2014. június archívum

Julie K. Gillies: Isten nem haragszik rád

„Az Úr irgalmas és jóságos, megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem.” Zsolt 145,8
Mi gyerekek hamar észrevettük, ha apa haragudott. Beharapta az alsó ajkát, két keze lassan ökölbe szorult. Mint a villám sírültünk ki a hátsó ajtón mind az öten, s ott bóklásztunk több hektárnyi erdős telkünkön, míg elmúlt a vihar.
Sajnos, gyakran nem voltunk elég gyorsak.
Évekkel később tehát, mikor hívő lettem, nem tudtam mit kezdeni a kedves, szerető mennyei Atya képével. Nagyon szépen hangoztak a szavak, amiket a lelkész mondott, de a lelkem mélyén nem tudtam szabadulni a homályos érzéstől, hogy Isten haragszik rám.
Amikor a Bibliát olvastam, abból is gyakran kiéreztem a dühöt. Valahányszor hibáztam, elrontottam valamit, éreztem, hogy ott állok Isten dühének célkeresztjében.
És nagyon sokszor hibáztam, és nagyon sokszor elrontottam valamit.
Eleinte nem fogtam fel, hogy a hátterem torzítja a látásmódomat. Mintha a gyermekkoromban megtapasztalt düh eltorzította volna az agysejtjeimet, hajdani élményem elállta az utat, hogy befogadjam az igazságot Istenről.
Egy beszélgetés aztán elindította az igazság beszivárgását. Könnyek között vallottam be egy barátnőmnek, hogy kétségbeesetten próbálok Isten kedvében járni, de érzem, hogy mindig mérges rám valamiért.
„Isten sosem mérges rád – mondta a barátnőm. – Szeret téged, és megért.”
Ezzel mozdult el először egy nagy hazugságtömb a szívemen.
Először gondoltam bele, hogy talán, de tényleg csak tegyük fel, hátha lehetséges, hogy Isten nem haragszik rám. Ám a dolgok nem tudtak egyik napról a másikra megváltozni. Lassan, fokozatosan történt, ahogy egyre közelebb kerültem Isten szeretetének megtapasztalásához.
Aztán mikor rátaláltam mai igénkre, újra elfogott a sírás, de ezek már jó könnyek voltak.
„Az Úr irgalmas és jóságos, megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem.”
Az, hogy Isten megfontolt a haragban, hogy megbocsát, ha elmondom neki hibáimat, és nem tartja számon vétkeimet vad haragjában, átalakította a gondolkodásomat és átalakította a szívemet.
És ha ez még nem volna elég, ugyanez a vers azt is kijelenti, hogy Istennél bőséges a kegyelem és a szeretetteljes kedvesség irántunk. Az eredetiben a „bőséges” szó azt jelenti, nagy számban, nagy mennyiségben van jelen, annyi van belőle, hogy teljesen ellát valakit, megtölt valamit. Ahogy elmélkedtem ezen a versen, és hinni mertem az igazságában, a gyermekkoromban szívemre került nagy szikla elkezdett legördülni.
Istenben semmi nincs, ami hasonlítana ahhoz, amilyennek gyermekkori élményeim alapján elképzeltem.
Ő a mi irgalmas mennyei Atyánk, aki szeret és elfogad olyannak, amilyenek vagyunk, türelmesen támogat, tanít és vezet, ahogy növekedünk Krisztusban. Nem haragszik rám, és nem haragszik rád. Isten értünk van, és nem ellenünk (Róm 8,31). Jó tervei vannak az életünkről (Jer 29,11), és örökké tartó szeretettel szeret minket (Jer 31,3).
Múltbeli tapasztalataink formálnak minket, nem is mindig értjük, hogyan. De Szentlelke által Isten meg tud változtatni, úgy alakítja szívünket, elménket, ahogy csak Ő képes rá. Bár többnyire hosszú idő kell hozzá, Isten igazsága el tud jutni lelkünk mélyére, és ki tudja onnan gurítani a hazugságok nehéz szikláit. És ó, mennyire szereti kigörgetni azokat a sziklákat!
Uram, jöjj, és ahol rossz emlékképek hibás érzések szikláit alakították ki bennem, Igazságod erejével guríts el lelkemből a nehéz sziklákat. Hálás vagyok, mert ahelyett, hogy dühösen néznél rám, megbocsátasz, és türelmesen vezetsz, irányítasz. Olyan jó tudni, hogy lassú a haragod. Szerető, irgalmas mennyei Édesapám, imádlak Téged! Jézus nevében, Ámen.

Julie K. Giles: God is Not Mad at You
Encouragement for today, 2014.06.27

a

2014. június 27. FELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

1992. január 26.

Szentséges Szívem Vassulája, teljesen fel akarod-e ajánlani magadat nekem?

Igen, Uram.

Mondd utánam e szavakat:

Jézus Szentséges Szíve! Jöjj, és áraszz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én, Vassula, teljes szívembõl fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy bensõ tûzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban, mint azelõtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy a Te erõd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elõl, és ne engedd, hogy máshol idõzzön szívem! Én, Vassula, csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni és csak utánad fogok vágyakozni.Jézus Szentséges Szíve!

Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne várakozz! Jöjj és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsõségedért tegyem, ne magamért! Én, Vassula, felajánlom Neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égõ kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítõje és Lelked játékszere legyek. Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedõ Arcod vonásaihoz a keserûség által, amit a lelkek süketsége és bukása miatt érzek!
Töltsd be lelkemet!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne kímélj meg keresztedtõl, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok, és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hûséges maradok, és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Nevedet! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

Jézus Szentséges Szíve!

Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erõsebben viselje Tested ismertetõ jegyeit, mint azelõtt! Én, Vassula, önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökre. Amen.

És most Lelkem meg fog pihenni benned. … Vassula, örömet szerez nekem, ha értem áldozod idõdet. Egyetlen áldozatod sem lesz hiábavaló, amit Nevemben hozol!

a

Egyhetes homoszexuális propaganda Budapesten

Június 27. és július 6. közt több mint egyhetes fesztivált rendeznek Budapesten a társadalomellenes negatív devianciák nevének rövidítéseit tartalmazó LMBTQ csoportok, amit a Szivárvány Misszió nevű ernyőszervezettel, valamint külföldi tőkével és civil szervezeteken keresztüljátszott állami támogatásokkal valósítanak meg.
A Szivárvány Misszió egy önkéntese elmondta, hogy a rendőrség minden évben felszólítja őket a közerkölcs betartására, “jelentsen ez bármit is”, vagyis bevallottan olyan szervezetről van szó, ami a közerkölcs fogalmát nem tudja értelmezni. Milanovich Dominika a Budapest Pride sajtótájékoztatóján azt is elmondta, szerinte sokkal egyszerűbb lenne, ha a rendőrség nem zárná kordon közé a felvonuláson résztvevőket, hanem azokat zaklatná, akik őket zaklatják. A szervezet úgy gondolja, a rendőrség feladata nem az, hogy a többségi társadalmat védje a bomlasztó elemektől, hanem, hogy a bomlasztó elemeknek adjon védelmet a többségi társadalommal szemben. A történtek különösen groteszk vonása, hogy a Budapest Pride mögött sorakozó civil szervezetek mind “közhasznú” minősítésűek és ennek megfelelő anyagi támogatásokban részesülnek.
A szervezők – “jelentsen ez bármit is”
A Budapest Pride több mint egyhetes rendezvénysorozata kapcsán több homoszexuális közéleti szereplő is arra szólította fel a devianciák képviselőit, hogy “nyíltan vállalják fel másságukat”. Ezekből a nyilatkozatokból egyértelműen látható, hogy a rendezvénysorozat nem valamiféle egyenlőségről és jogok elfogadtatásáról szól, hanem azok nyilvánosság felé megjelenítéséről. Egy adott “értékrend” nyilvánosság felé történő képviselete pedig propagandatevékenység, vagyis a Budapest Pride és az azzal egybekötött valamennyi rendezvény homoszexuális propaganda. A rendezvényen részt vevők nem valamiféle szabadságjogért küzdenek, hanem másságukat a nyilvánosság számára mutogatni akarják, és itt a mutogatáson van a hangsúly, hiszen a deviáns életvitelhez önmagában nem lenne szükséges a többségi társadalom figyelme. A rendezvény hangsúlya azon van, hogy a többségi társadalom ingerküszöbét megnövelje a negatív devianciák vonatkozásában, vagyis propagandatevékenység, ami minél tovább működhet, annál jobban növeli az ingerküszöböt, mígnem a többségi társadalom érzéketlenné válik a negatív devianciákkal szemben.
A Budapest Pride nevű rendezvénysorozat ezért olyan esemény, ami a társadalom értékrendjét kikezdi és a közerkölcsöt az ingerküszöb növelésével hosszú távon feloldja. A nyugati országokban uralkodó erkölcsi vákuum önmagáért beszél. Ahol évtizedek óta évről-évre megrendezik ezeket a felvonulásokat, ott az emberek érzéketlenné válnak a negatív devianciákkal szemben.
Vannak normális országok, ahol ezt a fellazító tevékenységet a törvény bünteti. Oroszországban a homoszexuális propagandát a fentiek miatt a törvény tiltja. Tilos a homoszexualitás kiskorúak előtt megjelenítése, és tilos minden olyan tevékenység, ami a médián és nyilvános eseményeken keresztül normális viselkedésként tünteti fel a homoszexualitást, mert az a kiskorúakat befolyásolhatja a heteroszexuálistól eltérő identitások választására, veszélyezteti a kiskorúak értelmi, morális és mentális fejlődését. Oroszországban az ilyen jellegű kihágást elkövető egyéneket mintegy 35000 forintnak megfelelő pénzbüntetésre ítélik, szervezetek, intézmények esetében pedig egyszeri esetért is 3500000 forintnyi összegnek megfelelő pénzbüntetést szabnak ki. Magyarország számára követendő példák ezek a törvények, mert hazánkban különösen riasztó mértéket öltött a homoszexuális propaganda, évtizedek óta folyamatban van a közerkölcs fellazítása, egy teljes nemzedék nőtt fel olyan környezetben, amiben a külföldi támogatásokkal megvalósuló homoszexuális propaganda normális dologként mutatja be a negatív devianciákat.

http://www.hidfo.net/2014/06/26/egyhetes-homoszexualis-propaganda-budapesten

Elkezdődött az egyhetes, monstre pesti ratyiparádé!

pride
A politika nem csak a piaci, hanem a civil és privát autonómiákba is behatol, folyamatosan hangulatot kelt az LMBTQ-emberek ellen – mondta Lakner Zoltán politológus a fesztivál megnyitóján.

                                                                                                           A tavalyi “start”!
Lakner (aki éppen a héten kürtölte világgá buzi voltát-B-R) kifejtette, hogy az elmúlt időszakban minden olyan változás bekövetkezett Magyarországon, amitől tartott. Szerinte már az sem igaz, hogy ha valaki hallgat, akkor azt békén hagyják.
A szervező Szivárvány Misszió elnöke, Nagy Szilvia hangsúlyozta, hogy bár nincs mandátumuk a politizálásra, mégis úgy látják, hogy a kormány a független civil szervezetek ellehetetlenítésére törekszik, politikája homofób, transzfób, szexista és rasszista.
Heller Ágnes filozófus szerint a szexuális diszkrimináció nem csak helytelen, hanem értelmetlen is. Szerinte mindenkinek más szükségletei vannak, amit el kell ismerni, ha azokat nem más kárára akarja kielégíteni. Ilyen szükséglet a szexuális orientáció is – mondta.
Esterházy Péter író véleménye szerint a tolerancia nem figyelmetlen beletörődés. A mai magyar társadalom reflexeiben intoleráns – fejtette ki.
A megnyitón az is elhangzott, hogy a szervezők is részesültek a Norvég Civil Alap támogatásából, ezért a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal náluk is vizsgálatot kezdeményezett. A hatósággal nem működnek együtt, viszont a támogatás és a program teljes anyagát, valamint elszámolását nyilvánosságra hozták az interneten.
A fesztiválon hatvan program lesz, kiállítások, koncertek, beszélgetések, filmvetítések várják az érdeklődőket 22 helyszínen. Július ötödikén szervezik meg a hagyományossá vált felvonulást, a Kossuth Lajos térről az Andrássy úton a Városligetbe mennek majd.

(hir24)
Bal-Rad komm: MEGNYILT az egy hetes devianciafesztivál. És micsoda NEVEK kampányolnak MELETTE!
Már nem is akarjuk kommentelni ezt a förmedvényrendezvényt. De felhivnánk a figyelmet az ugyancsak a hir24-en megjelent másik irásra. Miszerint “Hepatitis és HIV robbanás küszöbén áll Budapest”
Természetesen a buzifesztivál és az utóbbi hir között az égvilágon semmiféle összefüggés nincs! Nem is lehet! Aki ilyesmire gondol, az rosszul gondolja!
MERT ROSSZ AZ!-AKI ROSSZRA GONDOL.
a

2014. június 26. MINDAZOKNAK ÜZENEK, AKIK SZERETNEK ENGEM

1987. május 2.

Jézus vagyok.

Jézus, érzem, hogy fontos üzenetet készülsz nekem adni. Szokása szerint támad a gonosz, hogy elvegye bátorságomat az írástól.

Mindazoknak üzenek, akik szeretnek engem 1 , és nekemszentelik lelküket. Bátorítani kívánom õket, erõt adok nekik.

Én, az Ige, szavamat e gyenge eszközön keresztül nyilvánítom ki. Ezen üzenet által leszállok a Földre, és világosságomat fölragyogtatom rátok. Megáldalak benneteket, Lelkem kedvesei, szeretlek benneteket.

Lelkem meghitt mélyén olthatatlan lángot õrzök. Tisztaság, hûség és mérhetetlen gazdagság vagyok. Kedveseim, jöjjetek, merítsetek belõlem, töltsétek meg szíveteket, jöjjetek és igyatok belõlem!Jöjjetek és térjetek be nyitott Sebeimbe, jöjjetek és merítsétek meg lelketeket Véremben! Igyatok élõ forrásomból, hogy képesek legyetek elmerülni benne, öntözzétek meg ezt az elhagyott pusztaságot, gyógyítsátok meg bárányaimat! Vegyetek ebbõl az élõ lángból és engedjétek, hogy betöltse szíveteket!

Annyira szeretlek benneteket, hogy értelmetek azt soha sem fogja felfogni. Jöjjetek, ne fáradjatok bele szent keresztem hordozásába, mert veletek vagyok és veletek együtt hordozom. Kövessetek engem, és maradjatok közvetlen közelemben. Lépjetek nyomomba, ne fáradjatok bele a küzdelembe és a szenvedésbe! Dicsõítsetek engem, és úgy hatoljon fel hangotok a mennybe, mint a tömjén édes illata!

Dicsõítsetek engem, hadd örvendjek, hadd gyönyörködjek bennetek, hadd gyönyörködjek irántam való szeretetetekben. Töltsétek fel szíveteket e végtelen szeretetbõl, és árasszátok ki bárányaimra,gyógyítsátok meg õket! Érezze meg melegségemet minden élõ teremtmény a Földön, engedjen fel minden hideg és megkövült szív, és oldódjék fel tisztaságomban! Egyesüljetek Testemben, és váljatok eggyé velem! Váljék élõ lélekké a múlt minden árnyalakja, teljék meg tisztasággal, békével és szeretettel! Tegyétek Édenkertté teremtésemet! Egyesüljetek, egyesüljetek, legyetek eggyé, mert én, az Isten, Egy vagyok. Az egység erõt ad.

Egyesüljetek!Legyetek hûséges magvetõim, vessétek el magjaimat, a béke és a szeretet magjait. Olyan magokat teremtettem, amelyek mennyországgá teszik a Földet. A Földön is úgy lesz, ahogy a mennyben van. Vegyétek Szívembõl magjaimat, melyek Véremben már megtisztultak, és hintsétek el mindenütt! E magokat én õrzöm kedvesem, és azt kívánom, hogy térjetek be Szívembe és vegyetek belõle.Keressétek az egységet!

Meggyógyítom virágaimat, illatba borítom õket, és kibontom szirmaikat. Széppé teszem kertemet, megöntözöm szíveteket, újból életre keltelek benneteket. Teremtés! Szeretlek! Felragyogok feletted és meleg sugaraimmal áthatolok a súlyos, sötét viharfelhõkön, szétszórom és eloszlatom õket. Fényem átviláglik rajtuk és eltõnik minden sötétség és bûn, amely súlyosan nehezedett rátok, az a sötétség, amely nektek csak gyengeséget, nyomorúságot és gonoszságot hozott. Meleg sugaraim felélesztik virágaimat, és én kiárasztom a mennybõl az igazságosság, a szentség, a tisztaság, az egység, a béke és a szeretet harmatát. Hõséges õrzõtök vagyok, éber tekintetem nyugszik rajtatok. Emlékezzetek, én vagyok e világ Világossága, én vagyok az Ige. Béke legyen veletek!

Dicsõítsetek engem, támaszkodjatok rám! Küzdjetek, és ne fáradjatok bele keresztem hordozásába, gyógyítsátok meg gyermekeimet!

Vassula, soha ne fáradj bele az írásba!Szeretlek. A Bölcsesség tanít téged.

Szeretlek Uram, legyen meg a Te akaratod.


1Minden pap, szerzetes, nõk és férfiak, mindazok számára, akik igazán szeretik Õt.

Égi Édesanyánk 2014. június 25-ei üzenetei Medjugorje-ből

Üzenet, 25. június 2014

“Drága gyermekek! A Magasságbeli megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imában a béke útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és lelketek szomjazik a békére és a szeretetre, az Istenre és az Ő örömére. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és az imában felfedezitek majd az életbölcsességet. Megáldalak mindnyájatokat, és közbenjárok mindegyikőtökért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra”

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2014. június 25-én volt a szokásos évi jelenése. Az utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya átadta Ivankának a 10. titkot, majd azt mondta, hogy élete végéig minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. A jelenés 4 percig tartott  Ivanka családi házában és csak Ivanka családja volt jelen.  A jelenés után Ivanka a következőt mondta: „ A Szűzanya anyai áldását adta nekünk.”

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke

Tanuljatok meg megérteni

2. Üzenet: Szerda, 2008. június 25.

Múltak a hetek. Azt tettem, amivel a hírnök megbízott. Imádkoztam, olvastam a Szentírást, amilyen gyakran csak lehetett szentmisére mentem, órákon át kitartottam a csendben és szentgyónáshoz járultam. Bízva szavaiban, teljes reményben vártam újbóli eljövetelét. Június 25-én ez be is következett. 18 óra körül lehetett. Épp a Jézus-imában voltam elmélyedve, amikor azt vettem észre, hogy egyre melegebb lett körülöttem. Kinyitottam a szememet és láttam, hogy a szobámat betöltötte ugyanaz a világos fény, mint egy hónappal azelõtt. A fényben újra megjelent a hírnök. Mosollyal az arcán üdvözölt.

“Isten, a mindenható Atya nevében légy üdvözölve, te, minden ember testvére és a Magasságbeli eszköze. Mondtam neked, hogy visszajövök és megmutatom neked az utat, amin járnod kell. Következõ születésnapodig minden hónap 25-én eljövök hozzád, és további üzeneteket hozok. Aztán jön valaki, aki hatalmasabb nálam. A Magasságbeli hírnöke vagyok, egy angyal, aki kezdettõl fogva az emberekhez küldetett, hogy Isten akaratát közvetítse. Meg fogod tudni a nevemet, de majd késõbb.

” Körül vagytok véve olyan emberekkel, akik alázat nélkül, telve gõggel, álszent módon Isten nevében üzeneteket hirdetnek, melyek tévútra vezetnek titeket. Ezek a hamis tanítók a Magasságbeli nevét használják, hogy gyûlöletet vessenek el a népek között. Csak azon jár az eszük, hogy kasszáikat megtöltsék, titeket pedig a Sátán karjaiba kergessenek. Már nem a mennyei kincseket hirdetik nektek, hanem a föld minden gazdagságát ígérik. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne mártsátok kezeiteket ezekbe a vérfogó edényekbe, amiket nektek nyújtanak azzal a hazugsággal, hogy ez a Magasságbeli Isten akarata.
” Rabszolgák módjára hagyjátok magatokat önként a képmutatók erõdítményeibe csábítani, akik hazugságokkal és hamis ígéretekkel hallgatásra bírnak benneteket, hogy birtokolják a szíveiteket és elvakítsanak titeket. Ügyes csellel elterelik a figyelmeteket a lényegesrõl. Elérték, hogy sok jelentéktelen dologgal foglalkozzatok és a lényegesre való törekvést – Isten, a ti mennyei Atyátok iránti érzéket – elvesztettétek. Egyre több ember helyezi a hiábavalóságokat arra a helyre, amely Isten lakhelye. Ha Istent, a magasságost jelentéktelenségek által kitaszítottátok, úgy elkezditek a semmiségeket életetek jelentõs alkotórészeinek tekinteni, és imádni azokat, mint ahogy valaha Istent imádtátok.
” Újra meg kell tanulnotok megérteni, hogy nem saját magatokért vagytok a világon. Egymásért vagytok itt, hogy ebben a gyermeki közösségben imádjátok és dicsõítsétek Atyátokat, Istent, a Mindenhatót. Mondom neked: ragadd kézen nõvéreidet és fivéreidet és meneküljetek ki ezeknek a hamis tanítóknak a börtöneibõl, mert nem igaz, hogy nem tudjátok elhagyni õket. Keressetek menedéket az Egyház közösségében, mely Jézus Krisztus és az Istenanya, Mária örök védelme alatt áll. Bízzatok a pápában, mert õ meg fogja védeni Istengyermekeinek közösségét ezektõl a tévtanoktól.
” Lesznek Istennek gyermekei, akik a nagyvárosok közepén szemlélõdõ lakóközösségekbe gyûlnek. Ezek a gonosz elleni erõs pajzzsá nõnek a városokban. Imádságuk és önfeláldozó életmódjuk gazdag áldást és védelmet fog hozni lakóhelyüknek. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik elhagyják a városokat és Isten többi gyermekével elkötelezõdnek a világtól való elvonulásra. Õk az a generáció, akik imájuk és Istenben való életük miatt az angyalok seregei mellett fognak állni a gonosz hadseregével vívott kemény harcban. A “csend városait” fogják létrehozni, ahol mindenki menedéket talál, amikre senki nem emelhet kezet, mert Isten Lelkének védelme alatt állnak. A csend városaiban Isten gyermekei szabadnak nyilvánítják magukat a földi kötelékektõl, és szíveikkel felszállnak Isten színe elé. Ott, Isten trónja elõtt a Magasságbeli megtölti szívüket az Õ végtelen szeretetével, és visszaküldi õket a Földre, hogy kiárasszák a Magasságbeli szeretetét az egész teremtésre. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik családi körben készítik elõ a Béke Fejedelmének visszatérését. Ilyenek lesznek a legtöbben. Nap mint nap ki lesznek téve a gonosz csábításainak, még jobban mint azok, akik elvonultan élnek, mert bennük még látja a gonosz az elcsábíthatóság lehetõségét. De Istennek ezek a gyermekei ellene fognak állnia Sátánnak. Újra meg fogják tölteni a templomokat és Jézus Krisztussal közösségben Isten arca elõtt összegyûlnek.

A Szent Áldozat, mely Jézus Krisztus által valósul meg azáltal, hogy saját megkötözöttségeitektõl megszabadultok, ismét felvirágzik és nagy üdvösség száll a világra. Sokan visszafordulnak, mert elegük lesz a hamis tanítók vérébõl és húsából. Hazatérnek Atyjukhoz, aki nekik élõ vizet és az Élet Kenyerét nyújtja majd. Mindnyájan tudjátok, hogy mit várhattok Istentõl, a ti Mennyei Atyátoktól. Újra meg kell találnotok szívetek mély csendjében azokba az ígéretekbe vetett bizalmat, melyeket Fián, Jézus Krisztuson keresztül adott nektek. Tegyétek félre a büszkeséget, hogy megváltozhassatok! Ne próbáljatok meg mindent egyedül megoldani vagy saját magatokon
segíteni. Szakítsatok régi énetekkel és helyezzétek életeteket Mária, az Istenanya kezeibe, melyek teljes szeretettel Istenhez, a Magasságbeli felé emelnek titeket. Õ az, akiben békét és örök boldogságot fogtok nyerni. Tegyétek félre a büszkeséget, a mohóságot és fösvénységet és a szeretet királysága meg fog jelenni köztetek!
Az a rögeszmétek, hogy itt a világ vége, hogy már nincs túl sok hátra. Azért hiszitek ezt, mert újra meg újra ezt mondják nektek. De ki mondja ezt nektek? Milyen kicsi a hitetek, hogy a Magasságos teremtésében kételkedtek?
Mindenbõl mindenkinek elegendõ áll a rendelkezésére mindaddig, amíg annyit használ el, ami egy igazán elégedett életvezetéshez szükséges. Igaz, Jézus Krisztus megígérte nektek, hogy mindent megkaptok, amit az Õ NEVÉBEN kértek. De Krisztus nem ígérte meg az Õ Atyja nevében, hogy kielégíti kapzsi vágyaitokat a mind több pénz, kényelem és hatalom iránt, mert ezekre nincs szükségetek! Hagytátok magatokat megtéveszteni és most az Atya segítségéért kiáltotok. Isten, az Úr meghallotta gyermekei hívását és követeket küld, akik örömhírt hoznak – csak meg kell értenetek és el kell fogadnotok ezt. Cselekedjetek a szavak szerint, melyekben Isten kegyelmébõl és végtelen szeretetébõl újra meg újra részesedhettek!

Ismerjétek fel, hogy néhányan közületek gyorsabban futnak át az életen és vannak, akik lassan mennek rajta végig. Figyeljetek egymásra, fogjátok meg egymás kezét és tanuljatok meg együtt járni! Együtt, Isten felé. Õ, a ti szeretõ Atyátok tárt karokkal vár rátok. És ti, amikor kéz a kézben hozzá siettek, nagy kegyelmi idõben lesz részetek és elõkészítitek az Õ Fiának visszajövetelét. Ne kérjetek jeleket és csodákat, mert ha kapnátok is ilyeneket, félreismernétek, és a gonosz mûvét látnátok bennük, vagy kételkednétek. Ne a jelekben és csodákban bízzatok, mert azok nagy része érzéki csalódás! Keressétek a jeleket a szívetekben, melyeket Isten, minden élet teremtõje rejtett el! Ha megtaláljátok a jelet, akkor a legnagyobb csoda bennetek történik. Soha ne feledjétek: mindnyájan Isten gyermekei vagytok!
Jegyezz fel mindent, amit hallottál. Vidd el ezt az üzenetet a világba, hogy Isten gyermekei mind megismerjék.

” Újra megbízlak, hogy:
– Szüntelenül imádkozz!
– Imádd és dicsõítsd Istent, a mindenható Atyát!
– Hívd Isten Lelkét és Jézus Krisztusnak, az Õ Fiának nevét!
– Vésd a szívedbe az Írást, amit Isten, az Úr az embereknek adott!
– Menj szentmisére amilyen sûrûn csak lehetséges
– Valld be bûneidet, és bízz minden ember Édesanyjának közbenjárásában, akinek testébõl a világ üdvössége született!
– Imádkozd a Rózsafüzért, mely sok enyhülést ad a világ gondjaira.

Ideje, hogy most elhagyjalak. Tudod, hogy egy hónap múlva újra eljövök. Legyél készen. Bár tudod a napot, légy éber, mert az órát nem tudod. Tarts ki most az imában, amíg el nem jön az éjjel, mert a mai nap kegyelmi nap a számodra. Maradj meg Isten Arca elõtt és készíts helyet Neki a szívedben. Szenteld Neki a szívedet. Kérd az Õ Fiát, hogy legyen kegyelmes hozzád. Hívd le Isten Lelkét, hogy vezessen, óvjon, és végül bízd rá a lelkedet Szûz Máriára, hogy közbenjárjon érted a Szentháromság trónjánál. Áldott vagy az Atya a Fiú és a Szentlélek által!”

Amikor befejezte, odajött hozzám és a kezeit a fejemre tette, aztán jobb kezével keresztet rajzolt a homlokomra és megcsókolta azt. Aztán vette a jobb kezemet és keresztet rajzolt a tenyerembe majd ugyanezt tette a ballal is. Összetette a két kezemet, mint a múltkor, hátralépett egyet, beleolvadt a fénybe mely aztán eltûnt. Imában idõztem az est bekövetkeztéig. Most itt ülök, és leírok mindent, amit a hírnök mondott.

Wolfram Schrems: Fatima és a hivatalos vatikáni politika

Ez a cikk „Elkerülhetetlen epilógus” a 2014. március 21./26. és április 1. között a katholisches.info-n „A hitválság megértésének kulcsa – Fatima és a pásztorok kötelessége” címmel három részben közzétett tanulmányhoz
A szerző, MMag. Wolfram Schrems – Linz és Bécs – katolikus teológus és filozófus
Az ez év tavaszán közzétett háromrészes sorozatom Fatimáról és az ezekre érkezett reakciók ismételten megmutatták (nem első alkalommal), hogy ez a téma mennyire elaknásított terület. Fatima nem hagyja nyugodni a lelkeket. A viták csalatkozhatatlan jelei a fatimai üzenet hitelességének. A sorozathoz kapcsolódva aktuális okból következzen most egy a témát kiegészítő és teljessé tevő epilógus.
Kaptam elismerő és bíztató szavakat tavaszi fejtegetéseimhez. Nem, mintha ezek fontosak lennének, különösen nem a továbbiak számára, de azért arra nagyon megfelelőek, hogy kiderüljön, vannak még katolikusok, akik megfelelő tudással és józan paraszti ésszel rendelkeznek, és akiknek emiatt a hivatalos vatikáni Fatima-politika gyanúsnak tűnik.
Kaptam bírálatot is. Ezek mind abból az irányból jöttek, melyek a hivatalos vatikáni irányvonalat képviselik.
Kicsit kihegyezve (és technikailag nem egészen korrekten) ezt az irányt „fideistának” nevezhetjük, vagyis azon tévtanról elnevezve, mely (az Ó- és Újszövetség összes kijelentése és a teológiai tradíció ellenére, lásd például 1 Pét 3,15: „Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kérdőre von titeket”) azt állítja, hogy a hitletéteményből nem lehet semmit megérteni, illetve nem szabad mindent megérteni akarni, nem létezik fides quaerens intellectum, és ezért úgymond „vakon” kell hinni. Ennek megfelelőn ezen irányvonal képviselői üzeneteiket a címzetteknek többnyire ellentmondást nem tűrő hangnemben fogalmazzák meg.
Az így értelmezett „fideizmus” egyik fajtája a zsinatutáni püspökök nagy részének viselkedése, akik politikájuk fő jellemzőjének a „imádkozz, fizess és engedelmeskedj” parancsot választották. A II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak tartalma és ezek dogmatikai kötelező volta iránti érdeklődéseket barátságtalanul veszik tudomásul – és kibúvókkal reagálnak rájuk, vagy sehogy.
De a korunkbeli „fideizmusnak” vannak valóban vallásos képviselői is, akik publikációikban hitet és imát sürgetnek, de sajnálják a fáradtságot, hogy a hitletétemények tartalmát érthetően megmagyarázzák és az imaszándékokat pontosan megokolják.
A fatimai üzenettel kapcsolatban ezen irányvonal képviselői lemondanak arról, hogy mind ennek tartalmát, mind ennek az egyházi hierarchia általi elfogadását vagy elutasítását precízen és teljes terjedelmében bemutassák. Éppen ezáltal csökkentik ezen oly fontos üzenet korunkra vonatkozó sürgető voltának érzetét! Holott pont az lenne a feladatuk, hogy felhívják a figyelmet ezen üzenet döntő fontosságára!
Nem emlékeztetnek arra, hogy a Fatima-üzenetet XI. Pius pápa nem teljesítette, XII. Pius pápa is csak félig és XXIII. János óta a pápák elhanyagolták, elnyomták és átértelmezték, olyannyira, hogy ma az egyházban semmilyen hatást nem fejt ki. Vonakodnak a 2000. június 26-i vatikáni nyilatkozatot kritikusan analizálni, ami az átlag lojális katolikust biztonságba ringatja és passzivitásra biztatja – vagy teljesen összezavarja.
Ezért ezen irányvonal képviselőinek a felhívása kortársaik felé, hogy higgyenek a Fatima-üzenetnek és ima és vezeklés által valósítsák meg saját életükben, egyszerűen nem érhet el hatást!
Mert ezen üzenet értelmét nem lehet másoknak átadni, ha előbb nem hajlandók feldolgozni az egyébként teljesen nyilvánvaló hitehagyás jelenségét az egyházon és különösen a hierarchián belül. Ha a II. Vatikáni Zsinatot, a Vatikán szégyenletes „keleti politikáját”, a szörnyű liturgia-reformot, a Szentírás végzetes „egység-fordítását” és a többi egyházi katasztrófát, beleértve a mostani pontifikátus „különcségeit”, valamint az egész katasztrofális világhelyzetet nem hozzák kíméletlenül kapcsolatba a Szűzanya Fatimában elhangzott üzenetének visszautasításával, akkor senkinek nem lehet az üzenet jelentőségét megfelelően elmagyarázni!
Hasonlóan ahhoz, ahogy a fideizmus a kérdezés megtiltása és a „vak” engedelmességnek a megértés kárára történő túlhangsúlyozása a hitet károsítja, ugyanúgy csökkentik a közelebbi magyarázatok nélküli ima-felhívások – legalábbis a jóakaratú emberek számára – az átadott üzenet hatását. Az ima-felszólítások ily módon hatástalanok maradnak, egyszerűen elcsépeltek lesznek.
Példaként e magatartásra a németnyelvű Svájc hivatalos Fatima-világapostolság vezetőjének, Dr. Adolf Fugel plébánosnak egy 2010-ben megjelent írását – (Fatima in Wort und Bild: Weg einer Botschaft des Himmels durch die Zeit = Fatima szavakban és képekben: A menny egyik üzenetének útja az időn át) –említem meg. E pap, minden személyes jámborsága és képzettsége mellett, ebben a publikációban ködösen fogalmaz, ezért kijelentéseinek pontos célja és értelme nem derül ki.
A Szűzanyának Oroszország felajánlásával kapcsolatos 1929-es követelésével kapcsolatban Fugel plébános azt az igen meglepő véleményt képviseli, hogy Oroszország az 1917-es forradalom után megszűnt létezni, amiből azt a következtetést vonja le, hogy Oroszországot, létezése híján, nem lehetett felajánlani.
Máskülönben (minden evidencia ellenére) azon a véleményen van, hogy II. János Pál pápa 1984. március 25-i felajánlása az, amit a Szűzanya követelt.
Ha viszont Oroszország 1984-ben nem is létezett, akkor nem is lehetett felajánlani. Ilyen és hasonló kibúvókhoz és kicsavarásokhoz kell menekülni, ha valaki nem akar ellentmondani Fatima hivatalos vatikáni értelmezésének, vagyis, ha elfogadja, hogy az 1984-es felajánlás a Szűzanyától megkövetelt volt, és a Vatikánnak a harmadik titokkal kapcsolatos nyilatkozata hiteles.
Valójában az 1984-es „felajánlás” kibúvó volt: II. János Pál se nem merte Oroszországot név szerint és hangosan megemlíteni, se a világ püspökeit egyértelmű módon a felajánlásba bevonni. (Fugel plébános könyvében bizonyítékként idézi az 1984-es „felajánlás” szövegét – amiből hiányzik Oroszország neve!)
Még tetejében a plébános azt is írja, hogy Lucia nővér „személyesen megerősítette, hogy ez az ünnepélyes és egyetemes felajánlási aktus megfelelt annak, amit a Szűzanya akart”. – Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy hamis állításról van szó, illetve olyasmiről, amit Luciának a szájába adtak. Egy nyilvános interjú, melyben Lucia futó kamerák előtt kimerítően és az igazságnak megfelelően nyilatkozhatott volna, nincs sehol. Kutatásaim alapján az utolsó nyilvános és nyomtatott formában megjelent beszélgetés a látnokkal az 1957. december 26-án (!)Augustin Fuentes atyával folytatott interjú volt!
[Összevetve ezt az utolsó kijelentést a tavasszal megjelent háromrészes tanulmányhoz, úgy tűnik, hogy a szerző csak az utóbbi hónapokban – talán éppen a cikksorozatára érkezett reakciók útmutatására – talált rá a „Két Lucia-nővér” rejtélyes történetére, de azt nagyonis elképzelhetőnek ítéli meg.]
Megdöbbentő, hogy az ilyen vélemények egyházi körökben szalonképesek [amennyire én tudom, évtizedek óta ez a mindenütt hallható és a legfelsőbb helyekről terjesztett hivatalos vélemény]. Holott Oroszországnak a Szűzanya által követelt módon való felajánlásához ígéretek is tartoznak, mindenekelőtt Oroszország megtérése és a világban „a béke egy periódusa”. Mint tudjuk, egyik sem következett be.
Ezzel kapcsolatban már két évvel ezelőtt azt hozták fel, hogy II. János Pál igenis kieszközölte Oroszország megtérését, hiszen Oroszországban és Kazahsztánban a katolikusok sok megtérést értek el, és egyáltalán sokkal buzgóbbak, mint a nyugati katolikusok.
E véleményekre ezt kell felelni: a Fatimai üzenetben ígért „megtérés” nem azt jelenti, hogy Oroszországban vagy Kazahsztánban vagy e régióban bárhol másutt a katolikusok számának aránya egy ezrelékről két ezrelékre emelkedik (hogy csak egy számot mondjak). Az üzenetben említett „megtérés” azt jelenti, hogy a szkizma, ami az ortodox egyházat Rómától elválasztja, megszűnik! Az üzenetben említett „megtérés” azt jelenti, hogy a Kelet az egész Depostium Fidei-t elfogadja, ebben természetesen az Isten Anyjáról szóló teljes katolikus tanítást is. Az üzenetben említett „megtérés” azt jelenti, hogy egy nép tömege konvertál a katolikus vallásra, ahogy például Mexikóban történt az 1531-es Guadalupe-i csoda hatására.
Hogy erről Fugel atyának fogalma sincs, azt egy másik megjelent könyvéből – (Endzeit ist nicht Weltende: Fatima und die Endzeit = A végső idő még nem a világ vége: Fatima és a végső idő) – vett következő mondatai is elárulják: „A Szovjetunió Isten büntetése volt? Aligha! Hiszen az orosz nép mélyen vallásos és a legnagyobb mértékben Mária-tisztelő!” – E kijelentést Isten szeretetéről és büntetéséről szóló homályos magyarázatok követik.
Az ember hitetlenül dörzsöli a szemét. Hogyan képes a szerző a legnyilvánvalóbbon átsiklani, nevezetesen azon, hogy a Fatima-üzenetben Oroszország kifejezetten a büntetés eszközeként szerepel? És nem vitás, hogy az 1917-es forradalom, tehát a Szovjetunió megalakulása után, Oroszország az emberiség átka, ostora lett!
Fugel plébános megokolása: „Hiszen az orosz nép mélyen vallásos” egy klasszikus non sequitur. Egyáltalán nem arról van szó, hogy az akkori orosz nép „mélyen vallásos” volt-e vagy sem. Isten Anyja azt mondta, hogy Oroszország a világ megfenyítésének eszköze lesz, ha Oroszországot nem ajánlja fel a pápa az általa előírt módon. Ez pedig a napnál világosabban megtörtént, függetlenül attól, hogy egyes orosz személyek mélyen hisznek-e vagy sem.
Ezzel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy először is a keresztény hit Oroszország nagy területein erős pogány befolyásokkal dogmatikailag gyakran homályos, babonákkal átitatott és spirituálisan lapos hit maradt, és hogy másodszor az orosz forradalmat a legkevésbé tervelték ki és hajtották végre igazi oroszok. A bolsevista káderek és biztosok, akik keresztények millióit gyilkolták le, kis része volt csak született orosz.
Harmadszor, ami az oroszok sokat dicsért Mária-tiszteletét illeti, azt is tudni kell, hogy az ortodox egyház nem ismer el minden máriás kiváltságot. Például az ortodox vallásban a Szeplőtelen Fogantatás tanítása nem kifejezett dogma. Nyilván ez is hozzájárul Isten Anyjának fájdalmához, amiről a látomás töviskoronája árulkodik.
Nem szabadna elfelejteni, hogy tragikus módon több pont van, ami az „ortodox” vallást a teljes kinyilatkoztatott tanítástól elválasztja, mint ahogy azt általában feltételezik.
Ezért rejtélyes, hogy éppen Fugel plébános, aki Keletet nagyon jól ismeri, pont ezeken a tényeken – is – átsiklik.
A probléma az, hogy azok a laikusok és papok, akik az engedelmességről vallott nézeteik miatt a fatimai eseményekről és ezek jelentőségéről elfogadják a mostani hivatalos vatikáni verziót, ezen üzenet központi magját és értelmét nem tudják másokkal megértetni. Maga az egyház XXIII: János óta gyakorlatilag Fatima ellen nyilatkozott (különösen e pápa [?] zsinatot megnyitó beszédében, amikor akcióra szólított fel a „szerencsétlenséget jövendölők” ellen).
Ezzel ezek az emberek azt sem tudják elfogadtatni, hogy a híveknek miért kellene az üzenet konzekvenciáit magukra vállalniuk, például az engesztelő szombatokat gyakorolni, amit hivatalos egyházi oldalról soha nem szorgalmaztak!
Megismétlem: A hivatalos Róma se Oroszországot nem ajánlotta fel soha Mária Szeplőtelen Szívének úgy, ahogy azt a Szűzanya kívánta, se az engesztelő szombatokat nem terjesztette, se a pokolról szóló tanítást nem tudatosította a hívekben és a nem-hívőkben, se az egyes embereket, se a nemzeteket nem hívta fel félreérthetetlen módon a megtérésre, se a „harmadik titkot” nem hozta nyilvánosságra.
Az ezzel az utóbbival kapcsolatos hírhedt névtelen vatikáni sajtóhír 1960. február 8-ról azt valószínűsíti, hogy a Vatikánban valóban az üzenet teljes elhallgatását tervezték. [Ezen a napon, miközben a világ izgatottan várta a harmadik titok közzétételét, a Vatikán kiadott egy aláíratlan sajtóközleményt, amelyben az állt, hogy a titkot nem hozzák nyilvánosságra, és lehet, hogy örökre abszolút elzárva marad.]
A Hittani Kongregáció 2000. június 26-i nyilatkozata legalábbis elhallgatja, amit az akkori Ratzinger bíboros egy a Jesus olasz magazinnak 1984-ben adott interjújában mondott, nevezetesen, hogy a harmadik titokban azokról „a veszélyekről van szó, melyek a hitet és a keresztények életét, és ezzel a világot fenyegetik”. Az 1981. május 13-i II. János Pál ellen elkövetett merényletről egy szó sem hangzott el ebben az interjúban. Ez csak 19 évvel később, 2000-ben a titok közzétételekor merült egészen meglepő módon fel. Ugyanakkor 2010-ben Benedek pápa [?], szintén egészen meglepetésszerűen, azt mondta, hogy Fatima prófétai missziójának még sincs vége.
Ezért teljesen logikátlan, hogy pont Fatimával kapcsolatban a hivatalos egyházi kijelentéseknek, melyek XII. Pius halála óta nyilvánvalóan negatív módon állnak szembe ezzel az üzenettel, hitelt adjunk.
Az akaratnak és az értelemnek az egyházi hierarchiával szembeni köteles engedelmessége mellett itt a következő kérdéseket kell feltenni: Kötelező érvényűek-e a Fatimával kapcsolatos vatikáni megnyilatkozások? Egyházjogilag korrekten lettek-e ezek promulgálva? Megegyeznek-e minden idők katolikus tanításának, tehát a Firenze-Ferrarai Zsinatnak (unió Kelettel!) és a Trienti Zsinatnak? Folytonosságban állnak-e a portugál püspökség döntésével a fatimai jelenés valódiságáról? Közvetítik-e azt a benyomást, hogy őszinték, vagy inkább azt, hogy tele vannak kibúvókkal? Egyáltalán milyenek a II. Vatikáni Zsinat következményeként kialakult vatikáni politikának a gyümölcsei? Hogyan áll a mostani vatikáni politika a szovjetblokk mártírjaihoz? El fog-e határolódni Róma a Vatikán korábbi áruló keleti politikájától? Visszavonják-e az 1993-as Balamand-i szégyenletes nyilatkozatot [ahol Róma a jövőre nézve és visszamenőleg is elárulta a görög-katolikusokat, hivatalosan lemondott róluk].
Kétségen felül áll: Néhány évtized óta szemtanúi vagyunk a hierarchiában belüli drámai zűrzavarnak, gyakorlatilag hitehagyásnak, melynek következményeit minden nap látjuk. Nem kérdés, hogyha a hit forog veszélyben, akkor Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek. Mert a pápáknak és a püspököknek is tartaniuk kell magukat a Depositum Fidei-hez – mégpedig nem kétértelműen, hanem egyértelműen, érthetően és energikusan. Egy „vallások közötti ima”, mint amilyet nemrégen a vatikáni kertekben tartottak, határozottan téves jelzés.
A velem szemben felhozott kritikákkal szembeni válaszként megerősítem azt a pozíciómat, amit a március/április tanulmányomban képviseltem.
Az összes kibúvó sem segít: Az egyházban tapasztalható események, különösen az elviselhetetlen banalizálás, igen, a pápaság zűrzavara, és a világban zajló események, különösen a masszívan gyarapodó háborúk és katasztrófák láttán, a javíthatatlan optimistának is arra a következtetésre kell jutnia, hogy a helyzet éleződik és apokaliptikus idők következnek.
     Az emberiség erkölcsi állapotának láttán megszámlálhatatlan lélek üdvéért kell aggódni. Senki ne gondolja, hogy a pokoltól való bibliai figyelmeztetések üres fenyegetések.
     Ezzel összefüggésben az egyház hierarchiájának végre teljesítenie kell, amit a Szűzanya Fatimában követelt. A laikusoknak és papoknak úgy kell ehhez hozzájárulniuk, hogy amennyire csak tudnak, megpróbálnak a püspökökre és a pápára hatni. [?] E cél érdekében is el kell tűnnie minden kibúvónak. Mégpedig minél hamarabb.

www.katholisches.info – 2014. június 25.
http://katolikus-honlap.hu/1402/fatima.htm

2014. június 25. ÉDESANYÁMAT, MINT TANÍTÓT KÜLDÖM HOZZÁTOK A KONKOLYRÓL SZÓLÓ PÉLDABESZÉD

1990. június 8.

Uram segíts, hogy teljesíthessem fogadalmamat!

Béke legyen veled! Segítek neked, drága lélek. Fogadd kegyelmem Szentlelkét! Ne feledkezz meg tanításaimról! Ne feledd, hogy az én útjaim nem a te útjaid! Imádkozz a megkülönböztetés ajándékáért!

Könyörgök Uram, add meg nekem a felismerés, a megkülönböztetés adományát, hogy megvédjem Szavadat, és külön tudjam választani az igazat a hamistól, a gonoszt a jótól, az igazságot a hazugságtól!

Megadom a megkülönböztetés ajándékát, nem hagylak segítség nélkül. Maradj meg szeretetemben!

Figyelj rám!
Kiálts a nemzeteknek, hogy közel van eljövetelem! Hallja meg, akinek füle van, és lássa, akinek szeme van! Én, az Úr, végtelen irgalmamban leszállok hozzátok, hogy figyelmeztesselek és visszahívjalak magamhoz benneteket.

Figyeljetek rám!
Közvetlenül eljövetelem elõtt még nagyobb jeleket fogok adni az emberiségnek, mint ma. Legyetek éberek, mert minél nagyobbak lesznek jeleim, annál erõsebben támad rátok a Sátán haragja. Prófétákat támasztottam, hogy hirdessék az idõk végét, és Édesanyámat mint tanítót küldöm hozzátok, hogy tanítson benneteket szerte a világon. Azért küldöm õt, hogy ebben a pusztaságban ösvényt készítsen eljövetelemnek, hogy elõkészítse az utat nekem, Isteneteknek pusztaságotokon keresztül. Legyetek éberek, mert minél több hírnököt küldök, annál több hamis prófétát támaszt a Sátán. Imádkozzatok szeretteim, hogy fel tudjátok ismerni õket! Imádkozzatok, nehogy tévedésbe essetek! Figyelmeztettelek benneteket, hogy ne menjetek e hamis próféták után. Ne feledjétek: aki dicsõségemre jó magot vet, azt megjutalmazom. Arra is emlékeztetni akarlak benneteket, hogy az elvetett jó magok felnövekedve jó termést hoznának, de ellenségem nem restelli elküldeni hamis prófétáit, hogy földemre szórják magjaikat. “Hagyjátok, hadd nõjön föl mindkettõ az aratásig!”, ahogy a konkolyról szóló példabeszédemben mondtam 1 . Ne gyomláljátok ki õket, nehogy a konkolyt gyomlálva kitépjétek vele együtt búzámat is! Hagyjátok, hadd nõjön fel mindkettõ az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Elõbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tûzre kerüljön, a búzát pedig gyûjtsétek csûrömbe! Legyetek éberek, akkor mindig képesek lesztek felismerni és számontartani a különbséget! Legyetek okosak, és kérjetek, hogy vezesselek benneteket, és mindenki hallgasson tanácsomra! Vigyázzatok, mert ellenségem olyan, mint a megsebesített vadállat, még vadabb és veszélyesebb lett, mert érzi, hogy közeli már visszatérésem órája! Mivel még nagyobb jeleket fogok nektek adni, mint eddig, a Sátán – a nagy jelek elõestéjén – mindenütt zavart kelt köztetek szent helyeimen, hogy ellentétet szítson. Legyetek mindnyájan békében! Bízzatok bennem, és támaszkodjatok rám! Tegyetek meg mindent, amit tudtok, és a többit én fejezem be mûveimmel. Ne feledjétek, hogy nálam van minden ajtó kulcsa, és minden ajtót abban az órában nyitok ki, amikor én akarom!

A Szeretet szeret benneteket! Megáldalak benneteket. Szeressetek engem!

 


1 Mt 13,24-30

Zárdába vonult a sikeres divat modell

Olalla Oliveros modellként dolgozott, de vízkereszt után úgy döntött, hogy inkább másféle modell lesz: apácának áll…
A spanyol modell és színésznő számára a csillogás mindennapos volt: míg sok lány a fotózást és a kifutót igyekszik elérni, ő mindezeket föladta azért, hogy szerzetesnővér legyen. Korábban Spanyolország-szerte óriásplakátokon lehetett találkozni vele, most viszont már kék szerzetesi habitusban és fátyolban éli életét.
Olalla nővér számára egy portugáliai zarándokút volt a földrengésszerű érzés, mely ellenállhatatlanul a szerzetesi hivatásra szólította: a fátimai Szűz szobránál határozta el, hogy a Szent Mihályról elnevezett rendbe lép. A 36 éves exmodell fölvette a Olalla del Sí de María szerzetesi nevet, és novíciátust kezdett.
Elmondása szerint a modellszakma az ürességről, képmutatásról szól, egy olyan társadalmat szolgál ki, amelyben az ellenértékek kerülnek felszínre: a kábítószer, a szexuális erkölcstelenség, a hazugság. Mindezek ellenére a modellkedést nem tartja gonosznak, de örülne neki, ha inkább a női méltóságról szólna, nem pedig márkák védjegyévé alakítaná a nőket, nem csupán kihasználná őket különböző kereskedelmi célokból.
Olalla nővér életdöntése példamutató, mivel nagyon messziről, egy teljesen más világból is meghallotta a hívást, s végül Krisztus jegyesévé vált. A története megnyugtathat bennünket, hogy mindig van lehetőség gyökeres változtatásokra, s ezekhez elég a mi szilárd elhatározásunk. Senki sincsen elveszve.

(http://hir.ma/ezoterikus-hirek/apaca-lett-a-gyonyoru-modell/391282)

2014. június 24. PÉLDABESZÉD A HANYAG SZOLGÁRÓL

1988. július 26.

Uram?

Én vagyok. Azért vezetlek, hogy megmutassam, milyen állapotban van Egyházam. Egyházamat kegyetlenül megsebezték… és rövid idõn belül megrendül az Ecclesia alapja. Ezt követõen eltávolítják azokat, akik sebeit okozták, akik azzal a szándékkal gyûltek össze Testemben, hogy ártsanak neki. Megpróbáltatása éppen hogy megkezdõdött. Jeruzsálem fala ledõl és porrá lesz, hogy felépülhessen az én új Jeruzsálemem. Én, az Úr fogom újjáépíteni, én fogom megújítani falait, én fogom széppé tenni, és akkor új fedele alatt élhettek mindannyian, az új Égben és az új Földön. A Szeretet Szereteteként tér vissza hozzátok, közöttetek fogok élni, én leszek Istenetek és az én Nevemben mindannyian békésen fogtok élni. Lelketek tele lesz szentséggel és tisztasággal. Igen, Vassula. Villámként szállok alá föntrõl és teljesen megújítom Egyházamat. Sok megpróbáltatás következik, mert elhagyatottá tették házamat, kirabolták. Érted, Vassula? Mint amikor a ház ura, aki házát szolgáira bízta, és szigorú parancsot adott nekik, hogy házát tartsák remiben, ügyeljenek a betörõkre, de õk hanyagságukban és gondatlanságukban nem engedelmeskedtek parancsának: Amikor visszatér az úr, szolgáit alva találja, és amíg aludtak, kirabolták házát, értékeit ellopták. Ezek a szolgák nem engedelmeskedtek, hanem fellázadtak parancsai ellen. Ezekkel a szolgákkal szigorúan elbánnak, amikor hazajön Uruk. Eljövetelemkor házamat romokban fogom találni, és hiányozni fognak alapvetõ törvényem alkotóelemei. Bárányaimat szétszóródva és halálosan kiéhezve fogom találni. Ó Vassula, milyen sok mindent kell helyrehoznom… Tövis és bozót van a liliomok és a rózsák helyén; amelyeket saját kezemmel ültettem. Megfojtották virágaimat, egyiket a másik után. A Sátán segítségével növekedett fel a tövis és a bozót, hogy bekerítsék és tõrbe csalják Virágomat . 1 Nap mint nap közelebb jutnak hozzá és már olyan közei vannak, hogy mérgezett szúrásaikkal zaklatják. Azok a tövisek meg fogják fojtani õt. Péter a kelepcéjükben van és tehetetlenül áll közöttük.

Vassula?

Igen Szent Anyám.

Higgy, mert mindez meg fog történni. Fiam Teste még erõsebben fog vérezni. Közel van Péter vége. Nincs szeretet.

 


1 II. János Pál Pápát


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]