2014. május archívum

2014. május 28. A SÁTÁN AZ EGÉSZ FÖLDET BETAKARJA FÜSTJÉVEL

1991. július 16.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, ne veszítsd el bátorságodat ebben a számûzetésben! Melletted vagyok, hogy segítsek neked e terhet hordozni. Jöjj és pihenj meg Szentséges Szívemben! Tedd Szívemet oázisoddá, amíg áthaladsz e sivatagon. Nem hagylak el és nem hanyagollak el. Én vagyok a te reménységed, és igyekezeted nem lesz hiábavaló. Drága lélek, felajánlom neked türelmemet. Elteltél szeretetemmel. Ó, mit meg nem tennék érted!… az út mellé, amelyen járnod kellett, rózsaágyást ültettem neked. Nem fogom eltitkolni, hogy én, a te Szabadítód, mennyire szeretlek. Ma az egész emberiség elõtt felfedem féltékeny szeretetemet. Felfedem elõttetek Szent Arcomat, hogy arra emlékeztesselek, legyetek szentek, és éljetek szentül! Hozzám tartoztok ti, akiket magasztos szeretetem forrásából teremtettelek, és arra rendeltelek, hogy örökre hozzám tartozzatok, és az én szent természetem képmásai legyetek. Sohasem szántam nektek halált, de ti elfogadtátok a lenti hatalmakat, nemzedék.

Leányom, én, a Magasságbeli, elõre láttam Egyházam árulását, és láttam a sebeket, melyeket Testem kapni fog.
Ma a Nap nem ad nappali fényt, és a Hold sem világít felettetek. A Sátán az egész Földet betakarta füstjével. Elhagytátok hiteteket… Gúnyt ûztetek Örök Áldozatomból, értéktelen utánzattá, vészt hozó undoksággá tettétek. Hazugsággal takarjátok el az igazságot, és istenkáromlásban vagytok vétkesek… Tabernákulumomban való szent jelenlétem zavar benneteket, így saját törvényt alkottatok, és arra kényszerítettetek, hogy szálljak le trónomról 1 Kértétek-e ehhez beleegyezésemet, mielõtt így tettetek?
Ez azonban az idõk jele, a ti nagy hitehagyástok és a lázadás lelke, ami napjaitokban az Antikrisztus és a vészt hozó undokság. Ó Vassula, gyakorold mindazt, amit adtam neked, és oszd meg velem, gyermekem, fájdalmamat! Mindössze szeretetet, hûséget és irgalmat kérek. 3Éppoly elárultnak érzem magam, mint amikor Judás árult el.

Jöjj Uram, és pihenj meg azokban a szívekben, amelyek szeretnek Téged!

Virágom, mondom neked, ily módon nyilvánítom ki Szentlelkemet az emberiségnek, hogy megmentselek benneteket és emlékeztesselek Szavamra. Az igazság Szentlelke az én tanúm. A Szentlélek semmi újat nem hoz, hanem megadja nektek azokat az alapvetõ igazságokat, amelyeket én magam adtam nektek.

 


1 Jézus itt arra az új szokásra utal, hogy a tabernákulumot a templom oldalához, sõt egy oldalsó helyiségbe állítják, és azt mondják, hogy ott Jézus nagyobb biztonságban és nyugalmasabb helyen van.
2 Jézus ajka megremegett, amint könnyeit próbálta visszatartani.

a

Győzött a cionizmus: Herzl győzelmet aratott Szent X. Pius felett

Bergoglio 2014. május 26-án 9 óra 45-kor lerótta kegyeletét a cionizmus alapítója, Theodor Herzl sírja előtt. Az aktus során jobbján a szefárd főrabbi, Slomo Amar állt, balján pedig az askenázi főrabbi, David Lau. Lau annak a Lau Meier főrabbinak a fia, akitől a kereszttel kapcsolatos eme kijelentés származik: „A kereszt sértő a zsidókra nézve, a kereszt szemben áll a zsidó vallással, és a keresztnek a látványa is tiltott egy zsidó számára”.
Az talán csak a véletlennek tudható be, hogy Bergoglio „apostoli” keresztje a rabbikkal való találkozója során becsúszott az öve mögé és éppen csak a csúcsa volt látható.
[Ez csak az eddig oda-nem figyelőknek tűnhetett fel, illetve jelenthetett újat. Ahogy a honlap korábban feltett írásában: Bergoglio és társai elrejtik mellkeresztjüket „idősebb” testvéreik jelenlétében áll, ezt a „szép, katolikus” szokását már argentin püspök korában szorgalmasan gyakorolta.]
Eltekintve attól, hogy a pápa [?], aki a békeközvetítő szerepében tetszeleg, elfeledkezik arról, hogy Izrael a világ egyik legnagyobb fegyverszállítója, és átsiklik a felett a tény felett, hogy a cionizmussal szoros köteléket tartó nemzetközi uzsoratőke hány szegényt nyomorít meg, ezzel az aktussal Bergoglio megtagadta legszentebb elődjét, Szent X. Pius pápát is.
Emlékeztetőül:
X. Pius pápa 1904. január 26-án audiencián fogadta Herzl Tivadart a Vatikánban. Herzl a pápa támogatását szerette volna elnyerni egy, a cionizmus jegyében létrehozandó zsidó állam megalapítására Palesztina területén. [Egy másik beszámoló szerint azt kérte, hogy a pápa „egy Izrael állam megalakulását legalább elvileg ne ellenezze”.]
Herzl a pápa kinyújtott kezét ignorálva és a kötelező kézcsókot elmulasztva adta elő kérését, melyre a pápa így reagált: „A zsidókat nem fogjuk abban megakadályozni, hogy Jeruzsálembe visszatérjenek, de ezt soha nem fogjuk szorgalmazni sem. Jeruzsálem földje nem volt mindig szent. Azt csak Jézus élete tette szentté. Mint az Egyház feje, erről nem szólhatok másként. A zsidók nem ismerték el Urunkat, ezért mi sem ismerhetjük el a zsidókat (…). Tudom, eléggé kellemetlen, hogy jelenleg a törökök uralják a szent helyeket. Ezt el kell viselnünk. A zsidóknak azonban nem kívánjuk megengedni, hogy a föld az ő birtokukba kerüljön. Imádkozni fogunk értük, hogy megvilágosodjanak és, ha Palesztinában mégis megvetnék lábukat, ott lesznek egyházaink és papjaink, hogy Önöket ott mind megkereszteljék.”
[Egy másik forrás szerint Szent X. Pius pápa ezt is mondta: „Amíg Izrael Krisztust nem ismeri el Messiásnak és Istennek, addig az Egyház se a cionizmust, se Izraelt nem fogja elismerni.”]

110 évvel később utóda [?], Bergoglio pedig kezet csókol olyanoknak, akik tagadják Jézus Krisztust.

(forrás: http://pagina-catolica.blogspot.hu/2014/05/945-hora-de-la-infamia.html#more)
http://katolikus-honlap.hu/1401/berg-zsidok3.htm

a

2014. május 27. BÁRÁNYAIM SZÉTSZÓRÓDTAK

1987. április 4.

Mivel Svájcban több helyen megfordulok, megfigyelem az embereket, hogyan élnek. Közülük soknak megvan a maga mindennapi gondja, ahogy mindenütt máshol, az egyiknek több, a másiknak kevesebb. Sokan látszanak boldogtalannak, és küszködnek. Ilyesmit sohasem vettem észre, mielõtt Isten nem közeledett hozzám.

Igen, Vassula, azt akarom, hogy mindent láss. Azt akarom, hogy figyelj meg és hallgass meg mindent, amit mondanak. Szomorú vagyok, amikor látom és hallom bárányaimat.Miért felejtettek el engem? Hiszen vigasztalójuk vagyok, meg tudom õket vigasztalni, visszatérhetnek hozzám.

Ekkor eltünõdtem, hogy Jahve beszél vagy Jézus?

Vassula, én Egy vagyok, Egy vagyok, én vagyok az Isten, aki életet adott neked. Valóra váltottam Szavamat. Testben jöttem a Földre. Egy vagyok. Megáldalak Vassula. A Szentháromság Egy. Egy vagyok.

Éppen arra gondoltam, hogy megkérdezem errõl a papokat.

Velem fogsz tanulni.

Késõbb:

Leányom, ha megérted, milyen közömbös lett irántam a világ, megérted keserûségemet. Irgalmasságom kelyhe megtelt, és igazságosságom kelyhe szintén telve van. Megkeserítenek engem azzal, hogy forradalmakat 1 szítanak, fellázadnak ellenem és törvényem ellen. Ugyanaz az él- Isten vagyok, de népem már nem ismeri a félelmet, kérdõre von, és kihív engem. Gyönyörûségem telt abban, hogymegteremtettem õket, miért lázadnak hát ellenem? Kihez is fordulhatnak rajtam kívül? Szenvedek. Mit gondolnak, hova igyekeznek? Testem fáradt és sebekkel borított. Testemnek pihenésre és megnyugvásra van szüksége.

Az Egyházra gondolsz, Uram?

Igen, Testem az Egyház. Vassula, meg akarom erõsíteni Egyházamat. Minden papomat egyesíteni kívánom, hadsereghez hasonlóan, az üdvösség hadseregeként. Bárányaim szétszóródtak, minden papnak egyesülnie kell.

Istenem, engem görög-keletinek kereszteltek meg. Kire gondolsz Uram, a katolikusokra, vagy a protestánsokra, vagy a szektákra? Vagy más vallásokra? Azért merlek kérdezni, mert mindez létezik.

Ó Vassula, Vassula, én Egy vagyok, én, az Isten, Egy vagyok. Gyermekeimet az én kezem teremtette, miért szóródtak szét gyermekeim? Egységet kívánok. 2 Azt kívánom, hogy egyesüljenek gyermekeim. Én az egy Isten vagyok, és meg kell érteniük, hogy a Szentháromság minden az Egyben! A Szentlélek, a Szent Atya és Jézus Krisztus, a Fiú, mindhárman az Egy-betartoznak.

Vassula ragaszkodj hozzám, tanulj tõlem!

Istenem, mit mondasz a világosságról?

Én vagyok a Világosság.Egy vagyok.


1 gondolom, hitbéli forradalmat
2 Az egység. Még csak nem is merem hangosan végiggondolni, mi az Isten kívánsága!!! De megértettem.. ..

a

2014. május 26. ÉN VAGYOK A TI LEGJOBB BARÁTOTOK

Villeneuve, Svájc,
1992. július 10.

“Új éneket énekeltek a trón, a négy élõlény és a vének elõtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földrõl megváltott száznegyvennégyezer.” 1

Uram?

Én vagyok. Én beszélek, azért ne kételkedj! Szentséges Szívem Vassulája, engedd meg, hogy néhány sort írjak e délutánra!

Drága barátaim! Lejöttem az égbõl, hogy új szeretet-himnuszt énekeljek nektek, és emlékeztesselek benneteket hûséges szeretetemre.

Én vagyok a ti legjobb barátotok,
a ti drága, Szent Társatok.

Mindvégig mellettetek voltam, és bár sokszor nem vettetek tudomást rólam, veletek maradtam, hogy éreztessem veletek jelenlétemet. Valahányszor ellenem akartatok lázadni, én, az Úr, telve könyörülettel, jobb kezeteknél fogva Szívembe vontalak, hogy megmutassam nektek végtelen szeretetemet.

Lelkem áldottja! Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, hogy megvigasztaljalak és vigyázzak rád, ahogy a szeme világára vigyáz az ember. Ne mondd: “Sötétség van körülöttem.” A közeledben vagyok, hogy kivezesselek ebbõl a sötétségbõl. Csak annyit kell mondanod: “Jöjj, Uram!”, és én repülve jövök hozzád, gyermekem. Éjjel és nappal várom, hogy rám hagyatkozz, ne késlekedj!
Teljesen bízzátok magatokat rám, hogy képesek legyetek az én világosságomban lenni! Ha szerettek engem, meg fogjátok engedni, hogy azt tegyem, amit a legjobbnak gondolok számotokra. Ne féljetek! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és én Szentséges Szívembe teszem és magamba olvasztom szíveteket. Ha úgy van, ahogy mondjátok, és szerettek engem, el fogjátok énekelni a nemzeteknek új szeretet-himnuszomat, hogy dicsõítsetek engem, és új életet adjatok minden léleknek.
Felkínáltam nektek Szívemet, ti is felajánlanátok nekem a tiéteket? Mellettetek van a Szeretet, megáldalak benneteket és családjaitokat szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon.
Legyetek egy!

Szent Édesanyánk szól:

Mellettetek vagyok, hogy megvigasztaljalak benneteket, de nekem is, aki Édesanyátok vagyok, szükségem van a ti vigasztalásotokra, mert nagy az én Szívem aggodalma. Sok gyermekem lázad a Magasságbeli ellen. Szükségem van imátokra! Ajánljátok fel imáitokat az én szándékaimra!
Vassula, mondd meg nekik, hogy éljenek úgy, mint Isten gyermekei!


1 Jel 14,3.

A magyar prostituált története, aki találkozott Ferenc pápával – csak 18 éven felülieknek!

Boglárkát a saját apja adta el prostituáltnak. A stricik éveken át éjjel-nappal dolgoztatták, verték, éheztették. Ő az a lány, aki áprilisban találkozhatott Ferenc pápával.

„Én mindig olyan voltam, hogy ha mondanak nekem szépet, jót, azt elhiszem. Ha azt mondják, hogy a tej fekete, azt is” – Boglárka nem tudja máshogy magyarázni életének elmúlt négy évét: nővére és apja nyolcvanezer forintért adták el őt prostituáltnak, aztán embercsempészek Londonba vitték, ahol mindennap két órát alhatott, és 25-30 férfival kellett együtt lennie. Éheztették és vascsővel verték, a melltartójában kokaint és heroint csempészett Budapestre, és egyszer még arra is rákényszerítették, hogy Nepálban egy ismeretlennel házasodjon össze.

A huszonhét éves lány azt mondja, ő már senkiben sem bízik. „Miután a londoni rendőrök segítségével megmenekültem, azt mondták, hogy a tárgyalások után Rómába visznek. Nem hittem nekik, mert nekem már annyi szépet ígértek, és mindig csak baj lett belőle.” Ezúttal nem verték át Boglárkát, tényleg elvitték Rómába: ő volt az a magyar prostituált, aki április elején Ferenc pápával találkozott a Vatikánban. „Megölelt, megpuszilta az arcomat. Kérdezték a tolmácsok, hogy akarok-e neki mondani valamit, de én csak azt akartam tőle kérni, hogy adjon nekem energiát, hogy tovább tudjak élni. Azt el sem lehet mondani, milyen érzés volt találkozni a pápával, én majdnem rosszul lettem, hogy ott lehetek azon az álomszép helyen.” Boglárka egy rózsafüzért kapott emlékbe a pápától, amelyet azóta is a nyakában hord.

Ferenc pápához Boglárkán kívül egy chilei és egy cseh lány érkezett, hogy a „Harc az embercsempészet ellen” elnevezésű nemzetközi konferencián vegyenek részt. Boglárka nem tudja, miért pont őt választották ki, de mindenki nagyon kedves volt vele: egy angol rendőrnő kísérte Rómába, nem kellett semmiért sem fizetnie, és még egy kis városnézésre is volt ideje. A konferencia több száz fős hallgatóságából többen meghatódtak, amikor Boglárka alig érthető angolsággal, zokogva mesélt az életéről.

Boglárka története a saját szavaival.

Azóta Londonban van, egy biztonságos helyen, ahol a hozzá hasonló lányoknak segítenek feldolgozni az őket ért traumákat. Az első kicsöngés után vidám hangon köszön a telefonban, és csak egy dolgot kér: „Drágám, beszélgessünk úgy, mintha régi barátnők lennénk!”

Egy fekete Merciért akarták eladni

2010-ben, egy téli estén (még csak délután öt óra volt, de már sötét, idézi fel a pillanatot) kopogtattak a nyírteleki ház ajtaján, ahol az akkor 22 éves Boglárka elvált apja lakott. Az ajtóban Boglárka egy évvel idősebb nővére állt, mögötte négy férfi, farmerkabátban, vastag aranyláncokkal a nyakukban. Boglárkát keresték. A lány pár héttel korábban azért költözött Nyírtelekre, hogy a tüdőembóliában szenvedő apjának segítsen. Bevásárolt, fát vágott, és vitt egy kis pénzt abból, ami a sóstói kórházban kapott takarítónői fizetéséből maradt. Vitte magával a kétéves kislányát is, akinek az apjával már egy ideje nem tartotta a kapcsolatot.

„Az apám, amikor ajtót nyitott a férfiaknak, rám mutatott: ez jó lesz? Erre végignéztek rajtam gyerekestül, és azt mondták: jó, szép. Az apámnak nyolcvanezer forintot adtak, és beültettek egy kocsiba. Azt hittem, hogy a nővéremhez megyünk látogatóba, mert már régen láttam őt.”

Boglárka csak akkor kezdett gyanakodni, amikor kétórás autózás után nem a nővére lakásán, hanem egy romos, leszaggatott tapétájú házban tették ki, azóta sem tudja, melyik településen. Egy férfi és egy nő érkezett a házhoz, akiket üzletkötőknek neveztek. Arról beszéltek, hogy a lányt „egy fekete Mercire lehetne elcserélni”.

Boglárka sokáig nem akarta elhinni, hogy a saját családtagjai eladták őt, mert korábban nagyon jó kapcsolatban volt velük. „Négy testvérem van, szegényesen éltünk, de boldogok voltunk. Apám aztán beleöntötte magát az alkoholba, nézett magának egy másik nőt az anyám helyett, az öcsém nevelőotthonba került. A nővérem meg mindig szeretett kacsintgatni a férfiak után, azért állt kurvának, mert szerette a szexet. Anyám is, meg én is próbáltuk lebeszélni, de nem lehetett vele bírni. Aztán én is ebbe sodródtam, az anyám azóta sem áll szóba velem.”

Napi harminc gumi

A romos házhoz érkező férfi és nő azt mondta Boglárkának, hogy majd segítenek neki pénzt szerezni, és hazamenni a családjához. Nyíregyházára vitték, ahol másnap este „felöltöztették kurvának”: kicsi ruha, magas sarkú, sok smink. „Kiállítottak az utca szélére, étlen-szomjan, és azt mondták, hogy az erdőbe kell bevinni a klienseket, és otthagytak. Jöttek-mentek az autók, de én hátat fordítottam, nem is állt meg senki. De kiderült, hogy valaki szólt a fogva tartóimnak, hogy nem dolgozom, úgyhogy mondták, hogy ha így áll a dolog, akkor majd keresnek nekem más munkát.”

Boglárkát ezek után egy nyíregyházi bárba vitte el ugyanaz a férfi és nő. Itt körülbelül 28-30 prostituált dolgozott. „Rám parancsoltak, hogy táncoljak a csövön, én meg azt sem tudtam, hogy kell. A többi lány mutatta meg. Először bugyiban, melltartóban, aztán anyaszült meztelenül. Mindennap délután háromtól reggel nyolcig, 3500 forint volt a szopás, 5000 forint a minden. Én ebből a pénzből semmit nem tarthattam meg, a gumit meg nekem kellett vinni. Mindennap harminccal indultam el, és az általában el is fogyott.”

Az első alkalommal Boglárka arra gondolt: meg akar halni. Mégis mindennap elindult a munkába, sírva, mert nem tudott megszökni: a fogva tartói elvették az iratait, és a kislánya is náluk volt. „Két hét múlva arra kényszerítettek, hogy vigyem el a lányomat a nyíregyházi gyámhatóságra. Megtettem, mert tudtam, hogy jó helye lesz ott. Utána fogtak, és eladtak engem egy pestinek, megint nyolcvanezer forintért. Egy forgalmas pesti útra kellett kiállnom, de ott sem akartam dolgozni. Ordított velem az ismeretlen ember, és két hét múlva visszavitt Pestről Nyíregyházára, és visszakövetelte a pénzét. Előtte még szétvert az autóban, úgy ütött, mint egy kutyát.”

Rányitottak, hogy megcsinálta-e

Boglárkát ezután egy debreceni embernek adták el, akinek állítólag két magyar felesége is van: az egyik Debrecenben, a másik Londonban. Azt mondták a lánynak, hogy segítenek neki új életet kezdeni, pénzt keresni – Boglárka ismét hitt nekik. Két nap alatt londoni repülőjegyet vettek neki, és a debreceni férfi egyik állítólagos feleségéhez vitték Angliába. „Azt sem tudtam, hogy mit jelent a hi, how are you? Nem tudtam, hol vagyok, hol van a rendőrség, merre mehetnék. Mindenhol figyeltek. Több mint három évet voltam ott, néha 10-15 másik magyar kurvával együtt a kis lakásban.”

Száraz kenyeret és vizet adtak csak neki, hogy „csinosabb legyen”, és mindennap verték. „Nemcsak a feleség, hanem az a nyavalyás kisgyereke is. Már bocsánat, hogy így hívom, mert csak azt csinálja, amit lát otthon. Még csak hároméves volt, és mindennap vascsővel vert engem.” Az alvásra napi két óra maradt, mert két műszakban kellett dolgoznia: nappal egy nyilvános házban, este egy „szaunában”. „Ki volt írva rá, hogy Collindale Sauna and Massage, és úgy is volt megcsinálva, mint egy masszázsszalon. Volt egy előtér, három szoba, és egy kis fürdő. Mindenhol volt kamera, csak a szobákban nem. De oda meg mindig benyitottak, hogy ellenőrizzék, hogy megcsináltad-e a vendéget. Egy délelőtt alatt öt-hatszáz fontot (kb. kétszázezer forintot) lehetett keresni, és az még csak a nap fele volt.”

Kokain a melltartóban

Eközben Boglárkának további feladatokat is adtak a fogva tartói: körülbelül havonta kellett hazajárnia Magyarországra, hogy a debreceni férfinak drogot szállítson. „A melltartómban vagy a mentolos rágó fémdobozában vittem, általában kokaint és hasist. Mindig nyugodtan sétáltam a reptéren, sosem kaptak el.” Boglárka szerint egy alkalommal még Nepálba is elutaztatták, hogy összeházasodjon egy helyivel, aki Londonban akart letelepedni, de szüksége volt egy európai feleségre. Eközben egyre több férfival kellett együtt lennie éjszakánként, akik közül sokan arra kényszerítették, hogy óvszer nélkül feküdjön le velük.

„Végül ennek köszönhetem, hogy megmenekültem. Egy súlyos chlamydiafertőzést kaptam el, olyat, hogy napokig nem bírtam felegyenesedni. El kellett mennem egy kórházba, ami kifejezetten kurvákkal foglalkozott. Először kísértek oda is a fogva tartóim, de egy idő után megunták, és egyedül mehettem. Akkor mondtam a kórházban, hogy segítsenek, és szóltak a rendőrségnek. Tudtam, hogy melyik géppel jön Londonba legközelebb a debreceni férfi, és két-három rendőrautóval várták ott. Londonban zárták börtönbe őt is, meg a feleségét is.”

Boglárka még most sem érzi magát teljesen biztonságban: a tárgyalás szünetében is megfenyegették őt, hogy egyszer még megtalálják, és akkor megbánja, hogy eljárt a szája. „Szívbeteg vagyok, reszketek mindig. Még azt is nagyon rosszul viselem, ha a férfiak megnéznek az utcán, annyira megundorodtam ettől az egésztől. Már nem bízom senkiben” – mondja Boglárka, aki viszont boldogan újságolja azt is, hogy a telefonbeszélgetés közben egész végig az internet előtt ült, és szerelmes verseket töltött le.

„Van egy párom, aki egy héttel ezelőtt megkérte a kezemet. Ő az egyik vendégem volt, de nem a szexért fizetett, csak hogy beszélgessünk. Segített kikeveredni ebből az egészből. Most van egy gyönyörű állásom a Tescóban, nagyon nehéz ilyet találni.” Boglárka viszont valószínűleg ott fogja hagyni a munkáját, mert a párja azt ígérte neki, Olaszországba viszi. A lány pedig azóta vágyik oda vissza, hogy a pápánál járt.

(origo)

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy akadályozd meg, hogy embereket elraboljanak, kihasználjanak, rabszolgaságba döntsenek! Törd meg az erőszak, a gyűlöet és az önzés köreit és segíts, hogy az áldozatok vissza tudjanak illeszkedni a normális életbe! adj nekünk jó vezetőket, akik a kihasználtak és kitaszítottak védelmében dolgoznak, a bűnözőket pedig megakadályozzák tetteik elkövetésében! Köszönöm Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Böjte Csaba: Jézus nem nyafogott, hogy milyen fapados körülmények fogadták

Nagyon sok mindent tanulhatunk a kis Jézustól és a gyermekektől – mutatott rá Böjte Csaba ferences szerzetes a nagymarosi ifjúsági találkozó délelőtti nagyelőadásán május 24-én. Ezek közül a bátorságot, a kitartást és a jókedvet helyezte fókuszba.

 

Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába – többek között ebből a jézusi gondolatból kiindulva beszélt Böjte Csaba testvér arról, hogy mit lehet a kisgyermekektől, leginkább a kis Jézustól tanulni.

Mindenekelőtt bátorságot, hangsúlyozta, hiszen Jézus neki mert egyedül vágni a megváltás nagy feladatának, úgy ment neki: Hol az a világ? Váltsuk meg! Csaba testvér húsz év alatt több mint ötezer gyermeket fogadott be otthonaiba, így közelről láthatta, milyen hihetetlen erővel rendelkeznek ők. Nekiállnak, és megtanulnak járni, biciklizni, írni, olvasni, pedig nem könnyűek ezek. Vajon merek-e nekimenni a feladatomnak? – tette fel a kérdést a résztvevők számára. Különösen nehezen élik meg a mai fiatalok a családalapítást, véli a ferences szerzetes, ezért ő mindig azt javasolja, különösen a fiatal férfiaknak, hogy merjenek nekivágni az udvarlásnak, majd a házasságnak.

Böjte Csaba szerint mi, keresztények az ökumené terén is sokszor csak udvarolgatunk ahelyett, hogy lépnénk. Akár az ökumené terén, akár a közéletben csak együtt tudunk valami szépet alkotni, hogy tündérkertben élhessünk.

A kis Jézus azzal is tanít minket, hogy nem nyafog. Amikor karácsony estén eljött közénk nem engedték be otthonaikba az emberek, igencsak fapados körülmények fogadták. De Jézus nem szalad haza az Atyához, amikor ezzel szembesül, nem mondja, hogy váltsa meg ezt a világot, aki akarja, nem tör ki, hogy ki írta ezt a rossz megváltási forgatókönyvet, milyen rossz a szervezés. Jézus tűrte mindezeket és kitartott. Ugyanígy tett akkor is, amikor Keresztelő Szent János lefejezéséről értesült: nem akarta szétrúgni Heródes palotáját, hanem elment egy csendes helyre, és ott bátorította, tanította az embereket.

Más bűne nem jogosít fel téged, hogy letérj a szeretet parancsának útjáról – hangsúlyozta Böjte Csaba, aki szerint azt is jó, ha megtanuljuk a gyerekektől, hogy egy pillanat alatt elfelejtik a bajaikat. Úgy viselkednek, mint a víz, amely nem viszi magával a belehulló dolgokat, hanem forgatja őket egy kicsit, majd leteszi és továbbmegy.

A mai ember sokszor olyan koravén, olyan, mint a savanyú uborka: hiányzik belőle a gyermeki, pajkos jókedv. Ezt a gyermeki jókedvet is érdemes Jézustól ellesni Csaba testvér szerint. Érdemes megfontolni, hogy a nagy Istennek, mielőtt bármi csodát tett volna e földön, volt ideje játszani. Vajon megvan bennem az Úrban való örvendezés képessége? – tette fel a kérdést a szerzetes, aki szerint nem szabad hagyni, hogy bárki elrontsa a kedvünket. Bizonyosan fáj, ha az embert ütik, de ha a földhöz veri magát, attól biztos nem lesz jobb.

Böjte Csaba kijelentette, szeretne a Kárpát-medencében egy gyermeki lelkületre törekvő mozgalmat elindítani. Egy olyan cél is a szeme előtt lebeg, hogy a Gyermek Jézusnak is legyen ünnepe. Nehézség mindig lesz, mondta Böjte Csaba előadása végén, de vajon megvan-e bennünk az ezeken túllépő gyermeki rugalmasság?

Az idei tavaszi nagymarosi találkozó reggeli imával vette kezdetét, amelyen Pipó József és barátai, valamint a Misericordias ének- és zenekar közreműködött. Ezután Gáspár István nagymarosi plébános, a találkozót szervező Országos Lelkipásztori Intézet vezetője köszöntötte a találkozón résztvevő fiatalokat. Elmondta, hogy az elkövetkezendő három találkozón az evangéliumi parancsokat fogják középpontba helyezni: most a szegénységet, ősszel az engedelmességet és jövő tavasszal a tisztaságot. A mai nap ragaszkodásaink elengedéséről szól, hogy szabaddá tudjunk válni Isten számára – tette hozzá Gáspár István.

Böjte Csaba előadása után fakultációkkal folytatódott az esemény: a főelőadóval való beszélgetés és az előadás kiscsoportos megbeszélése mellett számtalan más programra nyílt lehetőség. Kerényi Lajos atya a keresőket várta, Brückner Ákos, Várnai Péter és Somogyi Sándor atyák felmerülő hitbéli kérdésekre adtak eligazítást. Volt biblikus műhely Radnóti Mária szociális testvér vezetésével, előadást tartott Héjj Tibor keresztény üzletember és a szegényekkel foglalkozó Szent Egyed Közösség is. Az Élő Könyvtár és a Meghallgat-LAK Műhely mellett csendes szentségimádásra is mód volt. A program délután közös szentségimádással folytatódik, amelyet az Eucharist együttes és a Váci Egyházmegye Dicsőítő Vezetőképzője vezet, majd délután négy órakor Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mutat be szentmisét.

Fotó: Tibély Gergő

Agonás Szonja/Magyar Kurír

A NŐ – és mint ANYA – szakrális szerepe a családmodellben

Miért gyengébbik nem?

Tevődhet fel a kérdés másik nemes felünk kapcsán. Ősképünkben a nők tisztelete kiemelt fontosságú, akiket a Boldogasszony megjelenítőinek tartunk. Egy szakrális család szellemi vezérletét a nő adja, ugyanakkor nincs és nem is lehet kimondott vezető szerep egyik fél részéről sem. Mielőtt felhördülnek a hím-soviniszták vagy a feminista-mozgalmárok ezen sorok olvasatán, nyugodtan olvassák tovább az okfejtésünket a mielőbbi megértés tekintetében. Elmagyarázom! Tehát az eredeti állapot(természetes családmodell) szerint a család irányítása mindig az évkörnek megfelelően történik. Tavasztól őszig a férfi lép előtérbe és irányítja a teremtő munkálatokat. Ősztől tavaszig, amikor melegségre van szükség, a nő veszi kezébe a gyeplőt.

Az ősi modell(egészséges családkép) szerint élő családok középpontjában mindig az egyensúly áll, s a szerepek a fény változásának megfelelően cserélődnek.

A nők tisztelete még az ötvenes években létezett, de szép lassan beszivárgott a nyugat-európai család modell. Igen, jól olvassák, a keleti-tömb(kommunista) látszat-elzártsága ellenére is. Erre a nyugati típusra az a jellemző, hogy az erősebb lenyomja a gyengébbet, elpusztítja a jobbat. Igazi kíméletlen farkastörvény mentén épül fel a nyugati társadalom. A különféle hozzánk képest akkori “nomád” népek és a „nagy” civilizációk léte alatt a női minőség állati sorba süllyedt, élvezeti cikk lett belőle, ura a férfi lett, pusztán fizikai fölényének okán. Ez a fő különbség! A puszta erő áll szemben a szakralitás minőségével. Ennek enyhébb változata manapság is fennáll, nálunk használatos udvariassági formulákat nem ismernek.

A magyar lélekből nem lehetett teljesen kiölni ezt a tiszteletet, ezért a tisztaság és szüzesség erényének besározása, a fogantatás és életadás önkényes megtagadása lett a liberális „értelmiség” célkitűzése.

A lélekgyilkos materializmus és szellemgyilkos liberalizmus térnyerésével megszűnt az igény a szakrális család modellre, helyébe lépet a „neked jogod van” a kötelesség és áldozatkészség helyébe ültetett jogvédő szólamok elve.

A Hungarista családkép legfőbb erénye, teljes értékű tagja a nő és jövője a fogantatás becsülete, annak gyümölcsében; a gyermek védelme…munkája, az életre nevelés!

 

Dr. Madarasi Pál-Várhegyi Kálmán

Üzenet, 25. május 2014

“Drága gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében.  Gyermekeim, Isten lelkében mindannyian meghívást kaptatok, hogy tanúságot tegyetek. Gyermekeim értékesek vagytok, és a szentségre, az örök életre hívlak benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek titeket, és a megtérés új életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Meghívás az új életre

 


 

            A Szűzanya üzenete első látásra jól ismertnek tűnhet, olyannyira, hogy könnyen félre is dobhatjuk. Valóban, a Szűzanya nem mond semmi újat. De, vajon azt, ami már jól ismert számunkra, komolyan vesszük-e, elfogadjuk-e? A Szűzanya szükségét látja a szüntelen ismétlésnek, hogy a számunkra jól ismertet újjá tegye. Égi édesanyánk látja és tudja, hogy a számunkra jól ismertet nem váltottuk valóra életünkben, ezért ismétel, beszél, hív. A Szűzanya jelenéseinek értelme abban áll, hogy emlékeztessen bennünket arra, amit már tudunk, azért, mert úgy élünk, mintha nem tudnánk.

            A Szűzanya, égi édesanyánk nem szűnik meg az ég felé, vagyis Isten felé vonzani bennünket. Ezért mondja: „Fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé.” Ő jól tudja, milyen csodák történnek a szív megnyílásakor. Mária „megnyitotta szívének ajtaját”, hogy az Ige Testté lehessen, lehetővé téve így „az új teremtést” – leszállva az égből a földre – egyesül Isten és ember.

            Isten „új születést” kínál számunkra, amelyre hivatottak vagyunk, de csakis saját beleegyezésünk révén, Mária példája szerint. Ahhoz, hogy igazi megújulás történjen bennünk, szükséges a szív beleegyezése, amely által Isten elfogadása vagy elvetése történik. Isten, aki a szeretet tiszteli teremtményeinek szabadságát és úgy ajándékozza magát nekünk, mint az, aki lehajol lábunkhoz, hogy rabszolgaként megmossa azt. Fel akar emelni és szabaddá akar tenni önmagunktól, logikánktól és gondolkodásmódunktól, amely halálba és nem az igazi, új életbe vezet.

            Ha ideálként tekintünk arra, akire vágyakozunk, égi Édesanyánkra, akkor nem járhatunk máshogyan ezen a földön, csak úgy, mint Ő. Istennek kimondott „igenjével” beleegyezett „élete elvesztésébe” Jézus logikája szerint: „Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja” (Mt 10, 39). Kész volt a hitben járni, azon az úton, amelyen Isten vezette. Jézus édesanyjának élete Istennel való út volt. Végigjárta hitünk útját. Hittel teljes életében találkozunk: meglepetéssel, csodálkozással, gondolkodással, csodálattal, akadállyal és zavartsággal is. Hinni azt jelenti, járni, remélni, elesni és felállni. Azt jelenti úgy élni, mint a vándor, aki nem tudja hol fog ma aludni és azt sem, hol fog holnap enni. Hitben élni fárasztó és kínos, mint sötét éjszakában járni. A hit útján Isten nem ígér mást, mint hűségét és jelenlétét. Isten a legtöbbet adja, önmagát és ez a legszükségesebb számunkra. Rajtunk áll, hogy hűségesek akarunk-e maradni Istennek adott ígéretünkhöz. Isten sohasem csapta be azt, aki benne bízott.

            Míg a földön élünk szükségünk van a hitre és a reményre, úgy, mint hajókra, amelyek hordoznak bennünket. Amikor majd színről-színre meglátjuk Istent, nem marad más csak a szeretet, az élet teljessége és a szépség, amelyre szomjazunk. Ha lesz bátorságunk a hit útján járni, meg fogjuk tapasztalni Isten ígéreteinek és ajándékainak igaz voltát. Így válunk szeretetének és mindenhatóságának tanúivá.

 

            Könyörögjünk

            Szűz Mária könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy a te szemeddel szemléljük Krisztust, hogy szíved szerint tudjuk e világra szülni, amely éhezik Istenre és szüksége van Rá. Imádkozd ki számunkra a kegyelmet, hogy ki tudjunk tartani útjainkon, akkor is, ha ezek az utak saját Kálváriánkra és halálunkhoz vezetnek. Járj közben értünk, Szűz Mária, hogy Isten kegyelme által új teremtményekké váljunk. Imádkozz velünk és értünk, hogy életünk folyamán mi is megélhessük, hogy Isten a régiből újat teremt, beteljesíti a várakozást, szegénységünkből, sikertelenségünkből és a semmiből tökéleteset alkot. Könyörögd ki számunkra a hitet, amely által lényünk – minden várakozásunkat felülmúlóan – megújul. Ámen.

 

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

 

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

A látó útjának és megbízatásának kihirdetése
/Angelicus de Angelis testvér/

1. Üzenet: Vasárnap, 2008. május 25-én

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke

2008. május 25-én történt. Éppen indultam lakásomat elhagyni azzal a szándékkal, hogy barátaimmal találkozzak, amikor elõszobámat egy erõs fény töltötte el. Nem tudtam, hogy mi történik körülöttem, amikor egybõl a fénysugárból egy férfi kilépett. Fehér, egyszerû ruhába volt öltözve, testi alkata sovány és magas volt, szemei csillogtak mint két nap, de tekintete barátságos volt. Szemembe nézett és jobb kezének mutató ujját szája elé tartotta, mintha jelezni akarta volna nekem, hogy hallgassak.
Tekintetemet magához rögzítette és nekifogott a beszédnek:

“Eljött az idõ!
Az emberiség megváltozik. A változás nagy ideje elérkezett. Több létezik már, mint amit ti észrevesztek. Minden ember Isten gyermeke, de sok ember elfelejtette Isten tanítását és parancsait. Az Úr Isten sok üzenetet és jelt küld nektek, de ti nem veszitek tudomásul. Mennyi idõ kell még ahhoz, hogy észrevegyétek, hogy a ti modernizmusotok és felvilágosultságotok csak csalóka kép. Kívülrõl még megtartjátok a vallástok buzgósági formáit, de bensõtökben hódoltok büszkeségeteknek. Istennek képzelitek magatokat s nem csupán Isten templomának. Sokan közületek felállítanak maguknak egy sajátos vallási világot, hogy ezt aztán minél kényelmesebben rendezzék be. Azt gondoljátok, hogy Isten szeret titeket és emiatt akarja is, hogy kényelmesen éljetek. Az csábítók arra tanítanak ugyanis titeket, hogy az õk által tanított isteni hit által határtalan jólétet, sikert, boldogságot és egészséget értek el. Kényelemmel teljes földi életet prédikálnak nektek. Mit gondoltok, ki ezeknek a tanításoknak a szerzõje? Tanítások, amelyek egyre jobban a földhöz kötnek titeket. Nagy tévedésbe estetek, mert éppen hogy nem a mulandó világhoz kell hogy kössétek magatokat! Ne higgyétek, hogy azok az üzenetek, amelyek hamis próféták és tanítók hirdetnek, Istentõl, a mennyei Atyától és mindennek Teremtõjétõl származnak! Isten tényleg akarja, hogy boldogok legyetek! De ti rabszolgává lettetek saját kényelmességeteknek és hagytátok hogy elcsábítsanak arra a hitre, hogy mindenki saját magának a felebarátja. Mindent, amit csak kaphattok, azt össze is gyûjtitek, keresvén, hogy birtoklással boldogok legyetek. De a birtoklás a föld és a múlandóság rabszolgájává tesz titeket. Törekedjetek az isteni boldogság után és térjetek meg! Valljátok meg bûneiteket és tartsatok bûnbánatot!
Isten, a mi Urunk, neked is küldött már sok képet, látomást és üzenetet, de te nem ismerted fel ezeket. Ezentúl sokat meg fogsz érteni ezekbõl, mert az Úr Isten küldött engem hozzád. Biztos légy abban, hogy minden mögött, amit te eddig nem fogtál fel, maga az Úr Isten áll. Mindenben Õhozzá akar téged hívni és melléd állni szeretetével. Légy tehát mindig hálás azért, ami vagy.”

Egy pillanatig elhallgatott. Még mindig nem fogtam fel teljesen, hogy mi történik itt körülöttem. Elõbb félelem és zavar töltött el, de másrészt ennek az embernek a szeretetteljes tekintete a biztonság érzését keltette bennem. Ezer meg ezer gondolat száguldozott egyszerre a fejemben, amikor az ajkam megszólalt:

“Te ki vagy?”
Észrevettem, hogy kissé mosolyogni kezdett.

“Én vagyok a Magasságbeli Hírnöke. Hozzád lettem küldve, mert az Úr Isten meghallgatta kiáltásodat és lelkeden tetszést talált. Látta, hogy megtanultál a zsoltárossal együtt az angyalok kórusába belekapcsolódni. Látta, miképpen vetted fel az Õ szavait szívedbe, amelyeket a próféták és szentek által adott. Meghallotta lelkedben a csendet és elkezdett lelked templomába bevonulni. Igen, hozzád küldettem, mert az Úr Isten tetszését találta benned. A várakozás és kiáltás ideje ezennel véget ért. Eljött az idõ, hogy útra kellj. Te megtaláltad a szívedbe vezetõ arany kaput. Lépjél át ezen a kapun és keresd meg azt a kulcsot, amely Isten örök országába vezet.”

Egy pillanatig megállt. Majd folytatta:
“Készen vagy?e, azt a mûvet elindítani, amelyet a Magasságbeli Isten rád bízni szándékozik?
Készen vagy?e annak a mûnek elindítására, amely sok kegyelmet fog hozni az embereknek?”

Nem tudtam mit válaszolni. Minden olyen gyorsan jött. De a szívem hangja egy határozott IGEN?t mondott bensõmben. A hírnök, ahogyan magát nevezte, csendben s kérdõ tekintettel rám nézett. Teljesen meghatódva attól a biztonságtól, amely a jelenlététõl kiáramlott rám, már tudtam, hogy mit válaszolok:

“IGEN!”
Tekintete örömmel töltõdött, majd így folytatta:

“Ez a te utad! Te megtaláltad és el is fogadtad! Te Istennek, a Magasságbelinek eszköze vagy. Õ, aki Fiát a földre küldte, hogy Jézusban Õt megtaláljátok, elküldi a Szentlelkét terád, hogy segítségedre legyen és hogy vezessen. Bízzál benne és nem fogsz tévedni. Az út, amelyen neked járnod kell, kemény és nehéz. Az út, amelyre Isteni hív, sok erõt és kitartást követel. Ellenségeskedést, kételyt és csúfolódást fogsz aratni, de ne engedj semmiben, mert a sátán erõi mindent latba vetnek, hogy téged ebbõl az útból eltérítsenek. Ez lesz az az út, amely téged és nagyon sok Isten gyermekét az örök életbe fog vezetni.
Sokszor fogod feltenni magadban a kérdést, miért téged választott ki magának Isten és bízott meg ezen feladattal? Sokszor nem fogod megérteni, hogy Isten mért küldött téged erre az útra – akkor ne felejtsd el soha, hogy te magad voltál az, aki szabadon döntöttél arról, hogy a Magasságbelinek eszköze legyél.
Ne bánkodj, ha nem találod meg egybõl az igazi szót. Amint kétely és félelem ellepi szívedet, csendesítsd meg szívedet és imádkozz Istenhez, Atyádhoz. Keresd a beszélgetést vele és Õ mindig meg fog nyugtatni. Leszáll szívedbe és megnyugtatja azt. Õ megmondja majd neked, hogy minden rendben van és amit tettél, az Õ akarata volt. Õ megóv és továbbsegít majd! Mindig, amikor azokon a szavakon kételkedsz, amelyeket mondasz vagy írsz, kiálts Istenhez és Õ megmutatja majd, hogy sok ember megérti az üzenetet és hogy ezekben az üzenetekben az Õ akarata nyilvánul meg. Az Úr Isten téged azért választott ki, hogy az Isten fiait olyan útra vigyed, amely nem minden embernek fog megfelelni, de azokon az embereken keresztül, akik ezen járni fognak, az egész emberiség és a világ számára üdvöt hoz. Sok ember az Isten hírnökeiben botrányt lát, megterhelésnek és ördögi dolognak nevezik. Igen sokan közületek is így gondolkoznak. Ezért mindenki vizsgálja meg, hogy kinek szava által száll szívébe Isten Lelke! Nehezen ismeri föl az ember az Isten hírnökeit, hiszen mindenben kételkedik, amit nem tud átlátni. Nemzetek kiáltanak Istenhez, hogy üzenetet küldjön nekik – s ha megkapják, nem hisznek benne.
Bízzatok a hitetekben! Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy az üzenetek kegyelem, amely mélyebb belátást nyit életetekbe. Ha eljön az idõ, hogy az emberek ezt fölismerik, akkor az Isten hírnökeit és azok szózatait másképpen kezelik és megértik majd.
Kérlek, vedd fel megint cipõdet és maradj imában addig, amíg a felkelõ nap arcodat érinti. Imádkozz és legyen nyugodt szíved. Tarts ki imában egész éjszakán keresztül, hogy így a nap elsõ sugarával Istennek, a Magasságbelinek Lelke rád szállhasson és megtöltse szívedet. Õ majd táplálja szívedben az isteni szeretet lángját. Ne félj és beszélj minden embernek arról, amit mondottam neked és még mondani fogok. Ne félj, mert utadon õrködik fölötted Szûz Mária, a világ Anyja. A mennyek királynõje, õrködik fölötted szeretetteljes szemekkel, óvó kezekkel és anyai szívvel!
Imádkozz!
Dicsérd és áldd Istent, a mindenható Atyát. Hívd le Isten Szent Lelkét és fohászkodj Isten Fiához, Jézus Krisztushoz. Fogadd szívedbe azt a szót, amelyet Isten az emberiségnek adott. Hallgasd a szentmisét ahányszor csak lehetséges. Valld be bûneidet és bízzál az emberiség anyjának könyörgésébe, Õ, akinek testébõl az üdvösség megszületett. Mondd el a rózsafüzért, mert benne rejlik a világnak sokféle üdvössége. Tarts ki és várj rám. Visszajövök majd, hogy utadat megmutassam! Légy állhatatos és soha ne veszítsd el a reményt! Meg vagy áldva az Atya a Fiú és a Szentlélek által!”

Miután ezt elmondotta, felém lépett, mindkét kezét a fejemre tette majd jobb kezével keresztet rajzolt a homlokomra és megcsókolt ezen a helyen. Azután megfogta a jobb kezemet és a tenyerembe rajzolt egy keresztet ujjával, majd ugyanezt tette a bal kezemmel. Összecsukta imára a két kezemet. Erre visszalépett egy lépéssel és eltûnt, amint jött: összeolvadt az erõs fénnyel, amely maga is fokozatosan eltûnt. Izzadástól átnedvesedett ruhában itt álltam tehát elõszobámban, még mindig fel nem fogva, hogy mi történt az imént. Kételkedni kezdtem abban, vajon ez jelenés, látomás vagy hallucináció volt?e? De észrevettem az imához összetett kezemet: mit tehetek most?

Levetettem a cipõmet és visszamentem a szobámba. Letérdeltem a földre és elkezdtem imádkozni. Egész éjjel imában maradtam, várván az elsõ napsugárra, amely a szobámba hatol.
Ezt az éjszakát soha el nem fogom felejteni.

2014. május 25. A TÖVIS

A TÖVIS

 

1991. június 18.

Szentséges Szív, Te vagy életem lényege. Mellettem vagy és mindig kész vagy segíteni nekem. Most tulajdonoddá tettél, és a Te két karod az én kerítésem. Kérhetnék-e ennél többet? Egyetlen szempillantás alatt elsöpörted vádlóimat, és sehol sincs már az a tuz, amely körülvett engem!
Uram, látomást adtál nekem újból Szentséges Szívedrõl, de alig tudtam felismerni, hogy szív az, amit látok. Szíved egyetlen nagy sebnek látszott… és alighogy megszabadultam elnyomóimtól, láttam, hogy máris újabb tüzet gyújtottak. Ez újabb seb a Szíveden, újabb nagy tövis, amelyet fejedbe szúrtak, Jézusom…
Szeretnék egyezséget kötni Veled, ha megengeded.
Íme ajánlatom: távolítsd el fejedbõl azt a nagy tövist és add nekem! Megõrzöm mindaddig, míg az Atya kegyelmet és világosságot nem ad annak a papnak, hogy felismerje hibáját, valamint azt, hogy õ Hozzád tartozik.

Vassula, úgy legyen! Legyen úgy, ahogy kéred! Elfogadom áldozatodat. Gyermekem, légy áldott! Nem egyedül könnyezek, a te Szent Édesanyád is sír.
Jöjj hozzánk, ily módon és osztozz velünk!
Ez a vihar is le fog csendesedni, az Atya mindent lát. Gyermekem, egész völgyeket fogok felforgatni, és hegyeket fogok alapjaikból kiemelni, ha veszélyt jelentenek szeretet-költeményeim számára, amelyek megtérésre szólítanak titeket.
Szeretet-üzenetem tovább fog terjedni. A Sátán szorítása meg fog gyengülni, szájkosarat teszek rá. A Szeretet mindig a közeledben van, és idõnként benéz a szobájába 1 , hogy minden rendben van-e ott, ahol pihenni szokott. Jahve vagyok. Virágom, Szent Béda van melletted.

Õ kicsoda?

Jahve szeret téged.


1 az én szívembe, Isten pihenõhelyére


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]