2014. március archívum

MENJETEK EL GYÓNNI!

“Drága gyermekek!

Újra hívlak benneteket: úgy kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett.

Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (2014. március 25.)

A Szűzanya egyik első međugorjei üzenetében így szól: „Béke, békének kell uralkodnia az ember és Isten között és az emberek körében.” A békéhez szükséges megteremteni bizonyos feltételeket. A béke Isten ajándéka. Ahhoz, hogy be tudjuk fogadni ezt az ajándékot, elő kell készíteni szívünket. A bennünk, közöttünk és Istennel való békénk első feltétele a szentgyónás.

Idézzük emlékezetünkbe a Szűzanya szentgyónásra hívó üzeneteit: „Ma gyónásra hívlak mindnyájatokat, akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok… Az Istennel való kiengesztelődésre hívlak benneteket! Arra hívlak titeket, hogy úgy nyissátok ki szívetek ajtaját Jézusnak, ahogyan a virág kinyílik a napfény hatására. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani a békét, ha nem vagytok békességben Jézussal… A szentgyónás legyen megtérésetek első cselekedete, és azután, drága gyermekeim döntsetek a szentség mellett. Megtérésetek és a szentség melletti döntésetek még ma és ne holnap kezdődjön el… Gyermekeim, a szentgyónás által nyissátok meg szíveteket Istennek… Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalmára. A Mennyei Atya mindnyájatokat ki szeretne szabadítani a bűn rabságából. Ezért, gyermekeim használjátok ki ezt az időt és a gyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt és döntsetek a szentség mellett… Drága gyermekek! A lemondás, az ima és a bűnbánat ezen idejében újra hívlak benneteket: Menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyissa szíveteket és engedjétek, hogy megváltoztasson benneteket.”

Ezek a hívások édesanyai szívből szólnak hozzánk. Egyszerűek, de követelményeket állítanak elénk. Ezekben a hívásokban azt a mély édesanyai vágyat fedezzük fel, hogy életünk teljes és igazán boldog legyen. A Szűzanya üzeneteiben imára is hív, abban a reményben, hogy meghalljuk szavait és életre váltjuk azokat.

Az embernek a legnehezebb elismernie azt, hogy bűnös. Az ember Istenhez való visszatérésének feltétele annak felismerése és beismerése, hogy bűnös. Az ember képességeivel és erejével nem tudja megérteni és elviselni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ha őszintén tekintek Isten fényébe, mindig fogok találni olyan „dolgokat” önmagamban, amelyek nem Istenben és Istenért vannak, nem a szeretet szolgálatában állnak. Nehéz meggyónni bűneinket, különösen gőgünk miatt. Nem elég egyes bűnöket meggyónni. Ez kevés. Fontos elhagyni a bűnt.És ez a probléma. Ha valaki megállna a bűnök meggyónásánál, akkor az nem lenne szentség. A gyónás szentségének lényege a bűnbánat, a megújulás, a megtérés, az új élet kezdete. A szentgyónás szentsége egyenesen gőgünk gyökereibe talál. Minden bűn gyökere a büszkeség és a gőg: elég vagyok önmagamnak, jogom van önmagamhoz, van jogom gyűlölni és van jogom a vágyaimhoz, az életemhez és a halálomhoz. És az ember lelke és teste beteg a büszkeségtől. Az ember éppen gonoszságában akar olyan lenni, mint az Isten. A paptestvér előtt való gyónás mélyen megalázó. Fáj, lealacsonyít, erősen bántja, mélyen eltalálja az ember büszkeségét. Bűnösként állni a testvér előtt olyan szégyen, amely szinte elviselhetetlen. A gyónásban szégyenteljesen meghal a régi ember, hogy megszülethessen az új ember. Jézus felvitte a keresztre a bűnös szégyenteljes halálát és így váltott meg bennünket.

A testvér előtti konkrét bűn meggyónásában nagy fájdalommal, szégyenteljes módon meghal a régi ember. Mivel ez a megalázás annyira fájdalmas, hogy újból és újból azt gondoljuk, hogy kikerülhetjük a testvér előtti gyónást. Szemünk annyira megvakult, hogy többé már nem látja az ígéretet és ennek a megalázottságnak a gyönyörűségét. Senki más, csakis Jézus Krisztus az, aki nyilvánosan elszenvedte helyettünk a bűnös szégyenteljes halálát. Így egyedül a Jézus Krisztussal való közösségünk vezet a gyónáson keresztül a szégyenteljes halálba, hogy valóban részesüljünk keresztjében. Krisztus keresztje megsemmisít minden gőgöt. Nem találhatjuk meg Jézus Krisztus keresztjét, ha félünk elmenni arra a helyre, ahol azt megtalálhatjuk, vagyis oda, ahol nyilvánosan meghal a bűnös. Elutasítjuk keresztünk hordozását, ha a szentgyónásban szégyelljük magunkra venni a bűnös szégyenteljes halálát. A gyónásban elfogadjuk a keresztünket. A testvér előtti mély testi-lelki fájdalmas megalázottságunkban, amely Isten előtti megalázottságot is jelent, úgy tapasztaljuk meg Jézus Krisztus keresztjét, mint üdvösségünket és boldogságunkat. Meghal a régi ember, de Isten aratott győzelmet fölötte. Így már részünk van Krisztus feltámadásában és az örök életben.

A szentgyónásban átlépünk az új életbe. Ott, ahol gyűlölik, beismerik és megbocsájtják a bűnt, ott megszakad a múlttal való minden kapcsolat. „A régi elmúlt.” És ott ahol szakítanak a bűnnel, megtérés történik. A gyónás megtérés és újjászületés. Krisztus valami újat kezdett el velünk.

A szentgyónásban átlépünk a biztonságba. Hogyan lehetséges az, hogy a bűnök megvallása könnyebb Isten előtt, mint a pap előtt? Isten szent és bűn nélkül való. Ő igazságos, a rossz ítélőbírója és minden engedetlenség ellensége. A pap viszont bűnös, ahogyan mi is. Ő saját életéből ismeri a titkos bűn éjszakáját. Nem könnyebb-e utat találnunk a paphoz, mint a szent Istenhez? Ha nálunk fordított a helyzet, meg kell kérdeznünk, nem csaptuk-e be gyakran magunkat bűneink Isten előtti meggyónásával? Nem gyóntunk-e meg bűneinket sokszor magunknak és nem bocsátottunk-e meg önmagunknak? Nincs-e számos vereség és erőhiány keresztény engedelmességünkben és ennek vajon nem az, az oka, hogy önmegbocsátásban élünk és nem bűneink valódi megbocsátásában? Az önmegbocsátás soha sem tud elvezetni bennünket a bűnnel való szakításhoz. Csak Isten Igéje tudja ezt megtenni, amely megítél és kegyelmet oszt. Ki biztosít bennünket arról, hogy a bűn beismerésével és a megbocsátással nem vagyunk magunkra hagyatva, hisz, itt az élő Isten? Ezt a biztonságot Isten a testvér által ajándékozza nekünk. A testvér leleplezi az önámítást. Aki meggyónja bűneit a testvér előtt, az tudja, hogy nincs egyedül, a testvér valóságán keresztül Isten jelenlétét éli meg. Ha gyónáskor egyedül vagyok, minden sötétségben van, de a testvér előtt a bűnnek ki kell lépnie a fényre. Mivel a bűnnek láthatóvá kell lennie, jobb, ha ez ma, a testvér és közöttem történik, mint a fényben az ítélet napján. Kegyelem, hogy be merjük ismerni bűneinket testvérünknek.

A feltámadáshoz a kereszten át vezet az út, a régi ember szégyenteljes halálán át a gyónás szentségében. Nem tudunk feltámadni, ha nem vagyunk készek meghalni. Az ilyen haláltól való félelem miatt az ember abba a veszélybe kerülhet, hogy a szentgyónásban is megpróbálja igazolni, felmenteni önmagát. A szentgyónásban fontos megengedni Istennek, hogy Ő igazoljon, mentsen fel bennünket. A szentgyónás lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk a Mennyei Atya szeretetét. A gyónásban újra megtapasztalhatjuk a bűneinkből való feltámadást.Mert a bűn zsoldja a halál, a szentgyónás pedig új élet, amelyet Isten ad. Ez azt jelenti, hogy megtapasztaljuk és halljuk az Atya szavait: „Ez az én fiam, leányom halott volt, most pedig él.”

A bűn olyan lelki valóság, amely szembe állít bennünket Istennel. Ha az ember eltávolodott Istentől és az Ő világosságától, akkor a bűne is láthatatlan valósággá válik, amely mérgez és öl. Isten nélkül lelki sötétségben élünk. A bűn pedig fél a világosságtól, így mérgezi a teljes emberi életet. A gyónás által a szív sötétségébe árad az evangélium világossága. Amikor a bűn a gyónás által kilép a fényre, világosságra kerül,hatástalanná válik. A kimondott és beismert bűn elveszíti erejét a szentgyónás által.

Merjünk meghalni önmagunknak, hogy Krisztus feltámadása által az élet teljessége lehessen osztályrészünk. VI. Pál pápa az alázat és öröm szentségének nevezte a szentgyónást. Fontos, hogy alázattal elismerjük nyomorúságunkat, hogy megtapasztalhassuk a megbocsátás örömét. A megbocsátás azonban nemcsak a mi örömünk, hanem mindenekelőtt Isten öröme afelett, hogy visszatértünk hozzá.

Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya vezessen el bennünket Krisztus életének teljességére.

Imádság

Szűz Mária neked szentelem mindazt, amit még nem ajánlottam fel, amit nem adtam neked, vedd el, kérlek, édesanyám. Érintsd meg, tisztítsd meg és győzd le bennem azt a félelmet, amelynek nem is vagyok tudatában. Magamhoz szeretnélek venni, lényem legmélyébe, úgy, ahogyan János apostol, amikor hallotta a keresztre feszített Jézus rendelkezését: Fiú, íme a te édesanyád! Úgy öltöztess önmagadba, ahogyan a Szentlélek árnyéka borított be Téged. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

a

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

11. üzenet 2009. március 25. szerda

 

2009. március 25., szerda
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Gábriel arkangyal 11. megjelenése és üzenete

Az előző hónaphoz hasonlóan, az arkangyal ebben a hónapban is napnyugta után jött. Imádságba merülve kitartóan vártam az eljövetelére. Hirtelen kellemes fuvallatot éreztem, és mikor szememet kinyitottam, a fény, melyben az arkangyal megjelent, már ott volt előttem. „A szerető Atya nevében: Légy üdvözölve éber Gyermek! Eljutottál a sivatagba. Éjjel jöttél, hogy bevilágítsd a sötétséget. A szolgáló megismerte és megkapta feladatát, és a szolga megkezdte az Urat megörvendeztető munkáját. Szeretett Gyermek: az Úr meghallgatta szívedet, és örült annak, hogy nem talált benne mást, csak az Ő hangja után vágyakozó csendet. Ráléptél az útra, mely téged az éjszakai sivatagba visz; menj ezen az úton, ott fogod megtalálni az üdvösséget. Ne veszítsd el a bizalmadat, mert az éjszaka még sokáig tart, és hosszú még az út, telve veszélyekkel. A szíved továbbra is legyen néma, hogy meghallja és követni tudja az Atya halkan hívó szavát! Ideje, hogy tovább menj! Hallgasd meg a szavakat, és vidd magaddal a világba! Te semmit sem tudsz tenni azért, hogy eljuss Hozzá! Ő tesz mindent általad! Csak Ő tud vezetni téged, és csak Ő tud menni. Csak Ő tud hívni, és csak Ő tud meghallgatni. Csak ő tud kérni, és csak Ő tudja a kéréseket teljesíteni. Csak Ő tud szenvedni, és csak Ő tud megváltani. Semmi sem történik nélküle. Minden Általa létezik, és Belőle van. Aki cselekszik, hibázhat. Aki tesz, abból nem lesz semmi. Aki akar, elvakul. Csak egy marad meg: az Ő szeretete.
Ami nem az Ő szeretetétől történik, nem lesz örök. Egyre több mulandóság vonul be világotokba. Ezek miatt a mulandóságok miatt sok lélek elveszíti kapcsolatát az Egyetlen Atyával. Emiatt az Isten nélküli szeretet miatt – mely már nem szeretet többé, csak üres pokoli káprázat – a valódi szeretet mindenütt veszít hatalmából és nagyszerűségéből. A szeretet Isten nélkül nem lehet valódi, mert Nélküle halott, élettelen, dermedt: Ő azonban az élő Isten! Csak általa tud a szeretet növekedni, mert csak Ő tud teremteni. Csak Ő tudja a láthatatlant és a maradandót megteremteni. De Ő csak ott tud teremteni, ahol akaratának nem állnak ellen, és így csak Ő lehet, hogy aztán a semmiből teremtsen.
Menj ki az éjszakába, vedd magadra a szenvedést, feküdj a keresztedre, és hagyd, hogy átdöfjék szívedet. Hagyd, hogy a mulandó hatalmak döntsenek a mulandóságodról, mert a múlhatatlan részed felett nincs hatalmuk. És amikor átszúrják szívedet, dicsőítsd és magasztald Istent, mert ez csak az Ő szeretetével valósulhat meg. Add oda magad a mulandóság halálának, szállj le szíved mélyére, és vesd le lelkedet. Aztán, amikor már semmi sincs, akkor van Ő. Csak Ő. És Ő teremt, és újjá alkot. Ő soha nem alkot valamiből. Mindig újjá alkot. Elmúlhatatlanul – szakadatlanul.
Amikor ismét megértettétek, hogyan kell Általa élnetek, akkor az egymás közötti szeretetetek is megújul, és újra növekedni tud. Csak az juthat el reggel a mindenkit az örök élet éltető vizével tápláló sivatagi kúthoz, aki éjjel átvándorolt a mulandóság sivatagán. Aki iszik ebből a vízből, megújul. És a vetés, melyet a Fiú egykor elvetett, újonnan sarjad, hatalmas mezők fognak virágba borulni, és a termés gazdag lesz. Mert a víz élővíz. És mivel élő, és szeretetből táplálkozik, egyre több víz lesz, és mindenkinek a szomját csillapítja, aki azért jön, hogy megújuljon. Aki ivott a vízből, félelem nélkül mehet tovább. Egyre mélyebbre a sivatagba, oda, ahol a Kezdet és a Vég egymással találkozik. Ha egyszer ivott a forrásból, nem fogja többé gyötörni a szomjúság. Ám jönnek másfajta kínok, mert a Gonosz erői lesben állnak. Ne veszítsétek el bizalmatokat: mert az Ő szeretetétől táplálva és megerősödve biztosan tovább tudtok menni az úton, mindaddig, amíg szívetek és gondolkodásotok tiszta marad. Azonban: intelek titeket! Őrizkedjetek attól, hogy szeressétek a szenvedést!
Testvérek: ismerjétek meg egymást, gyűljetek össze és készüljetek fel az útra! Az idő
elkezdődött – megkaptátok feladatotokat. Aki ezeket a szavakat megérti, megtalálja hozzád az utat, és veled fog menni az úton. Ekkor az arkangyal belenézett a szemembe. Szemei aranylóan kezdtek fényleni, és az őt körülvevő fény kiterjedt. Olyan volt, mintha körülölelt volna minket. Még mindig látom magam előtt az arkangyalt, amint ez a számomra teljesen ismeretlen állapot érezhetővé vált. Megpróbálom leírni, bár nem találok rá szavakat. Egy olyan állapot, amiben semmi sem fontos, semminek sincs jelentősége. Egyszerűen semminek. És ehhez járult még egyfajta otthonosság és szabadságérzet, mely addig még általam soha sem tapasztalt mélységben érintett meg. Nem tudom, mennyi ideig tartott ez az állapot. Aztán hirtelen elhalványodott a fény, az arkangyal mosolygott és azt mondta:
„Fogadd ezt a szabadságot, és hirdesd testvéreidnek! Fogadd ezt a fényt szívedbe, és égesd el a hit fáklyájaként. Hagyd, hogy lobogjon, és légy állhatatos!”
Ő, aki teremtette, és fenntartja a mindenséget, ennek a műnek a segítségével gyűjti össze a testvéreket, akik elkötelezik magukat a virrasztásra. Mert az éberek szolgálata az, hogy a
többiek nyugodtan alhassanak. Őrködjetek, míg mások alszanak! És aludjatok, míg mások
őrködnek! Legyetek hálásak akkor is, ha nehéz a szolgálat, mert elnyeritek jutalmatokat! Továbbra is kövesd az őrangyalodat, ő biztosan fog átvezetni ezen az időszakon! Egyszer még eljövök, aztán más fog jönni! Készítsd elő szívedet, és tartsd tisztán! Ne lankadj tetteidben, és élj az Istentől kapott parancsok szerint! Tartsd magad a szavakhoz, melyeket én hirdettem neked! Bennük találod az elkövetkező időre vonatkozó útmutatást.
Ti, a Magasságos gyermekei: gyűljetek össze, és hagyjátok a szeretetet újonnan kivirágozni. Igyatok a forrásból, és hallgassatok a Fiú útmutatásaira! Az Ő Igéjében Ő maga van, mert Ő maga az Ige! Ő a mag, a fény, az élet, a víz, a csíra! Egy hónap múlva újra látjuk egymást – aztán én bevégeztem a feladatomat! Tarts ki, őrködj és imádkozz! Érts, és élj! Égesd el magad, hogy másokat lángra gyújts!
Fogadjátok meg az égi trónustól hozott szavaimat, és ismerjétek fel az utat! Engedjétek, hogy átitatódjatok, és boruljatok virágba! Éljetek az adományokkal, melyekben Isten mindenkit részesített, és használjátok azokat! Ne tékozoljatok el egyet se! Bízzál az Égi Királynő védelmében, és az angyalok segítségében! Bízzál – és semmi sem történhet veled! A szerető Atya áldása kísér téged!”
E szavak után az arkangyal még egy keresztet rajzolt a homlokomra, és azután eltávozott. 23 óra 11 perc volt.
a

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2014. március 18-án

 

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:51-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

Drága gyermekek! Édesanyaként szeretnék segítségetekre lenni. Anyai szeretetemmel szeretnék segíteni abban, hogy megnyissátok szíveteket és Fiamat tegyétek első helyre a szívetekben. Azt szeretném, hogy Fiam iránti szeretetetek és imátok által rátok ragyogjon Isten fénye és beteljetek Isten irgalmával. Azt szeretném, hogy ily módon eltávozzon a sötétség és a halál árnyéka, amely körül akar venni és el akar csábítani benneteket. Azt szeretném, hogy érezzétek az Isteni ígéret áldásának örömét. Ti, az emberek gyermekei, Isten gyermekei vagytok, az én gyermekeim. Ezért gyermekeim induljatok el azokon az utakon, amelyekre szeretetem vezet, alázatra, bölcsességre tanít és utat talál a Mennyei Atyához. Imádkozzatok velem azokért, akik nem fogadnak el és nem követnek engem, akik szívük keménysége miatt nem tudják megérezni az alázat, a vallás, a béke és szeretet örömét – Fiam örömét. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok áldott keze mindig Isten áldásának örömét adja számotokra. Köszönöm nektek.

http://www.medjugorje.hr/hu/

a

Nagyfalui üzenet 2014. március

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – FEBRUÁR

” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

114. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedéstörténeteit.

Havi mottó: “Ne félj a rád váró szenvedésektől!” (Jel 2,10)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy kegyelemmel teljes legyen a nagyböjtünk, amely lehet az utolsó is számunkra!
Konkrét feladatunk: legalább a nagyböjti péntekjein, családunkkal, kis közösségünkkel együtt végezzük el a keresztúti ájtatosságot!


Az Szentlélek Isten tanítása 2014 márciusában

Szeretett engesztelők! Ebben a nagyböjtben, amikor elvégzitek a keresztutat, Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékeztek. Jelenleg akarom tanítani, bátorítani és vigasztalni azokat a személyeket, akik bármilyen formában szenvednek.
Nagyon fontos számotokra, hogy minden szenvedéseteket egyesítsétek Jézus szenvedéseivel és ajánljátok fel tisztulásotokért, szeretteitekért, az emberiség megtéréséért, a gonosz lélek megkötözéséért és a purgatóriumban szenvedők kiszabadulásáért. Minden elfogadott és felajánlott szenvedésetekkel rendkívüli kegyelmet esdetek ki az egész emberiség javára és siettetik az Új Ég és Új Föld megvalósulását. Arra kérlek titeket, hogy ne a szenvedést szeressétek, hanem annak a gyümölcseit értékeljétek. Sok gyógyszer tabletta keserű, amikor a szátokba veszitek, de mégis a gyógyulásotokat szolgálja.
Tanuljátok meg a bűneitek keresztjét nem hordozni, hanem a bűnbánatban minél hamarabb letenni. Ha Jézus miatt bántanak titeket – ez a Jézusi kereszt – elsősorban azok megtéréséért ajánljátok fel, akik bántanak titeket. Ezáltal hasznosítsátok a szenvedést, és a szívetekbe béke marad. Meg kell tanuljátok az életetek keresztjét is értékesíteni. Nem tehettek arról, hogy milyen országban, milyen családban, milyen testi-lelki-szellemi előnyökkel vagy hátrányokkal születtetek. Ez számotokra az élet keresztje. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el, mint Isten Akaratát, zúgolódás nélkül. Ti betegek, szenvedők, számoljátok fel magatokban az irigységet az egészségesek iránt. Higyétek el, előbb vagy utóbb minden ember rá kell lépjen az Ő keresztújára, és végig kell menni rajta. Irigység helyett azokra gondoljatok, akik sokkal többet szenvednek, mint ti. Arra kérlek titeket, hogy betegen szenvedve köszönjétek meg az egészséget azok nevében is, akik úgy gondolják az nekik kijár. A világotok megváltása nem a túláradó ifjúi erő által történt, hanem a bűnösökért szenvedést vállaló Jézus Krisztusnak önkéntes, odaadása által. A szenvedés keresztjéből Jézus hagyott egy szilánkot az övéinek is, hogy alkalmatok legyen általa Jézushoz hasonlítani. A szenvedők a létükkel és tanúságtételükkel azt kell a világba kiáltsák: nem a testi egészség a legfontosabb, hanem a lelki egészség. Sajnálatra méltó a szemünkben az a személy, aki testileg egészséges, de lelkileg beteg. Jól jegyezzétek meg, a szenvedés a misztériumok egyike, azt valójában nem megérteni, hanem jól megélni kell!!! Szenvedéseitek közepette, figyeljétek meg a természetet. Ha az őzi vetés nem volna kitéve a téli fagynak, az aratás sokkal gyengébb lenne. Szenvedéseitek közepette, ne azt kérdezzétek, hogy miért, hanem azt, hogy mi a célja, mi az üzenete az Égieknek ezáltal. Olykor azt hiszitek, hogy Isten túl nagy terhet rak rátok, vagy túl sok jót vesz el tőletek. Mi mindig többet adunk annál, mint amit elveszünk, végső soron örök életet. Tudjátok meg, hogy a szenvedések iskolájában olyan érettségre juthattok, amelyre másképpen nem jutnátok el. A szenvedés egyetemén meg kell tanulni különösen a három leckét:SzE. TÜ. HA – a szenvedést, a türelmet és a hálaadást. A szenvedő Jézus a lelki éjszakákon át vezet a fénybe; a küzdelem által a győzelemhez; a kereszten át a mennyei koszorúhoz és a szenvedésen át a dicsőségbe. A szenvedés bölccsé tesz titeket. Rájösztök arra, nem az a legfontosabb, hogy élvezzétek a életet, hanem az, hogy áldozattá váljatok legalább egy személy újjászületéséért. Nem az a fontos, hogy Isten tegye a ti akaratotokat, hanem az a legfontosabb, hogy ti tegyétek az Isten Akaratát. Nem az a fontos, hogy sokáig éljetek, hanem az a legfontosabb, hogy az életetek megtalálja az igazi értelmét. Nem az a fontos, hogy kikerüljétek minden áron a szenvedést, hanem az a legfontosabb, hogy Isten a szenvedés által elérje a célját veletek. Nem az a fontos, hogy mikor haltok meg, hanem az a legfontosabb, hogy minden pillanatban készen álljatok Isten elé állni.
Van szenvedés, amely Jézus követésére hív. Vannak tisztító, nevelő, megóvó, védő szenvedések is. Van Isten dicsőségét szolgáló szenvedés is. Értékeljétek ezeket. Szenvedéseitek közepette, soha ne csüggedjetek el, mert amikor ti nem láttok kiutat, Istennek ezer útja van számotokra. Tudjátok meg, hogy Isten segítségével ma is meg lehet gyógyulni. Mégis Isten sokszor az orvosok által, az étrend, az életrend megváltoztatása által, a természet erejével siet a segítségetekre. Csak egyet kérek tőletek, soha ne fogajatok el gyógyulást a gonosz lélek követőitől. Néha, Isten azért nem hallgatja meg az imáitokat, mert valami jobbat akar adni. Ha nem az történik veletek amit ti akartok, akkor valami jobbra számíthattok. Tudjátok meg, Isten nem téved még akkor sem, amikor ti nem értitek meg Őt.
Befejezésül egy életre jegyezzétek meg magatoknak: ha a szívetek minden jóért hálát adna, soha nem jutna időtök panaszra.
Most megáldalak titeket a türelmes szenvedés kegyelmével!”

Házi feladat márciusra:
“SEGÍTS URAM, HOGY A SZENVEDÉSEK KÖZEPETTE, NE AZT KÉRDEZZEM MIÉRT ENGEDTED MEG, HANEM AZT, MI A CÉLOD VELE!!!”
VISSZATEKINTÉS 2014 FEBRUÁRJÁRA

Miben erősödtünk meg az engesztelések folyamán?
Megünnepeltük a betegek világnapját. Elfogadtuk a betegek kenetét. Tudomásul vettük azt, hogy betegségek mindig voltak, vannak és lesznek az életünkben. A földi élet nem Mennyország, inkább purgatórium. Isten azért engedi meg a betegséget, hogy ezáltal még közelebb kerüljünk Hozzá. Meg kell, tanuljuk elfogadni, felajánlani minden betegséget, így javunkra válik. A megáldott olajban, ott van a kígyósi, gyergyószentmiklósi és a manduriai égi olaj, amellyel otthon megáldhatjuk szeretteinket minden nap. Mivel azt akarják az Égiek, hogy a tanítást adjuk tovább missziós lelkülettel kis közösségünknek, családunknak, ezért kérték, hogy hozzunk füzetet és írószert magunkkal minden alkalommal.
Mi a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szűzanya üzenete?
Az Úr Jézus és a Szűzanya tiszták voltak. Mi mindannyian tisztátalanok vagyunk. Vállalkoznunk kell a tisztulásra.
Ne lefelé, Egyiptom felé, hanem felfelé, Jeruzsálem felé kell tartson az életünk. Legyen a jelmondatunk: “Nagyobbra születtem! Több telik tőlem!”
Vegyük komolyan a felajánlást! Tudatában kell legyünk annak, hogy a férjünk, feleségünk, gyermekünk, vagyonunk…elsősorban Isten tulajdona. Senki fölött nem rendelkezünk birtokjoggal.
Ne válogassunk a tíz parancsolatban. Törekedjünk mind a tizet megtartani, hogy örök életünk legyen.
Simeontól tanuljuk meg a Szentlélek inditásaira való odafigyelést, a halálra való felkészülést.
Anna profétanő befogadta a legjobb hírt és továbbította.
A Szűzanya, Szent József, a kis Jézus, Simeon, Anna engedelmesek voltak. Ebben kövessük őket.
A megszentelt gyertya által meghívást kaptunk: a tisztaságra, az önfeláldozó életre, a jó példaadásra. Törekedjünk tiszta lélekkel és élő hittel használni a szentelményeket, mert csak így tapasztaljuk meg azoknak jó következményeit.

Mit kell tudjunk a betegségről és a gyógyulásról?
A legfontosabb a lelki egészség.
A testet és a lelket együtt kell kezelni, mert kölcsönösen jó és rossz hatással vannak egymásra!
A fogyatékosak arra figyelmeztetnek minket: köszönjük meg Istennek minden nap a testi egészséget és imádkozzuk értük, hogy jól éljék meg állapotukat a gondozóikkal együtt.
A legtöbb betegség: meghívás az életünk rendbetételére; a hit, a remény és a szeretet próbatétele; önismeretre segít és felkészít az örök életre.
A jól megélt betegség jó hatással van a betegre és a beteggondozókra is.
A betegeknek nem kell böjtölni. Nekik a lemondást kell gyakorolni! A betegek meg kell tanuljanak lemondani: a türelmetlenségről, zugolódásról, miértezésről, rossz szokásokról, főleg a bűnről.
A gyógyuláshoz szükséges: Isten Akarata, a beteg hite és közbenjáró ima.
A gyógyíthatatlan betegségek az élet végességére figyelmeztetnek.
Isten legtöbbször, közvetve gyógyít: a természet útján (fűben-fában van az orvosság); az orvosok, gyógyszerek, papok (szentségek) által; ritkán közvetlen módon, csodák által.
Szükséges a gyógyuláshoz megtanulni: az elfogadást, felajánlást, egyesítést Jézus szenvedésével, a belenyugvást, a türelmet és a hálaadást.
Nem fogadhatunk el gyógyítást a hitetlen emberektől, a bionergiásoktól, varázslóktól, kuruzslóktól, a gonosz lélek embereitől.
Mi az én személyes tapasztalatom a gyógyulásom folyamatában? Miért engedte meg a jó Isten a betegséget az életemben?
Azért, hogy megtanuljam a teljes ráhagyatkozást az Úrra.
Megtanultam az életrend és az étrend megváltoztatását.
Megtanultam a betegséggel való kellemetlenségek, fájdalmak, érthetetlenségek elfogadását és felajánlását.
Még jobban megszerettem a csendet, a lelki töltekezést, a test üzenetére vaó odafigyelést.
Megtanultam hálálkodni a sok segítőkészségért, amellyel találkoztam.
Rátaláltam a hivatásomra a hivatáson belül.
Megtanultam elfogadni a segítő eszközöket: a betegek kenetét, a szentelményeket, az engesztelő közösség közbenjáró imáját, az orvosok segítségét.
Bűnbánatot tartottam azon bűnök miatt, amelyet a testem ellen elkövettem: a füstölt, fűszeres, sűlt, tápos húsokkal, a permetezett gyümölcsökkel, nem bió ételekkel; a mozgáshiánnyal, a túl sok evéssel; a sok aktvitással és kevés pihenéssel. Beismertem az irigységet az egészségesekkel szemben.
Szembesültem a halállal és kértem a jó halál kegyelmét.
Elmondhatom azt, hogy az Istentől megengedett és jól megélt betegség nagy kegyelem a számomra!!!
(Csilik János atya)

Előretekintés 2014. áprilisra
Áprilisban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések délután 15 órától!!!
Együtt fogunk felkészülni Húsvét megünneplésére és együtt fogjuk kérni Boldog XXIII. János pápa és Boldog II. János Pál pápa közbenjárását, akiket az Egyház szentté fog avatni!

2013.-A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-MÁRCIUS

“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”( Lk: 1.45.)

                                102. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén A Szentírásból elmélkedjünk át a négy evangéliumból az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását.
Havi mottó:” Ne törtessünk kihívóan és egymásra irigykedve, hiú dicsőség után!!! ( Gal. 5.26.)

Havi imaszándék:  egy jó szentgyónással szabaduljunk meg a bűneinktől és harcolva, imádkozva maradjunk minél tovább a kegyelem állapotában! Ezért imádkozzunk!
Konkrét feladatunk: legalább a böjt napjaiban végezzük el a keresztúti ájtatosságot egész Egyházunkért, különösen a volt és a jövendőbeli pápáért!

                                                     Szűz Mária üzenete 2013. márciusában ” Szeretett engesztelő gyermekeim!!!
     A nagyböjt elsősorban a bűnbánat ideje a számotokra! Ebben a kegyelmi időben, egyik leggyakrabban előforduló bűnötökről, az irigységről, annak következményeiről és a megszabadulás módjáról akarok beszélni nektek.
  Kiről mondható el az,hogy irígy?  Irigy az az engesztelő, aki felebarátjának szerencséje miatt szomorkodik, vagy a szerencsétlensége miatt örvend, azaz, kárörvendő. Irigyek voltak:  a sátán, első szüleitekre a paradicsom kertben.Káin, az ő testvérére, Ábelre, mert annak áldozata kedves volt Isten előtt.Jákob fiai, az ő testvérükre,Józsefre, mert apjuk jobban szerette őt.Saul király Dávidra, mert Góliátot legyőzve, nagyobb tiszteletben részesült. Jónás próféta irigykedett a Niniveiekre, azért, mert Isten a bűnbánatuk miatt megbocsátott nekik.
  Mit mondanak a szentek az irigységről? Az irigy ember az ördöghöz hasonló, ördögi módon gondolkozik és cselekszik. Az irigység a bűnök között a legnagyobb. Ugyan minden gonosz tettnek van bizonyos ürügye, amellyel mentegetőzik, az irigy ember semmiféle mentséget nem hozhat fel.Az irigység az egyedüli bűn, amelyet szeretettel nem lehet megsemmisíteni. Ha eteted a kutyákat, azok megsszelídülnek, az irigyek azonban a szeretettől még vadabbakká válnak. Az irigy ember az indiai kígyóhoz hasonlít, amely az illatos fákat megrágja, mert az illatukat nem bírja elviselni Az irigy ember a pillangóhoz  hasonlít, amely a lámpa világát repkedéseivel nem oltja ki, hanem önmagát égeti össze, anélkül,hogy a fénynek ártana. Az irigy ember a molyhoz hasonlít, amely a ruhát megrágja. A rozsdához, amely a vasat is megemészti. A hernyóhoz, amely a zöld növényeket elpusztítja.Kenyér-irigység van annak az embernek a lelkében, aki a jobb falatot, a jobb módot irigyli a felebarátjától. Az irigység felsőfokát éri el az az ember, aki embertársától Isten kegyelmét és az erényekben való gyarapodását sajnálja. Így irigykedtek a főpapok és a farizeusok Szent Fiamra, amikor látták, hogy sok csodát tesz, ezért elhatározták, hogy megölik Őt.
     Melyek az irigységnek a káros következményei? Az irigy ember elsősorban önmagát emészti fel teljesen haszontalanul.Feldúlja lelkének a nyugalmát és minden örömtől megfosztja önmagát. Az irigység megrövidíti az életét, ezért önmagának a hóhérja. Az irigység sok szerencsétlenségre vezet! Káin irigysége miatt áztatta legelőször a földet testvére vérével. Az irigység vette rá Jákob fiait, hogy eladják a testvérüket! Az irigység indította Saul királyt, az ő jótevőjének,Dávidnak az üldözésére. Sőt, az irigység miatt végeztették ki a főpapok ártatlanul Szent Fiamat. Az irigység, ha nem számoljátok fel,kizárhat a Mennyországból is! Az irigyek nem lesznek Isten Országának az örökösei!
       Mit tegyetek, hogy megszabaduljatok a hét fő bűn egyikétől, az irigységtől?
Azzal, ha azt mondjátok, hogy ti nem vagytok irigyek, ezáltal nem szabadultok meg ettől a bűntől.Első lépés számotokra a beismerés! Alázatosan ismerjétek be Isten és ember előtt, hogy irigyek vagytok! A második lépés a bűnbánat! A szentgyónásban valljátok meg, magyarázkodás nélkül, hogy irigyek vagytok! A harmadik lépés tanuljatok meg örülni az örvendezőkkel, és sírni a sírókkal.Úgy tekintsetek mások sikerére, mintha az a tietek is volna! Igyekezzetek minél több jót tenni azokkal, akik ellen a szívetekben az irigység gyökerére bukkantok.Minden nap imádkozzatok azokért, akikre irigykedtek. Időnként  elmélkedjetek a földi dolgok mulandóságáról, amelyet rövid idő múlva itt kell hagyjatok a földön. Ha ezeket teszitek, kiűzhetitek az irigység ördögét a szívetekből és örvendező engesztelőkké válhattok.
      Még azt is el kell mondjam nektek, hogy legnagyobb a szomorúságom, amikor azt látom, hogy egyik látnok irigykedik a másikra, egyik zarándok helyen lévők irigykednek a másik zarándok helyen lévőkre, lejáratva azokat.Amikor egyik karizmatikus irigykedik a másikra, a nagyok a kicsikre. Jó volna, ha Mózes lelkülete töltene el titeket, aki annak is örült volna, ha Isten mindenkinek megadta volna a prófétaság ajándékát.
          Befejezőleg mondom nektek! Egy alkalommal a lelki vezetőtöket is megkísértette az irigység ördöge, az egyik lelkigyakorlaton, méghozzá misézés közben. Nagy szomorúság nehezedett ezért a szívére. Amikor észre vette önmagában az irigység ördögét, a beismerésben, a bűnbánatban azonnal felszámolta azt.Azután újra teljesen eltöltötte az öröm. Erre vagytok ti is mindannyian meghívva. Ha eben a nagyböjtben felszámoljátok önmagatokban a hét fő bűn egyikét, az irigységet és a többi bűneiteket is, kegyelemmel teljes lesz a húsvéti ünneplésetek.
  A Szentháromság Általam áld meg titeket az őszinte bűnbánat lelkületével!

Házi feladat márciusra

“FELTÁMADT KRISZTUSOM! TANÍTS MEG MINKET ÖRVENDEZNI AZ ÖRVENDEZŐKKEL ÉS SÍRNI A SÍRÓKKAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013. FEBRUÁRJÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek bennünket február első napjaiban?. Isten, akiket kiválaszt magának, azokat megtisztítja próbák által és azután lepecsételi magának!
. A fizikai és lelki szenvedéseket tanuljuk meg elfogadni, felajánlani és egyesíteni Jézus szenvedésével, mert csak így válnak a javunkra és az egész emberiség javára.
. Isten a kéréseinkre mondhatja azt is, hogy: Igen! Nem! Várj türelmesen! Mi Isten kérésére csak azt mondhatjuk: Igen! Csak így válunk igazi engesztelőkké!
. Kérték az Égiek, hogy elsősorban önmagunkkal, a saját lelkünk rendbe tételével törődjünk és csak utána akarjunk segíteni másokon! Ne féltsük túlzottan a szeretteinket , mert Isten reánk való tekintettel nekik is rendkívüli kegyelmet fog adni, akkor, amikor kinyílnak a kegyelmek befogadására.
. Az utolsó időben, amikor Isten kegyelme rendkívüli módon árad és a gonosz is nagyon támad, szükségünk van a szentelményekre! Legyen mindig nálunk legalább egy szentelmény (gyógyító kereszt, skapuláré, csodás érem, Jézus és Mária érem. stb.), mert nagy védelmet kapunk általuk. Használjuk: a szentelt vizet, szent olajat, szentelt gyertyát, a szabadító imát legalább a böjt napjaiban hétfőn, szerdán és pénteken, mert fényt és erőt is fogunk kapni általuk.

Mit tegyünk Húsvét előtt a Nagyböjtben, hogy az kegyelemmel teljes legyen?

A bűnbánat által számoljuk fel a bűneinket! Tanuljunk meg harcolni a gonosz ellen, hogy minél tovább kegyelmi állapotban maradjunk! Engesztelődjünk ki családunkban bocsánatot kérve és megbocsátva! A rendszeres napi ima, heti mise, és havi gyónás, legyen ott az életünkben! Legalább a böjt napjaiban végezzük el a keresztúti ájtatosságot jó szándékainkra. Imádkozzunk rendszeresen és többet együtt a családunkkal. A böjtben elsősorban a bűnről mondjunk le, másodlagosan az ételről. Mindenkinek a javát keresve éljünk a jó cselekedet szellemét. Minden nap vegyük komolyan az engesztelő hivatásunkat! Lelki közösségünkkel találkozzunk hetente! Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb együtt ünnepeljük a Húsvétot! Úgy éljük meg ezt a nagyböjtöt, mintha az utolsó lenne számunkra!!!

Érdekes álom XVI. Benedek pápával

Sápadt volt, gyenge, egészen magába roskadva a pápa! Engedte azt is, hogy megsimogassam az arcát részvétem jeléül.
Ezután ezeket mondta: ” Nekem senki ne beszéljen a munka morálról. Én, amíg volt erőm, mindent megtettem, ami tőlem telt! Most úgy érzem, hogy közeledik a halálom, ezért ezután csak Istennel és a lelkemmel akarok foglalkozni. A hátralévő életemben fel akarok készülni életem legnagyobb eseményére, az Úrral való találkozásra! Ezért mondtam le a pápaságról!

V. Ilona álomlátása Mihály Neamtu szerzetessel

. Mihály Neamtu már meghalt. Életében a Szűzanya megjelent neki és elmagyarázta hogyan gyógyítsa az embereket gyógyteákkal és imákkal.V. Ilona tőle tanulta meg: a szívbéli imát, az igazi böjtöt és a jó cselekedetet! Tőle tanulta meg azt is, hogy egy szegény asszony, amilyen ő is volt, hogyan adhat tizedet a palacsinta sütései által, amelyet felkínált a gyerekeknek.
. A kezelésem során azt a teakeveréket használom a hegyi szent vízzel, amelyet Mihály Neamtu szerzetes kapott a Szűzanyától. Az orvos, ellenőrzés alkalmával azt mondta nagyon jó irányba megyek előre a gyógyulásban”— Mondta Csilik János atya.
. Amikor együtt volt az engesztelő közösség, a szerzetes azt mondta álomlátásában: ” János atya, te Isten engedélyével kaptad a betegségedet! Fogadd el és ajánld fel elsősorban a tisztulásodért, az engesztelő közösségért és a hierarchikus személyekért!” V. Ilona kezét megfogva azt mondta: ” Örülök, hogy megerősödtél és kitartottál az engesztelés útján!”

Ft. Birman József tanúságtétele

Borszéken,Hargita megyében születtem 1943. okt. 7.-én, Rózsafűzér Királynéja naplán. Tapasztaltam: a Szűzanya már születésemtől pártfogásába vett és vezetett egész életemben. 1967. ápr. 2.-án szentelt pappá boldog emlékű Márton Áron püspök Úr, Gyulafehérváron. Két helyen voltam segédlelkész és három helyen plébános. 2003-tól Gyergyószárhegyen élek és az erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás lelkiségének lelkipásztori felelőse vagyok! Már kispap koromtól érdekeltek a Szűzanya jelenései és üzenetei! Sorra ismerkedtem meg: a Lourdes-i, Fatima-i, Garabandl-i, Medjogurje-i és az Érsemjéni, majd a Nagyfalui üzenetekkel Szilágynagyfalu mellett a Szentháromság Hegyen az üzenetek által, Isten Akaratának a kinyilatkoztatását ismertem fel és fogadom el a jelenre és jövőre vonatkozólag. Örömmel osztom meg veletek azt, hogy a Szentlélek, a Karizmatikus közösség által változtatta meg az életemet.. Isten az első helyre került az életemben, az életgyónásom és a kis közösség által megújult pappá lettem. Öt évvel ezelőtt, amikor halálos beteg voltam meglátogatott Éva asszony, János atya, és V. Ilona. Imádkoztak a felgyógyulásomért, ami be is következett, Meggyőződésem: Szilágynagyfalut és a küldötteit Isten választotta ki. Örömmel látom a kegyelmeket a zarándokok életében: a kiengesztelődést, az egységet, az életük megváltozását. Minden kegyelemért, ami a Szentháromság Hegyen történik, nagyon hálás vagyok.

Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS

“Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)

78. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 4; 7; 17; Lk.1; Jn. 4)
Havi mottó: ” Ime az Úr szolgálóleánya vagyok! ” (Lk. 1,37)
Havi imaszándék: engeszteljünk a gonosz tervének a megsemmisüléséért és Isten Tervének a megvalósúlásáért!
Konkrét feladatunk: “Igenlésetek legyen: Igen! Tagadásotok: Nem! A többi a gonosztól van!”
Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 márciusában “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Nagy Figyelmeztetés előtt, megkérlek titeket, hogy próbáljátok meg olyan komolyan megélni ezt a Nagyböjtöt, mintha életetek utolsó felkészülési lehetősége lenne. Jelenleg, az emberiség nagy része olyan, mint egy haldokló, akiket sokkolni kell, hogy életre keljenek bűneinek a mélységeiből. Ezután, akik a sokkoló üzeneteim által magukba szállnak, azok meg fognak maradni, az érzéketlenek a halálba fognak hullani. Ebben az utolsó időben, amelyben vagytok, vegyétek még komolyabban örök üdvösségeteket akaró kéréseimet. Tanuljatok meg Igent mondani Isten rátok vonatkozó, egyedi Akaratára! Én igent mondtam a mennyei Atya legnagyobb ajándékára, Jézus megtestesülésére, a Szentlélek megtermékenyítő kegyelmére és Gábriel főangyal legcsodálatosabb üzenetére. Istennek minden személlyel és közösséggel egyedi terve van. Ezt az imában ismeritek fel és Isten segítségével tudjátok megvalósítani. Én, a Szentháromság Nevében megköszönom nektek, hogy igent mondtatok az engesztelő életre, a lelketek és a lelkek megmentésére. Tudnotok kell, az engesztelő és más kisközösségek, Isten legnagyobb áldása az egész Egyház és az emberiség számára, amelyért a jutalmatok nem fog elmaradni. Én kijelentem nektem, hogy a komoly, következetes, áldozatos engesztelésetek a gonoszt nemcsak megvakítja, nemcsak térdre kényszeríti, hanem az Ő tervét meg is semmisíti. Tanuljatok meg Igent mondani minden este az őszinte lelkiismeret viszgálatra! Lefekvés előtt gondoljatok arra, hogy bármelyik éjszakátok lehet az utolsó és az ágyatok reggelre lehet a koporsó számotokra. Ebben a kegyelemmel teljes, szent időben vegyétek elő az imakönyveteket és a lelkitükör alapján vizsgáljátok meg a lelketeket. Ha a lelkiismeretvizsálathoz segítségűl hívjátok a Szentlelket, Ő, a lelketekbe behatoló napsugárként rámutat a legkisebb bűnötökre is. Soha ne gondoljatok arra, hogyha mások lelkiismeretét vizsgáljátok valaki is jobb lesz közületek. Ha minden este a konkrétan felismert bűneiteket alázatosan elítélitek, a Feltámadt Krisztus se Húsvétkor, se életetek befejezése után nem fog elítélni titeket! Arra is megkérlek titeket, hogy tanuljatok meg, minden este lefekvés előtt Igent mondani a tökéletes bánatra! Ez így hangzik: ‘Istenem szeretlek Téged, kérlek, bocsásd meg minden bűnömet’. A tökéletes bánat által a Szentlélek rendkívüli kegyelme működik a lelketekben, és eltörli minden bűnötöket. A tökéletes bánatot indítsátok fel minden alkalommal: útrakelés előtt, bármilyen veszélyhelyzetbe kerültök, különösen a halálotok óráján. A jövőben nagy szükségetek lesz erre is! Tanuljatok meg az utolsó időben Igent mondani az őszinte bűnbánatra! Akinek az életében nincs javulás, pozitív változás, a bűntől való komoly elfordulás, annak nincs igazi bűnbánata sem. És őszinte bűnbánat nélkül, nincs bocsánat! Az őszinte bűnbánatban, amely elsősorban nem az érzelmetek, hanem az akaratotok műve, benne van a bűntől való teljes elfordulás és az Isten felé való teljes odafordulás. Az igazi bűnbánók könnyei hasonlóak a szenteltvízhez, amely által Isten rendkívüli áldásában részesülnek. Addig, amíg van időtök tanuljatok meg Igent mondani az erős elhatározásra, amely által Nemet mondtok minden bűnre és a bűnre vezető alkalomra. Gondoljatok Szent Sebestyénre, aki Isten Nevében megígérte egy beteg római helytartónak, hogy ha minden bálványát megsemmisíti, meg fog gyógyulni. Mivel a helytartó egyik kedvenc bálványától, amelyet az édesanyjától kapott nem akart megválni, beteg maradt és meghalt. Sajnos így jár nagyon sok bűnös is, akik kedvenc bűneiktől nem akarnak megszabadúlni, ezért egész életükben a gonosz rabjai maradnak, és emiatt nem lehetnek Isten barátai és Országának örökösei. Isten kéri, hogy kerüljétek a bűnalkalmakat is . Akik, bár, rendszeresen gyónnak, de a bűnalkalmakat nem akarják elkerülni – a részeges, a kártyás cimborát, a parázna a bűntársát – még gonoszabbá válnak, mint azelőtt! Még arra is megkérlek titeket, hogy vegyétek észre a bűneitek okát, gyökerét is. Ha ezt nem teszitek, úgy járhattok mint az, aki ugyan levágja a gazt, de annak a gyökerét a földben hagyja. Nagyböjt szent idejében tanuljatok meg Igent mondani az őszinte bűnvallásra, szentgyónásra. Gondoljatok a pogányokra, akik a bűntemetőben vallották meg és temették el egy gödörbe a bűneiket. A zsidók, a pap jelenlétében olvasták a bűnbakra a bűneiket. A gyónásban megvan a lehetőségetek, hogy lelkileg megkönnyebbüljetek, tanácsot, feloldozást és figyelmeztetést kapjatok. Ha azt akarjátok, hogy igazi szentgyónásotok legyen, a saját bűneiteket valljátok meg, ne a másét, kerüljétek a mentegetőzést és induljatok el a pozitív változás, az életszentség útján. Befejezésül még felhívom a figyelmeteket arra, hogy vegyétek komolyan az idők jeleit. Jelek sorozata által figyelmeztet Isten benneteket, hogy ez a bűnös világ a vége felé közeledik. Figyelmeztet Isten titeket kiválasztottait, az időjárás, szenvedések, katasztrófák… által. Isten, belső és külső jelek által meg akar állítani benneteket a kárhozat felé vezető úton. Én arra kérlek titeket, amikor a világban látjátok és halljátok a jeleket, mondjátok teljes szívetekből: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk szegény bűnösökön’! A Szentháromság Általam áld meg titeket a szent halál kegyelmével!”

Házi feladat márciusra: “URAM, TANÍTS MEG ENGEM MINDEN JÓRA IGENT ÉS MINDEN BŰNRE NEMET MONDANI!”

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE (MÁRC.25)
Már az V. századtól kilenc hónappal Karácsony előtt annuntiatio (hírüladás) és incarnatio (megtestesülés) néven tartottak ünnepet az Egyházban, amely az angyali üdvözletről és az Ige megtestesűléséről szólt Lukács 1,26-38 alapján. A messiási jövendőlések valóra váltak azon a napon, amikor az idők teljességében Isten elküldte Gábor főangyalt a názáreti Szűzhöz. Ezt az ünnepet tartjuk Urunk fogantatásának hírüladásakor. Ezen a napon a szentmise hitvallásában, a megtestesülésről szóló mondatnál térdet hajtunk, ha pedig énekeljük a hitvallást, letérdelünk. Ez az ünnep az ajándékok napja! Ezen a napon kaptuk egyik legjobban szívünkhöz nőtt imánkat, az “üdvözlégyet”. Az angyal tanított rá, az angyalnak maga Isten adta a szájába. Ezen a napon kaptuk Édesanyánkul a Szűzanyát. Ö azzal, hogy Anyja lett Jézusnak, Anyánk lett nekünk is, akik tagjai vagyunk Krisztusnak. Szűz Mária, titokzatos módon valamennyiünket méhében hordozott. Ezen a napon kaptuk Jézust és Vele a Megváltást, a feltámadást és a Mennyországot. Bizonyosan érezzük azt, hogy ezen a napon nekünk is kell valamit adni Jézusnak és Máriának. Mondjuk ki örömmel imában: “Uram, itt vagyok, felajánlom magamat teljesen, így, ahogy vagyok!” Ez a ünnep a csend napja! Isten a csendben is tevékenykedik. Ezt jó nekünk is tudnunk. Életünk legfontosabb eseményei a szívünkben játszódnak le, nem is tud róluk senki, csak ha el akarjuk azokat mondani. Sok minden történik az emberrel születésétől – haláláig, de a valóban fontos dolgok a szív csendjében játszódnak le, mert ott mond az ember igent vagy nemet Istennek. És ez mindig világtörténelmi esemény, sokkal fontosabb, mint a holdralépés. Ez a ünnep a kimondott Igenk napja! A mennyei Atya Igent mondott az ajándékozásra; Jézus Igent mondott a megtestesülésre; a Szentlélek Igent mondott a természetfölötti megtermékenyítésre; Gábor főangyal Igent mondott a legjobb hír közvetítésére és a Szűzanya Igent mondott Jézus befogadására! Isten minket szabadnak teremtett. Igent és nemet mondhatunk Istennek vállalva azok következményeit. Ahogyan Mária Igenjét várta az Úr a megtestesülés hírüladásakor, Isten az mi Igenünkre is vár. Ezt a kis szócskát nemcsak szóval kell kimondani Istennek, hanem egész, Neki tetsző életünkkel. Most hallgassuk meg együtt Szent Bernát homiliájából a Szűzanya dícséretét! “Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és Fiút fogsz szülni? Hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által fog mindez megtörténni? Várja az Angyal a választ, ideje, hogy visszatérjen Istenhez, Aki küldte. Mi is várjuk Tőled, Úrnőnk, az Irgalom Szavát, hiszen ránk nehezedik száműzetésünk keserves végzete. Nézd, most felkínálom neked üdvözűlésünk váltságdíját: ha beleegyezel, máris ütött számunkra a szabadulás órája! Isten Örökkévaló Igéjében teremtett minket és íme pusztulás vár reánk, a Te rövídke válaszodban viszont ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye! Szent válaszodért eseng a nyomorult Ádám, a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt. Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is. Válaszodért könyörögnek a többiek, az ősatyák, igen, a Te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek. Eléd borulva válszodat várja az egész világ! És méltán! Hiszen ajkad szavaitól függ a nyomorultak megvilágosodása, a foglyok szabadulása, az ítélettel sújtottak kiváltása: igen, Ádám valamennyi ivadékának, a Te nemzetségednek üdve! Felelj gyorsan Szent Szűz az angyalnak, de igazában az angyal Urának. Mondd ki az igét, fogadd be az Igét, ejtsd ki a röppenő szót és fogadd be az Isten Örök Igéjét. Miért késlekedsz? Félsz talán? Higgyj! Tégy vallomást! Fogadd el a felhívást! Jaj, most nem volna jó, ha szűzies beállítottságod elfeledné az okosságot! Okos Szűz, ebben a dologban ne félj bátor lenni. Te boldog Szűz, tárd ki hitre a Szívedet, nyisd szólásra az ajkadat, adj utat Teremtődnek belsőd szentélyébe! Figyelj! Aki az egész világ vágya kinn, az ajtónál kopog. Mi lesz, ha tovább halad, amíg késlekedsz? Ó, akkor hiába kezded újra keresni azt, akit a lelked szeret. Mária indulj! Mária nyiss ajtót! Mária indulj a hit nevében, siess forró vágyakozással. Mária nyiss ajtót és mondj Igent! És Mária így szólt: “Ime az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!” (Lk.1,37) Csak egyszer gondoljunk arra, mi lett volna a bűnbe süllyedt emberiséggel, ha a Szűzanya nemet mondott volna a Szentháromság Tervére. Mindannyiunk életében vannak soha vissza nem térő kegyelmi pillanatok, döntések, időszakok! Ez volt a családfa gyógyítása, ez a jelenlegi kilenced és valójában ez az engesztelés az utolsó időben. Szűz Mária, Szent Fiával azt várja tőlünk, hogy Igent mondjunk a megmenekülésünkre és mások megmentésére. Ennél fontosabb feladatunk az utolsó időben nem lehet!!!

 

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –               MÁRCIUS
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
90. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Izaiás 65, 66; 2Péter 3; Jak.1; Jelenés 21, 22.
Havi mottó: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”(Lk.22,46)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy ez a nagyböjtünk (amely lehet az utolsó számunkra) kegyelemmel teljes legyen!
Konkrét feladatunk: a böjt napjaiban végezzük el elmélkedve a keresztúti ájtatosságot!
Szűz Mária üzenete 2012 márciusában
„Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban a kísértésről akarok beszélni nektek.
A kísértés természetes jellemzője a bűnbe esett emberiségnek. Minden földre született ember ki van téve sokfajta kísértésnek. Minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a bűnbe akarja csábítani az embert a világosság angyalaként, a jónak a látszatában. Ezért meg kell tanulni felismerni a gonosz lelket, minden kísértés mögött, és meg kell tanulni határozottan „Nemet” mondani neki. A gonosz lélek titkolt szándéka az, hogy bűnbe vigyen és azután a kárhozatba. A gonosz lélek felhasználja a bűnös világot és a sérült emberi természeteteket is, hogy a bűnbe csalogasson!
Mivel kísérti a gonosz lélek az embert? Elsősorban arra akar rávenni titeket, hogy ne tegyétek a jót, amit Isten üdvösségetek érdekében elvár tőletek! Azután, arra akar rávenni, hogy tegyétek a rosszat, amit Isten nem lát helyesnek. Ezek után túlzásokba visz! Nagyon jól tudja azt, hogy minden túlzás rossz irányba visz titeket! Azt is tudja, ha belementek a túlzásba, a lelki dolgok területén (ima, böjt, jócselekedet), akkor előbb-utóbb megutáljátok a lelki életet. Nagyon fontos tehát a lelki életben is a mérték! Emellett legyen a jelmondatotok: tedd a jót és kerüld a rosszat! Ez az életszentség egyszerű útja számotokra! Tudnotok kell azt is, hogy a gonosz megkísérthet: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége területén. Ha a test kívánságával kísért a gonosz (rendetlen evéssel, ivással, érzékiséggel, lustasággal…), akkor a böjtöt kell komolyan vegyétek. A böjt által felerősödik az akaratotok  és ellen tudtok állni a gonosznak. Ha a szemetek kívánsága által kísért a gonosz (rendetlen birtoklás), hogy amit láttok, azt akár  bűnös módon is szerezzétek meg, ilyen esetben a jócselekedetet kell gyakoroljátok. Legyen a jelszavatok: minden nap tegyétek a  jót és veletek lesz az Isten! Ha az élet kevélysége (gőg, lenézés, mások megvetése) területén kísért a gonosz, akkor vegyétek komolyan a személyes imát, amelyben rádöbbentek arra alázatosan, hogy nem vagytok Isten, csak mulandó teremtmények. Tudnotok kell azt, hogy a rendszeres ima, az Istennel való személyes kapcsolat által, az Isten iránti szeretet, a böjt által az önmagatok iránti helyes szeretet és a jócselekedet által a felebaráti szeretet növekszik bennetek. Ha az imát, böjtöt és a jócselekedetet komolyan veszitek, akkor képesek lesztek legyőzni a hét főbűnt, ami minden rossznak a forrása. A hét főbűn: kevélység, fösvénység, irigység, bujaság, mértéktelenség, harag és lustaság. Ha megtanultok harcolni Jézus Nevében és ellenálltok a gonosz csábításainak, igazi boldog kereszténnyé váltok. Ha beleegyeztek a kísértésbe akár gondolattal, nézéssel, beszéddel… az bűnné válik, amely által megterhelődik a lelkiismeretetek és szomorúvá váltok. Isten azért engedi meg a kísértést számotokra, hogy vegyétek észre hol vagytok gyengék. A szentek gyakran erős kísértéseket kellett kiálljanak, hogy bebizonyítsák, szeretik az Urat. Tudjátok meg, a gonosz csak azt a várat támadja, amely nincs bevéve. A gonosz már nem kísérti azt, aki az övé. Isten a kísértések megengedése által alázatossá tesz, a segítség kérés és az újrakezdés által lehetőséget ad az Isten iránti szeretet bebizonyítására, és ezáltal lelkileg megedződtök. Mit tegyetek akkor, amikor kísértés ér benneteket? Azonnal meneküljetek Istenhez, kérve az Ő segítségét. Ha az első emberpár ezt tette volna, nem következett volna be az emberiség tragédiája. Ha ima közben kísért a gonosz, nyugodtan álljatok meg, tárjátok fel az Úrnak a kísértést, és azután imádkozzatok tovább. Ez a lelkület tetszik az Úrnak. Legyőzhetitek a kísértést, ha gondoltok a bűn következményeire: a szomorúságra, Istentől való elszakadásra, az örök kárhozatra. Lesz erőtök ellenállni a gonosznak, ha gondoltok a lelki békére, az örök boldogságra, ami vár az Isten szeretőkre. Tudjátok meg, ha a kísértés idején ti félős nyuszikává váltok, akkor a gonosz bátor oroszlánná válik. Ellenben, ha ti bátor oroszlánná váltok, a gonosz félős nyuszikává válik. Ha a kísértéseiteket felfeditek a lelki atyátoknak, meglátjátok, azonnal megszűnnek. Tudjátok meg, Isten nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést. Néha mégis azért estek el a kísértésben, mert alábecsülitek Isten hatalmát, túlértékelitek a gonosz erejét, túlsajnáltatjátok magatokat, és tévesen azt gondoljátok, hogy a gonosz által felkínált bűnben boldogság van.
Befejezésül mondom, senki se mondja, aki kísértést szenved: Isten kísért, mert Istent nem lehet rosszra csábítani és Ő sem csábít rosszra senkit. Ezért arra kérlek titeket, amikor azt imádkozzátok „ne vígy minket kísértésbe”, azt kérjétek, hogy „védj meg minket a kísértésben”! Higgyétek el, hogy boldog az az ember, aki a kísértésben helyt áll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik Őt szeretik!”
Megáldalak titeket a harcias lelkület kegyelmével!!!
TANÍTÁS AZ ÚJ ÉGRÖL, ÚJ FÖLDRŐL ÉS AZ ÚJ JERUZSÁLEMRŐL
 
Hol olvashatunk erről a Szentírásban?
Izaiás 65, 17-25; 66, 22: „Új Eget és Új Földet teremtek. A régi feledésbe merül, és eszébe se jut többet senkinek.” Ebben a részben szó van házépítésről, szőlőtelepítésről, hosszú kort megért emberekről, a jelenlegi ellenséges állatok barátságáról, a félelem megszűnéséről, a sírás hiányáról. Mindezek nem a Mennyországban, hanem az Új Világban lesznek, amely a Földön fog megvalósulni!
2 Péter 3, 13: „Mi, Isten ígérete alapján Új Eget és Új Földet várunk, az igazságosság hazáját!” A Szentírás leírása alapján, a Föld először Víz által tisztult meg (Vízözön). Másodjára a Föld a Szentlélek tüze által fog megtisztulni (tűzözön), átváltozni, amikor a régi Föld Új Földdé, a régi (jelenlegi) Ég Új Éggé fog változni. Amikor rá nézünk, azt fogjuk mondani, ez olyan szép, csodálatos, egyedi, hogy szinte egyáltalán nem hasonlít a régihez.
Jelenések 21, 1-8 Szent János apostol a Patmosz szigetén látomásban a saját szemével látta az Új Eget, az Új Földet és az Istentől,a  Mennyből leszállt Új Jeruzsálemet. Isten mondta neki: „Nézd, ez Isten hajléka, az emberek között!” Látta azt is, amint Isten letörli szemükről a könnyet. Ott nem látott halált, fájdalmat, ami eddig rossz volt, az elmúlt. Isten szólt hozzá: „Íme, Én Újjá alkotok mindent!” Az Új Ég és az Új Föld Isten új teremtésének, újjáteremtésének a műve lesz. Abban az Új Világban, csak a győztes fog részesülni, aki legyőzi a bűneit.
Milyen lesz az Új Jeruzsálem? (Jel. 21, 9-27; 22, 1-5) Ez a Mennyből, a Földre leereszkedett Új Jeruzsálem ragyogott. Falai és kapui voltak. A Bárány volt a temploma. Élet fakadt a Bárány trónjából. Jaj lesz azoknak, akik ezeket nem hiszik el és jó lesz azoknak, akik ezeket elhiszik.
Mit olvasunk az üzenetekben az Új Világgal kapcsolatosan? „Ez az Új Világ hamarosan meg fog valósulni!” A Szentlélek szülési fájdalmak közepette fogja megtisztítani ezt a bűnös Földet. Az Új Világ egybeesik a Sátánnak a vereségével. Az Új Világ az ember munkája (ima, szenvedés, áldozat, böjt, engesztelés…) és Isten ajándéka által fog megvalósulni. Az Új Világ az Égből fog leereszkedni a Földre és átváltoztatja a gonoszságot szeretetté, a közömbösséget buzgósággá, és a megkeményedett szíveket meg fogja lágyítani. Azok jutnak el az Új Világba, akikben bűnbánat van, akikben alázatos-szolgáló szeretet van, akik képesek a lelkeket a lelki sötétségből a lelki világosságra vezetni. Az Új Világban a béke Új Korszaka köszönt a Földre! Az emberiség, a szépség kertjévé válik. Az Egyház szeretettel teljes családdá válik. Isten gyermekei „Új Nevet” fognak kapni. Az Új Világban az Angyalok és a Szentek társaságában fogunk élni. Szeretet fog uralkodni mindenki szívében. Ott Isten dicséret lesz éjjel-nappal! Ott mindenki boldogan fogja tenni Isten Akaratát. Az Új Jeruzsálemben, Isten szeretetében fognak élni az emberek. A világ-ítélettel fog elkezdődni az Új Ég, Új Föld, Új Jeruzsálem. A jelenlegi világ a bűn nyomát viseli. Az Új Világban mindez hiányozni fog. Isten az Új Világgal be fogja mutatni azt, hogy milyen kellett volna legyen ez a Világ, ha nem lett volna a bűn. Isten akkor bensőséges kapcsolatba fog kerülni a teremtményeivel (szőlőtő-szőlővessző). Abban az Új Világban meglesz minden, amire az embernek szüksége van. Az engesztelők köszöntésével zárul a Jelenések könyve: „Maranatha! Jöjj el Uram Jézus!” Mi nemcsak várjuk az Új Világot, hanem lélekben készen várakozunk, hogy oda is jussunk, sok kereszténnyel együtt.
Házi feladat márciusra:
„SEGÍTS MEG URAM MINKET, HOGY A KÍSÉRTÉSEK ALKALMÁVAL, AZONNAL HOZZÁD MENEKÜLJÜNK, SEGITSÉGÉRT!”
–         Imádkozzunk azért, hogy a Húsvétot a jövőben mindig együtt ünnepelhessük!!! Jelenleg a fájdalmainkat ajánljuk fel azokért, akiknél a hagyományok fontosabbak, mint Jézus Akarata!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 FEBRUÁRJÁRA

 

Mivel örvendeztessük meg a Szentháromságot és a Szűzanyát?(részletek az Égiek üzeneteiből)

„Higgyetek abban a rendkívüli kegyelemben, amely a Szentháromság hegyen van!

Élő hitetekkel, áldozatos engesztelésetekkel, a kilencedek sorozatával!!!

Tanuljatok meg úgy élni, hogy a lelki tisztaságotok által az Úr Jézus a szívetekben és a kölcsönös szeretet által az Úr Jézus közöttetek érezze jól magát.

Törekedjetek megszerezni és megtartani a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívetekben.

Keressétek és tegyétek bátran Isten rátok vonatkozó Akaratát!

Éljétek meg jól a jelen pillantott!

Tegyétek meg mindazt, ami számotokra lehetséges és bízzátok Reánk mindazt, ami számotokra lehetetlen

Ne engedjétek, hogy a gyengék kiessenek az engesztelő közösségből. Imádkozzatok értük, segítsétek és bátorítsátok őket!

A rendelkezésetekre álló rövid időt, a lehető legjobban használjátok ki!

Ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki a keskeny úton el akar bizonytalanítani titeket!

Minél több embert vezessetek Hozzánk felajánlott engesztelő életetek és szelíd tanúságtételetek által.

Törekedjetek elfogadni és felajánlani a családotokban és a lelki közösségetekben lévő megpróbáltatásokat!

Hittel igyátok, beteg részeitek kenjétek be és házaitokat hintsétek meg az Általunk megáldott szent vízzel.

Minden nap törekedjetek Nekünk tetszően élni!

Ajánljátok fel az engeszteléseteket az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedők kiszabadulásáért! Ezáltal az egész emberiség jótevőivé váltok!

Higgyétek el, egy lépésetek sem hiábavaló, amit a Szentháromság dicsőségére és a lelkek javára tesztek.

Legyetek olyanok, mint az égő gyertya: világítsatok szeretetből, maradjatok hófehér lelkűek szeretetből és égjetek csendesen csonkig áldozatos szeretettel.

Legyen a jelmondatotok ebben a gyűlölködő világban: „nekem csak szeretni szabad”!

Törekedjetek a világban lévő rosszat csak jóval legyőzni!

Minden nap figyeljetek a Szentlélek sugallataira, mert Mi a ti földi boldogságotokat és örök üdvösségeteket akarjuk.”

 

A Szűzanya egy elgondolkodtató látomásban részesített!

A Szűzanya mutatott egy hatalmas rózsakertet, amely tele volt: bimbós, félig kinyílott és egészen kinyílott rózsákkal. A Szűzanya egy nagy öl mindenféle rózsát szedett a kertjéből, azután szétválogatta őket. Külön tette a bimbókat, külön a félig kinyílókat, külön az egészen kinyílottakat. Azután mindegyikből vett néhány szálat és összekötötte azokat. A Szűzanya magyarázata: „Elérkezett számotokra a kettéválasztás ideje. Ketten lesznek a mezőn, a malomban, otthon, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ebben az időben mindenki fel fogja ismerni, hogy hova tartozik és ki-ki azt a helyet fogja elfoglalni, ahova való. Lesznek olyanok közületek, akik a Szentháromság színe elé fognak kerülni. Ezért legyetek mindig készen az Égiekkel való találkozásra”! Még azt is elmondta a Szűzanya, hogy a megjelenésével kapcsolatos ígéretét meg fogja tartani abban az időben, amelyet a Szentháromság a legalkalmasabbnak lát. Az Égiek megáldottak minket: az élő hit, a kitartás, a bátorság, a reménység, az önfeláldozó élet és a lángoló szeretet kegyelmével!

Nagyfalu 2009-2010

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
 
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
 
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
 
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!” (Jel.2,10)
 
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
 
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
 
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
 
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
 
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
 
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
 
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi – lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
 
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
 
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
 
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
 
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
 
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat márciusra:
“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!

 

Előretekintés 2009 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.

 

Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!

 

Szentföldi élmények

1993 január 24 és február 1-e között voltam a Szentföldön. Biztos vagyok abban, 16 év eltelte után, akik eljutnak Isten kegyelméből oda, ahol az Úr Jézus született, nevelkedett, tanított, meghalt feltámadt és dicsőségesen felment a Mennybe, mindenkit másképpen érint meg a Szentföld.

Elgondolkodtató látni a kegyelmi magasságot és emberi mélységet is, ahol Jézus élt. Ő megszentelte a helyet, de sajnos az emberek ott sem szentek. Elgondolkodtató Jézus születése után 2009-ben, még mindig élnek a Földön emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten- emberben és nagyon sokan közöbösek vele szemben. Az örömteli élmények mellett e fájdalmas érzés is végigkisért zarándoklatunkon.

Azokon a helyeken, ahol Jézus élt, szinte mindenhol van egy templom, amely azt hirdeti 2009 évvel ezelőtt a második isteni személy járt a Földön. Biztos nagy esemény volt az, amikor az ember a Holdra lépett, de annál sokkal nagyobb esemény az, amikor Isten, Jézus személyében a Földre lépett.

A Szentföld többnyire sziklás terület. Talán olyan kemény a talaj, mint sok embernek a szíve. Mégis, ha eltávolítják a felszínről a köveket és földet hordanak rá, bőséges termést hoz. Persze csak úgy, ha szinte folyamatosan öntözik.

Amikor a repülőgéppel felszálltunk Bukarestben, csak katolikus papok, tele volt a szívünk elvárással. A Szentföldön bárhol megfordultunk a Szentírásból felolvastuk azt a részt, ami oda illő volt. Minden nap nagyon sok új információhoz jutottunk. A Szenföldi utazás után hónapokra volt szükség, hogy feldolgozzam az ott látottakat.

Szerintem minden pap, de keresztény is, életében legalább egyszer el kellene jusson a Szentföldre. Nekem is voltak elképzeléseim a Szentföldről, de a valóság egészen más. Azóta, úgy olvasom a Szentírást, hogy látom is azokat a szent helyeket, ahol az események történtek.

Most csak a főbb szent helyeket szeretném bemutatni, úgy, ahogy én láttam.

Betlehemben, ahol Jézus született, elgondolkodtatott az alacsony bejárati ajtó, amit valamikor azért készitettek így, mert a pogányok lóval mentek be és istállóként használták a templomot. Tanítása: csak mélyen meghajolva, alázatosan lehet megtalálni Jézust a templomban, a felebarátban, a szentségekben. Mély tisztelettel és szeretettel csókoltuk meg azt a szent helyet, ahol az Úr Jézus megszületett. Oda van írva latinul: “Itt született Jézus Krisztus!” Milyen jó, ha elmondhatjuk a szívünkre mutatva, ott is megszületett, él az Úr Jézus és jól érzi magát.

Názáretben megrázó élmény volt látni azt a templomot és benne azt az oszlopot, amely mellett megjelent Gábriel főangyal, Szűz Máriának! Úgy van kiképezve a templom, mint egy liliom. A templom körül egy fedett folyósó. A világ szinte minden részéről küldtek oda Szűzanyáról festett képet. Csodálatos látni azt, hogy szinte minden nemzet szereti a Szent Szüzet.

Voltunk a Tábor hegyen, ahol az Úr Jézus ima közben átváltozott. Ezt a szent hegyet valamikor a keresztények lépcsőkön és térdenállva közelítették meg. Voltunk Kánában, ahol Jézus az első csodát tette a mennyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. Voltunk Ain Karemben, ahol Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Voltunk Kafarnaumban, Péter apostol házánál. Láttuk a 8 boldogság templomát a tenger parton. Megfürödtünk a Holt tengerben, áthajóztunk a Genezáret taván, megmosdottunk a Jordán folyóban. Láttuk Jerikót, Cezareát, Haifát a nagy kikötővárost, a Kármel hegyet, az Olajfák hegyét, a Mennybemenetel kápolnáját, a Hebron völgyét, Szent Anna templomát, a Moria hegyét,…

Jeruzsálem volt a legnagyobb hatással rám. Ott, megérintettük a Golgota csúcsát, ahol a kereszt állt, megcsókoltuk azt a követ, ahol Jézus holtteste volt és miséztünk azon a szent helyen, ahol Jézust eltemették és dicsőségesen feltámadt.

Felejthetetlen élmény ott járni, ahol éltek a próféták, az Úr Jézus, Szűz Mária, Szent József, az apostolok, az első keresztények, ahol minden Jézusról beszél, még a kövek is!

 

(Összeállitotta Ft. Csilik János)

„…Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!…”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
66. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.13,1-9; 15,1-32; Jn.8, 1-11; Lk.2,41-51; 1,26-38; 19,28-40)
Havi mottó:„Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk: újra olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének második kötetét!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 márciusában
            „Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!
Hány akarattal találkoztok az életetek folyamán? A Gonosz, az ember és az Atya Akaratával. Tudnotok kell, a Gonosz akarata mindig csak a rosszra (bűnre) irányul. Ő, Isten, a Szentírás, az Egyház, a tíz parancsolat, a szentségek és minden jó ellen akar hangolni titeket! A Gonosz, mindazokat a személyeket, akik akaratának engedelmeskednek, a pokolba akarja vinni. Ezért a Gonosz akaratának SOHA ne engedelmeskedjetek! Az emberi akaratotok néha a jóra, néha a rosszra, néha a túlzásokra irányul. Ezért, az emberi akaratotokat mindig felül kell vizsgálni. Az Atya Akarata mindig csak a jóra, a boldogságotokra és örök üdvösségetekre irányul, ezért azt MINDIG meg kell tegyétek!
Mi az Atya Akarata? Számotokra az életszentség, a boldogság és az üdvösség útja! Ha felismeritek és megteszitek az Atya Akaratát, a legtöbbet teszitek önmagatokért, közösségetekért és az egész emberiségért! Tudnotok kell, mindaz, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít, az az Atya Akarata! Amikor hasonlóvá akartok válni Jézushoz, Máriához és Józsefhez, az Atya Akaratát teszitek. A legjobb úton haladtok, ha nem a múlt kellemetlen eseményei miatt szomorkodtok, ha nem a jövő miatt aggodalmaskodtok, hanem a jelenben Istenre hagyatkozva teszitek az állapotbeli kötelességeteket. Megörvendeztetitek az Atyát, amikor a Hangomra odafigyeltek, a jót teszitek, a rosszat (a bűnt) kerülitek, ha minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek mögött a szeretet új parancsa van. Ha megtanuljátok tisztelni mások szabadságát, meggyőződését, döntéseit,… és nem vagytok erőszakosak még a jó dolgokban sem, az Atya Akaratát élitek! Ha az Atya kezéből elfogadjátok: a próbatételeket, a szenvedéseket, sőt még a halált is, a legjobb úton haladtok.   
Hogyan ismerhetitek fel az Atya Akaratát? A Szentírásolvasás, az imádság, a lelki testvérekkel való egyeztetés által! Az égi figyelmeztetésből és körülményeitekből is kiolvashatjátok az Atya Akaratát! A bűn soha nem az Atya Akarata, sőt még a jónak látszó dolgok sincsenek mindig az Ő Akaratában! Ha a lelketekben lévő lelki gyümölcsökre figyeltek: az örömre, békére, nyugalomra,… ezek is segítenek, hogy megtaláljátok az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Ha minden nap kértek Engem, segítek nektek a szellemek megkülönböztetésében. Ha az elmondottakat gyakoroljátok, egy idő után megkapjátok azt az ajándékot, hogy spontán módon ráéreztek az Atya Akaratára. Ha számotokra néha nem érthető az Atya Akarata, akkor imádkozzatok és türelmesen várjatok az Égi segítségre. Az Atya Akaratát mindig örömmel, szeretettel és szabadon tegyétek meg!
Mi mindent kell vállaljatok az öröm mellett az Atya Akaratáért? Nézzetek Jézusra! Ő, az Atya Akaratáért mindezeket vállalta: a Mária testében való fogantatást, a betlehemi megszégyenülést, az Egyiptomba való menekülést, az otthontalanságot, az emberek részéről a rágalmakat, a keresztút szenvedéseit, a kereszten való megaláztatást, sőt a borzalmas halált is. Nézzetek az apostolokra, az első keresztényekre, a szentekre, a hitvallókra,… akik Jézusért vállalták az üldözést, sőt a vértanuhalált is!
Most gondoljatok egy édesanyára, aki az egyik korházban, nagy beteg fia betegágyánál az Atyának felajánlotta az életét a fia helyett! Néhány év után az Atya elfogadta életáldozatát! Az édesanya nagy fájdalmak közepette halt meg, a fia pedig életben maradt! Ez az édesanya fájdalmak közepette szülte meg újra a családját az örök életre!
Én, most azt mondom nektek, ne féljetek, ha az Atya rátok vonatkozó Akarata miatt időnként szenvednetek is kell! Meglátjátok, a szenvedések közepette kimondhatatlan békében, az új világban pedig mindent felülmúló boldogságban fogtok részesülni.
Bár elmondanátok mindannyian életetek minden helyzetében: „íme, itt vagyok Istenem, hogy Szent Akaratodat megtegyem!”
Megáldalak titeket az Atya Akaratára való teljes ráhagyatkozás kegyelmével!”
Házi feladat márciusra:
„SZENT JÓZSEF SEGITS, HOGY VELED EGYÜTT ELMONDHASSAM ÉLETEM MINDEN HELYZETÉBEN: IME ITT VAGYOK ISTENEM, HOGY AKARATODAT MEGTEGYEM!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Csilik János
Szent József élete és tanítása
“…Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?…”
Szent József, Jézus nevelőapja. Az Újszövetség szerint Dávid házából származott, ácsként munkálkodott Názáretben. Eljegyezte Szűz Máriát. Amikor Szűz Máriát titokban el akarta bocsátani, mert gyermeket várt, álmában egy angyal tudomására hozta: Szűz Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus Krisztus megszületett. Heródes elől Egyiptomba menekültek, visszatértük után Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, a templomba, majd hazatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek. Szent József nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, azért mert még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Szent József már meghalt, Jézus és Mária karjai között.
Szent Józsefről bővebben csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt.1-2 és Lk.1-2-3). Máshol csak futólag említik Jézusról a nép véleményét: „Nem József fia ez?” (Jn.6,42). Az evangéliumok egyébként hallgatnak Szent Józsefről. Az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között lépett jegyességre Szűz Máriával. Atyai feladata abban is megnyílvánult, hogy a Jézus nevet adta a gyermeknek.
Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Jogilag Szent József Szűz Mária férje volt, de nem volt Jézus apja biológiai (testi) értelemben. Az emberek általában Szent József természetes fiának tartották Jézust és azt sem Szűz Mária sem Szent József nem tudták megakadályozni. Szent József feladatát Jézussal és Szűz Máriával kapcsolatosan Isten határozta meg.
Az Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a X. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet.
Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?
„Óvakodjatok minden túlzástól, mert miden véglet a Gonosztól van! Még a jóban való túlzás is! Az eredeti bűn következményeként, egyensúlyvesztett emberek vagytok!
Egyik végletetek lehet, a munkához való viszonyulásban: a lustaság. Ez nem Isten Akarata! Sajnos egyre több fiatalt jellemzi ez a véglet. Azt mondják, én nem akartam az életet, ha a szüleim vállaltak, akkor tartsanak el. Ebben a felfogásban úgy él a család vállán, felnőtten, egészségesen, mint egy pióca, aki szívja a szülei vérét. Bár neki az lenne a feladata, hogy egy új közösségben mások terhét hordozza. A Szentírásban azt olvassátok: „aki nem dolgozik, ne is egyék!” Aki az Istentől kapott telentumát (ajándékát) nem kamatoztatja, azt Isten meg fogja ítélni! A henyélés, a dorbézolás, a bűnös szórakozás, a kéregetés,… nem Isten Akarata! Azt is kell tudjátok, a lustaság az ördög párnája és sok bűnnek a forrása.
A másik véglet, a munkához való viszonyulásban, ami nem Isten Akarata, a túlzott munka. Sajnos egyre többen vannak ezen a széles úton, akiknek nincs se vasárnapjuk, se szabadságuk, se lelkük,… csak dolgoznak addig, amíg bele nem pusztulnak. És mégis elégedetlenek és telhetetlenek bármennyivel is rendelkeznek! Ezek olyanok, mint a kancsó szája, ha tele is töltöd vízzel, akkor is nyitva marad!!! Ezek jelszava: lélek, lélek, de miből élek! A Szentírásban azt is olvashatjátok: „minden bűn gyökere, a pénz szerelme!” A pénzre szükségetek van, de nem lehet az életetek egyetlen célja! A pénz csak eszköz lehet számotokra, nem bálvány, ami elzár benneteket Istentől, az örök élettől!
A munkához való viszonyulásban keressétek meg a helyes sorrendet és a középutat! Legyen jelmondatotok: imádkozzál és dolgozzál! Ezt meg kell tenni, a másikat nem kell elhagyni! Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek ami Istené! Keressétek először Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek!
Legyen számotokra a legfontosabb a lelketek és az örök életetek. A többi legyen másodlagos!
Isten Akarata számotokra, hogy elkerüljétek a végleteket és megtaláljátok a középutat. Csak ezen az úton való járás tesz boldoggá benneteket már itt a Földön és az örök életben!”
Szent József, aki a munkások védőszentje vagy, könyörögj érettünk, hogy kiegyensúlyozott követőid lehessünk!
Előretekintés 2010 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy utolsó idők igazi apostolaivá váljunk, mint II.János-Pál pápa!

Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ címü könyvét!!!

Medjugorje, 2014. március 2.

Drága gyermekek, édesanyaként jövök hozzátok és azt szeretném, hogy bennem, mint édesanyában otthonra, vigasztalásra és megnyugvásra találjatok. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, imádkozzatok. Imádkozzatok alázatos buzgósággal, engedelmességgel és az Atyába vetett teljes bizalommal. Úgy bízzatok benne, ahogyan én tettem, amikor kimondatott számomra, hogy az ígéret áldását fogom hozni. Mindig szívből fakadjon ajkatokon: „Legyen meg a Te akaratod”. Ezért bízzatok és imádkozzatok, hogy közbenjárhassak értetek az Úrnál, hogy mennyei áldását adja rátok és betöltsön benneteket Szentlelkével. Akkor ti, szeretetem apostolai, segíteni tudtok majd mindazoknak, akik nem ismerik az Urat, hogy teljes bizalommal Atyának szólítsák Őt. Imádkozzatok pásztoraitokért és bízzatok felszentelt kezükben. Köszönöm nektek.

Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. március 2-3-4.

 

25. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását (Lk. 22.-23.-24. fejezetek)
Havi mottó: “Aki hagyja magát, hogy megalázzák, Isten felmagasztalja!”
Közös imaszándék: az összes nemzet, valamint nemzetünk egyházi és állami vezetőiért engesztelünk, hogy döntéseiket mindig Isten Akarata szerint hozzák meg!
Konkrét feladatunk: minden reggel fél hét és hét óra között, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat: ülve vagy térdelve végezzük el!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!

 

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Elfogadod-e Isten Akaratát a betegségedben, legyen az akár: gyógyulás, tisztító- engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre? Rászoktál-e a természetes vízre, egészséged érdekében? A természet rendjének a helyreállításáért, a világjárványok elmaradásáért, a világbékéért… vállalsz-e engesztelő imavirrasztást? Az Úr Jézus biztonságos hajójára ráléptél-e a bűnbánatod, szolgáló-szereteted, törvénytiszteleted… által? Minden reggel az Égiek oltalma alá helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Családodat, Isten útján segíted-e vagy akadályozod-e? Lelked meggyógyulása érdekében megbocsátottál-e minden ellenségednek?

 

II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. március elsőpéntekére
“Most megmagyarázom nektek e havi mottó értelmét! Amikor Én a Földön éltem, a keresztre feszítésem előtt, a római katonák: leköptek, a fejemre töviskoronát tettek, kezembe nádszálat adtak… így aláztak meg Engem! Még Arcul is ütöttek! Akkor azt mondtam az elkövetőknek: melyik jócselekedetemért ütöttetek Arcul Engem? Ha rosszat tettem, bizonyítsátok be! Az Igazságot meg kellett mondanom, de nem ütöttem vissza, mert akkor olyan lettem volna, mint ők. A Földön – látszólag – az erős győz! Te, akkor győzöd le önmagad, ha nem ütsz vissza a téged megalázónak! Az Én Országomban nem az erő a fontos, hanem az alázat! Az Én Országomba nem jut be a gőgös ember, csak az, aki le tudja győzni önmagát és így válik alázatossá.
Tanácsom: ne gyávaságból légy megalázkodó, hanem Igazságban légy béketűrő! Az alázatos ember követi az Én Példámat és tanításomat! Tudnotok kell, hogyha az alázatosságot gyakoroljátok, a Gonosz felett is győzedelmeskedhettek. Aki hagyja magát, hogy megalázzák és felajánlja azt a mennyei Atyának, az már a Győztes oldalán áll, mert benne a gőgöt az alázat váltotta fel. Így élve, számíthattok a mennyei Atya felmagasztalására és arra, hogy Országunk boldog lakói lesztek! Megáldalak benneteket az alázatosság lelkületével!”

 

Szűz Mária tanítása, 2007. március elsőszombatjára
“Drága, kicsi Virágaim! Akiket eddig neveltem, tanítottam és akik hallgattak Reám, azok eljutottak egy olyan lelki szintre, hogy képesek másokat a lelki sötétségből a lelki Világosságra vezetni! Tudjátok meg, hogy közeledtek ahhoz az időhöz, amikor már nem fogunk adni tanításokat, ‘olyan módon’, ahogy eddig tettük. Ezzel, arra figyelmeztetlek benneteket, hogy vegyétek komolyan a Szentháromság hegyén eddig elhangzott tanításokat és aszerint éljetek! Akik, azzal a tiszta szándékkal jönnek az engesztelő közösségbe, hogy tanuljanak Tőlünk, azokat fel tudom használni, a ‘lelkeket mentő Tervem’ megvalósításában. Legyetek készen, mert a közeljövőben, mindenki át fog menni egy ‘Istentől jövő vizsgán’ és ennek függvényében fogtok Munkatársainkká válni! Most tanuljátok az egyik legnehezebb leckét, ami a havi mottóban van: ‘aki hagyja magát, hogy megalázzák, azt Isten felmagasztalja’.
Tudnotok kell, az alázatosságot nem lehet jól megtanulni, csak jól megélni! Isten megengedi még a választottjainak is azt, hogy meg legyenek alázva, azért, hogy az Általunk elvárt lelkülettel rendelkezzenek! Csak alázatos lelkülettel lehettek megbízható eszközeink Isten Szőlőskertjében és csak így számíthattok a mennyei Atya részéről jövő felmagasztalásra. Jegyezzétek meg jól: az alázatos embert a Szentlélek, a gőgös embert a Gonosz lélek vezeti! Szent Fiam, amikor a Földön élt, sokszor megalázták, de Ő nem vágott vissza senkinek, mert akkor olyan lett volna, mint azok akik megalázták. Én, az alázatosságommal nyertem el mennyei Atyám tetszését. Az eltelt időben ‘egy lelkiséget’ adtam nektek és arra tanítottalak eddig, amire a lelketek és a lelkek érdekében a legnagyobb szükségetek van!
Most, azt kérem tőletek, hogy az eddig, Tőlünk kapott tanításokat könyv formájában adjátok ki, hogy a tanulékonyak olvashassák, ezáltal megtérjenek és növekedjenek a lelki életben! A jövőben legyetek nagyon óvatosak és imádkozzatok többet, nehogy félrevezessen a Gonosz benneteket! Előre figyelmeztetlek titeket, hogy rövidesen, lesznek: ‘hamis tanítások, hamis jelek és hamis csodák’, amelyek a Gonosztól lesznek. Ő meg akar téveszteni benneteket és el akar szakítani titeket az Istentől! Ne kövessétek a Gonosz hamis tanításait!!! Az Ellenség követői ‘hamis alázattal’ fognak próbálkozni, hogy a keskeny útról letérítsék még az igazakat is! Jelenleg, a világban, sok a tudatlan, de gőgös ember, akiket csak alázatos lelkülettel lehet tanítani! Ha hallgatnak rátok és bűnbánatot tartanak, ők is felszállhatnak a ‘Nagy Hajóra’ és bár utolsóként, ők is eljuthatnak az ‘Új Világba’!!! Tudjátok meg, hogy elsősorban azok fognak átmenni ebből a világból az ‘Új Világba’, akikben alázatos, szolgáló szeretet van!!! Ilyen lelkületben élve, számíthattok Istentől jövő felmagasztalásra!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”

 

A mennyei Atya tanítása, 2007. március elsővasárnapjára
Drága, mennyei Atyánk! Ma, a 25. alkalommal gyűltünk össze, mi kicsiny teremtményeid, a Szentháromság hegyén, azzal a szándékkal, hogy megörvendeztessünk Téged, mint Teremtő Istenünket! Közös engesztelésünkkel, bocsánatot kérünk Tőled, azok nevében is, akik nem ismernek és nem szeretnek Téged! Kérünk, tekints azokra, akik szeretnek Téged, megteszik Szent Akaratodat és az igazakra való tekintettel mentsd meg az egész emberiséget!
A mennyei Atya válasza: “Nagyon örülök annak, hogy az Általam megteremtett világban, még vannak olyan gyermekeim, akik szeretnek Engem! Tudjátok meg, hogyha nem lennének Hozzám hűséges gyermekeim, a Föld, amelyen éltek, már régen nem létezne! Fájdalommal mondom nektek: ennek a nemzedéknek nagy része kizár Engem az életéből és Nélkülem akar élni! Mégis, a Hozzám hűséges gyermekeimre való tekintettel, még adok egy esélyt a bűnben élőknek, a megtérésre! Több lehetőséget már nem fog kapni ez a nemzedék! Készüljetek fel a bűnbánatban, mert a Szentlélek tüze minden hamisságot fel fog tárni minden teremtményem előtt! Előre mondom, akik azután is meg fognak maradni a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azokkal már Én sem fogok tudni mit kezdeni!
Gondoljátok végig, mennyit kellett tűrjek teremtményeimnek, évszázadokon keresztül, mind a mai napig, amióta Jézust keresztre feszítették. Már elegem volt a várakozásból! Nem hagyom tovább magukra a Bennem bízó gyermekeimet! Tudnotok kell, azért küldtem a Földre a ‘Legtisztább Teremtményemet, Máriát’, hogy felkészítsen benneteket, a Földre visszatérő Jézussal való találkozásra! Nemsokára ‘Nagy Kegyelem’ száll a Föld lakóira, de ‘Nagy Tisztulásra’ is számíthattok. Ez olyan lesz, amilyen eddig még nem volt! Kicsi, egyszerű, választott gyermekem által mondom el mindezeket nektek, azért, hogy megszégyenítsem a gőgösöket! Számíthattok arra, hogy a közeljövőben, Én meg fogom dicsőíteni magamat azokkal a gyermekeimmel, akik ebben az utolsó időben is kitartanak Mellettem! Újra mondom: Én, a ti Teremtő Istenetek, nagyon örülök nektek, akik ‘minden időben’ összegyűltök megörvendeztetésemre!!! Bárki, bármit mondhat rólatok, Én most azt mondom nektek, hogy nem fog elmaradni a jutalmatok!!! Most, azt kérem tőletek, hogy a nehéz időben is tartsatok ki mindvégig Mellettem, segítve egymást a Hozzám vezető úton! Akiket ezután is megaláznak Értem, azokat Én felmagasztalom!!! Édesatyai áldásom adom rátok!”

 

Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Még mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, már akkor a Szentháromság és a Szűzanya dolgoztak az életemben, hogy keressem és tegyem meg Isten Akaratát. Ft. Mihăeş Józsefnek hívnak. Bihar megyében, Rézbányán vagyok római katolikus plébános. 1965. október 21-én születtem egy vallásos, katolikus családban. Kicsi koromtól fogva találkoztam az élet nehézségeivel. 19 km-re utaztunk vonattal vasárnaponként a szentmisére. Sokszor nagy volt a hideg, de az öröm, amit kaptam a szentmisén sokkal nagyobb volt: 10 éves koromtól kezdve jártam ministrálni.
Minden elsővasárnap az imacsoportunkkal elmentünk egy öregotthonba, akik jobban vágytak a szeretetre, mint az anyagiak után. Szent Ágoston szavait hallva egyik szentmisén – “Magadnak teremtettél Uram minket és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned Istenünk!” – megváltozott az életem. Minden feltett kérdésemre Jézus adta meg a választ, Aki vezet és védelmez életem minden helyzetében. Szerettem Szentségimádáson is részt venni. Egyik Szűzanya ünnepen egészen Neki ajánlottam magamat! Sok zarándokhelyen megfordultam. Így jutottam el 2004. nyarán Érsemjénbe, azután Nagyfaluba. A Szentháromság hegyén, az emberek arcán lévő öröm érintett meg a legjobban. Sok kegyelmet és lelki örömöt kaptam ezen a Szent Helyen! Számomra Nagyfalu az Istentől megáldott rendkívüli zarándokhely, ahol a lélek visszakapja a békét és az örömöt! Nem hiszem, hogy valaha is el tudnék válni ettől a Szent Helytől és az engesztelő közösségtől! Úgy tapasztalom, itt megélik a hitet! Hiszem azt, hogy itt is, együtt, sok kegyelmet tudunk kiesdeni az egész emberiség számára.
Hiszem azt, hogy aki a Szentháromság és a Szűzanya védelme alá helyezi magát, az meg van védve a Gonosz támadásaitól. Hiszek a tanításokban, amelyet Éva Asszonyon keresztül kapunk. Jó érzés tapasztalni azt, hogy János Atya, Éva Asszony és az engesztelő közösség mindig nagy szeretettel fogadnak mindenkit, a papokat is.
Jelmondatom: “Uram, Téged akarlak szeretni és szolgálni egész életemben!!!”

 

* * *

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is szeretném megköszönni az Úr Jézusnak és a Szűzanyának, hogy erőt adtak, hogy eljöjjek erre a Szent Zarándokhelyre! Én hiszem azt, hogy a Szentháromság hegyén az emberek ezrei fognak megtérni és eltalálni a Szentháromsághoz és a Szűzanyához! Szabó Károlynak hívnak. 1970. február 16-án születtem Szalárdon (Bihar megyében) és Nagyfaluban lakom. Nős vagyok és van egy 10 éves kisfiunk! Még gyermek voltam, amikor a szüleim elváltak. Engem a nagymamám nevelt, amiért hálás vagyok neki! Igen rövid volt az én gyermekkorom és nagyon hamar rá kellett jönnöm arra, hogy milyen kegyetlen világban élünk, ahol a szegény embert lenézik és megvetik.
Sajnos, nagyon sokáig távol éltem az Úr Jézustól! Mivel, többnyire egyedül, szeretet nélkül nőttem fel, emiatt én is csak kevés szeretetet tudtam adni másoknak. Azért, hogy lépést tudjak tartani a barátaimmal, külföldre mentem dolgozni. Amit mások megkapnak a szüleiktől, azt nekem kellett megszerezni kemény munkával. Mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, azelőtt Ippon dolgoztam a bányában! A közösségben tapasztaltam meg, hogy mennyi mindent elmulasztottam az életemben! Visszagondolva, úgy érzem, hogy egy nagy lakat volt a szívemen. Hála a jó Istennek, megtaláltam azt a két kulcsot, akik kinyitották az én szívemet: János Atya és Éva Asszony! Sok mindent köszönhetek nekik. Ők sokat imádkoztak értem és a családomért is. Így jutottam arra a döntésre, szabadon, hogy katolikus leszek!
Ha valaki feljön ide és meglát több száz embert, egy ilyen Szent Helyen, szerintem nincs olyan szív, amely ne térne meg. Én sok mindenbe belekapcsolódtam ebbe a közösségbe, csak egy valamiből maradtam ki, a szentáldozásból. Őszintén szólva, valahol, a lelkem mélyén mindig éreztem Azt a hiányt! Ma örülök annak, hogy megtettem ezt a lépést, még akkor is, ha ennek nem mindenki örül! Nagy bátorságot ad nekem a jövőre nézve az, hogy mellettem van: az Úr Jézus, a Szűzanya és az egész engesztelő közösség!
Befejezésül imádkozom: “Drága Jézusom! Szükségem van Rád minden nap és minden éjjel. Beismerem, én szegény bűnös ember vagyok, hajlamos minden rosszra! Kérlek, bocsáss meg nekem, aki oly sokszor megbántottalak Téged! Kérlek, segíts, hogy mindig ismerjem fel és tegyem meg a Te Drága Szent Akaratodat! Uram, én elhiszem azt, hogy Te szerettél engem, vigyáztál rám és velem voltál a nehéz időkben is. Kérlek Uram, maradj velem mindvégig. Tudom, boldog élet, csak Általad létezik!!! Ámen!
Jelmondatom: “Drága Jézusom, a szívemet a lábad elé teszem, vedd és formáld a Te tetszésed szerint!”

 

III. Nagyfalu – előretekintés áprilisra
Közös imaszándék lesz: II. János-Pál pápával együtt engeszteljük az Irgalmas Szívű Jézust és kérjük, hogy bocsásson meg egész Európának!
Konkrét feladatunk lesz: az elesetteknek azt fogjuk mondani bátorításul: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
Április 1. 6-7-én lesznek az engesztelő imaprogramok az Egyház által előírt szertartások keretében!
Április 8-án, Húsvétvasárnap, délután 3 órakor lesz a földalatti templom szentelése.
Havi mottó lesz: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Márciusi házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY ÉN NE ALÁZZAK MEG SENKIT; DE HA ENGEM MEGALÁZNAK, ADJ ERŐT, HOGY FOGADJAM EL ÉS AJÁNLJAM FEL AZT A BÁNTALMAZÓIM MEGTÉRÉSÉÉRT!”

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – MÁRCIUS

 
Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
11. Engesztelő imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szt. Lukács evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását! (Lukács, fejezetek: 18-29).
 
Havi mottó: „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Lk. 3, 8)
 
Közös imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelő imáinkat, hogy a bűnbánat szentsége által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!
 
Konkrét feladatunk: Húsvétig, a kilencedben, azután hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást ajánlunk fel (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról,…)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 márciusában
 
„Szeretteim! Jelenleg a bűnbánatról, a Húsvétról és a vallásról akarok beszélni nektek.
 
Biztos észrevettétek azt, hogy szinte minden egyes üzenetben elhangzott felétek a meghívás a bűnbánatra! Felhívom a figyelmeteket arra, ha a bűnbánatotok nem párosul az életetek jó irányú megváltozásával, akkor az csak gyümölcstelen önvádaskodás marad. Jézus, amikor a Földön járt, beszélt a zsidóknak, egy terméketlen fügefáról, amelynek igaz, hogy dús levelei voltak, de gyümölcstelen volt. Jézus, amikor ezt látta, várt türelmesen! Ő, amikor észrevette, hogy évek multán se hozott gyümölcsöt a fügefa, megátkozta azt az apostolai szeme előtt és az egy pillanat alatt kiszáradt. Jézus, ezzel a tettével mutatott rá arra, hogy így fognak járni mindazok, akik nem termik a bűnbánat méltó gyümölcseit.
 
Ma, újra felszólítalak benneteket, hogy teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit – életetek jó irányú megváltozásával – ugyanúgy, mint a ninivei emberek, Jónás próféta felszólítására.
 
El se tudjátok képzelni milyen nagy fájdalmat okoznak Nekem a keresztények azzal, hogy még most se ünneplik egy időben a Húsvétot, Jézus dicsőséges feltámadását. Most megkérdem tőletek: miért fontosabb számotokra az ’emberi hagyomány’, mint az Én, személyes, egységre való felszólításom? Mondjátok, végre mikor szüntetitek meg a világban azt a botrányt, mintha Jézus más-más időpontban halt volna meg és támadt volna fel?
 
Ha imádkoztok és tesztek valamit az egységes Húsvét megvalósulásáért, számíthattok az igazi békére a Földön!!!
 
Azt is tudnotok kell, hogy Jézus csak egy, az Oltáriszentségen, Márián és Péteren alapuló vallást hozott létre a Földön. Egyes emberek, ezt az egy vallást szabdalták szét a maguk emberi ízlése szerint. Így jöttek létre a történelem folyamán az emberi alapítású vallások egymás ellen és egymás fölé helyezkedve.
 
Jézus, még mielőtt visszatér a Földre, általatok akarja vissza állítani a ’Szeretet Vallását’, ami valamikor kezdetben volt.
 
Kérlek benneteket, legyetek az utolsó időben, a Szeretet Apostolai: gyümölcsöző bűnbánatotokkal, a Húsvét ünnepének az egységesítésével és a ’Szeretet Vallásának’ a megvalósításával!
 
Ezáltal váltok Jézus igazi munkatársaivá!!!
 
Megáldalak benneteket a gyümölcsöző bűnbánat lelkületével!!!”
 
Házi feladat márciusra:
 
„FELTÁMADT KRISZTUSOM SEGITS, HOGY A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE ÁLTAL NECSAK MEGKÖNNYEBBÜLNI, HANEM ELSŐSORBAN MEGVÁLTOZNI AKARJAK!”

Előretekintés áprilisra:

Közös imaszándék lesz: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy oly sokszor megbocsátotta a bűneinket, begyógyította a lelki sebeinket és feloldozott a megkötözöttségeinkből!!!
Konkrét feladatunk lesz: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”

Medjugorje 2008-

2008. március 18.
A jelenés 14:01 – 14:09 h-ig tartott. Mirjana a következőket mondta a jelenés után:
Sohasem láttam eddig a Szűzanyát ily módon felénk fordulni. Kitárta felénk a karját, és így, tárt karokkal mondta a következőket:
 
“Drága Gyermekek, ma felétek nyújtom a kezeimet. Ne féljetek megfogni. Szeretetet, békét szeretnének adni és segíteni nektek az üdvösségben. Ezért gyermekeim fogadjátok el őket. Töltsétek be szívemet boldogsággal és én a szentség felé foglak vezetni benneteket. Az út, amelyen vezetlek benneteket nehéz, tele megpróbáltatással és eleséssel. Én veletek leszek és a karjaim megtartanak benneteket. Legyetek állhatatosak, hogy az út végén örömben és szeretetben lehessünk együtt mindannyian Fiam kezét fogva. Gyertek velem, ne féljetek. Köszönöm!”
2008. március 25.
“Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy dolgozzatok a személyes megtéréseteken. Még távol vagytok attól, hogy a szívetekben találkozzatok Istennel. Ezért töltsetek minél több időt imában és imádjátok Jézust a Legszentebb Oltáriszentségben, hogy megváltoztasson benneteket és a szívetekbe élő hitet és vágyat adjon az örök élet után. Minden múlandó, gyermekeim, egyedül Isten örök. Veletek vagyok, és szeretettel buzdítalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2009. március 2.
„Drága gyermekek, itt vagyok köztetek, nézem sebzett és békétlen szíveteket. Elveszettek vagytok, gyermekeim. A bűn okozta sebeitek egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, és méginkább eltávolítanak benneteket az igazságtól. A reményt és a megkönnyebbülést téves helyen keresitek, míg én őszinte áhítatot kínálok, amely szeretetből, áldozatból és igazságból táplálkozik. Fiamat adom nektek.”

2009. március 18.
Mirjana Dragicevic-Soldonak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen, miután a Gospa közölte vele a 10. titkot, azt mondta neki, hogy évente egyszer fog neki megjelenni, mégpedig március 18-án. Így volt ez az elmúlt évek folyamán. Több mint ezer zarándok gyűlt össze a Kék Keresztnél a rózsafüzér imádkozására. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy őszintén és hosszan nézzetek a szívetekbe. Mit fogtok látni benne? Hol található benne Fiam, és a vágy, hogy kövessetek engem Őhozzá? Gyermekeim, az önmegtagadás ideje legyen az az idő, amikor megkérdezitek magatoktól: Mit kíván Isten személyesen tőlem? Mit kell tennem? Imádkozzatok, böjtöljetek, legyen irgalommal teli a szívetek. Ne feledkezzetek meg pásztoraitokról. Imádkozzatok, hogy ne vesszenek el, hanem megmaradjanak Fiamban, és nyájaiknak jó pásztorai legyenek.”
 
A Szűzanya a jelenlévőkre nézett és folytatta: „Újra mondom nektek: Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, sírnátok a boldogságtól. Köszönöm.”
 
 
2009. március 25.
Drága gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor téli álmából ébredezik minden, ébresszétek fel ti is imádsággal lelketeket, hogy kész legyen befogadni a Feltámadott Jézus világosságát, hogy Ő benneteket, gyermekeim, a szívéhez közelebb vonhasson, hogy nyitottá válhassatok az örök életre. Imádkozom értetek, és közbenjárok a Magasságbelinél őszinte megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Medjugorje, 2010. március 2.

 
Drága gyermekek! Ebben a különleges időben, amikor azon fáradoztok, hogy minél közelebb legyetek Fiamhoz, az Ő szenvedéséhez, és a szeretethez, amellyel hordozta, azt szeretném mondani nektek, hogy veletek vagyok. Kegyelmemmel segítek legyőzni a hibákat és a megpróbáltatásokat. Megtanítalak benneteket a szeretetre; a szeretetre, mely eltöröl minden vétket, és tökéletessé tesz titeket, a szeretetre, mely Fiam békéjét adja nektek most és mindörökké. Béke legyen veletek és bennetek, mert én a Béke Királynője vagyok. Köszönöm nektek.
 

Medjugorje, 2010. március 18.

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó ilyen jelenés alkalmával, miután a Gospa rábízta a 10. titkot, közölte vele azt is, hogy minden évben március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez minden évben. Ma a Kék Keresztnél több ezer hívő gyűlt össze imádkozni. A jelenés 13:50-kor kezdődött és 13:54-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek ! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeressetek teljes szívetekből és teljes lelketekből. Imádkozzatok a szeretet ajándékáért, mert amikor a lélek szeret, magához hívja Fiamat. Fiam nem utasítja vissza azt, aki hívja Őt, és aki általa szeretne élni. Imádkozzatok azokért, akik nem értik a szeretetet, akik nem fogják fel, hogy mit jelent szeretni. Imádkozzatok, hogy Isten Atya legyen számukra és ne bíró. Ti, gyermekeim, legyetek apostolaim, legyetek szeretetem folyama. Szükségem van rátok. Köszönöm nektek.”
 

Medjugorje, 2010. március 25.

 

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősek az imában és azokban a pillanatokban, amikor kísértést szenvedtek. Örömben és alázatban éljétek meg keresztény hivatásotokat és tegyetek tanúságot mindenkinek. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat, és Ő lesz a ti erőtök és támaszotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2011. március 2.

    Drága gyermekek! Édesanyai szívem nagyon szenved, amikor azokra a gyermekeimre nézek, akik állandóan az Isteni elé helyezik az emberit, gyermekeimért, akik mindannak ellenére, ami körülveszi őket és minden jel ellenére, melyet küldünk nekik, azt gondolják, hogy Fiam nélkül haladhatnak. Nem lehet! Az örök kárhozat felé haladnak. Ezért összegyűjtelek titeket, akik készek vagytok megnyitni előttem szíveteket, akik készek vagytok a szeretet apostolaivá válni, hogy segítsetek nekem, hogy Isten szeretetét megélve példát mutassatok azok számára, akik nem ismerik. Ehhez adjon erőt nektek a böjt és az ima, én pedig megáldalak benneteket édesanyai áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm nektek.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. március 18.

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen a Gospa átadta neki a tizedik titkot, és azt mondta, hogy ezentúl minden évben, március 18-án fog megjelenni neki. Így is történt minden évben. Ma több mint tízezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:50-ig tartott. A Gospa a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! A legnagyobb Szeretet nevében vagyok veletek, a szerető Isten nevében, aki Fiam által közel jött hozzátok és megmutatta nektek az igaz szeretetet. Isten útján szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném megtanítani nektek az igaz szeretetet, hogy mások ezt lássák bennetek, és ti ezt lássátok másokban, hogy testvérek legyetek számukra és mások az irgalmas testvért lássák bennetek. Gyermekeim, ne féljetek megnyitni nekem a szíveteket. Anyai szeretetemmel meg fogom mutatni nektek, hogy mit várok mindnyájatoktól, mit várok apostolaimtól. Gyertek velem. Köszönöm nektek.”
2011. március 25-én
„Drága gyermekek! Ma különös módon szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Kezdődjön mától új élet a szívetekben. Gyermekek, szeretném látni az “igeneteket”, és életetek legyen Isten akaratának örömteli megélése életetek minden pillanatában. Ma különös módon megáldalak benneteket édesanyai áldásommal, a béke, a szeretet és az egység áldásával szívemből és Fiam, Jézus szívéből. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2012. március 2.

Drága gyermekek! Isten mérhetetlen szeretetével jövök közétek és kitartóan  hívlak benneteket Fiam karjaiba. Édesanyai szívvel kérlek benneteket,  gyermekeim, sőt figyelmeztetlek titeket, hogy elsősorban azokra legyen  gondotok, akik még nem ismerték meg Fiamat. Ne forduljon elő az, hogy  benneteket és életeteket látva, ne vágyódjanak megismerni Őt. Imádkozzatok  a Szentlélekhez, hogy Fiam láthatóvá legyen bennetek. Imádkozzatok, hogy az  isteni világosság apostolai lehessetek ebben a sötét és reménytelen időben.  Ez megkísértésetek ideje. Jöjjetek velem rózsafüzérrel a kezetekben és  szeretettel a szívetekben. A Fiamban való feltámadás felé vezetlek  benneteket. Imádkozzatok azokért, akiket Fiam kiválasztott, hogy mindig  Általa és Benne éljenek – a Legfőbb Papban. Köszönöm nektek.

*Mirjana Dragićević-Soldo éves jelenése 2012. március 18-án*

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenés alkalmával a Szűzanya kinyilvánította számára a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután minden évben egyszer, március 18-án fog megjelenni neki. Így történik ez évek óta. Több ezer zarándok gyűlt össze ez alkalommal is rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 14:00 órakor kezdődött és 14:05-ig tartott.
“Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, mert édesanyátok és közbejárótok szeretnék lenni. Kapocs köztetek és a Mennyei Atya között, a ti közvetítőtök. Szeretném megfogni a kezeteket és veletek járni a tisztátalan lélek elleni harcban. Gyermekeim, teljesen szenteljétek magatokat nekem. Én pedig édesanyai kezembe veszem életeteket és megtanítalak benneteket a békére és a szeretetre és aztán átadlak benneteket Fiamnak. Azt kérem tőletek, hogy imádkozzatok és böjtöljetek, mert csak így tudtok majd édesanyai szívem által, hiteles módon tanúságot tenni Fiamról. Imádkozzatok a pásztoraitokért, hogy Fiamban egyesülve mindig Isten szavának örömteli  hirdetői legyenek. Köszönöm nektek.”
*Medjugorje, 2012. március 25.*

“Drága gyermekek! Örömmel szeretném ma is  nektek adni édesanyai áldásomat  és imádságra hívni benneteket. Az imádság váljon szükségletté számotokra,  hogy minden nap jobban növekedjetek a szentségben. Tegyetek többet  megtérésetekért, mert távol vagytok gyermekeim. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2013. március 2.
“Drága gyermekek; édesanyaként újra arra hívlak benneteket, hogy ne legyetek keményszívűek. Ne hunyjatok szemet a figyelmeztetések felett, amelyet a Mennyei Atya szeretetből küld nektek. Szeretitek-e Őt mindenek felett? Bánjátok-e, hogy gyakran megfeledkeztek arról, hogy a Mennyei atya nagy szeretetéből küldte el Fiát, hogy keresztje által megváltson bennünket? Bánjátok-e, hogy még mindig nem fogadjátok el az üzeneteket? Gyermekeim, ne szegüljetek ellen Fiam szeretetének. Ne szegüljetek ellen a reménynek és a békének.Imádságotok és böjtötök által, Fiam el fogja űzni  keresztjével a sötétséget, amely be akar kebelezni benneteket és uralkodni akar rajtatok. Erőt fog adni az új élethez. Fiam általi életetek áldás és remény lesz a bűn sötétségében tévelygő bűnösök számára. Gyermekeim, virrasszatok! Én édesanyaként virrasztok veletek. Különösen imádkozom és virrasztok azok felett, akiket Fiam meghívott arra, hogy számotokra a fény és remény hordozói legyenek – pásztoraitokért. Köszönöm nektek!”

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2013. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy teljes bizalommal és örömmel áldjátok az Úr nevét és napról napra szívből adjatok hálát neki nagy szeretetéért. Fiam szeretete által, amelyet a kereszttel megmutatott, lehetővé tette, hogy minden meg legyen nektek bocsátva, hogy ne kelljen szégyenkeznetek, elrejtőznötök, és hogy félelemből ne nyissátok ki szívetek ajtaját Fiam előtt. Ellenkezőleg, gyermekeim, engesztelődjetek ki a Mennyei Atyával, hogy úgy szerethessétek meg önmagatokat, mint ahogy Fiam szeret benneteket. Ha majd megszeretitek önmagatokat, akkor szeretni fogjátok a többi embert is, meglátjátok bennük Fiamat, és megismeritek szeretetének nagyságát. Hitben éljetek! Fiam általam készít fel benneteket azokra a művekre, amelyeket általatok akar véghezvinni, és amelyek által meg akar dicsőülni. Adjatok hálát neki! Különösen mondjatok köszönetet a pásztorokért, közbenjáróitokért a Mennyei Atyával való kiengesztelődésben. Én köszönetet mondok nektek, gyermekeimnek. Köszönöm nektek.”

*Medjugorje, 2013. március 25.* “Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe szeretett Fiam, Jézus keresztjét és elmélkedjetek az ő szenvedéséről és haláláról. Szenvedéseteket egyesítsétek az ő szenvedésével és győzni fog a szeretet, mert Ő, aki a szeretet, szeretetből önmagát adta, hogy megmentsen mindnyájatokat. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg szeretet és béke nem uralkodik szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”