2014. február archívum

Ti legyetek az imádság!

Marija által kapott üzenet:

 

“Drága gyermekek! Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten. Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva “igent” mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

(2014. február 25.)
A Boldogságos Szűz Mára üzenetével azok felé fordul, akik szeretnék meghallani és meg is hallják azt. Ők azok, akik lelkileg felébredtek. Azok, akik imádkoznak és megtapasztalják, hogy Isten jelen van az életükben. Ők azok, akik megengedték, hogy Isten a szívükben lakjon. Ők azok, akik imádsággal helyet készítettek Istennek, hogy beléphessen és közbenjárhasson az emberért. Szűz Mária azt szeretné, hogy Isten ezen jelenléte gyümölcsöző és tanúságtevő legyen. Istent nem tarthatjuk meg önmagunknak. Isten rajtunk keresztül szeretné magához vonzani az embereket. A mi dolgunk nem az, hogy meggyőzzük az embereket Isten létezéséről, hanem, hogy tanúságot tegyünk róla, nem annyira szavainkkal, sokkal inkább az életünkkel.
A Szűzanya ebben az üzenetében is, de a korábbiakban is összeköti az imádságot a békével. Akik távol vannak az imától, azok nem birtokolhatják a békét. 1995. március 25-i üzenetében a Szűzanya világosan mondja: „… Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak és nincs szeretet ott, ahol nincs hit.” Az ima összeköt bennünket Istennel, Isten pedig a mi egyetlen békénk. Ezt világosan mondja Szent Ágoston is:„Nyugtalan a mi szívünk Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned.” A zsoltáros is ezt mondja: „Csak Istenben keress megnyugvást lelkem”. Isten akkor léphet oda hozzánk, békéjét és önmagát ajándékozva nekünk, ha napjainkban megteremtjük a béke oázisát, vagyis időnkből tudunk Istennek ajándékozni, amelyben neki adjuk önmagunkat, mindazt, ami vagyunk, és ami bennünk van. Bennünk pedig mély vágy van az örökkévalóságra, vágy Isten után. Csakis Ő tudja teljes mértékben betölteni ezt a vágyunkat.
Amikor a Szűzanya azt mondja: ti legyetek imádság, akkor azt szeretné mondani, engedjük meg Istennek, hogy átalakítsa szívünket és tegye szívéhez hasonlóvá. Szent Ferencről életrajzírói azt mondják, hogy nem csak imádkozott, hanem imádsággá vált. Teljesen imává változott. Az ima olyan, mint a csatorna, amely összeköt bennünket a forrással, vagyis Istennel. Imádsággá lenni azt jelenti, megtérni és Mária szívéhez hasonlóvá válni.
A lélek nagy mesterei mindannyian egyetértenek abban, hogy az ima erőfeszítés és harc. Az ima és a kényelem nem jár együtt. Az imádságért érdemes harcolni. Az ima beszélgetés és találkozás Istennel. Minden találkozáshoz időre van szükség. Jól tudjuk, ha gyorsan, szokásból, megfelelő idő odaszentelése nélkül imádkozunk, az ilyen ima nem hozhat békét számunkra. Ilyenkor Istennek csak üres szavakat mondunk, szívünk pedig zárva marad és aggódóvá lesz. Attól az imától, amit kapkodva végzünk, még üresebbek és fáradtabbak leszünk. Az ima a lélek pihenése. Az ima Istennel való beszélgetés, amelyben kinyilvánítjuk szívünk vágyait, Isten pedig szívének kincseit ajándékozza nekünk.
Engedjük meg Szűz Máriának, hogy vezessen bennünket, és Isten szeretetének és a Szűzanya köztünk való jelenlétének tanúivá legyünk.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki szeretettel és édesanyai gondoskodással teljes vagy minden gyermeked iránt, add, hogy megtapasztalhassuk szereteted, hogy meggyógyuljunk és örömtelivé legyünk. Rád bízom mindazokat, akik általad keresik az Istent. Könyörögd ki számunkra, hogy mi is Istent hordozzuk szívünkben és tanúságot tegyünk róla mindazoknak, akik távol vannak tőle és a békétől. Töltsd be szívünket kegyelmeddel és közelségeddel, de különösen azokét, akik aggódnak, remény nélkül, sötétségben élnek. Nyisd meg szemüket a lelkiekre, hogy megismerjék az élet igazságát és az örökkévalóságot. Imádkozd ki számunkra az állhatatosságot, hogy soha ne fáradjunk bele Isten keresésébe és egyre jobban vágyakozzunk utána. Ó, Mária, Te, aki kegyelemmel és Istennel teljes vagy, járj közben értünk Fiadnál. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
a

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

10. üzenet 2009. február 25. szerda

 

 

2009. február 25., szerda

 

Hamvazószerda

 

Gábriel arkangyal 10. megjelenése és üzenete

 

Nagy bizonytalanságban, de bizalommal és boldogsággal telt szívvel tekintettem a nap elé, melyen a szent arkangyal eljövetelét vártam. Nem a félelem, sokkal inkább saját magam próbára tételének ideje volt ez.

 

Őrangyalom intő szavával kezdődött, aki azt mondta nekem:
„Ha most így kimész, a Műnek hirtelen vége szakad! Maradj és imádkozz! Várd meg Gábrielt!” Őrangyalomban bízva lemondtam a tervezett utazást, és azt tettem, amit az őrangyalom mondott nekem: Maradtam és imádkoztam. – Anélkül, hogy tudtam volna, milyen eredménye lesz. Csendben, türelemmel vártam az arkangyal eljövetelét.
A korábbi alkalmaktól eltérően az arkangyal ezúttal nem a kora reggeli órákban jött, hanem a nap végén. Be kell vallanom, hogy ez egy kissé nyugtalanított, hiszen vártam őt reggel; de hát nem maradt más, mint várni és imádkozni.
Nem tudom, hány óra volt, de már a késő esti órákban jártunk; sötét volt, és körülöttem a város lassan nyugovóra tért. Ekkor megéreztem, amint a szívem gyorsabban kezd dobogni, és megtelik várakozó örömmel. Kinyitottam a szemem, és már láttam a fényt, amiben Gábriel
arkangyal is megjelent. Gyönyörű volt. Ez alkalommal hihetetlen boldogság töltött el az arkangyal megpillantásakor. Barátságos mosollyal szólalt meg:
„Az Egyetlen Isten nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységének a nevében: Légy üdvözölve, Te áldott gyermeke az Égnek, és a mennyei seregek szeretett segítője!
Mily nagy örömöt hirdethetett őrangyalod! Hallgattál rá, és bizalmat mutattál! Mily nagy öröm ez egy őrangyalnak! Bízzatok, és eljön az öröm időszaka!
Mit tettél volna? Hogyan akartál testvéreidhez menni? A hit fáklyájaként, melyet a látvány kedvéért gyújtanak, majd pedig kioltva adnak tovább? Értsétek meg, hogy a hit útját, életetek útját csak magában a hitben, tehát az Életben találjátok meg! Meg kell újból tanulnotok élni.
Élni – egyedül és közösségben is! Mert ott fogjátok megtalálni Atyátokkal a közösséget, és a legszükségesebb közösség az Istennel való közösség!
Ne legyél szomorú kedves gyermekem! Ez így jó! Minden, amit tenned kell, a szívedben van.
Hallgass egyszerűen rá, és ne hagyd magad megtéveszteni! Menj az úton, amit Isten jelölt ki számodra, és amit a te önkéntes „Igen”-eddel magadra vállaltál. Menj az élő hitnek ezen az útján, különben a Mű hiábavaló és megsemmisül.
Fel kell hagynotok azzal, hogy a mulandóra és saját történetiségetekre figyeljetek! A visszapillantás szerencsétlenséget hoz, és félrevezet! Megmerevít és megkeményíti a szíveteket, mindent szétrombolhat! De ott nincs üdvösség!
Az üdvösség Istennél van! Az üdvösség maga Isten! Istenhez a hit vezet! A hit az Élet!
De azzal is fel kell hagynotok, hogy az eljövendőt és saját jövőtöket kutassátok! Előre pillantani veszélyes lehet. Összezavar és tévútra vezeti a szíveteket, mindenkit tévútra vezethet! De ott nincs üdvösség!
Az üdvösség Istennél van! Az üdvösség maga Isten! Istenhez a hit vezet! A hit az Élet!
Az Élet most van!
Csak a pillanatban ismerhetitek fel! Csak ha jelen vagytok a pillanatban, hallhatjátok meg Isten hangját, mivel az Élet „most”-ja Istentől származik és örök. Mindig volt, de sohasem kezdődött, mindig lesz, sohasem ér véget, mert mindig a „most” van. A pillanatban Isten ismerhető fel, és a pillanat fényében a lélek számára minden felülvizsgálható!
Ez az egyik titok, melyre a választ meg kell találnotok. Amíg nem tudjátok a választ, az ajtó zárva, az út pedig rejtve marad. Jöttök valahonnan és siettek valahova, de nem álltok meg!
Keressétek a kulcsot, és találjátok meg, és vegyétek észre, hogy mindig is ott volt előttetek.
Nagy boldogság lesz. Fogadjátok el: Istenben a mulandó örök! Minden pillanatban benne van minden!
Ez a titok vezet el titeket a Fogantatáshoz – ahol egyetlen pillanatban Minden végbemegy! Ez a titok vezet el titeket a Kereszthez – ahol egyetlen pillanatban Minden végbemegy! Ez a titok vezet el titeket a Feltámadáshoz – ahol egyetlen pillanatban Minden végbemegy!
Emeljétek fel a keresztet – a nagy győzelmi jelet – és bízzatok!
Tudom, hogy a keresztet, melyet neked megáldottam, szünet nélkül hordod! Biztosítottalak róla, hogy e győzelmi jel védelme alatt állva semmilyen baj nem történhet veled. Hatásos fegyver a démoni hatalmakkal szemben! Vedd a keresztedet, és csinálj ilyet testvéreid számára. Vedd ezeket a kereszteket, és kérd az angyalok védelmét azon testvéreid számára, akik viselni fogják ezt a keresztet, és akik számára segítséget kérsz. Egy papnak meg kell áldania a keresztet, hogy az áldás hatalmával a Gonosz ellen felvértezze. Azután a kereszt átvevőjének kell kérnie Istent, biztosítsa, hogy a kereszt védelmet nyújtson, kérnie kell Istent, hogy biztosítsa segítségét az angyalok által. Aki olyan keresztet hord, mint a tiéd, minden nap kell, hogy beszéljen az őrangyalával, mert ők azok az égi segítők, akik mindig veletek vannak, az élet minden pillanatában!
A kereszt legyen számotokra a biztonság jele, de az üdvösség csak Istenben van!
Szeretett gyermek: Cselekedeteitek, éberségetek és imáitok által már sok üdvösséget hoztok e világba! Minden este szállnak ugyanazzal a szándékkal mondott imák a mennyei trónushoz, és megörvendeztetik az égi hatalmakat, mivel éjszakai virrasztásotok áldozatával sok szív lobbantható lángra, mert az éjszakai virrasztás hatalmas kegyelmi eszköz. Szüntelenül készenlétben és kitartva az éjszaka csendjében. Ez az, amit tennetek kell! Ezt már hírül adtam
nektek!
Missziótok legyen a Csend missziója, közösségetek pedig legyen az Ég hallgatag szolgálatának a közössége!
Ez a feladatotok, küldetésetek, missziótok!
Rajtad keresztül ismét üzenem:
Hagyjátok, hogy gondolataitok végre megnyugodjanak, és hagyjatok fel a foglalatosságokkal.
Keressétek ezt a nyugalmat, és terjesszétek el a világ összes országában, mert az életnek e nyugalmában tudja szívetek Isten suttogó hangját meghallani!
Tiszteljétek a teremtést, és ismerjétek fel Isten országát magatok között! Amíg nem tanuljátok meg felismerni Isten lelkét mindenben, még a teremtés legapróbb részletében is, addig nem válhattok részévé, és így nem töltődhettek meg teljesen az Ő szeretetével.
Különleges módon tartsátok meg a hónap első péntekét, és énekeljetek dicsőítő énekeket az isteni Szentháromságnak!
Bízz segítségünkben te, buzgó fegyvertárs a sötét hatalmak elleni küzdelemben.
Megismerhetted utadat. Maradj hű hozzá, és ne hagyd magad eltéríteni, mert keskeny és fáradságos az út. Élj visszavonultságban, és maradj a Csendben, kitartva Istenben, és feláldozva magadat a világért. Látogasd testvéreidet az élő hit élő fáklyájaként. Tarts ki testvéreiddel, és vezesd őket kézen fogva a csendbe, hogy lassan kinyissák szemüket és fülüket a valódira!
Vegyétek komolyan a szavaimat, és próbáljátok megérteni őket! Ne keressetek szenzációt, látványosságot, újdonságot, felkavaró dolgokat vagy hasonlókat. Vegyétek komolyan őket, és hozzájuk igazítsátok életeteket. Sok áldást hoznak azok az emberek a világba, akik a néma szolgálat e fáradságos útja mellett döntenek. De ezt az utat csak Isten szeretetébe vetett bizalommal lehet megtenni! Tehát bízzatok! Bízzatok a segítségben!
Használjátok ki az időt, és menjetek ki a pusztaságba. Vonuljatok magányba, ahol csak egyvalaki van jelen: Isten. Ott van az örökkévalóság lakhelye. Egy oázis a sivatagban. Mélyen elrejtve és őrizve, de mindenki számára elérhetően. Hosszú vándorutat kell megtenni, hogy megtaláljátok Istent a sivatagban. Sok éjszaka van még előttetek!
Virrasszatok és imádkozzatok!
Emlékezzetek arra, amit már mondtam! Sok minden van még ott nyilvánvalóan rejtve!
Keljetek fel és kezdjétek meg utatokat az ég halgatag szolgálataként, a csend
misszionáriusaiként.
Várd Benedek apátot, és az őrangyalodat! Bízzál bennük, és hallgass rájuk!
Az elkövetkező hónap gyorsan el fog repülni, és hamarosan ismét találkozunk! Légy készen, és figyelj a szívedre! Tartsd mindentől szabadon, és állandóan nyitottan Isten szavára, valamint a testvéreidért mondott imára!
Buzdítsd őket, hogy újra és újra olvassák el az üzeneteket, amíg meg nem értik. Míg készek nem lesznek végre meghallgatni, amit Isten nekik ezeken az üzeneteken keresztül mondani akar! Meg kell tanulniuk végre odafigyelni!
Légy állandóan biztos a segítségünkben, és mindenben fordulj az őrangyalodhoz!
Az Egyetlen Isten nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységének a nevében: Áldott vagy! Az Ég védelmez téged! Az Ég királynőjének anyai keze gondoskodóan itt van számodra, és óv téged a sötét éjszakán át vezető utadon!”
Ezután az arkangyal ismét egy keresztet rajzolt a homlokomra. Ez alkalommal újra megfogta a kezeimet, és tenyerembe ismét egy-egy kis keresztet rajzolt. Még egyszer rám mosolygott, és visszalépett a fénybe, majd eltűnt. 23.50 volt.

a

Nagyfalui üzenet 2014. február

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – FEBRUÁR

” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .


113. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.

Havi mottó
: “Tekintsünk Jézusra, aki az öröm helyett a kereszthalált szenvedte el és most Isten trónjának a jobbján ül!” (Zsid. 12,2)

Havi imaszándék
: egész hónapban minden imánkat, böjtünket, szentmiséinket, áldozatainkat…ajánljuk fel a betegek gyógyulásáért!
Konkrét feladatunk: látogassuk meg az ismerős betegeinket!

A Szentlélek tanítása 2014 februárjában

“Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban félelmeitekre, azok okaira és legyőzésének a módjára akarom felhívni a figyelmeteket.
Ha mélyen a szívetekbe néztek, valójában kitől és mitől féltek? Vannak köztetek, akik félnek a fizikai-lelki-szellemi betegségektől, az öregségtől, az egyedülléttől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Mások félnek a gonosz emberektől, az irigyektől, a rágalmazóktól. Egyesek félnek a természeti csapásoktól, a földrengésektől, vulkánkitöréstől, szárazságtól, árvíztől, orkánoktól. Vannak akik félnek a háborúktól, az üldözésektől, otthonaik elhagyásától. Mások félnek a sátántól, a pokoltól, az örök boldogtalanságtól. Egyesek félnek az Antikrisztustól és követőitől, a chiptől, a tízparancsolat elferdítőitől. Vannak, akik félnek a haláltól, a megsemmisüléstől, az elporladástól. Mások félnek a Mennyei Atyától, az Ő ítéletétől, igazságosságától.
Ezek után gondoljátok végig még mitől és kitől féltek valójában! Most arra kérlek ttiteket, hogy tegyétek a félelmeiteket a mennyei Atya kezébe, hogy elvegye és megsemmisítse azokat!!!
Most gondolkozzatok el azon is, hogy mi az oka a félelmeteiknek? Sokan azért félnek a lelkük mélyén, mert nem hisznek a mennyei Atyában, szeretetében, irgalmasságában, a gondviselésében. Mások azért félnek, mert ragaszkodnak kisebb-nagyobb bűneikhez és a szívükben érzik, hogy ez nem jó irányba viszi őket. Egyesek azért félnek, mert megszakadt a kapcsolatuk Velünk és emiatt félelmetesen egyedül, magányosnak érzik magukat, még családjaikban is. Mások azért félnek, mert nem veszik komolyan a tíz parancsolatot, az imát, az Isten dicsőítést, a szüleik tiszteletét, a templomba járást, az élet tiszteletét, a testi tisztaságot, házastársi hűséget, mások megbecsülését, mások javainak tiszteletben tartását. Emiatt lelkiismeret furdalást éreznek és félelmet a mennyei Atya ítélete miatt. Vannak, akik azért félnek, mert nem veszik komolyan a hét Szentséget. Ők a keresztség helyett névadó ünnepséget tartanak; a Szentlélek helyett a gonosz lélekre hallgatnak; elhanyagolják a rendszeres gyónást – áldozást, ami felszabadítaná őket a félelmeik alól; elhanyagolják a házasságuk rendezését, betegségükben nem kérik a betegek kenetét, tanácstalanságukban nem kérik papjuk segítségét.
Arra kérlek titeket, hogy vigyázzatok a megfélemlítő személyekre, mert azok uralni, ellenőrizni és vezetni akarnak titeket az ő meggyőződésük szerint! Sajnos egyesek jobban félnek az elöljáróiktól, mint a mennyei Atyától. A megfélemlített személyek elveszítik a szabadságukat és a meggyőződésüket. Tudnotok kell azt, hogy a mennyei Atya mindig tiszteletben tartja a szabadságotokat, a megygőződéseteket, még akkor is, ha üdvösségetek ellen döntötök. A mennyei Atya erős Isten, de sohasem erőszakos. Ez kell legyen a ti utatok is.
Most gondoljátok végig, mi a félelmeiteknek az oka? Ha ezeket Előttünk elsoroljátok, már részben megkönnyebültök a félelmeitektől. Az ok nélküli félelem a gonosztól van.
Mi azt szeretnénk, hogy félelem nélkül éljetek, mert a félelem lelki gyötrelemmel jár.
Hogyan szabadulhattok meg a félelmeitektől? Úgy, hogy a Szíveitekbe fogadjátok Jézust, akinek a Neve Emmánuel. Ha ezt megteszitek, akkor életetek minden helyzetében érezni fogjátok, hogy Veletek az Isten és nem lesztek egyedül; hogy felettetek az Isten, aki megáld titeket; hogy alattatok az Isten, aki veszélyben megvéd titeket; hogy előttetek az Isten és a Mennyek Országába akar vezetni titeket, hogy átölel titeket az Isten és határtalanul szeret mindannyitokat.
Úgy szabadulhattok meg a félelmeitektől, hogy felszámoljátok az összes bűneiteket és elindultok a megtérés, újjászületés keskeny útján.
Úgy válhattok félelem mentessé, hogy hisztek a mennyei Atya Irgalmában, végtelen szeretetében, a megígért Mennyországban, a testetek feltámadásában és a lelketek halhatatlanságában.
Úgy könnyebbültök meg a félelmeitektől, hogy komolyan veszítek a tíz parancsolatot, a hét szentséget és minden nap Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezitek magatokat és szeretteiteket. Próbáljátok ki és megtapasztaljátok, hogy a szabadító imával, böjttel, jócselekedettel, engeszteléssel, félelmeitek (bűneitek, aggodalmaitok) felajánlásával már most minden félelmeitektől megszabadulhattok. A felsorolt természetfölötti eszközök, ha használjátok őket védőoltásként fognak működni az életetekben, a félelem ellen.
Bátorításul mondom nektek, az igazi hívők, segítségünk által képesek minden félelmet száműzni életükből.
Befejezésül mondom nektek, a Szentírásban 360-szor van jelen az örvendetes kijelentés: “Ne féljetek! Veletek vagyok!” Amelyik nap nem gondoltok erre, akkor elfog a félelem titeket. Ha minden nap félelmetekben gondoltok az állandó jelenlétünkre, legyőzhetitek azt!
Most megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás kegyelmével!””


Házi feladat februárra:

“URAN, ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY FELSZÁMOLJAM A BŰNBÁNATBAN AZ ÖSSZES BŰNEIMET, HOGY EZUTÁN FÉLELEM NÉLKÜL ÉLHESSEK!!!”

VISSZATEKINTÉS 2014 JANUÁRJÁRA

Miben erősítettek meg az elmúlt hónapban, az engesztelés napjaiban?

Nagyon hálásak voltak az Égiek, hogy télen is komolyan vesszük az engesztelést. Örömmel hallottuk az égi kijelentést, hogy az engesztelő személyeket Isten öröktől fogva választotta ki. A Szentlélek évében a Szentlélek megigérte, hogy a jövőben rendkívüli kegyelmekben részesülnek mindazok, akik nemet mondanak a gonosznak, a bűnnek, a bűnre vezető alkalmakra. A Szentlélek ki fog áradni mindazok szívébe, akik ezután is áldozatokat vállalnak önmaguk tisztulásáért, szeretteikért, az engesztelő közösségért, az egész emberiségért, és a purgatóriumban lévőkért. Elvárja a Szentlélek, hogy használjuk a lelki fegyvereket, elsősorban a szentelt vizet, amellyel meghinthessük otthonainkat, szeretteinket, járműveinket, állatainkat és kutunkba is tehetünk belőle. A szabadító imát végezzük el minden nap, megkötözve és konkrétan megnevezve a negatív szellemeket, a pokol tűzébe taszítva őket!
Kérte a Szentlélek, hogy a kilencedek elején újítsuk meg igenünket az engesztelésre, a példás életre, a csend szeretetére, a lelki élet komolyan vételére! Kérték az Égiek, hogy legyünk gyengédekkel a gyengékkel, karoljuk fel őket, hogy megerősödjenek, hogy közösségben maradjanak. Az Égiek kérésére ebben az évben is újra felajánlottuk magunkat a Szentháromság szolgálatára. Ha úgy élünk, hogy az Égiek meg lesznek elégedve velünk, égi ajándékokra számíthatunk: a lélekkeresztségre, a profétálás adományára, gyógyulásra és a gyógyítás kegyelmére, a nyelvek adományára, nagyon sok pozítiv változásra életünkben és körülöttünk. Kérték az Égiek, hogy éljük meg jól a lelkünket edző próbatételeket. Újra megerősítettek az Égiek abban, hogy a jól megélt szenvedés által a legtöbb kegyelmet tudjuk leesdeni a Földre. Házi feladatot is kaptunk, jöjjünk rendszeresen az engesztelésre és legalább egy személyt hozzunk magunkkal.
Kik részesülhetnek a Lélekkeresztségben? Mindazok a személyek, akik vágynak erre, akik radikálisan nemet mondanak minden bűnre; akik igent mondanak minden jóra; akik kinyilnak a Szentlélek személyes vezetésére; akik vállalkoznak arra a feladatra, amivel a Szentlélek megbízza őket.

Mi volt ez évre szóló üzenet?

“Boldogok vagytok, ha Istennel kezditek, folytatjátok és fejezitek be az éveteket és az egész életeteket!”
Csak az Úr Jézus és a Szűzanya voltak azok a személyek, akik a Mennyei Atyával kezdték, folytatták és fejezték be életüket.
Elhatároztuk, hogy komolyan engesztelünk azokért, akik Isten nélkül kezdik és fejezik be az életüket. Ezek a személyek Káin, a vízözön áldozatai, a bábeliek, Góliát és követőik csak nemet tudnak mondani a tízparancsolatra, a hét szentségre, minden jóra. Engesztelnünk kell a megátalkodottak megtéréséért.
Szomorúan gondoltunk mindazokra a személyekre, akik valamikor Istennel kezdték életüket, de létérve a keskeny útról, Isten nélkül fejezték be. Judás apostolra mondta az Úr Jézus: “Jobb lett volna, ha meg sem születik, a kárhozat fia”
Sajnos nagyon sokan rosszul kezdik az életüket, de hála Istennek megtérve, újjászületve Isten Irgalmas szeretetét megtapasztalva, jól fejezik be. Ilyenek voltak: Dávid király, Jónás proféta, a tékozló fiú, a bűnös asszony, a jobb lator, Szent Pál apostol és sokan mások.
ne felejtsük el az ezévi üzenetet: törekedjünk Istennel kezdeni, folytatni és befejezni az évünket, egész életünket+ Ezt soha nem fogjuk megbánni!!!
A lelkünk után kell-e törődnünk a testünkkel, a Szentlélek templomával? Prilogon élt egy szerzetes, Neamtu Mihai, akinek megjelent a Szűzanya és elmondott neki teakeverékeket, amelyek a betegségek megelőzésére és gyógyítására jók. A szerzetes azt mondta, hogy ezek csak azoknak használnak, akik hisznek benne és imádkozva fogyasztják. Én is kipróbáltam rákbetegségem harmadik fázisában. Isten segítségével és a teák (pakolások, ülő teák) időnkénti orvosi segítség által – véradás, felerősítés – sikerült a rák betegséget megállítani és visszafordítani. Az a jó, hogy a természetes teáknak nincs semmi káros mellékhatása. Ajánlatos a tisztító, gyógyító teákat havonta 20 napig inni, azután 10 nap szünetet tartani. Én megvagyok győződve arról, ha az életemben ittam volna teákat, elkerülhettem volna a betegséget. Neamtu Mihai könyve és néhány tisztító teakeverék, a Szentháromság Hegyen is kapható. Akik szegények, azok nyáron szedhetnek teafűveket és összepakolhatják azokat. Én elhatároztam, hogy a teljes gyógyulásom után is fogom inni a tisztító teákat és ajánlani fogom másoknak is. Amikor mi a teát főzzük, mindig teszünk a vízhez gyógyító vizet a Szentháromság hegyről. Hisszük azt, így még hatásosabbá válik. A teakeverékek, a Szentháromság hegyen mind megvannak áldva!


Előretekintés 2014. márciusra

Az engesztelések a Szentháromság hegyen márciusban 1-2, 6-7-én lesznek, 13 órától.
Ebben a hónapban megkezdődik a nagyböjt (március 5.), Hétfőn-szerdán-pénteken tegyük félre a húst és részesítsük előnyben a gyümölcsöket – zöldségeket. Ezt is ajánljuk fel a bűnösök megtéréséért.
Húsvét április 20-án lesz, egy időben az ortodox testvéreinkkel!
Legalább nagyböjt péntekjeink, együtt a családunkkal végezzük el a keresztúti ájtatosságot, elmélkedve!
Március első szombatján családfagyógyítás lesz, amely az utolsó idők egyik legnagyobb kegyelme.
Szeretettel teljes nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!

a

2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR

”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)

101. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból, a négy evangéliumból olvassuk el és elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.

Havi mottó: „A hívőket jelek fogják kísérni: … betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak!!!” (Mk. 16, 17-18)

Havi imaszándék: minden este 20 – 21 óra között, imádkozzunk együtt a betegeink gyógyulásáért!

Konkrét feladatunk: vigyük az üzenetet a korházakba és a betegek otthonaiba!

Szűz Mária üzenete 2013 februárjában

„Ebben a hónapban, amikor ‘a betegek világnapját’ ünneplitek a betegek kenetének a felvételével: az orvosokhoz, a betegekhez és az engesztelőkhöz akarok szólni!

Szeretett orvos gyermekeim! Tudatosítanotok kell azt, hogy a ti Édesanyátok is vagyok és ti az Én gyermekeim vagytok. Szent Fiam értetek is ontotta Szent Vérét és számotokra is elkészítette a helyet a Mennyországban. Megkérlek titeket, hogy a hit évében tegyetek tanúságot a hitetekről egymás és a betegek előtt is. Minden műtét előtt vessetek keresztet és kérjétek a Jó Isten segítségét! Minden műtét után adjatok hálát a jó Istennek, aki veletek volt és megsegített titeket. Mindig vigyázzatok arra, hogy a beteg legyen számotokra a fontosabb. Minden más másodlagos legyen. A türelem, a szeretet, a remény legyen a szívetekben és a ajkatokon egyaránt. Tudatosítanotok kell azt is, hogy mögöttetek is és a természet mögött is Isten gyógyító ereje van. Sorrendben azért azt ajánljátok a betegeknek, hogyha tehetik először a természet gyógynövényeit vegyék igénybe. Ez egy egész életre felépíti őket mellékhatás nélkül.

Kedves beteg gyermekeim! Én azt látom, hogy ti a betegségben többnyire csak a rosszat veszitek észre, ezért vagytok szomorúak! Én, a Szentháromság megbízásából, a betegség jó oldalait tárom fel előttetek, hogy lelki békére és megnyugvásra találjatok.

· Istennek mindegyikőtökkel egyedi Terve van. Isten mielőtt felhasználna titeket, mint munkatársait, alakít, formál gondos előrelátással, ezer és ezer fájdalmas és örömteli körülmény által.

· Ha a betegségetekkel járó szenvedéseiteket megtanuljátok elfogadni és felajánlani bűneitek bocsánatáért, tisztulásotokért, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért, ha azt egyesítitek Szent Fiam szenvedéseivel, megfogjátok látni, hogy a szenvedéseteknek értelme és örök értéke lesz!
· Tanuljatok meg minden szenvedést elmondani, megosztani egymással, anélkül hogy panaszkodnátok. Ugye tapasztaljátok, hogy az egymással megosztott örömök duplázódnak és a megosztott szenvedések felére csökkennek, elviselhetőbbé válnak.
· A betegségben ne azt mondjátok „ezt miért engedte meg a jó Isten”, hanem azt „mi a célja a jó Istennek ezzel a betegséggel”! Csak ez a gondolkodásmód visz jó irányba titeket.
· Tudnotok kell azt is, hogy sok viszontagságon kell bejutnotok Isten Országába. Földi életetek nem Mennyország, hanem a hit, a remény és a szeretet próbája számotokra. Tőletek függ, hogy ezekből a tantárgyakból hogyan vizsgáztok. A kereszt hozzátartozik minden ember életéhez, amíg célhoz nem értek. Jogotok van ahhoz, hogy a szenvedéseteket enyhítsétek. Ha ellenben azon nem tudtok változtatni viseljétek el és ajánljátok fel zúgolódás nélkül!

· Higgyétek el végre, amit Isten ad, megenged vagy elvesz tőletek, az mind a ti megszentelődésetekre történik. Ha ezt valóban elhiszitek, akkor mindennel meglesztek elégedve, mindent el tudtok fogadni, ami veletek történik.

· Akik hittel és bizalommal mennek előre életük keresztútján, azok a betegek a lelkükben hallani fogják az Égiek bátorítását: ”Ne félj, csak higgyj! Veled vagyok, szeretlek és megsegítelek téged!”

· Jó volna, ha a betegségben együtt kérnétek az egészség kegyelmét: a családotokkal és a lelki közösségetekkel. ”Ahol ketten – hárman, együtt kértek valamit, meghallgatást nyertek!”

· Betegségetekben rájöttök arra, hogy milyen nagy szükségetek van: az orvosokra, ápolókra, vígasztalásokra, családtagjaitokra. Jó volna, ha a csendben felébredne a szívetekben a hála, a dicsőítés minden konkrét segítségért, kegyelemért! Jó volna, ha a betegségetekben a keresztény viselkedésetekkel megkönnyítenétek szeretteitek életét. Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy kinek nehezebb: a betegnek vagy a beteg gondozónak!
· Betegségetekben, gyógyulásotok érdekében: használjátok a szentelményeket (szentelt víz, gyógyító kereszt), kérjétek a betegek kenetét a lelkipásztorotoktól; kérhettek gyógyító misesorozatot, tegyetek ígéretet Istennek, hogy jobbak lesztek, rendezzétek le a rendezetlen ügyeiteket, béküljetek ki a haragosaitokkal, kérjétek a jó halál kegyelmét, és vegyétek észre az Ég felé vezető utat, és barátkozzatok meg vele. Ne féljetek attól az Országtól, ahol nem lesz: gonosz lélek, betegség, könny, csak örökkétartó boldogság. Tudnotok kell azt, ha Istennek még terve van veletek, kihoz titeket a sír mélyéről is. Ha ellenben Istennek a terve veletek befejeződött itt a Földön millió orvos sem fog tudni rajtatok segíteni!
Szeretett engesztelő gyermekeim! A legnagyobb szeretettel arra kérlek titeket, hogy ezt az Égi üzenetet vigyétek bátran a kórházakba és a betegek otthonaiba. Adjatok az üzenetekből: az orvosoknak, ápolóknak, beteggondozóknak és a betegeknek egyaránt. Meglátjátok, hogy ezzel az Égi üzenettel fényt és erőt fogtok vinni a lelki sötétségben és lelki erőtlenségben lévőknek.

Most a Szentháromság Általam áld meg titeket az Istenre való teljes ráhagyatkozás lelkületével!”

Házi feladat februárra:

„HALLD MEG AZ ÉGIEK BÁTORÍTÁSÁT A BETEGSÉGEDBEN: NE FÉLJ, CSAK HIGGY! VELED VAGYOK, SZERETLEK ÉS MEGSEGÍTELEK TÉGED!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 JANUÁRJÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?

· Az elmúlt évben sok próbatételen és szenvedésen mentünk át. Az Égiek azért engedték meg, hogy megedződjünk és a hitben, reményben és szeretetben jól vizsgázzunk!
· A kis Jézus azt üzente karácsony estéjén: „Ne féljetek, bármi is történik veletek, mert Én életetek minden helyzetében veletek vagyok, szeretlek benneteket és megsegítelek titeket!”

· Szilveszterkor azt erősítették meg a szívünkben az Égiek: „Akkor lesztek igazán boldogok a jövő évben, ha az ó év bűneit nem viszitek át az új évbe és arra vigyáztok, hogy ne legyen fekete folt a lelketeken, a bűneitek miatt!”

· Újév napján arra kértek az Égiek: „Elsősorban ne arra törekedjetek, hogy gazdagabbak és okosabbak legyetek, hanem arra, hogy minden nap jobbak legyetek!” „Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben!”

· Három röpimát ajánlanak az Égiek év végére és év kezdetére: „Bocsáss meg nekem Uram! Hála neked Uram! Segíts meg engem Uram!”

· Gondoljunk arra, már az év elején: Isten Igazságos és Irgalmas. Isten a jót részben a Földön, teljes mértékben az Égben megjutalmazza, a rosszat pedig részben a Földön, teljes mértékben az Égben megbünteti. Ezért, gondoljunk arra: nem érdemes rosszat tenni még akkor sem, ha könnyebb és azt sokan teszik. Érdemes tenni a jót, még akkor is, ha nehéz és kevesen teszik azt! Ha a gonosz lélek támadása miatt, ha a gonosz világ és a bűnre hajló természetünk miatt elesünk, azonnal tartsunk bűnbánatot bocsánatot kérve az Irgalmas Jézustól. Ha megtanulunk harcolni Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által, akár hónapokig is kegyelmi állapotban maradhatunk.

· Ebben az évben számíthatunk arra, hogy a gonosz lélek rendkívüli módon fogja támadni a hierarchikus személyeket. Ezért kérik az Égiek, a nagy kilencedben imalánccal védjük meg a felszentelt papjainkat.

Mit kell tudni a kilencedről, általában?

Van napos, hetes és havi kilenced. Lehet végezni: a Szentháromság, a Szűzanya, az angyalok és szentek tiszteletére, segítségüket kérve. Fontos az, hogy annak a szentnek a szándékára végezzük, akiben a legjobban bízunk. A kilencedet minél többen végezzük, annál hatékonyabb! Nagyon vigyázzunk arra, hogy csak jó szándékra végezzük a kilencedet. Aki rossz szándékra végzi azt, a sátánt örvendezteti meg, aki a pokollal jutalmazza meg az övéit. A kilencedek alatt vegyük komolyabban minden nap az imát, böjtöt, jócselekedetet, a szentmisét, szentáldozást, havi zarándoklatot, a szeretetet, a pozitív változást a lelki életünkben. A kilencedeket kérésül és hálaadásul egész életünkben végezhetjük, amely által saját életünkben és a környezetünkben rendkívüli kegyelmekre számíthatunk!

Pop Adrián görög katolikus pap tanúságtétele

1959 június 7-én születtem Szatmár megyében! A szüleim 10 gyereket vállaltak a jó Isten segítségével, 9 fiút és egy lányt. Édesapám a vasútnál, édesanyám otthon dolgozott, nevelte a gyerekeket. A görög katolikus vallás betiltása idején, 15 km-re mentünk szentmisére, római katolikus templomba! A családunkban minden reggel és este együtt imádkoztunk. Minden nap délután együtt végeztük a rózsafűzért a Szűzanya tiszteletére. Iskoláim elvégzése és a katonaság után erdész lettem. Ebben az időben megnősültem: két fiunk és egy lányunk van! 1990-ben, mivel hivatást éreztem a papságra, elvégeztem a teológiát. Örömmel osztom meg veletek azt, hogy rajtam kívül még két fiútestvérem is a papi hivatást választotta. Az engesztelő közösségről már akkor tudtam, amikor Érsemjénben voltak. Örömmel mondom nektek, hogy már fiatalkorom óta, Jézus Öt Szent Sebének ajánlottam fel magamat és ájtatosságot végeztem a tiszteletére.
2005 nyarától járok rendszeresen Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére, engesztelni. Én arra törekszem, hogy rend legyen a lelki életemben és a gyóntatásban erre nevelek másokat is. Nagyon örülök annak, hogy a papságomban nem egyedül, hanem egy lelki közösséggel együtt mehetek előre. Minden kegyelemért, amelyet az engesztelés útján kaptam, nagyon hálás vagyok!

Eszter tanúságtétele, a gyógyulásáról

Magyarországról, Ajakról jöttem. A 2011-es évben gyógyíthatatlan bőrrákban (pikkelysömör) szenvedtem. Ekkor a fejbőröm és az egész testem is csupa seb volt. Rendszeresen jártunk Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére. 2011 végén, Csilik János atyához és Vad Ilonához mentünk áldást kérni. Ekkor azt mondta a Szűzanya V. Ilona által, hogy jöjjek el 2012 január elsején mert a Szűzanya meg akar gyógyítani a szent víz által. Felejthetetlen volt az a nap. A szent víz megáldása után vittünk haza megáldott vizet, amelyet rendszeresen ittam és fürödtem is benne. Január 1-ét követő hétvégére teljesen eltűnt az összes seb a testemről. Amikor visszamentünk az orvoshoz, azt mondta: „ez orvosilag lehetetlen, hogy így eltűnt minden!” A gyógyulásom után, a Szűzanyával minden nap beszélgetek. Legutóbb azt mondta: „imádkozzatok rendszeresen és többet, mert nagyon nagy a gonoszság a világban!”

Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
77. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt.5,6;Lk.2)
Havi mottó: „ Jézus engedelmes volt a kereszthalálig! (Fil. 2,8)
Havi imaszándék: engeszteljünk az engedetlenek megtéréséért, és imádkozzunk az engedelmesek kitartásáért!
Konkrét feladatunk: „ne engedelmeskedjetek a bűn kívánságainak”! (Róm. 6,12)

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 februárjában
 
Szeretteim! Ebben a hónapban az engedetlenség bűnéről, az engedelmesség erényéről és ezek következményeiről beszélek nektek.
 
Engedetlen az az engesztelő, aki elöljáróinak a parancsait nem teljesti. Gondoljatok Ádám és Éva engedetlenségére, akik vértengert, verejtéktengert és könnytengert hoztak az egész emberiségre. Aki engedelmeskedni nem akar, annak nincs szüksége a sátánra, aki őt kísértse, hiszen az ilyen, önmagának az ellensége. Azok az engesztelők, akik bár önkéntesen vezekelnek, de nem tanultak meg engedelmeskedni, az erényekben nem haladnak előre.
 
Engedelmes az az engesztelő, aki elöljáróinak parancsait szeretettel teljesíti. Az engedelmesség csak akkor tökéletes erény a számotokra, ha Istenre való tekintettel vetitek alá magatokat embertársaitok akaratának. Ábrahám, Izsák fiának a feláldozásával mintaképe lett az engedelmeseknek. Jézus, az Isten Fia engedelmeskedett Máriának és Józsefnek! Jézus, engedelmeskedett Atyjának a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt és engedelmessége által sokan lettek igazakká.
 
Tudnotok kell, a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a szüleiknek és azok helyetteseinek, ők ugyanis Isten megbízottjai. A nők kötelesek férjüknek engedelmeskedni! A nőt teremtésének a módja is engedelmességre inti a férje iránt, ugyanis, Isten Ádámból teremtette Évát. A férjek viszont ne zsarnokoskodjanak feleségük felett, hanem úgy szeressék őket, mint ahogy Krisztus szereti az Egyházat.
 
Mindnyájan kötelesek vagytok az egyházi és az állami elöljáróknak engedelmeskedni. Jézus mondta, „aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg! Nincs hatalom, csak Istentől!”
 
Vigyázzatok, mert az engedelmességnek bizonyos határai is vannak! Olyan dolgokban nem kell elöljáróitoknak engedelmeskedni, amelyekben nem vagytok nekik alávetve. A szülők nincsenek feljogosítva arra, hogy gyermekeiket olyan pályára vagy házasságba kényszerítsék, amely számukra nem Isten akarata. Ha ezeken a területeken nem engedelmeskednek, helyesen járnak el.
Tudnotok kell azt is, hogy a világi elöljárók lelki dolgokban és az egyházi elöljárók világi dolgokban nem parancsolhatnak. Nem szabad elöljáróitoknak engedelmeskedni, ha olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt. Ilyen esetekben azt kell mondjátok: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek!’ A babilonban lévő három ifjú a király parancsára se borult le a bálványisten szobra előtt, még akkor sem, ha az a tüzes kemencével fenyegette meg őket. Ilyen esetekben inkább az elöljárókat szomorítsátok meg, mint az Istent.
 
Minden ember a sebzett természeténél fogva hajlamosabb parancsolni és uralkodni, mint alázatosan engedelmeskedni. Az engedelmesség: akaratotok feláldozása, szellemi vértanúság. Az ember semmi nagyobbat nem adhat Istennek, mint amikor emberi akaratát Isten Akaratának alárendeli. Az engedelmesség anyja és eredete minden erénynek, ezért nagyon fontos az erények között.
 
Higgyétek el, az engedelmesség által a legrövidebb úton juttok el az életszentségre. A legegyszerübb cselekedetet, ha engedelmességből végzitek, nagyobb értéke van Isten előtt, mint egyesek önkéntes böjtjének és virrasztásának. Az engedelmesség a bennetek lévő gőgöt megsemmisíti!
 
Az első emberpár engedetlensége elzárta az egész emberiség elől a Mennyországot és megnyitotta poklot. Jézus engedelmessége megnyitotta a Mennyországot és bezárta a poklot.
 
Az engedelmes lelkületet úgy tehetitek magatokévá, ha minden nap imában Istentől úgy kéritek, mintha minden Tőle függne; ugyanakkor úgy gyakoroljátok, mintha minden rajtatok állna. Ez az engedelmes lelkület és minden erény titka! Életetek minden napján mondjátok ki szívből: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’
 
Megáldalak titeket az engedetlenség megvetésével és az engedelmes lelkület szeretetével!”
Házi feladat februárra:
„URAM, TANÍTS MEG ENGEM ÁLDOZATOK ÁRÁN IS ENGEDELMESKEDNI!!!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

 
 
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE
Az ünnep eredete Szt. Lukács evangéliumában található meg. „Amikor (Máriának) elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, (Jézust), Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Igy parancsolja az Úr törvénye: ’Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.’ Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk.2,22-24)
A negyvenedik napon, a születés után, azért vitték Jézust az Atya házába, hogy mint elsőszülöttet kiváltsák. Ekkor találkozott az emberiség, Simeon és Anna próféták személyében Krisztussal. A zsidó előírás szerint: „Az asszony 40 napig maradjon otthon a szülés után, semmi szent dolgot ne éríntsen, a szent helyekre be ne menjen, amíg le nem telnek tisztulása napjai. Miután letelnek, vigyen egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatúl és egy galambfiókát vagy egy gerlét bűneiért való áldozatul. Ha nincs rá tehetsége, hogy bárányt vigyen, két gerlét vagy két galambfiókát vigyen. Ha a pap könyörög az asszonyért, megtisztul.” Ez a kettős ószövetségi liturgikus cselekmény: a kiváltás és a tisztulás egy napon történt meg.
A február 2-i ünnep elrendelése, a Szűz Máriát nagyon tisztelő pápának, III. Sixtusnak (434-440) volt az érdeme. Továbbá még azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában: „Simeon, a Szentlélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, hogy a törvény rendelése szerint cselekedjenek vele, karjába vette Jézust és e szavakkal áldotta Istent. Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek!” (Lk.2,27-32)
Erre a szentírási részre vezethető vissza Karácsony után a negyvenedik napon már az V. században kialakult ünnep. Később gyertyás körmenetet tartottak bűnbánati jelleggel. A gyertyák megáldását a X-ik században kezdték el Galliában. Jelenleg az ünnepi mise keretében gyertyát áld meg az Egyház és körmenetet végez égő gyertyákkal. Közben arra emlékezünk, hogy Jézus minden nemzet Világossága. Ezen ünnep után, a keresztények a templomban megáldott gyertyákat otthonaikba viszik, és ima idején, rossz időjárás esetén és haldokló mellett meggyújtanak a házi oltáron. Amikor az Egyház által megáldott szentelmények előtt imádkozunk (gyertya, kereszt, szobor,…) az egész Egyház imáiban részesülünk, és az egész Egyházért könyörgünk.
Mire tanít minket ezen az ünnepen Szűz Mária?
Tanulj meg adni! Jobb adni, mint kapni’ – olvassuk a Szentírásban. Bár Szűz Máriáé volt a gyermek, Ő nem akarta csak magának megtartani. A templomi bemutatás szertartásával elismeri, hogy a gyermek Jézus elsősorban Istené, ezért megváltja az Úrtól. De nem azért, hogy megtartsa magának, hanem azért, mint egészen a magáét Istennek adja. Szűz Mária, azzal, hogy oda adta Jézust Istennek az egész emberiségért, nem veszítette el Őt. Éppen ezáltal lett Gyermeke egészen az Övé és Ő egészen a Fiáé.
Igy vagyunk valamennyien mindennel. Tulajdonképpen csak az a mienk, amit odaadunk Istennek és az embereknek. A szülő, aki csak magának akarja nevelni gyermekét, nagyon hamar, talán végleg elveszíti, mert fellázad a rabságból, ebből a helytelen kötelékből. De ha a szülő a gyermekét hivatásának, jövendő családjának neveli, szabadon, akkor az övé is marad a szeretet kötelékében. Amit másnak adok anyagiakban, az inkább az enyém, mint amit magamnak tartok meg. Mert semmiféle anyagi javakat nem vihetünk magunkkal ebből a világból az örök életbe, csak jótettekké átváltoztatva.
Arra is kér a Szűzanya, hogy éljük meg jól az öregkort is. Az idős kor bajait, fájdalmait, az elszenvedett szeretettlenségeket, a magányosságot, a hálátlanságot,… lehet úgy is felfogni, mint Isten utolsó hívását. Vedd észre, hogy a Földön nincs maradandó lakásod! Kezdj el végre készülni az örökkévalóságba, mindent elfogadva és felajánlva! Próbáld meg szeretni az örök Szeretetet! Ideje már, hogy elkezd a vezeklést egész életedben elkövetett bűneidért és azokért is, amit mások követtek el miattad. Vállald Krisztus keresztjeként az idős kor szenvedéseit, testi-lelki gyötrelmeit. Éld meg jól már a Földön a purgatóriumot. Engedd, hogy Isten vegye elő a kalapácsot és alakítson, formáljon téged, szeretteid által, a nagy találkozás előtt. Ne kapaszkodj görcsösen senkibe és semmibe! Mondd minden ajándékba kapott napodon: „Istenem, minden úgy van a legjobban, ahogy Te Akarod!”
A Szűzanya arra kér, hogy fogadjuk be, hordozzuk és adjuk tovább a Világosságot! Minden igazi kereszténynek, akiben Jézus, a Világ Világossága él, Fénnyé kell válnia. Természetfeletti szavaink, jótetteink és a Jézussal egybeforrt életünk legalább a családunkat, lelki közösségünket kell felmelegítse e rideg világban. A legtöbb ember olyan könyvet szeret, amelyben sok kép van. A keresztények életének ragyogó és meleg színekkel megfestett képeskönyvnek kell lennie, amelyből bárki megismerheti Jézust, üdvözítő tanítását és személyes szeretetét.
Gyetyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk, hogy Isten oltárán, csendesen elégő gyertyáid lehessünk!

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR

”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)

89. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 5;6, Lk. 21.

Havi mottó:„Aki hisz Bennem, annak szívéből élővíz forrásai fakadnak!”(Jn.7,38)

Havi imaszándék: a szabadgondolkozók és a szabadkőművesek megtéréséért fohászkodjunk!

Konkrét feladatunk: mondjunk le mindenféle szeszes italról és ajánljuk fel a szenvedély betegek megszabadulásáért!

 

Szűz Mária üzenete 2012 februárjában

„Szeretett engesztelő gyermekeim!

Ebben a hónapban az élő hitben szeretnélek megerősíteni titeket.

Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani, azért mert azt megbízható tanú mondja!

Keresztény hite annak a személynek van, aki teljes bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Szent Fiam tanított és az Egyházam elétek ad. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem láttok. A legtöbb hitigazság nem értelmetlen, hanem értelem fölötti (Isten, angyalok, lélek, Szentháromság, Menny, Pokol, Tisztítótűz). Ezért mondja Szent Fiam: ’Boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek’. A hitetekben Isten igaz mondására támaszkodhattok, aki képtelen a hazugságra.
Mint Édesanyátok mondom nektek, nem érdemes hitetlennek lenni! Aki mégis hitetlen: a gőgje, hiányos nevelése, a bűnös életmódja… miatt azon Isten nem tud segíteni. A hitetlen bűneiben, betegségeiben, megkötözöttségben, lélekben halott … marad. A hitetlen ember egyik példaképe Júda királya Ácház, aki jobban bízott Asszíria emberi segítségében , mint Isten erejében. A hitetlen ember sajnálatra méltó, ugyanis csak a saját erejére és a felebarát véges segítségére számíthat. Szent Fiam nemcsak Tamás apostolnak, de a mai hitetleneknek is mondja: ’Ne légy hitetlen, hanem hívő!’
Szent Fiam azt mondja azoknak, akik akár félelemből vagy szégyenből megtagadják hitüket: ’Aki megtagad Engem az emberek előtt, Én is megtagadom őt Mennyei Atyám előtt!’ Egy életre jegyezzétek meg: aki a vagyonát elveszíti sokat veszít, aki az életét elveszíti többet veszít, aki a hitét elveszíti mindent elveszít.
Arra kérlek titeket, hogy ne higgyetek a hazug, gyilkos, gonosz léleknek és követőinek, akik a bűnbe, a tévtanításokba és a pokolba akarnak vinni titeket a világosság angyalaként, a jónak látszatában.

Az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak az emberekkel szemben, mert nem mindenki akarja a javatokat, üdvösségeteket. Feltétel nélkül, csak annak a személynek higgyetek, aki az Úr kezét fogja és rászolgált a bizalmatokra.

Aki úgy érzi, hogy gyenge a hite, az az apostolokkal kérje Szent Fiamat: ’Uram növeld a mi hitünket’. Tudnotok kell, hogy a rendszeres napi ima, heti mise, havi gyónás, böjt, szentírásolvasás, szentségimádás, engesztelés, Istennek tetsző élet által… növekszik a hitetek.

Hiányos, téves annak a személynek a hite, aki nem fogad el mindent, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít.

Arra kérlek titeket, hogy a magatok és szeretteitek számára kérjétek az élő hit kegyelmét, mely Isten ajándéka számotokra. Akik a Szentháromság hegyére zarándokoltok engesztelni higgyetek az isteni figyelmeztetésben, az Antikrisztus megjelenésében, Jézus visszajövetelében, a Szentlélek kiáradásában, a sátán megkötözésében, az Új Ég, az Új Föld, az Új Jeruzsálem megvalósulásában, a megáldott víz égi erejében. Aki hisz, annak minden lehetséges! Élő hitetek által a Mindenható Isten erejét, gyógyítását, szabadítását, megbocsátását, feltámasztását… tapasztalhatjátok meg. Akinek élő hite van, az még az életét is képes feláldozni Istenért, a lelkek megmeneküléséért!
Akinek élő hite van, az boldog engesztelő! Erzsébet mondta nekem és nektek is: ’Boldog vagy, mert hittél!’ Akinek igazi hite van, az nem azt várja, hogy Isten engedelmeskedjék neki, hanem először ő engedelmeskedik Istennek. Akinek élő hite van, az jótettekben is megmutatkozik. Jakab apostol mondja: ’a hit, cselekedet nélkül halott! ’
Tudni kell, hogy Isten mindenkinek megadja az élő hitet, aki kéri Tőle, aki Neki tetsző életet él, aki az Igazság megismerésére komolyan törekszik. Biztos tudjátok, hogy a mélyen hívő tudós emberek, mélyen vallásosak voltak. Ők a tudást és a hitet össze tudták egyeztetni. Isten elvárja tőletek, hogy a hiteteket külsőleg is megvalljátok szóval és cselekedettel, ha azt az emberek java megkívánja.
Minden nap adjatok hálát a jó Istennek a keresztény hitetekért és a bátor, hitvalló életetekért. Meghívlak mindannyiatokat, hogy minden nap engeszteljetek a hitetlenekért, az istentagadókért, a tévhitűekért, a gyenge hitűekért, hogy Isten segítségével ők is az élő hitre jussanak.

A Szentháromság Általam áld meg  titeket az élő hit kegyelmével!!!

 

 

 

TANÍTÁS AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS KÖVETŐIRÖL

Az Antikrisztus olyan ember lesz, aki Messiásnak adja ki magát és az ördög segítségével hamis csodákat fog művelni. „Krisztus második eljövetele előtt előbb be kell következnie az elpártolásnak és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind afölé ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet és azt állítja magáról, hogy Isten!” (2Tessz.2, 3-4)
Mi az Antikrisztus szelleme? Akik hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a megkülönböztetés szelleme azokat ráveszi arra, hogy elpártoljanak: Istentől, az  Egyháztól, a pápától, a papságtól, a bibliától, tíz parancsolattól, hét szentségtől… Az Antikrisztus ráveszi őket, hogy bűnt kövessenek el (abortusz, homoszexuális bűnök, eutanázia, szabad szerelem, gyilkosság, önpusztítás, drog, pénz bálványozása…) és ne tartsák ezeket bűnnek, váljanak eggyé ezekkel bűnbánat nélkül. Arra is ráveszi őket, hogy terjesszék ezt az alvilági gondolkodásmódot. Mindazokban működik az Antikrisztus szelleme, akik mások fölé helyezik magukat és mások ellen vannak. Rejtett szándéka az, hogy az övéit, akik hallgatnak rá a pokolba, az örök kárhozatba vigye. Csodatevéseinek, jeleinek is az lesz a lényege, hogy akiket lehet elszakítson Istentől és a rosszba vigye őket. A bűn embere minden istentelenséget egyesít magában.
„Az Antikrisztus jöttét – aki a sátánnal együttműködik – minden féle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az Igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és higgyenek a hazugságnak. Igy mindazoknak, akik nem hajlottak az Igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, Isten igazságos ítéletében lesz részük.” (2Tessz.2,9-12)
Akiben ott van az Antikrisztus szelleme, azokat fokozatokon viszi végig a gonosz. Őket a bűn szeretete, az erény utálata jellemzi. Az Antikrisztus követője gőgjében mások felé emelkedik, gyűlöletében mások ellen harcol, lényege az uralkodás, mások ellenőrzése, a pénz imádása, hamis tanítások terjesztése. Ő szabadgondolkodóvá tesz, a szabadkőművesség csoportjába visz és a végén, akit lehet sátánistává tesz és a pokol fiává!

Az Antikrisztus az Igazak ellen fog dühödten fellépni. „A vadállat beszédet mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre.” (Dán.7,25)

Olvassuk el együtt János apostol első levelét, a második fejezettől: „Gyermekeim, itt az utolsó óra, eljön az Antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Közülünk mentek ki, de nem tartoztak közénk! Ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk! Titeket azonban fölkent a Szent.” (1Jn2,18-20)
Kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadgondolkodókban. Ők Istenről hallani se akarnak, önkényesen gondolkodnak. Az a jó, amit ők jónak tartanak és a rossz, amit ők rossznak tartanak. Nem akarják azt, hogy valaki (Isten, Egyház) felettük legyen és vezesse őket. Erkölcstelen életük teszi őket sokszor szabadgondolkodókká. „Aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot.” (Jn3,20) Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedélyben élő ember az erkölcs ellen. Ők rágalmazzák az Isteni rendet hirdető apostolokat.
Voltaire, az Isten nélküli bölcselő azt ajánlotta egy haldokló ismerősének: „Vegye fel a betegek kenetét! Végezze el a szentgyónását! Válassza halála előtt a biztosabbat!” Isten nélkül és Istentelenül könnyű élni, de nagyon nehéz meghalni.
Még kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadkőművesekben! Ezt az egyesületet a szabadgondolkodók alapították a XVIII. század elején, abból a célból, hogy az embereket Istentől, Egyháztól, törvényektől függetlenné tegyék. Ők az Antikrisztus előfutárai. Ők az emberszeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalom fölé akarnak kerülni. Ők, báránybőrbe bújt farkasok. Ahol lehet üldözik és lejáratják az Egyházat! Céljuk a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkeresztényietelenítése, a szerzetesrendek felszámolása, a keresztény vallás betiltása. Feladatuk a feszületek eltávolítása, a körmenetek, harangozások, ünnepnapok eltörlése, a válások megkönnyítése. Aki tagja, akár nyíltan, akár titokban a szabadkőművesek szervezetének, megszűnt katolikus kereszténynek lenni és ki van közösítve az Egyházból, még akkor is ha fizikailag benne él. Ha őszinte bűnbánatot tartanak fel lehet őket oldozni.
Kell-e félnünk az Antikrisztustól? Hinnünk kell azt, hogy minden Istentelen vagy Isten nélküli hatalom  csak ideig-óráig állhat fenn. A végső győzelem az Istené és mindazoké, akik hűségesen követik Őt. „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül”. „Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. „Amikor megjelenik a gonosz, Urunk Jézus Krisztus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2 Tessz.2,8)
Melyek legyenek a fegyvereink az Antikrisztus ellen? Döntsünk radikálisan az Úr Jézus, az Egyház, a Tíz parancsolat, a hét szentség, az erkölcs mellett! Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. Minden nap a Szentháromságba, a szentekbe és angyalokba kapaszkodjunk! Szeressük a jó közösségeket! Legyünk éberek, óvatosak! A jóban tartsunk ki mindvégig!

 

Házi feladat februárra:

„ADD URUNK, HOGY AZ ÉLŐ HITÜNK A JÖVŐBEN SOK JÓCSELEKEDETBEN NYILVÁNULJON MEG”

Előretekintés 2012 márciusára:

Márciusban 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Kérjük, hogy a megáldott vízzel kapcsolatos tapasztalataitokat írjátok le és adjátok át nekünk! Az engesztelések alkalmával bűnbánatunk jeléül a hamvazás szentelményében fogunk részesülni! Vigyázzunk, áprilisban 12-13-14-15-én lesznek az engesztelések, 15 órától!!! Kegyelemmel teljes Nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!

 

 (Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 JANUÁRJÁRA

Most az Egyház és a Szűzanya által megáldott forrás körülményeiről, a visszhangokról és napi üzenetekről szeretnék beszámolni. Medjugorjéban, egy látnoknak azt mondta egy ateista, én nem hiszek az üzeneteidben. A látnok válasza: az én feladatom az, hogy elmondjam neked, nem az, hogy meggyőzzelek róla. Ez a mi álláspontunk is. Bárkinek szabad hitetlenkedni, kételkedni, de szabad hinni is az elmondottakban. Tiszteljük kölcsönösen egymás hozzáállását a megáldott forráshoz!

A megáldott forrás körüli események

–         Decemberben több százan telefonáltak nekünk és kérdezősködtek a forrással kapcsolatosan.

–         Sokan eljöttek Nagyfaluba már Szilveszterkor. Hálaadó Szentmisével és Szentségimádással készültünk 2012 január 1-re, a forrás megáldásának ünnepére.

–         Sokan mondták, még soha nem várták úgy az Újévet, mint most!

–         December 23-tól kilenceddel készültek az engesztelők az egyedi ünnepre.

–         2012 január 1-én, csodálatosan sütött a Nap, alig volt felleg a kék égen.

–         Kb.3000 zarándok gyűlt össze a Szentháromság hegyen.

 

Kezdjük az elején!

–         A Csodatevő Szűzanya Forrásának a földterületét egy soproni engesztelő vásárolta meg, akinek személyesen is megköszönte a Szűzanya a felajánlását.

–         A víz Isten ajándéka bárhol is van. Víz nélkül nem lehet élni. Mi Isten nélkül, a Szűzanya nélkül se akarunk élni! Nagy dolog, ha Istentől kiválasztott földterületen tör fel a víz. Még nagyobb dolog, hogy a Szűzanya megígérte, hogy az Egyház képviselői után Ő is meg fogja áldani a forrást, amely azután olyan lesz, mint a Lourdes-i víz. Ez ígérete szerint, 2012 január 1-én, Isten Anyaságának ünnepén történt. Ekkor játszott a Nap az Égen, a Csodatevő Szűzanya szobra színekben játszott (narancssárga – fehér – piros). Egy fényképen a Nap felett kivehető volt a Szűzanya alakja.
–         Decemberben, egy hónap állt a rendelkezésünkre, hogy a Csodatevő Szűzanya körházát elkészítsük, amelyben a zarándokok a csapokból átvehetik a megáldott vizet. Sokan azt mondták ez lehetetlen! Nem gondoltak arra, hogy Istennek minden lehetséges, ha valami az Ő Akaratával megegyezik.
–         Mi, Iluskával és sok engesztelővel hittünk és hiszünk ebben a rendkívüli kegyelemben. Mi azt mondjuk, amit Jézus mondott: „a fát a gyümölcséről lehet felismerni”. Várjunk türelmesen! Mi hisszük azt, hogy a Csodatévő Szűzanya által megáldott víz sokak gyógyulására lesz. Lesznek olyanok, akik a megáldott víz által erős vállal fogják vinni a keresztjüket. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtisztulnak. A szent víz elsősorban a léleknek válik a javára, tisztulására. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtérnek, újjászületnek, lélekkeresztségben részesülnek. A Csodatévő Szűzanya megígérte, hogy akik áldozatot hoztak, azok közül senki sem fog elmenni a Szent Hegyről égi ajándék nélkül. Számíthatunk becsomagolt ajándékokra is, amelyeket később fedezünk fel.

Most néhány csodát mondok el, amelyet a saját szememmel láttam.

–         Decemberben, 30 napon át, amíg építették a munkásaink a Csodatévő Szűzanya Házát végig jó idő volt, csak egy nap volt eső, amikor nem tudtak dolgozni. Ez nem csoda decemberben?
–         Két önzetlen személy ajánlotta fel a pénzt, hogy a Csodatevő Szűzanya Házát elkezdjük építeni.

–         A mellettünk lévő földet most tudtuk megvásárolni, hogy az autókat tudjuk fogadni. Ez lett a Szent Miklós parkírozó, azért mert Szent Miklós napján kaptuk meg.

–         A kőbányát decemberben értünk nyitották meg, hogy a parkírozót tudjuk leköveztetni.

–         A Csodatevő Szűzanya szobrát, amelyből csak egy példány volt sikerült elhozatni Olaszországból Magyarországra, ahol egy engesztelő közösség kifizette az árát és elhozták Nagyfaluba. Szent János apostol ünnepén érkezett meg.

–         A Csodatevő Szűzanya Háza, egy hónap alatt, decemberben elkészült és a megáldott víz átadhatóvá vált!

 

 

Most együtt gondolkozzunk el a visszhangon. Mi történt azokkal, akik ittak a megáldott vízből?

–         Kb. 15000 liter megáldott vizet vittek el a zarándokok és még maradt víz a hat méteres kútban.

–         Egy doktornő telefonált, hogy a szent víz ivása után a fájdalomtól égő hátgerince már nem fáj és a daganat csökken a szervezetében.

–         Iluska édesapja élet és halál között volt. Miután ivott a vízből, helyre jött és kiment ásózni a kertbe.

–         Megdöbbentő volt hallani, hogy egy gyerek, aki tolókocsival jött, és aki addig csak néhány lépést tudott megtenni bizonytalanul, kiszállt a kocsiból és körbejárta a Szent Hegyet!
–         Egyik édesanya január elseje óta másképpen imádkozik. Amikor imádság közben lehunyja a szemét, látja az Úr Jézust és a Szűzanyát, akinek a jelenléte boldog könnyeket vált ki belőle. Január 1-től a család együtt imádkozik és a gyereke az iskolában tanúságot tett a forrás körüli eseményekről.
–         Egy fiatalembernek két éve nem volt munkahelye. Áldozatok árán eljött Nagyfaluba az ünnepségre. Ivott ő is a szent vízből. Amikor hazament, telefonáltak neki, hogy megvan a munkahelye és mehet dolgozni.
–         Egy beteg, aki ivott a szent vízből nagy reménységet kapott a szívébe a jövővel kapcsolatosan.

–         Egy zarándok, amikor ivott a szent vízből, érezte, hogy a régi ember meghalt benne, és az új ember megszületett, akit a Szűzanya tart az ölében.

–         Egy depressziós asszony, január 1 óta vidám és boldog lett. Minden szomorúság eltűnt a szívéből.

–         Valakinek szívbetegsége volt. Ivott a vízből és azóta úgy érzi, hogy meggyógyult.

–         Egy beteg a kórházban lélegeztető gépre volt kapcsolva, élet és halál között volt. Szerettei szent vizet csepegtettek a szájába, azután magához tért és kommunikál a körülötte lévőkkel.
Nem folytatom. Aki nem akar hinni, annak száz eset is kevés, aki akar hinni, annak egy eset is sok! A visszajelzéseket orvosi papírokkal is fogjuk dokumentálni és egy kis könyvben szeretnénk megörökíteni.

 

A Szűzanya üzenetei az engesztelés alatt

A Szűzanya Szívében hála volt, az engesztelő közösség miatt. Azt kérte, hogy januárban végezzünk hála kilencedet a múltért, a jelenért és a jövő kegyelmeiért.
–         Legyen hála a szívünkben a múltért! Hála azért, hogy az engesztelő közösség többsége jól vizsgázott az elmúlt évben. Hála van a szívünkben a látható jelekért, csodákért, megtérésekért, a kitartó engesztelésért. Hála van bennünk a decemberi folyamatos jó időért, az anyagi segítségért, a Szent Miklós parkírozóért, a munkások áldozatos munkájáért, a Csodatevő Szűzanya szobráért, a körépületért, amely elkészült az ünnepségre. Hála a fénygömbért, amely által az égiek megjelölték a forrás helyét. Hála, hogy felismerhettük és megbánhattuk a mulasztással elkövetett bűneinket.
–         Hála van a szívünkben a jelenért! Hála, hogy elérkezett az idő, hogy az Égiek, a mi közreműködésünk által az áldott forrást az egész emberiség rendelkezésére bocsáthatták. Hála a tiszta vízért, az Egyház és a Szűzanya által megáldott vízért. Hála van a szívünkben az élő hitért, a szent komolyságért, a fényért és az erőért, amely a szívünkben árad a szent víz által. Hála a sok pozitív visszajelzésért. Hála a Nap játékáért, a Szentháromság, a Szűzanya, a Szent Hegyért védőszentjeinek rendkívüli jelenlétéért, szeretetükért. Engedjük, hogy az Égiek döntsék el, hogy mi válik a javunkra. Hála, hogy értékeljük és értékesítjük a fizikai és lelki szenvedéseinket, elfogadva és felajánlva azt az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. Hála, hogy világosan megértettük: „Boldogok, akik látnak és hisznek, de sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek”.
–         Hála van a szívünkben a jövőért. Lelki szemeinkkel előre látjuk, hogy a megáldott víz által mennyi lelki tisztulás, testi gyógyulás, szabadulás, megtérés, újjászületés fog bekövetkezni az élő hit által. Hála van a szívünkben a csodák sorozatáért, amit láttunk és a jövőben látni fogunk.

 

Aki nem hisz a megáldott vízben, idejövet olyan tiszta vizet ihat, amelyben nincsen semmilyen idegen anyag. Akik hisznek az Egyház áldásában, szentelt vizet vihetnek haza. Akik hisznek a Csodatevő Szűzanya áldásában, rendkívüli kegyelmekkel megáldott vizet vihetnek haza. Mindenki a hite szerint részesülhet a kegyelmekben.

A Csodatevő Szűzanya az állandó hálaadás kegyelmével áldott meg minket!

Nagyfalu 2009-2010

“…A Bűn Embere az alvilág evangéliumát fogja hirdetni követői révén a templomokban…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –FEBRUÁR

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

53. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Márk 1,21-45 és 2,1-12)

Havi mottó:„Amit az ember vet, azt le is aratja!” (Gal.6,7)

Havi imaszándék: a betegek és a beteggondozók türelmének a növekedéséért imádkozunk!

Konkrét feladatunk: mindenkiben Jézust akarjuk látniés szeretni, különösen a betegekben!

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 februárjában

            „Szeretteim!

A figyelmeztetéskor az emberiség nagy része Isten jelenlétében be fogja ismerni a bűneit és meg fog térni. Sajnos az emberiség néhány százaléka megáltalkodott fog maradni, még Isten rendkívüli jelenlétében is.

 

A figyelmeztetés után hamarosan meg fog jelenni az Antikrisztus – a Bűn Embere – a Gonosz szolgája. Az Antikrisztus bárány bőrbe bújt farkas lesz, aki sok jót fog tenni, a vallás leple alatt fog jelentkezni. Kezdetben látszólagos béke és szelídség fog áradni belőle. Lassan, fokozatosan fogja megmutatni a foga fehérjét. Világvallást akar alapítani, és hamis ökumenizmust akar létre hozni. Az Antikrisztus az övéinek sok pénzt, sikert, hatalmat és minden földi jót ígér és ad is. Az Antikrisztus szolgái által meg fogja osztani a híveket, papokat, főpapokat, és akit csak lehet el fog téríteni Istentől. A Bűn Embere az alvilág evangéliumát fogja hirdetni követői révén a templomokban. A reinkarnációról, a jógáról, a rejkiről, az agykontrollról, bioenergiáról, asztrológiáról, a spiritizmusról,… és egyébb okkult és áltudományos tanokat fognak meggyőzően hirdetni. Ugyanakkor félre teszik az Újszövetségi Szentírást, a szentmisét, a szentségeket (különösen a szentgyónást és szentáldozást), Mária tiszteletét, a Pápát, a tíz parancsolatot,… és üldözni fogják az igazi Egyház híveit, papjait és főpapjait. Ezért az utolsó idők apostolai rövid ideig katakombákban fognak kényszerülni szentmisét bemutatni.

 

Én arra kérlek benneteket, maradjatok hűségesek a vértanúság árán is Istenhez, a Pápához, a  Szűzanyához, a szentségekhez, a szentmiséhez,… Meglátjátok, ha Isten hűséges gyermekei maradtok, felajánlott életetekkel, imáitokkal, böjtjeitekkel,… sok lelket fogtok kiragadni a Gonosz karmaiból. Isten szolgáit az egyszerüség és szerénység fogja jellemezni. A megáldott kegytárgyak által különleges oltalomban fogtok részesülni.

 

Az Antikrisztus, földi hatalmának a csúcsán, gonosz szolgái által meg fogja pecsételni mindazokat, akik hozzá tartoznak. Ezáltal véglegesen eldől a sorsuk, Isten rendkívüli büntetéseit és a kárhozatot fogják magukra vonni.

 

Az Antikrisztus és követői végleges félretétele után, ki fogok áradni rendkívüli módon a hűséges emberekre, külsőleg és belsőleg átformállak titeket és az egész teremtett világot. Más növényzet, más állatvilág, szeretetteljes emberek közti kapcsolatok lesznek, az Égből leereszkedő Új Jeruzsálemben. Isten meg fogja mutatni gyermekeinek, milyen lett volna a Föld és az emberiség, ha Ádám és Éva hűségesek maradtak volna Hozzá. Rendkívüli örömben, boldogságban és szeretetben fog élni a megmaradt emberiség, Istennel és egymással. Azután egy boldog korszak fog következni, amely úgy fog eltelni, mint egy csodálatos rövid álom.

 

A boldog korszak eltelte után Jézussal együtt átadjuk a teljes uralmat az Atyának, aki az Égből leereszkedett új Jeruzsálemet, a megmaradt emberiséggel együtt magához fogja ölelni a Mennybe. Akkor lesz Isten minden mindenben. A Mennyben azt fogjátok énekelni az angyalokkal és a szentekkel együtt: az Antikrisztus és követői örök vesztesek, Isten szolgái pedig örök győztesek lettek!!!

 

Megáldalak benneteket az Isten melletti döntés kegyelmével!!!”

 

 

Házi feladat februárra:

„ÉN ÉS A CSALÁDOM AZ URAT VÁLASZTOTTUK !!!

Előretekintés 2009 márciusára:

Közös imaszándék lesz: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön, különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!

Konkrét feladatunk lesz: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.

Lourdes-i Szűzanya üzenete
Lourdes a festői Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg, közvetlenül a francia – spanyol határ mentén, közel a Földközi-tengerhez. A világhírü kegyhely a jelenések előtt alig ismert település volt.

Az események Lourdesban is váratlanul kezdődtek. Három gyermek, többek között Bernadette 1858 február 11-én fát szedegettek a Maszabielle szikla környékén. A 14 éves, beteges Bernadette, aki lemaradt a társaitól, lehúzta a cipőjét és harisnyáját, hogy a malompatakon átgázoljon. Ekkor szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett a patak túlsó oldalán, egy szikla hasadékban megpillantotta a Szent Szüzet. A jelenés Asszonya természetfölötti fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhába volt öltözve. Sarútlan lábait egy-egy arany rózsa díszitette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről dús fátyol hullott alá. A Szent Szűz imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafűzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe.

A Hölgy rámosolygott a gyermekre és keresztet vetett. Bernadett is keresztet vetett, majd térdelve elimádkozta a rózsafűzért. Ezután a jelenés eltünt! A lourdesi Boldogasszony 18 alkalommal jelent meg Bernadettnek. A Szűzanya azt mondta neki: „Nem igérem azt, hogy ezen a világon boldog leszel, csak a túlvilágon!” A Szent Szűz kifejezte óhaját, hogy emeljenek kápolnát a jelenés helyén és vezessenek oda zarándokokat. A Szűzanya háromszor szólitott fel a bűnbánatra és biztatott a bűnösökért végzett engesztelésre! 1858 március 25-én megmondta a nevét: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!” IX. Piusz pápa 1854 március 25-én hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját.

Végül a Szent Szűz gyógyító forrást fakasztott a jelenési barlangban. Egy orvos megállapította a vízről, hogy baktériumok vannak benne, de nem támadnak, és tele van a víz a világosság összes kisugárzásával! Minden betegségre jó ez a csodás víz!

Minden évben kb. 6 millió zarándok megy Lourdesbe. Több ezer gyógyulást tartanak nyilván, mégis az Egyház csak 70-et fogadott el.

Bernadette sem kerülte el a látnokok belülről gyönyörű, de a világ szemében szomorú sorsát. Kétségbe vonták elméjének épségét, csalással vádolták, letartóztatták, kicsúfolták, fenyegették. Néha úgy tünt , mintha minden égi és földi segítség magára hagyná egy időre Bernadettet. Sok száz csodaváró megmosolyogta és lenézte. Bernadette családja is sokat szenvedett a rosszindulatú viselkedésektől. IX. Piusz pápa 1869 szeptember 4-én kelt levelében igyekezet véget vetni a véget nem érő rosszindulatnak. Igy írt: „az emberi gonoszságnak az isteni irgalmasság ellen intézett harca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események valódisága és igaz volta annál világosabban kitünjön”. Ezt érdemes felidézni a Mária jelenések és új zarándokhelyek ellenzőivel szemben.

Bernadette az események után hamarosan apácanövendék lett. 13 évig volt szerzetes. Ott is sokat szenvedett a kiváncsi látogatóktól. A megaláztatások és a súlyos testi szenvedések (gyomorfájás, asztma) 1879 április 16-ig, haláláig elkisérték (36 évet élt). Betegségében nővértársai biztatták: imádkozzon a gyógyulásáért. Lourdes látnoka ezt soha nem tette! Inkább erőt és kitartást kért Istentől a szenvedés elviseléséhez!

Holttestét 1925 augusztus 5-én boldoggá avatásának évében exhumálták. Bernadette mellkeresztjét 46 év alatt a rozsda megemésztette, de testét épségben találták. „Épen maradt az a szem, amely látta Szűz Máriát, az a száj, amely beszélt Vele, az a Szív, amely szerette Őt és az a test , amely Vele volt. Most is mosolyog az arca a Szent Szűzzel való találkozástól.

A lourdesi látnokot XI. Piusz pápa, 1933 december 8-án avatta szentté. Bernadette holtteste a neversi kolostor kápolnájában látható. Aranyozott üveg koporsóban várja a feltámadást az örök életre.

(Összeállitotta Főt. Csilik János)

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
65. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.2,22-40; Lk.5,1-11; Lk.6, 17-26; Lk.4,1-13; Lk.9,28-36)
Havi mottó:„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian eljussunk az őszinte bűnbánó lelkületre!
Konkrét feladatunk: Olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének első kötetét!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 februárjában
         „Szeretteim! A közeljövőben számíthattok a ’Nagy Figyelmeztetésre’! Akkor Isten-i Jelenlétünkben fogtok elszámolni az eddigi életetekről, a jóról és a rosszról egyaránt.
      Jelenleg az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében vagytok. Ebben az utolsó időben, kegyelmeink által felszínre hozzuk belőletek mindazt a jót és rosszat, ami a lelketekben van. Ami a felszínre jön, azt ti is és a körülöttetek lévők is észreveszik. Azt akarjuk elérni veletek, ’az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében’, hogy a bennetek lévő jóért hálásak legyetek és a bűn miatt bűnbánatot tartsatok.
      Kik nem változnak meg ebben az utolsó időben? Akik nem őszinték önmagukhoz, akik sok bűnük ellenére is ártatlannak képzelik magukat. Akikben nincs alázatosság, nincs bűntudat és őszinte bűnbánat! Bánat nélkül nincs bocsánat. Hamis bűnbánat azokban van, akik ugyan megvallják a bűneiket, de nem dolgoznak azon, hogy elhagyják azokat. A hamis bűnbánók olyanok, mint a mesebeli róka, aki tyúkot lopott! Igaz, mondogatta: ’szánom-bánom’, de a tyúkot nem engedte el, sőt megette. Igaz bűnbánat azokban van, akik megvallják a bűneiket és komoly erőfeszítéssel elhagyják azokat, új életet kezdve. Gondoljatok Cortonai Szent Margitra! Nem változnak meg azok az engesztelők, akik folyton csak másokban veszik észre és teszik szóvá a bűnt, önmagukban azonban nem veszik észre. Nem indulnak el a változás útján azok sem, akik a gőgjük miatt nem fogadják el a figyelmeztetést. Egyesek nem engedelmeskednek indításainknak-tiltásainknak, sem a lelki vezetőik tanácsainak. Azok az önelégültek se változnak meg, akik sok-sok bűnük ellenére a lelki élet csúcsán képzelik magukat! Arra kérlek, keresd meg az okát önmagadban, vajon miért nincs pozitív változás az életedben!
      Előre megmondom nektek, a bűnben maradó emberek a ’Nagy Figyelmeztetéskor’ nagyon fájdalmas tisztuláson fognak átmenni. Lesznek olyanok, akik az égető tisztulásba, önmaguk látásába fognak belehalni.
      A jelenlegi ’kegyelmi időben’ kik indulnak el a változás útján? Azok az engesztelők, akik megtanulják az őszinteséget, akik alázatosan szembe mernek nézni bűneikkel; akikben bűntudat és őszinte bűnbánat van; akik elfogadják hálásan a külső és belső figyelmeztetéseket; akik megtanulnak Istennek engedelmeskedni; akik elindulnak a szentté válás útján… Ezek az engesztelők, a kisebb tisztulás mellett, nagy boldogságban fogják átélni a ’Nagy Figyelmeztetést’!
      Jelenleg mi a feladatotok? Tartasatok őszinte bűnbánatot mindazokért a bűneitekért, amelyeket: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettetek. Tartsatok őszinte bűnbánatot: hazugságaitok, önámításaitok, önbecsapásaitok, gőgötök, engedetlenségeitek, szeretetlenségeitek miatt. Kérjétek minden nap a Szenháromságot, hogy erényes élettel ajándékozzon meg titeket.
      Jelenleg mi teljesedik be Jézus Szavai közül? ’Ketten lesznek egy ágyban, egy házban, a mezőn, a malomban, az utcán… az egyiket felveszik, a másikat otthagyják’, attól fuggően, hogy volt-e jó változás az életükben, vagy sem. Elérkeztetek a szétválasztáshoz! Bármikor számithattok az isteni jutalmazásra vagy büntetésre! Készüljetek fel a harcra, a feszültségre, az ellenségeskedésre… a családon és a közösségen belül is. A virrasztásra, azaz az állandó készenlétre hívunk meg benneteket.
      Befejezesül még elmondom nektek azt is, hogy mi tesz benneteket alkalmassá az utolsó idők kegyelmeinek a befogadására. Vegyétek komolyan: a dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, szeretetnyilvánító és kérő imát! Törekedjetek úgy böjtölni, áldozni, szeretni, szenvedni,… hogy ezeknek a jó megélését meglássák rajtatok. Ugy haladjatok előre a jóban, hogy ’a Nagy Figyelmeztetéskor’ boldogan álhassatok meg Előttünk, a Szentek és az Angyalok előtt!
      Megáldalak titeket az őszinte bűnbánat lelkületével!”
      Házi feladat februárra:
„GYAKOROLJUK NAPONTA A SZABAD IMÁT, AMELYBEN LEGYEN: DICSŐíTÉS, HÁLAADÁS, BŰNBÁNAT, SZERETETNYILVÁNíTÁS ÉS KÉRÉS! ”
Előretekintés 2010 márciusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ címü könyvének második kötetét!!!
CORTONAI SZENT MARGIT ÉLETE
      Felső-Olaszország Umbria vidékének falucskájában, Laviánóban született 1247-ben. Cortona közelében élte fiatalságát és később ott töltötte bűnbánó éveit is. Ezért lett Cortonai Margit a neve.
      Már kisgyermek korában büszke volt arra, hogy ő sokkal szebb, mint mások. Édesanyja, aki látta kislánya túlzott hiúságát, gyakran figyelmeztette ennek rossz következményeire. Amikor hétéves korában az édesanyja meghalt, édesapjának nem sok ideje maradt a lányára. Mostoha anyját sem érdekelte Margit életvitele, így azt tehetett, amit akart.
      Tizenötévesen elhagyta a szülői házat és egy környékbeli gazdag ember ágyasa lett. Úrrá lett rajta a paráznaság bűne és bűntársával együtt szakítottak Istennel. Kilenc év telt el a bűnben! 1273-ban a szeretője hosszabb útra ment, amelyből csak hűséges kutyája tért haza. A kutya Margitot a közeli erdőbe vezette. Egy gödörben talált rá meggyilkolt szeretőjére, akinek a holtteste már bomlásnak indult. Margit a holttestet meglátva, megborzadt. Önkéntelenül is a meggyilkolt bűnös lelke jutott eszébe, amely a bűnbánat szentségének hiányában, valószínüleg bűnbánat nélkül juthatott az isteni ítélet elé. Átérezte, hogy szeretője bűneiért, Isten előtt ő is felelős. Ugyanakkor saját elhibázott élete is terhelte a lelkét.
      Akkor kimondta Isten előtt: „Istenem, ezután én soha többé nem akarok bűnt elkövetni!!!” Margit lelkében akkor egy bűnös világ dőlt össze és egy új élet kezdődött.
Életének ebben a kritikus pillanatában meghallotta Krisztus hangját, aki meghívta a vezeklésre elkövetett bűnei miatt! A keskeny utat Szent Ferenc követői mutatták meg neki. Kimerülten ért a cellei kolostor kapujához és vezeklő ruhát kért. Mivel nem bíztak a 26 éves nő állhatatosságában, csak 1276-ban vehette fel a vezeklőruhát, a ferences harmadrend öltözetét. Az akkori idők bűnbánati szokása szerint a nyilvánosság előtt is megvallotta a bűneit és vezekelt azokért.
      Mivel a szépsége sodorta a bűnös élet útjára, kemény következetességgel megkezdte a szépsége elleni harcot: lenyírta a haját, az arcát korommal kente be, nagyon egyszerüen öltözködött, a betegek és az öregek szolgálatát a legnagyobb szeretettel végezte. Azt mondogatta a testének: „Eddig te győztél le engem, ezután Isten segítségével én győzlek le téged!!!”
Amikor haza látogatott, édesapja kész volt megbocsátani neki, de mostohája kiutasította a szülői házból.
      Ekkor a sátán rá akarta venni, hogy térjen vissza előbbi életébe! Hallotta a gonosz elbizonytalanító kérdéseit: valóban megbocsátotta Isten a bűneidet? Tudd meg, Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, hiába kéred Őt szüntelenül! Úgy tünt, mintha minden összeesküdött volna ellene. Rágalmakat szórtak rá, a lelkivezetője bizalmatlan lett vele szemben. Úgy érezte mintha Isten is elfordult volna tőle!
      Lelki sötétségében meghallotta Krisztus szavait: „Veled leszek, és mégsem leszek veled! A kegyelmembe öltöztetlek, de úgy érzed, mintha kivetkőztél volna belőle. Bár teljesen nálad maradok, mégse leszel képes felismerni Engem!”
Margit, megtérésének a kezdetén, azt hallotta Jézustól: „Most még nem nevezlek lányomnak, mert a bűn lánya vagy!” Amikor szentáldozáshoz járult hallotta Jézus hangját: „Leányom! Szeretett leányom!” „Jézus Szava az öröm óceánja számomra minden megpróbáltatásomban” – mondogatta.
      Margit, az ördögi és emberi támadások közepette hősiesen kitartott jó elhatározásában. Ebben volt az ő igazi nagysága! Nemcsak fogadkozott, igérgetett Istennek, hanem hűséges is maradt. Életgyónást végzett! Szép ékszereit és ruháit szétosztotta a szegények között. Sokat böjtölt és imádkozott. Buzgón kérte Istentől bűnei bocsánatát. Zokszó nélkül viselte el az emberek megjegyzéseit! Legnagyobb vigasztalása a szentáldozás volt, amelyben Jézus őt is Irgalmas Szívére ölelte. Jézus sokat bocsátott meg neki, mert szívből szerette Őt!
Egyik látomása alkalmával mondta neki Jézus: „Most, a sötétség lánya vagy az emberek szemében, de majd a halálod után felismerik nagy szégyenkezve, hogy valójában ki is voltál!”
      1274 február 22-én halt meg, 50 éves korában!
      XII. Benedek pápa 1728 – pünkösd ünnepén a szentek sorába iktatta. A megtérő, bűneiket sirató bűnös nők és férfiak égi bátorítója. Manapság is sok a bűnös! A kérdés: vajon hányan követjük őt az őszinte bűnbánatban?
      Cortonai Szent Margit, könyörögj érettünk, hogy az őszínte bűnbánatban alázatos követőid lehessünk!
(Összeállitotta Főt. Csilik János)

Mirjana által kapott üzenet 2014. február 2-án Medjugorje-ben:

 
“Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnélek megtanítani benneteket az őszinteségre, mert azt szeretném, hogy apostolaimként munkálkodva pontosak, határozottak, de mindenek felett őszinték legyetek. Azt szeretném, hogy Isten kegyelméből nyitottak legyetek az áldásra. Azt szeretném, hogy böjttel és imádásággal kiesdjétek a Mennyei Atyától a természetes, szent-Isteni megismerést. E megismeréssel betöltve Fiam és az én oltalmam alatt olyan apostolaim lesztek, akik Isten Igéjét tudják terjeszteni mindazok számára, akik nem tudnak róla, és le tudjátok majd győzni az utatokba kerülő akadályokat. Gyermekeim, az áldással leszáll majd rátok Isten kegyelme, amit ti böjttel, imával, megtisztulással és kiengesztelődéssel fogtok tudni megtartani.Olyan hatékonyak lesztek, ahogyan kérem tőletek.Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Isten kegyelmének sugara ragyogja be útjaikat.Köszönöm nektek”

Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. február 2-3-4.

 
24. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanításaiból az ellenségszeretetet. (Lk. 6, 27-38)
Havi mottó: “Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!”
Közös imaszándék: a betegekért ajánljuk fel engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten rájuk vonatkozó Akaratát, legyen az akár: gyógyulás; tisztító-engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre!!
Konkrét feladatunk: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a magunk és a családunk testi egészségére!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a Mindenható, mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Kitartó vagy-e: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedések felajánlásában? Hallgatsz-e a Gonosz kísértéseire? Isten Jelenlétét felfedezted-e a lelkiismereted szavában, aki azt mondja: tedd a jót és kerüld a rosszat? Az Úr Jézus a Te szívedben felfeszítve él-e bűneid miatt vagy feltámadva bűnbánatod által? Tudod-e azt, hogy csak egy ítélet van: ha te elítéled a bűneidet Isten már nem fog elítélni? Az Egység Anyjára hallgatva, az egység építője vagy-e a családodban? Vállalsz-e péntekenként éjszakai imavirrasztást, azért, hogy a Mindenható Isten helyreállítsa a természet rendjét? Hiszed-e azt, ha te megváltozol, a környezeted is meg fog változni? Az elmúlt hónapban a családoddal az Urat szolgáltátok-e?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. február elsőpéntekére
“Most, megmagyarázom nektek, hogyan értsétek és éljétek a havi mottót: ‘Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!’ Amikor Én, mint Istenember a Földön éltem, Júdás áruló csókja után, a főpapok szolgái elfogtak Engem. Akkor, Péter apostol haragjában kardot rántott és levágta az egyik szolga fülét. Én visszatéve, meggyógyítottam azt. Péter apostolnak akkor azt mondtam: ,Tedd vissza a hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot ragad, kard által vész el!’ Most újra azt mondom nektek, az utolsó időben vagytok!
Tőletek is azt várom, hogy azt tegyétek, amit Én tettem a Földön! A Gonosz azon munkálkodik, hogy elszakítson titeket Tőlem! Ha e havi mottót jól élitek meg, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek! Nézzetek körül a világban, az időjárás megváltozott: ahol hideg kellene legyen ott meleg van és fordítva! Tudnotok kell, ez még csak a kezdet! Számíthattok ezután is a természet visszavágására, azért, mert az emberek, önző akaratuk szerint kihasználták azt. Ne felejtsétek el: Én a megtérő bűnösnek mindig megbocsátok, az emberek ritkán, de a tönkretett természet soha nem bocsát meg!!!
Mennyei Atyám, már nem nézheti tovább, hogy az ember egészen tönkre tegye a természetet és önmagát. Ezért közbe fog lépni! Készüljetek fel a jövőben a próbatételekre! Azok részéről fog támadás érni benneteket, akik a legközelebb vannak hozzátok. Ha megtanultok jót tenni azokkal is, akik nektek rosszat tesznek, akkor előbb-utóbb megtapasztaljátok az ártó emberek megtérését és azok segítőitek fognak lenni a Felém vezető úton! Meglátjátok, ha kéritek a Segítségemet, akkor képesek lesztek a rosszat jóval legyőzni! Megáldalak benneteket az ellenségszeretet lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. február elsőszombatjára “Kedves, kicsi Gyermekeim! Akik hallottátok az elmúlt hónapban a tanításomat és aszerint éltetek, okosan cselekedtetek. A Szentháromság hegyén, azért adtam nektek bőségesen tanításokat, hogy felkészítselek benneteket az utolsó időre.
Ti, akik a Földön éltek, mindannyian az Én Gyermekeim vagytok! Én, mint Égi Édesanyátok, megkérdezem tőletek: tudjátok-e azt, hogy a közeljövőben mire számíthattok? Most, képzeljétek el, hogy eddig még soha nem látott ‘Nagy Hajó’ nyitott ajtaja előtt álltok. Ez egy ‘Nagy, Szellemi Hajó’, a ‘Remény és az Egység Hajója’! Ez a ‘Nagy Hajó’ hamarosan kifut a ‘Nagy Vizekre’ és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a ‘Nagy Vihartól’, amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a ‘Nagy Hajóra’, amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy ‘Biztos Cél’ felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplőtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy ‘Új Világ’ lesz, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkező ember testvérként fogja szeretni az embertársát. Akkor ‘Új Időszámítás, Új Korszak’ fog elkezdődni a Földön! Ekkor lesz Szent Fiam Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek a diadala!!!
Megkérdezhetitek: vajon kik szállhatnak fel arra a ‘Nagy, Szellemi Hajóra’? Mindazok, akik bűnbánatot tartanak; akik megtartják Isten Törvényeit; akik kibékülnek Istennel, önmagukkal és felebarátaikkal! Arról fognak megismerni benneteket az emberek, hogy Hozzánk tartoztok, ha jót tesztek még azokkal is, akik veletek rosszat tettek! Ha ezt megélitek, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek!
Először azokat kérem, hogy szálljanak fel a ‘Nagy Hajóra’, akiket összegyűjtöttem Szent Péter apostol Akoljába! Ezek közül, csak azoknak van a ‘Nagy Hajón’ a helyük, akik elfogadják a legénység szerepét és szolgálni fogják azokat a testvéreket, akik utánuk fognak arra felszállni! Azután azok is felszállnak a ‘Nagy Hajóra’, akik szívből megbánták, hogy eddig megtagadtak Engem és minden égi segítséget!
Ezután az Isten küld az Égből egy ‘Nagy Figyelmeztetést’! Isten Fényében, mindenki úgy fogja látni önmagát, ahogy Isten előtt van! Ez lesz Isten részéről a ‘Legnagyobb Segítség’ az emberiség megmentésére! Ezután a ‘Rendkívüli Esemény’ után, olyanok is felszállnak – bűnbánatuk által – a ‘Nagy Hajóra’, akik addig egy közösséghez se tartoztak! Ezután a ‘Nagy Hajó Ajtaja’ bezárul és azokkal az emberekkel, akik felszálltak rá kifut a ‘Nagy Vizekre’! A Szentlélek ereje és Fénye fogja vezetni a ‘Biztos Cél’ felé! Én ezt a ‘Nagy Hajót’ betakarom Édesanyai Palástommal! Így védem meg az ellenség támadásaitól!
Addig, számíthattok arra, hogy azok részéről fog támadás érni benneteket, akik nem akarnak felszállni a ‘Nagy Hajóra’! Tudnotok kell ‘Jézus Kisded Nyáját’ a pokol hatalmas erői sem fogják tudni elpusztítani. Most újra kérlek benneteket, drága Gyermekeim, ne tagadjatok meg még egyszer Bennünket, mert Nélkülünk árvák fogtok maradni!!! Előre megmondom nektek, ha ebben az utolsó időben sem hallgattok Rám, akkor ‘egy idő után’ már nem fogok tudni rajtatok segíteni!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2007. február elsővasárnapjára Drága, jó mennyei Atyám! Mi, kicsi engesztelő gyermekeid, ezután is szeretnénk megörvendeztetni Téged! Ma is várjuk a Te útmutatásaidat, hogy aszerint éljünk!
A mennyei Atya válasza: “Tudjátok-e, hogy mit kérek tőletek? Akik rosszat tesznek nektek, ti jót tegyetek viszonzásul! Így ismernek fel Engem bennetek és azt, hogy az Én gyermekeim vagytok! Ha elfogadtok Engem Teremtő Atyátoknak és hisztek Bennem, örömömre vagytok. Az az idő, amely ezután fog következni, az a szétválasztás ideje lesz! ‘Mondom nektek: azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt fog őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.’ Tudjátok-e miért van az, ha valami nem úgy történik veletek és nem akkor, amikor ti akarjátok, azonnal felháborodtok és a Gonosz oldalára akartok állni? Azért, mert nektek a széles úton könnyebb járni, mint a keskeny úton! Valószínű tudjátok, a versenyzőknek az utolsó méterek a legnehezebbek a célbajutás előtt! Bátorítalak benneteket, most ne lankadjatok el, még néhány méter van hátra és ha mindvégig kitartotok, tietek lesz a győzelem!
Már nem nézhetem tovább azt, hogy az enyéim felkiáltsanak Hozzám az Égbe, a gonosz emberek támadásai miatt! Megelégeltem a várakozást!!! Tudnotok kell, eddig azért vártam, hogy minél több ember térjen meg! Most azt mondom nektek: jövök hozzátok Fiammal és Lelkem kiáradása által! Enyéim meg fogják tapasztalni ‘Nagy Szeretetemet’ és az ellenségeim ‘Nagy Igazságosságomat’. Lehajlok egészen hozzátok Szentháromságos Egy Istenségemben, Személy szerint is és meg fogtok látni Engem! Akkor fog kétfelé válni az emberiség: Velem vagy Ellenem! Gondolkozzatok el mindazokon, amit mondtam nektek, amíg van időtök, mert hamarosan ‘a ti időtök’ véget ér! ‘Új Idő, Új Világ, Új Időszámítás’ fog elkezdődni Velem a Földön. Ezt ígértem meg azoknak, akik mindvégig kitartanak Mellettem! Kérlek benneteket: győzzétek le jóval a rosszat, hogy mindörökké Velem maradhassatok! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Nevem Bálint Éva, 59 éves, református vallású vagyok. Nagyfaluban lakom, a Szentháromság hegyétől negyvenöt percnyi járásra. Felekezetileg vegyes házasságban élek: a férjem és a gyerekeink katolikus vallásúak. Férjemet gyakran elkísérem a vasárnapi szentmisére, mert a katolikus vallásban megkapom azt, amit mindig hiányoltam a református vallásból: a Szűzanya tiszteletet. A Szentháromság hegyén még ennél is többet kapok: a Szűzanya üzeneteit is meghallgathatom.
2003-tól tagja vagyok az Engesztelő Imaközösségnek. Az itt hallott tanítások, a közös ima ereje elsősorban védettséget és végtelen kegyelmet jelentenek számomra a mindennapokban. Az elmúlt év novemberében Isten egy nagy megpróbáltatást engedett meg az életemben. Agydaganattal diagnosztizáltak, majd sürgősségi esetként meg is műtöttek. A Szentháromság hegyén kapott védettséget és kegyelmet végig éreztem betegségem ideje alatt. Ismeretlen emberek önzetlen szeretetből segítettek: vért adtak, gyógyszert szállítottak. A műtéttől nagyon féltem, de vállaltam, mert már a kóma kóros tünetei jelentkeztek. Sok választásom tehát nem volt: vagy megműtenek, amivel vállalom a féloldali bénulás biztos kockázatát vagy napokon belül meghalok. Mielőtt a műtőbe bevittek volna, arra kértem családomat, hogy a “Most segíts meg Mária…” kezdetű imát mondják el értem.
Kisebbik lányom SMS-ben és telefonon ugyanerre kérte a távolabbi rokonokat, barátokat is. Sok család, gyerekeikkel együtt, egymás kezét fogva imádkozott értem azokban a nehéz percekben. Másfél órás műtét után az intenzív osztályon ébredtem fel. Családommal együtt boldogan tapasztaltam, hogy a várható bénulás nem következett be. Ekkor valóságos csoda történt velem: a kórterem ablakának bal sarkából egy erős, szikrázó napsugár borította be az arcomat. Éreztem, hogy a Szűzanya velem van, megsimogat, valósággal megjelöl engem. A férjem éppen ekkor kérdezte: “Tudod milyen nap van ma? Szombat – válaszoltam – a Szűzanya napja”. A férjem ekkor többször megismételte, hogy isteni csoda történt velem, hiszen szerencsésen túléltem a műtétet és a bénulás nem következett be. Olyan örömet éreztem szívemben, hogy feltettem magamban a kérdést: miért éppen én vagyok az a szerencsés kiválasztott, akivel ez a csoda történt? Szerettem volna ezt az örömöt másokkal is megosztani, de a családomon kívül senki még csak meg sem hallgatott, nem hogy elhitte volna.
Amikor másnap kezelő orvosom belépett a kórterembe és állapotomat felmérte, ezeket a szavakat mondta: “Ez az a csoda, a természet csodája, amit az orvos sem láthat előre”. Ezzel én is egyetértettem, de tudtam, hogy ezt a csodát nem a természetnek, hanem a Gondviselő Istennek köszönhetem. Emlékszem, műtét után, semmi fájdalmat nem éreztem, csak végtelen erőt.
Olyan rohamosan épültem fel, hogy megkérdeztem az orvostól, milyen mértékben és meddig kell kímélnem magam. Bebizonyosodott, hogy itt, a Szentháromság hegyén kapott kegyelem végigkísért egész betegségem ideje alatt. Hiszem, hogy a Szűzanya végig mellettem volt. Tizenkét napi kórházi tartózkodásom alatt rajtam kívül négy beteget műtöttek meg agydaganattal, de sajnos mindegyikük részben, vagy teljesen lebénult. A szövettani vizsgálat során megállapították, hogy daganatom rosszindulatú. A műtét után sugárterápiára jártam, most kemoterápia kezelést folytatok. Minden emberi segítséget megkaptam és megkapok a mai napig, de minden segítségen túl, hiszem, hogy az ima és főleg a közösségi ima ereje gyakorolja a legnagyobb gyógyító hatást rám. Köszönöm az engesztelő közösség minden tagjának, hogy mindvégig imádkoztak a gyógyulásomért. Hiszem, hogy a közös engesztelő ima erőt ad, hogy Isten segítségével leküzdjem a betegségemet vagy megbékélt szívvel fogadjam el Isten akaratát!
Jelmondatom: “Istenem, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
 
Klein Hajnal-Anna vagyok! Hargita megyében, Zetelakán születtem, 1947. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Gyerekkoromban, szüleim evilági elfoglaltsága miatt elszoktam a templomtól. Azokat az ateista tanításokat, amelyekben részesítettek az iskolában, nagyon komolyan vettem. Távol a szüleimtől, idegenek és hitetlenek között, elszakadva éltem az Egyháztól.
18 éves koromban olvastam egy könyvet: “Biblia hivőknek és hitetleneknek”. Ezután elkezdődtek a súlyosabb bűnök az életemben, amelyeknek a rossz következményeit a mai napig viselem. 25 éves voltam, amikor az Úr Jézus megelégelte a tévelygéseimet és egy rémálom által bizonyosságot szereztem a túlvilágról. Felébredve, elkezdtem imádkozni, ami kb. 10 évig kimaradt. Ezután, nemsokára férjhez mentem. Ez nagyon fontos volt megtérésem szempontjából! A férjem családja nagyon vallásos volt. Az esküvőnk alkalmával elvégeztem a szentgyónásomat, sok év után. Anyósom, akit nagyon szerettem, 20 km-ről jött Bukarestbe, hogy elvigyen a vasárnapi szentmisére. Így, lassan, fokozatosan ismertem meg Isten Szeretetét! Nagybányára költözve (1983) felgyorsult a hitben való megerősödésem. A sok szenvedés, amelyeken átmentem, hozzájárult a lelki fejlődésemhez. A Szűzanya, a “Szeretetláng lelkiségen” keresztül is folyamatosan dolgozott a szívemben. A Csíksomlyó-i Szűzanya közbenjárására kaptunk az Úrtól egy gyermeket! Medjugorjéban vásároltam egy Szűzanya szobrot és kértem, hogy a meghalt édesanyám helyett Ő legyen az Édesanyám! Rájöttem arra, hogy szükségem van konkrét lelki vezetésre, amelyet Érsemjénben és Nagyfaluban megtaláltam. Bárhol megfordultam, seholse éreztem annyi kegyelmet, mint Nagyfaluban. Éreztem, hogy ettől a Szent Helytől soha nem fogok tudni megválni.
Csoportommal együtt rendszeresen járunk az engesztelő imaprogramokra. A Szentháromság hegy egy különleges hely, ahol a Szentháromság és a Szűzanya tanítanak; ahol megtapasztaljuk a Mennyországot a Földön. Én minden nap a szívembe hordom a Szentháromság hegyét és az egész engesztelő közösséget!
Én hiszem azt, hogy a Szűzanya tisztelete által nagyon közel kerülök az Úr Jézushoz és eljuthatok a tökéletességre! Elmondhatom, a keskeny úton, amelyen járok, én vagyok a világ egyik legboldogabb Asszonya!!!
Jelmondatom: “Jézusom, mindenem a Tiéd, Szűz Mária Szent Szívén keresztül!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés márciusra
Közös imaszándék lesz: az engesztelő imákat, minden nemzetért, különösen a saját nemzetünk megtéréséért ajánljuk fel!
Konkrét feladatunk lesz: minden reggel, fél hétkor, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat (reggeli ima; Úr Angyala; 1 tized rózsafüzér: Ki nekünk a Szentlelket elküldötte; Oltalmad alá futunk; Most segíts meg Mária!) ülve vagy térdelve végezzük el!
A böjti rend Húsvétig a mennyei Atya kérése szerint: Február 21-28 között, Március 10 – Április 8 között: Hétfőn – Szerdán – Pénteken: délig teljes böjt; hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk ezeken a napokon! Március 1-9 között (kilenced) délig teljes böjt, minden nap hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk. A böjti napokon a családi imára és beszélgetésre fordítsuk az időnket! Kivételek a böjtölésben: vasár- és ünnepnap valamint, ha meghívnak vendégségbe!
Februári házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY A TE NEVEDBEN AKARJAK MEGBOCSÁTANI MINDEN ELLENSÉGEMNEK, HOGY EZÁLTAL A LELKI SEBEIM BEGYÓGYÚLJANAK!”

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2008 február 7.

 
10. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Márk evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását (Mk. 14, 15, 16 fejezetek).
 
Havi mottó: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16, 15)
 
Közös imaszándék: Gyertyaszentelő Boldogasszony kezei által ajánljuk fel a családjainkat a Szentháromságnak és így kérjük számukra a tisztulást, a megerősödést és a békességet!
 
Konkrét feladatunk: a kiengesztelődés szellemében minden este, lefekvés előtt bocsánatot kérünk és megbocsátunk egymásnak!!!
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 februárjában
 
„Szeretteim! Most meg akarom magyarázni nektek e havi mottó értelmét.
 
Jézus, amíg a Földön élt, beszélt az Isten Országáról és elküldte az apostolait is, hogy tegyenek tanúságot Róla az emberek előtt. Ők az Örömhírről örömmel tettek tanúságot!
 
Arra kérlek titeket, hogy ti is menjetek bátran az emberek közé és hirdessétek: Jézus hamarosan vissza akar térni a Földre! Készüljetek fel és készítsétek fel az embereket Jézus eljövetelére! Felkészülve várjatok a paradicsomi állapotra, amely csak ezután fog megvalósulni a Földön.
 
Mondjátok meggyőződéssel, Jézus nem azért jön, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentsen bűnbánatotok által. Ezért minden nap tartsatok bűnbánatot! Hirdessétek, ha Isten világosságában megítélik a bűneiket az emberek, akkor Isten ítéletével nem fognak találkozni rendkívüli kiáradásom idején, amely hamarosan be fog következni. Mondjátok el azt is az embereknek, hogy az Atya nagyon szomorú azok miatt, akik nem akarnak megtérni, akik nem akarnak Rá hallgatni, akik úgy élnek az utolsó időben is, hogy bűnt bűnre halmoznak. Jaj lesz azoknak, akik Isten végtelen türelmével visszaélnek e kegyelmi időben!
 
Tudjátok meg, hogy az enyéim, szerte a világon naponta kiáltanak fel az Atyához, az Égbe, hogy tegyen valamit ezért az istentelen és Isten nélküli világért!
 
Az Igazságot mondom: az ember Isten helyébe lépett, szíve annyira telve van gonoszsággal, hogy képes elpusztítani önmagát és az egész Földet! Ezért bármikor számíthattok az Atya rendkívüli közbelépésére. Ha ez nem történne meg a gonosz emberek miatt az igazak is elvesznének!
 
Hirdessétek bátran, Jézus, szeretetből áldozta fel az életét váltságdíjul, bűneitekért, azért, hogy boldogok legyetek már itt a Földön.
 
Értsétek meg, amíg a bűneitekben éltek és nem akartok azoktól elszakadni, nem tudlak boldoggá tenni benneteket. Az Új Világban azért lesz boldog mindenki, mert ott bűn nélkül fognak élni!
 
Kérlek benneteket, térjetek meg a bűneitekből, törekedjetek a jóra, hogy szabaddá válva a Szeretet Országának boldog lakói lehessetek.
 
Megáldalak benneteket a bátor tanúságtétel lelkületével!!!”
 
Házi feladat februárra:
 
„SZENTLÉLEK ISTENEM SEGITS, HOGY BESZÉLJEK BÁTRAN AZ ÉGI ÜZENETEKRŐL MINDAZOKNAK, AKIK MEGNYILNAK E KEGYELEM ELŐTT!”
Előretekintés márciusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogjuk az engesztelő imáinkat felajánlani, hogy a szentgyónás által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!!!
Konkrét feladatunk lesz: Húsvétig, a kilencedben, aztán hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást fogunk felajánlani (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
A Szentlélek Isten igaz tanításai és a Gonosz Lélek hamis sugallatai az utolsó időben
 
Egy látomásban a Szentlélek úgy mutatta mintha teljes sötétségben lett volna az egész világ a Gonosz Lélek hamis tanításai miatt. Ekkor érkezett a Szentlélek Világossága, Aki felfedte a Gonosz Lélek hamis sugallatait. Napnál világosabbá vált, hogy valóban az utolsó időben vagyunk, amikor a Gonosz Lélek még egy utolsó erőfeszítéssel leveszi a lábáról, azokat, akiket lehet!!! A Gonosz Lélek jelenleg rendkívüli módon arat hamis sugallataival! A szekták hamis tanításai mögött is Ő áll, és észre se vesszük!!!
 
Ki a Gonosz Lélek? A hazugság atyja – irigy, gőgös, gyilkos – ordító oroszlán, aki szépnek látszó tanításaival, a Világosság Angyalának tetteti magát, de a pokolba akar vinni. Ő nem akar jót senkinek, ő a legnagyobb rosszat akarja mindenkinek!!! Az emberiség nagy részével elhiteti azt, hogy:
 
a) a világosság az sötétség (a jó az rossz)
 
b) a sötétség pedig világosság (a rossz az lényegében jó)!
 
Elhiteti azt, akivel csak lehet, hogy a Szentmise, szentgyónás, szentáldozás… üres időtöltés. Elhiteti azt, hogy az ima, böjt, engesztelés, áldozatvállalás a lelkünkért és a lelkekért az a legnagyobb butaság! Elhiteti azt, hogy az Istendicsőítés – az engedelmesség – önmegtagadás – szülői tisztelet – tisztaság… az nem a modern embernek való! Elhiteti azt, hogy az alázatosságra – adakozásra – buzgóságra – mértékletességre – kiengesztelődésre… nincs szükség! Elhiteti azt, hogy önmagunkat kell megvalósítani a saját akaratunk szerint, nem Isten Akarata szerint! Elhiteti azt, hogy a lelki közösségre nincs szükség, mert a közösségben lévők is tele vannak hibákkal, gyengeségekkel, bűnökkel… Elhiteti azt, hogy Jézus Vére, Mária Könnyei erőtlenek – hatástalanok – hiábavalóak. Elhiteti azt, hogy a Mindenható Isten tehetetlen, nem segít, betegséget ad, túl sokáig kell várakozni a segítségére. Rá akar venni arra, hogy hagyjuk el az Istent, az Egyházat, a védelmet nyújtó lelki közösséget, mert szerinte nyugodtabban élhetünk Isten nélkül, Isten ellenében. Elhiteti azt, hogy a világban van a boldogság, nem Istennél és Istennel! Elhiteti azt, hogy a testi élet, az evilági élet, az evilági érvényesülés a csúcs, és nem az Istennek felajánlott élet, amely állandó önmegtagadással jár! Elhiteti azt is, hogy nincs túlvilág – nincs Mennyország – pokol – tisztítótűz – ítélet, hogy ezek mind a papok találmányai. Elhiteti azt is, hogy nincs értelme az életünknek és hogy nyugodt lelkiismerettel kiléphetünk e világból, öngyilkosság által. Elhiteti azt is, hogy nincs értelme a szenvedésnek, felajánlásoknak, lelki dolgoknak és a lelki élet csak a butáknak, hiszékenyeknek… való. Elhiteti azt, hogy felesleges a küzdelem, a harc a bűneinkkel, úgyis visszaesünk, úgyse szabadulunk meg tőle. Elhiteti azt is, nincs bűn, nincs büntetés, ezért bárki azt tehet, amit akar, bármilyen rossz következmény nélkül. Minden lelki közösséget jónak látszó érveivel fel akar robbantani! Elhiteti azt, hogy a Szentháromság hegy, a Jézus Sebeit engesztelő közösség, az üzenetek, nem Istentől vannak, hanem kitalálások! Még az igazakat is megrendíti a szépnek látszó, hamis tanításaival!!! A Gonosz Lélek tud adni átmeneti örömöt, békét – de a háttérben, a lélek mélyén lévő félelmet nem tudja elvenni! Elhiteti azt is, hogy a sötétség az világosság, a rossz az jó! Megengedettnek nyilvánítja a: rágalmazást – káromkodást – lejáratást – irigységet – lenézést – paráznaságot – házasságtörést. Azt sugallja, hogy nem kell gondot csinálni: az abortuszból – eutanáziából – homokosságból – öngyilkosságból – semmiből! Azt sugallja, hogy nincs semmi értelme a tíz parancsolatnak, a hét szentségnek. Jobb a névadó ünnepség a keresztelés helyett, az Isten áldása nélküli együtt élés a templomi esküvő helyett és jobb a civil temetés az egyházi temetés helyett…! Isten minden kijelentését megkérdőjelezi és elveti!!! Azt tanítja, ti felvilágosultak, modernek vagytok és ezekre a régi tanításokra semmi szükségetek nincsen, ezeket kinőttétek, mint a gyerek ruhát. Azt tanítja, legyetek szabadosak, azt egyétek, igyátok, tegyétek, ami nektek jól esik, ne kérjétek ki senkinek a véleményét ezen az úton, nehogy befolyásoljanak a szülők, papok, barátok… Jelszava: a cél szentesíti az eszközt!!! Azt mondja, hogy boldogulásotok érdekében lehet bármit tenni, akár ezért másokat is feláldozni!!! De, ha az eredmény nem lesz jó, mert ezen az úton depressziós, szenvedélyekbe fetrengő, boldogtalan, a kárhozat fia leszel… akkor mondd, mindezekért nem te vagy a hibás, hanem Isten, az Egyház, a szülők, a papok…! Ez jellemző a gyenge emberre!!! A Napnál világosabb, a Gonosz az Isten keskeny útján el akar bizonytalanítani, meg akar állítani, el akar téríteni, Isten és ember ellen akar hangolni. Sajnos nagyon sokan hallgatnak arra, aki a ’Világosság Angyalának’ tetteti magát! A Gonosz Lélek hamis sugallatai miatt sokan nem akarnak már ’jó példák, másokért elégő engesztelő áldozatok’ lenni!
 
A Szentlélek, aki az Igazság Lelke, aki a Földön és az Égben a maradandó boldogságunkat akarja, a következőket kéri: mindig az ellenkezőjét higgyük és tegyük mindabból, amit a Gonosz sugall; ne hallgassunk a Gonosz Lélek sugallataira, csak a Szentlélek Igaz tanításaira, mert csak Ő tehet minket boldoggá a Földön és az Égben!
 
Higgyük el hogy: a) a világosság, az világosság. A jó az jó!
 
b) a sötétség, az sötétség. A bűn az bűn!
 
Érdemes vállalni: önmagunkért, a lelkekért, az egész emberiség megmeneküléséért az áldozatot. Van értelme a harcnak, a küzdelemnek a gyengeségeink ellen. Vegyük még komolyabban a tíz parancsolatot, a hét Szentséget!
 
Higgyük el azt, hogy Isten Végtelenül jó, aki minden ember üdvét akarja, a Gonosz pedig egy szellemi teremtmény, aki az emberek kárhozatát akarja.
 
Legyünk állhatatosak a megkezdett ’keskeny utunkon’, hogy a tartós öröm, béke, szeretet a miénk lehessen.

Medjugorje 2008-

2008. február 2.
„Drága gyermekek! Veletek vagyok. Mint egy édesanya, úgy gyűjtelek össze benneteket, mert szeretném kitörölni a szívetekből, amit ott látok. Fogadjátok be Fiam szeretetét és töröljétek ki szívetekből a félelmet, a fájdalmat, a szenvedést és a csalódást. Különösen kiválasztottalak benneteket azért, hogy Fiam szeretetének fénye legyetek. Köszönöm nektek!
 
 
2008. február 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imára és a lemondásra hívlak benneteket. A napotok legyen átszőve forró fohászokkal mindazokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

A HELYI CENACOLO KÖZÖSSÉG-NÉL IMÁDKOZÓ ZARÁNDOKOK ELOTT TÖRTÉNT 2008. ÉVI LÁTOMÁSA UTÁN MIRJANA A KÖVETKEZOKROL TUDOSÍTOTT:

A HELYI CENACOLO KÖZÖSSÉG-NÉL IMÁDKOZÓ ZARÁNDOKOK ELOTT TÖRTÉNT 2008. ÉVI LÁTOMÁSA UTÁN MIRJANA A KÖVETKEZOKROL TUDOSÍTOTT:
Még sohasem láttam, hogy a Gospa így forduljon hozzánk. Kezeit nyújtotta felénk és eközben mondta:
Drága Gyermekek, ma kezeimet nyújtom felétek. – Ne féljetek megfogni kezeimet. Szeretetet és békét szeretnék velük adni és elősegíteni üdvözüléseteket. Ezért kicsinyeim fogjátok meg kezeimet. Örvendeztessétek meg ezzel szívemet és én vezetlek benneteket az életszentség felé.
Az út amelyen vezetlek benneteket nehéz, kísértésekkel és elesésekkel teli. Én azonban veletek leszek és kezeimmel megtartlak benneteket. Legyetek kitartóak, hogy az út végén együtt, örömben és szeretetben foghassuk meg mindnyájan Fiam kezét. Gyertek velem és ne féljetek. – Köszönet nektek.
Sohasem láttam eddig a Szűzanyát ily módon felénk fordulni. Kitárta felénk a
karját, és így, tárt karokkal mondta a következőket:
“Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket. Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom.” 02/2008

2009. február 2.
„Ma anyai szívemmel szeretnélek emlékeztetni benneteket, azaz felhívni a figyelmeteket Isten mérhetetlen szeretetére és ebből fakadó türelmére. Atyátok küldd engem, és várakozik. Várja nyitott szíveteket, amely készséges az Ő műveire. Vár szívetekre, amely egyesült a keresztény szeretetben és Fiam lelkülete szerinti irgalomban. Ne vesztegessétek az időt gyermekeim, mert nem vagytok az urai. Köszönöm nektek.”

 
 
2009. február 25.
Drága gyermekek! Az önmegtagadás, ima és bűnbánat idejében újra hívlak benneteket: menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyithassa szíveteket és engedjétek meg, hogy megváltoztasson benneteket. Térjetek meg gyermekeim, és nyíljatok meg Istennek és a rólatok alkotott tervének. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

2010. február 2.

 

Drága gyermekek! Ma anyai szeretettel hívlak benneteket, hogy legyetek fényszórók minden lélek számára, akik Isten szeretetét nem ismerve, sötétségben tévelyegnek, hogy minél jobban világítsatok és minél több lelket vonzzatok; ne engedjétek, hogy a valótlanságok, amelyek elhagyják ajkatokat, elnémítsák a lelkiismereteteket. Legyetek tökéletesek! Anyai kézzel vezetlek benneteket, a szeretet kezeivel. Köszönöm nektek.

 
 

Medjugorje, 2010. február 25.

 
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is készül, hogy az év legszebb színeit adja, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyissátok meg szíveteket a Teremtő Isten előtt, hogy Ő átváltoztasson és saját képére formáljon benneteket, hogy így mindaz a jó, ami elszunnyadt szívetekben, új életre és az örökkévalóság iránti vágyakozásra ébredjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Medjugorje, 2011. február 2. Mirjana által

“Drága gyermekek! Körém gyűltök, keresitek utatokat, kerestek, keresitek az igazságot, de elfelejtitek a legfontosabbat, elfelejtetek őszintén imádkozni. A szátok számtalan szót mond, de lelketek nem érez semmit. Sötétben tévelyegve magát Istent is csak saját magatokból kiindulva képzelitek el és nem olyannak, amilyen valójában, az Ő szeretetében. Drága gyermekek, az igazi ima a szív mélyéből fakad, szenvedésetekből, örömötökből, a bűnbocsánat kéréséből. Ez az igaz Isten megismerésének az útja, és így önmagadé is, hiszen általa teremttettél. Az ima elvezet benneteket vágyam, a veletek való küldetésem beteljesedéshez, Isten családjának egységéhez. Köszönöm nektek.”A Szűzanya megáldotta a jelenlévőket, köszönetet mondott és a papokért való imára hívott.

Medjugorje, 2011. február 25.

Drága Gyermekek! Ébredezik a természet, és a fákon már láthatók az első  rügyek, melyek csodaszép virágot és gyümölcsöt hoznak majd. Azt szeretném  gyermekeim, hogy  ti is dolgozzatok megtéréseteken és legyetek azok, akik  életükkel tanúságot tesznek, hogy példátok mások számára jel és buzdítás  lehessen a megtérésre. Veletek vagyok és Fiamnál, Jézusnál közbenjárok  megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész  világért!

 

25000 jelenlétében Napolyból 2012. február 2-án

Drága gyermekek! Már oly régóta veletek vagyok, és oly régóta tanúskodom Isten jelenlétéről és az Ő végtelen szeretetéről, amelyet szeretném, hogy mindnyájan megismerjetek. És ti gyermekeim? Ti továbbra is süketek és vakok vagytok, mert miközben a benneteket körülvevő világot szemlélitek, nem akarjátok látni hová tart ez a világ Fiam nélkül. Lemondtok róla, pedig Ő minden kegyelem forrása. Míg beszélek hozzátok figyeltek ugyan rám, de szívetek zárva van és nem hallotok engem. Nem kéritek a Szentlelket, hogy világosítson meg benneteket. Gyermekeim, a gőg uralkodik. Én az alázatot mutatom nektek. Gyermekeim jegyezzétek meg, hogy csak az alázatos lélekből ragyog a tisztaság és a szépség, mert megismerte Isten szeretetét. Csak az alázatos lélek válik mennyországgá, mert benne lakik Fiam. Köszönöm nektek! … Újra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket Fiam  kiválasztott, ők a ti pásztoraitok.
YouTube előnézeti kép

Medjugorje, 2012. február 25.*

“Drága gyermekek! Ebben az időben különös módon hívlak benneteket: szívből  imádkozzatok. Gyermekeim, ti sokat beszéltek, de keveset imádkoztok.  Olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta  és a benne írt ige legyen az  életetek. Szeretlek és buzdítalak benneteket, hogy Istenben találjátok meg  békéteket és életörömötöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2013. február 2.

„Drága gyermekek! A szeretet – az igaz szeretet – vezet hozzátok, amelyre szeretnélek megtanítani benneteket is. A szeretetre, amelyet Fiam mutatott meg nektek, amikor irántatok való szeretetből meghalt a kereszten. A szeretetre, amely mindig kész megbocsátani és bocsánatot kérni. Mekkora a ti szeretetetek? Anyai szívem szomorú, amikor szeretetet keres a szívetekben. Nem vagytok készek szeretetből alávetni akaratotokat Isten akaratának. Nem tudtok nekem segíteni abban, hogy azok is megismerjék Isten szeretetét, akik még nem ismerték meg, mert nincs igaz szeretet bennetek.

Ajánljátok fel nekem szíveteket és vezetni foglak benneteket. Megtanítalak titeket megbocsátani, szeretni ellenségeiteket és Fiam szerint élni. Ne féltsétek magatokat. Fiam nem felejti el bajaikban azokat, akik szeretnek. Mellettetek leszek. Kérni fogom a Mennyei Atyát, hogy ragyogtassa rátok az örök igazság és szeretet fényét. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy böjtötök és imátok által szeretetben vezessenek benneteket. Köszönöm nektek.”

 

*Medjugorje, 2013. február 25.*
 

“Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. A bűn a földi  dolgok felé húz titeket, én pedig azért jöttem, hogy a szentség és az  isteni dolgok felé vezesselek benneteket. Ti küzdötök és elpazaroljátok  energiátokat a bennetek lévő jó és rossz közötti harcban. Ezért gyermekeim,  imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg örömmé nem válik az  imátok és életetek egyszerű Isten felé haladássá válik. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra.”


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Medjugorje -2007

1985. február 7.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán különösen megmutatkozik ebben az egyházközségben. Imádkozzatok, drága gyermekek, hogy Isten terve megvalósuljon, és a sátán minden tette Isten dicsőségét szolgálja. Azért maradtam veletek ilyen sokáig, hogy megsegítselek benneteket a kísértésekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. február 14.
„Drága gyermekek! Ma van az a nap, amikor üzenetet adok az egyházközségnek, de nem az egész egyházközség fogadja el üzeneteimet, és nem mindenki él eszerint. Szomorú vagyok. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy hallgassatok rám, és éljétek üzeneteimet. Minden családnak együtt kell imádkozni, és olvasni a Bibliát! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. február 21.
„Drága gyermekek! Napról napra hívtalak benneteket a megújulásra és az imádságra az egyházközségben, de nem fogadjátok el. Ma utoljára hívlak benneteket. Nagyböjt van, s ti most, mint plébánia a nagyböjti időben elindulhattok azon az úton, hogy megszeressétek üzeneteimet. Ha ezt nem teszitek, nem akarok több üzenetet adni nektek. Isten megengedte ezt nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. február 28.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ezen a héten váltsátok életre a következő szavakat: Szeretem Istent! Drága gyermekek, szeretettel mindent elérhettek, még azt is, amit lehetetlennek tartotok. Isten azt akarja, hogy ez az egyházközség teljesen hozzá tartozzon, s ezt szeretném én is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. február 6.
„Drága gyermekek! Ez az egyházközség, amit kiválasztottam, különleges és eltér a többitől. Nagy kegyelmeket adok azoknak, akik szívből imádkoznak. Drága gyermekek, az üzeneteket először a plébánia híveinek adom, s azután szólnak másokhoz. Először nektek kell elfogadni az üzeneteimet, azután mások is elfogadják azokat. Felelnetek kell majd érte előttem és Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. február 13.
„Drága gyermekek! Ez a nagyböjt legyen bátorítás számotokra, hogy megváltozzatok. Kezdjétek el ebben a pillanatban. Kapcsoljátok ki a televíziót, s tegyetek félre minden olyan dolgot, ami nincs jó hatással rátok. Drága gyermekek, személyes megtérésre hívlak benneteket. Ez az idő értetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. február 20.
„Drága gyermekek! A második nagyböjti üzenetem az, hogy újítsátok meg az imát a kereszt előtt. Drága gyermekek, én különleges kegyelmeket, Jézus pedig a keresztből fakadó ajándékokat ad nektek. Fogadjátok el és éljetek ezek szerint! Elmélkedjetek Jézus szenvedésén, és életetekkel egyesüljetek Jézussal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. február 27.
„Drága gyermekek! Alázatban éljétek meg a nektek adott üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. február 25.
„Drága gyermekek! Ma szeretnélek palástommal beborítani és a megtérés útjára vezetni benneteket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, adjátok át az Úrnak egész múltatokat, minden rosszat, ami felgyülemlett szívetekben. Azt szeretném, hogy mindnyájan boldogok legyetek, de a bűnnel ez senkinek sem lehetséges. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, s az imában az öröm új útját fogjátok megismerni. Az öröm eltölti a szíveteket, s így boldog tanúi lesztek mindannak, amit Fiam és én véghezviszünk általatok. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. február 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra és az Istenre való teljes ráhagyatkozásra akarlak hívni benneteket. Tudnotok kell, hogy szeretlek benneteket, és szeretettel jövök ide, hogy megmutassam a béke és lelketek üdvösségének útját. Szeretném, ha rám hallgatnátok, és nem engednétek meg a sátánnak, hogy, elcsábítson benneteket. Drága gyermekek, a sátán eléggé hatalmas, ezért kérem imáitokat azokért, akik az ő befolyása alatt állnak, hogy megmenekülhessenek. Tegyetek tanúságot életetekkel. Szenteljétek életeteket a világ üdvösségéért! Veletek vagyok, és köszönetet mondok nektek, s a mennyben megkapjátok megígért jutalmatokat az Atyától. Tehát, gyermekeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem tud nektek ártani, mert ti Isten gyermekei vagytok, s én vigyázok rátok. Imádkozzatok! A rózsafüzér legyen mindig a kezetekben, ez jelezze a sátánnak, hogy hozzám tartoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. február 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Ebben a kegyelmi időszakban azt szeretném, hogy mindnyájan egyesüljetek Jézussal. Ám szüntelen imádság nélkül nem tapasztalhatjátok meg az Istentől kapott kegyelmek szépségét és nagyságát. Ezért, kicsinyeim, töltsétek be szíveteket mindig akár egészen kis fohászokkal is. Veletek vagyok, és szüntelenül virrasztok minden szív fölött, amely nekem adja magát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. február 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket az Istennek való teljes önátadásra. Ebben az időben különösen azt kívánom, mondjatok le azokról a dolgokról, amelyekhez kötődtök, de ártanak lelki életeteknek. Ezért, gyermekeim, újra döntsetek teljesen Isten mellett, s ne engedjétek, hogy ezeken a dolgokon keresztül, amelyek ártanak nektek és lelki életeteknek, a sátán behatoljon életetekbe. Gyermekeim, Isten teljesen nektek adja magát, de csak az imádságban tudjátok őt felfedezni és megismerni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. február 25.
„Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, mert szívetek nyugtalansága az Istentől való eltávolodás gyümölcse. Isten maga a béke, ezért egyéni imádsággal közeledjetek hozzá, s aztán éljétek meg a békét szívetekben. Így szívetek békéje folyóként fog kiáradni az egész világra. Ne csak beszéljetek a békéről, hanem legyetek békeszerzők. Megáldalak benneteket és minden jó elhatározásotokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. február 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádság által közeledjetek még jobban Istenhez. Csak így tudlak segíteni és oltalmazni benneteket minden sátáni támadástól. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél, hogy megvédjen benneteket. De szükségem van imáitokra, és igenetekre. Könnyen elvesztek az anyagi, emberi dolgokban, és elfelejtitek, hogy Isten a legjobb barátotok. Ezért, drága gyermekeim, közeledjetek Istenhez, hogy oltalmazzon és megőrizzen titeket minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. február 25.
„Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket anyai áldásommal és a megtérésre hívlak mindnyájatokat. Azt szeretném, ha mindannyian elhatároznátok, hogy megváltoztatjátok életeteket, és többet dolgoznátok az egyházban; de nem szavakkal és gondolatokkal, hanem példamutatással. Legyen az életetek örömteli tanúságtétel Jézusról. Nem mondhatjátok, hogy már megtértetek, hiszen életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia. Ahhoz, hogy megértsétek mit kell tennetek, imádkozzatok, gyermekeim, és Isten majd megmutatja, hogy mit tegyetek, és miben kell megváltoznotok. Veletek vagyok és a palástom alá veszlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. február 25.
„Drága gyermekek! Ma megköszönöm az imáitokat. Mindannyian segítettetek abban, hogy ez a háború mielőbb befejeződjön. Közel vagyok hozzátok, mindnyájatokért imádkozom, és kérlek benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Csak az imádság által győzhetjük le a gonoszt és védhetjük meg mindazt, amit a sátán le akar rombolni az életetekben. Az édesanyátok vagyok, egyformán szeretem mindegyikőtöket, és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. február 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az üzeneteim misszionáriusai, amelyeket ezen a számomra kedves helyen adok nektek. Isten megengedte, hogy ilyen hosszú ideig maradjak veletek, ezért gyermekeim, kérlek benneteket, hogy szeretettel valósítsátok meg üzeneteimet, és vigyétek el azokat az egész világnak, hogy így a szeretet folyója áradhasson a gyűlölettel és békétlenséggel teli népekre. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy váljatok békévé ott, ahol békétlenség van, világossággá ott, ahol sötétség van, hogy így minden szív befogadja a világosságot és az üdvösség útját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. február 25.
Drága gyermekek! Ma a megtérésre hívlak benneteket. Ez a legfontosabb üzenet, amit itt adtam nektek. Gyermekeim azt szeretném, hogy mindnyájan üzeneteim hordozói legyetek. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy éljetek az elmúlt évek során adott üzeneteim szerint. Ez az idő a kegyelem ideje. Különösen most, amikor az egyház is imádságra és megtérésre hív benneteket. Gyermekeim, én is hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket itt adtam nektek, amióta megjelenek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. február 25.
„Drága gyermekek! Ma is különösen arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Istennek, és legyetek aktívak. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy ezekben az időkben lássátok meg, kinek van szüksége lelki vagy anyagi segítségetekre. Példátokkal, gyermekeim, Isten kinyújtott keze lesztek, melyet az emberiség keres. Csak így fogjátok megérteni, hogy tanúságtételre vagytok hivatottak, s arra, hogy Isten Igéjének és szeretetének örömteli hordozói legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. február 25. Hamvazószerda
Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok és újra arra hívlak benneteket, hogy imádságotokkal közeledjetek hozzám. Ebben a kegyelmi időben különösképp hívlak benneteket az önmegtagadásra. Gyermekeim, apró áldozataitok vállalásával elmélkedjétek végig és éljétek át Jézus mindnyájatokért vállalt kínszenvedését és halálát. Csak akkor fogjátok megérteni Jézus mérhetetlen Szeretetét, ha közeledtek hozzá. Imádság és önmegtagadás által nyitottabbak lesztek a hit ajándékára és a szeretetre az Egyház és a körülöttetek lévő emberek iránt. Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. február 25.
Drága gyermekek! Ma ismét különleges módon vagyok veletek, szívemben elgondolkodva és átélve Jézus szenvedését. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és adjatok nekem mindent, ami benne van: örömöt, szomorúságot és minden fájdalmat, még a legkisebbet is, hogy bemutassam Jézusnak, és Ő mérhetetlen szeretetével lángra lobbantsa bánatotokat és átváltoztassa Föltámadása örömévé. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeim, különösen most, hogy az imádságban nyíljon meg a szívetek, és így az ima által Jézus barátaivá váljatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. február 25.
„Drága gyermekek! Ébredjetek a hitetlenség és a bűn álmából, mert ez a kegyelem ideje, amit Isten ad nektek. Használjátok fel ezt az időt, és kérjétek Istentől szívetek gyógyulásának kegyelmét, hogy szívetekkel lássátok Istent és az embereket. Különösen azokért imádkozzatok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, és életetekkel tegyetek tanúságot, hogy ők is megismerhessék Istent és az Ő mérhetetlen Szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. február 25.
„Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg fel nem fogjátok Isten mindnyájatok iránti szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. február 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy váljatok Jézus barátaivá. Imádkozzatok a békéért a szívetekben és dolgozzatok személyes megtéréseteken. Gyermekeim, csak így válhattok a béke és Jézus szeretetének tanúivá a világban. Úgy nyíljatok meg az imádságra, hogy az létszükséglet számotokra. Térjetek meg, gyermekeim, és dolgozzatok azon, hogy minél több lélek megismerje Jézust és az Ö szeretetét. Közel vagyok hozzátok, és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. február 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a békéért. Mint ahogy már mondtam, és most ismétlem nektek, gyermekeim, a háborúkat is csak böjttel és imával lehet megállítani. A béke értékes ajándék Istentől. Keressétek, kérjétek és megkapjátok. Beszéljetek a békéről és hordozzátok a békét szívetekben. Úgy gondozzátok, mint egy virágot, amelynek vízre, gyöngédségre és fényre van szüksége. Ti legyetek azok, akik békét visznek másoknak. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. február 25.
„Drága gyermekek! Ma is, ahogy eddig még soha, arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket az üzeneteimre. Gyermekeim, legyetek azok, akik Istenhez vonzzák a lelkeket, és ne azok, akik eltávolítják tőle. Veletek vagyok, és különösen szeretlek mindnyájatokat. Ez a bűnbánat és a megtérés ideje. Szívem mélyéből hívlak benneteket, hogy teljes szívből legyetek az enyéim és akkor meglátjátok, hogy Istenetek hatalmas, mert áldásának és békéjének bőségét fogja adni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2005. február 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ebben a világban, amely Istent az utolsó helyre teszi, legyetek az én kinyújtott kezeim. Ti, gyermekeim, tegyétek Istent az első helyre az életetekben. Isten meg fog áldani benneteket és erőt ad ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a szeretet és a béke Istenéről. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. február 25.
„Drága gyermekek! Ebben a nagyböjti kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket az ajándékoknak, melyeket Isten szeretne adni nektek. Ne zárkózzatok be, hanem az ima és önmegtagadás által mondjatok igent Istennek, és Ő bőséggel fog adni nektek. Miként a termőföld megnyílik tavasszal a vetőmagnak, és százszoros termést hoz, úgy fog nektek is bőséggel adni Mennyei Atyátok. Veletek vagyok gyermekeim, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2007. február 25.
“Drága gyermekek! Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt. A Mennyei Atya meg akar szabadítani benneteket a bűn rabszolgaságából. Ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt az időt, és a szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt, és döntsetek a szentség mellett. Tegyétek ezt Jézus iránti szeretetből, aki vérével megváltott benneteket, hogy boldogságban és békében legyen részetek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy szabadságotok a ti gyenge pontotok, ezért komolyan kövessétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”