy dolgot… írd3: Igen! Mondd meg nekem, mi lett egykori lelkesedésedbõl? Azt kell talán mondanom, hogy nem vagy megbízható? Ahelyett, hogy ösztönös indíttatásaidnak engednél, amelyek miatt megítélhetnek téged, emeld fel hozzám szemedet, az én érdekeimet keresd és belõlem meríts életet! Fedd fel az emberiség elõtt dicsõségem gazdagságát! Ne félj! Sohasem veszem vissza az adományokat, amelyeket adtam neked, és választásomat sem vonom vissza, de egy kérdést szeretnék feltenni: miért fordítottad el rólam tekintetedet?

Nem tudom.

Tudod!

Lehet, hogy azért, mert nem szívesen látlak haragosan?

Próbáld még egyszer…

Lehet, hogy azért, mert nem akartam látni, hogy nem vagy egy véleményen velem?

Igen! Igen, Vassula. Egész szívedet add át nekem! Beszélj!

Vedd szívemet Uram!

Mondd el!

Egyáltalán húsból van-e szívem, vagy kõvé változott?

Csak ha elszakadsz tõlem, akkor lesz kõvé…

Akkor még van remény számomra…

Elküldtelek, hogy arasd le a termést, amelyért nem te fáradoztál. Tiszteld ezt a termést, tiszteld házasságunkat! Most tanuld meg, hogy éppoly szigorú is tudok lenni, mint kedves ! Késedelem nélkül fordítsd a világ javára a termést, amelyért én magam munkálkodtam! Te pedig ne aggódj, téged magamba oltottalak, és te részem vagy. Ezért akarom, hogy teljesen igaz légy! Jöjj, és tisztelj engem azáltal, hogy megemlékezel jelenlétemrõl! IC


1 Utalás Iz 54,5-re: „Mert maga Teremtõd lesz a hitvesed, a seregek Ura a neve”
2 Jézus tapintatosan tiszteletben tartotta kívánságomat, hogy ezt ne kelljen leírnom.
3 Jézus rám nézett, és láttam szemén, hogy nincs velem megelégedve, sõt szinte már haragos.
a

Egy időszak határa

Vagy pontosabban nevezhetnénk egy „korszak” határának is. Átismételve a Kék könyv év végi utolsó üzeneteit, megtapasztalhatjuk, hogy már az első évekkel kezdődően nagyon sokatmondó és megrázó eseményeket tárt fel a Szűzanya azoknak a papoknak, akik elfogadták meghívását, felajánlották önmagukat Szeplőtelen Szívének és csatlakoztak a Máriás Papi Mozgalomhoz, az akkori idők viharos, megrázó eseményeit higgadtan, kiegyensúlyozottan tudták feldolgozni, értelmezni és élni, ezen van a lényeg. Ami megtévesztő, hogy már azóta az első „nemzedék” tagjai közül sokan befejezték földi küldetésüket, és „haza érkeztek” – Gobbi atya, Erdős Mátyás atya, Gyulai Oszkár atya, ez érvényes a csatlakozott laikus hívekre is, a Máriás Mozgalom tagjaira, a Szeged-i területi felelős, Dr. B Dezső bácsi, és elnyerték az örök élet ajándékát. Nagyon hálásak vagyunk, hogy néhányukat személyesen is megismerhettük, a lelkigyakorlatok alkalmával, most kezdjük felismerni, hogy kik is voltak, és mit jelentettek számunkra. Az „örökség” átvételének, küldetésének keresztje most kezd igazán nehézzé válni, az Ő távozásuk azt jelenti, amit egy jóságos édesapa távozása egy meghitt családi otthonból.

Szorult helyzetünkben, most már nincs kihez fordulni útba igazításért, tanácsért, csak a Szűzanyához, sőt, mi kell most segítsük mindazokat, akik rászorulnak és készek elfogadni a helyes és hiteles útbaigazítást. Ez háromszorosan nehezedik ránk mert: az Egyház éléről eltávolították, lemondásra kényszeríttették a hiteles pápánkat – beigazolódott a „prófécia”, Fatima, szt. Ferenc, MDM, stb. – és így püspökeink is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, úgy szintén papjaink. Az egyházi szabadkőművességnek a saját jelöltjét sikerült helyébe léptetnie, ezt az igazságot kevesen ismerik fel, annak ellenére, hogy az ellenpápa hivatalba lépése óta folyamatosan rombolja az igaz hitet, tanítást, már csak idő kérdése, hogy mikor következik be az Egyház-szakadás, reméljük pár hónap maradt csak a színvallásig. A mi MPM – MM hivatalos vezetőink, annak ellenére, hogy tudják, tájékoztatva voltak idejében az eseményekről, hisz kétségtelen a Cönákulumok alkalmával figyeltek az üzenetek tartalmára, sajnos tehetetlenek, köti őket az engedelmesség, mert különben ki lennének közösítve? Honnan? A Hamis Egyházból, amelynek székhelye most már mindenképpen Róma !!! Hamarosan elhangzik a felszólítás: „Fussatok ki belőle Én népem!” A legnehezebb feladattal kell megbirkózzunk, minden körülmény közt teljesen a Szűzanyára hagyatkozva menni előre, vagyis szembe az árral, pontosabban a „hivatalos Bergoglio féle áramlattal”, és ezzel nem is lenne semmi baj, ha csak rólunk, a Mozgalom tagjairól lenne szó. De a neheze most következik: könnyű volt olvasni, tudomásul venni, hogy a legnagyobb sötétségben mi leszünk a fény, hogy általunk fogja a Szűzanya a többi gyermekét is tájékoztatni, felkészíteni, hogy megmenthesse, hogy az Ő ellenségei, a mi igazi ellenségeink is. Miben rejlik a nehézség? Éppen abban amiben az apostoloké, és utánuk a hiteles Krisztus követő nemzedékek nehézségei is. Kortársaink „barátaink” közül kerülünk szembe azokkal akiket ismerünk vagy sem, de akik a túloldali ellenségeink – sokan vakok, az ördögi megtévesztés áldozatai – kevesebben tudatosan, elkötelezetten küzdenek a Sátán oldalán, az Antikrisztus uralmáért, diadaláért, tömören fogalmazva.

Nagy megkönnyebbülés számunkra is, hogy az Isteni Gondviselés elküldte az „utolsó hírnökét” MDM személyében, sőt az Igazság könyvén keresztül most már sokan tudnak tájékozódni az idők jeleivel és eseményeivel kapcsolatosan. Az Igazság kiderül, a titkok feltárulnak az eseményekben. Talán éppen ezért a MPM nyugodtan kivár a hivatalos szembefordulással, elmennek a „végső határig”. Mi leszálltunk a vonatról az első állomáson, amikor megbizonyosodtunk, hogy a „rémhír” valósággá vált, (a prófécia beteljesedett), szerelvényünk mozdonyvezetőjét túszul ejtették, száját leragasztották, kicserélték, a továbbiakban bábuként kezelik, mutogatják időnként, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, csak éppen nem jó irányba halad a vonat, az Egy-világvallás a Hamis Egyház végállomása. Tény, hogy nekünk, laikusoknak a cselekvési, mozgási lehetőségünk sokkal nagyobb mint papjainknak. Ezt ki lehet és ki is kell használni, amíg nappal van! Nincs mitől, és kitől félni, az egyházi szabadkőművesek velünk szemben tehetetlenek, egyelőre! A mi számunkra ezek az események napnál világosabbak – megkaptuk a „megkülönböztetés ajándékát” – de egyúttal a fájdalmat is hordozzuk, látva, hogy mi is folyik már egy jó ideje körülöttünk, és már milyen előrehaladott formáig tudtak eljutni sátáni tervük kivitelezésével. Ők összedolgoznak, minden téren, minden szinten, beleértve a csúcstechnológiát is. A tömegek széles rétegének fogalma sincs, mi van kibontakozóban, „mint Noé napjaiban!”. Az egyetlen ok, amiért még folytatom a Kék könyv egyes üzeneteinek leközlését, saját kiegészítéseimmel azért, hogy a bizonytalankodók, jó szándékúak, az őszintén keresők, eligazodni akarók amennyiben képesek megnyílni, elfogadni, erőt, bátorítást kapjanak a megtérésük, megerősödésük, kitartásuk és felkészülésük érdekében, a már elkezdődött zűrzavar és forrongás idejében, még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezéséig!

1. Megrészegednek az ürességtől!

„Kezd ezt az új évet velem imádságban. Sokan vannak, akik e pillanatban szórakozva ünneplik az új év érkezését. E szórakozások igen nagy része üres, és sérti a teremtmények nagy méltóságát, akiket Fiam szeret, és akiket megváltott! E szegény fiaim megrészegednek az ürességtől és igen boldogtalanok! Te virrassz, te imádkozz értük is!

Az új évvel döntő pillanatok közelednek: nagy események várnak reátok !!!Emiatt fiam, kezd ezt az új esztendőt térden állva és imádkozz velem együtt. Mozgalmam a jövő évben váratlan fejlődésnek indul. Elég lesz-e ez csekély bizalmad számára, hogy jobban tudj hinni és bízni bennem?” (…) (K. k. 1973. 12. 31.)

A dátum senkit ne tévesszen meg, elhangzott akkor, a II. Vatikáni Zsinat utáni tízéves időszak is nagyon összekuszált volt, hatalmas feszültségekkel minden téren. A Kék könyv üzenetei időszerűek maradnak egészen a Második Dicsőséges eljövetel beteljesüléséig! Reményeink szerint az új év egyházi téren a „színvallás” éve lesz! A helyi háborúk fokozódnak, elharapózódnak, igazolva a jövendöléseket, a Hamis Próféta után, most már az Antikrisztus színre lépése következik. A lényeg, végre aki teheti vegye minél komolyabban elsősorban a saját, személyes lelki életének felülvizsgálását, és kezdje el a felkészülést mert „Nehéz idők jönnek!”

2. Kezdődik a rügyfakadás!

„Fejezd be ezt az évet és kezd az új évet velem, fiam, Szeplőtelen Szívemben, imádkozva! Hálaadó imát kérek mindazért, amit ez évben Mozgalmamért tettem, elfogadván imádat, szenvedésedet, teljes belémvetett bizalmadat, mint legértékesebb ajándékot. Így történt, hogy miután Én magam adtam tovább a meghívást, az immár minden kedvesemhez eljutott az egész világon. A mag el van vetve és már kezd sarjadni! A következő évben érlelődni fog, és oly csodálatos tavaszban bontja ki virágait, amely minden fiam számára nagy örömet és vigasztalást jelent majd. (minden kedves Testvéremet megkérem, akiknek picit is eligazítást, bátorítást, felüdülést jelentett a Szűzanya Szeplőtelen Szívének eme forrása, éjfélkor boruljunk térdre, legalább lélekben Szűzanyánk lábai elé, – így lélekben egyesülve – hálánk és szeretetünk jeleként imádkozunk el egy Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet és Most segíts meg Máriát!).

Engesztelő imát kérek sok testvéredért, akik ezt az új évet szórakozásban merülve várják, felejteni és örülni igyekeznek, és gyakran megbántják Fiam Szívét és az Én anyai Szívemet. Az új évvel már megkezdődnek a döntő események: oly pillanatban, amikor az emberiség nagy része legkevésbé sem várja! Seregem immár felkészült a harcra, és nemsokára az egész Egyház tanúja lesz a köztem és örök Ellenfelem, a Sátán közti harcnak !!! Ő elcsábította az emberiség nagy részét, megrontotta és tévútra vezette Egyházam sok gyermekét(…)” (K. k. 1974. 12. 31.) (tehát nem valami kusza összeesküvés elméletről van szó, hanem nagyon komoly összecsapás fog kibontakozni a két tábor között, nem babra megy a játék, valóságos élet-halál harc lesz – a lelkekért – amilyenben még nem volt része az emberiségnek!).

3. Ajándékom az Egyház számára!

„Töltsd el az év utolsó óráit Szeplőtelen Szívemben imádkozva. Az irgalom és a kegyelem egy éve zárult le: az 1975-ös szentévé! Krisztus helytartójának meghívását sok fiam fogadta el, és eljöttek a világ minden részéről, hogy részesüljenek a nagy megbocsátásban! Más fiaim a legnagyobb közömbösségben töltötték ezt az évet, és csak földi érdekeikbe merültek bele. Igen sokan meg sem hallották ezt a meghívást, sőt tudatosan elzárták lelküket Fiam, Jézus irgalmassága elől. Voltak köztük sajnos papok is! Ez e jele annak az igazságnak, amelyet már többször éreztettem szívedben.

A Sátán egyre nyíltabban készíti cselszövéseit Egyházamban. Már sok pap fiam szegődött hozzá. Kijátssza őket a marxizmus hamis csodájával, amelyet mindenkinek felajánl: a szegények iránti kizárólagos érdeklődéssel, csupán az igazságosabb emberi társadalom felépítésére irányuló kereszténységgel, egy evangéliumibb Egyházzal, amely emiatt nem szorul hierarchikus intézményekre. Egyházamban ez a tényleges szakadás, sok pap fiam valóságos hittagadása fokozódni fog, sőt heves, nyílt lázadássá válik!!! (ez a felszabadítás – modernizmus – teológiájának lényege, az egyházi szabadkőművesség „szegletköve”, ennek tökéletes megtestesítője, kivitelezője Ferenc ellenpápa! Most elkezdték a „családdal”, az elváltakkal, folytatják az egyneműekkel, hogy végül eljuthassanak a „nős-papokig” és „papnőkig”, egyesek nagy örömére! A Szőkefalvi 5. titok erről is szól, csak éppen nem beszél ottan senki erről!).

Emiatt fejeztem be, szeretett fiam, ebben az évben már Művemet. Miként már előre megmondtam neked egy évvel ezelőtt, Mozgalmam mindenhol elterjedt, és csodálatos tavaszban virágzott ki az egész Egyházban. Művem elterjedt az egész világon és papjaim serege már készen áll. Anyai tevékenységemet még folytatom, amely minden nappal láthatóbbá és erőssebbé válik Szeplőtelen Szívem diadalának érdekében. Töltsd tehát ez év utolsó óráit imádságban. Egyesítsd imádat valamennyi szeretett fiam imájával. A világ minden részén megérzik ebben az órában hívásomat, jöjjenek Velem imádkozni, hogy mindnyájukat Szeplőtelen Szívemre szorítsam !!!

Ami reátok vár, szeretett fiaim, az már csak a ti teljes áldozatotok a világ megmentése és a Föld megtisztulása érdekében. Nagyon értékes az az idő, amelyet az Atya még rendelkezésetekre bocsát, ne fecséreljétek el! Töltsetek minden pillanatot Velem, az Én Szívemben! Ne a jövőbe nézzetek, éljetek csak abban a jelenben, amelyet az Édesanya készít számotokra! Ne zavarjon meg és ne bátortalanítson el benneteket az a rossz, amely folyton növekszik és szinte mindent elborít. Én magam gyűjtöm össze mindazt a jót, ami csak e világ minden részén található, és Szívemre téve ajánlom fel Isten Igazságosságának.

Kezdjétek Velem az új esztendőt, szeretett fiaim. Fonalak vagytok kezemben, Édesanyátok szeretetének terve, az Egyháznak nyújtott ajándékom, hogy megvigasztalódjék szenvedésében és látszólagos halálában, amely még csodálatos megújulása előtt reá vár Szeplőtelen Szívem diadalával együtt a világban!” (K. k. 1975. 12. 31.). (minden okunk megvan, hogy a félelem, aggodalom, bizonytalanság homályát szemétkosárba dobjuk e szavakkal: „Távozz tőlem Sátán! az én Uram, Jézus Krisztus, övé vagyok, Benne bízok és az Ő Édesanyjában, aki nekem is Égi Anyám! Áve Mária! és szívünk túlcsorduló szeretetével, hálájával, bizalommal lépjünk be Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének aranykapuján!).

4. Az igazi lelki szegénység!

„Töltsd imában és belső összeszedettségben ez év utolsó óráit, amelyeket égi Édesanyád Szeplőtelen Szíve tett számodra kegyelemben és ajándékban rendkívülivé. Én magam kívántam, hogy itt légy, és Én hoztalak e házba, amelyet már régen előkészítettem számodra. Itt csendben vagy és imába merülsz: hallgatsz engem, beszélsz velem, velem együtt fohászkodsz az Atyához. Melletted van testvéred, aki nagyon szeret téged, és aki Szívemben sok jót akar neked.

Égi Édesanyád mindent más szemmel néz, mint ti: tekintete telve van fénnyel és szeretettel. Számomra nagy, ami az emberek szemében semminek és értéktelennek tűnik! Ez az ismeretlen és eldugott ház senkinek a figyelmét sem vonja magára, mégis ez most az Én jelenlétem helye. Itt vagyok most és nem máshol. Azt kívánom, töltsd itt velem az ünnepeket. Szokd meg, hogy Édesanyád szemével nézz mindent. Tekints mindig örömmel és különös szeretettel azokra, akiket a világ mellőz és megvet.

Szíved számára azok legyenek a legnagyobbak, akiket az emberek semmibe vesznek, és nem értékelnek: a szegények, a kicsinyek, az alázatosak, a szenvedők, az ismeretlenek. Paptestvéreid között is azokhoz kell közelebb érezned magadat, akiket elhanyagolnak és semmibe vesznek. Ó, ha tudnád, hogy Szeplőtelen Szívem számára mily értékes kincsek e fiaim, akiket semmibe vesznek! (valóban Ők azok, akik legközelebbiek hozzánk, mert nincsenek eltelve önmagukkal, műveltségükkel, tudásukkal, még ha dr.-sal rendelkeznek is). Add nekem őket ez év utolsó éjjelén: ajánld fel őket egyenként. Szeplőtelen Szívemet mennyire megvigasztalja szeretetük! Rejtett szépségük kiengeszteli Szívem fájdalmát azok felett, akik nagynak, elismertnek érzik magukat, és keresik az emberi megbecsülést! (ez utóbbiak közül buknak el sokan, és megalkusznak a világgal, sodródnak tévútra, magukkal rántva gyanútlan híveiket is!).

Az igazi lelki szegénység az az ajándék, amelyet azoknak adok, akiket meghívok. A kiüresedettség az, ami vonzza szeretetemet. (félreértés ne essék, egyszerűen arról van szó, hogy aki beismeri, és nem téveszti szem elől, hogy „minden ajándék onnan felülről való”, és „mid van amit nem kaptál” – akkor ne dicsekedj – legyünk hálásak mindenért!). Ez az a hullámhossz, amelyen hangom hallható és felfogható! (tehát akik lekezelik, elutasítják a magán kinyilatkoztatásokat önmagukat fosszák meg a lehetőségtől, hogy ezt az ajándékot megkaphassák!). Légy mindig ilyen szegény, hogy az Én szememmel láss minden felvirradó napot, és hogy nekem ajándékozd azokat az embereket, akik már régóta várnak Rám a szegénységben!” (K. k. 1976. 12. 31.)

(én csak annyit fűzök hozzá: boldogok azon Testvéreim, akiket szíven találnak ezen üzenetek sorai! Évekkel ezelőtt – a Szabad Európa Rádió Falvak fényszóróban adásán keresztül – így érintett engem is szíven Égi Édesanyánk Megjugorjéban elhangzott üzenetének pár mondata. Szelíd, szeretetteljes fuvallata ledöntötte az évszázadosan felépített és belémnevelt református előítéleteim erős bástyáit, és rövid idő alatt elvezetett az Egyetlen Akol kapujához, ahova legkisebbként bebocsátásért könyörögtem. Nem zavart, és azóta sem zavar, de fáj, hogy ebben az „akolban” sokan úgy élnek mintha vakok, sánták, bénák lennének, még egyes papok is. Fontos felismerni, hogy elérkezett az ébredés ideje, amíg nem lesz túl késő!).

5. Egy időszak határa!

„Szeretett fiam, töltsd velem ez év utolsó óráit, amely Mozgalmam számára valóban rendkívüli volt kegyelmekben. Hatvan év telt el azóta, hogy Fatimába , a szegény Cova da Iriában megjelentem, hogy elhozzam az embereknek fontos üzenetemet. (jelenleg már 97 – kilencven hét éve! De a leglényegesebb üzenet titokban maradt, most már az eseményekben feltárult, az ellenpápa fellépésével!). Üzenetem főleg ma válik egyre sürgetőbbé és időszerűbbé.

Időszerű, mert az emberiség még sohasem állt annyira közel önmaga elpusztításához, mint ma! Sürgős, mert mindaz, amit Isten igazságossága elhatározott, az a folyamatos és gyors megvalósulás útján van !!! Szeretett gyermekeim, fogadjátok el mindnyájan Édesanyátok gondterhes felhívását: térjetek vissza arra az útra, amely visszavezet Istenhez az IMÁDSÁG és a MEGTÉRÉS által! Ma ismét felajánlom nektek azt az eszközt, amelyet az Atya ajándékoz nektek, hogy segítsen visszatérnetek Hozzá: az Én Szeplőtelen Szívemet! Ajánljátok fel magatokat mindnyájan e Szívnek, és bízzátok magatokat égi Édesanyátok karjaira!

Ebben a most befejező évben vissza tudtam tartani a csapást sok fiam imája és szenvedése árán. (ez a kijelentés nagyon súlyos, aktuális annál is inkább, mivel a MDM üzeneteivel összhangban, ha leszünk elegen akik válaszolunk, még a – „csapást” – háború kirobbanásának idejét át lehet tolni az új évre. Egyelőre fellélegezve mondhatjuk, Istennek hála sikerült, egyelőre megúsztuk, de az előkészületek fokozódnak. Befutott a Fekete tengerre az amerikaiak „rombolója” rakétákkal felszerelve békefenntartónak? Dehogy azért! Oroszországot akarják még jobban fojtogatni, elszigetelni! Provokálják. Készülnek az összecsapásra!). „Igenetek” tette lehetővé számomra, hogy erőt kapjon anyai közbenjárásom értetek.

Jézus ismét Édesanyjára és a ti Édesanyátokra akarta bízni a végső lehetőséget, hogy közbelépjen megmentésetekért, és hogy a reátok váró nagy fájdalmat enyhítse (…)” (K. k. 1977. 12. 31.)

(csak mellékesen jegyzem meg, nem valószínű, hogy az üzenetekben a zárójeles pontok helyén szereplő, eredeti szövegrészek tartalmát megismerjük, azokat Gobbi atyán és lelkivezetőjén kívül csak kevés ember ismerte, a legbelsőbb, bizalmi körből. Már nem jelentenek problémát, a többi üzenetekből és az eseményekből tudunk következtetni. Még így is kevesen fogadták el a Kék könyvet és foglalkoztak vele érdemben, és idejében, a papok közül, sajnos a „gyomornak keserű”, nehezen emészthető ez tény, az Igazság könyvével együtt, mert radikális, gyökeres változást feltételez, szembesít az Igazsággal! Emiatt mi – laikus hívek – is sokkal nehezebben birkóztunk meg vele, de a Szűzanya segítségével sikerült!)

6. Utolsó órátok!

„Szeretett fiaim, virrasszatok velem imádságban és hűségben. Befejeződik ez az év, amelyik mindegyiktek számára rendkívüli kegyelmeket és ajándékokat adott Szeplőtelen Édesanyátok által. Szeplőtelen Szívemből mindennap a fény és a szeretet örömét árasztottam reátok. Így tápláltalak, így ruháztalak, így készítettelek fel és erősítettelek benneteket. Anyai, csendes gondoskodásom alatt erősödtetek felajánlott életetekben és Édesanyátok követésében. Kisebbé, alázatosabbá, készségesebbé, bizakodóbbá és erősebbé váltatok.

Anyai gyengédséggel tekintek reátok egyenként, fiaim, akiket kiválasztottam, és Szeplőtelen Szívem kertjében felneveltem, hogy a Szentháromság dicsőségére ajánljalak fel benneteket. Ez évben közületek sok fiamat metszettem le, hogy ide felhozzam őket a mennybe, hogy a dicsőség koszorúját képezzék Jézus számára és az Én számomra.

Ti ellenben még a Földön maradtok, és felkészültök mindannak végrehajtására, amit szeretetem tervében már mindegyikteknek elkészítettem! Már utolsó órátokban vagytok: a nagy küzdelem órájában, a feláldoztatás órájában, a nagy győzelem órájában !!! De Én már mindent előkészítettem számotokra. Az időt is Szívem dobogása méri, mely nem ismer többé időt. Itt már minden beteljesedett abból, aminek idővel még meg kell történnie.

Itt már mindannyiótokat annak az útnak a végén látom, amelyet még meg kell tennetek, hogy Isten dicsőségére éljetek, és Őérte áldozzátok fel magatokat. Itt már a reátok váró dicsőségben szemléllek benneteket, fájdalmas szenvedéstek végén. Tudjatok róla ti is, hogy Szeplőtelen Szívem fényében vagytok, éljetek derűsen és megelégedetten. Örvendjetek, mert neveteket már feljegyezték az égben(..)” (K. k. 1979.12. 31.) (elégé világosan és érthetően fogalmazott a Szűzanya, nincs szükség semmiféle magyarázkodásra, főleg akik ismerik a Grignon féle összefüggéseket!).

7. A legnagyobb kiáltás!

Szeretett fiaim, éljétek át velem együtt imádságban az utolsó órákat, melyek ezt az évet lezárják. A ti időtöket Szeplőtelen Szívem dobbanása méri, és az éppen most állítja össze szeretetteljes mentő tervét. Anyai tervem ütemez és oszt be minden napot és órát. (ezt sokan még katolikusok közül is „túlzásnak” tartják, még a Mária Rádió adásaiban is pl. Sz. L. Minket elfogult, vakbuzgó Mária tisztelőknek bélyegeznek, mert nem ismerik, lekicsinylik Szűzanyánk szerepét a második eljövetellel és a Sátán elleni utolsó harcával kapcsolatosan. Sebaj, majd az események és a tények igazolják küldetését, eltiporja a kígyó fejét!).

Rendkívüli pillanatokban éltek. Ezért még buzgóbb imára szólítalak fel benneteket, és arra, hogy éljetek a legnagyobb bizalommal mennyei Atyátok irgalmas szeretetében. Isteni Szívének aranykapuja felnyílni készül, és Jézus hamarosan kiárasztja a világra irgalmassága áradatát. A tűz és a kegyelem folyamai ezek, átalakítják és megújítják az egész világot. (mi más lenne ez, mint a Nagyfigyelmeztetés!) Eddig még nem ismert szenvedések és eddig még nem látott csodák hullámain értek el az ÚJ ÉG és az ÚJ FÖLD biztos kikötőjébe!!! A kegyelem, a szeretet és a béke korszaka készül megszületni e fájdalmas napokból, amelyeket átéltek.

(Vagyis a második Paradicsom! Ennek a világnak napjai meg vannak számlálva, ez legyen világos minden jóakaratú ember számára! Nem kell ragaszkodni semmihez, valóban csak átutazók vagyunk a szó legigazibb értelmében, a lényeg minél jobban felkészülni. Most már a felelőtlen, meggondolatlan megnyilatkozások, állásfoglalások ideje kezd lejárni. Ha mégis kedves Testvéreim találkoztok papokkal, akik az Igazság könyvét és az „utolsó prófétát” blamálják, tisztelettel figyelmeztessétek: legyenek szívesek fejezzék be, előbb vegyék kezükbe a Kék könyvet – olvassák el elejétől végéig – mert elsősorban hozzuk szólt a Szűzanya, és utána nyilatkozzanak, különben mivoltukat igazolják, hogy Ők csak béresek!).

Ezért hívlak benneteket, fejezzétek be térden állva ezt az évet, lelkileg egyesülve a pápával – XVI. Benedek emeritus pápával – első szeretett fiammal, aki ma sokat szenved és sokat imádkozik, hogy kiesdje a világnak Isten irgalmát. (beleértve azon Júdásokat is – kezdve a bíborosoktól egészen az utolsó lázadó katolikus „világi” hivőig – akik beismerik tévedéseiket és őszintén bocsánatot kérnek).

Legyen imátok a közbenjárás és engesztelés átható ereje. Legyen ez a legnagyobb kiáltás, amely valaha is elhangzott, legyen oly erős, hogy áthatoljon az égen és késztesse Jézus Szívét irgalmas szeretete teljességének kiárasztására! Ezért virrasszatok és imádkozzatok velem. Az Én órám már elérkezett és a tiétek is! Ez az IGAZSÁGOSSÁG és az IRGALMASSÁG órája. (…)” (K. k. 1980. 12.31.).

8. Szelíd és szomorú hang!

„Töltsétek velem a vége felé közeledő év utolsó óráit imádságban és mély csendben. Akkor megérzitek szívetekben anyai panaszom szelíd és szomorú hangját. És meglátjátok, milyen bőségesen hullanak irgalmas szememből a könnyek! És megérzitek Szeplőtelen Szívem dobogását, amely aggódóbbá és szenvedőbbé válik. Mert anyai Szívemben halljátok az egész Egyház szívverését, amelyet még sohasem sebzett meg ennyire Ellenfelem, és nem árulta el ennyi fia! Halljátok hazátok szívverését, amelynek élete és szabadsága még soha ilyen veszélyben nem forgott! Halljátok az egész szegény emberiség szívverését, amely immár eljutott rettenetes megpróbáltatásának fájdalmas pillanataihoz!

Súlyos és fájdalmas események küszöbén álltok !!!Szívemben most visszatükröződik gondotok, aggodalmatok és elhagyatottságotok! Tekintsetek ezen az éjjelen Szeplőtelen Édesanyátokra. Anyai Szívemben minden pillanatban felajánlom imátokat és szenvedéseteket esedezve minden emberért az Isten igazságosságának engesztelésére. Így készít elő számotokra az Atya irgalmassága minden új napot és új évet.

Bárcsak megnyitná ez a most születő új év az eltévelyedett világ számára visszatérésének útját a szabadító Istenhez !!! Az igazságosság és az irgalmasság nagy órája készül a világ számára! Ezért meghívlak benneteket, szeretett fiaim, töltsétek Velem térden állva, imádkozva és engesztelve ez év utolsó éjjelének értékes óráit!” (K. k. 1981. 12. 31.)

Ez a nyolc üzenet tartalma remélem segít Testvéreimnek abban, hogy megbizonyosodjanak: mindannyiunknak igyekeznünk kell idejében megtérni és belépni az irgalmasság kapuján, az Ígéret Földjére, mert hamarosan bezárul, és akkor az igazságosság kapuján kell átmenni, de nagyon szigorúan mindenről el kell számolni, és sokkal nagyobb lesz annak kockázata, hogy elkárhozzék az ember. A Szentháromság rendelkezésünkre bocsátotta üdvözítő kegyelmeinek hatalmas tárházát, Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve által, a többi rajtunk múlik, személyes döntésünkön, választásunkon. Senkit nem okolhatunk semmiért! Ez az év számunkra még aránylag nyugalomban és békességben telt el – hála legyen a Mindenható Istennek – annak ellenére, hogy a „pénztálcánk” nagyon ellaposodott, bevételi forrásaink teljesen elapadtak, már csak a legszükségesebbekre telik, a mindennapi betevő falatra, de sebaj, kell az „edzés”, így lehet jól felkészülni a még „nehezebb napokra”, Szőkefalván erre kért a Fény Királynője idejében!

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

a

2014. december 29. KÉSZÍTS HELYET SZENTLELKEM SZÁMÁRA!

1995. február 27. Indonézia

Még mindig zavarban vagyok választásod miatt, Uram, és mindazért, ami velem történik!

Ne légy zavarban! 1 Én vagyok az ég és a Föld Ura. Mondom neked, a semmit is oltárrá tehetem, és minden kincsemet is rárakhatom. Mondd, honnan kaptad a tudást, az erõt és a buzgóságot az evangélizálásra?

Szentlelkedtõl, Uram.

Igen. Szentlelkem hatalma által. Készíts helyet most Szentlelkem számára, hogy elhintse benned a mennyei magokat! Engedd, hogy Szentlelkem megmûvelje talajodat és földi édent készítsen benned! Engedd meg, kedvesem, hogy Szentlelkem elégessen minden elszáradt növényt benned, hogy égi palántákra és zsenge szõlõskertekre cserélje! Engedd, hogy Szentlelkem Paradicsommá tegye lelkedet, ahol mi 2 megérezhetjük, hogy alázat, béke, szeretet és öröm vesz körül minket! 3 Igen, engedd, hogy Szentlelkem gyökeret verjen lelked közepében, és második Paradicsommá változtassa! Így készíts helyet most Szentlelkemnek, hogy benned éljen és továbbra is tanítson téged, hogy igaz életet élj bennünk! 4 Most mondd e szavakat:

Uram add nekünk országodat,
hogy elnyerjük a romlatlanságot és az istenséget 5
és örök életünk legyen!
Amen.

Tanuld meg, hogy csak azok a magok hozhatnak benned bõséges gyümölcsöt, amelyeket Szentlelkem hint el! Ezek nélkül az isteni magok nélkül lelked megmûveletlen sivatag és a szárazság földje marad! Ezért leányom, ne jöjj zavarba Szentlelkem cselekedeteit látva… Jöjj tanítványom, evangélizálj gyülekezeteimben! IC


1 Ez parancsként hangzott.
2 a Szentháromság
3 A Paradicsom magjai és palántái.
4 A Szentháromságban.
5 az isteni életet

2014. december 28. NEVEZZ APUKÁNAK!

1988. április 26.

Tegnap, amikor nõvéremnek arról beszéltem, hogy mit akar tõlem Isten, a beszélgetés hevében azt találtam mondani, hogy: “O babas mou ipé na…”ami azt jelenti, hogy “abba” 1 azt mondta nekem, hogy…”Amikor észrevettem, hogy a görög nyelvben milyen közvetlenül szólítottam Istent apukának, gyorsan elhallgattam, mert láttam, hogy nõvérem rám csodálkozik. Szájamra tettem kezemet és megmagyaráztam, hogy Istent szólítottam önkéntelenül apukának. Gyakran érzem Õt közvetlen közelemben, és sokszor mondom, hogy két családom van: az egyiket a Földön kaptam, az én valóságos Szent Családom azonban ott fönn él.

Kicsim, maradj köpenyem alatt, a közelemben biztonságban vagy a Sátán támadásai ellen. Igen, megkétszerezi erõlködését, mindenféle csapdát állít. Üldöz téged, gyermekem, terveket szõ ellened. Dühöngése tetõfokán van amiatt, ami be fog következni. Ezt azért mondom el neked gyermekem, hogy kétszerezd meg imáidat.

Uram, óhajtod-e, hogy böjtöljek? Segít az, Uram?

Akarsz böjtölni?

Ha kívánod, akkor igen.

Igen kívánom. Jöjj, segítek neked a böjtölésben. Vassula, kicsim, amikor “babas”-nak 2 szólítottál, ezt a szót úgy fogadtam, mint egy drágakövet. Tudod-e, mennyire vonzódom az egyszerûséghez? Igen, mezítlábasnak neveztelek, mert szívedben az vagy. Figyelj rám: világosságomban teremtettelek, mennyei csarnokomban fogadtalak; szívesen láttalak, hogy megosszam veled békémet, keresztemet és szeretetemet. Hamarosan olyan földre vezetlek, ahol kiterjeszted országomat. Figyelmeztetni foglak, amikor eljön az ideje. Virágom, mondd meg X-nek: Azzal szerezz nekem örömet, hogy sohasem hallgatsz, amikor az igazság mellett kell tanúskodnod. Higgy, élj a hitben, és add át magad teljesen nekem! Azért neveltelek, hogy megértsd az igazságot és tégy tanúságot róla! Maradj kicsiny! Szerezz nekem örömet azzal, hogy sohasem kételkedsz. Azért kaptad kinyilatkoztatásomat, hogy tanúja légy üzeneteimnek. Olvastad benne kívánságaimat. Megvilágosítottalak, hogy megértsd. Megmutattam neked Szent Arcomat, X. Felfoghatatlanul szeretlek, és az a szándékom, hogy mindenkit visszahozzak magamhoz. Lélek! Azt kívánom, hogy terjeszd ki országomat! Tisztelj és szerezz örömet nekem!


1 apukám
2 apuka – görögül

Már két napja meg kellett volna írnom…

Mint tudjátok, s észrevehetitek az utolsó határidőt nem fogom módosítani. A határidő évente többször módosítva volt, sokan ezt szóvá tettétek, de most nem lesz módosítva mivel úgy járok el, ahogyan a szerződéseimet sem módosítottam egyoldalúan, így ezt sem fogom. SZOMBATHELY amit vállaltam, azt a jövőben is megteszem a részetekre, többet csak akkor ha munkatársaim olyat hoznak, amit nektek is tudnotok kell. SOPRON ami leginkább érinthet benneteket az Armageddon Nyomában, ezt eldöntöttem mivel kéthelyen már megvan részekben, s idővel odaérhet a jelenhez- ami persze rajtatok is múlik természetesen, azért 1400 körülit nem lehet máról holnapra, mert akkor a többieken leszen elmaradás, amit persze nem szeretnétek- , a Frissülés a legveszélyesebbek egyike, ahhoz a türelmeteket kérem, hogy átnézhessem melyek a hamis proféta mellett, amelyeket törölni szeretnék, ha időm leszen rá. , a Gondolkodó Szemlélődőt és az Olvasó Gondolkodó aktualizálása pedig bármikor elkezdődhet, szerintem addig is van elég segítség. BRNO nem tudom módosítanom kellene a szerződést, de szerintem eddig is megvoltunk azzal, ami megfelelt számotokra. Lesznek változások, de csak azért mert a helyzet megköveteli. MOSONMAGYARÓVÁR bennetek először tagként csalódtam, aztán amikor orvosoltátok azóta lapokként már nem, a szerződést továbbra is fenntartom annyi különbséggel, hogy hetiről ha elfogadjátok haviként akkor megköszönöm. BAKONYCSERNYE lényegében eddig is a szerződések szerint jártam el, ezután talán annyi változást megengedhetünk ha leszen rá idő, hogy amit lehetne aktualizálni arra keresünk egy kapcsolatot, mivel időm erre most nem elég. PÉTERHEGY veletek jobb nem beszélni, szerződést is értelmetlennek tartom fenntartani, de mivel voltak jobb időszakok, így megigérem ha szükségetek van az aktualizálásra keressetek személyesen meg!!! CSILLEBÉRC a régit amit zároltak, az jobban működik, mint amit újonnan építgettem. A szerződést nem tudom hogyan lehetne úgy módosítani, hogy az Új erősebb lehessen, mint a régi bejáratott. ÓBUDA aktualizáció folyamatos, de míg nem éri el a megbeszélt tendert addig értelmét nem látom bővebben kifejtenem. Nem megyek bele, mennyi lenne az ideális, tudom ez piacfüggő, de azért annyit megjegyezhetek ilyen magasan képzett alapos szakembergárdával máshol nem találkoztam, s ez vonatkozik a Bécsire, a Flóriánra, a Montevideora, a Silvanusra és a többi befektetett csoportra. TERÉZVÁROS annak idején még NYÍREGYHÁZA hozzáfűzni valóm sajnos nincsen, a szerződéseket lelki okok miatt nem vagyok hajlandó folytatni, ezt eddig megértettétek, de mire készülnek a munkatársaim azok után márt nem valószínű. Az eseménysorozatot ismeritek, szinte előttetek van, a mi van ha, de ez csak egy elképzelés bár, ha bejön akkor valószínűleg először leszen aktualizálva, s ezt nagyon is jó tudjátok, mégha megjegyzitek azt a sok miértet. MIKLÓSTELEP lényegében megvagyok elégedve, a szerződés szerint jártam el többségében, bár néha késtem az aktualizálással, ezt köszönöm, hogy megértették. MISKOLC egyiket képes vagyok teljesíteni, mivel a legnagyobb ajándékot adtátok, hogy visszaszereztétek az elveszettnek hittet. A második szerződés hagy maga mögött kivágni valókat, de ha megegyezünk akkor semmi akadálya a további együttműködésnek. SÁTORALJAÚJHELY két szerződést szerintem teljesen korrekten teljesítettem, a harmadiknak technikai okai vannak. Jó lenne, ha majd ezt átbeszéljük, ha leszen rá elég időnk. NYÍREGYHÁZA nem tudok mit mondani, a szerződést nem erre lett köttetve, nem erről volt szó, bár lehethogy nem a ti hibátok okozza, de valószínűleg a szerződést nem hosszabítom meg. A meggyőzésemre van két napotok. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY befogadtatok, amikor SZENTENDRE-ről, ESZTERGOMból, KRISZTINAVÁROSból, VÁCról elüldöztek, a szerződéseimet fenntartom, mindig aktualizálom, mivel bennetek csak jó irányban csalódtam. KECSKEMÉT nem tudom ki kezdte a pár napja tartó viszálykodást, ez engem már nem érdekel, biztam bennetek MISKOLCról odavittem, de mégis miért? Mert bíztam bennetek, s ha technikai gubbanc akkor két napotok van, hogy meggyőzzetek a folytatásról. VESZPRÉM egyik használhatatlan feltételekkel, a másiknál a feltételek megfelelőek, csak az emlékeim nem, amiről persze nem tehettek. Aztán az egyik lényegében semmitmondó szerződés a semmitadó, el kellene gondolkodnotok.

2014. december 27. PATMOSON, A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK SZIGETÉN, AHOVÁ SZENT JÁNOST SZÁMÛZTÉK

1989. július 25.

Termékeny országba vezettelek, hogy örvendj termésének és javainak! 1

Uram, engedd meg nekem, add meg nekem a kegyelmet, ha lehetséges, hogy ugyanabban a barlangban “fogadhassam” Szavadat, ahol Szent János apostol. Uram, szívem mélyérõl szólok Hozzád, hallgasd együttérzéssel kérésemet! Válaszodra hagyatkozom. Ámen.

Amikor kérésedbe fogtál, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mi az: te különlegesen kiválasztott ember vagy. 2

Valójában mit jelent ez, Uram?

Hallgass rám, mindig jöjj közel hozzám, hogy megtudják, Én Vagyok. Én az Ige szállok le közétek, hogy megbocsássak nektek, és visszahozzalak titeket magamhoz.

(Üzenet a görög karizmatikus csoportnak, amely imádkozni jött Patmosra, és azért, hogy megtanulják a rózsafüzért. Egyesek Athénbõl jöttek, mások Rhodosról. Mindannyian a patmosi zarándoklathoz csatlakoztak.)

Ébredjetek, szeretteim! Szabadítótok vagyok, a keresztre feszített, a ti Megváltótok. Érezzétek szeretetemet!… A ti kedvetekért jöttem el, hogy növeljem a szeretetet, és mérsékeljem a gonoszságot. Azért jöttem, hogy ellássam lelketeket mindazzal, amiben hiányt szenved. Ne féljetek kicsinyeim, hiszen jóságos vagyok, én vagyok a Magasságbeli. Bízzatok tehát, mert Atyátok karjaiban vagytok. Én, a Szentháromság egy és ugyanaz vagyok. Teljesen adjátok át magatokat nekem, és engedjétek, hogy a világosság élõ oszlopaivá alakítsalak benneteket. Engedjétek, hogy mindenemet, amim van, megosszam veletek! Szeretlek benneteket! Szeretteim, e sötét világban már csak pislákol a fény, mert a gonosz lélek még azt a kis világosságot is ki akarja oltani, ami még a világban van. A ti nemzedéketek kegyetlen örömét leli abban, hogy a rosszat jónak nevezi, a jót pedig rossznak. Könyörület nélkül, szüntelenül káromolják Szent Nevemet, és most méginkább készek rá, mint valaha, hogy az ördög felé forduljanak és lába elé térdeljenek. Mennyire szenvedek, amikor ezt látom! Érezzétek Szentséges Szívemet, mennyire össze van törve, mennyire vérzik, amikor ez a halott korszak hozzám kötõ köldökzsinórját igyekszik elvágni, hogy azután örömmel nevezhesse magát istentelennek. Hogy azt mondhassák: “Nem szükséges arra gondolni, hogy kihez tartozunk. Íme, szabadok vagyunk, kimegyünk és építünk egy bábeli tornyot. Nem így tettünk azelõtt is? Miért legyünk Istenhez kötve? Mit nyerünk az Õ törvényeivel?”Mindezt azért teszik, mivel sohasem ismerték az Atyát, és engem sem. E nemzedék nagyobb része Baál-imádó, igen. Õseik leszármazottjai õk, akik hamis isteneket imádtak. Amit tesznek, az elhervasztja lelküket, mivel elvágták a köldökzsinórt, amely hozzám kötötte õket, és táplálta lelküket… Önként mennek az örök tûzbe, megtámadják Szent Nevemet, és szándékosan provokálnak… Jöjjetek, hívtalak benneteket, és ti meghallottatok engem. Én vagyok a ti Uratok, és ti vagytok az én népem, az én tulajdonom. Fogadjatok szeretettel és békével! A Föld tisztátalanná vált e nemzedék lába alatt, ezért száll le rájuk a magasból tisztító tüzem, hogy megtisztítsa a szurkos talajt. Emeljétek hozzám lelketeket, és legyetek eggyé velem! Fógadjátok az én békémet! Megáldalak benneteket, és mindazt, amit megáldásra magatokkal hoztatok. Az én leheletem van minden ikonon és kegytárgyon. Legyetek egy!

(Ezt az üzenetet a “hajós eset”után kaptam. Mialatt Rhodosról Patmosra hajóztunk, valaki a vallásról kezdett beszélni. Negyedórán belül tizenkettõnket egy fõleg fiatalokból álló embergyûrû vett körül, akik közül a legtöbben ateisták voltak, és vitába szálltak velünk. Megtámadták Isten Szavát, de heves támadásuk és gúnyolódásuk ellenére közülük egy, akkor és ott megtért.)

Uram, mutasd meg nekik féltékeny szeretetedet! Te vagy a mi békénk és reménységünk. Nem érdemeljük meg szeretetedet és irgalmadat. Légy velünk, mivel olyan gyengék és törékenyek vagyunk, mint a virágok, és a Te italodra van szükségünk, hogy táplálj minket.

Legyetek szentek, mivel én Szent vagyok. Olvassátok Szavamat, értem éljetek, és csak énértem! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot! Legyetek olyanok, mint a szõlõvesszõk, amelyek a szõlõtõrõl hajtanak ki. Hamarosan rügyezni és bimbózni fogtok, és gyümölccsel töltitek el a világot. Fogadjátok békémet, maradjatok keblemen! Az én Nevem Szent, ezért legyetek ti is szentek! Jöjjetek!


PATMOS
1989. július 26.

(A jelenések barlangjának belsejében, ahol az írnok lábai álltak, oda tettem le füzetemet, és ott kaptam meg az Úr üzenetét:)

Uram?

Én vagyok, soha ne kételkedj ! Veled vagyok most és mindörökké az idõk végéig.

Uram?

Én vagyok. A Szeretet közel van hozzátok, ne féljetek. Jöjjetek, csupán szeretetet kérek tõletek, a szeretet viszonzását. Az én békém a tiétek, vegyétek békémet, hogy tovább adhassátok másoknak! Ne tegyetek rosszat! Egyesüljetek! Egyesüljetek, és legyetek eggyé, miként én és az Atya is egy és ugyanaz vagyunk. Béke… Béke, jöjjetek és kössetek velem békét, a Szeretet szól most hozzátok!


1 Jer 2,7
2 Dán 9,23

2014. december 26. ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDENNAP ADJÁTOK ÁT MAGATOKAT NEKI

1989. október 25.

(Szent Édesanyánk üzenete az imacsoport részére:)

Az én békém van veletek . Az Ecclesia új életre kel. Jöjjetek, szerezzetek örömet Uratoknak, és naponta ajánljátok fel Neki magatokat! Engedjétek, hogy hûséges gyermekekké alakítson benneteket, a világosság gyermekeivé!
Változtassátok meg életeteket, szakadjatok el a világi dolgoktól, mert kicsinyeim, ti csupán keresztülhaladtok ezen a világon. Állandóan emlékeztetlek benneteket, hogy lelketek örökké él, újból és újból figyelmeztetlek, hogy változtassátok meg életeteket! Mit kér Isten tõletek? És mit kell tennetek, hogy helyesen cselekedjetek? Isten azt akarja, hogy mindennap adjátok át magatokat Neki! Teljes odaadást kér, hogy tökéletes lénnyé formálhasson benneteket. Az a legfontosabb feladat, hogy engedelmeskedjetek Isten akaratának, és ajánljátok föl Neki akaratotokat! Keressétek Õt, keressétek mindazt, ami Õ. Kérlek benneteket, ne figyeljetek a gonosz lélek suttogására, emeljétek fel lelketeket szüntelen imában!
Szeretlek benneteket gyermekeim, és tekintetemet egyetlen pillanatra sem veszem le rólatok. Üzeneteinkbõl tanuljatok meg jót tenni, hadd táplálja üzenetünk szegény lelketeket, és vezessen vissza benneteket a tudáshoz; vezessen a Szent Bibliához, az igazsághoz és az élethez! Meg akarlak menteni benneteket az ördög hálójából. Az imádság magasabb szintjére szeretném emelni lelketeket!
Gyermekeim, ma este egészen különleges módon fogok közbenjárni az Atyánál értetek. Tudnotok kell, hogy jósága által sok kegyelmet kaphattok, tudnotok kell, hogy milyen végtelenül gazdag kegyelmekben.
Vágyakozzatok az Úr után, éhezzetek Rá mindig! Gondjaitokat tegyétek le, és ajánljátok fel Neki! Bízzatok Benne! Isten és testvéreitek iránti szeretetetekkel terjesszétek ki országát! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot, a szeretet legyen az elsõ életetekben, legyen a szeretet a ti gyökeretek!
Tartsátok féken gondolataitokat, ne ítéljétek meg egymást, mivel a ti utatok NEM az Úr útja. Igyekezzetek az Úr tetszésére lenni azzal, hogy alázatosak vagytok, és nem ítéltek el másokat. Isten még a legkisebbeknek is kinyilvánította szeretetét.
Menjetek békével szeretteim, de bennünket se hagyjatok itt, vigyetek haza magatokkal! Tanuljátok meg megérezni szent jelenlétünket! Tanuljátok meg az “én” helyett a “mi” szót használni! Megáldalak benneteket. Legyetek egyek, ahogy az Úr kívánja! Ne legyetek megosztottak, mert a mennyben mindannyian egyek lesztek!
Legyetek békében, és éljetek békében!

Égi Édesanyánk üzenete 2014. december 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2014. december 25. Karácsony

„Drága gyermekek! Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

Az utolsó mindennapi jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14.40-kor kezdődött és 8 percig tartott. Ezután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon azt szeretném, hogy mindnyájatok szíve betlehemi jászollá váljon, ahol megszületett a világ Üdvözítője. Én az édesanyátok vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és akinek gondja van mindnyájatokra. Ezért gyermekeim, adjátok át magatokat az édesanyának, hogy mindnyájatok szívét és életét letehesse a kis Jézus elé, mert gyermekeim, szívetek csak így lesz tanúja annak, hogy Isten naponta megszületik bennetek. Engedjétek meg Istennek, hogy életeteket beragyogja világossággal és szíveteket örömmel, hogy naponta megvilágítsátok az utat azok számára, akik sötétségben élnek és nem nyitottak Isten és az ő kegyelme felé, és így az igazi öröm példájává váljatok számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

KÉPMUTATÓ SZABADKŐMŰVES PÁPA A LÉNYEGRŐL HALLGAT

Mióta a pápának amerikai sajtófőnöke van, azóta a pápának és a Vatikánnak első helye van a világsajtóban! Ez tény. Nincs olyan hír, akár kisebb, akár nagyobb jelentőségű, hogy azt ne kürtölnék szét az egész világban, ha az a pápától vagy a Vatikántól származik. Persze a pápai hírek is az agymosás részét képezik, bizonyos vonatkozásban, mert hogy a hírek szerkesztése mögött is zsidók vannak, abban biztosak lehetünk.

A PÁPA A LÉNYEGRŐL HALLGATOTT

Vegyünk egy pár napos hírt. Legutóbb bejelentették, hogy a pápa megfeddte a Kúria néhány püspökét, előtte meg két püspököt kirugott. Ennyi. Semmi bővebbet aztán nem adtak, de a hangulatkeltésre és a félrevezetésre ennyi is elég. Még előtte meg azt közölték, hogy a pápa kirugta a svájci gárda főnökét is, de arról sem adtak semmi részletet, hogy ennek mi volt az oka. Ezekből a hírekből a gyanútlan olvasó azt a téves következtetést vonhatja le, hogy a pápa ezerrel dolgozik és rajta tartja a kezét a Vatikán ütőerén. Ezek csak látszatcselekvések, nem tudni pontosan sem az okokat, sem a részleteket, sem a hátteret. De a világ közvéleményének a figyelme jól terelgetve van. Ma is a pápa könnyfakasztó szöveget adott le a háborús borzalmakról, de egy árva szóval sem mondta, hogy a világban milyen két nagy gonosz eszme, ideológia működik, amelyik ezeket a népirtásokat csinálja. Elkezdte az ártatlan gyerekek halálát is emlegetni a háborúkban, mivel egyszerre több háború is folyik ugyanazon cionista-globalista érdekek miatt, de erről a két gyilkos ideológiáról a pápa hallgatott és úgy tesz mintha ezt nem tudná. Magyarul: A PÁPA BORT ISZIK ÉS VIZET PRÉDIKÁL. Persze a pápa gyökeres változtatásokat és jó példákat is csinálhatna. Például a fényűző, sok ezer dolláros ruháit kidobhatná az ablakon és egy olcsó, egyszerű ruhában jelenne meg. De ez nem fog megtörténni, mert ő nem Jézus egyházát vezeti.

A hazai hazug püspökökről legközelebb szólunk.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/k%C3%A9pmutat%C3%B3-p%C3%A1pa-l%C3%A9nyegr%C5%91l-hallgat


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”