2014. február archívum

Nagyfalu 2005-2006

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. február 5

 
5. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ebben a hónapban, amikor a Betegek Világnapja van, a fizikai – lelki – szellemi betegekért akarunk engesztelni.
“Szűz Mária, aki a betegek gyógyítója vagy, könyörögj érettünk!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Családodban, környezetedben az egység, a jó kapcsolat építője voltál-e? Az engedelmesség, az állhatatosság, a bizalom jellemző-e reád? Bűneid miatt Isten büntetését, vagy bűnbánatod miatt Isten Irgalmát vonod-e önmagadra, családodra, a világra? Felkészülve várod-e Jézus visszajövetelét? A fatimai imát, minden reggel térdenállva elvégzed-e? Félelemmel vagy lelki örömmel várod-e az üzenetek beteljesülését? A Szentháromság, a Szentcsalád, az első keresztények-e a példaképeid? Hány lelket vittél eddig közelebb Istenhez? A más nemzetiségűt, a más vallásút,… testvéredként tekinted-e? Az egység gyümölcseit: a békét, az örömet, a szeretetet,… érzed-e? Az engesztelő lelki programot lelkiismeretesen teljesíted-e? Napi 24 órás engesztelő lélek vagy-e, Jézus állandó hordozásával?
Elindultál-e abban az elhatározásban: mindig csak a jót akarod, a rosszat soha?
Részlet, Szűz Mária 2005 januári üzenetéből, magyarázattal.
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!”.
Miben áll a remény? Isten, a Szűzanya, a Szentírásban, az üzenetekben tett ígéreteit megtartja. Mire irányul a remény? Ha használjuk az Égiek által felkínált eszközöket (ima, böjt, jócselekedet,…), meggyógyulunk, megszabadulunk, megtérünk, eljutunk az örök üdvösségre és másokat is oda segítünk.
Ki remélhet az örök üdvösségben? Aki Istent az első helyre teszi; aki Isten Akaratát keresi és teszi; aki bűnbánatot tart; aki állhatatosan teszi a jót és kerüli a rosszat…
Mi a remény haszna? Isten különleges oltalmában részesülünk. Minden jót megnyerhetünk. Isten megerősít. Nem félünk az emberek fékező megjegyzéseitől. Indítást érzünk a hősies erények gyakorlására. A szenvedésben türelmesek vagyunk. Nem félünk még a haláltól sem!
Mi a keresztény remény ellentéte? Önmagunkba és az emberekbe vetett túlzott bizalom. A kétségbeeső: nem hisz Isten irgalmában. A vakmerő bizakodó: nem hisz Isten igazságosságában. Az Istenkísértő: könnyelműen lelki-fizikai veszélynek teszi ki magát (őrült vezető, veszélyt szerető, bűnt – bűnre halmozó,…)
A keresztény ember jelszava: “Amíg élek, remélek!!!”. Csak az a hiteles keresztény, aki a remény embere!
“Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól”.
Legyünk annak a tudatában, ha Istentől bocsánatot kérünk, Isten végtelen Irgalmával találkozunk.
Mindazok, akik ragaszkodnak a bűneikhez, bármikor és bárhol számíthatnak Isten figyelmeztető büntetésére: gyógyíthatatlan betegségre, megszállottságra, óriási félelemre, megbolondulásra, hirtelen halálra, örök kárhozatra,… Isten Igazságossága azt jelenti, Isten a jót megjutalmazza, de a bűnt előbb – utóbb megbünteti (részben itt, teljes mértékben odaát). Ki mivel vétkezik, azzal bűnhődik (Betlehem népe, szívtelen a kis Jézussal, Heródes is szívtelen gyermekeikkel). Isten a jutalmazásnál és a büntetésnél minden körülményt figyelembe vesz. Az emberek a külső szerint ítélnek. Isten a belsőt, a szívet nézi. Isten ítéletében emberi tekintélyeket nem vesz figyelembe (elsőkből, utolsók lesznek; utolsókból elsők). Isten igazságossága tartson vissza a legkisebb bűntől és indítson a legkisebb jó megtételére is!!!
“Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!”
A fatimai Szűz üzenetét az Egyház elfogadta. Az üzenetet kapó gyerekeket az Egyház példaképül állította. A pápák elzarándokoltak Fatimába. Az üzenet lényege: felhívás az imára, megtérésre, bűnbánatra. Ez megegyezik a Szentírás tanításával. Miért nem fogadták el sokáig? A világban lévő nagy hitetlenség miatt. Mi lett az engedetlenség következménye? Az első és a második világháború, több 10 millió halottal és az ateizmus tévtanításának az elterjedése az egész világon. II. János Pál pápa beismerte, 1981. május 13-án a fatimai Szűz mentette meg az életét. Az egész világ Fatima felé kell nézzen! Vegyük komolyan Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét az elsőszombatot, az önfelajánlást Máriának, a megtérést,… Fatima a remény üzenete: “Ha megtértek, lesz jövőtök!”. Az érem másik oldala: “Ha nem tértek meg, mindannyian elvesztek!”
“Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek”.
II. Nagyfalu – jelen
Szűz Mária 2005 februári üzenete:
“Ma, az örömre hívlak meg benneteket. Jézus, Szent Fiam, aki nagyon szeret titeket, vissza akar jönni a Földre és olyan örömet fog hozni, amely a világ kezdete óta még nem volt. Erre az örömre kell felkészítselek benneteket a szívetekben. Ez nem olyan öröm lesz amit a világ ad.
Ti, most, tele vagytok félelemmel, a sok katasztrófa miatt. Ne erre figyeljetek, mert a félelem kiszorítja belőletek az örömet. A félelem nem Tőlünk van.
Ti, arra figyeljetek, hogy megtisztítsátok, felkészítsétek a szíveteket, hogy az mindig tiszta legyen. Ne tartsatok haragot senkivel! Ne ítélkezzetek senki felett! Nyissátok ki a szíveteket és mindent adjatok át Szent Fiamnak.
Rövidesen egy rendkívüli kegyelemben lesz részetek. Isten egy nagy figyelmeztetést ad az egész világnak. Ez nagy örömet fog jelenteni mindazoknak, akik hisznek Bennem és Szent Fiamban. Mindenki ott ahol van, ahol él látni fogja a mennyországot és az Isten fényében látni fogja önmagát, úgy ahogy van. Ez az esemény hamarosan bekövetkezik!!!
Ti, gyermekeim, még nem vagytok felkészülve a szívetekben az öröm befogadására. Most, azért jöttem, hogy jelenlétemmel, áldásommal, üzenetemmel erre a nagy örömre készítselek fel benneteket.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
Február témája: a betegség, a gyógyulások!
Mit tegyetek a betegségben?
1. Imádkozzatok!
– Mondjátok: “Jézus, gyógyíts meg engem, Szent Nevedért”. “Istenem! Legyen meg a Te, Szent Akaratod!” “Atyám, kezedbe ajánlom testemet-lelkemet, betegségemet, jövőmet,…”. “Isten adta (az egészséget), Isten elvette, legyen áldott az Úr Neve.” “Ha a sok jót elfogadtuk az Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat (betegséget) is”.
– A közös ima fokozottan hatékonyabb: “Ahol ketten-hárman egyetértve kértek valamit Istentől, megkapjátok”.
– Minden nap: tegyétek a mennyei Atya kezébe, Jézus Szent Szívébe, a Szentlélek oltalma alá, Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe a betegségeteket. Kérjétek az összes angyalok és szentek segítségét.
– Akik megbékélve szenvednek, azoknak az imája hatékonyabb!
– A betegségben végezz: kilencedet, szabadító imát, fájdalmas rózsafüzért, keresztutat, használd a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). A dicsőítő, hálaadó ima egy nap se maradjon el.
– Mindaz, amit Isten akar vagy megenged a mi tisztulásunkra, megszentelődésünkre szolgál.
– Amikor Isten imáidat teljesíti illik érte egész életedben hálát adni!
2. Hivassátok a lelkipásztorotokat!
– Végezzétek el a szentgyónásotokat. Legtöbb betegség fő oka a bűn! Kérjetek “szabadító és gyógyító misét” és a “betegek kenetét”. A szentmisén az egyházközség imádkozzon gyógyulásotokért.
3. Bízzatok az Égiek segítségében!
– “Az Istent szeretőknek, minden a javára válik!”. “Isten senkinek sem enged nagyobb keresztet, csak amit elbír”. “Isten azért engedi meg a rosszat, mert abból nagyobb jót hoz elő”.
4. Engeszteljetek a magatok és mások bűneiért!
– A mi áldozatunknak “érdemszerző ereje van”, amely által kieszközölhetjük Isten gyógyító kegyelmét.
Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.
Az első gyógyulás pecsét a karizma természetfölötti eredete mellett. Gál Levente tanúságtétele (46-47. old.) “Születésemtől fogva szemtengely ferdülésem volt, szellemileg visszamaradott voltam, dadogva beszéltem. A nagynéném Csíksomlyóról jövet, beszélt a csodatévő Szűzanyáról. Engem is meggyógyítana a Szűzanya? Igen, felelte a nagynéném, ha hittel kéred a közbenjárását. Kértem a Szűzanyát. Egy nap arra ébredtem, hogy szemüveg nélkül látok, elmúlt a dadogásom és szellemi képességeim javultak. A szemorvos csodálkozva állapította meg, hogy meggyógyultam. Elmentem Csíksomlyóra és megköszöntem a Szűzanya közbenjárását.”
A második gyógyulás pecsét a semjéni elsőszombati kegyelmek mellett. Szilágyi Mária tanúságtétele (70-71. old.) “Én szinte teljesen lebénultam a hátgerinc betegségem miatt. Női betegségem is volt. Jobb kezemet nem tudtam felemelni. A fejem állandóan fájt. Belső késztetést éreztem, hogy menjek a templomba, elsőszombaton. Lélekben megfogtam Jézus és Mária kezét amikor együtt imádkoztunk. Nagy melegséget éreztem a testemben. Attól a naptól teljesen meggyógyultam. Köszönöm Istennek és a Szűzanyának. Megfogadtam, hogy rendszeresen részt veszek az imatalálkozón, hálából.
A harmadik gyógyulás pecsét a nagyfalusi, Szentháromság hegy természetfölötti rendeltetése mellett. Vad Ilona tanúságtétele (66-68. old.) “Szülésem után komplikációk maradtak, melyekből egy rosszindulatú méhdaganat keletkezett. 14 év alatt különböző gyógymódokat próbáltam ki, hiába. Az orvosok lemondtak rólam. A halál szájában felkiáltottam: “Uram, ha létezel, adj még egy esélyt. Cserébe neked adom az életemet”. Nagy melegség járta át a testemet. Isten engem meggyógyított testestől – lelkestől. Dicsőítem az Urat mindenért, amit javamra, üdvösségemre, életem folyamán megengedett. Hálából Istennek szenteltem az életemet.”
III. Nagyfalu – előretekintés.
Márciusban a megszületett és megnemszületett gyerekekért imádkozunk. Konkrétan, azokért a szülőkért, orvosokért, emberekért engesztelünk, akik a megfogamzott és megszületett gyerekeket nem szeretik, kihasználják, bántják,…
Mindazokat, akik vágyat éreznek, a mennyei Atya meghívja a 40 napos komoly böjtre. Minden nap böjtölhetünk: TV, hús, szeszes ital, cigaretta, kávé,… mentesen. Az eredmény biztos nem fog elmaradni.
N.B. Ajánlatos, legalább minden második nap átelmélkedni a havi tanítást!!!.
A Szentlélek üzenete az Oltáriszentség évében:
“Minden szentmisén tudatosan figyeljetek a Szent, fehér Ostyára. Ugye ti is gyönyörködtök: a hófehér tájban, a virágbaborult fában, a tiszta fehér ruhában,… A gyakori szentáldozás: hófehérré, tisztává, mennyeivé tesz benneteket. Égi kérésünk: Viselj mindig hófehér ruhát!”
Februári házi feladat:
“DICSŐSÉG NEKED, HÁLA NEKED JÉZUS, MINDENÉRT, MÉG A BETEGSÉGÉRT IS!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. február 3-4-5.

 
12. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Februárban: a Szentírásból Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!”
Közös imaszándék: a betegekért, beteggondozókért, orvosokért… ajánljuk fel ezt a hónapot.
Konkrét feladatunk: minden imánknál gyújtsunk szentelt gyertyát; minden pénteken este használjuk a szentelt vizet.
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Megtettél-e mindent azért, hogy Isten legyen az első helyen az életedben? Most, készen vagy-e találkozni az Úr Jézussal? Rendszeresen jársz-e a templomba? Elkezdted-e végezni – lélekben – a Szűzanya által ajánlott imákat, a bűnösök megtéréséért? A jobbra való törekvéseddel erősíted-e Jézus Egyházát? Hálás vagy-e Nagyfaluért – a zarándokhelyért, – amely egyedi Isten Tervében? Lelki közösséggel együtt haladsz-e előre?
Áldozataidat felajánlottad-e az egység megvalósulásáért?
 
Mit kell tudjunk Isten Akaratáról?
Az igazi engesztelők: keresik és teszik a jót, Isten Akaratát. Ez az életszentség, a Mennyország útja!
Az alvilág fiai: a rosszat, a Gonosz Akaratát teszik. Ha nem térnek meg, ezen az úton a pokolba juthatnak.
Az evilág fiai: néha Isten Akaratát, néha a Gonosz Akaratát teszik! Ha nem döntenek radikálisan Isten mellett, a purgatóriumot nem kerülhetik el!
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. február elsőpéntekén
Azért gyűlünk össze minden imatalálkozó alkalmával, hogy együtt keressük és tegyük Isten Akaratát. Jézus újra a tudomásomra hozta, hogy hamarosan visszatér a Földre! Készüljünk fel a Vele való találkozásra! Ne féljünk Jézustól! Mi, csak a bűntől féljünk, mert csak az választ el minket Jézustól. Jézus felhívta a figyelmemet három fontos dologra, amit meg kell tanulni és gyakorlatba kell tenni, visszajövetele előtt:
Keressük és ismerjük fel Jézust önmagunkban!
Imádjuk Jézust az Oltáriszentségben!
Fedezzük fel Jézus jelenlétét embertársainkban is!
 
Elgondolkoztam azon, hogyan lehet mindezeket gyakorlatba tenni. Az Úr Jézus a következőket mondta: “Én Jelen Vagyok bennetek a fogamzásotoktól – a halálotok pillanatáig! Azt, hogy bennetek élek, el kell, hogy higgyétek! Nagyon várom azt a pillanatot, amikor el kezdtek keresni Engem! Necsak a világban és a természetben, hanem elsősorban önmagatokban keressetek Engem. Ha Rám találtok, kérhetitek isteni segítségemet. Amit Én jónak látok üdvösségetek érdekében, azokat a kéréseiteket teljesítem. Megtapasztaljátok: Velem együtt már könnyebb elviselni mindent. Együttlétünket a lelki béke kíséri.”
“Kérlek benneteket: imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Ilyen formában, rajtatok kívül vagyok! Ha együtt, a bennetek lévő Jelenlétemmel imádtok az Oltáriszentségben, jobban megszerettek Engem.”
“Így, egymásra találva, fel fogtok ismerni Engem az embertársaitokban is. Akármilyen is az a másik ember, Én benne élek! Egyesekben megkötözve vagyok jelen, a bűnös életük miatt. A bűnös emberek: félnek Tőlem, nem mernek keresni Engem, nem vesznek tudomást Rólam,… A ti jó példátok segíteni fog nekik abban, hogy Reám találjanak. Ne felejtsétek el: Én a bűnösökért jöttem e világra! Ne féljetek Hozzám jönni, mert Én szeretlek titeket. Megismétlem: ne féljetek Tőlem, mert Én nem mondok le rólatok! Én várok rátok! Tudom, Nélkülem árvák vagytok! Ha beismeritek bűneiteket és bocsánatot kértek Tőlem, Én megbocsátok nektek, elfelejtek mindent és Irgalmas Szívemre ölellek benneteket. Már régóta várom, hogy kimondjátok, tettek kíséretében: ‘Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’ ”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. február elsőszombatján
Ezen az elsőszombaton a Szűzanya tanításait és kéréseit közvetítem nektek:
“Fel akarlak készíteni benneteket, Szent Fiam, Jézus visszajövetelére. Meg akarlak tanítani arra, hogy mit tegyetek gyakorlatba, amíg Jézus vissza nem tér. Jézus Öt Szent Sebének engesztelői, nagyon kedvesek Isten előtt, mert ez az engesztelés gyógyítja leghamarabb Jézus Sebeit. Jézus úgy fog visszatérni, hogy Szent Sebeiből fénysugár fog áradni felétek és az egész világra. Ez a fénysugár fogja begyógyítani a ti sebeiteket, amelyeket a világban kaptatok.” Kéri a Szűzanya: akár fizikailag – akár lelkileg -, járjátok körbe az engesztelő imával a Szentháromság hegynek a három pontját. Sok lelket menthettek meg ezzel az imával.
“Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál tudatosítsátok: Jézus bennetek van! Engeszteljetek azokért – Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérével – akik Jézust nem veszik észre, nem értékelik önmagukban.
Az Egység Keresztjénél tudatosítsátok: Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Engeszteljetek azokért – A fatimai imával és a Szentháromság rózsafüzérével – akik nem hisznek ebben, nem imádják Őt.
Szeplőtelen Szívem kápolnájánál tudatosítsátok: Jézus jelen van az embertársaitokban is. Engeszteljetek azokért – a betegek imájával és a medjugorjei rózsafüzérrel – akik nem veszik észre, nem értékelik, megbántják Jézust… embertársaikban.
Ezt a három feladatot tudni és tenni kell. Így készüljetek Jézus visszajövetelére.”
A Szűzanya még a következőket is mondta: “Az utolsó időkben, minden bűnös gyermekem fülébe súgom, könnyes szemmel, könyörgő szavakkal: ne féljetek Szent Fiam visszajövetelétől! Ő nem azért jön, hogy elitéljen, hanem azért, hogy megmentsen titeket. Ha bűnbánatot tartotok, megmenekültök a Gonosztól. Értetek síró Édesanyátok szavára, induljon bűnbánatra a szívetek. Azt akarom, hogy Jézus bűnbocsátó Irgalmas Szívén találjátok meg a szívbékét és az örömet. Kérlek benneteket segítsetek Nekünk, hogy az Általunk kért engesztelési forma elterjedjen mindenhol. Ezáltal enyhíthetitek vagy teljesen el is törölhetitek a büntetést, ami a világra vár. Vegyétek komolyan ezt a mentőövet, amit Isten, Végtelen Irgalmában, felkínál az emberiségnek. Elvárom legalább tőletek, hogy higgyétek el, tegyétek meg és adjátok tovább kéréseimet. A Szentháromság teljessége és Édesanyai áldásom töltsön el titeket.”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. február elsővasárnapján
Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged a legjobban? A válasz nem maradt el:
“Tetszenek nekem ‘Jézus Öt Szent Sebe’ engesztelő közösségetek imái és szenvedéseitek felajánlásai. Ha így, közösségben engeszteltek Engem igazságos haragom miatt, reménykedhettek, hogy kiengesztelődök az emberiséggel. Örülök annak is, hogy nemcsak önmagatokban és az Oltáriszentségben akarjátok felismerni Jézust, hanem embertársaitokban is. Tudjátok meg, hogy a világnak szüksége van a ti szeretetteljes szolgálatotokra, hogy így felmelegítsétek a megfagyott szíveket. Így, a bűnösök is rájönnek arra, hogy van Istenük, aki szereti őket is és visszatérnek Hozzám. Minden gyermekemet, akik abban fáradoznak, hogy Engem, mennyei Atyjukat, minél jobban megismerjenek és megszeressenek az emberek, azok életét, munkájukat, családjukat,… megáldom, hogy bő termést hozzanak az örökkévalóság számára. Úgy viszonozzátok Atya-i szeretetemet, hogy keressétek és tegyétek Szent Akaratomat és konkrét tettekkel mondjátok ki: ‘Íme, itt vagyok Istenem, hogy akaratodat megtegyem!’ Szeretetteljes Atya-i áldásom kísérjen benneteket!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében
“D. Cecíliának hívnak, 41 éves, férjezett vagyok, 2 gyermekünk van. Házi orvosként dolgozom egy községben, Nagyváradtól 25 km-re. Voltam elsőáldozó, szüleimmel rendszeresen jártunk a templomba. Mivel, férjemmel együtt, jobban meg akartuk Istent ismerni, beiratkoztunk a levelező Teológiára. Medjugorjéban, a Szűzanya elvezetett Szent Fiához, Ő pedig a mennyei Atyához. Öt évvel ezelőtt kerültem az engesztelő közösségbe. Ott, azonnal megéreztem: ez az én utam! A tanítások által, változás, fejlődés indult el a lelki életemben. Örömmel mondhatom: megtaláltam az élő Jézust! Az Eucharisztikus Jézust kimondhatatlanul megszerettem! A közösség által megszerettem a Szentírást is, az élő Jézus élő Igéit, Aki választ ad a kérdéseimre.
Hogyan viszonyulok, mint keresztény orvos a betegeimhez? Az a meggyőződésem, hogy a keresztény orvos, elsősorban a beteg testének gyógyításával kell foglalkozzon a legjobb tudása szerint! Ott, ahol látja, hogy a gyógyszerek nem használnak, a keresztény orvos ‘lelki orvosságokat’ ajánlhat. Én a betegeimet: türelmesen meghallgatom, szolgálom és lelkiismeretesen kezelem őket. Jézust akarom látni mindenkiben. Tudom, hogy a beteg Isten Akarata szerint gyógyul meg! Úgy tapasztalom, sok betegséget azért kapunk, hogy megtisztuljunk a bűneinktől és felkészüljünk az Úr Jézussal való találkozásra. Minden nap Isten áldását kérem: a munkatársaimra, betegeimre és az egész községre. Tudom, hogy a fizikai gyógyulásnak a lelki gyógyulás az előfeltétele. Tanácsokat is adok betegeimnek: kereszteljék meg a gyereküket, rendezzék a házasságukat, lebeszélem őket az abortuszról,… A gyógyíthatatlan betegeimet Isten felé, a templomba, a papokhoz irányítom. Hála Istennek, a lelkivezetőimnek és lelkitársaimnak, akik segítségével ‘fénnyé’ változhatunk ebben a sötét világban.
Jelmondatom: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam szegény bűnösön!’ ”
“B. Simonának hívnak. Nagyváradon vagyok orvos. Drága családom van. Tengerész tiszt a férjem és két gyermekünk van. 40 évi keresés után mondtam ‘Igent’ Istennek. Az elsőszombatokon ismertem meg Jézust, aki szeret engem is, úgy ahogy vagyok. Attól kezdve mondom: ‘Szólj Uram, mert hallja a Te szolgálód.’ Isten útján, mögöttem bezárult egy ajtó és előttem kinyílt egy másik ajtó, amelyen bejött a ‘Fény’.
Az életemben sok ajándékot kaptam, mindenem megvolt és mégsem volt semmim, Isten nélkül. Az Égiek segítségével leszálltam a képzelt magasságomból és Istent tettem az első helyre. Fokozatosan lemondtam mindenről, ami visszatartott Jézus követésében. Bízok a kegyelem mannájában, amelyet minden nap megad az Úr. Minden szentmisében Isten kezébe, a paténára és a kehelybe teszem az életemet. Amikor súlyosan megbetegedtem, elhittem azt, hogy az egyetlen megoldás, a gyógyulásom Istennél van. Amikor megtapasztaltam a csodát Jézus és Mária által, azt írtam a naplómba: ‘Újjászülettem, könnyűnek érzem magam, lebegek, a lelkem tele van Szentlélekkel, boldog vagyok, erőt kaptam, látom az életem értelmét!’
Láttam, hogy Isten mindig mellettem volt! Hálából a teljes gyógyulásom után az életem: imádság, böjt, felajánlás,… A szentáldozás minden napomnak a csúcspontja. Új órarendet állítottam fel magamnak, amelyben minden nap helyet és időt adok Istennek. A rendelőmben, a betegeim lelkéből indulok el a beteg testük gyógyítása felé. Kérem a Szűzanyát, segítsen, hogy minden nap jó eszköze legyek. Betegeimnek bátran ajánlom: az imádságot, a templomot, a szentgyónást,… hogy így megkönnyebbülve, a rossztól megszabadulva, meggyógyuljanak. Meggyőződésem, a legtöbb betegség oka: a bűneink, a túlzásaink, a lelkünk elhanyagolása… és csak nagyon kevés része szervi eredetű. Hiszem azt is, a gyógyíthatatlan betegségekre is van megoldás a Mindenható Istennél. Minden betegség véső Isten kezében, amely által Jézus képmását formálja ki lelkünk kövében.
Jelmondatom: ‘Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged!’ ”
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Márciusban: a szenvedélybetegek megtéréséért, megszabadulásáért, meggyógyulásáért imádkozunk. Hamvazószerdától (március 1) – Húsvétig (április 16) az Égiek meghívnak, hogy mondjunk le teljesen a húsról és a szeszes italról. Ezáltal is sürgetjük Jézus visszatérését a Földre. A kilencedben (1-9) és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken, délig teljes böjt ajánlott. Konkrét feladatunk: Húsvétig végezzünk egy alapos szentgyónást! Márciusban: Szent Lukács evangéliumát olvassuk és éljük. Februári házi feladat:
“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY MINDEN NAP TUDATOSÍTSAM A TE ISTENI JELENLÉTEDET: ÖNMAGAMBAN, AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS A FELEBARÁTAIMBAN.”
a

Életige -2000

Életige 1997. február

Kivirágzik a keresztény közösség

“Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.”
(Mk 1,15)
Márk evangéliumában Jézus ezekkel a szavakkal adja hírül a világnak az üdvösség üzenetét: “Beteljesedett az idõ, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.”
Jézus eljövetelével kezdetét veszi egy új korszak, a kegyelem és az üdvösség korszaka. Elsõ szavaival arra hív, hogy befogadjuk ezt a nagy újdonságot, Isten országának valóságát, melyet elérhetõvé tesz mindenki számára, közel hoz minden emberhez.
S rögtön megjelöli az utat is: térjünk meg, és higgyünk az Evangéliumban; azaz gyökeresen változtassuk meg életünket, és Jézusban fogadjuk be azt az Igét, melyet Isten Általa mond ki minden kor minden emberének.
Ez a két dolog összetartozik: a megtérés és a hit nem léteznek egymás nélkül, de egyik is, másik is az élõ Igével való kapcsolatból, Jézus jelenlétébõl fakad, aki ma is ezt ismétli a tömegeknek:
“Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.”
Ha befogadjuk és éljük Isten Igéjét, az teljes mentalitásváltozáshoz (megtéréshez) vezet. Az Ige Krisztus érzéseit ülteti át a szívekbe, így mindenki – európaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak, amerikaiak, afrikaiak – az Õ érzéseivel közelítenek a körülményekhez, az egyénekhez és a társadalomhoz egyaránt
De mi az oka annak, hogy az Evangélium csodát tesz, mély megtérést eredményez és új, ragyogó hitet ajándékoz? A titok abban a misztériumban rejlik, amit Jézus szavai magukban foglalnak. Ezek nem egyszerû buzdítások, javaslatok, útmutatások, irányelvek, rendeletek vagy parancsok. Jézus Igéjében maga Jézus van jelen, aki beszél, aki szól hozzánk. Szavai Õ maga, maga Jézus.
Igéjében tehát Vele találkozunk. Ha szívünkbe fogadjuk Szavát, úgy, ahogy Õ akarja (vagyis készek vagyunk életre váltani azt), akkor egy vagyunk Vele, s Õ megszületik vagy növekszik bennünk. Ezért mindannyiunknak lehetõsége van válaszolni, sõt válaszolnunk is kell Jézusnak erre a sürgetõ és sokat követelõ meghívására.
“Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.”
Elõfordulhat, hogy valaki túl nehéznek tartja az Evangélium igéit s úgy véli, hogy azok túlságosan távol állnak az emberek életmódjától és a közfelfogástól, ezért az a kísértése támad, hogy bezárja elõttük szívét és elbátortalanodjék.
De ez csak akkor történik meg, ha azt gondolja, hogy egyedül kell elmozdítania hitetlenségének hegyét. Ehelyett elég lenne azon fáradoznia, hogy megélje az Evangéliumnak legalább egy igéjét, melyben váratlan segítséget, egyedülálló erõt találna; mely lépései lámpása lehetne(vö.: Zsolt 118,105). Az Igébõl való táplálkozás ugyanis – mivel Isten egyik jelenléte – szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt és örömöt nyújt, bölcsességet ajándékoz.
“Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.”
A nap folyamán milyen sokszor lehet fény számunkra ez az Ige! Amikor beleütközünk saját gyengeségeinkbe vagy másokéba; amikor úgy tûnik, hogy lehetetlen és abszurd dolog követni Jézust; amikor a nehézségek azt sugallanák, hogy adjuk fel, ettõl az Igétõl szárnyakat kapunk; olyan, mintha friss levegõhöz jutnánk, és ösztönzést érzünk az újrakezdésre.
Elég egy kicsiny, gyors fordulat ahhoz, hogy kilépve énünk zárt világából kinyíljunk Isten felé, és megtapasztaljunk egy másik életet: az igazit.
Ha aztán meg tudjuk osztani ezt a tapasztalatunkat egy barátunkkal, aki szintén az Evangéliumot tette élete alaptörvényévé, akkor látni fogjuk, hogy körülöttünk megszületik vagy kivirágzik a keresztény közösség. Mert Isten megélt és tovább adott Igéje erre a csodára is képes: életre hív egy látható közösséget, mely tanúságot téve Krisztusról a föld minden pontján, a társadalom kovásza és sója lesz.
Chiara Lubich

ÉLETIGE 1998. február

Az "aranyszabály" “Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak.” (Lk 6,31)
Tapasztaltad már valaha is a végtelen utáni szomjúságot? Éreztél-e valaha is égetõ vágyat a szívedben arra, hogy átöleld a végtelent? Elõfordult már, hogy bensõdben elégedetlen voltál mindazzal, amit csinálsz, mindazzal, ami vagy?
Ha igen, akkor bizonyára örülni fogsz, ha feltárul elõtted a titok, hogyan érheted el a teljességet, ami után epekedsz; ha találsz egy formulát, melyet élve nem kell majd siránkoznod amiatt, hogy üresen telnek napjaid…
Van az evangéliumnak egy igéje, mely elgondolkodtat, s ha egy kicsit is felfogod az értelmét, örömmel tölt el. Tömören kifejezi mindazt, amit az életben tennünk kell. Összefoglalja Istennek az emberek szívébe írt valamennyi törvényét. Hallgasd csak:
“Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak.”
Ezt a mondatot “aranyszabálynak” nevezik.
Most Krisztust idéztük, de ezek a szavak olyan egyetemes érvényû gondolatot fejeznek ki, melyet már korábban is ismertek az emberek. Megtaláljuk az Ószövetségben és a világ összes nagy vallásában. Ebbõl is látszik, hogy Isten mennyire fontosnak tartja, mennyire szeretné, ha minden ember ezt tenné élete alapszabályává.
Gyönyörködhetsz benne; olyan, mint egy jelszó. Olvasd hát el újra:
“Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak.”
Minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk – akár férfi, akár nõ – , ily módon szeressük.
Képzeljük magunkat az õ helyzetébe, s bánjunk vele úgy, ahogy szeretnénk, ha velünk bánnának.
A bennünk lakó Isten hangja megsúgja majd, hogy a különbözõ helyzetekben hogyan fejezzük ki szeretetünket.
Éhes valaki? Gondoljuk azt, hogy mi vagyunk éhesek, és adjunk neki enni.
Igazságtalanok valakivel? Velem bánnak igazságtalanul.
Testvérünk sötétségben van, kételyek gyötrik? Én vagyok az. Vigasztaljuk meg, osztozzunk bánatában és ne nyugodjunk addig, míg vissza nem tér szívébe a derû és meg nem könnyebbül, mert azt szeretnénk, ha velünk is így bánnának.
Testi fogyatékos valaki? Egészen addig akarom õt szeretni, hogy testemben, szívemben szinte érezzem fogyatékosságát, a szeretet pedig megmutatja majd a megfelelõ utat ahhoz, hogyan éreztessem vele: õ ugyanolyan, mint a többiek, sõt van egy plusz kegyelme. Mi, keresztények ugyanis tudjuk, mennyire értékes a fájdalom.
Bánjunk így mindenkivel, bármiféle különbségtétel nélkül, legyen az rokonszenves vagy ellenszenves, fiatal vagy öreg, barát vagy ellenség, honfitárs vagy külföldi, szép vagy csúnya; ne befolyásoljon az sem, hogy valaki a te vallásodat követi vagy más vallás híve. Az evangélium arra biztat, hogy mindenkit szeressünk.
Mindez túl általános – mondhatod.
Megértelek…Szavaim talán egyszerûnek tûnnek, de mekkora változást követelnek! Mennyire távol állnak megszokott gondolkodásmódunktól, cselekedeteinktõl!
Bátorság! Próbáljuk meg!
Egy így eltöltött nap felér egy élettel, és este nem ismerünk majd magunkra. Egészen új örömöt fogunk tapasztalni, s erõ költözik belénk. Maga Isten lesz velünk, mert Õ azokkal van, akik szeretnek.
Napjaink teljesek lesznek.
Néha talán lassítunk, elbátortalanodunk s kísértést érzünk majd arra, hogy abbahagyjuk és visszatérjünk korábbi életünkhöz…
Nem! Bátorság! Isten kegyelme segíteni fog nekünk.
Kezdjünk mindig újra!
Ha kitartunk, látni fogjuk, hogy a világ lassan megváltozik körülöttünk.
Megértjük, hogy az evangélium a legvonzóbb élet forrása; fény gyújt a világban, színt ad életünknek, és magában hordozza minden probléma megoldásának titkát.
S nem lesz nyugtunk addig, míg meg nem osztjuk rendkívüli élményeinket másokkal is: barátainkkal, akik megértenek; rokonainkkal, bárkivel, akirõl úgy érezzük, hogy át kell adnunk neki ezt a tapasztalatot.
És újjászületik a remény.

Életige 1999. február

Világító jel
Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják érte mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)
Ha hívő vagy, van egy kötelességed azokkal szemben, akik nem ismerik Istent. A keresztény ugyanis nem menekülhet, nem rejtőzhet el a világ elől, és nem tekintheti magánügynek a vallást. Azért él a világon, mert van egy felelősségteljes küldetése mindenki felé: az, hogy világító jel, fény legyen. Ez rád is vonatkozik, s ha nem így teszel, ugyanolyan haszontalan vagy, mint az ízét vesztett só, vagy mint a kialudt fény.
Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják érte mennyei Atyátokat.
A fény jótettekben nyilvánul meg; a keresztények jótettei által ragyog. Erre azt mondod: nem csak a keresztények tesznek jót. Mások is dolgoznak a haladásért, házakat építenek, küzdenek az igazságért… Igazad van. Természetesen a keresztényeknek is harcolniuk kell mindezért, s meg is teszik, de nem ebben rejlik sajátos küldetésük. A keresztényeknek új lelkülettel kell cselekedniük a jót: úgy, hogy többé ne ők éljenek, hanem Krisztus bennük. Az evangélista ugyanis nem csupán egymástól független szeretet-tettek sorozatára gondol (pl. a börtönben levők meglátogatására, a mezítelenek felöltöztetésére vagy az irgalmasság korunkban aktuális más cselekedeteinek élésére), hanem arra, hogy a kereszténynek teljesen rá kell hangolódnia Isten akaratára; olyannyira, hogy egész életét egyetlen jócselekedetté alakítsa. Ha a keresztény így tesz, áttetszővé válik, s a dicséret, amit kap, nem neki fog szólni, hanem a benne élő Krisztusnak, és Isten – általa – jelen lesz a világban. A kereszténynek tehát az a feladata, hogy hagyja kisugározni magából a benne élő fényt, és Isten jelenlétének jele legyen az emberek között.
Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják érte mennyei Atyátokat.
S ha ez jellemző az egyén jótetteire, akkor a világban élő keresztény közösségnek is az a sajátos küldetése, hogy élete által tanúságot tegyen Istenről, aki az idők végezetéig jelen van ott, ahol ketten vagy hárman egyek az Ő nevében, amint azt megígérte egyházának. Az ősegyház különös hangsúlyt fektetett Jézus e szavaira. Főként a nehéz pillanatokban, amikor megrágalmazták a keresztényeket, ez adott nekik erőt ahhoz, hogy ne erőszakkal válaszoljanak a sértésekre. Viselkedésük a legmeggyőzőbb cáfolata volt a rossznak, amivel vádolták őket. A Tituszhoz írt levélben ezt olvashatjuk: Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. Magad járj elő jó példával mindenben, a tanításban légy kifogástalan és komoly. Szavad legyen józan és feddhetetlen, hadd szégyenüljön meg az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud ránk fogni. (2,6-8)
Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják érte mennyei Atyátokat.
Ma is a megélt keresztény élet a fény, amely tanúságot tesz Istenről. Elmesélek egy történetet. Antonietta Szardíniában született, de munkája miatt Franciaországba költözött. Egy olyan irodában dolgozik, ahol sokan kissé unottan végzik munkájukat. Mivel keresztény és mindannyiukban Jézust látja, akit szolgálni akar, segít mindenkinek; mindig nyugodt és mosolygós. Gyakran előfordul, hogy valaki dühös rá, veszekszik vele és kicsúfolja: Ha már annyira szeretsz dolgozni, tessék, csináld meg az én munkámat is! Ilyenkor hallgat és csendben dolgozik tovább. Tudja, hogy kollégái valójában nem rosszak, csak bizonyára mindegyiknek megvan a maga baja. Egyik nap, amikor egyedül volt az irodában, főnöke odament hozzá és megkérdezte: Hogyhogy soha nem veszíti el a türelmét, és mindig tud mosolyogni? Antonietta szinte mentegetőzve ezt válaszolja: Igyekszem nyugodt maradni, és a jó oldalát nézni a dolgoknak. A főnöke az íróasztalra csap, és határozottan kijelenti: Nem, ehhez biztosan köze van Istennek, különben lehetetlen volna! Ha belegondolok, hogy én nem hittem Istenben! Néhány nappal később Antoniettát magához kérette az igazgató és tudtára adta, hogy áthelyezte egy másik irodába. Azért – fűzte hozzá –, hogy azt is átalakítsa.
Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják érte mennyei Atyátokat. 
Chiara Lubich

ÉLETIGE 2000 FEBRUÁR

Eggyéválni


“A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek” (1 Kor 9,22).
Pál apostol rendkívüli küldetéssel rendelkezett. Azt a viselkedést, magatartást, amivel ezt megvalósította, így lehetne kifejezni: mindenkinek mindenévé lett. Megpróbál megérteni mindenkit, hogy behatoljon minden egyes ember gondolkodásmódjába. Ezért zsidóvá lesz a zsidókkal, és a nem zsidókkal – vagyis azokkal, akiknek nincs Istentõl kinyilatkoztatott törvényük – olyanná válik, mint, akinek nincs törvénye.
Mindannyiszor alkalmazkodik a zsidó szokásokhoz, amikor az arra szolgál, hogy akadályokat elmozdítson, hogy lelkeket kibékítsen. Másrészt, mivel a görög-római világban mûködik, magára veszi ennek a környezetnek az életformáját és kultúráját. Ezt mondja:
“A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek”.
De kik ezek a “gyöngék”? Itt olyan keresztényekrõl beszél, akik – mivel tudásuk ingatag és elégtelen – könnyen megbotránkoznak. Így történt például a bálványoknak feláldozott húsok kérdésében. Ezeket vajon meg lehet enni vagy nem? Pál tudja, hogy csak egy Isten van, és a bálványok nem léteznek. Következésképpen nem léteznek bálványoknak feláldozott húsok. De a “gyöngék”, akik hozzászoktak egy bizonyos gondolkodásmódhoz és kevéssé képzettek, az ellenkezõjét gondolhatják és meg lennének zavarva. Pál belehelyezkedik ezeknek a keresztényeknek a törékeny mentalitásába, és hogy ne zavarja meg õket, arra gondol, hogy nem kell ennie azokból a húsokból.
“A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek”.
De mi készteti Pált erre a magatartásra? Az, hogy az általa hirdetett keresztény szabadságban észreveszi az igényt, sõt a követelményt, hogy mindenkinek a szolgájává váljon: testvéreinek és minden felebarátjának, mert az õ példaképe a Keresztrefeszített.
Isten, amikor megtestesült, közelivé vált (felebarátja lett) minden embernek. De a kereszten szolidáris lett mindnyájunkkal, bûnösökkel, a mi gyöngeségeinkkel, szenvedéseinkkel, szorongásainkkal, tudatlanságunkkal, elhagyottságunkkal, kérdéseinkkel, terheinkkel… Pál is így akar élni, és ezért mondja:
“A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek”.
És mi hogyan élhetjük ezt az igét? Azt tudjuk, hogy életünk és napjaink célja, hogy elérkezzünk Istenhez. És nem egyedül, hanem testvéreinkkel együtt. Isten nekünk keresztényeknek is hasonló hivatást ad, mint Pálnak. Nekünk is, mint az apostolnak “meg kell nyerni” másokat, hogy “minden áron megmentsünk mindenkit”.
Milyen úton érhetjük ezt el? “Eggyé kell válni” felebarátainkkal, legyenek azok kicsinyek vagy felnõttek, egyszerû vagy képzett emberek, gazdagok vagy szegények, férfiak vagy nõk, hazánk fiai vagy idegenek. Ott vannak azok, akikkel az utcán találkozol, telefonon beszélsz, akikért a munkádat végzed…
Mindenkit szeretni kell, de elõnyben kell részesíteni a leggyöngébbeket. “Gyöngévé válni a gyöngékkel, hogy megnyerjük a gyöngéket”. Odafordulni ahhoz, aki lanyha a hitben, ahhoz, aki közömbös, aki ateistának vallja magát, aki a vallást leszólja.
Ha eggyé válunk velük, meg fogjuk tapasztalni Pál tévedhetetlen apostoli módszerét: tanúságot teszünk Istenrõl, aki majd magával ragadja õket.
Ezért azt bátorkodom mondani neked, aki ezt olvasod: olyan feleséged (vagy férjed) van, aki nem annyira szereti az Egyházat, és szívesen nézi a tévét órákon át? Társulj hozzá, ahogy tudsz, amennyire tudsz, érdekeljen az, amit õ legjobban szeret.
A gyermekednek a futball a bálványa, és semmi más nem érdekli, még azt is elfelejtette, hogyan kell imádkozni? Még szenvedélyesebben érdekeljen a sport, mint õt. Olyan barátnõd van, aki szeret utazni, olvasni, tanulni, és szélnek eresztett minden vallási alapelvet? Próbáld megérteni az ízlését, az igényeit. Válj eggyé, eggyé mindenkivel, a bûnt kivéve. Ha bûnt követnek el, te tartsd távol magad. Meglátod, hogy az eggyé válás nem elveszett idõ, mindent megnyerünk.
Egy nap – és nem lesz túl soká – meg akarják tudni azt, ami téged érdekel. És, hálásan fölfedezik, imádják és szeretik majd azt az Istent, aki rugója volt keresztény magatartásodnak.
Chiara Lubich
a

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]