2014. április archívum

Mirjana által kapott üzenet:

“Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnék segíteni nektek abban, hogy életetek, imátok és bűnbánatotok őszinte próbálkozás legyen a Fiamhoz és isteni fényéhez való közeledésre, hogy el tudjatok szakadni a bűntől. Minden ima, minden mise és minden böjt próbálkozás a Fiamhoz való közeledésre, emlékeztetés dicsőségére és menedék a bűntől, út, amely a jó Atyának és gyermekeinek újra egyesüléséhez vezet. Ezért, drága gyermekeim nyitott, szeretettel telt szívvel kiáltsátok a Mennyei Atya nevét, hogy a Szentlélekkel beragyogjon benneteket. A Szentlélek által lesztek Isten szeretetének forrása. Ebből a forrásból isznak majd mindazok, akik nem ismerik Fiamat, mindazok, akik Fiam szeretetére és békéjére szomjaznak. Köszönöm nektek. Imádkozzatok pásztoraitokért. Én imádkozom értük és azt szeretném, hogy mindig érezzék édesanyai kezem áldását és édesanyai szívem támogatását.”
a

Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. április 1. 6-7.

 
26. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Pál apostoltól a “Szeretet himnuszát”! (1Kor. 13, 1-13)
Havi mottó: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Közös imaszándék: II. János-Pál pápával együtt kérjük az Irgalmas Szívű Jézust, hogy bocsásson meg az egész emberiségnek, különösen Európának!
Konkrét feladatunk: mondjuk bátran az elcsüggedt testvéreinknek: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Imádban, felelősséget érzel-e az egyházi és a világi vezetőkért? Minden reggel fél hét és hét óra között szoktál-e közbenjáró imát végezni segítségre szoruló testvéreidért? Az elmúlt hónapban követted-e az alázatos Jézus példáját? Képes vagy-e a lelki világosságra vezetni a lelki sötétségben élő testvéreidet?
A Szentháromság hegyén kapott tanításokat gyakorlatba teszed-e? Óvatos vagy-e az emberekkel, gondolva arra: nem biztos, hogy mindenki a javamat akarja? Kizártad-e vagy befogadtad-e Istent az életedbe? Konkrét, segítő szeretettel viszonyulsz-e reádszoruló testvéreidhez? Beismered-e bűnös voltodat és kéred-e minden nap alázatos lélekkel Isten Végtelen Irgalmát? A megaláztatásokat erős lélekkel el tudtad-e fogadni és fel tudtad-e ajánlani a bántalmazóid megtéréséért?
 
II. Nagyfalu – jelen
A mennyei Atya tanítása, 2007. április Virágvasárnapjára
Drága mennyei Atyánk! Már több mint 2 éve annak, hogy minden hónap elsővasárnapján összegyűlünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy közös engesztelő imáinkkal, áldozatainkkal… megörvendeztessünk Téged, ebben a kis hitű világban! Együtt kérünk, hogy isteni Igazságosságoddal ne büntesd meg az emberiséget! Együtt kiáltunk Hozzád, Istenünk, Irgalmadért, az egész emberiség nevében.
A mennyei Atya válasza: “Kedves Teremtményeim! Ti, akik eddig örömömre voltatok, azt kérem tőletek, hogy ezután is tartsatok ki Mellettem! Nagyon örülök annak, hogy együtt ünneplitek meg a Húsvétot, Jézus Feltámadását! Nem az Én Akaratom volt, hogy eddig, különböző időben tartottátok meg a Húsvétot! Ti, emberek akartátok így! Ha a jövőben is örömömre akartok lenni, munkálkodjatok azon, hogy a Húsvét megünneplése, ezután is egy időben maradjon! Örömömet lelem abban, ha nem vagytok megosztottak! A megosztottság csak az Ellenségemnek és a követőinek tetszik.
II. János-Pál pápa, amíg a Földön élt, az egységért munkálkodott. Jelenleg, ha kéritek, az Égből segít nektek, hogy ti is szeretet-egységben legyetek mindenkivel. Legyetek mindig annak a tudatában, ti, mindannyian az Én gyermekeim vagytok. Én azért küldtem Jézust hozzátok, hogy visszavezessen titeket az Atyai Házba.
Sajnos, 2000 évvel ezelőtt megölték Jézust, mint hogy hallgassanak Rá. Jelenleg, amikor már betelt a pohár, az emberiség bűnei miatt, még megadom Szentlelkem kiáradása által azt a rendkívüli kegyelmet, hogy akik csak akarnak, megismerjenek és megszeressenek Engem! Tudnotok kell, akik ezek után is ellenállnak ‘Nagy Szeretetemnek’, azok végleg el fognak szakadni Tőlem! Akik Mellettem döntenek, azok még a ti időtökben, a Mennyországot fogják megtapasztalni a Földön. Nagyon kérlek benneteket, sokáig ne várjatok a megtéréssel, nehogy túl késő legyen! Előre tudomásotokra hozom, Szentlelkem visszautasítása után, már nem lesz több alkalom a megtérésre!!!
Most azt kérem tőletek, ki-ki ott ahol él, kis csoportokban gyűljetek össze engesztelő-imában, csütörtökönként és vasárnaponként, ha lehet az Oltáriszentség előtt és egy megáldott Kereszt mellett. Megígérem nektek, ha ezután, akár lélekben is együtt kéritek isteni Irgalmamat, minden nap, délután 3 órakor, sok kegyelmet fogok adni az egész emberiségnek és ti erősek fogtok maradni a nehéz időben is! Jézus az életét is feláldozta értetek azért, hogy szabaddá váljatok a bűntől! Ti, a saját lelketek és a lelkek megmentéséért megtesztek-e mindent? Ne sajnáljátok, még az életeteket is feláldozni Értem, mert ezáltal megnyeritek az Örök-Szeretetet, az Örök Életet! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Az Úr Jézus üzenete, 2007. április Nagycsütörtökére
“Béke legyen veletek! Így köszöntöttem apostolaimat majdnem 2000 évvel ezelőtt! Béke legyen veletek! Így köszöntelek benneteket is, akik az utolsó idők apostolai vagytok! Örülök, hogy összegyűltetek a Szentháromság hegyén, annak emlékére, amikor megalapítottam az Oltáriszentséget és a Papság szentségét, hogy ‘ilyen módon’ is veletek maradjak addig, amíg vissza nem térek hozzátok a Földre, megdicsőült Testemben. Sajnos, egyre többen vannak az Egyházamban, akik nem hisznek az Oltáriszentség-i Jelenlétemben! Ti, ne tartozzatok azok közé! Tudnotok kell, Én soha nem foglak elhagyni titeket! Ezután, elsősorban a Szentlélek fog tanítani benneteket! Én is fogok szólni hozzátok nagyobb ünnepeken vagy nagy változások előtt. Soha ne felejtsétek el: Én nagyon szeretlek benneteket! Akik hisznek Bennem, azok egy szép világot fognak megélni hamarosan! Azért kértem tőletek az elsőcsütörtöki Szentségimádást, hogy Engem imádva az Oltáriszentségben, várjatok vissza a Földre! Az Utolsó Vacsora után, amikor Júdás már elárult Engem, azt mondtam a Getszemáni kertben alvó apostolaimnak: nem tudtok ébren maradni Velem még egy órát sem?
Most azt kérem tőletek, hogy legyetek éberek, mert elérkezett számotokra ‘az utolsó óra’, amelyben vagytok! Azért engedem meg, hogy ti is éljétek át a lelki sötétséget és a szenvedést, hogy ezáltal még jobban hasonlítsatok Hozzám! Soha ne csüggedjetek el, mert Én minden helyzetben veletek vagyok és megsegítelek benneteket! Jelenleg, ti nem láttok Engem, de Én, Aki köztetek vagyok, látlak titeket és Értem végzett munkátokat is. Tudjátok meg, hogy örömömre vagytok, akkor is, ha nem vagytok mindenben még tökéletesek! Én nem várom meg, amíg szentté váltok, Én most szeretlek benneteket, úgy ahogy vagytok! Most elköszönök tőletek: Békességem maradjon veletek!”
 
Az Úr Jézus tanítása, 2007. április Nagypéntekére
“Örömmel mondom nektek, ti, az Én, Isteni Irgalmasságom, Szeretet gyermekei vagytok! Mondjátok el mindazoknak, akikkel találkoztok, akik Isteni Irgalmasságomat elfogadják, azok meg fognak menekülni! Kérlek benneteket, ezután, vegyétek még komolyabban az engesztelő hivatásotokat!
Tudjátok meg, az egész világ elpusztulna, ha nem lennének gyermekeim, akik minden körülmények között hűségesek Hozzám! Az Én visszajövetelem előtt az egész emberiség meg kell tisztuljon! Előre megmondom, ez fájdalmas lesz mindenki számára. De tudnotok kell, a tisztulásra szükségetek lesz mindannyiotoknak! Enyéim ne féljenek a tisztulástól, mert ‘abban az időben’ meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy kibírják. Jelenleg, jobban figyeljetek oda az idők jeleire, a körülményeitekre és aszerint döntsetek.
Ti, ne akarjatok minden áron mindenkinek megfelelni. Ha, mégis csak az emberek elvárásaira figyeltek, akkor nem foglak tudni felhasználni titeket az emberiséget megmentő Isteni Tervemben. Szeretettel elfogadott és felajánlott szenvedéseitek sok ember megtérésére szolgált! Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a Gonosz Lélek veletek is el akarja hitetni azt, hogy még van idő és ráértek a teljes megtéréssel. Én, most azt mondom nektek: elérkezett az idő!!! Hamarosan visszatérek hozzátok a Földre.
Sajnos a közeljövőben is szomorúan fogjátok megtapasztalni, az emberiség nagy része, nem akarja elfogadni az Én Igaz Tanításaimat. A jövőben, a Szentlélek Isten fogja vezetni az imacsoportokat, a Szentháromság hegyén, azért, hogy az utolsó időben, a Gonosz félre ne vezessen benneteket! Kérlek titeket, a verseny vége felé ne lankadjatok el! Bátorításul mondom nektek, ha Mellettem maradtok mindvégig, ne féljetek senkitől és semmitől, mert végül az Én Szent Szívem és Mária Szeplőtelen Szíve – veletek együtt – győzni fog! Megáldalak benneteket a teljes megtérés kegyelmével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. április Nagyszombatjára
“Tudjátok meg, hogy számomra, a Húsvét előtti napok voltak életem legnehezebb pillanatai. Amikor Szent Fiam a sírban volt, egészen a Feltámadásáig, az az idő, egy örökkévalóságnak tűnt a számomra. Ez idő alatt, a lelkem mélyén bizakodva vártam, hogy beteljesedjen Isten győzedelmes, Szent Akarata! Szent Fiam Feltámadása teljesen meggyőzött Engem arról, hogy mindaz ami jó és ‘Aki Jó’, elpusztíthatatlan. Most azt kérem tőletek, hogy csendben éljétek át Velem együtt azokat a fájdalmas órákat. Meglátjátok, jó hatással lesz a lelketekre!
Ma, gondolkozzatok el azon, vajon ti megtettétek-e mindenben Isten reátok vonatkozó Szent Akaratát? Ha ezen a területen hiányosságotok van, ne holnap, hanem ma kérjetek Istentől bocsánatot! A jövő vonatkozásában mondom nektek: ne féljetek, mert Én mindig veletek fogok maradni! Ezután, egészen konkrétan, a Szentlélek fog felkészíteni titeket az Ő kiáradására és Szent Fiam visszajövetelére! Azért mondom, hogy örüljetek, most is rendkívüli módon vagyok veletek! Édesanyai áldásom adom rátok!!!”
 
A Szentlélek üzenete, 2007. április 15-ére, az Isteni Irgalmasság vasárnapjára
“Én a Szentlélek Isten vagyok, az Atyának és a Fiúnak a Lelke, aki ezen a helyen, mint a Szentháromság harmadik Személye szólok hozzátok! A Szentháromság-Egy Isten Akaratából, a templom tornyában lévő kicsi harang hangján üzenem nektek: nyissátok meg a szíveteket Isten Végtelen Irgalmassága előtt és minden nap tartsatok bűnbánatot! A Szentháromság – Egy Isten be akarja gyógyítani a bűnöktől megsebzett szíveiteket, ha a bűnbánat által visszatértek Hozzá. Ha ezután meghallod, bárhol is a templomok harangjának a hangját, jusson eszedbe: ‘Isten Szeret téged és Irgalmazni akar neked is, szegény bűnösnek!’ A bűnben élőknek azt üzenem: ‘álljatok meg a bűn útján, hogy az örök pusztulásba ne jussatok és kérlek benneteket induljatok el a megtérés útján, hogy Isteni Irgalmasságunk által megmeneküljetek!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés májusra
Mikor lesznek az engesztelések a Szentháromság Hegyén, 2007. májusától?
1. Minden hónapban: elsejétől – kilencedikéig; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 15 órától!
2. Minden elsőcsütörtökön: 12-17 óráig!!!
Közös imaszándék lesz: a kilencedben, azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabadító imát önmagunkért és az engesztelő közösségünkért, arra a szándékra, hogy a Gonosz Lélek Terve megsemmisüljön és a Szentlélek Isten Terve megvalósulhasson bennünk és általunk! (’Imák nehéz helyzetben’ című imafüzetből végezhetjük.)
Konkrét feladatunk lesz: engedelmeskedjünk a Szentlélek indításainak és tiltásainak!
Házi feladat áprilisra:
Minden nap, délután három órakor, ha lehet, végezzük el az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét!
Ha dolgozunk, minden nap, d.u. három órakor mondjuk el a tökéletes bánatimát:
‘JÉZUSOM SZERETLEK! BOCSÁSS MEG NEKEM ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK!’

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ÁPRILIS

 
Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
12. Imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét.
 
Havi mottó: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem…!” (Róm. 5, 20)
 
Közös imaszándék: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy megbocsátotta a bűneinket, meggyógyította a testi-lelki sebeinket és megszabadított a szenvedélyeinktől.
 
Konkrét feladatunk: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 áprilisában
 
„Szeretteim! Tudomásotokra hozom, hogy megrövidült az idő a ’Nagy Figyelmeztetésig’! Ez a nagy esemény, amelyre rövidesen számíthattok, fel fogja rázni az emberek eltompult lelkiismeretét. A ’Nagy Figyelmeztetés’ után meg fog jelenni az égen a Fénykereszt és az Oltáriszentségben Isten Arca! Mindezek veletek fognak maradni, ameddig vissza nem tér Jézus a Földre.
 
Még a tudomásotokra hozom azt is, hogy a bűnben maradók és a bűnrészesek nagy betegségekre számíthatnak a megtérésükig.
 
Az igazak ne féljenek senkitől és semmitől, mert nagy örömben lesz részük!
 
Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!”
 
Tanítás a bűnről és a bűnrészességről
 
2008 április
 
1. Mi a bűn lényege?
 
Bűnt az követ el, aki az isteni parancsot tudva és akarva megszegi.
 
Isteni parancsok: a tíz parancsolat, az irgalmasság gyakorlásának parancsa, az egyházi és a világi elöljárók jogos parancsai.
 
A vétkező saját lelkének ellensége, mert a bűn által boldogtalanná teszi magát.
 
Nem követ el bűnt, aki a bűnös cselekedetet nem ismeri, vagy nem egyezik bele!
 
2. Mi a bűn belső lényege?
 
Rendetlen vonzódás a teremtményekhez és elfordulás Istentől. A bűn az embert bálványimádóvá, a teremtmény szolgájává teszi. Csak a bűn alacsonyítja le az embert!
 
3. Mi a halálos bűn következménye?
 
Megfoszt minket lelkünk természetfölötti szépségétől, a gonoszhoz tesz hasonlóvá és már a Földön szerencsétlenné tesz.
 
4. Hogyan keletkezik és fejlődik a bűn?
 
1. A gonosz gondolattal való tudatos foglalkozás bűnné válik.
2. A bűnben való tudatos gyönyörködés bűnné válik, ha nem állunk azonnal ellene.
3. A szándékos gonosz vágy, mivel az akarat tevékenysége, bűnné válik.
4. Ha valaki beleegyezik a bűnbe, akkor a bűn már létrejött.
5. A belső bűnnél rosszabb a külső bűn, mert rosszabb következményei vannak!
6. A halálos bűn után bűnös állapot jön létre a lélekben!
7. A súlyos bűn gyakori elkövetéséből gonoszság (bűnös szokás, szenvedély, megkötözöttség) keletkezik.
8. Minden súlyos bűn, valamint gonoszság másfajta bűnöket és gonoszságokat von maga után.
9. A gonoszság meggyökeresedése után gyakran a legnagyobb gaztettek, az úgynevezett égbekiáltó bűnök következnek, végül a bűnösök teljes megátalkodottsága, a Szentlélek elleni bűnök.
 
Imádsággal, a halálra és az ítéletre való gondolással forduljunk el a rossztól.
 
5. Hogyan vétkezhetünk Isten és a felebarát ellen? Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással!
6. Mi az idegen bűn (a bűnrészesség)?
 
Idegen bűnt az követ el, aki gonosz cselekedetet parancsol, tanácsol, helyesel, dicsér, támogat, védelmez, arra izgat, azt elhallgatja, vagy pedig nem bünteti meg, habár azt megakadályozhatta volna vagy hivatalból kötelessége lett volna megakadályozni. A bűnrészes a bűnre segít másokat!
 
Példák az idegen bűnökre:
 
o Heródes megparancsolta, hogy Betlehemben a gyerekeket öljék meg!
o Rebeka, Izsák felesége, kedvenc fiának, azt tanácsolta, hogy csalja meg Izsákot.
o Áron beleegyezett a zsidók kívánságába és arany borjút önetetett.
o A zsidók megdicsérték Heródest, hogy Jakab apostolt megölette.
o Saul segítségére volt Szent István gyilkosainak. (őrizte ruháját)
o Jób gonosz felesége haragra és türelmetlenségre ingerelte férjét. (családi háború)
o Heródiás rávette Heródest, hogy fejeztesse le Keresztelő Szent Jánost.
o Héli túlságosan elnéző volt gyermekei bűnével szemben és nem büntette meg őket.
o Akik illemsértő képeket, szobrokat készítenek, erkölcstelen könyveket írnak, filmeket gyártanak, akik hiányos öltözésükkel másokat bűnre ingerelnek, bűnrészesek.
o Idegen bűnöknek könnyen részesei lehetnek: a földi hatalmasok, törvényhozó testületek, szülők, elöljárók, munkaadók, újságok, könyvek, filmek kiadói!
o A bűnrészes éppen olyan mértékben büntetésre méltó, mintha maga vétkezett volna!!!
o Aki mást bűnre vezet, az vétkezik a felebaráti szeretet ellen is.
o Az ördögöt utánozza, aki nem csupán gonosz, hanem másokat is gonosszá akar tenni.
o „Aki másokat megbotránkoztat jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger mélyébe dobnák”!
o Ha felszólalunk a bűn ellen, ha bátran figyelmeztetjük a bűnöst (sorrendben: négyszemközt, valakivel, szólunk az illetékesnek) nem vagyunk bűnrészesek.
Éva Asszony levele
„Isten hozott benneteket újra a Szentháromság hegyére!
Amint észrevettétek, az utóbbiakban fizikailag nem tudtam részt venni az engesztelő imaprogramon, mert annyira meggyengült a lábam, hogy alig tudtam rajta állni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem lehettem veletek fizikailag, de lélekben veletek együtt engeszteltem. Megpróbálok minden szenvedést derűsen elfogadni és felajánlani a bűnösök megtéréséért különösen a rágalmazókért.
Jelenleg a sok bűn és bűnrészesség miatt van nagy lelki sötétségben az egész emberiség.  János atyát megkértem, hogy magyarázza meg nektek mi a bűnrészesség.
Az utóbbiakban sokan azért nem hisznek az üzenetekben, mert azok nem azonnal teljesednek be.
Kérem, hogy imádkozzatok a könyvem III. kötetének a megjelenéséért, amely az eddigi üzenetekkel, az engesztelők egyik kézikönyve lesz.
Bárki közületek, bármit fel tud ajánlani a további építkezésre (pénzt, építőanyagot,…) szeretettel elfogadjuk.
A jó Isten bőséges áldását kérem rátok!!!”
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK SEGITS, HOGY TAPINTATOSAN FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST A BŰNEINKRE, HOGY EZÁLTAL MEGTÉRJÜNK ÉS ÖRÖKKÉ ÉLJÜNK!”
Előretekintés májusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
Konkrét feladatunk lesz: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!
a

Medjugorje 2008-

2008. április 2.
„Drága Gyermekek, ma is Isten nagy szeretetében vagyok veletek és szeretném megkérdezni tőletek: ti velem vagytok-e? Szívetek nyitva van-e számomra? Megengeditek-e, hogy szeretetemmel megtisztítsam és felkészítsem szíveteket Fiam számára? Gyermekeim, kiválasztottak vagytok, mert a ti időtökben Isten hatalmas kegyelme árad a földre. Ne késlekedjetek, hanem fogadjátok el. Köszönöm nektek.”
 
 
2008. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy növekedjetek Isten szeretetében, mint egy virág, amely érzi a tavasz meleg sugarait. Ti is így növekedjetek Isten szeretetében, és vigyétek el mindazoknak, akik távol vannak Istentől. Keressétek Isten akaratát, tegyetek jót mindazokkal, akiket Isten az utatokba helyez, és legyetek világosság és öröm. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2009. április 2.
„Drága gyermekek, Isten szeretete van a szavaimban. Gyermekeim, a szeretet az igazságosság és az igazság felé akar fordítani benneteket. A szeretet meg akar menteni benneteket az illúziótól. És ti, gyermekeim? Szívetek zárva marad; kemény, nem válaszol hívásaimra, és nem őszinte. Anyai szeretettel imádkozom értetek, mert arra vágyom, hogy Fiamban mindannyian feltámadjatok. Köszönöm.”

 
 
2009. április 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a békéért és tegyetek róla tanúságot a családjaitokban, hogy a béke válhasson a legnagyobb kinccsé ezen a békétlen földön. A Béke Királynője és a ti édesanyátok vagyok. A béke útjára szeretnélek vezetni benneteket, amely egyedül Istentől származik. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
Ljubo atya elmélkedése az április 25-i üzenethez
Imádkozzatok a békéért, mely csakis Istentől származik
A Boldogságos Szűz Mária Medjugorjéban a következő szavakkal mutatkozott be a látnokoknak: Édesanyátok és a Béke Királynője vagyok. Ezt erősíti meg ebben a legutóbbi üzenetében is, melyet Mária látnokok által ad minden hónap 25-én, 1987. január 25-től kezdve. Az üzenetek és a jelenések nem a jövőben bekövetkezendő eseményekről szólnak: a Szűzanya a jelen pillanathoz szeretne vezetni bennünket, hogy hitelesen éljük meg Istenbe vetett hitünket. Jelenései és üzenetei nem jövendölések, hanem prófétai jelenések és üzenetek, melyek szeretnének megérinteni és meghívni bennünket az Örömhír megélésére és tanúságtételére, mely elhozta és kinyilatkoztatta nekünk Fiát és Üdvözítőnket, Jézus Krisztust.
A Szűzanya üzeneteiben leggyakrabban emlegetett szó a béke. Első üzenete ez volt: „Béke, béke, béke uralkodjon Isten és az emberek között és az emberek körében.” A béke iránti vágyakozást a Teremtő helyezte az ember szívébe. Tanúi vagyunk annak, hogy egyre több a békétlenség az emberi szívekben, a családokban, az emberi kapcsolatokban és a világban. Éppen ezért hív bennünket Édesanyánk, Mária a békéért való imára. Fontos visszaemlékeznünk néhány üzenetére: „…Gyermekeim, ne féljetek, mert én veletek vagyok akkor is, amikor azt gondoljátok, hogy nincs kivezető út, s a sátán uralkodik. Békét hozok nektek. Édesanyátok vagyok, a Béke Királynője.” (1988. 7. 25.). „Drága gyermekek! A békére hívlak benneteket. Éljétek a békét szívetekben és környezetetekben, hogy mindenki megismerje a békét, ami nem tőletek, hanem Istentől származik.” (1988. 12. 25.). „Ma a békére hívlak benneteket. Úgy jöttem ide, mint a Béke Királynője, és anyai békémmel gazdagítani szeretnélek benneteket. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, és szeretnélek elvezetni a békéhez, amelyet csak Isten adhat meg, s amely gazdaggá tesz minden szívet. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek békém hordozói és tanúi ebben a békétlen világban. Uralkodjon béke az egész világban, mely nyugtalan, és szomjazza a békét.” (1990. 7. 25.)
„Ma arra hívlak meg benneteket, hogy valósítsátok meg a békét szívetekben és családotokban. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretet ott, ahol nincs hit. Ezért, gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy ma újra a megtérés mellett döntsetek. (1995. 3. 25.). „…Kérjétek Istent, hogy adja meg nektek az igazi békét. Éljétek a békét szívetekben és meg fogjátok érteni, drága gyermekek, hogy a béke Isten ajándéka. Drága gyermekek, szeretet nélkül nem valósíthatjátok meg a békét. A béke gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a megbocsájtás. Veletek vagyok, és mindnyájatokat hívlak gyermekeim, hogy bocsássatok meg elsősorban családotokban, és akkor képesek lesztek megbocsájtani másoknak is.” (1996. 1. 25.)
Ahogyan egyik bűn a másik bűn okozója, ugyanúgy kapcsolódik egymáshoz az ima, a béke, a megbocsájtás, a szeretet és az öröm. Ha az imádság mellett döntünk, vagyis a megbocsájtás mellett, elkerülhetetlenül megtapasztaljuk életünkben a békét. Boldog Teréz anya egyszer a következőket mondta: „A hajléktalanok melbourni házában az egyik pártfogolt nagyon megsebesítette a másikat. Úgy éreztem, hogy az eset rendőrségi beavatkozást követel, ezért kihívtam a rendőrséget. A rendőr a sebesült embertől annak a nevét kérdezte, aki megütötte, de ő nem akarta elárulni. Végül a rendőr dolgavégezetlenül ment el. Megkérdeztem a sebesült embert, hogy miért nem mondta el az igazságot. Ő rám nézett és azt mondta: ’Az ő fájdalma egy kicsit sem fogja enyhíteni az enyémet.’” A megbocsájtás a sebesült ember szívébe békét hozott. Bármilyen módon is sebez meg bennünket valaki, a legnehezebb megbocsájtani. Gyakran azt mondjuk, hogy nincs erőnk hozzá. Ez igaz is, de sokkal fontosabb az, hogy szeretnénk-e megbocsájtani. Ha elég erős vágy él bennünk a megbocsájtásra, akkor lesz erőnk ahhoz is, hogy elkezdjünk imádkozni Istenhez a megbocsájtás kegyelméért, és Ő megajándékoz bennünket vele. Csak így juthatunk el az igazi békéhez, mely Isten ajándéka.
Sajnos korunkban sok oka van a békétlenségnek az emberi szívben és a világban. A békétlenség korunk betegségévé vált. Számtalan ember szomorkodik, amiért nem találja a békét. Sokak békéjét a gondok rabolják el, gyakran még az éjszaka nyugalmát is. Megszámlálhatatlan az aggodalom és a félelem a család, a gyerekek és a jövő miatt. A munkahely elvesztésének lehetősége, immár az élet minden területére kiterjedő válság, félelmet szül az emberek szívében. A békéhez nem a külső technika és nem is a csodálatos gyógyszerek vagy italok által jutunk el, hanem lelki úton, melyen édesanyaként vezet bennünket Szűz Mária. Csakis aki a szív egyszerűségének imájában tapasztalja meg Istent – ahogyan a Szűzanya tanít bennünket –, az válik belsőleg és külsőleg is békéssé, és lesz alkalmassá arra, hogy tanúságot tegyen a békéről.
Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy Isten fájának árnyékába merjünk ülni, úgy, ahogyan a következő anekdota is elbeszéli: „Volt egy ember, aki meglátta a saját árnyékát, és ez olyan mélyen lehangolta, hogy nagyon boldogtalan lett, ezért elhatározta, hogy maga mögött hagyja. Azt mondta magában: „Egyszerűen megszököm tőle.” Felállt tehát és elmenekült.Ám amint ment-mendegélt, folyton folyvást megjelent az árnyéka, és követte őt. Azt mondta magában: „Gyorsabban kell futnom.” Futott tehát, egyre gyorsabban, míg félholtan össze nem rogyott. Egy fa árnyékába húzódott és elhelyezkedett. Már egy lépést sem kellett többé tennie, ahhoz, hogy megszabaduljon az árnyékától. Többé eszébe sem jutott.” Istenben otthonra és békére találni, Istenben megpihenni, ez az ígéret mindazoknak szól, akiknek „megéri” Őt követni. A Szűzanya nem csalódott és Ő sem csapott be senkit. Édesanyai kezével és szívével vezet bennünket Jézushoz, a Béke Királyához, hogy az Ő árnyékába ülhessünk, ahol minden árnyékunk és békétlenségünk megszűnik.
Imádkozzunk: Boldogságos Szűz Mária, alázattal és szívünk egyszerűségében hittel kérünk, vezess bennünket, családjainkat és a világot Jézushoz – a Béke Királyához. Ő legyen szívünk és békénk Királya. Szűz Mária, aki karodban a gyermek Jézussal jöttél el Medjugorjéba, vezess bennünket, hogy legyen bátorságunk elfogadni Jézust, de ne csak a karunkba fogadjuk Őt, hanem szívünkbe is, ahogyan te is tetted. Közbenjárásodra Jézus nyugtasson le mindent, ami békétlen bennünk. Minden szív és minden család a szívével hallja meg Jézust, aki a megijedt apostolokat így köszöntötte feltámadása után: „Békesség veletek!” Kérünk, járj közben értünk Jézusnál úgy, ahogyan ezt a galileai Kánában a menyegzőn tetted, amikor elsőként vetted észre, hogy nincs boruk. Édesanyánk, Te látod ma is legjobban, hogy miben szenvedünk hiányt, amit csak Jézus tud megadni számunkra.


Medjugorje, 2010. április 2.

“Drága gyermekek! Ma különleges módon megáldalak benneteket, és imádkozom azért, hogy visszatérjetek az igaz útra, Fiam, Üdvözítőtök, Megváltótok felé, aki az örök életet adta nektek. Gondolkodjatok el mindazon, ami emberi, mindazon, ami nem engedi, hogy kövessétek Fiamat, a múlandó dolgokon, a tökéletlenségeken, korlátokon; és aztán gondoljatok Fiamra, végtelen Isteni hatalmára. Ráhagyatkozás és ima által tegyétek méltóvá testeteket és tökéletesítsétek lelketeket. Legyetek készen, gyermekeim. Köszönöm nektek. “

Medjugorje, 2010. április 25.

“Drága gyermekek! Ebben az időben, amikor különös módon imádkoztok és a közbenjárásomat kéritek, hívlak benneteket gyermekeim, imádkozzatok, hogy imáitok által segíthessek nektek, és így minél több szív megnyíljon üzeneteimre. Imádkozzatok a szándékaimra! Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Medjugorje, 2011. április 2. Mirjana által

Drága Gyermekek! Édesanyai szeretetemmel szeretném megnyitni mindnyájatok szívét és az Atyával való személyes egységre szeretnélek megtanítani titeket. Ahhoz, hogy ezt elfogadhassátok, meg kell értenetek, hogy fontosak vagytok Istennek és egyenként hív benneteket. Meg kell értenetek, hogy imátok a gyermek beszélgetése Atyjával, és hogy a szeretet út, melyen el kell indulnotok. A szeretet Isten és a felebarát felé vezető út. Ez az a szeretet gyermekeim, melynek nincs határa, ez az a szeretet, mely az igazságból származik és elmegy a végsőkig. Kövessetek engem gyermekeim, hogy mások felismerhessék bennetek az igazságot és a szeretetet és kövessenek titeket. Köszönöm nektek!

 

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. április 25.

 
„Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

Medjugorje, 2012. április 2.
 „Drága gyermekek! A Béke Királynőjeként szeretném nektek, gyermekeimnek adni a békét, az igazi békét, amely Isteni Fiam szívéből fakad. Édesanyaként imádkozom, hogy uralkodjon szívetekben bölcsesség, alázat és jóság, hogy uralkodjon a béke, hogy a Fiam uralkodjon. Ha Fiam lesz az úr a szívetekben, akkor segíteni tudtok majd másoknak, hogy megismerjék őt. Amikor mennyei béke uralkodik bennetek, akkor fel fogják őt ismerni azok, akik téves helyeken keresik és ezzel fájdalmat okoznak édesanyai szívemnek. Gyermekeim, nagy lesz az örömöm akkor, ha majd látom, hogy elfogadjátok szavaimat és követni akartok. Ne féljetek, nem vagytok egyedül. Adjátok ide kezeteket és vezetni foglak benneteket. Ne feledkezzetek el pásztoraitokról. Imádkozzatok, hogy gondolatban mindig Fiammal együtt legyenek, aki meghívta őket, hogy tanúságot tegyenek róla. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2012. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is imára hívlak benneteket, és arra gyermekeim, hogy szívetek úgy nyíljon meg Istennek, mint virág a nap melegének. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Nyíljon meg szívetek Isten felé!

              A Boldogságos Szűz Mária múlt havi üzenetében a szentségben való növekedésre hívott. Az imádság jó eszközünk ezen az úton, de itt nem az alkalomszerű imáról van szó, hanem olyan imádságról, mely életünk szükségletévé vált. Ahogyan testünknek táplálékra és levegőre, ugyanúgy lelki életünknek imára van szüksége.
              Ebben az üzenetében is imára hív Szűz Mária, mely lelki növekedésünk megkerülhetetlen eszköze. A természetből vett egyszerű képet használ, a virág példáját, amelynek melegre van szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjon és teljes pompájában és szépségében tündökölhessen. Így van a mi szívünkkel is, amelynek Isten melegségére, kegyelmére és szeretetére van szüksége, ahhoz, hogy teljes szépségében ragyoghasson, mert szívünk Isten képére teremtetett.
              A természet a téli nyugalom után, tavasszal ébredezik és nyiladozni kezd a nap melegének hatására. Minden növekedésnek indul és felragyog teljes szépségében. Így valahogy történik ez lelki életünkben is. Vannak az életünkben hideg, téli, fájdalmas és csalódással teli pillanatok is, de ekkor szívünk mélyén azt is érezzük, hogy ez az állapot nem tarthat örökké. Sejtjük, hogy majd felragyog a napfény és elérkezik a világosság, mely szétoszlatja a sötétséget. Így történt ez Jézus tanítványaival is. Ők is megélték a Jézussal való élet szépségét. Látták és megtapasztalták mindenhatóságát és számos csodáját. Kiváltságos helyzetben érezték magukat amiatt, hogy ilyen közel lehetnek Jézushoz. Aztán sokk és hűtlenség. Ez a Jézus, aki ilyen hatalmas volt, felmegy a keresztre. Kigúnyolták és elvetették. Tanítványai félelmükben szertefutnak. Jézus halála után bennük is halál és sötétség uralkodott. Nem ők keresik Jézust, hanem a Feltámadott keresi őket. Félelemmel telve, zárt ajtók mögött talál rájuk. De nemcsak az ajtók voltak zárva, hanem szívük is. A Feltámadt Jézus találkozik velük fájdalmukban és bezárkózottságukban. Megnyitja szemüket, emlékeztetve őket arra, ami az Írásokban róla szól. De nemcsak a szemüket, hanem szívüket megnyitja is és betölti őket a fény. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24, 32)
              Sajnos megtörténik, hogy az ember a negatív tapasztalatok és sebek miatt, melyeket hordoz, bezárja szívét. Az ember lelki értelemben is foroghat önmaga illetve a sebei körül. Ez történt Jézus tanítványaival is. A félelem beférkőzött a szívükbe, megakadályozva őket abban, hogy találkozzanak másokkal és az élettel. Azt gondolták, hogy Jézus már nincs többé, és úgy érezték, hogy elveszítették a talajt lábuk alól. A feltámadt Jézus nem engedte meg, hogy tanítványai bezárkózzanak félelmeikbe és sebeikbe. Ő beteljesíti ígéretét. Megígérte, hogy nem hagy árván bennünket. Megkereste őket, és találkoztak az emmauszi úton, de ugyanígy megtalálta őket a zárt ajtók mögött is. Belépett a sebeikbe. A Feltámadott Jézusnak is voltak sebei, melyeket megmutatott tanítványainak. A Feltámadott „sebzett” marad. Ezek a sebek azonban új értelmet és jelentést kapnak, megdicsőült sebek, melyek üdvösséget és gyógyulást hoznak.
              „A gyöngy sebzett kagylóban születik. A mardosó fájdalom alakítja drágagyöngyé.” Krisztus sebeiből az üdvösség forrása fakadt számunkra. A Feltámadott sebei azt tanítják nekünk, hogy a mi sebeink is igazgyöngyé válhatnak. A Feltámadott velünk is úgy szeretne találkozni, mint tanítványaival. Ő nem szeretné, hogy sebeink, negatív tapasztalataink és csalódásaink miatt bezárjuk szívünket. Csak az, az orvos tud igazán gyógyítani, aki maga is sebzett – mondták a régi görögök. Ahol erős vagyok, ott mások nem tudnak elérni engem, de ahol az igazi énemben megtört vagyok, ott tud megérinteni Isten és az emberek is. Itt találkozom az igazi énemmel, azzal a képpel, melyet Isten rólam alkotott.
              Szűz Mária szeretné megnyitni szemünket, hogy felismerjük, szívünk olyan, mint a virág, melynek melegségre van szüksége, nekünk pedig Isten kegyelemére és szeretetére, mert egyedül ez képes átformálni, és új életet ajándékozni szívünknek.
              Ahhoz, hogy a növény fejlődni tudjon, szükséges előkészíteni a talajt, beleültetni, meglocsolni, és ez így van a mi szívünkkel is. Nem létezik varázspálca a szív megnyitására. Csak feltételei vannak, melyeket az ember teljesíthet, és azután türelemmel kell várakoznia. Ezek a feltételek: fegyelmezettnek kell lenni az imában, vagyis minden nap időt szakítani, megfelelő helyet találni az imára, elmélkedni a Szentírás szavain, csendben maradni, kötött imát is mondani és megosztani tapasztalatainkat másokkal.
              A szív Isten felé való nyitottságának jelei: a béke és az öröm. Amikor a tanítványok találkoztak a Feltámadottal és hallották szavait: „Békesség nektek”, békét és örömet éltek meg. Ez volt a jele annak, hogy valóban találkoztak a Feltámadottal. Mi is találkozhatunk és találkoznunk is kell az imában Jézussal.
Könyörögjünk:
Hozzád fordulunk, Szűz Mária, aki kegyelemmel teljes vagy és hálát adunk neked, mert te a türelem és a hűség édesanyja vagy és jelenéseid által jelen vagy az életünkben. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg közbenjárni értünk. Köszönjük, hogy mélyen vágysz arra, hogy a mi szívünk is megnyíljon Isten szeretetére, amelyre te teljesen nyitott vagy. Járj közbe értünk, hogy mi is eggyek és állhatatosak legyünk az imádságban, és így Jézus ígérete beteljesedhessen életünkben, hogy a Szentlélek által elnyerjük az isteni élet ajándékát, amely megvilágosít és lelkesíti bennünket. Ámen.

Medjugorje, 2013. április 2-án

“Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy lélekben legyetek egyek Fiammal. Hívlak titeket, hogy az imádság és a szentmise által, amikor Fiam különös módon egyesül veletek, próbáljatok meg olyanná lenni, mint Ő; ti is legyetek készek úgy, ahogyan Ő mindig Isten akaratát teljesíteni, nem pedig a sajátotok beteljesülését keresni. Mert gyermekeim, Isten akaratából vagytok, léteztek, Isten akarata nélkül semmik vagytok. Édesanyaként azt kérem tőletek, hogy életetekkel beszéljetek Isten dicsőségéről, mert ily módon az Ő akarata szerint önmagatokat is megdicsőítitek. Minden felebarátotok iránt tanúsítsatok alázatot és szeretetet. Ezen alázat és szeretet által Fiam megmentett benneteket és megnyitotta számotokra a Mennyei Atyához vezető utat. Kérlek benneteket, nyissatok utat a Mennyei Atya felé mindazok számára, akik még nem ismerték meg és nem nyitották meg szívüket az Ő szeretetére. Életetekkel nyissatok utat mindazok számára, akik még tévelyegnek az igazság keresésében. Gyermekeim, olyan apostolaim legyetek, akik nem éltek hiába! Ne felejtsétek el, hogy majd a Mennyei Atya elé kell állnotok és számot kell adnotok önmagatokról. Legyetek készen! Újra figyelmeztetlek benneteket, imádkozzatok azokért, akiket Fiam meghívott, akiknek megáldotta a kezét, és akiket nektek ajándékozott. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.”

*Medjugorje, 2013. április 25.* “Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, csak imádkozzatok mindaddig, míg szívetek meg nem nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre és családi imára hívlak benneteket. A Szentírás mindig buzdítás legyen számotokra. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

a

Medjugorje -2007

1984. április 12.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy hagyjátok abba a megszólásokat, és imádkozzatok az egyházközség egységéért. Mert nekem és Fiamnak különleges tervünk van ezzel az egyházközséggel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. április 15.
„Drága gyermekek! Ma este arra hívlak benneteket, hogy tiszteljétek Fiam Jézus Szívét. Ajánljatok fel elégtételeket a Fiam szívét sújtó sebekért. Mindenféle bűnnel megsebződött ez a Szív. Köszönöm, hogy ma este is eljöttetek.”
 
1984. április 19.
„Drága gyermekek! Legyetek együttérzőek velem! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!”
 
1984. április 26.
A Gospa nem adott üzenetet.
 
1984. április 30.
A látnok Marija megkérdezte: „Drága Szűzanya, miért nem adtál üzenetet csütörtökön a plébániának?”
Erre a Szűzanya ezt válaszolta: „Nem akarok senkit sem erőltetni olyasmire, ami nem érinti meg, és amit nem akar, habár voltak különleges üzeneteim a plébániának, amelyekkel szerettem volna felébreszteni a hitet minden hívőben. Csak nagyon kevesen fogadták el a csütörtöki üzeneteket. Eleinte elég sokan voltak, de mintegy mindennapi dologgá vált számukra. Az utóbbi időben az emberek csak kíváncsiságból kérdezik meg az üzeneteket, nem pedig hitből, Fiam és irántam való tiszteletből.”
1985. április 4. Nagycsütörtök
„Drága gyermekek! Köszönöm, hogy elkezdtetek többet elmélkedni a szívetekben Isten dicsőségéről. A mai nappal meg akartam szüntetni az üzeneteket, mert egyesek nem fogadják el. Az egyházközség azonban útnak indult, s úgy kívánok üzeneteket adni, mint soha azelőtt a történelem folyamán, a világ kezdete óta. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. április 5. Nagypéntek
Ivanka közvetítésével adott üzenet:
„Ti, az egyházközség tagjai nagy és nehéz keresztet kaptatok, de ne féljetek ezt hordozni. Fiam itt van, hogy segítsen.”
 
1985. április 11.
„Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani mindnyájatoknak ebben az egyházközségben, hogy imádkozzatok különösen a Szentlélek világosságáért. Mától Isten próbára akarja tenni az egyházközséget, hogy megerősíthesse a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. április 18.
„Drága gyermekek! Ma megköszönöm mindnyájatoknak a szívetek nyitottságát. Öröm tölt el minden Istennek megnyíló szív láttán, különösen az egyházközségben élők körében. Örüljetek velem! Imáitokat ajánljátok fel azért, hogy a bűnösök szíve megnyíljon. Ez az én vágyam. Ez Isten vágya is általam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. április 25.
„Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani nektek, hogy kezdjetek hozzá szívetek megműveléséhez, ugyanúgy, ahogy a szántóföldet művelitek. Munkáljátok meg és alakítsátok át szíveteket, hogy így Istentől jövő új lélek költözzön belé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. április 3.
„Drága gyermekek! Szeretnélek a szentmise átélésére hívni benneteket. Sokan megérezték már a szentmise szépségét, de vannak olyanok is, akik nem jönnek szívesen. Kiválasztottalak titeket, drága gyermekek, Jézus pedig kegyelmeit adja nektek a szentmisében. Ezért éljétek meg tudatosan a szentmisét, és jöjjetek örömmel. Szeretettel jöjjetek és fogadjátok el a szentmisét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. április 10.
„Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy növekedjetek a szeretetben. Egy virág nem fejlődhet megfelelően víz nélkül. Ugyanígy ti sem, drága gyermekek, nem tudtok Isten áldása nélkül növekedni. Napról napra kérnetek kell az áldást, hogy normálisan növekedjetek, és hogy Istennel valósítsátok meg minden munkátokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. április 17.
„Drága gyermekek! Anyagi dolgokkal vagytok elfoglalva, s az anyagiakban elveszítitek mindazt, amit Isten szeretne adni. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a Szentlélek ajándékaiért, amelyekre most szükségetek van ahhoz, hogy tanúságot tehessetek jelenlétemről, s mindarról, amit adok nektek. Drága gyermekek, hagyatkozzatok rám, hogy teljesen én vezethesselek benneteket. Ne foglaljanak le benneteket az anyagi dolgok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. április 24.
„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy mindnyájan fontosak vagytok. Különösen fontosak az öregek a családokban. Buzdítsátok őket az imádságra. Minden fiatal legyen példa az életével mások számára, tanúskodjanak Jézusról. Drága gyermekek, kezdjetek el megváltozni az ima által, s tudni fogjátok, mit kell tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy Isten rendkívüli kegyelmeket ad az imában. Ezért kérjétek, és imádkozzatok azért, hogy megérthessétek mindazt, amit ezen a helyen adok nektek. A szív imájára hívlak benneteket, drága gyermekeim. Tudnotok kell, hogy imádság nélkül nem érthetitek meg, amit Isten veletek eltervezett. Imádkozzatok tehát! Azt szeretném, hogy Isten terve megvalósuljon mindnyájatok által, s növekedjen mindaz, amit a szívetekbe ültetett. Ezért imádkozzatok, hogy Isten áldása megóvhasson benneteket minden fenyegető rossztól. Megáldalak benneteket, drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. április 25.
„Drága gyermekek! Isten szentekké akar tenni benneteket. Ezért általam a teljes önátadásra hív. Legyen a szentmise az életetek! Értsétek meg, hogy a templom Isten palotája; az a hely, ahol összegyűjtelek benneteket, és ahol meg akarom mutatni az utat Istenhez. Jöjjetek és imádkozzatok. Ne másokat figyeljetek, ne szóljátok meg őket, hanem legyen életetek tanúságtétel a szentség útján. A templom tiszteletreméltó, megszentelt hely, mert maga az emberré lett Isten lakik benne éjjel és nappal. Ezért gyermekeim, higgyetek és imádkozzatok, hogy az Atya növelje hiteteket és azután kérjétek, amire szükségetek van. Veletek vagyok. Örülök megtéréseteknek és védelmezlek benneteket anyai palástommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. április 25.
„Drága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket Minden, amit birtokoltok, legyen Isten kezében. Így, csakis így lesz öröm a szívetekben. Kicsinyeim, örüljetek mindannak, amitek van. Köszönjétek meg Istennek, mert mindez Isten adománya. Így életetek során hálát tudtok adni Istennek mindenért, és felfedezitek Istent mindenben, még a legkisebb virágban is. Nagy örömöt fogtok megtapasztalni. Istent fogjátok fölfedezni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. április 25.
„Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Veletek vagyok, és azt szeretném, drága gyermekek, ha minél közelebb lenne mindegyikőtök a szívemhez. Imádkozzatok, tehát, gyermekeim, és keressétek Isten akaratát az életetekben. Arra vágyom, hogy valamennyien fölfedezzétek a szentség útját, s ezen az úton növekedjetek egészen az örökkévalóságig. Imádkozni fogok értetek, közbenjárok Istennél, hogy megértsétek mekkora ajándékot ad nekem Isten azzal, hogy veletek lehetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. április 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádságotok a szív imája legyen. Mindnyájan találjatok időt az imádságra, hogy az imában felfedezzétek Istent. Nem azt akarom, hogy beszéljetek az imáról, hanem, hogy imádkozzatok. Minden napotokat töltse be a hálaadó imádság Isten felé az életért és mindazért, amitek van. Nem akarom, hogy életetek fecsegéssel teljen, hanem tettekkel dicsőítsétek Istent. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek minden pillanatért, amit köztetek töltök. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Csak imával és böjttel lehet megállítani a háborút. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, és életetekkel tanúsítsátok, hogy az enyéim vagytok, és hozzám tartoztok, mert a sátán ezekben a zavaros napokban még több lelket akar elcsábítani. Ezért arra hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, ő oltalmazni fog benneteket, és megmutatja mit tegyetek és milyen úton járjatok. Mindenkit hívok, aki igent mondott nekem, hogy újítsa meg felajánlását Fiamnak, Jézusnak, az ő szívének és nekem, hogy méginkább a béke eszközévé tehessünk benneteket ebben a békétlen világban. Medjugorje egy jel mindnyájatoknak, és meghívás az imádságra, és arra, hogy megéljétek a kegyelem napjait, amelyeket Isten ad nektek. Ezért, drága gyermekek, vegyétek nagyon komolyan az imádságra hívást. Veletek vagyok és a ti szenvedésetek az én szenvedésem is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. április 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ébresszétek föl szíveteket a szeretetre. Menjetek ki a természetbe, szemléljétek, miként ébredezik a természet, és ez segíteni fog abban, hogy kitárjátok szíveteket a Teremtő Isten előtt. Azt kívánom, hogy ébresszétek föl a szeretetet családotokban, hogy a szeretet győzzön ott, ahol békétlenség és gyűlölet van. Amikor szeretet van a szívetekben, akkor imádság is. És ne feledjétek el, drága gyermekek, hogy veletek vagyok, és imáimmal segítelek, hogy Isten erőt adjon nektek a szeretetre. Anyai szeretetemmel szeretlek, és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. április 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékomért. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy mindnyájan segítsetek megvalósítani terveimet ezen az egyházközségen keresztül. Most különösen arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy döntsétek el, hogy a szentség útján fogtok járni. Csak így lehettek közel hozzám. Szeretlek benneteket, és arra vágyom, hogy mindnyájatokat magammal vigyem a Mennybe. Ám ha nem imádkoztok, nem vagytok alázatosak, és nem engedelmeskedtek az üzeneteknek, amelyeket adok, akkor nem segíthetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. április 25.
„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeretet nélkül sem Istennel, sem testvéreitekkel nem tudtok együtt élni. Ezért hívlak mindnyájatokat, hogy tárjátok ki szíveteket Isten szeretete előtt, amely hatalmas és mindegyikőtök előtt nyitva áll. Isten, az emberek iránti szeretetből elküldött hozzátok, hogy megmutassam nektek az üdvösség útját, a szeretet útját. Ha nem szeretitek először Istent, nem lesztek képesek szeretni, sem a felebarátotokat, sem azt, akit gyűlöltök. Ezért gyermekeim, imádkozzatok és az imádság által megismeritek a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. április 25.
Drága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy az imádságot tegyétek az első helyre a családotokban. Gyermekeim, ha Isten az első helyen áll, akkor mindenben, amit tesztek, az ő akaratát fogjátok keresni. Így könnyebbé válik mindennapi megtérésetek. Gyermekeim, kutassátok alázattal azt, ami nincs rendben a szívetekben, és akkor meg fogjátok érteni, hogy mit kell tennetek. A megtérés mindennapi kötelességetekké válik, amit örömmel teljesítetek. Gyermekeim, veletek vagyok, megáldalak, és hívlak benneteket, hogy legyetek tanúim az imádság és a személyes megtérés által. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. április 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy életetek a Teremtő Istenhez kapcsolódjon, mert csak így lesz értelme az életeteknek, és megértitek majd, hogy Isten szeretet. Isten szeretetből küld hozzátok, hogy segítsek nektek megérteni: Nélküle nincs sem jövő, sem öröm, és főleg nincs örök üdvösség. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy hagyjátok el a bűnt, és fogadjátok el mindenkor az imát, hogy az imádságban felismerhessétek életetek értelmét. Isten odaadja magát annak, aki Őt keresi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1998. április 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádság által nyíljatok ki Isten felé, mint ahogy egy virág kinyílik a nap hajnali sugaraira. Gyermekeim, ne féljetek. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megkapja a megtérés ajándékát. Gyermekeim, csak így fogjátok megérteni a kegyelem fontosságát a mostani időkben, és csak így lesz az Isten közelebb hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. április 25.
Drága Gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Gyermekeim, legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Böjttel és imával tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és üzeneteim szerint éltek. Imádkozzatok és kérjetek! Én imádkozom és közbenjárok értetek Istennél azért, hogy megtérjetek, és életetek és viselkedésetek mindig keresztényi legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Túl sokat törődtök az anyagi dolgokkal és keveset a lelkiekkel. Nyissátok meg a szíveteket, és újra dolgozzatok többet a saját megtéréseteken. Határozzátok el, hogy minden nap időt szenteltek Istennek és az imádságnak mindaddig, amíg az ima örömteli találkozássá nem válik Istennel. Csak így lesz értelme az életeteknek, és örömmel fogtok gondolni az örök életre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. április 25.
„Drága Gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, az ima csodákat tesz. Amikor fáradtak és betegek vagytok, és nem ismeritek fel életetek értelmét, vegyétek a rózsafüzért és imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömteli találkozássá nem válik az Üdvözítőtökkel. Veletek vagyok, gyermekeim, közbenjárok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2002. április 25.
„Drága gyermekek! Örüljetek velem együtt ennek a tavasznak, amikor ébredezik az egész természet és a szívetek változásra vágyik. Gyermekeim, nyíljatok meg és imádkozzatok! Ne feledjétek, hogy veletek vagyok, és a Fiamhoz szeretnélek vezetni benneteket, hogy Ő megajándékozzon benneteket őszinte szeretettel Isten iránt és mindaz iránt, ami Tőle származik. Nyíljatok meg az imádságban, és szívetek megtérését kérjétek Istentől, a többit Ő látja, és gondoskodik róla. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2003. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Az elmúlt nagyböjt alatt megértettétek, hogy milyen kicsik vagytok és hogy mennyire kicsi a hitetek. Gyermekeim, ma újra döntsetek Isten mellett, hogy bennetek és általatok változtassa meg az emberek szívét, de a ti szíveteket is. Legyetek a Föltámadt Jézus örömteli hordozói ebben a békétlen világban, amely vágyakozik Istenre és mindarra, ami Tőle származik. Veletek vagyok gyermekeim, és különleges szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

 

2004. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy még inkább alázatban és szeretetben éljétek meg üzeneteimet, hogy a Szentlélek betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Csak így lehettek a béke és a megbocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

2005. április 25.
„Drága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családjaitokban. Az imádság és a Szentírás olvasása által áradjon ki családjaitokban a Szentlélek, aki meg fog újítani benneteket. Így váltok családotokban a hit tanítóivá. Az imával és a szeretetetek által a világ jobb útra fog térni és a szeretet meghódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2006. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyen nagyobb bizalmatok bennem, és Fiamban. Halála és Feltámadása által győzedelmeskedett, és arra hív benneteket, hogy általam részese legyetek örömének. Nem látjátok Istent, gyermekeim, de amikor imádkoztok, érezni fogjátok a közelségét. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2007. április 2.
Drága gyermekek! Ne legyetek keményszívűek az Isteni Irgalmasság felé, amely oly hosszú időn át áradt rátok. Az imádságnak ebben a különleges idejében, engedjétek meg, hogy átformáljam szíveteket, s így segítségemre legyetek abban, hogy Fiam minden szívben feltámadjon, és Szívem győzedelmeskedjen. Köszönöm nektek!
 
Majd hozzátette: „Pásztoraitoknak szükségük van imáitokra.”
 
 
 
2007. április 25.
“Drága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Nyissátok meg szíveteket. Ez az idő, amíg veletek vagyok, a kegyelem ideje; használjátok ki. Mondjátok: „Ez az idő a lelkemért van”. Veletek vagyok, és határtalan szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

Nagyfalu 2005-2006

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. április 1- 2- 3.

 
2. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Áprilisban: az Irgalmas Szívű Jézus szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni, és tovább adni. Engesztelünk azokért, akik haragudnak: Istenre, az emberekre, önmagukra, a világra,… Legyen a röpimánk : “Add Uram, ahol harag van, oda én megbocsátást vigyek!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Isten ajándékának tekinted-e a megfogamzott és megszületett gyermekeket? Az öröm befogadója, hordozója és továbbadója vagy-e? Életedben a főhelyet Jézus Krisztus foglalja el? Konkrétan szereted-e azokat, akik közeledben élnek? Életed fő feladata-e a mennyei Atya megörvendeztetése? Valóban Szűz Mária illatozó virága vagy-e?
A mennyei Atya határtalan szeretetében hiszel-e? Szoktad-e időnként mondani: Szeretlek Atyám! Szeretlek Jézusom! Szeretlek Szűzanyám!… Kötelességből vagy belső vágyból áldozol-e? Sikerült-e szeretettel fordulni mindenki felé?
II. Nagyfalu – jelen
Jézus üzenete 2005 április elsőpéntekén:
Irgalmas, Feltámadt, Megdicsőült Jézusunk!
A Hiszek egy…-ben azt imádkozzuk: “Hiszem a test feltámadását!” Engedd meg, hogy ma, feltegyünk néhány kérdést a feltámadással kapcsolatosan!
* Van-e jövendölés a test föltámadásáról? “Bontsátok le ezt a templomot és Én harmadnapra felépítem azt! Én ezt a halálommal és feltámadásommal kapcsolatosan jövendöltem.”
* Van-e tanú a feltámadásodról? “Igen: Mária, az Édesanyám; Mária Magdolna; a jámbor asszonyok; az apostolok; az angyalok…és sokan mások”.
* Mi az oka a Te feltámadásodnak? “Akik éltek, már ne önmagatoknak éljetek, hanem Értem, aki értetek meghaltam és feltámadtam”.
* Az Ószövetségben hisz-e valaki a test feltámadásában? “Jób mondta: Tudom hogy Megváltóm él és a végső napon felkelek a földről és ismét körülvesz a bőr és ’saját testemben’ látom meg Istenemet.”
* Kiket fogsz feltámasztani? “Mindenkit, kivétel nélkül. Akik jót cselekedtek, azok az örök életre, akik rosszat tettek, azok az ítéletre fognak feltámadni!”
* Hogyan lesz a feltámadás? “Hirtelenül, egy szempillantás alatt. Én átalakítom a ti gyarló testeteket, hogy az Én dicsőséges Testemhez hasonló legyen”.
* Milyenek lesznek, akik fel fognak támadni? “Épek, fogyatékosság nélküliek, halhatatlanok, gyorsak lesztek és mint Én is bármin át tudtok hatolni, semmi akadály nem lesz számotokra. Akkor, majd nem házas életet fogtok élni, hanem csak lelki életet, mint Isten angyalai. Ragyogni fogtok, mint a Nap, a Hold és a csillagok”
* Mikor lesz a test feltámadása? “A világ végén, az utolsó napon!”
* Ki által fogunk feltámadni? “A bennetek lakó Szentlélek által.”
* Van-e hatalmad a feltámasztáshoz? “Igen! Én bebizonyítottam: Jaírus leányán, a naimi ifjún, Lázáron, az egyik barátomon és a saját feltámadásommal.”
* Miért támasztod fel a testünket? “Ezzel is megmutatom igazságosságomat, nemcsak a lelketeket, de a testeteket is a legnagyobb boldogságban akarom részesíteni! Én nemcsak a lelketeket, de a testeteket is megváltottam.”
* Mire való a hit a test feltámadásában? “Saját testeteket és mások testét is a Szentlélek templomaként kezeljétek, ne bűnbarlangként. Ez megvigasztal benneteket saját halálotok és szeretteitek elvesztése esetén. Ez megerősít benneteket abban, hogy lelketeket, de testeteket is, csak a jóra használjátok.”
Feltámadt Jézusom! Én hiszek a test feltámadásában! Köszönöm, hogy a világ végén fel fogod támasztani az én testemet is az örök életre. ”
Szűz Mária üzenete 2005 április elsőszombatján:
“Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek ide, a Szentháromság hegyére. Tudom, most mindenki azt várja, hogy beszéljek a Szent Pápáról, aki most a Karomban van. Elsőpénteken, Jézus Szent Szívének és Szent Vérének ünnepén, II. János-Pál pápa az Égben volt Szent Fiamnál. Én, azt kértem Szent Fiamtól, hogy engedje még vissza a Földre, az Én Karomba, elsőszombaton, mivel Szeplőtelen Szívemnek is szentelte magát és azért, hogy (Őt, lelkületét nektek tudjam átadni) utatokat ezáltal is meg tudja pecsételni.
Most, még arról szeretnék nektek beszélni, amit II. János-Pál pápa elvállalt. Pápasága elején, amikor a Szent Péter téren meglőtték, Én mentettem meg az Ő életét. A Karomba esett össze. Visszakapva az életét, újra Jézus Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek szentelte magát. Akkor kapott egy feladatot az Égiektől, hogy megismertesse: a mennyei Atyát, Szent Fiamat, a Szentlelket, a teljes Szentháromságot az egész Földön.
Ő elvitte az Örömhírt az egész világba. Elment minden vallásúhoz, minden nemzetiségűhöz, azért, hogy bocsánatot kérjen tőlük és kérje őket, hogy ők is bocsássanak meg egymásnak.
Szent Fiammal együtt, az volt a kérésünk, hogy II. János-Pál pápa sokat dolgozzon azért, hogy együtt legyen a Húsvét megünneplése. Mivel sokan nem hallgattak Rá, hogy a két nagy vallás valóban kibéküljön egymással, egységre jutva a Húsvét megünneplésében, ezután a mennyei Atya személyes figyelmeztetésére számíthatnak.
Miközben a Pápát a Karomban tartom, azt is el kell mondjam nektek, hogy ezt a helyet is, a Szentháromság hegyét, II. János-Pál pápa imájára választottam ki. Ez a hely, Isten tulajdona, ahol minden ember otthon érezheti magát.
1987-ben, ‘Mária évében’, a Pápa imádságára adta meg a mennyei Atya, többek között, ennek a ‘két személynek’, azt a feladatot, hogy imádkozzanak sokat az egységért és egységre vezessék a rájuk bízottakat. Tudnotok kell, ezt a közösséget “Mi Ketten” vezetjük, Szent Fiammal, kiválasztott eszközeinken keresztül.
Az elkövetkezendő időben, olyan történéseknek lesztek tanúi, amit soha nem hallottatok és soha nem láttatok. Bármi is jön, ti ne féljetek, ti mindig kövessétek II. János-Pál pápa irányvonalát, amelyet az egész világon hirdetett.
II. János-Pál pápa, most, ameddig él, szenvedésének minden pillanatában, de halála után is nagyon sok lelket ment meg az örök életre. Ő az utolsó időknek az egyik “Legnagyobb Szentje”, mert egységre akarta vezetni, nemcsak a különböző vallásúakat, hanem az egész világot, Jézus akarata szerint.
Ne féljetek senkitől és semmitől, akkor se, ha a következő pápa más irányzatot mutat. Én, aki a Remény Anyja vagyok, Szent Fiammal mellettetek állunk. Ti mindig maradjatok meg II. János-Pál pápa lelkületében és legyetek hűek Hozzá, ha kell, életetek árán is. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
A mennyei Atya üzenete 2005 április elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Kövessétek II. János-Pál pápa lelkületét!
* Csak a szeretet vezessen benneteket, mint Szent János apostolt!
* Éljétek meg Szent Pál apostollal: ?minden bajom között túlárad bennem az öröm’.
* Legyen a Pápa jelmondata a tiétek is: ‘Egészen a Tied vagyok Szűzanyám!’ Ajánljátok fel önmagatokat, családotokat, közösségeteket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Talán véletlen volt az, hogy a Pápa 2005. április 2-án, elsőszombaton, a Szűzanya napján halt meg?
* Legyetek megbocsátóak és alázatos lélekkel tanuljatok meg bocsánatot kérni!
* Éljetek annak a tudatában: Istenért, az emberekért érdemes jónak lenni!
* Imádkozzatok és dolgozzatok sokat saját lelketek és mások lelke megmentése érdekében.
* Legyen bátorságotok megvalósítani azt az “Égi Tervet”, amit már születésetek előtt elgondoltam rólatok.
* Álljatok ki halálotok árán is a Szentírás, az Egyház igazi tanítása mellett.
* Hit és erkölcs dolgában ti is legyetek példaképek és tévedhetetlenek.
* Legyen erőtök az “árral szemben úszni”, valódi, élő keresztényként.
* Legyetek olyan “atyák”, akik alázatosan szolgálnak és nem uralkodva atyáskodnak.
* Legyen a csendben, halló fületek a Szentlélek sugallatainak a meghallására és határozott követésére.
* Kérjétek kilencedben a Szent Pápa közbenjárását ügyeitekben. Ne érte, hanem Hozzá imádkozzatok!
* Éljetek olyan egyszerűen és nagyszerűen, hogy elköltözésetek után “maradandó fényt” hagyjatok magatok után.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Elmentem egy katolikus templomba, mert tudtam, hogy nyitva van egész nap. A templom üres volt. Leültem a székre, közel az Oltárhoz. Néztem a kis piros égőt, ami az Oltáriszentség előtt égett és nagyon megvigasztalódtam.
Elmondtam, ami a szívemben volt és úgy éreztem Isten meghallgat engem, akkor is, ha én más vallású vagyok. Megkönnyebbülve mentem haza, mert a lelkemben megkaptam a választ.
Eljött a nap amikor elsőáldozó lettem. Amikor a Fehér Szent Ostyában először vettem magamhoz az Úr Jézus Szent Testét, szívem olyan erősen dobogott, féltem, hogy megszakad az örömtől. Akkor már tudtam, hogy: ‘Ő az Örömöm Titka!’ Megígértem az Úr Jézusnak, hogy hűséges gyermeke leszek és soha többé nem akarom Őt a bűneimmel megbántani. Ezen az úton megtaláltam a lelki békét és a maradandó örömöt.”
(Részletek B.M. Éva : Örömöm titka c. könyvéből 22,28 old.)
III. Nagyfalu – előretekintés.
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára fogunk imádkozni, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben tudjunk élni! Azokért engesztelünk, akik a nemiséget bűnös és helytelen formában élik meg.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Amíg nem kapod kézbe az új tanítást, addig elmélkedd és éldd a régit!!!

Áprilisi házi feladat:
“IRGALMAS SZÍVŰ JÉZUSOM, SEGÍTS, HOGY MEGBOCSÁTÁSAIMMAL ÉS BOCSÁNATKÉRÉSEIMMEL MEGÖRVENDEZTESSEM A MENNYEI ATYÁT!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. április 1-2, 7.

 
14. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Áprilisban: a Szentírásból Szent János evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!”
Közös imaszándék: II. János Pál pápa (+ 2005. április 2.) közbenjárását kérjük azért, hogy a hierarchikus és a karizmatikus személyek jól éljék meg Jézus Irgalmas lelkületét!
Konkrét feladatunk: megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket és bocsánatot kérünk azoktól, akiket mi bántottunk meg!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Meghallod-e és megteszed-e Isten Szavát? Hálás vagy-e Isten tisztító kegyelméért? Ha most a kegyelmi idő véget érne, felkészült állapotban találna-e Jézus? Keresed-e és teszed-e Isten reád vonatkozó Akaratát? Félelemmel vagy örömmel várod-e mindazt, ami rövidesen bekövetkezik? Bízol-e Jézus és Mária oltalmában? Megbánva, meggyónva bűneidet, lezártad-e végleg a múltadat? Naponta: Jézus és Mária Szívébe helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Elhiszed-e azt, hogy az engesztelő közösségben a Béke Királya és Királynője vezetnek téged? Boldogságod érdekében ellenállsz-e a Kísértőnek? Számodra Isten útja egyirányú út-e?
Családodban, munkahelyeden,… a béke eszköze vagy?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. április elsőpéntekén
Nagyböjtben vagyunk. Érdemes jobban odafigyelni az Úr Jézus szenvedésére. Közel vagyunk ahhoz az időhöz, amikor sok mindent meg fogunk érteni, Isten szent kegyelme által, különösen az Úr Jézus szenvedésének misztériumát (titkát).
Az Úr Jézus, a Szentlélek által, a következőket hozta a tudomásomra: “Tanítsátok meg az embereket szívvel imádkozni! Tudnotok kell: az imára nem Nekem, hanem nektek van szükségetek. Az imában kinyílik a szívetek Felém és ti ezáltal meglátjátok azokat a bűnöket, a lelketekben, amelyeket át kell adjatok Nekem a bűnbánatban. Ha engeditek, megtisztítom a szíveteket és azután be tudjátok fogadni, amit Én akarok adni nektek. Megtisztulva, meg fogjátok tapasztalni azt a lelki örömet és nyugalmat, amit cserébe adok megbánt bűneitekért. Amíg a szívetek tele van világias vágyakkal, addig, abban nincs helye az Én égi Ajándékaimnak. Egy nap se felejtsétek el, ti, az Örökkévalóság Gyermekei vagytok! Örökre szól az Öröm és Boldogság, amit csak Én adhatok meg nektek, ha ezt ti is akarjátok. A ti áldozatotok nélkül ezt nem tudom megadni nektek.
Én példát adtam nektek az áldozatvállalásban, amíg éltem a Földön. Világosan megmondtam apostolaimnak és most nektek is: aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen Engem’. Én nem ígértem sem nekik, sem nektek gondtalan és szenvedés mentes életet itt a Földön. A szenvedés elfogadása és felajánlása, bűneitekért és mások bűneiért, lelkeket mentő érték a mennyei Atya előtt. Eddig nem tapasztalt kegyelmeket tartogatok azok számára, akik kitartanak Mellettem a szenvedésben is. Arra kérlek benneteket, hogy döntsetek, valójában kihez is akartok tartozni.
Ellenfelem, a Gonosz, evilági, mulandó boldogságra hív meg benneteket. Ő, azokat, akik hallgatnak rá, az örök kárhozatra akarja taszítani. Az Örök Boldogságotokat, amire vágytok és amire lettetek teremtve, csak Én tudom megadni nektek, azzal a feltétellel, ha követtek Engem, a keskeny és nehéz úton. Az áldozatos keresztút, a biztos út számotokra, ami a Mennybe visz. Visszajövetelem előtt, az idő nagyon rövid! Jó Atyám, azért engedi meg az életetekben a szenvedéseket, hogy végre felkiáltson a szívetek Utánam: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ ”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. április elsőszombatján
Az elmúlt héten a Szűzanya a következőket mondta nekem: “Felfedem előtted Szeplőtelen Szívem titkát. Írd le, könyved harmadik kötetében, amit ezzel kapcsolatban mondok neked. Az embereknek jobban meg kell ismerniük Szent Fiam Irgalmas Szívét és az Én Szeplőtelen Szívemet. Egy imádságot adtam nektek, amelyet, ha elvégeztek a Szentháromság hegy három pontján (a helyszínen vagy lelkileg kapcsolódva a három ponthoz), körmenetben, elmélkedve, sok kérdésetekre megkapjátok a választ, a körülményeiteken keresztül. Ezen ima által, jobban megismeritek Szeplőtelen Szívem lényegét. A mennyei Atya, Jézusra és Rám bízta az emberiség megtérését, a bűnbánat és bocsánatkérés által.
Jelenleg, sokan gondolkodnak azon hová menjenek, mit egyenek a nehéz időkben, hogy megmentsék az életüket. Ne ez legyen a gondotok, mert ez szorongást és félelmet okoz nektek. A lelketek legyen a legfontosabb! Tiszta lélekkel mindent meg fogtok érteni: mit kell tegyetek, hogy átvészeljétek a nehéz időket. Az emberiség most nagy tisztulás alatt van. Az egész világ meg kell tisztuljon minden hamisságtól és bűntől, hogy megállhasson Isten Színe előtt. Abba az időbe léptetek, amikor szét kell váljon a konkoly a búzától, a jó a rossztól. Most kiáltson Istenhez a lelketek: ?Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ Ha így tesztek, két Karomba veszlek titeket, és Szent Fiamhoz viszlek, hogy Irgalmas Szívén bocsánatra, békére és védelemre találjatok. Megáldalak titeket a bűnbánó lelkülettel!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. április elsővasárnapján
Ma is szeretnénk megörvendeztetni a mennyei Atyát, mi, engesztelő gyermekei.
Ő a következőket hozta a tudomásomra: “Örülök annak, hogy olyan gyermekeimmel is megismertettek Engem, akik eddig távol voltak Tőlem. Azt is látom, hogy sok engesztelő gyermekem viszi a keresztjét Irántam való szeretetből a bűnösök megtéréséért. Örülök, hogy még vannak olyan gyermekeim, akiknek a szívükben élő hit van. Ilyeneké a Mennyek Országa! Ők, már a Földön is, különleges módon, számíthatnak az Én atyai segítségemre. Ne szomorkodjatok, amiatt, ha próbára teszlek benneteket. Ezáltal igazultok meg! Gyakran gondoljatok arra, Engem megörvendeztetni a legnagyobb dolog ezen a világon. Legyetek és maradjatok tovább is az Én kedves gyermekeim, akikre való tekintettel sok büntetést engedek el, ami a világra méltán várna. Vegyétek észre, már eddig is több rátok váró nagy szenvedéstől megóvtalak és ezután is meg foglak védeni benneteket. Az embereknek vissza kell térniük Hozzám, hogy boldoggá tehessem őket! Bőséges atyai áldásomat adom rátok!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében
T. Birman József a nevem. A gyulafehérvári egyházmegyében vagyok lelkész. Az erdélyi katolikus Karizmatikus Megújulás és a Máriás papi Mozgalom lelkipásztori felelőse vagyok.
Mennyei Atyám, hálát adok Neked ezért a mai napért, pappászentelésem 39. évfordulójáért, amelyet ezen a szent helyen, Nagyfaluban ünnepelhetek meg.
Drága, jó Testvéreim! Nem tudom elmondani meghatódottság nélkül azt, hogy az Úr egész életemben csodálatosan vezetett. Mindig törekedtem arra, hogy jó pap legyek. Ennek ellenére az Úr sok mindent megengedett az életemben, eséseket is, amelyekből újra és újra magához emelt. Úgy érzem, hogy a Szűzanyának kedves fia vagyok. Nagyon sok életfordulóm Mária ünnepre esik. Születésnapom október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén volt. A teológián sok rózsafüzért készítettem és imádkoztam is a rózsafüzért. 1967-ben szentelt pappá Márton Áron püspök Úr (+1981-IX-29) és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mutattam be az első szentmisét.
Ezek az események meghatározóak voltak számomra a Szűzanya tiszteletében. Egész papi életemben kerestem Szűz Mária jelenéseinek helyeit és üzeneteit. Így ismertem meg: Lourdest, Fatimát, Garabandált, Medjugorjét… Többször is voltam Medjugorjéban. A szőkefalvi jelenéseknek és Szűz Mária üzeneteinek is nagy fontosságuk volt és van az életünkben. Nagy figyelmeztetés számunkra, hogy ott már befejeződtek az üzenetek.
Én hiszem azt, hogy minden nap közelebb vagyunk az Úr Jézus második eljöveteléhez. 2003-ban került a kezembe az első érsemjéni üzenet. Elolvasva azt mondtam: ez kell nekem!!! Ebben az üzenetben olvastam, hogy Isten miként készít fel bennünket a Vele való Nagy Találkozásra: a lelkünk, legyen állandóan készen; necsak magunkért, hanem másokért is imádkozzunk és engeszteljünk. Sajnos Érsemjénbe nem jutottam el csak Nagyfaluba. Az Úr minden alkalommal hív. A Szűzanya elvárja tőlem, hogy minél több emberrel ismertessem a Nagyfaluban történő eseményeket, üzeneteket. A Szűzanyára hallgatva egyre többen engesztelünk, hogy Isten Irgalmát leesdjük a még hátralévő rövid időben.
Én hiszem azt, hogy Jézus Öt Szent Sebét engesztelve és a Szűzanya által, óriási kegyelmeket tudunk kiesdeni. A Szűzanya által ismertem meg a Karizmatikus Megújulási Mozgalmat is. Számomra az igazi megújulás 1998-ban következett be, háromnapos lelkigyakorlat után. Ekkor elvégeztem egy olyan életgyónást, amelyet végig sírtam. A lelki testvéreim imádkoztak értem, kérték a Szentlélek teljes kiáradását az életemre. Elmondhatom: attól kezdve, más ember, más pap lettem. Azóta új emberként, új szívvel és lélekkel teljesen Isten szolgálatába álltam. Isten az első helyre került az életemben!!! Én mindig örömmel jövök Nagyfaluba, elhiszem mindazt, amit az Égiek üzennek és tovább is adom a tanításokat. Ma, még szól hozzánk az Úr, de nem tudjuk meddig! Ezért engeszteljünk, imádkozzunk, hogy Isten bőséges áldásában, irgalmában részesüljünk!!!
Jelmondatom: “Már csak rövid, nagyon rövid az idő, azután eljön az Eljövendő és nem késik. Az igaz ember a hitből él!” Zsid.10,37
 
F. Adelának hívnak, 38 éves vagyok, három gyermekünk van. Mérnöki végzetséggel közhivatalban dolgozom. Vâlcea megyében egy szegény családban születtem, amelyért hálás vagyok. A szüleimnél megtanultam: imádkozni, templomba járni, az ünnepeket és a papokat tisztelni.
Hogyan éltem mint iskolás és egyetemista? Én itt a Földön éltem az életemet, Isten pedig valahol ott fenn volt. Problémáimban imádkoztam. A Szűzanya iránt, aki mindig mellettem volt, mély tiszteletet éreztem.
Házasságkötés után is imádkoztam, templomba jártam, de nem rendszeresen. 1995. és 2001. között, fiatalon és váratlanul öt nagyon kedves személyt veszítettem el. Az ő haláluk engem nagyon megérintett és megrendített. Ekkor felébredt a lelkiismeretem! Ezután kérdéseket tettem fel: Honnan jöttem? Hová jutok a halálom után? Elindultam a keresés útján. Féltem megengedni Istennek, hogy Ő legyen az életem központja. Az Úr Jézus a lelkem kapujánál állt és várta, hogy beengedjem.
Amikor eljutottam Érsemjénbe, 2001. júliusában, arra a helyre, amelyet a lelkem keresett, ott a szívem ajtója kinyilt Jézus előtt, a Szűzanya segítségével. 2001. októberében, Isten Akarata, a közösség mellett döntöttem, amely megváltoztatta az életemet. Megértettem: Isten nem tartozik egy valláshoz, egy nemzethez. A Szeretet Istene minden embernek az Istene.
Legnagyobb örömöm: a családommal együtt, egységben megyünk előre Isten keskeny útján. Az engesztelő közösségben sok mindent megtanultam. A lelkivezetőimtől megtanultam: a szeretetet, az áldozatvállalást, az engedelmességet…
Én hiszem azt, hogy a lelki szüleim karizmája és a tanítása Istentől van. Az elsőszombatokon megtanultam: dicsőíteni az Istent; mindenért hálásnak lenni; szívvel imádkozni; hinni az ima erejében; megbocsájtani az ellenségeimnek; komolyan böjtölni; a szenvedést elfogadni és felajánlani; kimondani: legyen meg Isten Szent Akarata; a türelmet önmagamhoz és másokhoz; az embereket úgy szeretni, ahogy vannak; együtt imádkozni a családommal; …
Ezen az úton a lelkünk tele lett: örömmel, békével és szeretettel! Számomra a lelki közösség: a lelki családom, az Égiek csodálatos ajándéka! A munkahelyemen Jézust látom a legkisebb és a legnagyobb emberben is. A Szentháromság hegyen: érzem, hogy szárnyalok Isten felé; ott leszáll a Mennyország a Földre; a Szűzanya a karjában ringat. Hiszek a Szentírás minden Szavában. A Szentmisén úgy veszek részt, mintha az utolsó lenne. Az Úr Jézus, a szentáldozásban örömmel tölt el. Jézus számomra: ‘az Út, az Igazság és az Élet’! Hiszem, hogy a Szűzanya leánya vagyok, aki az ölében tart. Lelkemben, hatalmas vágy van, hogy egységben éljek: a Szentháromsággal, a Szűzanyával, az Angyalokkal és a Szentekkel. Napi eledelem, hogy keressem és megtegyem a mennyei Atya Szent Akaratát!
Jelmondatom: “Áldja az én lelkem az Urat!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés, májusra.
Az édesanyákért és édesapákért fogunk imádkozni, hogy legyen bátorságuk Szűz Mária és Szent József példája szerint élni!
Élő szüleinket gyakrabban látogassuk meg, segítve őket. Elhunyt szüleinknek a sírját, imádkozva tegyük rendbe.
A Szentírásból az Apostolok Cselekedeteit olvassuk és éljük!
Közösségünk jókívánsága: Húsvétkor, az ünnep előtt és után is, a Feltámadt Krisztus éljen mindannyiunkban!!!
(Nagyfaluban, az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Márciusi házi feladat:
“JÉZUS, DÁVID FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM, SZEGÉNY BŰNÖSÖN!!!”

Életige -2000

Életige 1997. ÁPRILIS

“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

(Jn 10,11)
A pásztor alakja népszerû volt Jézus hallgatóinak körében. Egyrészt, mert hozzátartozott kultúrájukhoz, mindennapi életükhöz; másrészt, mert a próféták a messiás szimbólumát látták benne. Az ígért Megváltó – azonkívül, hogy király – egyben pásztor és vezetõ is.
S mi jellemzi viselkedését?
Abban a példabeszédben, mely János evangéliuma tizedik fejezetének fõ témája, Jézus háromszor is használja az “életét adja” kifejezést, mintegy hangsúlyozván az igazi pásztornak azt a tulajdonságát, mely alapja és szintézise az összes többinek; vagyis hogy kész életét áldozni juhaiért.
“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”
Jézus nyíltan beszél magáról: “Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért (Jn 15,13)… és mindvégig kész is erre az áldozatra.
Az Õ szeretete ajándékozó szeretet, mely valóban kész feláldozni, odaajándékozni életét.
Ahhoz tehát, hogy úgy szeressünk, mint Jézus, nem elég csak bizonyos mértékig megérteni a többieket; nem elég, ha érdeklõdünk egy kicsit fájdalmaikról s valamiképpen megpróbálunk könnyíteni terheiken.
“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”
Akkor hát hogyan váltsuk életre ezt az Igét?
Isten tõlünk is (legalább a szándékot és az elhatározást illetõen) olyan szeretetet, olyan tetteket kér, melynek mértéke az Õ szeretete. Mindazt, amit pillanatról pillanatra teszünk azért, hogy megmutassuk iránta való konkrét szeretetünket, ennek az akaratnak, ennek az elhatározásnak kell áthatnia.
Csak egy ilyen szeretetet nevezhetünk keresztény szeretetnek: mely nem csak valamiféle szeretet; nem egy máz csupán, hanem olyan szeretet, mely kockára teszi az életét is.
Mindannyiszor, amikor találkozunk egy felebarátunkkal, amikor telefonon beszélünk vele, levelet írunk neki vagy valamilyen hétköznapi munkát végzünk azért, hogy szolgáljuk õt, próbáljuk meg feltenni magunknak a kérdést: kész vagyok az életemet adni érte? Ha így teszünk, keresztény életünkben egy minõségi ugrás, egy nagy minõségi ugrás fog bekövetkezni.
És látni fogjuk, hogy sok – a föld különbözõ pontjain élõ – férfi és nõ csatlakozik majd Jézushoz, mert vonzza õket az Õ hangja.

 

ÉLETIGE 1999. ÁPRILIS

AZ ÉG KAPUJA

“Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelõt talál.” (Jn 10,9)
Akik hallgatták Jézust, azokhoz közel állt a kapu hasonlata, mivel már az Ószövetség is többször használta: például Jákob álmának leírásakor, vagy az Isten elõtt oly kedves Jeruzsálem õsi kapuit említve.
Jézus azonban fõként a 118. zsoltár versének szavait érzi magáénak, melyeket egészen új, teljesebb tartalommal ruház fel: “Ez az Úrhoz vezetõ kapu, az igazak ezen mennek át”. Õ az üdvösség kapuja, mely az isteni javakat bõségesen termõ legelõkre vezet. Õ az egyetlen közvetítõ, s az emberek általa nyernek bebocsátást az Atyához. “Õ az Atya kapuja – mondja Antiochiai Szent Ignác – melyen Ábrahám, Izsák, Jákob, a próféták, az apostolok és az egyház áthalad” .
“Én vagyok a kapu…”
Igen, a kapu-hasonlat visszhangra talált a zsidók szívében, akik – átlépve a Szent Város és a Templom kapuját – az egység és a béke légkörét tapasztalták, prófétáik pedig feltárták elõttük az Új Jeruzsálem látomását is, melynek kapuja nyitott minden nemzet felé.
Jézus az isteni ígéretek beteljesítõjeként jelenik meg, aki választ ad annak a népnek a várakozására, melynek történelmét megpecsételte az Istennel kötött szövetség, amit Isten soha nem von vissza.
A kapu szó jelentését még inkább megmagyarázza egy másik hasonló kép, amit Jézus használ: “Én vagyok az út, (…) Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” . Tehát Õ valóban út, kitárt kapu az Atya felé: magához Istenhez vezet.
“Én vagyok a kapu…”
De milyen konkrét jelentése van életünkben ennek az igének?
Sokféle következtetést vonhatunk le az Evangélium különbözõ szakaszaiból, melyek hasonló gondolatot fejeznek ki, mint a Jánostól vett idézet, de mi most a “szûk kapuról” szóló részre hivatkozunk. Ez az, amin be kell mennünk, ha el akarunk jutni az életre.
Miért éppen ezt választottuk? Mert talán ez áll legközelebb ahhoz az igazsághoz, amit Jézus mond önmagáról, és ez világít rá leginkább arra, hogy mit kell tennünk.
S hogy mikor válik Jézus a Szentháromság felé teljesen nyitott, kitárt kapuvá? Akkor, amikor úgy tûnik, hogy az Ég kapuja bezárult elõtte; ezáltal lesz Õ az Ég kapuja mindannyiunk számára.
Az elhagyott Jézus a kapu, mely tökéletes közösséget teremt Isten és az emberiség között: azzal, hogy semmivé válik, egyesíti Isten fiait az Atyával. Õ az az ûr (az az ajtónyílás), mely által az ember kapcsolatba kerül Istennel és Isten az emberrel.
Õ tehát a szûk kapu, mely ugyanakkor kitárt kapu is; és ez az, amit megtapasztalhatunk.
“Én vagyok a kapu…”
Jézus, elhagyatottságában, az Atyához vezetõ úttá vált számunkra.
Õ már megtette a maga részét. De ha ki akarjuk használni ezt a hatalmas kegyelmet, mindannyiunknak hozzá kell tennünk a magunk kicsiny részét, mely abból áll, hogy odalépünk ehhez az ajtóhoz és átmegyünk rajta.
Hogyan?
Amikor ránk tör a csalódottság érzése; amikor valamilyen megrázkódtatás ér, legyen az valamilyen szerencsétlenség vagy egy váratlan betegség, mindig gondoljunk Jézus fájdalmára; Jézuséra, akiben megtestesült mindez és még ezer meg ezer más szenvedés is.
Igen, Õ jelen van mindabban, aminek fájdalom íze van. Minden szenvedésünk az Õ egy-egy arca.
Törekedjünk tehát felismerni Jézust minden aggodalomban, az élet megpróbáltatásaiban, minden sötétségben, saját tragédiánkban és másokéban, a körülöttünk élõ emberiség gyötrelmeiben. Õ az, mivel magára vette mindegyiket. Elég, ha hittel ezt mondjuk neki: “Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem”; elég, ha teszünk valami konkrétat azért, hogy enyhítsük szenvedéseit a szegényekben, a boldogtalanokban, hogy átmenjünk a kapun és rátaláljunk egy eddig nem ismert örömre, s felfedezzük az élet új teljességét.
Chiara Lubich

ÉLETIGE 2000 ÁPRILIS

 

A KERESZTREFESZÍTETT- FÖLTÁMADOTT

“Én pedig, ha fölmagasztalnak a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok” (Jn 12,32).
Elragadó Jézusnak ez az Igéje. Benne van a kereszténység kulcsa. Közel volt a zsidók húsvétja, és a Jeruzsálembe érkezett zarándokok tömegében volt néhány görög, akik kérték, hogy “láthassák Jézust”. A tanítványok elmondják ezt Jézusnak, és Õ, közelgõ haláláról beszélve válaszol nekik. Majd hozzáfûzi, hogy halála ahelyett, hogy a tanítványok szétszóródását okozná – amint megeshetett volna –, “mindenkit” magához fog vonzani. Nemcsak övéi, hanem bárki, zsidó vagy görög hinni fog benne; mindenki, fajra, társadalmi helyzetre, nemre való tekintet nélkül.
Jézus üdvözítõ mûve ugyanis egyetemes érvényû – a görögök jelenléte épp ennek az egyetemességnek a jele.
“Én pedig, ha fölmagasztalnak a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok”
Mit jelent, hogy “fölmagasztalnak a földrõl”?
Ez a kifejezés János evangélista számára egyszerre jelenti a “keresztre való fölemelést” és a “megdicsõülést”. János ugyanis Krisztus szenvedésében és halálában Isten emberiség iránti szeretetének megnyilvánulását látja. De ez a szeretet annyira hatalmas, hogy kiérdemli a föltámadást, és azt eredményezi, hogy mindenki Jézushoz vonzódik. A fölmagasztalt Krisztus körül jön létre Isten új népének egysége.
Nem lehet többé elválasztani a keresztet a dicsõségtõl, nem lehet elválasztani a Keresztrefeszítettet a Föltámadottól. Isten egyazon misztériumának – aki a Szeretet – két kifejezõdése ez.
És ez a Szeretet vonz. A Keresztrefeszített-Föltámadott az ember szívében mély és személyes vonzást fejt ki. Egyrészt e vonzás által Jézus meghívja övéit, hogy megosszák vele dicsõségét, másrészt rámutat, hogy mindenkit úgy szeressenek, mint õ, az élet odaadásáig.
“Én pedig, ha fölmagasztalnak a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok”
Hogyan éljük ezt az Igét? Hogyan válaszoljunk egy ekkora szeretetre? Ha Jézus mindenkiért meghalt, akkor mindenki jelölt arra, hogy kövesse Õt. Sõt, még többrõl van szó: mindenki jelölt arra, hogy másik Jézus legyen. Ezért minden emberre ilyen szemmel nézzünk, vagyis a szeretetnek azzal a tekintetével, amely túlmegy minden látszaton.
Legyenek azok keresztények, mohamedánok, buddhisták, vagy más meggyõzõdésûek, mindenkit szeretnünk kell! Olyan szeretetrõl van szó, mely kész az életét adni. És ha nem is kérik tõlünk, hogy fizikai életünket adjuk, azt gyakran kérik, hogy haljunk meg önszeretetünknek.
Amikor “fölemeljük” a keresztre énünket, amikor meghalunk önmagunknak, hogy élni hagyjuk Krisztust, akkor mi is megláthatjuk Isten Országának kiterjedését.
Azt mondják, hogy a világ azé, aki szeret, és aki ennek jobban bizonyítékát adja. És ki szerette jobban Jézusnál? De így szerethetik azok is, akik megpróbálják utánozni õt azzal, hogy teljesen a felebarátnak adják magukat egy érdek nélküli és egyetemes szeretettel.
“Én pedig, ha fölmagasztalnak a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok”
Ebben a hónapban próbáljuk meg a szívünkben összegyûjteni és gyakorlattá váltani a Keresztrefeszített-Föltámadott felbecsülhetetlen tanítását. Ez majd fényt vet a fájdalom szerepére, ami elõtérbe kerülhet életünkben, és rámutat e fájdalom rendkívüli termékenységére.
Mindennapjainkban, amikor kisebb vagy nagyobb szenvedések érnek bennünket: kétely, kudarc, értetlenség, elmérgesedett kapcsolat, munkával összefüggõ nehézség, betegség, szerencsétlenség vagy aggodalmak, próbáljuk meg elfogadni ezeket, és fölajánlani Jézusnak, mint szeretetünk kifejezõdését.
Egyesítsük szenvedésünk csöppjét az õ szenvedésének tengerével, hogy így ez is sokak javára legyen. Miután fölajánlottuk, próbáljuk meg, hogy ne gondoljunk többet rá, hanem valósítsuk meg azt, amit Isten szeretne tõlünk ott, ahol vagyunk: a családban, a gyárban, az irodában, az iskolában…, különösen arra törekedjünk, hogy szeressük a körülöttünk lévõket.
És mivel Jézus mindenkiért meghalt, és mindenkit meghívott követésére, oly módon tegyük ezt, hogy a mi szeretetünkben minél több ember találkozhasson Krisztus szeretetével. És akkor Õ lesz, aki magához vonz, úgy, hogy mi szeretjük egymást, és közben mindenki között kivirágzik az egyetemes testvériség.
Chiara Lubich

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]