2014. május archívum

2014. május 31. AZON AZ ÚTON TÉREK VISSZA, AMELYEN ELJÖTTEM HOZZÁTOK

1992. július 22.

Uram, amíg ki nem engesztelõdünk, továbbra is megszentségtelenítjük Szent Egyházadat, és lassan, de biztosan romhalmazzá tesszük lelkünket. Vajon igazán Téged keresünk, amikor az EGYSÉGRõL beszélünk? Mikor jössz segítségünkre, és mikor térítesz észhez bennünket, hogy komolyan keressünk Téged? Hiszen arra használjuk nyelvünket, hogy hazudunk Neked, amikor csupán szavainkban akarunk EGYESÜLNI! Még meddig tehetünk próbára Téged anélkül, hogy közbelépnél? Ismételten kihívunk Téged. Te mikor teszel minket próbára?

Tanítvány, mondd utánam ezt az imát!

Könyörületes Istenünk,
mosolyogjon ránk Arcod,
egyesíts minket,
tekints le a mennybõl,
tekints megosztottságunkra,
amely most Egyházadban uralkodik!
Pásztorom! Sok bárányod pusztul el,
amint legelõt keres
az életben maradáshoz.
Halld meg az Egyház sóhajait!
Ez a megjövendölt, nagy hitehagyás
elrabolja Tõled gyermekeidet.
Add meg Egyházadnak
a dicsõség napját,
melyet egykor megjövendöltél,
hogy mindnyájan egyek lehessünk!
Uram, ne légy hallgatag,
és ne késlekedj tovább!
Jöjj! Jöjj!
Virraszd ránk a megígért napot!
Hadd hallja meg mindenki
fenséges hangodat!
Istenem,
Téged kegyesnek ismerünk,
hallgass meg és válaszolj nekem…
köszönetet mondok,
mivel tudom, hogy meghallgattál!
Amen.

Igen Vassulám, teljes szívedbõl bízz bennem! Higgy bennem! Sohasem foglak elhagyni… 1 Jézus komolyan rám nézett és a következõket mondta: Mondd ki, amit ki akarsz mondani!

Uram, ki másban hinnék és bíznék? Te vagy a Szent, aki mindenrõl döntesz, Te mindenható vagy, így hát hová mehetnék, ha nem Hozzád?

Mégis szabadon választhatsz. Még ha hûtlenné válsz is, én mindig hûséges maradok.

Jöjj! Írd: Rosszallom, ha valaki úgy viselkedik velem szemben, mint az idegen. A ti szívetekben állítom fel trónomat, hogy tiszteljétek Szent Nevemet, és felragyogtatom kis szívetekben fenséges mivoltomat. Az idõ majdnem lejárt. Segítségetekre jövök, eljövök hozzátok, ti elnyomottak. Azon az úton térek vissza, amelyen eljöttem hozzátok. Dicsõségben lépek városomba. Eljövök, ezért álljatok készen fogadásomra! Ó gyermekeim! Titeket hívlak!

Kiáltásom mindannyiatoknak szól, és a Föld alapjai megrendülnek hangomra. Még meddig alusztok? Mikor tértek magatokhoz közömbösségetekbõl és fásultságotokból? Ajtótok elõtt vannak már a csapások, és álmotokban fognak hirtelenül és kikerülhetetlenül meglepni benneteket! És ti még akkor sem vesztek tudomást róluk? De nézzétek, nézzétek, ki hajol le hozzátok, ki zörget szívetek ajtaján? Nyissátok ki nekem szíveteket, enyéim, mert Szentséges Szívem megszakad a szeretet-hiányban, ajkam kiszárad és kicserepesedik a szeretet hiánya miatt. Nyissátok ki az ajtót Szent Isteneteknek, és úgy vigasztaljátok meg õt, ahogyan Õ fog megvigasztalni benneteket. Ajtótok elõtt állok. Ne utasítsatok vissza! Fogadjatok el!

Ha megengeditek, hogy betérjek szívetekbe, forrást fakasztok bennetek, mivel lelketek elismert engem Szabadítótoknak. Megöntözöm sajnálatraméltó elhagyatottságotokat, virágozni fogtok és gyümölcsöt hoztok, mint a szõlõvesszõ.

Jöjj leányom! Én, Jézus megáldalak, mivel megengedted nekem, hogy igénybe vegyem kezedet.

 


1Jézus komolyan rám nézett és a következõket mondta:

a

Miféle célokat szolgál a buzulás népszerűsítése és a “gender-ideológia”?

A sorsunkat irányítani kívánó, uralkodó cionista oligarchia (vagyis az a bizonyos homályba burkolózó háttérhatalom) immár nem csupán terjeszti és népszerűsíti a homoszexualitást, de megalkotta a buzulást ideológiailag alátámasztani hivatott eszmét: az úgynevezett „gender-ideológiát”. Melyet – az oktatási rendszer, a média, a film- és a szórakoztatóipar teljes arzenáljának felhasználásával – gőzerővel terjesztenek a nyugati világ népeinek körében. De vajon miféle céloktól vezérelve folyik ez az őrület?
Tisztázzuk először is, hogy mi is az a „gender-ideológia”, melyet rövidesen minden magát „haladónak”, „civilizáltnak”, „modernnek” tartó és a „nyugati értékek mellett elkötelezett” embernek el kell fogadnia. (És sajnos már most is egyre több agymosott el is fogad.) A „genderisták” szerint ugyan a természet „önkénye” folytán női vagy férfi testbe születünk, azonban a női vagy férfi szerep felvállalása döntés és választás kérdése ebben a nagy-nagy szabadságban. Végtére is nem az a szabadság netovábbja, ha azt is eldönthetem, hogy férfiként vagy nőként, vagy akár valamiféle kevert, harmadik nemű lényként akarok élni? – hangoztatják a „gender-ideológia” hívei. Akik meg vannak győződve arról is, hogy az eljövendő „szép, új világban” teljesen természetes lesz, ha az egyébként azonos módon (félre)nevelt gyerekek felnőtt korukban saját maguk határozzák meg, férfiként, nőként, vagy egyszerre mindkettőként akarnak élni. Sőt eme képtelenül beteg elmélet követői azt is helyesnek tartják, ha az emberek életük során váltogatják a nemi szerepeiket. Végtére is hol van az megírva, hogy valakinek egy életen át férfinak vagy nőnek kell lennie? Tényleg, hol? Mármost azt ugye értjük, hogy miféle célokat szolgál a liberalizmus, a multikulti és a holokauszt-ideológia. (Mint tudjuk, mindegyik az uralmon lévő cionista oligarchia érdekeit szolgálja.) De miért szolgálja a háttérhatalom érdekeit az, ha nem csak elfogadottá teszi, de kifejezetten példaként állítja az uralma alatt álló tömegek elé a buzulást, és teljes mértékben összekeveri az alattvalók körében a hagyományos nemi szerepeket? Miért jó a nyugati birodalom irányító elitje számára, ha az alávetett népek soraiban jelentősen megcsappan a valódi családok száma, mindenféle veszedelmes (egészségügyi kockázatok sokaságát is jelentő) szexuális deviancia terjed el, és nem születik a népesség fenntartásához elegendő számú gyermek? Nézzük sorjában a magyarázatokat!
1. A homoszexualitás (és általában a szexuális devianciák) népszerűsítésével milliók figyelmét lehet elterelni a valóságos bajokról, az uralkodó elitek bűncselekményeiről, és a megvalósult „új világrend” diktatórikus vonásairól. A büszkén a világ elé álló buzik, a korábban rejtőzködő „látens homoszexuálisok”, illetve az erőteljes propaganda hatására az azonos neműek szerelmét vagy a nemi átváltozást kipróbálni óhajtó szerencsétlenek energiáját és figyelmét ugyanis jelentős részben leköti a perverziójuk. Ők aligha fognak azon elmélkedni, hogy milyen veszedelmes irányba halad a nyugati világ, és mi fog történni például akkor, ha Európát elárasztják a bevándorlók. De a buzik látványos térnyerése eltereli a figyelmét azoknak a nemzeti és keresztény értékek mellett elkötelezett embereknek is, akik kétségbeesve figyelik a végzetes folyamatokat. Az uralkodó elitek pedig páholyból nézik, amint fanatikus buzik és kétségbeesett ellenfeleik szidják, mocskolják és esetleg az utcán ütik-verik egymást.

2. A „gender-ideológiának” elkeresztelt borzalommal is alátámasztott buzipropaganda hatására eddig rejtőzködő, „látens homoszexuálisok” is felvállalják majd „másságukat”. Egyes számítások szerint a saját nemükhöz nyíltan vonzódó nők és férfiak száma – a kampány hatására – egy adott közösségben elérheti akár a 10-15%-os arányt is. Ezzel létrejön egy olyan „kisebbség”, mely magát a többségi társadalomtól megkülönbözteti, jogokat követelhet, és alkalmas arra, hogy – más, etnikai, vallási és egyéb kisebbségekkel egyetemben – a nemzeti kohéziót szétzilálja, és a radikális erőket vele sakkban lehessen tartani.

3. A háttérhatalom sohasem fog megelégedni pusztán a homokosság „elfogadtatásával”, mert a cél a „buzi identitás” megteremtése. (Miközben a nemzeti és keresztény azonosságtudatot tűzzel-vassal irtják.) Az erőszakos buzipropaganda, a provokáló buzifelvonulások célja tehát egy öntudatos, sőt fanatikus buzi réteg kitermelése („meleg büszkeség”), melyhez persze nélkülözhetetlen volt a homokosságot eszmeileg alátámasztó „gender-ideológia” elnevezésű ostobaság kiagyalása is. A „buzi identitással” rendelkező személyeknek pedig elsatnyul a nemzeti és keresztény tudata, és így a globális oligarchia nemzet- és keresztényellenes céljainak engedelmes kiszolgálóivá – és nemzetük megtagadóivá válnak.

4. A buziság és a szexuális perverziók terjesztése és népszerűsítése révén természetesen tovább fog csökkenni a nyugati világban a születések száma, ami a legteljesebb mértékben összhangban van a háttérhatalom elképzeléseivel. Ugyanis a globális oligarchia propagandistái a demográfiai katasztrófát szokták megjelölni a bevándorlás erőltetésének egyik okaként. (Más értelmes okot nem is tudnak felhozni.) Márpedig a faji és népi keveredés az oligarchia egyik legfőbb célja, mivel lehetővé teszi a különböző vallási és etnikai csoportok egymás elleni kijátszását az „oszd meg és uralkodj” stratégiájának szellemében, ezen kívül pedig a bevándorlás és a fajkeveredés révén lehet a legbiztosabban gyengíteni a hagyományos erkölcsi és nemzeti értékek mellett elkötelezett csoportok erejét.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/3200-mifele-celokat-szolgal-a-buzulas-nepszersitese-es-a-qgender-ideologiaq

a

2014. május 30. A SZÕLÕTÕ, AMELYET A MÚLTBAN ÜLTETTEM, AZ ÉN DICSÕSÉGEMRE FOGJA MEGHOZNI GYÜMÖLCSÉT

1993. február 3.

Uram, Istenem, Téged úgy ismernek, mint aki nem késlekedsz nagylelkûségeddel a szegény és az ínséges iránt. Téged úgy ismernek, hogy megtöltöd az éhesek száját és azokét, akik feléd nyújtják kezüket. Felemeled a rászorulót, és királyi helyet adsz neki a választottakkal együtt mennyei udvarodban. Házadba fogadod a gyengét. Téged úgy ismernek, hogy megdöntöd a királyokat és a királyságokat, amikor Szavadat akadályozzák. Gyengéd Uram, Te könyörülettel tekintesz a nyomorúságosokra, elküldöd hozzájuk a Bölcsességet, hogy Nevelõjük legyen és tanítsa meg õket jelenlétedben járni és jóságodnak örvendezni. Sokan üldöznek engem és elnyomnak, de Bölcsességed arra tanított, hogy minden a Te nagyobb dicsõségedre van! Igazságtalanul üldöznek az emberek, várnak rám és az alkalmas órára, hogy rám verjenek, a Te gyermekedre, de Te oly öröm vagy számomra, hogy nem számít, mit tesznek velem, kitartok amellett, hogy örömmel hirdetem Nevedet. Te olyan öröm vagy számomra, hogy nincs az az ember, aki elfordíthatná Rólad tekintetemet. Folytonosan örömbe meríted lelkemet! Mert lelkemet a szeretet keresztségébe, az emésztõ tûz keresztségébe merítetted, és lángra gyújtottad szívemet. Mérhetetlen kincset pazaroltál rám,

Szentséges Szívedet.

 

Gyermekem, állhatatosságod megszerzi neked az életet. Szereteted és türelmed helyet biztosít számodra a mennyben. Gyermekem, gyermekem, hadd legyek én a te örökséged! Dicsõíts engem, és hirdesd a nemzeteknek szeretetem nagyságát! Senkitõl se félj, elõtted vagyok. Emeld fel szemedet, és nézz rám!…1 Meg fogom menteni népemet. Minden népbõl, minden fajból, és minden nyelvbõl kézen fogok embereket, és megkérdezem õket: „Akartok-e követni?” És így fognak válaszolni: „Veled akarunk menni, mert most megismertük az Igazságot”, és sorra visszahozom õket, hogy Szívemben éljenek! Békét akarok hozni minden szívbe. Igen! A szõlõtõ, amelyet a múltban ültettem, az én dicsõségemre fogja meghozni gyümölcsét. Nem késlekedem, és nem veszem semmibe a hívõk kiáltásait. Ha az egyik ember Egyházamat építi, míg a másik rombolja, vajon kire fog rázúdulni Atyám haragja az ítélet napján?

Figyelj rám: azért alakítottalak és neveltelek, hogy újból életre keltsd Egyházamat, és egységet vigyél a testvérek közé. Én teremtettelek téged, Vassiliki2, és keresztneveden szólítottalak, hogy enyém légy, és bármikor és bárhol szabadon jöhess jelenlétembe. Azt akarom, hogy közel légy hozzám! Ó gyermekem, akit annyira kedvel Atyám! Arra választottalak, hogy kinyilatkoztassam neked az Atyát és megjelöljelek szeretetünkkel. Rád lehelt Szentlelkem, és újból életre keltett. Eltöltötte lelkedet világosságával. Világossággá változtatta a benned lévõ sötétséget. Vassiliki, mindez azért történt, hogy a nemzetek rajtad keresztül lássák meg irgalmamat és szeretetemet. Azt kérdezheted magadtól, „miért engem választott?” Mondom neked, hogy a te nagy nyomorúságod és megdöbbentõ gyengeséged miatt. Végtelen szeretetében megsajnált téged Szívem. Bárki más is lehetett volna, ne állj ilyen zavarban elõttem! Nem ismered meg Szabadítódat? Ki könyörül meg népemen, ha nem én? Hogyan maradjak csendben, amikor a néptömegek folyamatosan elvesztik hitüket, a rémület koronája van minden ember fején, és kicsapongás uralkodik szívükben? Csendben kell-e maradnom, amikor istentelenség terjedt el az egész világon?

Mondd meg nekik: „Boldog az a szív, amely békét köt testvérével3, mert a Magasságbeli gyermekének fogják nevezni. Boldog az a szív, amely nem járkál többé az éjszakában, és igazán kibékül testvérével.4 Nemcsak kegyeimnek fog örvendeni, hanem valóban fel fogom fedni elõtte Szentséges Szívem kimeríthetetlen gazdagságát! Sugárzó szépségén csodálkozva azt fogják mondani a körülötte lévõ emberek: „Valóban benne él az Isten!” És te, leányom soha ne szakadj el tõlem! Én, az Úr fogok mindvégig gondoskodni rólad. Jöjj!

 


1 Felemeltem szememet, és azt láttam, hogy Krisztus Szent Arca mosolyog.
2 Hivatalos keresztnevem.
3 Az emberiséggel.
4 Az emberiséggel.

a

SZENTLÉLEK VÁRÓ – Pünkösdi kilenced

Kedves Testvérek! Ma kezdődik a Pünkösi imakilenced. Jó lenne, ha minél többen bekapcsolódnánk ebbe az imamozgalomba, hogy a Szentlélek ereje minden ember szívét megérinthesse.

 

1. nap    
Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentírási rész: Iz 44.3-5a
Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reggeli imában) – s kérd s Lélek vezetését, hogy Ő vezessen előre a Jézussal való egységben. (Vö. Jn 16,13) .

Kérések:
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága – Jöjj el közénk !
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  –  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  – És megújítod a földnek színét.

 Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 2. nap
Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentírási rész: Ez 39.28-29
Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára – mondja az Úr, az Isten.

Bölcsesség
Verebekre nem lövünk ágyúval   
Grock a híres német bohóc egyik reggel gyalázkodó és rágalmazó levelet kapott. Találkozott cirkuszbeli barátjával és elpanaszolta neki az esetet: – Nézd meg, micsoda otromba, rágalmazó levelet kaptam. Mit válaszoljak rá? A barátja elolvasta a levelet és visszaadta: – Semmit se válaszolj. Valamelyik irigyed vagy rosszakaród írta. Jelentsd fel a bíróságnál. Grock megköszönte a baráti tanácsot, de végül is a levelet visszaküldte a feladónak a következő melléklettel: “Kedves Uram! Nemrég kaptam kézhez a mellékelt levelet az Ön aláírásával. Elküldöm Önnek, hogy lássa, hogyan visszaélnek az Ön nevével. Önnek is érdeke, hogy a tettest kikutassa… Szívélyes üdvözlettel: Grock clown.” Legközelebb barátja megkérdezte Grockot: – No, följelentetted az illetőt? – Á, dehogy! – felelte Grock. – Verebekre nem lövünk ágyúval. (Willi Hoffsümmer nyomán)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Ne aggódj! Bízd rá magad – Jézussal egyesülten – a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére. (Vö..Mt 6,33-34) Tudatosan élj Jézus és a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét. (Gal 6,22-26)

Kérések:
Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke –  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója –  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 3. nap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentírási rész: Jo 3.1-2
Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.”

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. – Vágyódj rá, hogy Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj – kellő időben – beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)

Kérések:
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke –  Jöjj el közénk !
Minden hitbeli tévedéstől – Ments meg minket,  Szentlélek!
A te sugallataid megvetésétől – Ments meg minket,  Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól – Ments meg minket,  Szentlélek!

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

4. nap
Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: Jn 7.37-39
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), – akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. – Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszoljhívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod Neki: “igen!”, s megteszed, amire hív.)

Kérések:
Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass meg minket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre – Kérünk, téged, hallgass meg minket! 
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben –  Kérünk, téged, hallgass meg minket!

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

5. nap
Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.

Szentírási rész: Jn 14.15-17.26.
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad… S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Bölcsesség:
“Beszélünk a boldogságról, a dolce vita-ról, de valójában kétféle ember van csak: a jobb és a bal lator. Az egyik káromkodik, távlata semmi, szenvedésének értelmét nem találja, a másik Jézus arcát nézi: “Uram, emlékezzél meg rólam…” Aligha volt a földön olyan ember, aki a szenvedés titkát kikerülhette volna.” (Szabó János)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma „keresztre akarom szegezni” önzésemet, hogy Jézus élhessen bennem. (Vö. Gal 2,20.)  – Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni ahhoz, aki tegnap megbántott, vagy felhívom azt, akivel rég nem találkoztam. – S ha szeretsz, Jézus és a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21)

Kérések:
Szentlélek, az erősség Lelke –  Jöjj el közénk !
Vigasztaló Lélek, –  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

6. nap  
Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.

Szentírási rész: Jn 16.7-13
De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Hidd és reméld, hogy ha Jézussal egyesülten élsz (a Lélekben), Ő képes minden nehézség közepette – közreműködésedet is felhasználva – megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Rom 15,13; Ef 1, 17-19) S ezzel a vággyal járulj a Jézussal egyesítő szentségekhez!

Kérések:
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke –  Jöjj el közénk !
A kevélység szellemétől – Ments meg minket,  Szentlélek!  

A hamisság és kétszínűség szellemétől – Ments meg minket,  Szentlélek!       

Szentlélek Isten! –  Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

7. nap    
Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Lk 24.49
Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.”

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd, hogy Jézus jelen van benned, és Ő egyszerre a végtelen Isten. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni, személyesen megszólítani és szeretni Jézust. (Pl. így: “Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!”) (Vö. Rom 8,14-16, 26; Gal 4,6)
Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon időben egy-egy negyedóra…), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).

Kérések:
Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke –  Jöjj el közénk !
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója –  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre –  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 8. nap
Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Szentírási rész: ApCsel 1.4-5
Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.”

Bölcsesség:
Egy bölcs a dolgozószobájában tartott egy hatalmas ingaórát, amely minden órában ünnepélyes lassúsággal, de ugyanakkor nagy dörgések közepette szólalt meg.
– Nem zavarja? – kérdezte egyik diákja.
Nem – válaszolta a bölcs -, mert így minden órában meg kell kérdeznem magamtól, hogy mit csináltam az elmúlt órában.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha a bennünk élő Megváltóra s a Lélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések. (Ez a fejlődés egész életünk útja. Rom 8,5-11) Ha hiszel, minden elesésed, gyengeséged ellenére  a Lélek kialakítja benned Jézust. (Ez 36,26; 2 Kor 4,5-7)

Kérések:
Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, –  Jöjj el közénk !
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, –  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, –  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 9. nap
Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(Görögkatolikus liturgiából)

Szentírási rész: 1Kor 13
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?    
Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkiről jót mondasz.) (Vö. Rom 13,8; 2 Kor 13,13)

Kérések:
Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága –  Jöjj el közénk !
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, –  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! – Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! – És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

http://zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=10346&sessid=KjgzMTI4NzY0MTQwMTQ2NzU5MjcxOTM4Mzk1

A HAMIS PRÓFÉTA MEGGYALÁZTA JÉZUS FÖLDJÉT

 

FERENC PÁPA MEGGYALÁZTA JÉZUS FÖLDJÉT

Korábban írtuk, hogy még visszatérünk a pápa szentföldi látogatására. Vártunk több napot, hogy a jogos indulatok ne befolyásolják véleményünket. Kezdjük egy objektív szemlézővel, aki a PressTV oldalán fejtette ki a véleményét, miszerint a pápa látogatása hatalmas csalódást okozott mind a palesztínok, mind az ottani keresztények körében. Ahol a pápa járt az Jézus lábnyomait viseli és a pápának, mint Jézus földi helytartójának KÖTELESSÉGE LETT VOLNA Jézusról megemlékezni, akit még a muzulmánok is tisztelnek. Ehelyett ez az egyházi bohóc és pojáca, aki rendezvényein rendszeresen apró gyerekeket simogat és csókolgat a tévékamerák előtt, most bemutatta a valódi énjét és nézeteit. Nem is érdemes jellemezni. Pedig ő még a Jézus Társaság tagja is (jezsuita). A cikk szerzője kiemelte, hogy a palesztínoknál motyogott valami imát a zsidók 8 méteres betonfala előtt, de a zsidó népirtásról nem szólt egyetlen szót sem, tehát cinkosan védte a terroristákat. A Vatikáni Rádió magyar adása szinte kéjesen fürdött azokban a beszámolókban, amikor nagy részletességgel ecsetelték a pápa minden rezdülését és hajbókolásait a zsidó politikusok és rabbik előtt, aminek a fő témája a „holokauszt” volt. Ez volt az a kulcsszó, ami jellemezte a pápa Canossa járását. Tette mindezt Jézus zsidók általi kivégzésének a színhelyén. A kétezer éves egyház nevében. Az előbb említett rádió egyik adásában kiemelte, s  ezzel valójában igazat mondtak, hogy a pápa azért törte magát, hogy Izrael  kedvébe járjon, mert Izraelt sehol a világon nem ismerik el, minden ország kiközösítette és most Izrael bemutatta a világnak, hogy a pápa mint egy dróton rángatott bohóc, azt tette és mondta a világ számára, amit Izrael elvárt tőle és lediktáltak neki. Még azt is megtudtuk, hogy a „szentatyát” sokszor  zsidó biztonsági őrök is terelgették. Most nem idézzük föl azt a szerencsétlen szöveget, amit a Jad Vasemben föl kellett neki mondania, mint egy jótanuló diáknak. Nevetséges volt hallgatni azt a sok hazugságot az állítólagos szenvedésekről. Eddig még egyetlen pápa sem ment el a szibériai haláltáborokba, ahol százmilliókat öltek meg a zsidó bolsevik vezérek. De eljöhetne a pápa Pestre is, ahol elmesélnénk neki, hogy a zsidó ávósok több évtizedig hogyan kínoztak halálra ártatlan magyarok tízezreit. A rádióból azt is megtudtuk, hogy 400 amerikai rabbi is „átugrott” Izraelbe, hogy a pápa vezeklését közelről megcsodálják. S akkor még ez sem volt elég. Ferenc pápa nem a Golgotára ment el és nem tépdeste meg ruháit,  hanem a cionizmus kitalálójának Herzl Tivadarnak a sírjánál koszorúzott és mondott álszent beszédet. A Vatikáni Rádiót idézzük, ahol a sírnál a pápa kijelentette:”Soha többé terrorizmust! A terrorizmus zsákutca.” De hogy ezeket a mondatokat mire vagy kikre értette, s milyen összefüggésben? – azt már nem tudtuk meg a rádióból. A végén a Siratófalnál is meg kellett jelennie, egy rabbi kiséretében a pápának, ahol a szokásos papírcetlit is bedugdosta a római kövek réseibe, ezt is elmondta a rádió. Nem érdekes a cetliszöveg tartalma, üres közhely volt. Na és a rabbikkal való csókolgatások, amiket az AP képek is megörökítettek, mindent elmondanak a talpnyaló, képmutató pápáról. Úgy véljük, hogy a pápa messze túlteljesítette azt a zsidó tervet, amit előírtak neki Izraelben. Hírek szerint a pápa egy zsidó és egy palesztín vezetőt is meghívott a Vatikánba, hogy később ott egyezkedjenek a „békéről”….

Érdemes elolvasni:
http://radicalpuzzle.blogspot.hu/2014/05/becsokolas.html

2014. május 29. AZ ÉN SZENTSÉGES SZÍVEMBEN SZÜLETTÉL

2001. augusztus 3.

Béke legyen veled! Kedvesem, e szavakat mondd nekem ünnepemen :

 

“Vigyél engem, én Kedvesem, a Te lábad nyomaiba,
melyek édes mirha illatot árasztanak!
Kézen fogva vezess, Királyom, a szobádba 1,
ahol meghallom királyi hangod a magányban!
Derítsd fel arcomat mosolyoddal,
emberiség Szerelmese!
Vesd rám szeretõ, gyengéd tekinteted,
minden értelmet felülmúló, drága pillantásod!
Ha csalódást okoztam Neked
vagy törékenységem miatt
akár egyetlen pillanatra is
össze kellett vonnod szemöldöködet,
esedezve kérlek, Szentséges Szív,
légy könyörületes hozzám!
Hatalmad van élet és halál felett,
ezért most Hozzád jövök,
hogy menedékre leljek Szentséges Szívedben,
ahol élet és örök nyugalom van .”


Íme, ez az a Szív, amely Vérét ontotta érted és az egész emberiségért. Ez a vigasztalás és az irgalmasság Szíve. Ez az a Szív, mely téged megkedvelt. Aki ezt a Szívet imádja, azt be fogja takarni a bölcsesség fátyola. Ez a Szív széppé teszi lelkedet, hogy így felékesítve hasonlóvá válj hozzám.
Meg tudod mondani, leányom, hogy hol születtél?

A Te Szentséges Szívedben születtem. {Isten Lelke adta nekem e szavakat.}

Igen! Te az én Szentséges Szívemben születtél. Akik hozzám tartoznak, azok mind az én Szívemben születtek. Nem olvastad?

“Fel fog kiáltani hozzám:
“Te vagy az én Atyám, az Istenem,
Te vagy az én sziklám, a menedékem!”
Elsõszülöttemmé teszem õt,
elsõvé a földi királyok között.” 2

Mert nemessége a királyok Királyától való, és mert a magasságokban fog élni azok között, akiket istenségemmel átisteniesítettem.
A földi királyok a földi feladatokkal foglalkoznak, de akik tõlem születtek, azoknak a mennyben lesz nagyobb hatalmuk.

“Az átlagos ember csupán olyan,
mint a szélfuvallat.
A fontos emberek csalfák,
a mérlegen gyorsan emelkednek,
együtt is könnyebbek, mint a fuvallat” 3.

Ezért ezt mondjátok lelketeknek, szeretteim: “Egyedül Istenben pihenj meg, mert egyedül Õ a te reménységed forrása!” Ujjongjon a szívetek, és újuljon meg a lelketek, mert ezekben az idõkben oly mértékben árasztom kegyelmeimet az emberiségre, mint azelõtt sohasem a történelem folyamán. IC


1 A Szent Szív
2 vö. Zsolt 62,7-8
3 vö. Zsolt 62,10

„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik”

Krisztus mennybemenetelének ünnepe
P. Bernhard Zaby és P. Hermann Weinzierl közös honlapjáról

Krisztus mennybemenetelének ünnepén az Evangéliumban ezeket a komoly szavakat halljuk: „És mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” (Mk 16,15) A hit és a keresztség az örök üdvösség nélkülözhetetlen feltételei: Urunk Jézus Krisztus szavai alapján hit nélkül csak az elkárhozás marad az ember számára.
     Egyúttal a hitet az apostolok és utódaik és küldötteik prédikációjától teszi függővé. Szent Pál ezt így foglalja össze: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek?” (Róm 10,13-15)
Az egyházi Tanítóhivatal tehát elengedhetetlen hitünk és örök üdvösségünk számára.
Azokat, akik hallgattak az apostolok prédikációjára, hittek és megkeresztelkedtek, keresztényeknek kezdték el hívni. Ők mind együtt alkották az Egyházat, ami a tanító és hallgató Egyházból állt. De már az apostolok idejében tévtanítók lopakodtak be közéjük, akik meghamisították a hitet és követőket gyűjtöttek maguk köré. Így alakultak ki a szekták, akik szintén „kereszténynek” nevezték magukat. Ily módon a „keresztények” elnevezés lassan egyfajta „gyűjtőnévvé” vált, ami a keresztények különböző „fajtáit” jelölte. Ezért hogy a valódi keresztényeket megkülönböztessék és kiemelhessék, „katolikusnak” kezdték őket nevezni, ami annyit jelent, hogy „univerzális”, azaz egyetemes, de ami valójában nem más, mint szószaporítás, hiszen a kereszténység, az Egyház per se egyetemes, mert minden idők embere számára maga Krisztus alapította mint az üdv egyetlen földi intézményét.
Az ú. n. reformációval az újkorban további zűrzavar keletkezett, amikor sokan új „egyházakká” önállósították magukat, és ezáltal már az „egyház” szó is gyűjtőnévvé vált. Ezért újfent szükségessé vált, hogy az igaz Egyházat a „katolikus” jelzővel megkülönböztessék. A többség lassan hozzászokott ehhez a nyelvi használathoz [azaz a nyelvük, a hallás értelemszerűen tudatukat is befolyásolta], és az egyetlen és igazi Egyházat már csak a sok között az egyiknek, és az egyedüli valódi keresztényeket, akik az igaz hitet megőrizték, már csak a keresztények több lehetséges fajtája között az egyik válfajnak tartották. Egyúttal sajnálkoztak a „kereszténység szakadása” miatt. A modern ökumenizmus teljes egészében erre a hamis keresztény- és egyházfogalomra épül.
A 19. században a liberalizmus egyre inkább behatolt az Egyházba. Így keletkezett a „liberális katolikusok” furcsa jelensége – ami valójában önmagában ellentmondás. [Hiszen egy liberális nem lehet keresztény, ahogy a tűz sem lehet egyúttal víz is.] Az igazi katolikusokat és keresztényeket ettől kezdve „ultramontánoknak” nevezték, mert a hegyeken (montane) túl (ultra), vagyis a római pápához igazodtak. Ők ugyanis még mindig tudták, hogy az egyházi Tanítóhivatal nélkül vagy ellen nem lehet kereszténynek lenni. Így történt, hogy fokozatosan a katolikusság fogalma is sokfajtaságban oszlott fel, ilyen és olyan katolikusok lettek.
Miután a 20. században az Egyház ellenségeinek sikerült az Egyházba beszivárogni és egy liberális ember-csinálta-egyházat létrehozni, ami magát a katolikus Egyháznak adta ki, a dolog még zűrzavarosabb lett. Az igazi katolikusokat hirtelen már nem is tartották többé valóban katolikusnak. „Fundamentalistaként”, „őskonzervatívként” „örök tegnapiként”, „tradicionalistaként” vagy akár „szélsőjobbosként” kirekesztették őket. De legalább ily módon felismerhetőek maradtak még, mint olyanok, akik nem tartoznak a liberális ember-csinálta-egyházhoz.
De ahogy e körökbe is mind jobban beszivárgott a liberalizmus és ezért az ember-csinálta-egyház általi elismerésüket erőszakkal szorgalmazni kezdték, a fogalom újra sokértelművé vált. Ma az igazi keresztényeket és katolikusokat általában „szedisvakantistáknak” nevezik, mert ők a Szentszéket (sedes) betöltetlennek (vakant) tartják. Valójában azonban csak egyszerűen ahhoz az elvhez ragaszkodnak, hogy a hit a hallásból származik („fides ex auditur”), mégpedig az élő Tanítóhivatalra, mindenekelőtt a római pápára való hallásból, amivel az Egyház tévedhetetlensége együtt áll vagy bukik.
     Megszívlelik azt, ami a „Keresztségi szövetségemnek mindig szilárdan kell állnia” [szó szerinti fordítás] kezdetű [német] egyházi énekben olyan szépen és erőteljesen fejeződik ki: „Az Egyházat akarom hallani … és követni a tanítását.” Hitünk az Egyházra való hallgatástól, örök üdvösségünk pedig a hitünktől függ. Üdvözítőnk így és nem másképp jelentette ezt ki nekünk.
Most mégis egy olyan „tanítóhivatalra” kellene hallgatnunk, ami eretnekségeket hirdet nekünk, ami hitünket és az Egyházat lerombolja? Távol álljon tőlünk! Vagy hinnünk kellene, hogy bár az egyházi Tanítóhivatal az, ami nekünk ilyen eretnekségeket hirdet, de nekünk nem kell őt követni? Hogy fáj az ilyen beszéd a katolikus füleknek! Hinnünk kellene, hogy az egyházi Tanítóhivatal valaha is eretnekségeket hirdethet? Vagy nekünk katolikusként vonakodnunk kell az egyházi Tanítóhivatalt követni? Hogy lehet tőlünk ilyet elvárni? Ha tehát mi ezt a „tanítóhivatalt” nem követjük, mivel ez nem lehet a mi szent és szeplőtelen Anyánk, az Egyház Tanítóhivatala, akkor szedisvakantistáknak kiáltanak ki bennünket, ami manapság olyasmit takar, mint szektások és szakadárok.
     [A Mária havi ájtatosság zárókönyörgésében ezt imádkozzuk: „… segíts engem hathatós esedezéseddel, hogy én is, mint Te, az Isten kertjében, az Anyaszentegyházban, mely szent Fiadnak saját vérével szerzett s magának eljegyzett szeplőtelen Jegyese, díszelegjek…”]
     Valójában mi nem vagyunk mások, mint katolikusok és keresztények egészen abban az értelemben, amilyenek ezek mindig is voltak, csakhogy nekünk ma – Istennek panaszoljuk – az élő Tanítóhivatal időleges kiesése mellett kell eligazodnunk.
Az ördögnek ármánykodása révén sikerült elhitetni, hogy az üdvöt többféleképpen el lehet érni, és ehhez a lehetőségek dús piacát kínálja fel. Számos vallás közül lehet választani, sok keresztény denomináció között, és most már a katolikusok, sőt még a tradicionalista katolikusok sok fajtája között is. Így mossa el az ördög a valóban az égbe vezető egyetlen út nyomát, ami éppen kirekesztettsége miatt megint egyedülálló marad, mégha törvényen kívülre helyezett és elhagyatott is.
     De nem egy keskeny és meredek útról és egy szűk kapuról beszélt Üdvözítőnk, ami a mennybe vezet? És csak úgy, mint mindig: ez az egy és ugyanaz az út: Aki az apostolokra és utódaik, a Tanítóhivatal és küldötteik prédikációjára „hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik”.

(forrás: www.antimodernist.org/am/ – 2014. május 29.)
http://katolikus-honlap.hu/1401/zaby11.htm

Az Európai Bizottság leszavazta az Egy közülünk kezdeményezést

Az Európai Bizottság, hivatalának utolsó napján, leállította az Egy közülünk kezdeményezést. Részletek:
A Bizottság nem terjeszt elő jogszabályjavaslatot, figyelmen kívül hagyva két millió polgár véleményét és kérését.Az Egy közülünk európai polgári kezdeményezés a legelső és ezidáig a legsikeresebb kezdeményezés az Európai Unióban. A 28 tagállam nemzeti hatóságainak igazolása szerint közel kétmillió ember állt személyes adataival és aláírásával a kezdeményezés mögé.A kezdeményezés azt a kérést fogalmazta meg az Európai Unió jogalkotói felé, hogy az Európai Unió anyagilag ne támogasson megfogant emberi életek, embriók elpusztításával járó kísérleteket és tevékenységeket.Az európai polgári kezdeményezés jogintézményét a Lisszaboni Szerződés hívta életre.

Magyar Kurír

Jézust vallotta Megváltónak a csodarabbi

A Jézusban mint Messiásban hívő izraeli zsidókeresztények (Messianic Jews) egyik vezetője, az izraeli születésű Zev Porat vallástörténeti jelentőségű eseményekről számolt be néhány hete az internetre feltett videóinterjújában, amelyet a néhai Jichak Kaduri rabbi egyik tanítványával készített: a világhírű szellemi vezető szűk körben állítólag azt tanította, hogy Jézus (héberül Jehosua) a Messiás. A megdöbbentő hír nem előzmények nélküli: Kaduri rabbi halála után egy évvel már megrázta az izraeli közvéleményt, a média figyelmének is középpontjába került, és nagy vitát váltott ki, hogy a tekintélyes rabbi egy hátrahagyott feljegyzésében a Messiás neveként a Jehosua szót adta meg.
Jichak Kaduri rabbi pontos születési ideje nem ismert, 2006-ban Izraelben bekövetkezett halálakor 106. és 118. életéve között járhatott. Bagdadban látta meg a napvilágot, ahol már tinédzserként a zsidó vallás, majd misztika odaadó tanulmányozójává vált a Ben Is Hai (’Élet Emberének Fia’) becenéven ismert „keleti” (mizrahi) ortodox zsidó rabbi, a „bagdadi” Joszéf Háim tanítványaként. 1923-ban költözött a Szentföldre, jóval Izrael államá­nak kikiáltása előtt, ahol életét a Tóra tanulmányozásának és az imádkozásnak szentelte. 1934-től Jeruzsálem Óvárosában élt, ahol fotografikus memóriájáról vált közismertté: fejből tudta a héber Bibliát és számos rabbinikus iratot. Jóllehet ő maga szóban és szűk körben tanított, keveset írt, és még kevesebbet adott ki belőle, 1989-től a misztikával foglalkozó jeruzsálemi rabbik vezetőjüknek tekintették. Miközben elítélte a mágiát művelő úgynevezett „gyakorlati kabbala” képviselőit, imái és áldásai nyomán feltűnően sokan természetfeletti gyógyulásokról számoltak be. Közeli ismerősei szerint soha nem haragudott, nem veszekedett, nem gyűlölködött, és nem volt irigy, szinte mindig mosolygott. Ennek ellenére Szaddám Huszeinre átkot mondott ki annak Izrael elleni támadása után; valamint elítélte a kabbalával foglalatoskodó Madonnát is, amikor az Izraelbe látogatott. Az izraeli vallási élet egyik legnagyobb tekintélyű szellemi vezetőjeként tartották számon, rövid nyilatkozataival a választások kimenetelére és a kormányzatra is jelentős befolyást gyakorolt, maga Benjamin Netanjahu miniszterelnök is látogatta zsinagógáját, és személyes kapcsolatot tartott fenn vele. Felesége halála után 1993-ban (azaz 100 éves kora körül) újra megházasodott. Haláláig birtokolta szellemi és értelmi képességeit. Temetésén kétszázezren vettek részt, Mose Kacav államelnök búcsúztatta.
Kaduri rabbinak már bagdadi mestere, majd később a szintén világhírű lubavicsi Schneerson rebbe egyaránt azt jövendölték, hogy találkozni fog a Messiással. Élete utolsó éveiben azt állította fiának és tanítványainak, hogy ez valóban többször is megtörtént, azonban ezzel kapcsolatosan csak tömör és rejtélyes utalásokra szorítkozott. Egy ízben azt mondta, hogy ha a Messiás most eljönne, a szekularizált izraeliek könnyebben elfogadnák, mint az ortodoxok; egyik jom kippuri (engesztelésnapi) prédikációjában pedig azt hirdette, hogy Izrael számára a bűnbocsánat a Messiás vérén keresztül válik elérhetővé. Miközben meghagyta, hogy iratait csak halála után egy évvel bonthatják fel, jelezte, hogy azok között találnak majd egy feljegyzést, amely a Messiás nevét fogja tartalmazni.Az iratok rendezése közben tanítványai valóban rábukkantak a cédulára, amelyen a következő szöveg állt: „Ami a Messiás akrosztichonját illeti: »Fel fogja emelni a népet, és bebizonyítja, hogy Tórája és szavai igazak.­« Aláírásommal a kegyelem hónapjában, 5765-ben: Jichak Kaduri.” A fő mondat szavainak kezdőbetűi a héberben a Jehosua, azaz Jézus nevet adják ki.A cédula közzététele nagy port vert fel az izraeli médiában, és Kaduri tanítványai között is megosztottságot, éles vitákat eredményezett. Egyesek hamisítványnak mondták, azonban a hagyaték gondozásával hivatalosan megbízott csoport határozottan állította eredetiségét, bár tartalmával kapcsolatban ők is értetlenségüket fejezték ki.A Zev Porat által most közzétett videóinterjúban nyilatkozó egykori Kaduri-tanítvány szerint azonban a nagy rabbi szűk körben már életében szóban is említette, hogy a Messiás neve nem más, mint Jehosua. Bár teljes körű tanítást erről nem adott, tanítványa szerint rajta kívül is sokan hisznek közülük Jézusban mint Messiásban, csak – tőle eltérően – egyelőre nem vállalják ezt a nyilvánosság előtt.

(hetek)

Milyen teológiát képviselt Bergoglio a Yas Vashem-ben?


Bergoglio-nak az izraeli Yad Vashem holocaust-központban 2014. május 26-án tartott beszédéhez a „Messa in latino” internetes lap közzétette egy pap kommentárját. Bergoglio beszédét teljes terjedelmében német nyelven a Szentszék hozta nyilvánosságra, de a beszéd nem csak az ő honlapjukon olvasható, hanem videón is megtekinthető (és ellenőrizhető).

[szerk. megj.: E cikk olasz szerzője – csakúgy, mint a fordító, a katholisches.info munkatársa, Giuseppe Nardi – Bergoglio-t természetesen „Ferenc pápának” nevezi, amit ez a honlap már nem tud átvenni. Ahol a szerző nem ezt a nevet használja, az szó szerinti fordításban áll.]


Egy szükséges teológiai pontosítás

Írta: egy olasz pap

Először le kell szögezni, hogy csatlakozni kell ahhoz a felháborodáshoz, amit Bergoglio a koncentrációs táborokban legyilkolt zsidók miatt fejezett ki. Az erőszak és a terrorista elnyomás minden formáját feltétel nélkül el kell ítélni, függetlenül attól, hogy milyen politikai irányzat vagy mely sátáni terv alapján követik el azokat. És az is helyénvaló, hogy erre mindig figyelmeztetni kell, nehogy az ilyen borzalmak megismétlődjenek. Eddig a kötelező teória.
Ugyanakkor a gyakorlat sajnos másképp néz ki. A gyilkolás ma is tovább folytatódik a világ különböző részein, sőt köztünk, a világ „legcivilizáltabb” részén is. Míg a nemzetiszocialisták titokban és illegálisan gyilkoltak, addig ma a meg nem született gyermekek botrányos legyilkolása fényes nappal történik és egészen „legálisan”.
Se a zsidók ellen elkövetett bűntetteket, se a nemzetiszocializmus bűntetteit, se a bolsevizmus bűntetteit, se az Oszmán Birodalomban és Törökországban a keresztények ellen elkövetett bűntetteket, se a mexikói keresztények ellen elkövetett bűntetteket, se a latin-amerikai katonai diktatúrák bűntetteit, se a Távol-Keleten elkövetett bűntetteket, se a Líbiában, Szíriában stb. elkövetett bűntetteket nem szabad elfelejteni. Hiszen az áldozatok számára nincs rosszabb, mint az ellenük elkövetett bűntett.
Mindazonáltal Bergoglio néhány kijelentése – legyenek azok bármilyen jó szándékkal kimondva, hogy bizonyos elvárásoknak megfeleljenek – lehetséges félreértésekre adnak okot.
2014. május 26-án Bergoglio a Yad Vashem-ben szó szerint ezt mondta:

 

     „Ádám, hol vagy? (lásd Ter 3,9) Hol vagy, oh, ember? Hova jutottál? E helyen, a soa-ra való emlékhelyen, Isten eme kérdését újra felcsendülni halljuk: Ádám, hol vagy?
Ebben a kérdésben benne van az Atya egész fájdalma, aki elvesztette fiát. Az Atya ismerte a szabadság rizikóját, tudta, hogy fia elveszhet .. de talán még az Atya sem tudott egy ilyen esetet, egy ilyen mélységet elképzelni! E hívás: Hol vagy?, hangzik el itt, a holocaust felmérhetetlen tragédiájának láttán, mint egy hang, mely egy feneketlen mélységben vész el…”
Alázatosan bátorkodom arra utalni, hogy Isten, amikor a Teremtés Könyvében ezt a kérdést feltette, egészen biztosan nem gondolt se a soára, se a Yad Vashemre. Egy ilyen exegézis több mint csak egy heterodox [más hitű; téves hitű, elhajló, eretnek] merészség!
Ugyanilyen alázatosan bátorkodom arra utalni, hogy Isten az emberekhez intézte kérdését és nem a Fiához (éppen azért merem ezt megtenni, mert Bergoglio tudatosan egyes számot használ), hiszen az Atya (egyetlen) Fia (a Szentháromság egy pápa számára eléggé jelenlevőnek kéne lennie) Krisztus. Az ember Istennek és nem az Atyának, mint az első Isteni Személynek a fogadott gyermeke. Az ember Isten fogadott gyermeke Krisztus üdvöthozó megtestesülése által vált.
A zsidó teológia számára Isten nem háromszemélyű, és az örökbefogadás sem érvényes minden emberre, hanem csak egy népre, nevezetesen az övékre. Ez kétezer év óta Jézus Krisztusnak és ezzel Istennek a visszautasításából definiálódik. Teológiailag nézve ebből a visszautasításból nehezen származhat áldás.

Ezek szerint Bergoglio a Yad Vashem-ben a keresztény helyett a zsidó teológiát képviselte?
Azt állítani, amit Bergoglio a Yad Vashem-ben állított, hogy „talán még az Atya sem tudta” az emberiségnek „egy ilyen esetét, egy ilyen mélységét elképzelni”, egy még az előzőnél is demonstratívabb, felháborítóbb és nyilvánvalóbb eretnekséget jelent!
Isten mindent tud, amit Bergoglio pápának legalább a katekizmusból tudnia kellene. Azt állítani, hogy Isten még meggondolatlan is volt, amikor az embernek szabad akaratot ajándékozott, mert Ő ennek a következményeit „talán nem tudta elképzelni”, egyenesen felháborító, pimasz eretnekség, de mindenek előtt szentségtörés!
A „talán” módhatározóval e kijelentés eretnek tartalma egyáltalán nem lesz kisebbítve. Az az állítás, hogy akár csak egyetlen pici lehetőség fennáll vagy egy olyan kategorikusan nincs kizárva, hogy Isten nem mindentudó lehet, tág teret enged a kétségnek, és biztosan nem katolikus.
Végül bátorkodom, ha csak mellékesen is, még arra is utalni, hogy a rasszizmus és az állami terror „feneketlen mélysége”, amit Izrael a Szentföld eredeti bennszülött népessége ellen folytat, és a megszállt területek mostani lakossága ellen, az Atya és az egész Legszentebb Szentháromság előtt nem kevésbé ismert, mint a soa. De „talán” Bergoglio pápa erről nincs informálva, holott ott állt az új „siratófalnál”, amit Izrael állam állít fel. Ahelyett, hogy a mostani Izrael által elkövetett elüldözés, elnyomás és a keresztények vagy a szentföldi emberek együttesének zaklatása ellen egyetlen szót is ejtett volna, Bergoglio koszorút helyezett el a cionizmus megalapítójának sírjánál.

Ez is egy kérdéses aktus, amit azonban az új pápa-fiúk nem akarnak látni.

(forrás: www.katholisches.info – 2014. május 28.)


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”