2014. november archívum

Égi Édesanyánk üzenete 2014. november 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. november 2014

Drága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imára. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy megérthessétek, kik vagytok, és merre kell mennetek. Legyetek az örömhír hordozói és a remény emberei. Legyetek szeretet mindazok számára, akik nélkülözik a szeretetet. Gyermekek, csak akkor lesztek minden és tehettek meg mindent, ha imádkoztok, és nyitottak lesztek Isten akaratára, Istenre, aki az örök élet felé szeretne vezetni benneteket. Veletek vagyok, és napról napra közbenjárok értetek Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

a

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

Gábriel arkangyal

7. üzenet: 2008. november 25. csütörtök

Éjfélkor kezdtem a napot, és azonnal belemerültem az ima csendjébe. Múlt az idõ. Hirtelen érezni kezdtem, hogy szívem egyre gyorsabban kalapál és áttüzesedik. Körülöttem is egyre melegebb lett. Kinyitottam a szememet és a szoba sötétjébe pillantottam. Ekkor az a fény tûnt fel elõttem, amely mindig megelõzte az angyalt, és ebbõl a fénybõl kilépett Gábriel arkangyal.Ez alkalommal ruhája mélyvörös színû volt, és csuklya borította a fejét. De arca fényesen
sugárzott, szemei kék és arany színben ragyogtak. Üdvözölni akartam, de még abban a pillanatban jelezte kezével, hogy hallgassak.

“A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve szeretett gyermeke az Égnek és fegyvertársa a mennyei seregeknek!”

Letérdelt velem szemben a padlóra és ragyogó szemeivel rabul ejtette figyelmemet.

“Eltelt egy hónap, és sok minden történt.

A Jézus Szíve péntek megnyitotta a Fiú átdöfött szívét és a Megváltó vérének áradatát. A lángoló szeretet sok emberre leszállt és nagyszámú szívet lobbantott lángra. Ismerjétek meg a Szeretet Lángját, és õrizzétek, mint egy kincset. Tápláljátok bizalmatokkal és reményetekkel és a Láng fáklya lesz a viharban. Szíveteket megvilágítja és a megismerés útján mutatja nektek az irányt. Eljött az idõ és Isten, minden élet hatalmas Teremtõje, elhatározta, hogy bepillantást enged neked az Élet Útjába õrangyalod segítségével. Ismerd meg azt a lelkületet és találd meg azokat a kulcsokat, melyek a szentség kapuit megnyitják. Tartsd magad mindehhez és mutasd meg a keresõ gyermekeknek az utat. Nyújtsd ki a kezed és vezesd õket. De ne fedd fel a titkot, mert mindenkinek magának kell megismernie a kulcsokat és a kapukat kinyitni, melyek felvezetnek Isten hegyére.

Ennek az útnak az ismeretei által ne próbáld megváltoztatni a világot! Válj eggyé ezzel az úttal és válj úttá a többiek számára, úgy, ahogyan õk is úttá lehetnek a követõk számára. Hagyjátok magatokat lángra lobbanni és élõ fáklyákká válni a viharban! Legyetek olyanok, mint fáklya a viharban! Hallgassatok, és csak lángoljatok! Világítsátok be a világ sötétjét! Világítsátok be a világot Isten dicsõségére és tagadjátok meg a földi hatalmakat! Váljatok eleven tûzzé az úton!

Váljatok fáklyák tengerévé,
mely körülfogja a Földet. Mint nagy jelzõtûz fogtok világítani és jönni fognak a keresõk. De a keresõkkel olyanok is fognak jönni, akik megpróbálják a lángot kioltani. Hívjátok egymást segítségül és emeljétek fel hangotokat imára, hogy a veszélyben levõ tûz erõre kapjon, és Isten Szentlelke által táplálva legyen. Mint az örök Szeretet fáklyái, mint ennek a tûznek a hordozói, ismét szabadok lesztek. És ebben a szabadságban az Ég oltalma alatt fogtok állni. Mert én mondom neked: Mi a szabadság az Ég oltalma nélkül?

Õrizkedjetek a hamis szabadságtól,
amirõl olyan sokan beszélnek nektek! A saját magatokba vetett hitet tanítják nektek. Minden eszközzel megpróbálják az Egyetlen Istenbe vetett hitet megsemmisíteni. Ez a hit olyan szabadságot ígér nektek, ami valójában rabszolgaságot jelent. A ti egyedüli, páratlan voltotokról prédikálnak nektek, és ti hagyjátok félrevezetni magatokat, mivel féltek saját magatoktól. Féltek a magánytól és ezért a tömeg biztonságába menekültök. Ott feladjátok saját éneteket. És nem azért, hogy szabadok legyetek Istenért és az Õ akaratát tegyétek, hanem hagyjátok kiüresíteni magatokat, és olyan vezetõkre bízzátok rá magatokat, akik a Pokol kapujához vezetõ utat mutatják nektek!

Õk azt ígérik nektek, hogy meg fogjátok találni magatokat, és közben besorolnak titeket a kétségbeesettek tömegébe, akiket játékukkal elvakítanak, és így tesznek rabigába hajtott néppé, mely az ellenséget szolgálja, és süketté tesz titeket a Menny szavára. Elragadják tõletek azokat a kérdéseket, melyeket Isten a szívetekbe írt, hogy fel tudjátok ismerni a HOZZÁ vezetõ utat, és elvetik a sátán válaszait lelketek szántóföldjébe. E földeknek vetõmagjai az õ válaszaik, melyekkel félrevezetnek titeket, és e föld átkozott gyümölcsei a kérdések, amik bennetek válaszaik nyomán megteremnek, és lelketeket megmérgezik.

Az alvilági hatalmak megpróbálják elfojtani a lángoló szíveket,
hogy imáik véget érjenek. Ha elnémítják ezeket a szíveket, elnémul az ima. Ha elnémul az ima, bevonulnak a démonok és félrevezetnek titeket csodálatos szólamaikkal. Ezek a szólamok egyre hangosabbá válnak és a Pokol ricsaja mindent elborít! És a szívekben felharsan a Pokol lármája, és így süketté válik Isten hangjának halk suttogására. Én mondom Neked: Városodban már sok szívet elnémítottak! Sok szívben felhangzott a Pokol hangja, és Isten egyre több gyermekét vezeti tévútra. Egyre több szív némul el, és a Pokol zaja szétszórja mérgét. Mindent elborít! Ha ez a lárma valósággá válik az életetekben, és átadjátok magatokat neki, elnémul szívetekben Isten hívása.

Felhívlak titeket, imádkozzatok! Szüntelenül könyörögjetek Istenhez irgalomért! És Isten gyermekei be fognak ebbe a könyörgésbe kapcsolódni. Mert Isten irgalma angyalokat fog kiküldeni és a szíveket ismét lángra fogja lobbantani. Az ima a ti egyetlen fegyveretek a Csábító szólamaival szemben. Maradjatok csendben! És ha elcsendesedtetek, azzal megtettétek az elsõ lépést!

Az õrangyalok panaszai felszállnak Isten trónjához.
Sok védencük követi azokat az ígéreteket, melyeket a démonok súgnak a füleikbe. A Pokol erõi is összegyûjtik harcosaikat. Egyre több ember kerül csapdáikba. Ezek úgy élnek, mint a rabságra vetett állatok. Feladják igazi szabadságukat, és látszólagos szabadságukat a Hóhér kezébe teszik.

Azt mondják nektek, hogy fel kell fedeznetek saját istenségeteket! A saját istenségetek felfedezésének keresésére küldenek titeket!

De én mondom nektek: Ez a keresés a halálba vezet! Csak akkor, ha megtapasztaljátok Isten jelenlétét a szívetekben, csak akkor, ha lelketek kiürül, hogy teljesen Isten Lelke töltse meg, csak akkor, ha felkészültetek, és teljesen átadjátok magatokat Istennek, találjátok meg az Életet! Ti magatok semmi örökké tartót nem alkottok! Isten az, aki megõriz és felvesz titeket a BENNE lévõ Élet Örök Birodalmába!

Vessétek el a világ gondjait! Adjátok át magatokat az Örök Atyában való bizalomnak és nyújtsátok egymásnak kezeteket! Minden gondolatotokat, tetteteket, minden kívánságotokat és kéréseteket helyezzétek az Atya kezébe! Hagyjátok magatok mögött aggodalmaitokat, és ne törõdjetek a hibákkal és a tévtanítókkal! Ne emeljétek fel hangotokat ellenük. Ne!
Legyetek csöndben és a világ minden nyomorúságáról szeretettel emlékezzetek meg. Kérjétek Isten irgalmát és az angyalok seregeinek segítségét ezekben az idõkben! Sosem szabad a Szeretet Lángjának kialudni szívetekben! Sosem szabad, hogy szomorúság, keserûség, félelem, harag, düh, gyûlölet vagy reményvesztettség kiragadjon abból az elragadtatásból, mely az Isten Szeretetében töltött élettel jár. E vetés legkisebb magja is megmérgezi a lelket, és az élet és igazság útján visszaveti.

Istennek kimondott “igen”-etek és imátok megszabadít titeket és testvéreiteket, és az Uralkodó feloldja bilincseiteket, melyeknek olyan hiszékenyen átengedtétek magatokat! De aztán: Ismerjétek meg Isten szeretetének szabadságát, és ne engedjétek át magatokat a mulandóság sodrának! Gyûjtsétek össze erõtöket és készítsétek fel magatokat az Élet Forrásához vezetõ útra!

Óva intem az emberiséget:Ha elveszítitek Istent, az Életet veszítitek el!
Ha megfeledkeztek Istenrõl, önmagatokról feledkeztek meg!
Ha félreismeritek Istent, az Igazságot ismeritek félre!

Szeretett gyermekem, a veszély nagy. A borzalmak ideje köszönt rá az emberiségre és a Föld megrendül!
Még egyszer figyelmeztetlek, gyûjtsd össze Isten gyermekeit Szilveszter éjszakájára! Töltsétek imában az éjszakát!
De intelek Téged: Õrizkedjetek az üres imáktól!

Benedek atya már rámutatott arra, hogy az imaéjszaka lényegét szem elõl vesztetted! Újultan vesd bele magad a Mûbe, és készíts mindent elõ az éjszakára. Sose feledd:
Isten nem akar sok imát! Õ azt akarja, hogy az emberek nyílt szívvel járuljanak elé, és beszéljenek VELE!

Õ nem akar többet, mint csendes, készséges szíveket. Ott tud Õ mindenkivel beszélni és mindenkit az Õ szeretetével megtölteni! Ezt a harcot önmagatokkal, amivel legyõzitek a bennetek levõ démonokat és eléritek a Csendet, ezt a harcot önmagatokkal mindenkinek magának kell megharcolnia! Ha elveszítitek ezt az elsõ harcot, akkor fületek továbbra is süket marad Isten hangjára, mindaddig, amíg nem veszitek a bátorságot, hogy magatok ellen újra csatába vonuljatok és legyõzzétek a belsõ zajt, mely távol tart titeket a béke útjához vezetõ kaputól!

Ne vedd le tekintetedet az üzenetekrõl, és ne hagyd, hogy lelked ide-oda csapongjon! Élesítsdelmédet! Készítsd fel szívedet!
Nyisd ki a szemedet és a füleidet, nyújtsd ki a kezedet és emeld fel Isten gyermekeit, akik megtalálták a hozzád vezetõ utat, és akik még jönni fognak!
Készülj fel az elkövetkezõ évre és a missziódra.
Emberek fognak köréd gyûlni, akik veled fognak menni Isten gyermekeihez. Fivérekként és nõvérekként megélt életetekkel és imáitok erejével megnyitjátok szíveiket Isten felé, és lángra lobbantjátok õket. Azokat, akik veletek akarnak tartani az úton, vigyétek magatokkal. A többieket, akik hátra maradnak, de szívük lángol, tartsátok mindig imában és maradjatok velük kapcsolatban! Óvjátok az egységet!

” A kezdés ideje közeledik! Még sok a tennivaló!
De én mondom neked: Semmi se ragadjon ki Téged a Csendbõl, és ne homályosítsa el tekintetedet!

” Várd õrangyalodat és hallgass rá!
Meg fogja mutatni neked az út titkát, amit át kell adnod Isten gyermekeinek. És rá fogtok jönni, hogy az út titka mindig nyilvánvaló volt, van és lesz. És rá fogtok jönni, hogy emberként soha nem fogjátok megismerni, mivel a lélek, amikor a mulandó testbe öltözik, nem képes megismerni azt, ami pedig teljességgel nyilvánvaló! De az út kész, és járni fogtok rajta!

” Legyetek a hit fénye a viharban, és a szeretet fáklyája!
Vigyétek életetekkel a reményt a világba és vezessétek Isten eltévedt gyermekeit az Élet csendjébe! Életetek legyen élõ tanúság fivéreitek és nõvéreitek számára! Készítsd fel magad a Mûre! Minden legyen kész a szívedben! A mag elvettetett!”

Aztán felállt és kezeit fejemre tette.

“A Szentháromság Egy Isten áldása van Veled! Az Atya megtöltötte szívedet az Õ Szeretetével! A Fiú erõsíti szívedet az Õ Békéjével! A Szentlélek megszilárdítja szívedet a Hitben! Az Ég Királynõje megáld Téged, és megígéri Neked védelmét és biztosítja a mennyei seregek segítségét! Ne csüggedj el, és ne hagyd magad félrevezetni! Egy hónap múlva látjuk egymást!”

Aztán még az arkangyal egy keresztet rajzolt a homlokomra, hátralépett egyet és eltûnt a fényben, ami ezután kialudt.

a

“Hódít” a Femen – nevű ribanchorda Strasbourgban is (+18 éven felülieknek, nyugalom megzavarása miatt)

A strasbourgi katedrálisban tartott tegnap “előadást” egy – a szokásos módon alulöltöztetett femenes ribanc.

kat

Az EU – zászlajával és a hagyományos ukrán fejdíszével hadonászó lotyó ordítozott egy sort az oltárra fölpattanva. Kifogásolta a pápa mai látogatását Strasbourgban, amelynek során a Vatikán feje beszédet fog majd mondani az Európa Tanács és az Európai Parlament közös ülésén.
A femenes kurva produkcióját több férfiturista megbámulta, néhány matróna keresztet vetett az oltári meztelenkedés láttán. Aztán a céda leugrott az oltárról, egy az ajtóban rá várakozó másik lotyó ráborított egy darab textilt, és eltűntek a forgatagban.
Orosz kollegináik is hallattak magukról mostanság. Bár inkább csak a Pussy Riot nevű orosz ribanchorda egyik szukája. A nemrégiben kegyelemmel szabadult nőstényördögök egyike a szabadulását követően gyorsan vemhesedett, és az utóbbi időkben terhespornó videokban való aktív szerepléssel keresi meg a mindennapi betevőt.

por

https://balrad.wordpress.com/2014/11/25/hodit-a-femen-nevu-ribanchorda-strasbourgban-is/

a

2014. november 25. ÉN, AZ ÚR NEM AKAROK MEGOSZTOTTSÁGOT EGYHÁZAMBAN!

1988. március 19.

Jézusom, Hozzád jövök.

Ó Vassula, ne fáradj bele az írásba! Ma jóllakatom kiéhezett bárányaimat, holnap egyesítelek benneteket, és beavatlak misztériumaimba. Tölts el örömmel, és add tovább a szent rózsafüzér imádságot mindazoknak, akik szeretnek és tanúságot tesznek mellettem.

Ez azt jelenti, hogy minden kereszténynek?

Igen kedvesem. Úgy kell tisztelnetek Édesanyámat, ahogy én tisztelem õt. Tovább kell adnod, és meg kell mutatnod mindazoknak, akik tanúságot tesznek mellettem, miképpen kell Isten tetszése szerint járni keresztutamat.

Minden kereszténynek, Uram?

Igen, mindazoknak, akik szeretnek engem. Én, az Úr semmiféle megosztottságot nem akarok Egyházamban! Az én kedvemért fogtok egyesülni, és az én Nevemben fogtok engem szeretni, követni és tanúságot tenni mellettem. Úgy fogjátok egymást szeretni, ahogy én szeretlek benneteket. Egyesülni fogtok, és egyetlen nyáj lesztek egyetlen pásztor 1 vezetésével. Ahogy mindannyian tudjátok, Pétert választottam, és neki adtam a hatalmat. Ahogy mindannyian tudjátok, neki adtam a mennyország kulcsait. Azt kértem Pétertõl, hogy táplálja juhaimat és bárányaimat, és õrizze õket. 2 Én adtam ezt a hatalmat. Nem én kívántam, hogy megváltoztassátok akaratomat! Gyûljetek össze kedveseim, erõsítsétek meg Egyházamat! Azt keressétek bennem, ami az én akaratom! Az én szándékaimat keressétek, ne a magatokét! Igyekezzetek megdicsõíteni engem, egyesülésetek által dicsõíts engem, teremtés! Tegyétek élõvé Testemet! Szerellek benneteket! Nyissátok ki fületeket, és halljátok meg keresztemen elhangzott kiáltásomat! Vassula, ne feledd el, hol a te otthonod! – Igen, az én Szent Szívemben. Jöjj, jöjj kedves, várlak, végtelenül szeretlek.

Szeretlek Uram és Szabadítóm. Kérlek taníts, hogy tetszésedre legyek, hogy veled lehessek, és alkalmas legyek arra, hogy igénybe vegyél.

Tanítalak. Légy engedelmes, és csak az én céljaimmal törõdj! Mi ketten, minden idõben. Én teérted, te énértem. Melletted vagyok. Imádkozz Vassula a lelkek megmeneküléséért! Ezért az üzenetért teremtettelek.

Köszönöm Jézus.


1 a pápa
2 Ján 21,27

2014. november 24. EZ AZ ÉN KÜZDELMEM

1992. július 2.

Szent Édesanyánk szól:

Krisztus hamarosan veletek lesz.
Te fáradozol gyermekem, de amit felajánlasz Fiam dicsõségére, az megszentel téged és megdicsõíti Õt. Isten akarata volt, hogy Teste, az Egyház érdekében felfedje magát elõtted. Leányom, ne feledd, hogy Jézus soha, de soha sem fog elhagyni téged! Emlékszel, hogyan bíztad rám az üzeneteket, amelyeket kapsz? Én, mint a te Édesanyád megõrzöm, amit nekem adtál, és ma éppúgy, mint tegnap, sietve fogom Fiam üzeneteit terjeszteni. A Sátán rosszindulattal beszélhet, látszólag legyõzhet minden nemzetet, és dicsõséges gyõzelmet arathat, én mégis hamarosan legyõzöm õt, Vassula, mert ez az én küzdelmem. Leányom, meg foglak erõsíteni, és elég erõt adok neked ahhoz, hogy folytasd küldetésedet.

Most az Úr beszél:

Szerezz nekem örömet és hirdesd Szavaimat mindenütt, ahová küldelek. Légy szilárd! Támaszkodj Szívemre és érezd, hogy szeretlek! Mondd meg gyermekeimnek, hogy ajánlják fel magukat és családjaikat a mi két Szívünknek! Ajánljátok fel magatokat, hogy megjelöljelek titeket mint enyéimet. Figyelj rám!
Mondom neked, hogy olyan nehéz idõk következnek, amilyenek azelõtt nem voltak sohasem. A Föld már látja idejének hajnalát.
Legyetek szilárdak, és ne engedjétek, hogy megtévesszenek titeket! Sokan állítják, hogy engem hallanak, amint üzenetet adok nekik. De nem én vagyok ezeknek az üzeneteknek a szerzõje és nem is Édesanyám. Már figyelmeztettelek téged ezekre az idõkre. Már sokszor figyelmeztettelek, hogy ezekben az idõkben sok hamis próféta támad, hogy hazugságokkal rombolják le Mesteretek mûveit. Éber lesz azok füle, akik hallanak. A meggondolatlanok szívét meg fogják téveszteni. 1 (Sokan igyekeznek majd megtéveszteni téged, Vassula. Azt mondják majd, hogy én, Jézus, küldöm õket hozzád, de õk hamis próféták.) Ne feledd, hogy sok hamis Krisztus támad! Egyesek nagy jeleket mûvelnek és még a választottakra is nagy hatást gyakorolnak. Újból figyelmeztettelek.
Leányom! Megengeded, hogy folytassam benned e mûvet? Imádkozz, nehogy kísértésbe ess! Megnyitom számodra az utat. Ne félj! Irántad való szeretetem örök.

Hogyan tovább?

Nehéz megválaszolni. Valóban nagyon nehéz „okosnak és bölcsnek” lenni, helyesen dönteni a mai körülmények közepette. Ha a nálunknál, laikus híveknél (szándékosan kerülöm a „világi hívek” megnevezést) okosabbak, bölcsebbek, tanultabbak, műveltebbek, vagyis az illetékesek (hivatalos hierarhia – papok, püspökök), példáját, magatartását vesszük alapul, minden le egyszerűsödik, hagyjuk rájuk – az illetékesekre – ne kontárkodjunk bele. De sajnos, korunkban már nem ilyen egyszerű a megoldás! (amióta a Sátán füstje behatolt a Katolikus Egyházba is!). Sőt, nagyon bonyolulttá vált mert – a fehér és fekete, jó és rossz, erény és bűn, a búza és a konkoly, az igazság és a hazugság – megtévesztés, nagyon összekeveredett, és ez így is fog maradni az aratásig, (a Második, dicsőséges eljövetelig), az Úr tanítása szerint.

A katolikus egyházi szabadkőművesség fokozatos megjelenésével (a protestáns egyházi szabadkőművesség példáját követve és háttér támogatásával) belső megerősödésével és alattomos térnyerésével, melynek koronája a II. Vatikáni zsinat volt, ötven évvel ezelőtt, napjainkban tetőzött, beérett, Bergoglió bíboros székfoglalásával. Elsősorban igazolja maga a zsinat gyümölcse, még jobban felgyorsult az Egyház lerombolása, az aposztázia, a hitehagyás, stb. Az igazi, belső, mélyreható megújulás helyett a felületes, külsőséges, a világgal megalkuvó, lepaktáló „párbeszédet” folytató Hamis Egyházzá alakult, éppen úgy, ahogyan a Kék könyvben le van írva, feltételesen – de a közeljövőben már valósággá válik. A „szinódusi munkálatok” beérnek, amint a szétküldött kérdésekre érkezett, vagy legalábbis akként tálalt óhajokat „végre” orvosolni „muszáj”. Nem részletezem, de tény, püspök-püspök ellen, bíboros-bíboros ellen, papok egymást támadják, úgy tűnik, de a valóság az, hogy a hűségesek csak a tiszta tanításhoz, Evangéliumhoz, vagyis az Igazsághoz ragaszkodnak, védeni próbálják azt, ami még megmaradt belőle. A „modernisták” mindent egybe akarnak mosni a tolerancia, a párbeszéd, béke és „a mindent megbocsátó, elnéző szeretet” jegyében. Tehát maguk a jelek és tények igazolják, hogy beléptünk a próféciák, a jövendölések beteljesülésének idejébe, most már csak az események kibontakozását kell higgadtan és Istenben vetett nagy-nagy bizalommal és hittel fogadni, és össze áll a kép annak, aki látni és érteni akar.

Az Úr Jézus nyilvános működésekor mindenkinek felkínálta a lehetőséget tanításának és életpéldájának elfogadására, követésére, de végül is apostoloknak csak azokból tudott választani, akik válaszoltak felhívására, figyeltek Rá és elfogadták mint megígért Messiást, igyekeztek magukévá tenni tanítását, hogy milyen eredményesen, ezt csak utóbb derült ki, amikor az események eldurvultak, keresztre feszítésével tetőzött. Júdás elárulta, Péter megtagadta, csak János tartott ki, ő is csak a Szűzanya kezét fogva vált képessé arra, hogy legyőzze félelmét, zavarodottságát és hűségesnek bizonyuljon fiatal kora ellenére, jelesre vizsgázott, helyben jutalomban is részesült, „Nézd, az anyád”!.(Jn 19, 27b).

Az akkori „hivatalos hierarhia” elutasította, gyalázatos módon halálra ítélte és kivégeztette! Ennek nagyon komoly jelentősége, üzenete van a végső időkben élők számára, pontosabban a Második, dicsőséges eljövetel nemzedéke számára is. Mi, akik felismertük az idők jeleiből, a magán kinyilatkoztatásokból és természetesen a Szentírásban megjövendölt események, történések megértéséből, hogy mi vagyunk ez a nemzedék! Sőt, maga a KEK figyelmeztet, hogy az Egyház utolsó próbatétele egy vallási megtévesztés által fog megtörténni, ha nyilvánosságra hozták volna a Fatimai titkot, akkor már sokak számára világos lenne, honnan fúj a megtévesztés szele, erre majd visszatérek. Tehát ezeknek tudatában, birtokában, a balga szüzekhez lennénk hasonlók, ha csak felületesen viszonyulnánk ilyen horderejű eseményhez, hagyatkoznánk csak az „illetékesek” megnyilatkozásaira, tájékoztatásaira, vezetésére! Ne feledjük, a vak, kényelmes engedelmesség, nem ment fel a felelősségre vonás alól, amikor elérkezünk a számonkérés, számadás idejéhez. A balgák is várták a vőlegényt, de nem voltak megfelelően elő és felkészülve, sorsuk véglegesen megpecsételődött, kívül rekedtek, mert az ajtó bezárult. Legyünk őszinték, máma igazán hányan hiszünk a Második, dicsőséges eljövetelben, és abban, hogy mi vagyunk ez a nemzedék? Beleértve a csúcsvezetőinket is. Jól fel vagyunk készülve Urunk fogadására? És az Antikrisztus megjelenésére, uralmára, előzőleg? Válaszoljon ki-ki saját meggyőződése szerint, elsősorban önmagának, de ne feledjük, előbb nagyon komoly és kemény esemény sorozatoknak kell megtörténniük.

Nagyon lényeges tudatosítani, hogy az Egyház nevében nyilatkozó „illetékes” homlokán nem látható a jel, hogy egyházi szabadkőműves vagyok! De a megnyilatkozása, érvelése, okfejtése, élete felfedi kilétét, igaz ezt nem mindenki tudja felismerni. Bennük van egy közös vonás, tulajdonság, keverik az igazságot a féligazsággal és a csúsztatással, kerülik a nyílt egyértelmű kifejezéseket, nagyon emberközpontú, humanista szólamok igazi bajnokai. Márk Miravalle véleményét, megnyilatkozását „hivatalosan” felkarolták, leközölték hivatalos katolikus médiában. Schmaranzer, Bowring csak személyes úton fejtheti ki véleményét, ugyanazzal a témával kapcsolatosan. Mit bizonyít ez a magatartás? A fájdalmas valóságot: az egyházi szabadkőművesség nagy befolyással rendelkezik a hivatalos média fölött, beleértve a Mária Rádiót, de még a Vatikáni Rádiót is, a sajtóról nem is beszélve – teljes cenzúrát tapasztalunk! Ezek a TÉNYEK!

Fájdalmasan érint és megtévesztő azon személyeknek a magatartása, viszonyulása, akik látják és tudják mi folyik a háttérben, de mégis meglapulnak, nem mernek, nem tudnak, vagy nem akarnak nyilvánosságra lépni, majd csak ha… muszáj, a színvalláskor. Valóban még nem jött el az idő a bátor, határozott kiállásra az Igazság védelmében, a csalókkal – egyházi szabadkőművesekkel – szemben? A Szűzanya a Kék könyv üzeneteiben világosan kifejti, egyes püspökségek, püspökök gyáván hallgatnak, amikor határozottan le kellene leplezniük a tévedéseket, a tévtanok hirdetőit pedig kispadra ültetni, nézeteik felülvizsgálására inteniük. Ide sorolom a magyar MPM úgymond „hivatalos” megnyilatkozásait, álláspontját is, amelytől a továbbiakban én elhatárolom magamat, vállalom személyes meggyőződésemet, egyértelműen, világosan, következményeivel együtt, számomra az igen IGEN, a nem NEM-et jelent. Kijelentem, nincs mit visszavonjak, megváltoztassak, egyetlen dolog, hogy talán egyes megnyilatkozásaim ítélkezésnek tűnnek, durvák, „parasztosak” (valóban az vagyok, székely-magyar falusi paraszt) melyeket a tévedések, csúsztatások leleplezésére szántam. Beismerem, nincs olyan szintű műveltségem, szókincsem, stílusom, hogy jobban kifejthessem nézeteimet, véleményemet, személyes meggyőződésemet. Minden eddigi írásom, ezt tükrözte, a Szentírás, Kék könyv – MPM – MM – lelkiségünk, KEK, magán kinyilatkoztatások, lelki naplók, stb. alapján, amit önszorgalomból pár évtized alatt morzsánként felcsipegettem és igyekeztem megemészteni.

Pár pontban röviden, tömören kifejtem indítékaimat:

Hiszem és Vallom, hogy kapott talentumaink mértéke szerint illő, hogy sáfárkodjunk Isten nagyobb dicsőségére, üdvösségünk érdekében, ki-ki saját döntése és lehetősége szerint, testvéreink javára, de ugyanakkor azzal is tisztában lévén, hogy „csak homályosan, tükör által”, az Igazság részletes, szeleteit látva, érzékelve, hit által, mert a teljességet csak odaát fogjuk megismerni, teremtményi szintünknek megfelelően fog feltárulni, de minden elképzelésünket meghaladóan, „szem nem látta, fül nem hallotta, emberi elme föl nem fogja”, amit a Mindenható Isten övéinek készített.

A föntiek tükrében az a felszólítás, figyelmeztetés, hogy jól „vizsgáljatok meg mindent” máma aktuálisabb mint valaha, sőt, amit mások elénk tárnak, mint megvizsgáltat, beleértve az én személyes megnyilatkozásaimat is, így helyes kezelni, felülvizsgálni, leellenőrizni. Akkor Mark Miravalle „hivatalos”? álláspontja elfogadása előtt, illő, hogy más forrásokat is megvizsgáljunk, persze nem a végtelenségig fokozva, mert a rendelkezésünkre álló idő véges, lejár. Az Ő álláspontját leközölték a hivatalos katolikus médiákban, pl Keresztény Élet, Vasárnap, átvették karizmatikus csoportok saját honlapjaikra, stb. Megjegyzem, mivel más álláspontot nem közöltek le tudomásom szerint a jelen pillanatig, a hiteles katolikus média feladata lenne megtenni, és az érdeklődők figyelmébe ajánlani más személyek, teológusok véleményét, megnyilatkozásait is a szóban forgó témával kapcsolatosan, pl:

Dr. Kelly Bowring katolikus teológusuk megnyilatkozásait, írásait, elsősorban az internettről: Próféciák, melyek arra utalnak, hogy a pápaságra (és az Egyházra) gondterhes idők következnek, nagyon komoly témákat boncolgat, fejt ki. www.uzenetek.eu/news/profeciak-melyek-arra-utalnak-hogy-a-papasagra-gondterhes-idok-kovetkeznek/ Vagy a: Nyílt levél Ferenc pápának: Készül Ön megújítani az Egyház tanítását? www.masodikeljovetel.hu/dr-kelly-bowring-nyilt-level-ferenc-papanak-keszul-on-megujitani-az-egyhaz-tanitasat/. Vegyük a fáradtságot és legalább igyekezzünk idejében tájékozódni, akinek van rá lehetősége, mert a sült (és készen feltálalt) galambok fogyasztása végzetessé – mérgezett eledelé – válhat, amíg az ellenszer (Nagyfigyelmeztetés) megérkezik.

Christian Schmaranzer szintén teológusunk, Érvek, amelyek miatt én valósnak tartom a „Nagyfigyelmeztetés” üzeneteit. Szintén a fönti honlapon megtalálható. Ezen érvekből idézett Selymes atya is a Mária Rádióban tartott előadásaiban, amíg be nem tiltották. műsorait. (a katolikus egyházi szabadkőművesek nyomására). Ellenben Páll Ferenc atya? előadásai, valóságos Kabaré-showja az Erdély-i Mária Rádióban nem zavarja az „illetékesek” érzékenységét, igazságérzetét, lelkiismeretét?

Mi ne feledkezzünk meg a kiváló szakemberünkről Selymes József atyáról. Az erdélyi Mária Rádióban elhangzott műsorok: www.uzenetek.eu/selymes-jozsef-atya-eloadasai/musorok-hanganyag/ átdolgozott változata megjelent könyv alakban, a Co-Print Kft. nyomdában, 2013-ban, magánkiadásban: Kitekintés a jelenések világára címmel. Szerezzük be és amikor elbizonytalanodás, kétségek környékeznek, a magán kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan, vegyük kezünkbe és törekedjünk megemészteni tartalmát, megbarátkozni a tényekkel, amelyeket megbízható, szavahihető – profi módon – összefüggéseiben vizsgálja, elemzi kedvenc témáit a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan. Ne féljünk az ismétlésektől, újra olvasás, hallgatás, a leghatékonyabb ellenszer a kételyek, késértések leküzdésére. (sajnos, papjaink közül is nagyon sokan tájékozatlanok, és ezért felületesen kezelik a magán kinyilatkoztatásokat).

Nekünk a magyar MPM-MM lelkiségnek nincsenek ilyen kaliberű bátor – hivatalos és hiteles „embereink” egyelőre, reméljük majd lesz. Én a „hivatalos” álláspontot, felszólítást, tájékoztatást tudomásul vettem, és ennek tükrében megkérem tisztel Olvasóimat, hogy minden eddig megjelent írásomat úgy vegyék, mint személyes megnyilatkozásaimat, véleményemet, álláspontomat, amely nem mindenben egyezik a hivatalos állásfoglalással.

Magatartásom alátámasztására idézek az Igazság Könyve üzenetéből amelyet Az Üdvösség Anyjától (Aki azonos a Gobbi atya Kék Könyv üzeneteinek Szűzanyájával), kaptunk 2013. július 22-én:

1917-ben próféciákat adtam a világnak, de az utolsó Fatimai titok nem lett feltárva, olyan rémisztő volt az a Katolikus Egyházon belüliek számára! … továbbra is ismeretlen maradt. …csak nagyon kevesen tudnak erről! Most napvilágra kell kerülnie a Fatimai titok következő részének:

Az Egyház, Isten ellenségeinek köszönhetően már belsejében fertőzött. …Ők, akik belülről irányítanak – a legnagyobb csalást hozták létre. …megválasztottak egy nem Istentől származó embert, (Bergoglió bíborost), miközben a Szentatyát, akit Péter Koronája illet, gondosan eltávolították. (lemondásra kényszeríttették XVI. Benedek emeritus pápánkat!).

A részletek, melyeket feltártam, az, hogy a végső időkben két ember fogja Péter Koronáját viselni. Az egyik szenvedni fog a hazugságok (és kiszolgáltatottsága) miatt, melyeket azért találtak ki, hogy lejárassák és szemmel láthatóan fogollyá tegyék őt. (éppen a Vatikánban!) A másik, a megválasztott, (Ferenc ellenpápa, szálláshelyéről, a Szt. Márta házból kormányozva) pusztítást fog hozni, nemcsak a Katolikus Egyháznak, hanem minden egyháznak, amelyek tisztelik Atyámat, és akik elfogadják Fiam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója Tanításait!

Az Egyháznak csak egy, Fiam által engedélyezet feje lehet a Földön, akinek Pápának kell maradnia egészen haláláig” !!!

Hogy kik is az Egyházon belüli csalók arra már utalt az Úr Jézus Az Igazság Könyve egy korábbi üzenetében, 2012. január 26-án:

„Leányom, még az utolsó Fatimai titkot sem közölték a világgal, mert az az igazságot nyilvánítja ki, a Sátán gonosz szektájának Vatikánban való beszivárgásáról. A titok utolsó részét nem nyilvánították ki annak érdekében, hogy ezt a gonosz szektát védelembe részesítsék, amelynek tagjai nagy számban léptek be a Vatikánba, Édesanyám Fatimai megjelenése óta.

Leányom, a hatalmak Luciát elhallgattatták, melyek a Vatikán egy részét ellenőrzik, s amelyek fölött szegény, szeretett pápáim csak csekély ellenőrzéssel rendelkeznek”.

Íme egy perdöntő bizonyíték, kijelentés, hogy valóban az igazi Luciát „elhallgattatták” – és helyébe egy „áll Luciát” állítottak. De kik Ők? A Kék könyvben a Szűzanya nevükön nevezi Őket, egyházi szabadkőművesség, és eléggé részletesen kitér rájuk, tevékenységeikre, módszereikre stb. A Szentírásban a Jelenések könyvében 13. fejezete róluk szól. És miért tehetetlenek velük szembe a pápák? – pofon egyszerű, alattomos, kétszínű magatartásuk miatt, jelenlétében bókolnak, hízelegnek, háta mögött ellene lázadnak, szervezkednek és lehetetlen őket sarokba szorítani, mert gátlástalanok, hatalomra, karrierre törtetők, mint elvbarátaik és Uruk, a Sátán, akit szolgálnak. Öntudatlanul? Szándékosan? Egy biztos: mai Júdások!

Éppen ezért volt számomra kiábrándító a MPM lelkigyakorlatának Elmélkedés – témáinak kifejtése: A nagy vörös sárkány, – kommunista, ateista eszmerendszer zászló alá felsorakozott szerencsétlenek hada, beleértve a békepapokat is, egyesekből mára püspökök lettek. A tengerből feljövő – párduchoz hasonló vadállat, szabadkőművesség, már maga a megnevezése – párduc – sokat elárul magatartásáról, sutomban, lopakodva támad, de kegyetlen, tájékozódjék ki-ki bővebben róluk, mert a lelkigyakorlat elmélkedése csak felületesen érintette.

A pohár számomra azért telt be, mert a leglényegesebb, úgymond az egész lelkigyakorlat csúcspontját képező A bárányhoz hasonló vadállat – EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉG – elmélkedés nagyon silányra sikerült. (csak szerintem?) Hogy miért? Csak ennyire futotta a magyar nyelvterületek MPM Felelőse János atya képességéből? Talán mi laikus hívek, vidéki felelősök nem kell, hogy ízelítőt kapjunk a kulisszák titkaiból?! János atya, tisztelem és értékelem Önt, (és minden kedves testvéremet, akiket a lelkigyakorlaton ismertem meg), de kérdem, meddig engedi, hogy bábúként lekezeljék? Vagy tévedek? Én többé nem megyek a MPM lelkigyakorlatának langyos előadásait, elmélkedéseit hallgatni Leányfalur Az elmélkedés hanganyagát megtartom emlékbe, nem teszem közzé, de akit érdekel a lektorált változata, megtalálja a Tengernek Csillaga – Mária korszakának lapja, 2014. szept.-okt. XIX/5. szám 33 old. Örvendjetek! K. kv 1975. 10. 18. első elmélkedéssel, a további számokban folytatólagosan, amennyiben a lehetőség a közlésre megmarad.

Én magamnak levontam a következtetést, továbbra is a MPM-MM lelkiség tagjának vallom magamat, végezzük a rendszeres Cönákulumainkat, nagy reményeket, hiú ábrándokat nem dédelgetek az Erdély-i MPM-MM, de az anyaországi, Vajdaság-i, a Szlovák MPM küldetésével kapcsolatosan sem. Eljön a színvallás ideje nemsokára, meg kell elégednünk „béresekkel”, (békepapokkal), ha nincs igazi pásztorunk, de majd lesz! Tiszteletre méltó (lelki) atyák, az önök számadása nehezebb lesz, a miénknél, a Nagyfigyelmeztetéskor! (a pap-testvérekből nem kérek ebben a világban) Az alázatos engedelmesség kiváló erény a maga helyén és idején, de a megalkuvás tudtommal súlyos bűnrészesség.

Világosan kijelentem, számunkra egyetlen igaz pápa létezik, XVI. Benedek személyében! A Máriás Mozgalom felajánló imájában foglaltakat is rá vonatkoztatva és érte végezzük! Bergoglió bíboros – Ferenc ellenpápa, pontosabban fogalmazva a Hamis Egyház szabadkőműves pápája, aki a magán kinyilatkoztatások alapján maga a Hamis Próféta. Tehát nagyon közel társa, a „szépfiú” vagyis a nagyfőnök – Antikrisztus – fellépésének ideje is. Nem várom el senkitől, hogy nézeteimért bármit is kockáztasson, még családtagjaimtól sem. Nem lázítok senkit, csupán kiállok amellett, amit megadatott, hogy felismertem, elhittem, és befogadtam szívembe, elmémbe, minden nyomorúságom és semmiségem tudatában.

A Tengernek Csillaga folyóiratban a – Mária kicsinyei rovatnak – Erdély-i Máriás Mozgalom életéből alcím alatt megjelenő cikk-sorozatot, közléseket, részemről befejezettnek nyilvánítom, 2015. január elsejével. Ebben alárendelem magam MPM-MM döntésének, eleget téve a hivatalos honlapban leközölt elveknek. www.mpm-hu.org. A Mária kicsinyei rovat megmarad a Mária tisztelők személyes írásainak, cikkeinek leközlésére, a folyóirat szerkesztőségre tartozik, annak elbírálása, kiét és mikor közöli a beküldött cikket.

Az www.uzenetek.eu. Honlap Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom fiókban a Mozgalommal kapcsolatos írások további feltöltésével szintén leállok, hogy ne okozzak zavart, bizonytalanságot a tájékozatlanoknak, a személyes megnyilatkozásaim kivételével. Más szóval, ezután a fiókban csak személyes álláspontomat, véleményemet, elmélkedésemet tükröző írásokat teszek közzé, illetve hasonlókat veszek át, különböző forrásokból.

Röviden kitérek a honlap- fiókunkban az utóbbi időben feltett, átvett írásokra, amelyek a Vélemények, nézőpontok, állásfoglalások sorozat részét képezték, azzal a céllal, hogy a szélsőséges, idő előtti elhamarkodott döntések, vagy mulasztások veszélyeire figyelmeztessen mindannyiunkat, tudjunk tanulni a múlt hibáiból, tévedéseiből. Pl. a Msgr. Lefebvre érsek, a Szent X. Pius Papi Társaság megalapítója, röviden – FSSPX – útját követők hová jutottak, egyesek teljesen elveszítették a talajt lábaik alól, nem tudják ki az utolsó hiteles pápa. Lépésük, döntésük túl korai, elhamarkodott volt. A még érvényes hiteles papjainkat, Egyházunkat szentmisénket, érvénytelennek nyilvánítják stb. még mielőtt valóban azzá vált volna. Az igazi, valóságos egyházszakadás most veszi kezdetét, napjainkban, a Hamis Egyház páváskodik a Vatikánban, az Igazi Egyház földalatti, üldözött, keresztre feszített lesz, mint Ura, azaz Vőlegénye, nemsokára!

A lelkiségekkel kapcsolatosan a mosdóvízzel együtt hamar kidobjuk a csecsemőt is, ne feledjük, a konkoly együtt nő a búzával az aratásig. Minden lelkiségnek van sajátságos karizmája, azzal sáfárkodjon, lehetőleg ne kontárkodjuk bele abban ami nem tartozik ránk. Ne feledjük, a magán kinyilatkoztatások nagyon kényes téma, kemény dió, még papok számára is.

A magán kinyilatkoztatások ellenzői éppúgy vakvágányra sodródhatnak, mint a liberálisok, tehát az ultra konzervativizmus és ultra liberalizmus mint általában az „izmusok” a tévedések melegágyai, de mindez nem azt jelenti, hogy maradjunk középszerű, langyos keresztények.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a „gonosz szektát”, a belső ellenséget, amely már teljes gőzzel halad a hatalom átvételben, és akiket egyházi szabadkőműveseknek nevez az Úr Jézus és a Szűzanya. Vigyázzunk, mert sokan csupán „fertőzöttek” a tanításuktól, és emiatt megvakultak, csak sajnos nincsenek tudatában, van szemük, de nem látnak, – akkor hogyan ismerjék fel az idők jeleit? – van fülük, de nem hallanak, belőlük van a legtöbb. Igyekezzünk minél jobban felkészülni a „nehéz időkre”, mert a küszöbön van, és váratlanul fog ránk zúdulni, minden oldalról, politikailag, gazdaságilag, egyházilag stb.

Lényeges az idők jeleinek helyes felismerése, és éppen ezért én is úgy gondolom, ideje, hogy komoly lelki nagytakarításba kezdjek. Ima-böjt, bűnbánat, ima-vezeklés, hálaadás, ima-virrasztás, engesztelés, elmélkedés-csend, szemlélődés, szentségimádás-lelkileg, mert más lehetőségem nincs, most a téli időszak erre nagyon alkalmas a falusi ember számára, nehogy az öt balga szűz sorsára jussak. Más szóval, eljött az ideje, hogy még teljesebb magányba, egyfajta rejtett remeteségbe vonuljak, legalább egy ideig. Majd sokak számára világossá válik, az Antikrisztus fellépésével, valóban a Második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, és nincs értelme tovább folytatni a struccpolitikát, ki kell lépni a csatatérre és harcolni az Igazság diadalra jutatásáért, vagyis a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének Győzelméért.

Tisztelettel Zakariás Imre. Áve Mária!

Hamis próféta: Az egyház nem kérhet pénzt az áldásért, a keresztelőkét, a misékért

Ferenc pápa: Az egyház nem kérhet pénzt az áldásért, a keresztelőkét, a misékért

Ferenc pápa (Fotó: AFP)

A megváltás ingyenes, be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy az egyház pénzt kér keresztelőkért, az áldásért és a misékért – mondta Ferenc pápa a pénteki reggeli misén.

Rosszul viseli az egyház anyagiasságát Ferenc pápa, a péntek reggeli misén a római Santa Maria templomban ugyanis arról beszélt, hogy botrányosan eluralkodott az egyházon belül a kereskedelmi szemlélet.

Azt mondta Ferenc pápa, hogy az egyház időnként botrányosan viselkedik az emberekkel, egy templomba belépve gyakran árlistákat látunk, amelyen felsorolják a keresztelő, az áldás és a mise ellenértékét. A nép ezen felháborodik – mondta a pápa a Corriere.it beszámolója szerint.

Ferenc pápa a reggeli misén abból az újszövetségi szövegrészből indult ki, amelyben Jézus korbáccsal űzi ki a kufárokat a templomból. Jaj azoknak az egyházaknak, amelyek üzletelnek, a megváltás ingyenes! – kiáltott fel Ferenc pápa a cikk szerint.

Aztán elmesélt egy személyes történetet: még papként találkozott egy párral, akik szeretett volna misével megesküdni, de a plébánián azt mondták nekik, hogy nem lehet. Mire visszakérdeztek, hogy az hogyan lehet, hiszen a konzílium azt tanácsolja, hogy mindig mise keretében eskessenek, a plébánián azt a választ kapták, hogy nincs rá idő, mert más is vár, és ha valóban akarnak egy plusz húsz perces misét is, akkor fizessenek dupla időt.

Azt is hozzátette a misén a pápa, hogy az emberek minden hibát meg tudnak bocsátani a papjaiknak, kivéve kettőt: ha egy pap anyagias, és ha rosszul bánik az emberekkel. (MTI)

2014. november 21. MARADJ CSENDES, MERT EBBEN A CSENDBEN NYUGALMAT TALÁLOK

1991. április 20.

Uram, köszönöm, hogy birtokoddá és menyasszonyoddá tettél!
Értesd meg azokkal, akik nem értik, hogy üldözõidnek Te engeded meg, hogy támadjanak engem, mert Te ily módon is megdicsõülhetsz! Azt is teljesen világossá tetted, hogy sohasem fogod megengedni, hogy üldözõid megsértsék vagy megérintsék lelkemet. Értesd meg az emberekkel, hogy ez a kettõ nem ugyanaz.

Virágom, kelyhem keseru, még mindig meg akarod osztani velem?

Szeretném megosztani Veled kelyhedet!

Igen, bizonyítsd be irántam való szeretetedet azáltal, hogy felajánlod akaratodat. Igyekezz megdicsõíteni engem, Istenedet, azáltal, hogy átöleled keresztemet. Birtokommá let-tél, akiben gyönyöruségem telik. Kezembe tetted életedet.
Leányom figyelj!
Maradj gyenge, mert nagy dolgokat muvelhetek gyengeségedben! Maradj semmi, mert én lehetek a Minden a te semmiségedben!
Maradj csendes, mert ebben a csendben nyugalmat találok!
Maradj hajlékony, hogy feszületem másává alakíthassalak!
Maradj korlátaid között, hogy láthatóvá váljék benned erõm!
Légy az én példám szerint készséges, türelmes, tiszta, engedelmes, alázatos, huséges, és szüntelenül imádkozz, ahogyan én is szüntelenül imádkoztam az Atyához.
Soha ne aludj! Ne vágd el a kötelékeket, amelyek az Atyához fuznek! Földi életem szüntelen imádságban telt az Atyával, akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idõ.
Figyelj az Atyára, és tedd meg akaratát! Én, a te Megváltód adom neked a táplálékot. Mindaz, amit megeszel, tõlem való, és megtanít az egyedüli igaz életre bennem, a te Istenedben.
Bizony mondom nektek: “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja” 1
Maradj bennem és én tebenned maradok. Meg fogom engedni, hogy halandó természetedet próbára tegyék, hogy megerõsödj a megpróbáltatásokban, de lelkedet nem fogják megérinteni.
A test és a vér nem örökölheti országomat.
Ezért ne félj, a te megpróbáltatásaidon keresztül én is megdicsõülök. Sohasem leszel elhagyatott.


1 Mt 10,28

2014. november 20. AKIK PÉTERREL SZEMBEHELYEZKEDNEK, EGYHÁZAMMAL HELYEZKEDNEK SZEMBE HAJOLJATOK MEG AZ EGYESÜLÉS KEDVÉÉRT!

1988. június 21.

Uram?

Én vagyok. Imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz azokért a lelkekért, akik szembehelyezkednek Péterrel! Imádkozz azokért, akik megpróbálják elhallgattatni Pétert. A napok meg vannak számlálva, és lelkem elmerül a szomorúságban. Szent Szívemet keserûség tölti el. Lelkem arra vágyik, hogy lássák be tévedésüket. Aki Péterrel szembehelyezkedik, Egyházammal, törvényemmel helyezkedik szembe; velem, Urával és Istenével helyezkedik szembe. Elítélik bárányaim Péterét, így elítélik törvényemet. Hiúságuk elvakítja õket; nem látják világosan, hogy ha Pétert elítélik, nem a törvényt követik, hanem az én törvényem bírájává válnak! Ó hallgassátok, mit mond a Lélek az egyházaknak!

Térj vissza, jöjj vissza szeretett gyermekem!1 Én, az Úr választottam Pétert. Pétert, aki ma a II. János Pál nevet viseli. Azt mondom neked szeretett gyermekem , hogy Szent Szívem választotta õt. Jöjj vissza, engesztelõdj ki a kedvemért kedvesem! Én, az Úr, megbocsátom bûneidet és megtisztítalak.

TÉRJ VISSZA! Térjen vissza mindenki közületek Péterhez, mert én, a ti Istenetek választottam õt. Én adtam neki a tanítvány küldetését, és általam képes válaszolni a megfáradtnak. Ó teremtés, kiveszett belõled minden bölcsesség? Teremtés, nem értékeled többé irántad való végtelen Szeretetemet? Ennek ellenére azt felelem mindenkinek, aki engem hív:

Veletek vagyok, ha bajba kerültök, én vagyok a ti menedéketek!

Én az Úr, ma még egy parancsot adok. Írd! “Hajoljatok meg! Hajoljatok meg, hogy képesek legyetek kiengesztelõdni és egyesülni, alázzátok meg magatokat az egyesülésért!” Gyermekem!

Igen, Uram?

Az én békémet adom neked. Légy engedelmes! Engedd meg, hogy úgy vegyelek igénybe, ahogy akarlak. Bízzál bennem! Atyád kezében vagy.

Uram, csak Téged követlek, lelkem Nálad olyan békében van, mint gyermek az anyjánál. Teljesen megbízom Benned, és engedelmeskedni akarok Neked, mint a gyermek.

Ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Veled vagyok. Mi ketten?

Mi ketten?

Igen Uram! Igen Szûzanyám!


1 Lefebvre bíborosnak.

Keresztényüldözés Irakban s Szíriában

Irak és Szíria idén alighanem élére ugrik annak a listának, amely azokat az országokat sorolja föl, ahol a keresztyének leginkább üldöztetésnek vannak kitéve a hitük miatt. A két ország az elmúlt években egyre előrébb került az Open Doors nemzetközi keresztyén emberi jogi szervezet rangsorában, de ami az utóbbi hetekben történt a térségben, minden eddigit felülmúl.

Mindent hátrahagytak
– Az öregek a szakadékba vetették magukat, hogy ne legyenek a családjuk terhére a menekülésben, és hogy a negyvenöt fokos hőségben a gyerekek kaphassák meg a vízadagjukat. Máshol egy anya ugrott két gyermekével a mélybe, hogy így vessen véget szenvedésüknek – tájékoztatja egy szemtanú az Egyházak Világtanácsa (EVT) nemzetközi tényfeltáró küldöttségét azon a felvételen, amelyet az egyik kurdisztáni menekülttáborban készített az elmúlt héten a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) munkatársa. A magát Iraki és Levantei Iszlám Államnak (ILIÁ) nevező radikális iszlamista csoport szíriai és észak-iraki térhódítása miatt keresztyén és más nemzeti, vallási kisebbséghez tartozó családok tízezrei kényszerültek elmenekülni az életüket veszélyeztető üldözés és háborús helyzet elől.
Sajtóhírek szerint augusztus végén meghaladta a hárommillió főt a Szíriából elmenekültek száma, Irakban pedig már másfél millióan kényszerültek elhagyni otthonukat. A kurdok ellenőrizte észak-iraki Duhok kormányzóságban a félmilliót is eléri a menedéket keresők száma. – A helyi hatóságok egyedül képtelenek megbirkózni ekkora kihívással. Van olyan huszonötezres város, ahol hetvenötezer menekültet kellene ellátniuk, de a földönfutóvá vált embereknek csupán az ötöde kap elégséges ellátást. Jelentős részük hidak alatt, parkokban, építési területeken, a szerencsésebbek templomokban, iskolákban vagy hevenyészett sátortáborokban húzzák meg magukat. A közelgő tél humanitárius katasztrófával fenyeget – figyelmeztetett a térséget megjárt Bálint Gábor a MÖS szeptember 4-i sajtótájékoztatóján.
Az ILIÁ szunnita irányultságú fegyveresei által megszállt településeket nemcsak a szír, a kaldeus és az örmény keresztyéneknek, hanem a síita muzulmánoknak, a kurd etnikumhoz tartozó, de sajátos vallást követő jazidiknak, sőt még a mérsékelt és a szufista szunnitáknak is el kell hagyniuk. Egyszóval mindazoknak, akik nem értenek egyet az ILIÁ célkitűzéseivel, vagy az új hatalom nem bízik meg bennük. A keresztyéneket eleinte adófizetésre, később már inkább áttérésre vagy otthonuk elhagyására szólították fel az iszlamisták. Keleti hittestvéreink – már akiket nem öltek meg, nem zártak ketrecbe és adtak el rabszolgának – az utóbbit választották. Többségüknek mindent hátrahagyva, gyalogosan, egy szál ruhában kellett útnak indulniuk. Az egyházi vezetők is arról számoltak be az EVT delegációjának, hogy csak a legfontosabb iratokat tudták megmenteni, a múltjukat őrző dokumentumok és az egyházi infrastruktúra, sőt nem egy esetben még a templomuk is a szélsőségesek martalékává lett.
Ezerötszáz-kétezer éves keresztyén közösségek semmisültek meg néhány nap alatt. Moszul városában több tízezer Krisztus-követő élt, mára hírmondó sem maradt belőlük. Az utolsók közül két lányt egy pap menekített ki a saját autóján úgy, hogy iszlamista harcosnak öltöz­ve, élete kockáztatásával ment vissza értük. A keresztyén menekültek listát állítottak össze az ILIÁ vonalai mögött rekedt szeretteikről: mintegy száz fő maradt a térségben, túlnyomó részüket valószínűleg az iszlamisták tartják fogva. Bálint Gábor fültanúja volt például egy telefonbeszélgetésnek, amelyben egy menekült könyörgött beteg édesanyja szabadon bocsátásáért.

Tiltakozó egyházak
Az EVT szeptember 1-jén drámai hangú nyilatkozatban foglalta össze az Irakban tartózkodó küldöttsége tapasztalatait, és arra kérte az ENSZ-et, hogy szólítsa fel a nemzetközi közösséget a humanitárius adományok mértékének növelésére, valamint lépjen föl hatékonyabban az ILIÁ ellen. De nemcsak a protestáns és ortodox ökumené zászlóshajója, hanem szinte minden hazai és külföldi egyház és egyházi szervezet tiltakozott az elmúlt hetekben a történések miatt. A nyugati keresztyénség legnagyobb egyházának feje, Ferenc pápa még azt is felajánlotta, hogy személyesen látogat el a térségbe, ha ezzel is együttérzéséről biztosíthatja a menekülteket, de erre nyilvánvaló biztonsági okokból egyelőre nem került sor.

A protestáns és ortodox egyházakat tömörítő Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Egyház „a mérhetetlen brutalitással elkövetett háborús bűnök” miatti megdöbbenésének és szomorúságának adva hangot, egyúttal segítségét felajánlva augusztus 19-én közös nyilatkozatban fejezte ki az üldözöttek iránti szolidaritását. A dokumentum emlékeztet arra, hogy a 2003-as amerikai invázió előtt Irakban a keresztyének száma még másfél millió volt, létszámuk azóta kétszázezerre apadt. A magyar egyházak arra szólítják fel „az egyre kevésbé kereszténynek nevezhető Európa és Amerika kormányait” és az államközi szervezeteket, tegyenek meg mindent a „21. században hihetetlennek tűnő brutalitás megfékezéséért”.

Kettős segítség
– Egy friss jelentés szerint a másfél milliós iraki keresztyén populációból eredeti lakóhelyén mára csak nyolc­van-százezer fő maradt – aktualizálja a Reformátusok Lapjának múlt héten adott nyilatkozatában Mikola István a MEÖT fent idézett dokumentumának számadatait. A Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára hangsúlyozza: hazánk elkötelezett az alapvető emberi jogok védelme iránt, de a zsidó–keresztyén kulturális örökség alapjain építkező európai országként erkölcsi kérdés is számára az önazonosságunk gyökereit őrző keleti keresztyénség melletti kiállás.
A magyar kormány ennek megfelelően több intézkedést is tett az elmúlt hetekben. Orbán Viktor először augusztus 12-én az iraki keresztyének védelmében való fellépést kért az Európai Tanácstól, megerősítve, hogy Magyarország minden olyan megoldást támogat, amely garantálja a közel-keleti keresztyén közösség létét és jövőjét. A miniszterelnök később pedig azt kezdeményezte, hogy az ILIÁ által elkövetett háborús bűncselekményeket az ENSZ közreműködésével vigyék a hágai büntetőbíróság elé.
Magyarország a kurd hatóságok közreműködésével huszonkét millió forint értékű segélycsomaggal sietett a helyi egyházak, civil szervezetek és a menekültek segítségére. Az augusztus második felében eljuttatott szállítmány elsősorban a gyermekek ellátásához szükséges cikkeket – pelenkát, tápszert és gyógyszert – tartalmazott. Az akciót bejelentő augusztus 19-i sajtótájékoztatón Mikola István azt is elmondta, hogy hazánk 2012 óta mintegy százhatvanmillió forintnyi értékben segített a 2011 óta húzódó szíriai polgárháború okozta humanitárius katasztrófa kezelésében. A humanitárius akció bejelentése után két nappal a Honvédelmi Minisztérium is tájékoztatást adott ki, amely szerint Magyarország hadfelszerelési anyagokkal – a Magyar Közlönyben megjelent lista alapján többek között több millió tölténnyel és több ezer akna- és ágyúlőszerrel – segíti az iraki kormányerőket az ILIÁ elleni küzdelemben.

Nem jó muszlimok a szélsőségesek
Az ILIÁ kalifátusnak, vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi kalifának nevezi magát. Ez a cím Mohamed 632-ben történt halálától egészen 1924-ig az iszlám állam első számú vezetőjét illette, és a korai évszázadokban a kalifa képzettségétől függően vallási hatalommal is párosult. Gyakorlatilag vallási, politikai és gazdasági szempontból is egyesítette a muzulmán világ jelentős részét.
– A kalifátus alapítását a muszlim vallásjog szabályozza, de ezeknek a feltételeknek az ILIÁ nem felel meg – szögezi le Sulok Zoltán Szabolcs. A Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke szerint a térségben hatalmi űr keletkezett, és egy szélsőséges csoport ezt kihasználva, a saját és ki tudja még kinek az érdekeitől vezérelve ragadta magához az irányítást. – Nem lehet így bánni az emberekkel, és nem lehet így államot létrehozni, az iszlám alap­ján ez nem fogadható el – hangsúlyozza a magyarországi muszlimok egyik hivatalos szervezetének magyar származású vezetője.
„Nincs kényszer a vallásban” – írja a Korán. – Ez azt jelenti, hogy az iszlám szerint mindenki szabadon követheti a hitét – mondja Sulok Zoltán Szabolcs. Ugyanakkor elismeri: amiként a Krisztust, úgy a Mohamedet követő civilizációnak is voltak sötét korszakai. – Mégis magáért beszél, hogy a vallási kisebbségek a mai napig megmaradtak ezen a területen. Megjegyzem: Európából a kereszténység ugyanakkor szépen kigyomlálta azokat, akik más vallást követtek, vagy nem a hivatalos teológiát vallották – mond­ja az elnök, aki még hozzáteszi: az iszlám alapjain álló valódi kalifátus garantálná az ott élők szabad vallásgyakorlását és biztonságát.
Nem csak a hazai muszlimok tiltakoznak az ellen, hogy az ILIÁ-val azonosítsák őket. A Muszlim Tudósok Világszövetségének elnöke kijelentette: törvénytelen és hiteltelen a szélsőségesek tevékenysége. Juszuf al-Qaradawi szerint céljuk a valódi és hiteles kalifátus intézményének lejáratása. Hogy így van-e, nem tudjuk, de könnyen belátható: a nagyhatalmi politikának aligha érdeke – még ha törvényes úton történne is – az arab világ politikai és gazdasági egysége, azaz egy újabb rivális felemelkedése. Talán erre, de mindenképpen a nyugati világ felelősségére utalhatott a muszlim vezető, amikor így fogalmazott: – A radikális csoportok azért jelennek meg a muszlimok között, mert a világ szuperhatalmai és a muszlim világ vezetői egyaránt zsarnokoskodnak az emberek felett. Az elnyomás ellen küzdeni akaró fiatalok azt hiszik, hogy Allah útján harcolnak, amikor a szélesőségeket követik, pedig az iszlám semmiféle szélsőséget nem fogad el.

Toleráns, de terjeszkedő iszlám
Az iszlám keresztyénséggel szembeni alapvető toleranciáját Németh Pál is hangsúlyozza. Az arab nyelvet és kultúrát jól ismerő református lelkipásztor ugyanakkor hozzáteszi: folyamatosan terjeszkedő vallásról van szó, amely a 7. századi észak-afrikai és közel-keleti arab hódítást követően az elfoglalt, köztük a mostani konfliktus által érintett területeken is fokozatosan maga alá gyűrte a keresztyénséget. Az addig többségében keresztyének által lakott terület népei tehát a fegyver nyomán, de alapvetően nem közvetlen kényszer hatására, hanem sokkal inkább az akkoriban kialakuló és a reneszánszig meglévő arab kulturális-civilizációs fölény csábításának engedve lettek Mohamed tanainak követői.
A Károli-egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola oktatója úgy véli, a keresztyénségnek korlátozva bár, de ma is van életlehetősége az iszlám világában. Ottani hittestvéreink az elmúlt ezernégyszáz évben megtalálták a modus vivendit, és ha rend van egy arab országban, ha stabil az állam, amely megvédi őket a szélsőségesektől, nem esik bántódásuk. – A mostani probléma ép­pen ebből fakad: Irakban és Szíriában hosszú évek óta nincs szilárd államhatalom. Háború idején pedig mindenhol megbolondulnak az emberek, és teret nyernek a szélsőségesek, akkor pedig vallási hovatartozástól függetlenül minden mérsékelt csoport menekül. Fájdalom, hogy a jelenlegi helyzet ilyen súlyosan érinti iraki testvéreinket – mondja a muszlim körökben is tekintélyt szerzett keresztyén szakértő.

Közös fellépésre van szükség
A Közel-Kelet és Észak-Afrika számos országa ma puskaporos hordó, amelyek bármikor felrobbanhatnak. A nyugati világ hajlamos ezért az iszlámot okolni, pedig félő, hogy a konfliktusok gyökerét inkább a világhatalmak sokszor önmagukkal is ellentmondásba kerülő politikájában kell keresni. – Hogy az iszlám világa ellenséges a Nyugattal szemben, azért bizony az utóbbi a felelős – hangsúlyozza Németh Pál, aki szerint a nagyhatalmi politika rendszeresen becsapja az arab népet és vezetőit, önös érdekei szerint alakítva sorsukat. De Mikola István is elismeri: az észak-atlanti világnak újra kell gondolnia a közel-keleti és az észak-afrikai térségre irányuló, a demokratizáló szándékokra és üzleti ambíciókra épülő politikáját, és jobban figyelembe kell vennie a térség több ezer éves kultúráinak sajátosságait.

Amerikának és Európának is változtatnia kell tehát, de az iszlám civilizációnak is megvan a maga felelőssége. A szélsőségesek elleni fellépést nem lehet csak a nemzetközi közösségtől várni. A radikális iszlám visszaszorítását – a már idézett EVT-nyilatkozat szavaival: „az ILIÁ mérgező ideológiájának gyökeres kiirtását” – elsősorban azoknak a jó érzésű muszlimoknak kell elvégezniük, akik nevében a szörnyűségeket elkövetik.
Segélyprogramot indít a MÖS

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) munkatársa az Egyházak Világtanácsa felkérésére vett részt szeptember elején annak a nemzetközi delegációnak a munkájában, amely Észak-Irakban mérte fel a szükségleteket. Bálint Gábor a küldöttség tagjaként menekülttáborokat látogatott, hatósági, egyházi és segélyszervezeti vezetőkkel találkozott, ajánlásokat fogalmazott meg az ENSZ és egyéb világszervezetek számára, valamint előkészített egy hosszabb távú magyar segélyprogramot. Utóbbi célja a földönfutókká lett emberek létszükségleteinek kielégítése – ivóvíz, élelem, ruha és a személyes higiénia feltételeinek biztosítása, illetve a lakhatás hosszabb távú megoldása – lesz. A segélyprogram az 11705008-20464565-ös számlaszámon vagy a szervezet honlapján bankkártyás fizetéssel is támogatható. Közleményként be kell írni: Irak.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/politikai-hirek/3427-keresztenyueldoezes-irakban-s-sziriaban


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]