2014. április archívum

2014. április 30. A SÁTÁN HALÁLT HOZÓ GYÜMÖLCSÖT KÍNÁLT FEL OROSZORSZÁGNAK

1988. január 5.

Amikor elolvastam azt a részt, ahol Oroszország holtan fekszik, újra keserves sírásra fakadtam.

Ne sírj Vassula, megmondtam, hogy feltámasztom.

Szeretem õt, Uram, részvétet érzek iránta, Uram. Szeretem.

Szeresd úgy, ahogy én szeretem õt, õ is az én leányom – a te nõvéred.

Uram, elmész hozzá és feltámasztod? Vajon visszatér-e Hozzád, Uram?

Elmegyek hozzá, feltámasztom és házamba viszem. Azt akarom, hogy minden gyermekem szeresse – szeretettel fogjuk õt körülvenni mindannyian.

Istenem, ugye azt mondtad, hogy folytatod január 4-ki üzenetedet?

Folytatom. Amikor földje terméketlensége miatt Oroszország a Sátán alattvalója lett, a Sátán halált hozó gyümölcsöt kínált fel neki, amelyet azok számára tartogat, akiket szeretek. Ez a gyümölcs fokozatosan öl. Minél többet esznek belõle, annál jobban kívánják. Lassan öl – halált hoz. Ezzel a gyümölccsel táplálta és ölte meg õt a Sátán. Úgy halt meg, hogy ezt a gyümölcsöt tartotta kezében. Vassula, bízzál bennem, fel fogom támasztani. Leányom, nyugodj meg, ne aggódj, engedd, hogy szabadon cselekedjek, és be fogom fejezni mûveimet.

Uram, azért aggódom, mert kérted, hogy áldjam meg garabandali gyermekeidet, és adjam tudtukra üzenetedet 1 , majd fogadalmamra emlékezve látogassam meg szeretett szolgádat, János Pált, mossam meg lábát, és súgjam fülébe szavaidat, amelyeket rám bíztál. Azután olvastassam el velük [az egyházi tekintélyviselõkkel], miképpen kezdjenek hozzá az egyesüléshez, kérjem meg õket, hogy ismerjék el Garabandalt, és értessem meg velük hogy Garabandal valóban Fatima folytatása, és mennyire megbántják a Szûzanyát, mert nem tisztelik garabandali jelenéseit, és ezzel Fatima tévedését ismétlik meg. Ó Uram, most meg Oroszország! És folyton tudtomra adod, hogy ezt az üzenetet át kell adnom szolgádnak, János Pálnak, én meg SEMMIT sem tettem meg ebbõl, Szavad súlya van rajtam és nehéz viselni…

Mondd meg most!

Azt akarom mondani, hogy egész egyedül… Bocsáss meg!

Vassula, veled együtt viselem, megosztom veled keresztemet. Vassula, megbocsátok . Tanúkat is adtam neked, akik ugyanazt a keresztet hordozzák – elfelejted, hogy én, az Úr vagyok az, aki mindezt megteszem, nem pedig te. Neked szeretned kell engem, és belõlem táplálkoznod. Jöjj, füledbe súgom szeretetemet. Örülj leányom, mert elérkezett az idõ. Úgy szeress, ahogyan én szeretlek. Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia vagyok, a Megváltó. Rajzold le jelemet!


1 ez megtörtént 1991-ben
2 Elszégyelltem magam, de mivel O az Igazság, arra kért, hogy fejezzem be mondatomat.

a

2014. április 29. MÉG MINDIG VÁROK HÚSVÉT DÁTUMAINAK EGYESÍTÉSÉRE!

MÉG MINDIG VÁROK HÚSVÉT DÁTUMAINAK EGYESÍTÉSÉRE!

 

1998. november- 30

Uram, engedd meg,
hogy utam végén, amelyet Te jelöltél ki számomra,
rátaláljak a megígért örömre.
Igazságos Atyám, taníts engem,
hogy igazságosság és bátorság legyen öltözetem!
Uram! Házadat lázadás rombolja szüntelen,
és még nyoma sincs húsvét dátumai egyeztetésének.
Nem igazán látható. Még nem…
Életemet zokogó fuvolává tetted
attól a pillanattól kezdve,
hogy Szíved szenvedésének tavába merítve
megkereszteltél engem.
Jól tudom, hogy maga az isteni hatalom
hívott meg engem,
és az élõ Védelmezõ ölelésében vagyok.
Õ fog gyõzni e Föld pora felett,
de én ébredésem után is testemben élek még.
Ó gondolataim Tolmácsa,
ne engedd, hogy hárfád, ahogy nevezel,
gyászdalokat zengjen,
nehogy bûnbe essek!
Bárcsak ne tenne szereteted
ily próbára többé, miként most megpróbálsz!

Leányom! Hagyd abba ezt a gyerekes beszédet! Szeretettel állok elõtted most is, és arra emlékeztetlek, hogy nem lehetsz társaságomban úgy, hogy ne részesednél szenvedésembõl, és arcvonásaid ne válnának hasonlóvá az enyéimhez! Ó, a mi bensõséges szövetségünkben és ölelésünkben megadtam neked szeretetem kenetét, hogy légy újabb feszületté, újabb rabszolgává, aki el lesz adva a világért. Ha én, ahogy helyesen mondod, belemerítettelek a szenvedés tavába, a Szívembe, vedd számba azt is, hogy mit hozott neked ez a keresztség, mily illatot, mily királyi ruházatot! Úgy bántam veled, ahogy választottaimmal bánok.

1Lásd, saját Fiamat, Jézus Krisztust adtam neked ruházatul!

És én, 2a kapu, amelyen az erényes lélek a mennybe jut, ünnepélyesen mondom neked: maradj olyan, mint a liliom, amelyet tiszta mirhaként csurgatnak a szenvedés tavába – ami valójában Krisztus könnyeit jelképezi -, mi pedig hadd szóljunk így kedvesünkhöz:
“Milyen jó a te illatod, mindnél kellemesebb és a mi kimondhatatlan világosságunkkal ékes! Áraszd szét édes illatod továbbra is, hogy rátalálj a megígért örömre az út végén, amit mi készítettünk menyasszonyunk számára. Ott rátalálsz boldog pihenésedre mindörökre.”

Vassulám, ezt a Szívemben lévõ szenvedést, ahogy korábban 3már megmondtam neked, rám erõltették. Ez a nemzedék újabb Getszemáni szenvedésekbe visz engem. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Isten létemre kiüresítettem magamat, hogy felöltsem a rabszolga állapotát. Szolgáltam! Mind a mai napig nincsenek azonban 4 megelégedve.
Házam romokban áll, és én aggodalmamban, hogy megmentsem népemet a romlástól, királyi jogarommal prófétákat támasztottam, hogy vegyék fel a rabszolga állapotát, önként szolgálják házamat és erõsítsék meg azt a házat, amelyet saját vérem árán vásároltam meg.

Egyes pásztoraim azt kérdezik: “Mit tegyünk, hogy életünk elfogadható legyen számodra? ”
Imádságra és szívbõl fakadó bûnbánatra szólítottalak benneteket, hogy engesztelõdjetek ki velem, a ti Istenetekkel: hagyjatok fel eddigi életmódotokkal, kövessetek engem, hogy életetek elfogadhatóvá váljék számomra, és ily módon a mi Háromságos Szentségünk ismerete is növekedjék bennetek.
Majd engedjétek meg nekünk, hogy elvezessünk titeket a jegyesi szemlélõdés szemlélésére isteni bensõséges közelségben, a mi ölelésünkben.
Be akartok lépni Háromsápos istenségünk örömébe? Hívjátok akkor a Szentlelket, az Életadót, aki a karizmákat adja, hívjátok szívetek megvilágosítóját, aki képes mindent betölteni anélkül, hogy Õt bármi határai közé szorítaná, hogy nyilvánítsa ki hatalmát lelketekben, és parancsára minden újuljon meg bennetek. Jóságos szeretetén és kegyelmén keresztül megmutatja nektek dicsõséges hatalmát abban az átváltozásban, amit bennetek véghez vihet, megadva nektek a szükséges erõt és kegyelmet ahhoz, hogy többé ne lázadjatok.

Közületek sokan 5kérdezik magas hivatalukban: “Miért is lépne közbe Isten, amikor Egyházunkat oly sok éven át gazdagította a Szentlélek és a sok szent?”
Azért, hogy véget vessen lázadásotoknak és hitehagyásotoknak! Ez a válaszom. Jóságos leereszkedésünkben megkönyörültünk rajtatok. Maga a Tavasz fogja illatossá tenni ezt a Földet. Balzsamommal megillatosítja és új életre kelti ezt a hitehagyott nemzedéket…

A húsvét dátumainak egyesítésével kapcsolatban, Vassulám, még mindig úgy várakozom ajtójuk elõtt, mint koldus az alamizsnára. Még mindig várok arra, hogy egyesítsék a dátumokat! Õk továbbra is egységrõl és testvériségrõl beszélnek. Pedig csak a szív megtérése fogja õket alázattal az egység útjára vinni.

Elmondom neked, hogyan ismertettem meg Pál apostolommal a szívébe adott kinyilatkoztatás által az egység fontosságát, és azt, hogy miképpen kell megõrizni a Lélek egységét a béke által, ami összeköt benneteket. Értésére adtam adományaim sorrendjét is. Felfedtem elõtte 6, hogy mindannyiótokat megajándékoztalak kegyelmemmel, amit sokféleképpen osztok szét. Tudtára adtam, hogy felmentem a magasságokba, foglyokat ejtettem 7, és adományokat juttattam az emberiségnek. Egyesek számára az volt az adományom, hogy legyenek apostolok, mások meg próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók, hogy mindannyian egy szívvel és egy akarattal építsék fel Testemet, az Egyházat.
Szavammal prófétákat támasztottam, és õk nem azonosak azokkal, akik magukat teológusoknak nevezik.
Az én prófétáim azok, akiket én magam emelek a Szívembe, és ott melengetek, hogy eljussanak isteni akaratunk teljes ismeretére, és képesek legyenek akaratunkat kijelenteni népünk elõtt. Én magam nyújtok nekik elismerést közvetlen beavatkozásommal. Felkészítem, és teljesen átadom õket nektek, hogy általuk figyelmeztesselek titeket Szavammal akaratomról. Az én prófétáim azok, akik a kegyelem révén egyenesen az én szájamból táplálkoznak, és akiknek én magam teszem szájukba
Szavamat. Még rajtuk csillog a mennyei harmat, amikor eljönnek hozzátok és szavuk üdítõ esõként hull rátok. Az én prófétáim szava, ami közvetlenül tõlem való, olyan, mint a kard: bûnbánatra indítja a hitehagyót, nekem pedig tiszteletet és dicsõséget ad.
Az én prófétáim szava fáklyaként világít bele lelketek sötétségébe. Csontjaik újból kivirágzanak sírjukban. 8

Ha valaki megkérdezi: “Miért hangsúlyozza Urunk, prófétái szerepének jelentõségét?”, így válaszolj: “Urunk azt mondja: “Ne azért vizsgáld Szavamat, hogy mentegesd racionalizmusodat, hanem hagyj fel bûneiddel és élj boldogan! A mi Urunk irgalmában örvendezzen a lelked! Ne üldözd prófétáimat, mert õk az én angyalaim, akik az én Szavammal vigasztalnak benneteket. Az a feladatuk, hogy figyelmeztessenek, és bûnbánatra vezessenek benneteket” Így tehát most van a bûnbánat ideje!” Mondjatok le bûneitekrõl és élvezzétek jóságomat!

Ó Vassula! Kihoztam egy palántát Egyiptomból, hogy elültessem ott, ahonnan ellenségem elvitte a föld élelemtartalékát. Gyengéd gondoskodással utat készítettem számára, felkentem és elültettem. Talaját feljavítattam, hagy megmentsem népemet a pusztulástól. Gyökeret eresztett és fává fejlõdött. Ágai egészen a tengerig nyúltak. Gyümölcse bõséges és ízes volt. Bár gyakran érte mennydörgés, szélvész és tüzes vihar, mégsem ingott meg.
Ellenségem három éven és még néhány napon át reszketett félelmében. Haragra gerjedve, súlyos fenyegetések között hadsereget gyûjtött, hagy a pusztulás rostájára tegye, és kantárral megfékezze fám gyümölcseit 9. Én azonban összeszedtem és a Szívembe rejtettem õket. Az emberek sokszor megtámadták fámat, de sohasem gyõzték le, mert az én Háromságos áldásom van rajta.
Ó… és a földmûvesek mily gyakran szántották fel hátát, barázdákat húzva rajta, hogy megtörjék, de az én jobb kezem megrázta jármukat és megzavarta õket. Mily áldottak azok a népek, amelyek oltalmat találnak ágai alatt és táplálkoznak gyümölcseivel, melyeket én pecsételtem meg Szentlelkemmel!
Ingyen kaptad az Élet Szavát, Vassulám, hogy te is ingyen add tovább a haldoklóknak. Jaj annak, aki tüzet visz kezében, hogy elpusztítsa, amit én ültettem!
Továbbra is betakarlak édességemmel, jóságosan beléd helyezem, hogy az egész világ megízlelhesse! Vádlóid pedig tûnjenek el, mint az illanó árnyék! Én, az emberiség Szerelmese; a te Urad és Istened, kérem, hogy megcsókolhassalak “szájam csókjaival” 10, és illatossá tehesselek, hogy gyönyörûséges maradhass tekintetem elõtt!

Légy jó!


1 Hirtelen az Atya szólalt meg:
2 A Szentlélek szól
3 Üzenet 1998 11. 11.
4 e nemzedék fiai
5 nem mindenki
6 vö. Ef 4. fejezet
7 vö. Zsolt 68. 19
8 Ebbõl megértettem, hogy Isten mindig fog prófétákat küldeni hozzánk. Az a tény, hogy Illés próféta elragadtatott és nem halt meg, azt jelképezi, hogy a prófétaság nem fog kihalni.
9 vö. Iz 30, 28
10 vö. Én 1,2

a

2014. április 28. PÉTER MIÉRT SZÓRÓDTAK SZÉT TANÍTVÁNYAIM ELLENSÉGESKEDÉSBEN

1988. január 13.

Ezeket a szavakat kívánom X szolgámnak megmondani: Gyümölcsöt adtam neked kertembõl, betöltelek téged, ahogy leányomat és Dávid szolgámat is betöltöm. Táplálkozz gyümölcsömmel, fogadd el adományomat, ne tagadj meg engem soha! Én, az Úr, veled vagyok, megáldalak. Késõbb majd teljesen megérted, fátyladat egészen fel fogom emelni és meglátod dicsõségemet. Szeretlek, ezt a szeretetet sohasem fogod megérteni, mert emberi értelem nem képes eljutni erre a megértésre. Egyszer majd felemelem fátyladat, akkor majd megérted, hogy én vagyok az Egy, aki a magas fákat megnyesi és az alacsonyakat megnöveli.

Uram, sokan vádolnak Téged azzal, hogy igazságtalan vagy, elfordulnak Tõled, és azt mondják: “Ha van Isten, akkor az igazságtalan Isten.”

Virágom, azt mondom nekik: “Ha meghaltok, az gonoszságtok miatt van, amit magatokra hoztatok. Ez hitehagyástok gyümölcse. Bánjátok meg bûneiteket, forduljatok el bûneitektõl, térjetek vissza hozzám, és megbocsátok nektek.” Tekintsetek Megváltótoknak, Vigasztalótoknak! Eljövök, hogy fényként ragyogjak a mai sötét világ felett. Házam zûrzavarban, viták és személyes érdekek között, istentelenségben uralkodik.
Péter! Péter! Miért szóródtak szét tanítványaim ellenségeskedésben? Testvérem, akit kezem szentelt meg, öröktõl fogva szeretlek. Szentséges Szívemen sebet ejtettek, azok a tövisek sebeztek meg, amelyeket enyéim szúrtak belé, enyéim, akiket szeretek. Megmutatom nektek átszúrt Szívemet. Újból és újból átszúrják Szentséges Szívemet. Vérem csordul, újból keresztre fe szítenek. Nem õszinték. Testem fáj a szeretet hiányától, ajkam kiszáradt a szeretet hiányától. Szomjazom, kedves. Elfeledkeztek útjaimról. Elfeledték, hogy alázatos vagyok, szelíd, és tele vagyok szeretettel. Csupán szeretetet kérek tõletek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Miért folyik Egyházamban küzdelem? Miért van ennyi vita jelenlétemben? Miért van gyûlölet? Miért van ez a sok haragos nyilatkozat? Hol van szentségük? Miért hanyagolják el kertemet? Egyre jobban szétszórják bárányaimat, és az a kevés, ami megmaradt, szintén el fog tûnni a nyájból, mert elhagyták õket. Péter, szemem belefáradt annak szemlélésébe, mennyire vádolják egymást. Sivárrá tették földjeimet, és semmit sem tudnak nyújtani bárányaimnak. Útjaikat nem tudom elfogadni. Szeretetet és békét adtam nekik, sohasem tanítottam õket arra, hogy ítélkezzenek egymás felett. Vassula, én jóságosan uralkodom. Szentséges Szívem vérzik és megszakad. Miért bántanak engem? Nem mondtam-e, hogy mindaz, aki azt hiszi, hogy az én világosságomban van, de testvérét gyûlöli, az még sötétségben van? Vajon eléggé megértették-e, mire utaltam azzal, hogy “Ha az oltárhoz viszed áldozatodat és eszedbe jut, hogy testvérednek vádja van ellened, hagyd adományodat az oltár elõtt, menj és keresd meg testvéredet, békülj ki vele, és azután tiszta szívvel jöjj vissza, és úgy mutasd be áldozatodat!” Ezzel megmutattam, hogy miképpen élhet valaki egyetértésben társaival és miképpen kell szeretnetek egymást, hogyan kell kibékülnötök egymásai, hogyan kell kiengesztelõdnötök egymással, mielõtt felajánljátok nekem adományaitokat házamban. Gyermek, az én Szívembõl sohasem hiányzott a szeretet, és elsõ tanítványaim szívébõl sem.

Uram, szenvedek, amikor érzem, hogy szenvedsz. Nagy a Te türelmed!

Vassula, gyermekem, akit a halálból keltettem életre, higgy bennem! Remélj bennem és szeress! Én, az Úr, sohasem hagylak el. 92

Uram, arra kérlek, úgy keltsd életre többi gyermekedet is, ahogy engem életre keltettél.

Megteszem, de nem azért, mert kérted. Azért keltem életre ,T õket, mert ez az én akaratom. Jöjj, és ne feledkezz meg jelen létemrõl! Kedves, a végén gyõzni fogok!

a

2014. április 27. AKIK HÁBORÚT MERTEK INDÍTANI A KERESZT ELLEN

AKIK HÁBORÚT MERTEK INDÍTANI A KERESZT ELLEN

 

2000. június 6.

A Szentírás mondja: ne féljünk
az Úr trónusához közeledni,
hogy irgalmat nyerjünk
és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk. 1
Te most a mennybõl láttatod,
sõt tanújelét adod
irántunk érzett irgalmadnak,
hogy javíts jelen állapotunkon
és a megmenekülés útjára vezess.

A kegyelem trónusa határozatot hozott,
a kegyelem trónusát felháborította
a bûnök sokasága,
ezért elõlépett és rendelkezett:

“Mondottuk, hogy “boldogok a tisztaszívûek,
mert õk meglátják az Istent”,
de ez a nemzedék, amely úgy tesz,
mintha nem értené, mit mondunk,
soha nem láthat meg minket,
és jelenlegi állapotában
nem jut el pihenõhelyére,
mert miként is lakozhatnánk
jelenlegi bûnös állapotában mi õbenne,
és õ mibennünk?
Ó romlott nemzedék!

Egyedül mi adjuk a megmenekülést.
Végtelen irgalmunk arra indít,
hogy még több és meg nem érdemelt kegyelmet
árasszunk e nemzedékre.
Irgalmunk megmenti gyermekeinket,
kik szüntelenül
ellenállnak szeretetünknek.

Irgalmat kapnak a kegyelem trónusától,
hogy elnyerjék a tökéletességet,
melynek hiányában
nem juthatnak a mennybe.

Irgalmunkkal életre keltjük a lelkeket,
ám jaj a szíveknek,
a gonosz szíveknek,
ha kisebbíteni, tagadni vagy rágalmazni
akarnák irgalmunkat!
Az igazságosság szerint büntetést érdemelnek
irgalmasságunk becsmérléséért!”

Miképpen lehetséges, hogy házadban
oly sokan folytatnak irgalmasságod ellen
végtelen és gonosz küzdelmet?
Miképpen lehetséges, hogy az Írást ismerve
mit sem tudnak
Lelkednek belsõ sugallatairól?
Miképpen lehetséges,
hogy nem ismerik fel a Hármat, 2
akik tanúságot tesznek a mennyben?

Istenem, Te rendkívüli szeretetedben
és irgalmasságodban elhatároztad,
hogy kiválasztasz egy tehetetlen és gyenge teremtést,
meghagyod neki,
hogy cselekedjék rendelkezésed szerint,
megparancsolod, hogy prófétáljon,
vagyis adja tovább a Te Szavad.

Arra tanítottad,
hogy ajánljon fel imát, könyörgést és áldozatot,
és találjon elõtted meghallgatásra.
Arra tanítottad, hogy ajánlja fel saját akaratát.

Minden erõmmel azon voltam, Uram,
hogy elébed kipróbált munkásként álljak,
akinek nem kell szégyenkeznie,
mert az igazság üzenetével
egyenes úton halad.
Szólítottál, és én válaszoltam.
Szólítottál, és én elismertelek.
Szólítottál, és én megbántam bûneimet.
Szólítottál, és õk megvádoltak engem.

Megvádoltak és most is vádolnak,
mivel válaszoltam Neked.

Te felkentél engem, hogy tanúságot tegyek,
õk pedig felemelik hangjukat,
hogy elnyomják a Tiédet.

Leányom, te hûségesen dolgoztál, amikor, Szentlelkem által segítetted Egyházamat. Népemet szolgáltad és szolgálod most is. Válaszoltál hívásomra.
Lásd, Vassula, irgalmasságom mindazoknak fel van kínálva, akik a Võlegényhez fordulnak. Igazságosságom ma helyet ad irgalmasságomnak, hogy közeledjen a halottakhoz 3 és feltámassza õket, mert az enyészet szaga felhatolt hozzám. Így cselekszik az isteni irgalmasság.

Az irgalmasság védelmezõ igazságossága pedig a következõket mondja mindenkinek: Ne engedjétek, hogy szívetek diktáljon nektek és megkérdezze: “Miképpen lehetséges, hogy Isten ily sokat beszél ehhez az asszonyhoz?” Ez annyi mint lekicsinyelni irgalmasságom felszólítását. Más szavakkal kifejezve annyi mint engem lekicsinyelni. Ezeknek az embereknek a magatartása a mai világ gondolkodásához igazodik.
Nem olvastátok?

“Vajon ki látta az Úr gondolatait?
Tanácsot ki adott Neki?
Ki kölcsönzött Neki,
hogy visszakövetelhetné Tõle?” 4

Nem fogtátok fel, mily gazdag és végtelen az én tudásom? Miképpen merészelheti az egyszerû teremtmény hangját felemelve kijelenteni, hogy eljutott döntéseim és módszereim gyökeréig anélkül, hogy önmagára mondana ítéletet? Tehát, leányom, mindaz, ami van, az tõlem való, miattam van és értem létezik .

Igen, Vassula, én szólítottalak, és te válaszoltál nekem, beszélj ezért érdekemben! Ahogy mondtad, én azért hívtalak, hogy tégy tanúságot irgalmasságom mellett, hogy ezen isteni felszólításon keresztül sok bûnös érezzen lelkiismeret-furdalást, és kapjon indítást arra, hogy békét kössön velem és tartson bûnbánatot. Mert ha meglátják, miként bánok veled és mily sok kegyelmet árasztok rád, másokat is vonzani fog jóságom. Õk is elhatározzák, hogy megváltoztatják életüket és igaz életet fognak élni bennem, tudván, hogy ha egyszer mellettem döntenek, akkor õk is meg fogják ízlelni az én édességemet. Hûségük megerõsödik, és azok is megtanulnak szüntelenül imádkozni, akik eddig hûtlenségben éltek…

Nem fosztalak meg kegyelmeimtõl
és keresztemtõl sem

Teremtõd ma azt mondja neked, hogy megpihenek a te csendességedben. Hozzám, a te Uradhoz szálló szeretetteljes sóhajaidban a dicsõség illatos koszorúit kapom. Házamért mutatott buzgóságodban dicsõítesz engem. Szereteted balzsamától csillapodik Testem fájdalma, amit kínzóim okoztak nekem.

Hasonlóvá akarlak tenni az aranyló folyóhoz, melyre gyönyörûség rátekinteni. Át akarlak alakítani tetszésem szerint, kedvesem. Én vagyok a te Teremtõd és a megmenekülésed.

Semmi érdemed nem volt abban, hogy beléptem hozzád, de megszerettelek, amint megláttalak. Elhatároztam, hogy nem fosztalak meg kegyelmeimtõl, és keresztemtõl sem. Kicsinnyé kellett tennem téged ahhoz, hogy a Szívem közepébe vigyelek, ám ehhez nem emeltem fel sem pálcát sem hangot. Szeretetteljes leereszkedésemben emeltelek magamhoz téged. Éppen hogy újjá születtél, amikor Lelkem arra késztetett, hogy felkiálts: “Abba!”

Az én Lelkem akkor velem és az Atyával együtt háromszor megáldott téged, majd összehívta a mennyei udvart és így szólt hozzájuk:
“Nagy tiszteletet fogunk kapni a gyengeségtõl. Végül miénk lesz a gyõzelem, bár amikor a hír {az üzenet} azok tudomására jut, akik ártanak az Egyháznak, azok gonoszul fellépnek gyermekünk ellen. 5

Keményszívû emberek egész hada fogja kimutatni szíve gonoszságát, de õ 6 hozzánk fog ragaszkodni, és félreérthetetlen jel lesz számukra, hogy vele van a Háromságos Isten.

És bár lesz olyan idõ, amikor vesztesnek fog tûnni elõttük, rövid idõn belül fel fogják ismerni, hogy sikertelen lett minden cselszövésük.
Lelkét bátorsággal fogjuk felruházni megmentõ tervünk érdekében, és tekintéllyel fog beszélni, amikor értünk emel szót, mert királyi parancsunkat követi.
Kezdetben a tisztségviselõk nem vesznek tudomást sem róla, sem a mi mondanivalónkról. Semmibe fogják venni királyi rendeleteinket, de általa minden nemzetre kiterjed tekintélyem.
És míg házunk népe megújul és újjászületik a Szentlélekben, a vadállat helytartója, az, aki merészkedik elítélni minket, aki úgy bánik a nemes szívekkel, mint a gonosztevõkkel, nagy erõvel támad gyermekünk és nemes tanításunk ellen.

Valójában azonban mi vagyunk a célpontja. Felismeri, hogy a szeretet tanítása veszélyt jelent számára és követõi számára, mivel mi leleplezzük õket és az Egyház ellen szõtt régi tervüket. 7 Felfedjük a nemzetek elõtt, mire akarják kényszeríteni õket, hogy táplálkozzanak egyik nap naturalizmussal, a másikon pedig racionalizmussal. Ráerõltetik a nemzetekre saját törvényeiket, hogy eltompítsák az én hangomat.
És meg fog történni, amit a Szentírás mond:

“Szentjeid testét szétszórták,
vérüket kiontották Jeruzsálem körül,
és nem volt senki,
aki eltemette volna õket” 8

“A mélységbõl felbukkanó vadállat” 9, ahogy a Szentírás mondja, “harcra kél ellenük, legyõzi és megöli õket” 10 “Holttestük ott fog heverni a nagy város utcáján, ahol Urukat is keresztre feszítették, és amelyet jelképesen Szodomának és Egyiptomnak neveznek.”

Krisztusnak egy jól ismert, népes városa, amelyet örök városnak neveznek, nem hagy fel azzal, hogy visszautasítsa felszólításainkat, ahogy Szodoma is visszautasította, pedig nyitottságot, sõt Lelkünk iránt tanúsított nyitottságot hangoztat. Ennek ellenkezõjét teszi azonban, mert fához akarja szögelni és meg akarja feszíteni szavaimat. Sok pap áll majd akkor könnyezve az oltár elõtt és mondja zokogva:

“Uram, ne engedd, hogy házad romba dõljön! Láttad mindazok 11 bosszúvágyát, akik felesküdtek arra, hogy szembeszegülnek szent rendeleteiddel, és bölcsnek mutatkoznak – ahogy õk mondják – az emberiség javára. Ezek a sakálok gúnyolják istenségedet és mérgezett nyilakat lõnek hitünk ellen. Néped megerõsítésére, papjaid megerõsítésére és figyelmeztetésére dicsõséges erõddel közénk szálltál, a szeleket követeiddé, a tüzes lángokat szolgáiddá téve, hogy dicsõségedre legyenek. Te választottad õket arra, hogy viseljék és megismertessék Szent Nevedet, tiszteletet nyújtsanak Neked azáltal, hogy megerõsítik házad népét, összegyûjtik nyájadat, és segítenek, hogy házadat újból “az imádság egy-házának” lehessen nevezni. Hálát adunk Neked irgalmas szeretetedért és azért, hogy módot találtál arra, hogy kiemelj minket közömbösségünkbõl.

Nézd, hogy most, amikor holttestek hevernek városodban 12, és a vadállat meg követõi rajtuk taposnak és elégedetten ünneplik halálukat, mennyire örvendeznek, valahányszor hivatalnokaid elmarasztaló ítéletet mondanak választottjaid ellen.

Nem fontosabb-e tehát mindennél, hogy Krisztus – aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplõtelen áldozatul Istennek -, megtisztítsa Vérével lelkiismeretünket a holt cselekedetektõl -, hogy az élõ Istennek szolgáljunk? 13

Nem szükségesebb-e mindennél, hogy tisztségviselõid megértsék, ha visszautasítják irgalmas közbelépéseidet, a vadállat és követõi helytartójának munkatársaivá válnak anélkül, hogy tudnák?
Irgalmas Uram, Te megtaláltad a módját, hogyan hívd fel figyelmünket arra, aki büszkélkedve állítja, hogy õ az Isten. Most pedig lásd, miképpen támadnak ellened, hogy elhallgattassák azokat, akik dicsérnek Téged. Urunk és mennyei Királyunk, jöjj segítségünkre! Mutasd meg hatalmadat e nagy bajok idején!”

Akkor, mintha rendeletre történne, rettenetes elnyomás következik, bár kezdetben egyetlen szó sem jelenik meg írott formában. A szenteket és választottainkat folyamatosan lábbal tapossák és összetörik, mivel szócsöveink által mi felfedjük a gonosz erõk cselvetéseit, hogy figyelmeztessük népünket. Irgalmas felszólításainkkal kezdettõl fogva figyelmeztetjük õket, hogy ezek a gonosz hatalmak, akik kihívnak minket, azt tervezik, hogy megváltoztatják az idõket és a törvényt.

Majd bekövetkezik az az idõ, amikor házunk népének nem lesz beleszólása abba, amit a Sátán e hatalmai és a sötét erõk tesznek, és házunk népe még akkor sem ébred tudatára ennek, amikor látja, hogy azok kardot rántanak a kereszt ellen. A gonosz hatalmak helytartója el fogja távolítani a keresztet a nyilvános helyekrõl. A vadállattal és annak követõivel együtt megvalósítja tervüket, hogy elfordítsa népünket a kereszténységtõl.

Népünk és még tisztségviselõink is vakok maradnak, és továbbra sem veszik figyelembe irgalmas közbelépéseinket, és így anélkül, hogy tudnák, társaivá válnak azoknak, akik háborút merészeltek indítani a kereszt ellen. Azután pedig, amikor rádöbbennek, hogy vétkeztek, és az ellenséget segítették azzal, hogy következetesen keresték, miként rendszabályozzák és hallgattassák el prófétáinkat, megvallják bûneiket mondván:

“Urunk, vétkeztünk és rosszat tettünk, mert hûtlenül elhagytuk tanításodat. Nem hallgattunk küldötteidre és nem vettük komolyan õket. A Te Nevedben szóltak õk az országok népeihez. A Te igazságosságod megment minket, de mi nem hallgatunk Rád…”

Ezt fogjuk hallani tõlük.
Látjátok, mennyire nem számít, hogy gyermekünk mily nagyon igyekezett és mily megpróbáltatások árán bizonyult igaznak, hogy viseli mindazt a jelet, ami ehhez szükséges, és fogadta a magasságokból érkezõ áldást, hiszen az összeesküvõk arcátlanul véghez viszik gonosz terveiket. Minden nemzet élére állítanak egy helytartót, és örömüket lelik gonosz cselekedeteiben.

Mi azonban mennyei udvarunkból a legmagasabb rangot viselõ fejedelemségek közül állítunk egy angyalt gyermekünk mellé, hogy õrzõje legyen és segítsen felfedni a hazug szavakat és a romlott szíveket. A barátok, a lázadók és a bûnösök együtt kapják a meghívást és a kinyilatkoztatást, és a mi aranyfolyónk kiárad rájuk.
Mi pedig közöttük tartózkodva egyenként nevükön szólítjuk õket:
“Itt van Urad, a te igaz Võlegényed, aki hatalommal érkezik.

Nem hallottad, hogy az én karom legyõz minden teremtett dolgot? Megfosszalak-e most téged ölelésemtõl azért, mert Testem Vérét ontottad? Megfosszalak irgalmas szeretetemtõl vagy jóságomtól és ne rázzalak fel közömbösségedbõl? Ó nem! Szeretetem arra indít, hogy mentselek meg téged is, és így nem fosztalak meg ölelésemtõl, nem fosztalak meg édességemtõl, mert meghalnál, ha megtenném.
A mi örök szent bölcsességünk, ami a méznél is édesebb, udvarolni fog szívüknek, hogy az õ szívükbõl is a bölcsesség édessége csorduljon, és kijelenthessék:

“Egy az Isten, egy a hit, és egy az Egyház!”

Olyan lesz ez fülünk számára, mint a himnusz dallama. Ez lesz a mi diadalunk.”
Ezt mondottuk, amikor összehívtuk a mennyek királyi udvarát.
Gondolataitokat örömmel fordítsátok rám és isteni beavatkozásaimra!
“Nektek pedig, akik azt mondjátok: “Nincs szükségünk arra, hogy csodákat lássunk!” – a következõket mondom:
“Hallgassatok el és ne tekintsétek irgalmas közbelépésemet erõszaknak! Hagyjátok meg népem számára a kegyelmet, hogy megmeneküljön a csodák által, amelyeket a ti sötét korszakotokban teszek! Cselekedjetek tehát helyesen: járjatok alázatosan velem, a ti Istenetekkel!””

Vassulám, tanuld meg, hogy minden az én jogarom alá van rendelve! Jöjj és szemléld megmentõ igazságosságomat!

Miképpen lehetséges, hogy õk nem hitték el vagy nem értették meg a Te nyelvezetedet? 14

Azért nem értették meg a Võlegény nyelvezetét, mert én nem az emberi filozófia kifejezéseivel, hanem Lelkem szavaival szóltam.
Ezért kedvesem, legyen az én gondolatom a te gondolatod, és dicsõíts engem örvendezve! Azokra pedig ne hallgass, akik nem válaszoltak szeretethimnuszomra! Higgy a Szentírás szavainak:

“Mily kedves a lépte annak,
aki békét hirdet, aki jó hírt hoz” 15

A Szentírás sohasem hazudik. Légy belém oltva!


1 vö. Zsid 4,16
2 az Atyát, a Fiút és a Szentlelket
3 a lelkileg halottakhoz
4 Róm 11,34-35.
5 Amint ez a “bár” elhangzott, az angyalok és a szentek arca komollyá és ünnepélyessé vált. Úgy tûnt, hogy õk már elõbb felfogták értelmét, mint ahogy meghallották a végét, mert abból, ahogy az elhangzott, õk már tudták, hogy szomorú hírek következnek.
6 Vassula
7 “Õ és követõi” a mi idõnk gonosz, sötét erõi, akik birtokolják a világot, támadják Krisztus istenségét, az Atyát és a keresztet is.
8 vö. 1Makk 7,17
9 a gonosz erõk, vö. Jel 11,7-8
10 a hírnököket, akiket Jézus és Szûz Mária küld. Átvitt értelemben öli meg õket, mivel tagadja azt a tényt, hogy Jézus és Szûz Mária úgy szól hozzánk, mint két tanú.
11 a gonosz erõk
12 a hitehagyás miatt
13 vö. Zsid 9,14.
14 vö. Róm 10,17.
15 Róm 10,15

A hit (P. Bernhard Zaby és P. Hermann Weinzierl közös honlapjáról)

 

1. Fehérvasárnap evangéliumában az Üdvözítő e szavakat intézi a „hitetlen Tamáshoz”: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak; mégis hisznek.” (Jn 20,29) – Aligha létezik ma még egy olyan erény, amely annyira ismeretlen és megvetett lenne, mint a hit, amit nem utolsósorban a zsinati egyháznak és a zsinati pápáknak köszönhetünk. Legelőször is pont az ezen a napon „szentté avatott” Wojtyla végzett e téren teljes munkát korlátlan ökumenizmusával.
Ezért most a hitnek a valóban szent Aquinói Tamás katekizmusa alapján történő rövid kifejtése következik.

2. A hit, mondja Szent Tamás, „az első, amire üdve érdekében minden kereszténynek szüksége van”. „Nélküle senkit nem lehet Krisztus-hívőnek nevezni.” – Tulajdonképpen ennek az igazságnak a keresztények között magától értetődőnek kellene lennie, hiszen már a Zsidókhoz írt levélben ez áll: „Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves Isten előtt.” (Zsid 11,6) – De itt nem valamilyen hitről van szó, hanem a Krisztusban való hitről, azaz értelmünknek szilárd ragaszkodásáról a Jézus Krisztus által nekünk adott és az Egyház által tanított Kinyilatkoztatáshoz.

3. Aquinói Szent Tamás szerint a hit „négyszeres jót” szerez nekünk. Először is összeköti a lelket Istennel. „Általa a lélek Istennel mintegy házasságra lép: »Eljegyzem magam veled a hitben« (Oz 2,20). Ezért teszik fel a keresztelendőnek először ezt a kérdést: »Hiszel Istenben?«”
Ezért van a keresztségi fogadalom és a fehér ruha is, ahonnan Fehérvasárnap a nevét kapta. Ugyanis a keresztség „a hit első szentsége”. „Ezért mondja az Úr: »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül« (Mk 16,16); mert hit nélkül a keresztség semmit sem ér.”
Mindez azon ökumenisták ellen szól, akik mindig arra hivatkoznak, hogy más keresztények is meg vannak keresztelve. „Tehát tudni kell, hogy Isten előtt senki sem kedves hit nélkül”, mégpedig az igaz hit nélkül.

Másodszor a hit által bennünk máris megkezdődik az örök élet. Hiszen ez „nem áll másból, mint Isten megismeréséből: »Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent« (Jn 17,3). Isten megismerése azonban „ebben az életben a hit által kezdődik, és az elkövetkezendő életben válik teljessé, amikor úgy ismerjük meg Őt, amilyen”. Ahogy Szent Pál mondja: „ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.” (1 Kor 13,12)
„Ezért van, hogy »a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk« (Zsid 11,1). Senki sem juthat el tehát az örök boldogsághoz, mely a tökéletes Isten-ismeretből áll, aki előbb a hitben nem ismerte meg Istent. »Boldogok, akik nem látnak; mégis hisznek.« (Jn 20,29)” Ezért nevezi Szent Tamás egy másik helyen a hitet, úgymond, a menny „iskolájának”.

A harmadik jóval a hit úgy ajándékoz meg bennünket, hogy irányítja evilági életünket. „Mert a helyes élethez az embernek tudnia kell, mi szükséges ehhez. De ha ezt a szükséges tudást saját magának kellene megszereznie, akkor vagy egyáltalán nem jutna hozzá vagy túl későn. A hit azonban mindenre megtanít, ami a helyes élethez szükséges.”
Mert mit is tanít nekünk a hit? Azt tanítja, „hogy létezik egy Isten, aki a jókat megjutalmazza és a rosszakat megbünteti; hogy a halál után egy másik élet jön és hasonlókat, amik segítenek nekünk a jót tenni és a rosszat elkerülni. »Az igaz a hitből él.« (Hab 2,4)
Pont itt látjuk, mennyire hiányzik manapság mindenütt a hit. A legtöbb embernek fogalma sincs már arról, hogy kell helyesen élni. „Hogy a hit mennyit tanít nekünk, az abból is kiderül, hogy Krisztus megtestesülése előtt egyetlen filozófus összes igyekezetével nem tudott annyit Istenről, és arról, hogy mi kell az örök élethez, mint amennyit Krisztus megtestesülése után egy öregasszony a hite által tud.”
Ez pláne érvényes a modern, istentelen tudományra, ami minden ismerete és eredménye ellenére arról semmit sem tud mondani, hogy mi szükséges az örök élethez.

Végül negyedszer a hit segít nekünk a kísértéseknek ellenállni, melyek éppen korunkban sáskahadként zúdulnak ránk. Ugyanis minden kísértés „vagy az ördögtől jön vagy a világtól vagy a testtől”, ahogy Szent Tamás mondja. „Az ördög megpróbál bennünket az Istennel szembeni engedelmességtől és az akarata előtti meghódolástól eltántorítani.” Ezt a kísértést a hit azzal győzi le, hogy megtanítja nekünk, hogy „Isten minden dolog ura, és ezért engedelmességgel tartozunk neki”. Az Üdvözítő így utasította el a pusztában a kísértőt: „Távozz, sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” (Mt 4,10) – A világ kísértése pedig abban áll, „hogy a szerencsével csábít és szerencsétlenséggel riaszt”.
Ezzel szemben a hit egy „másik, jobb életet” mutat nekünk a mennyben, és arra buzdít, hogy a világ javait ne becsüljük túl, bajaitól pedig ne féljünk túlságosan, „annál is inkább, mert másik, sokkal nagyobb rosszat, nevezetesen a poklot mutatja meg nekünk”.
„Végül a test úgy kísért, hogy a jelenlegi élet pillanatnyi örömeit ígéri nekünk. De a hit megmutatja nekünk, hogyha rendetlenül vágyunk ezek után, akkor elveszítjük az örök örömöket.”

4. Lenin szerint a vallás „a nép ópiuma” – holott pont ennek az ellenkezője igaz. Valójában a nép erősítése, kijózanítása és megkeményítése Szent Pál szavai szerint: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.” (Ef 6,11-16)
Ahogy nekünk Szent János Fehérvasárnap szentleckéjében mondja: „És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk.” (1 Jn 5,4) – Azért nincsen az embereknek ma erejük a kísértéseknek ellenállni, mert nincs már hitük.

(forrás: www.antimodernist.org/am/ – 2014. április 27.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1401/zaby10.htm

2014. április 26. OLTÁROM VAGY MEGMENTEM OROSZORSZÁG FIAIT

OLTÁROM VAGY

 

1990. április 24.

Szeretetedre hagyatkozom, a Te szereteted pihenjen rajtunk! Úgy éljen mibennünk szereteted, mint eddig még sohasem!

Kedvesem, azért adtam neked mindent, hogy közelebb vonjalak magamhoz, és alkalmassá tegyelek arra, hogy velem légy! Azért adtam neked ezt a kegyelmet, mert így tetszett nekem. Meg akartalak vigasztalni. Ez a te megmentésedre szolgál gyermekem, és mindvégig melletted vagyok ily módon.

Te az én oltárom vagy, és azt akarom, hogy oltárom tiszta legyen. Égõ lángommal: tüzemmel: Szentlelkemmel akarlak betölteni. Még csak tegnap történt leányom, hogy megtaláltalak az ördög csapdájában. És ma, látod szabad vagy! Én, a te Szabadítód szabadítottalak meg, és nemcsak megszabadítottalak, hanem életet is adtam neked. Börtönben voltál, és kiszabadítottalak, ruhátlan voltál, és fejedelmien felékesítettelek. Terméketlen voltál, termõvé tettelek és felvirágoztattalak.

Azelõtt sohasem hajolt meg térded, hogy dicsérj vagy imádj engem, a te Uradat, és mégis lehajoltam hozzád, hogy elérjelek és megáldva téged felkenjelek. Sohasem hallottam, hogy hangod engem köszöntött volna, és azt sem láttam, hogy tudatosan az én kedvemért jöttél volna házamba. Én mégis eljöttem hozzád, a te házadba, a szobádba, hogy meghalljad hangomat, és elénekeltem neked a szeretet énekét, hogy menj el a nemzetekhez, és tanítsd meg õket énekemre. Hibáidat úgy eloszlattam, mint a felhõt, bûneidet, mint a párát. Örvendezz hát lélek, az én jelenlétemben! Továbbra is megmutatom általad az emberiségnek nagy szeretetemet és irgalmamat, hogy végül elhiggyék, hogy én vagyok az! SZERETET vagyok! Ily módon fogom összehívni népemet, és körülveszem õket szeretetemmel – olyan leszek körülöttük, mint egy lángoló fal. Én leszek az ô dicsõségük. Jöjj, Vassulám…

Ó Istenem, mennyire szeretlek!

E szavak olyanok számomra, mint diadémon csillogó ékkövek… Igen, szeress engem, Istenedet! Kövesd elsõ parancsolatomat, de a többit se hanyagold el! Pihenj most, és közben ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten, mindörökre!

Megáldalak. Áldj te is engem!

Áldott légy Uram, és köszönök mindent, amit adsz!

MEGMENTEM OROSZORSZÁG FIAIT

(Ez az üzenet orosz orthodox barátomnak szól Oroszországgal kapcsolatban:) (…) Megadom gyógyító békémet Oroszországnak, örökös szövetséget pecsételek meg vele. Ahogyan a pásztor kimenti a farkas torkából bárányait, úgy mentem meg Oroszország fiait. Fel akarom emelni és szentté akarom tenni őt, és fiait is. Oroszország a romlatlanságot fogja tanítani, mert Szentlelkem fog benne élni. Szentségben és igazságosságosságban fog uralkodni felette (…)

Imádság és szeretet legyetek

 

„Drága gyermekek !

Úgy nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyet Isten általam ad nektek, ahogyan a virág kinyílik a napsugár melegére. Imádság és szeretet legyetek mindazok számára, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért fiamnál, Jézusnál, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2014. április 25.

A Szűzanya üzenetének eleje Jézus Jelenések könyvében található szavaira emlékeztetnek bennünket: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja a szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem” (Jel 3,20). Isten kopogtatása és Isten beszéde szüntelenül szól az emberi szívekhez, egészen a világ végéig. Most, a mi időnkben különleges módon kopogtat Isten ajtónkon és Fia édesanyján, Márián keresztül beszél hozzánk. A Szűzanya arra hív bennünket, hogy nyissuk meg szívünket Isten kegyelme előtt. Gyakran megtörténik, hogy nem tudjuk megnyitni szívünket, sőt azt sem tudjuk miért záródott be. A szív bezáródásának különböző okai lehetnek. Leggyakoribb ok a félelem, a csalódás, a sértettség és a bűn. A bűn szeret az emberrel négyszemközt lenni, ezért elvon a közösségtől. Minél magányosabbá lesz az ember, a bűn annál pusztítóbbá válik benne, és minél mélyebbre süllyed a bűnbe, annál szörnyűbbé válik a magánya. A bűn szeret láthatatlan maradni, fél a világosságtól. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség – mondja János apostol. Megnyílni Isten kegyelmére azt jelenti, kilépni magányosságunkból és megengedni, hogy Isten világossága belépjen sötétségünkbe. Szívünk ajtaja belülről nyílik. Isten sohasem akar erőszakkal belépni lényünk mélységeibe. Azt szeretné, hogy szabadon fogadjuk be.

Az apostolok Jézus halála után csalódottságot éltek meg. Habár együtt voltak, egy helyiségben az ajtók mégis zárva voltak – mondja az evangélium. A zárt ajtó a bezárt szív jele. A zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. És a zárt ajtók ellenére eljön Jézus. Nem töri be az ajtót, nem erőszakkal jön, hanem keresztülmegy a zárt ajtón is. Jézus ismeri az emberi szív legmélyebb vágyát. És akkor is, ha nincs erőnk kinyitni az ajtót vagy félünk, Jézus el szeretne jönni, és meg szeretne ajándékozni bennünket feltámadásának erejéből az új élettel.

„Nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyet Isten általam ad nektek” – mondja Szűz Mária. Monforti Grignion Szent Lajos „A legszentebb Szűz Mária igazi tiszteletéről szóló értekezésében” átszellemülten mondja: „A Szentlélekisten Máriának, hűséges jegyesének adta kimondhatatlan ajándékait, s őt választotta mindannak adományozójává, aminek birtokában van, oly módon, hogy minden adományát és kegyelmét annak adja, akinek akarja, annyit, amennyit akar, úgy és akkor, amikor akarja. Egyetlen égi adomány sem adatik az embereknek, amely ne az ő szűzi kezén menne át.” Ez az, amire tanít bennünket minden időben az egyház és a szentatyák. Ezt erősíti meg a Szűzanya is ebben az üzenetében, arra buzdítva bennünket, hogy nyissuk meg szívünket őelőtte, akit Isten ajándékoz nekünk ezekben az időkben.

„Imádság és szeretet legyetek mindazok számára, akik távol vannak Istentől” – biztat bennünket a Szűzanya. Akkor válunk imádsággá és szeretetté mások számára, ha ezt először önmagunkban valósítjuk és éljük meg. Assisi Szent Ferencről mondják, hogy nem csak imádkozott, hanem ő maga vált imádsággá. Az ima, a szeretet és a hit együtt jár. Lehetetlen szeretni Istent és a felebarátot, ha nem imádságban élünk. Az ima az ember ereje és Isten gyengesége – mondja Szent Ágoston. Ez az, az erő, amely először bennünket változtat meg, és azután másokat. Az imádság a mi Színeváltozásunk hegye, Getszemáni kertünk és Cenákulumunk, ahol befogadhatjuk a Szentlélek erejét. Az imádság élet. Az imában Isten örömteli dicsőítését és a neki való hálaadást éljük meg, de a kísértést is, hogy abbahagyjuk, feladjuk. A hiteles ima nem menekülés vagy elrejtőzés az élettől és a problémáktól, hanem erőért való ima, könyörgés, hogy szembesülni tudjunk az élet minden nehézségével. A problémák nem azok átlépésével vagy a tőlük való elmeneküléssel oldódnak meg. Fontos Isten és önmagunk közé helyezni őket, hogy Isten minden keserűségünket édessé és az élet teljességévé változtathassa. Az imában Isten minden akadályt üdvösségünk és megszentelődésünk eszközévé tud változtatni. Fontos addig keresnünk az Urat, míg meg nem találjuk. Istennel nincs hiábavaló és meg nem hallgatott ima. Szűz Mária vezessen bennünket az imádság útján, hogy hittel várhassuk Istentől az életünk megújulását.

 

Könyörögjünk

Szűz Mária, tied vagyok, hozzád tartozom, aki Isten minden kegyelmének közvetítője vagy. Hozzád, akit a Mennyei Atya ajándékozott nekünk, hogy ezekben az időkben meglátogass, meghívj és az Istenben való új életre buzdíts bennünket. Köszönöm neked Édesanyám, Mária, hogy nem fáradtál el velünk lenni, velünk járni. Köszönöm, hogy nem mondasz le rólunk akkor sem, amikor mi feladjuk és elfáradunk. Köszönöm, hogy szeretsz, és nem szűnsz meg nem csak hívni, hanem imádkozni sem értünk azért, hogy megnyissuk előtted szívünket. Te tudod legjobban, hogy csak Isten tudja betölteni szeretet utáni legmélyebb vágyunkat és szükségletünket. Kérünk, segíts, hogy el tudjuk fogadni az új életet és így megszabaduljunk mindattól, ami le akarja bennünk rombolni azt. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet Szűz Mária, hogy megnyissuk szívünket számodra, és megtapasztaljuk a szentség útján való élet szépségét és örömét. Ámen.

 

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Angelicus testvér személyes szavai

Krisztusban kedves testvéreim!

2009. április 25-én kaptam az utolsó üzenetet Gábriel arkangyaltól, minek során sok mindent megmutatott nekem, melyekből néhányat meg is érthettem. Sokan léptek rá velem együtt az útra, hogy elvigyék az üzenetek szellemét a világba, hogy megéljék azt, és hogy az égi feladatnak szentelt sok éjszakán virrasszanak és imádkozzanak. Vannak néhányan, akik a csend szellemét életük részévé teszik, és az üzeneteket az égi felhívásnak megfelelően átültetik mindennapjaikba. A csendben imádkozók alkotják az Úr hírnöke művének magját, és ők azok, akik belülről támogatják azt.
Sajnos azonban mégis meg kellett tapasztalnom – a Gábriel arkangyallal folytatott utolsó

beszélgetésem révén is –, hogy az utóbbi időben sokaknál elsikkad ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a valódi célja. Túl sokan tekintik a kinyilatkoztatásokat szenzációnak, és nem jutnak el ennek a hatalmas égi ajándéknak igazi tartalmához, lényegéhez. Mindazt, amit az arkangyal és szent Benedek mondott, pár szóban össze lehet foglalni:
· csend és hallgatás
· teljes önátadás Isten akaratának
· ima
Nem a „hatalom” ezeknek az üzeneteknek az értelme, hanem az odaadó hallgatás, figyelem és e világi időtöltéseinkről való lemondás. Az elmúlt évben leírtak világítótoronyként szolgálnak a mai céltalan emberiség számára. Mégis túl sok időt pazarolunk beszédre és magyarázatokra, túl sok időt semmitmondó tevékenységekre.
Nagyon fontos, hogy felhagyjunk túlfeszített életformánkkal, és azt tegyük, amit az üzenetekben kívánnak tőlünk: hallgatni, és végre időt adni Istennek, hogy tudjon szólni hozzánk. Időt adni Neki, hogy mindegyikünknek megnyilatkozzon. Hagyni Őt, hogy életünk minden apró részletét áthathassa. Ez azonban csak a csendben történhet meg. Az Úr enyhe szellő, nem tűzvihar. A Szentlélek szava suttogás a lélekben, finom kopogtatás, nem pedig buzogánnyal mért hatalmas ütés. Hallgatnunk kell, hogy meghallhassuk Őt, és el kell csendesednünk, hogy válaszolhassunk.
A szent Benedekkel és a Boldogságos Szűz Máriával folytatott beszélgetéseken kívül az arkangyalnak összesen 11 üzenetét írtam le, melyek mindegyike megtekinthető itt az internetes oldalon ( http://www.botedesherrn.kathwahrheit.de). Ezekben a kinyilatkoztatásokban egyértelmű feladatokat kapott Isten minden gyermeke, aki ezen az úton akar járni. Ezek a kinyilatkoztatások alapot nyújtanak életünk megváltoztatásához, hogy olyan életet élhessünk, mely a világ túlfeszített pörgésével szemben, Isten országának megvalósulását jelenti a földön. Semmi újat nem mondtak, csak a régi, mindig érvényes igazságokat küldték el ismét a szívekbe. Csak rajtatok múlik, hogy ezeket az üzeneteket gyümölcsözően és tevékenyen mindennapi életetekbe beépítitek-e.
Az említett jelentőségteljes, sok felismerést eredményező hétvége hatására, ismét a csend útjára lépek, melyet, elismerem, elhagytam. Úgy döntöttem, hogy több üzenetet nem publikálok az interneten. Minden elmondatott, amit el kellett mondani – és csupán rajtunk múlik, hogy hatókörünkben Isten e felhívását valóra váltjuk-e. Kérlek, értsétek meg, hogy
nem az a fontos, hogy minden hónapban egy új üzenetet kapjatok, hanem, hogy azt, ami kinyilatkoztatott tettekre váltjátok-e. Az utóbbi évben elmondottakhoz és leírtakhoz nincs már semmi hozzáfűznivaló, minden a kezünkben van, ami ahhoz szükséges, hogy Isten országát újra felfedezzük és fellendítsük a földön.
A mindannyiunknak szóló égi ajánlat itt van, Isten kinyújtotta kezeit. Ragadjátok meg, és hagyjátok magatokat a kiüresedés útján vezetni, hogy Isten újjáalkothasson titeket. Tegyetek le mindent az Ő kezébe, és hagyjátok, hogy Ő munkálkodhasson általatok. Járjátok az alázatosság, könyörületesség, szeretet és szelídség útját – hagyjátok magatokat beágyazódni az Ő szent hallgatásába! Engedjétek, hogy kiessen a kezetekből minden kard, amit felemeltetek, még az egészen kicsi is, és imádkozzatok!
Én továbbra is az üzenetekben foglalt feladatok megvalósításának szentelem magam, és a Mindenhatóba vetett mélységes bizalommal megyek tovább az úton; ez azonban a csend útja lesz, ahogy azt kezdettől fogva kívánták tőlem. Az üzeneteket továbbra is visszük a világba, de a szenzációt hajszoló Internet mellőzésével, mely névtelenségével gyűlöletet és rosszindulatot kelt.
Kérem, segítsétek munkánkat! Váljatok sötét világunkban a hit égő fáklyáivá, a csend és az ima menedékhelyeivé, és életetekkel terjesszétek az üzeneteknek ezt az egyszerű lényegét az egész világban.

Szeretetben,
a ti Angelicusotok

 

A lelkivezető személyes szavai


Dícsérjük az Urat!
Szeptember 25-én Gábriel arkangyal Angelicus testvérnek szóló egyik üzenetével úgy lépett be az életembe, ahogyan soha nem gondoltam, ám az életemet teljesen megváltoztatta. Akkor még „Tamást” sem ismertem, aki ugyanabban az üzenetben kapta az Angelicus de Angelis nevet – és akinek a lelkivezetőjévé kellett válnom. Ami az arkangyal szeptember 25-i üzenetében a „lelkivezetőről” szól, az rám vonatkozik – én azt magamra vállaltam, „Igen”-t mondtam rá.
Ez Gábriel arkangyal megbízása volt. Kezdettől fogva tudtam, hogy ez a feladat csak az arkangyal megjelenéseinek idejéig tart. És ez az időszak – és vele együtt az én feladatom –
2009. április 25-én véget ért.
Nagyon szép idő volt számomra, és hálás vagyok érte az Égnek! Ettől azonban semmi sem változott meg a köztem és Angelicus testvér között kialakult viszonyban – sőt, épp ellenkezőleg, és ettől függetlenül tovább folytatódik: további feladatokkal vagy azok nélkül.
A lelkivezetőként megkezdett munkát következetesen tovább folytatom a csendben. Mert ez az év mindannyiunk számára, akik olvashattuk és követhettük az üzeneteket, kegyelmekkel teli év volt. Teljes szívemből köszönöm ezt az Úrnak.
Köszönetem azoknak is szól, akiknek tanácsaimmal és tetteimmel, de látogatásaimmal és a Jézus Szíve péntekenkénti közös imáinkkal is szolgálhattam.
Ebben a pillanatban, amikor e sorokat írom (és amelyek egyedül csak rám vonatkoznak), még semmiféle utalásom nincs Angelicus testvértől arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz a folytatás május 25-e után. Bár nem az én feladatom, mégis mindig (különösen az imalátogatásaimnál) hangsúlyoztam: nem muszáj mindent tudnom, amit ő tud!
Tegyünk le mindent bizalommal Isten kezébe. Ha május 25-e után folytatni kell, és egy újabb hívás érkezik hozzám, a következő időszakra is „Igen”-t mondok.
Búcsúzom,
Imádkozok Önökért, szívből és megáldom Önöket!
Angelicus testvér lelkivezetője
Gábriel arkangyal idejére

2014. április 25. LEGBENSÕBB VÁGYAM, HOGY TALÁLKOZZÉK A NYUGAT ÉS A KELET- NÉPSZÁMLÁLÁST FOGNAK

LEGBENSÕBB VÁGYAM, HOGY TALÁLKOZZÉK A NYUGAT ÉS A KELET- NÉPSZÁMLÁLÁST FOGNAK TARTANI ANÉLKÜL, HOGY ENGEM MEGKÉRDEZNÉNEK

 

1994. október 5.

Vassulám, kövesd szabályaimat, mert az a rendeltetésük, hogy az egész emberiség elõtt felfedjék gazdagságomat és lehetõvé tegyék Szentlelkemnek, hogy egyedüli Vezetõd legyen. Ne veszítsd el bátorságodat! Szeretetem fenn fog tartani téged. Figyelj és írj:

Legbensõbb vágyam, hogy találkozzék a Nyugat és a Kelet. Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa 1 találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat. Egyházam nem állhat szilárdan egyetlen oszlopon. Azzal bíztam meg õket. hogy oltalmazzák Egyházamat. De alighogy visszatértem az Atyához, megtörtént elszakadástok és Testemet azok a kezek osztották ketté, amelyeket Atyám teremtett. Azóta rettenetes dolgok rendítettek meg.

Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledezõ házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezetõ legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel… áldásaimat árasztom azokra a találkozókra , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem õrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak. Jöjjetek hát össze, és együtt terítsétek meg az asztalt tiszteletemre! Ti ismeritek kelyhem és kenyerem ízét. Mindketten megízleltétek táplálékomat, a harmadik nyelv azonban még nem ismer teljesen engem, de te, aki megõrizted hagyományomat, rendíthetetlen voltál. 2 Hiszen hallhattad:

“A szükség idején segítség a testvér,
de méginkább megment majd a nagylelkûség.”* 3

Siettessétek dicsõségem napját! Keletrõl nagylelkû szívet támasztok, aki hûségében békeszövetséget fog megpecsételni a Nyugattal.

Egyeduralmamat elõbb ketté törték, majd szilánkokra… Milyen dicsõségesek voltatok korábbi napjaitokban! Jöjjetek, és tegyétek eggyé házamat azáltal, hogy egyesítitek a húsvét dátumait…
Van két nõvér, akikben Lelkem örvendez és akiket szeret, bár körülveszi õket bátyjainak sokasága, akik nem akarnak rájuk figyelni. Lelkük 4 még sohasem volt ilyen közel a halálhoz, mégsem akarnak figyelni. Ezért én magam fogom összehozni õket, hogy tiszteljék és egyetlen oltár körül ejtsék ki Nevemet, és a testvérek közvetlenül ezután együtt fogják befejezni a szertartást.

Rosszallással szemlélem mindazt, ami házamban végbemegy, és mondom nektek: egy áruló fogja megkötözni törvényemet és hagyományomat és leigázza oszlopomat, aki tisztelt engem Nyugaton. Népszámlálást fognak tartani anélkül, hogy engem megkérdeznének. Szívük elhatározta, hogy elmozdítják ezt az oszlopot, mielõtt összehoznám õt Kelet Egyházának oszlopával, és megerõsíteném düledezõ házamat. Eltökélt szándékuk, hogy megöröklik, ami nem az övék. Hogyan felejthették el, hogy én megvizsgálok minden szívet, hogy megtudjam, mit gondol. Lelkem arra vágyik, hogy egyesítselek benneteket, hogy népem, aki ma sötétségben jár, meglássa világosságomat, és akik a halál völgyében feküsznek, feltámadjanak.


1 a Kelet és a Nyugat
2 rendíthetetlen a hagyományban
3 Sir 40, 24.
4 bátyjainak lelke

2014. április 24. AZ ÕSZINTESÉG ELTÖRLI A GONOSZSÁGOT MEGTANULNÁD-E KEDVEMÉRT A RÓZSAFÜZÉRT?

AZ ÕSZINTESÉG ELTÖRLI A GONOSZSÁGOT MEGTANULNÁD-E KEDVEMÉRT A RÓZSAFÜZÉRT?

 

1987. december- 28.

Ha elfeledkezem magamról, és bátorkodom ítéletet mondani valakirõl, vagy azt gondolom, hogy többet megértek, mint mások, Isten egy szempillantás alatt emlékeztet arra, hogy ki az, akinek üzenetét adta. Szemének egyetlen átható pillantása helyretesz. Ezzel a három szóval, “por és hamu”, arra emlékeztet, hogy semmi vagyok, teremtésében az utolsó. Vannak, akik nem értik ezt, azt gondolják, hogy mivel engem Isten arra választott, hogy Szavát átvegyem, méltó is vagyok rá. Dehát nem értitek? Azzal, hogy engem választott, aki utolsó az emberek között, Isten irántunk való végtelen irgalmát mutatja meg nekünk, amit még az utolsónak is megad. És nem ad-e SOKKAL többet azoknak, akik sokkal méltóbbak rá, mint én, ha hittel kérik? Nem látjátok, mekkora türelme van hozzám? Ahelyett, hogy megszidna, még nagyobb bõségben árad szeretete. Miképpen tudja Õt elutasítani teremtése? De nem kellene így beszélnem, hiszen én is hozzájuk tartoztam azelõtt. Most azt mondom: “Úgy örüljetek Istennek, ahogy lélegzeteteknek örültök. Mert lélegzet nélkül meghaltok: Isten úgy adott életet nekünk, hogy belénk lehelte, az Õ lehelete a mi életünk. Isten a mi lélegzetünk, Isten a mi életünk.”

Ó Vassula! Ábelem ezúttal életben marad. Az õszinteség eltörli a gonoszságot. 1 Boldogok, akik támogatják Szavamat. Boldogok azok a juhaim, akik felismerik hangomat. Boldogok, akik újból táplálni fogják bárányaimat. Boldogok, akik szívükben egyszerûek. Boldogok, akik Garabandal elismerésének napján imádkozzák a rózsafüzért, és akik térdet hajtva üdvözlik Édesanyámat. 2 Boldogok, akik egyesülve hordozzák a béke és a szeretet keresztjét.

Boldogok azok a juhaim, akik visszatérnek Péterhez. Boldogok, akik megalázzák magukat, és követik példámat. Boldogok, akik követik parancsomat, és úgy szeretik egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Boldogok, akik tanúságot tesznek mellettem, és nem botránkoznak meg bennem. Vassula, Lelkem kedvese, higgyél és bízzál bennem, mennyei Tanítód vagyok, soha ne kételkedj Szavamban! Jöjj, hiszen gyenge vagy, jöjj, támaszkodj rám, én vagyok a te erõd.

Igen; Uram, szükségem van Rád, nem élhetek többé nélküled.

Engem szeress, engem akarj, légy a menyországom! Ó Vassula, most áldozatot hozol értem, de hamarosan közelemben leszel.

Vágyom arra a napra!

Maradj mellettem, kérdeznék tõled valamit.

Igen, Uram.

Az én kedvemért Vassula, az én kedvemért, megtanulnád-e a rózsafüzért? Üdvözöld Édesanyámat minden idõben! Megteszed ezt értem, Vassula?

Uram, sohasem tanítottak rá.

Hiszen tudom, Vassula.~ Azért jövök, hogy megtanítsalak rá téged, és mindazokat, akik még sohasem hallottak a rózsafüzérrõl.

Igen, Uram, kész vágyok megtanulni. Segíts megtanulnom!

Ezt szeretném mindenkitõl hallani, aki nem ismeri a rózsafüzért: “Igen Uram, kész vagyok megtanulni: Segíts megtanulnom!” Mindenkit megtanítok, akik kész megtanulni. Jöjj leányom, pihenj meg bennem, nem hagylak el soha.

Jézus megérezhette, mennyire vágyódom utána, és mennyire szenvedek itt. Az “Isten utáni vágy” újabb hulláma ez, hogy az Õ áldozata lehessek, és teljesén elszakadhassak a világtól. Ingadozom… Ha itt maradok, talán táplálhatom néhány bárányát, akik sohasem utasítják vissza az Õ új Kenyerét. Kedvére tehetek, ha néhány lelket visszaviszek Hozzá, de ha Õvele leszek, az is csodálatos lesz számomra: Mi lenne jobb?


1 Ezt úgy is lehet érteni, hogy “Ábel le fogja gyõzni Káint”.
2 Isten megjövendöli ezt az eseményt.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”