2014. január archívum

Égi Édesanyánk 2014. január 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2014. január 25.

 

„Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak szívetekben. Gyermekeim, veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Van egy anekdota, amely arról szól, hogy egy nap a bölcs öreg rabbihoz odalépett felnőtt fia. „Atyám” – mondta a rabbinak – „elolvastam a teljes Bibliát. Meggyőződtem arról, hogy mindez hazugság.” A rabbi ránézett, kezébe vette a Bibliát és a következőt mondta a fiának: „Gondold meg még egyszer, fiacskám. Hátha mégis mind igaz…”
Az igazságot nem tudja kisebbíteni sem azok száma, akik hisznek benne, sem azoké, akik nem. Az igazság mindig igazság marad, nem veszíti el értékét. Nem függ a számoktól, sem a statisztikáktól. Az igazság nem veszítheti el értékét, mi azonban elveszíthetjük azt, ha elzárkózunk előle. Az igazság, mely ez esetben a Biblia, vagyis Isten Igéje döntésre hív bennünket. Isten hív és válaszunkra vár. A Biblia igazsága nem értelmi igazság, amely csak értelmünket érinti. A mi hitünk igazsága egy személy. Jézus Krisztusnak hívják. A vele való találkozás az igazsággal, a fénnyel és az élettel való találkozás.
Isten Igéje mindig egyesektől elfogadott, másoktól elutasított volt. Ez a sorsa Isten Igéjének, ahogyan Jézus Krisztus sorsa is ez volt. És így van a Szűzanya međugorjei üzeneteivel is. Vannak, akik vitatják a Szűzanya jelenéseit, és vannak olyanok is, akik teljes szívükkel a Szűzanya valóságos jelenléte mellett állnak, megélve hívását, életté váltva édesanyai szavait. A Szűzanya senkit sem akar meggyőzni, hanem magát ajándékozza nekünk, így hív arra az útra, amely az életbe vezet. Ő ugyanezen az úton járt, és azt szeretné, hogy mi is ezt az utat válasszuk, felfedezve és teljesítve Isten akaratát életünkben. Nem hagy magunkra bennünket, hanem együtt jár, együtt él velünk, velünk és értünk imádkozik, hogy megnyíljunk Isten akaratára. Ha megnyílunk Isten akaratára és megtesszük azt, sokkal inkább Jézuséi leszünk. Jézus világosan megmondja: „Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)
Az egyszer kimondott és kinyilatkoztatott Isten Igéje aktuális marad minden időkre. Isten Jézusban fedte fel és nyilatkoztatta ki magát számunkra. Az Úr az Igében nyilatkozik meg és adja önmagát, szavával megvilágosít és átalakít, szava által szabaddá tesz és vezet, megvizsgál és vádol, figyelmeztet, vigasztal és megment.
A Szűzanya semmi mást nem szeretne, mint Jézushoz vezetni bennünket. Kitartóan és állhatatosan ismétli üzeneteit. Jól tudja, hogy a Szentírásban, vagyis Isten Igéjében Istent a maga teljességében fedezhetjük fel és találkozhatunk vele. Isten Igéje maga Isten. Amikor kimondja igéjét, önmagát mondja ki, és ajándékozza.
Összefüggés áll fenn Isten Igéjének elhagyása és a hit elvesztése között. Isten Igéjének elhanyagolásából fakad a testvéri és emberi kapcsolatok elhagyása is.
Imádkozni azt jelenti, van Istennel való találkozásból fakadó tapasztalatom, a Szentírás pedig a találkozások története. A Szentírásban nem csak az imádság szép példáit találjuk, hanem az egész Szentírás imádsággá válik, ha miután meghallgattuk vagy elolvastuk Isten Igéjét, engedjük, hogy hasson ránk és a sajátunkká legyenek, azok az érzések, amelyeket a szöveg sugallt, így alakulva bennünk dicséretté, hálává, kéréssé, bizalommá, bűnbánattá és áldássá.
Szent Ágoston mondta: „Ha az ima szöveg, imádkozzatok; ha sóhaj, sóhajtozzatok; ha hálaadás, legyetek örömteliek; ha a remény szavai, reméljetek; ha pedig félelmet kelt, akkor féljetek.” Az imádság legjobb kézikönyve az Isten Igéje.
A Szentírás imánk legbiztosabb alapja, amely által Istenhez jövünk, felfedezve életünkre vonatkozó akaratát.

Imádság

Szűz Mária, aki szívedben forgattad és táplálkoztál a szavakból és történésekből, taníts meg bennünket figyelni és szívünkben észrevenni a Szentlélek indítatásait. Csend Édesanyja, taníts meg minket hallgatni, hogy szívünkben felfedezzük az Isten utáni vágyat, amely egyedül képes betölteni ürességeinket és gyógyítani sebeinket. Szűz Mária vezess el bennünket lelki életünk mélységeibe, hogy megszabaduljunk a langyos és felszínes keresztény élettől. Vond szívünket szívedre, hogy tőled tanuljunk imádkozni, hinni és Isten akaratát teljesíteni. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

a

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Angelicus testvérnek

Gábriel arkangyal üzenetei

9. üzenet: 2009. január 25. vasárnap Január 16. óta minden éjjel megtartottam a virrasztást – ahogy õrzõangyalom meghagyta nekem. Már jóval elmúlt éjfél, mikor lámpásom fénye egyre nagyobb fénnyel kezdett világítani. Éreztem, amint egy lágy, meleg szellõ körülleng. Ekkor feltûnt mellettem egy világos fény, melyben Gábriel arkangyal jelent meg. Ezúttal nagyon egyszerû öltözetet viselt. Egy egyszerû, világos ruhát, melyet derekán arany öv fogott össze. Szívem nagy örömmel telt el, és ekkor így szólt: “A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve Te, az Ég áldott gyermeke, és az angyalok barátja! Mondtam neked, hogy viszontlátjuk egymást, amikor már elkezdõdött, és így is történik. Kinyílt a pokol egyik kapuja, és a démonok kürtösei összehívják az övéiket. A Gonosz már ébreszti alvó szolgáit. Az elsõk már fel is ébredtek, és szólítják az övéiket. Már gyülekeznek, és készülõdnek az Égi Seregek ellen. Harcosaik erõsek, és naponta egyre többet kísértenek meg a Mindenható azon gyermekei közül, akik még nem tudnak az Isten megváltás-mûvérõl szóló üzenetekrõl. Elvakítják õket, és megkeményítik szívüket.

Legyetek éberek! Hogy egyetlen éjszaka se vonulhasson több sötétség a világba! Rajtatok áll – védjétek meg fivéreiteket és nõvéreiteket! Virrasszatok és imádkozzatok! Tanuljátok meg meglátni – az örökkévalót! Tanuljátok meg meghallani – az örökkévalót! Akkor fel fogjátok ismerni a tieiteket. Ne hagyjátok kialudni szívetekben a lángot!

A veszély nagy és nehéz idõk jönnek, de egyszer véget érnek. Üldözni, rágalmazni, gúnyolni, vádolni fognak titeket. Némán tûrjétek mindezt!

A hit fáklyájaként világítsátok be a világ sötétségét, nehogy eltûnjön a fény, mert a sötétség idején mindig is sokan jutnak tévútra, és rohannak a vesztükbe. Életetekkel, mint az Ég jelzõtüze világítsátok be a sötét éjszakát – legyetek világító tornyok a viharos tengeren hánykolódó bajba jutott hajók számára! Gyûljetek össze, és vonuljatok vissza a Csendbe!

Legyetek csendesek, éberek és tartsatok ki. A vihar majd elül, és a tenger elsimul. A felkelõ nap fénye felragyog, és elûzi a világot elborító sötétséget. Azután nyissátok meg a kapukat, és segítsetek a hajótörötteknek. Egy új idõ köszönt majd be ekkor, és Isten gyermekei ismét az egykor volt világban élnek majd – készen arra, hogy visszatérjenek az Atya házába: méltóan, felemelt fejjel, örvendezõ szívvel, hálával és szeretettel telten.

Azonban még nehéz idõ áll elõttetek. Hamis fény által félrevezetve sok felébredt fivér és nõvér hagyta magát a mulandó gyermekévé feleskettetni, és tömegesen gyalázták meg a Fiú testét!

Tanuljatok meg ismét a Mindenható Teremtésével összhangban élni. Az élet, mely nincs összhangban a teremtéssel, a halált jelenti. Csak amikor a Teremtés ismét összhangban egyesül Isten dicséretére, akkor tud a mennyek országa az emberek között kiteljesedni.

Kedves gyermekem, majdnem mindent tudtok már, ami ezen az úton segíthet nektek. A ti feladatotok, hogy megismerjétek a szavak értelmét. A Mindenható követeként felszólítalak titeket: Életeteket megújítva irányítsátok Istenre! De ne a mulandó érzékeitekkel, hanem tanuljátok meg az örökkévaló érzékeket használni. Tegyétek félre a könyveket, és engedjétek Istent szólni. Próbáljátok az Õ hangját felfedezni a próféták írásaiban, és aztán hallgassatok az Õ szavára, mellyel mindannyiótok szíve mélyén Õ szól hozzátok. De értsétek meg, ahhoz, hogy megismerjétek, nincs szükségetek sem könyvek tömegére, sem megszámlálhatatlan mennyiségû szóra. Elegendõ egyetlen név – és ez a név megnyitja elõttetek az Élet Útjának Kapuit. Tisztuljatok meg, és lépjetek rá az Útra, melyet maga Jézus Krisztus tanított nektek. Hagyjátok, hogy Jézus történetiségének a mulandósága mulandó legyen, azonban ismerjétek el végre Krisztus szavainak maradandóságát! Lépjetek rá az Útra, és kövessétek Õt! Mindent tudtok már! Adjátok át magatokat Istennek, és hagyjátok, hogy elvigyen titeket irántatok érzett végtelen szeretetétõl indíttatva az Õ birodalmába, ahol az örök élet vár rátok.

Õrizkedjetek a sok gondolattól és szótól – fedezzétek fel magatokban és felebarátaitokban az Alkotó szeretetének hevét!

Vegyétek hát észre, hogy ezen az úton a legnehezebb feladat, teljesen átadni magatokat. Bízzatok a ti Atyátokban, és engedjétek magatokat zuhanni. Õ ott lesz, hogy elkapjon és vigyen titeket. Gondotokat viseli, és megvilágítja nektek az utat.”

Ekkor az arkangyal komolyan a szemembe nézett. Szívem hirtelen hevesebben kezdett dobogni. Forróság öntött el, és verejtékezni kezdtem. Körülöttünk minden forogni kezdett, és minden elhomályosult a tekintetem elõtt. Körülöttünk minden fekete semmibe veszett. Hirtelen az arkangyal a szívemre mutatott a jobb mutatóujjával. Kezével lassan közelített, és amikor ujjával megérintette mellkasomat, az volt az érzésem, hogy az ujja belém hatol. Ekkor szívembe elmondhatatlan fájdalom nyilallott. Úgy éreztem, mintha egy mély, fekete lyukba hullanék. Megpróbáltam összeszedni magam, hogy ne zuhanjak bele túl mélyen ebbe a fájdalomba, mivel nem tudtam megállapítani, hogy éppen mi történt velem. Az arkangyal még mindig komolyan nézett rám, és azt mondta:

“Bízzál! Hagy magad zuhanni! Hagyd, hogy megtörténjen!”

Nem tudom leírni, ami akkor hirtelen történt. Nem tudom, hogy amit éreztem, éreztem-e egyáltalán. Semmi nem volt körülöttem. Úgy tûnt, az arkangyal is eltûnt. Öntudatlan voltam. Szavakkal aligha lehet ezt leírni. Teljes sötétség, teljes csend. Azt sem tudom megmondani, mennyi ideig tartott a “semminek” ez az állapota. Csak azt vettem észre, hogy hirtelen villámlott egyet. Ekkor már ismét öntudatomnál voltam. A szobámban voltam, és az arkangyal ott volt velem szemben. Kintrõl már nappali fény szûrõdött be az ablakon keresztül, tehát mindenképpen elég sok idõ kellett, hogy elteljen. Az arkangyal velem szemben barátságosan és megkönnyebbülten mosolygott!

“Meg kell tanulnotok teljesen átadni magatokat! Tanuljátok meg ezt közösen, lépésrõl lépésre! Járjátok be az utat a szívetek legmélyéig, és hozzátok összhangba magatokat a Teremtés dicshimnuszával! Csak a semminek ebben az ürességében tud az új fény kigyúlni. Õ mindig újra alkotja azt a semmibõl. Csak akkor lesz igaz, és teszi nektek lehetõvé, hogy Õt megismerjétek, ha a semmibõl újonnan jön létre!

Tisztuljatok meg, lépjetek rá az útra és hagyjátok, hogy megtörténjen!

Menj hát ki fivéreidhez és nõvéreidhez, és imádkozz velük. Azonban ne maradj túl sokáig távol a városodtól. Itt lesz rád szükség! Hamarosan megtudod a feladatod! Látogasd meg testvéreidet, aztán térj ismét haza! Itt van a helyed, amíg nem kell ismét eljönnöm. Fogadd el e szavak útmutatását, és értsd meg értelmét! Keresd a Csendet, és értsd meg a feladatodat! Látogasd meg fivéreidet és nõvéreidet, azonban élj nyugalomban és visszavonultságban.
Virrassz és imádkozz!

Elkezdõdött! A lángoló szívek nagyszámú serege már készen áll! Minden nap sok õrangyal énekli meg újra és újra dicshimnuszban Teremtõjét, hogy az Õ kegye folytán egyre több védenc talál rá ismét az igaz útra. Terjesszétek az üzeneteket, vigyétek szét õket a világban! Ismertessétek meg az emberekkel, hogy általuk minden nap egyre több gyermek váljon lobogó fáklyává! Azonban ne próbáljátok ezeket a szavakat ráerõszakolni felebarátaitokra. Ha így tesztek, senki sem fog titeket meghallgatni, hozzátok menni és róluk kérdezni! Ne erõsítsétek a frontot, hanem döntsétek le a falakat. Hallgatagon és türelmesen kell mindenkinek külön-külön az élet útján mennie, csendes közösségben mindenkivel, de soha nem dicsekedve tudásával. Ha mégis így tesztek – minden ismereteteket már ismét el is vesztettétek. Még ha a szavak, melyeknek elhozatalával meg vagyok bízva, mégoly értékesek is – ne próbáljatok meg senkit meggyõzni róluk! Ismerjétek meg a szavak értelmét, és éljetek aszerint!

Szeretett gyermek: Vidd magaddal, aki téged követni akar, és próbálj meg fivéreidnek és nõvéreidnek segíteni ezen az úton!

Mi tudjuk, hogy az utad fáradságos lesz. Azonban ne felejtsd el: melletted állunk és vigyázunk rád. Bízz az emberek hatalmas Anyjának segítségében is!

Egy hónap múlva ismét látjuk egymást! Hamarosan mindent megtudsz! Tartsátok magatokat azokhoz az útmutatáshoz, amiket már adtam nektek, és hallgassatok a pápára! Ne felejtsétek el, mivel lettetek megbízva: óvjátok õt – nagy veszély fenyegeti!

A Mindenható Isten áldása van veled!”

Az arkangyal ez alkalommal ismét áldón egy keresztet rajzolt a homlokomra, mielõtt egy lépéssel visszalépett volna a fénybe, melyben eltûnt, és a fény kialudt. Én csurom vizes voltam az izzadságtól.
9:12 volt.

a

Nagyfalui üzenet, 2014. január

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – JANUÁR

” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

112. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Szt. Máté evangéliumából a hegyi beszédet (MT. 5,6,7)

Havi mottó: “Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszített Jézus Krisztusról!” (1 Kor. 2.2.)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy a polgári új évet mindannyian új szívvel, tiszta lélekkel kezdhessük!
Konkrét feladatunk: “Ne okosabbak, ne gazdagabbak akarjunk lenni ebben az évben, hanem jobbak!” “Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben, minden esztendőben”

A Szentlélek tanítása 2014 januárjában

“Szeretett engesztelők! Visszatekintve decemberre és előretekintve az új évre, nagyon fontos, ha jó elhatározásokat hoztok lelki növekedésetek érdekében.
Jó volt hallani Karácsonykor, amikor egyesek elhatározták, úgy akarnak élni, hogy Jézus mindig jól érezze magát a szívükben.
Szent család ünnepén, néhány család elhatározta, mi szent család, szent közösség akarunk lenni a kölcsönös szeretet megélése által.
Szent István diakónus és vértanu ünnepén, egyesek kimondták a szívükben, Jézus iránti szeretetből vállalni akarnak minden áldozatot a lelkek megmentése érdekében.
Szent János apostol ünnepén néhányan elhatározták, hogy Isten ajándékai lesznek szeretteik számára.
Aprószentek ünnepén sokan bocsánatot kértek az abortált lelkektől és elhatározták, hogy ezután nem a halál, hanem az élet pártjára fognak állni.
Szilveszter ünnepén egyesek elhatározták, hogy az óév bűneit nem viszik át az új évbe!
Jó volna, ha elhatároznátok az Új Évben: áldás akarok lenni jó gondolataitokkal, jó szavaitokkal és jó cselekedeteitekkel. Határozzátok el, hogy a rendelkezésre álló időt, a 365 napot csak jóra akarjátok használni. Törekedjetek arra, hogy ez az év az üdvösség éve legyen számotokra és ne a kárhozat éve! Határozzátok el, hogy ezután nem a múltban és nem a jövőben akartok élni, hanem a lehető legjobban élitek meg a jelen pillanatot. Jó hallani egyes buzgó lelkektől, én Jézussal akarom kezdeni, folytatni és befejezni ezt az évet is. Jó, ha kimondjátok Felénk, én minden nap újra akarok kezdeni a Jó Isten segítségével. Törekedjetek arra, hogy a segítségünk által az idén, elsősorban ne okosabbak, ne gazdagabbak, hanem jobbak legyetek. Ez a boldog jövőtöknek a titka.
Engesztelőként határozzátok el újra, hogy az engesztelő közösségbe rendszeresen fogtok járni. Határozzátok el, hogy a legkisebb bűnre is nemet mondtok és a legkisebb jóra is igent akartok mondani Határozzátok el, hogy idén is megakarjátok tanulni Máriától: a tisztaságot, a szeretetet, az engedelmességet, a szolgáló lelkületet… Legyetek annak a tudatában, hogy a közös imáitoknak, áldozatos kilencedeiteknek rendkívüli gyümölcsei lesznek, elsősorban a ti életetekben és azok életében is, akikért felajánljátok azt. Határozzátok el, hogy az idén is lélekben Jézus és Mária kezét megfogva kezditek meg, folytatjátok és fejezitek be, ezt az évet is. Meglátjátok, ha az év elején jó elhatározásokat tesztek és azokat komolyan veszítek, kegyelemmel teljes lesz egész életetek!
Megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás lelkületével!”

B-ízd
Ú-jra
É-letedet
K-risztusra!

Házi feladat januárra:
“URAN SEGÍTS, HOGY NE A MÚLTBANN ÉS NE A JÖVŐBEN ÉLJEK, HANEM MINDIG A JELENBEN!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 DECEMBERÉRE

Mire tanítottak az Égiek az engesztelés első napjaiban?

Törekedjetek feléleszteni magatokban a kiengesztelődés szellemét. Gondoljatok azokra a személyekre, akiket megbántottatok és kérjetek bocsánatot tőlük. Gondoljatok azokra a személyekre is, akik titeket bántottak meg és bocsássatok meg nekik teljes szívetekből. Ha ezt megteszitek, akkor helyre áll köztetek a szeretet kapcsolat és a lelki sebek begyógyulnak.
Advent vasárnapjain gyüljetek össze az adventi koszorú körül úgy a családotokban, mint a lelki közösségetekben. A karácsonyi eseményeket olvassátok fel a Szentírásból, imádkozzatok és énekeljetek. Ha ezt megteszitek növekedni fog bennetek a kis Jézus és egymás iránti szeretet. Az adventi koszorú színei által a következő üzeneteket véssétek a szívetekbe. A lila színű gyertya által meghívást kaptok a bűnbánatra. Nagyon jó volna, ha Karácsony előtt elvégeznétek a szentgyónásotokat. A rózsaszínű gyertya által az örömre kapjátok a meghívást. Ha arra törekedtek, hogy a kis Jézus érezze jól magát a tiszta szívetekben és köztetek kölcsönös szeretet által, akkor örülni fogtok az ünnepek előtt, alatt és után is. A gyertyák világítanak. Legyetek a világ világossága a példás életetekkel. A gyertyák csendben, önmagukat feláldozva égnek el. Vállaljátok ti is mindazt, ami nehéz a lelketek és a lelkek üdvössége érdekében. A zöld koszorú által a reményre kapjátok a meghívást. Aki megtanul mindennap az Úr jézussal élni, az az engesztelő nem lehet reménytelen semmilyen körülmények között. Az adventi koszorú kerek, ami az őrőkkévalóságra figyelmeztet titeket. Az Úr Jézus azért jött a Földre, hogy kezeteket megfogva, a Mennyországba vezessen titeket. Ha ezeken a tanításokon elgondolkoztok és megtartjátok kegyelemmel teljes lesz az adventetek, a karácsonyotok és egész életetek.
Szent Miklós püspöknek is üzenete volt számunkra. Örömmel gondoljatok vissza a gyermekkorotokra, amikor szeretteitek megajándékoztak titeket. Legyetek és maradjatok felnőttként is gyermek lelkületűek. Életetek folyamán tanuljatok meg szeretettel adni és alázatosan elfogadni. Mindazokban a személyekben, akik szeretettel adnak, azokban a mennyei Atya lelkülete van, akik alázatosan elfogadnak, azokban a kis Jézus lelkülete van, akik az adást és az elfogadást is jól élik meg, azokban a Szentlélek lelkülete van.
Legyen jelmondatotok: “Minden nap tégy valami jót és veled lesz az Isten!”

Aurel Haneu görög katolikus pap tanúságtétele
1940 szeptember 20-án születtem, Maros megyében. Hat testvérem közül én vagyok a legkisebb. 12 éves koromban a papunk megdicsért azért, mert példásan készültem Húsvét megünneplésére. Középiskolás koromban minden nap bementem a templomba imádkozni. 16 éves koromban, a templomból kijövet édesapám azt tanácsolta nekem: “Bárhol is leszel, az életed során Istenről ne feledkezzél el és soha ne szakadj el Tőle!” 44 éves koromban nősültem meg. A házasságunkból két gyermek született. A kommunizmus bukása után elvégeztem a teológiát. 70 évesen mentem nyugdíjba. Isten kegyelméből még mindig aktív pap vagyok. 2013-ban, egész évben részt vettem az engesztelésen, két gyermekemmel együtt a Szentháromság hegyen. A 2013-as év, számomra a kemény megpróbáltatások éve volt. Szenvedéseimet egyesítettem Krisztus szenvedéseivel. Mindent felajánlottam a bűnösök megtéréséért! Hiszem azt, hogy mindaz, ami a Szentháromság hegyen történik (imák, szentgyónás, szentáldozások, szentmisék, énekek) tetszik a Szentháromságnak. Az életem mottója: “Nihil sine Deo! Semmit nem akarok Isten nélkül tenni, csak Istennel!
Virgu Mihail, jogi tanácsadó tanúságtétele a Szentháromság Hegyen
1963-ban születtem Kolozsváron, egyedüli gyermekként, egy görög katolikus családban. Családom, különösen nagyapám, nagyon sokat szenvedett deportáltként a hite miatt. Nagyapám a szentírást a fronton is magánál hordta a szívénél. Amikor rálöttek, a szentírás a golyót megállította és az nem hatolt a szívébe. Nagymamám vezetett be a hit világába. Házasságunkból, amely 1975-ben kötetett meg, két gyermekünk született. Ahogy nőttem, egyre ritkábban mentem a templomba, rászoktam a cigarettára és az italra. 1989 után feleségemmel együtt újra közeledtünk a jó Istenhez. A próbatételek sorozatán is átmentünk. Leányunk letért Isten útjáról és elhagyott minket. A fiúnk külföldre ment továbbtanulni. A nehézségek közepette elkezdtünk zarándokhelyekre járni (Medjugorje, Szőkefalva, Érsemjén, Nagyfalu) és komolyan vettük az imát, böjtöt, a kilencedeket, a gregórián misék felajánlását. Egy idő után minden jóra fordult, gyermekeink megházasodtak és keresztény családban nevelik gyermekeiket. A nagyfalui engesztelés által megváltozott az életünk, jobb keresztények lettünk. Naponta többet imádkozunk, kis közösségben végezzük az engesztelést. Az évek során sok embert hoztunk a Szentháromság Hegyére. 2012. január 1-jén, a forrás megáldásakor láttam a Nap játékát, éreztem a Szűzanya jelenlétét. Boldogság együtt engesztelni különböző nemzetiségűekkel, vallásúakkal és korúakkal. Az engesztelések során növekedtem: a hitben, reményben, szeretetben és megszünt bennem a félelem a jövő miatt. Jelmondatom: “Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden nap a világ végéig!


Előretekintés 2014. februárra
Februárban 1 -2, 6-7 –én lesznek engesztelések a Szentháromság hegyen, 13 órától.
Egész hónapban a betegek gyógyulásáért fogunk imádkozni!
Akik elvégzik a szentgyónásukat, a 60. életévüket betöltik, felvehetik a betegek kenetét.
Látogassuk meg az ismerős betegeinket.

a

2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – JANUÁR

”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)

100. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át az Apostolok cselekedeteiből az első és második fejezeteket. Ott találkozunk az első kilenceddel és áldott következményeivel.

Havi mottó: „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is Érte!!!” (Fil. 1, 29)

Havi imaszándék: az engesztelők ajánlják fel a kilencedet a papjukért, a papok pedig a rájuk bízottakért!

Konkrét feladatunk: egészségünk megőrzése érdekében vigyázzunk jobban az egészséges táplálkozásra!

 

Szűz Mária üzenete 2013 januárjában

„Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Nevében, a hálámat akarom kifejezni mindazok iránt, akik eddig vállakoztak az engesztelő – lélekmentő kilencedekre. Tudnotok kell azt, akik engesztelő életükkel készek másokat – akár csak egy személyt is – a pokol borzalmaitól, megmenteni, ők maguk is, szeretteikkel együtt megmenekülhetnek. Minden nap legyetek annak a tudatában, titeket a Szentháromság az engesztelésre és e lelkület elterjesztése miatt teremtett meg. Ezért a lélekmentő engesztelés számotokra a szentség és az üdvösség útja!

 

Milyen szándékra ajánljátok fel a következő lélekmentő kilencedet? Elsősorban a szeretett pap fiaimért! Most felfedem előttetek a gonosz tervét velük kapcsolatosan. A gonosz határozott terve az, hogy tönkretegye a felszentelt személyek testé-lelkét. A gonosz akarata, hogy rávegye őket, hogy az életszentséget ne vegyék komolyan! A gonosz azt akarja, hogy mosolyogjanak: a szabadító imán, a komoly bőjtön, a szentelményeken és minden lélekmentő eszközön. A gonosz az állandó aktivitásba akarja kergetni őket, azért, hogy lélekben kiszáradjanak. Különböző szenvedélyekbe, függőségekbe akarja belevinni őket. A lelki közösségek építéséről, amely a jövő reménye, lebeszéli őket! Építő, lelki kapcsolatok helyett romboló, felületes, evilági kapcsolatok kialakítására ösztönzi őket. Bármit tehetnek, templomot, plébániát, közösségi házat építhetnek, csak a lelkükkel és a lelkek vezetésével ne törődjenek. Mindezek után, a Szentháromság Nevében kijelentem, ha minél többen engeszteltek szeretett pap fiaimért, kilencedben, a gonosz tervét megsemmisíthetitek. A felajánlott kilencedetek után meg fogjátok látni, hogy a felszentelt fiaim a lelkükre és a lelkek vezetésére fogják tenni a hangsúlyt. Életszentségre fognak törekedni és a szentek társaságát fogják keresni! Előbb-utóbb Isten Szent Akarata lesz az ételük és az italuk, még ha az szenvedést vagy halált is jelent a számukra. Úton-útfélen, példás életünkkel és megragadó tanúságtételükkel fognak prédikálni. Olyan rendkívüli kegyelmet kapnak, hogy még a hitetleneket és a közömbösöket is vonzani fogják Isten felé.

 

Most megkérem szeretett pap fiaimat, hogy ők is végezzenek engesztelő-lélekmentő kilencedet elsősorban a rájuk bízottakért. Isten Akarata az, hogy a Szentlélek kiáradjon minden emberre, hogy a fiaitok, leányaitok prófétáljanak, látomásokat lássanak és álmokat álmodjanak (Ap. Cs. 2, 17-18). Jelenleg azt látjátok, hogy sokaknak mintha dugó lenne a fülükben, mintha hályog lenne a szemükön, mintha lakat lenne a szájukon és mintha bilincs lenne kezükön-lábukon. Ha a papok kilencedet végeznek a rájuk bízottakért, azt fogják tapasztalni: a dugó ki fog repülni a fülükből és Isten üzenetét hallani fogják! A hályog le fog hullani a szemükről és Isten szemével fogják látni az eseményeket. A lakat le fog esni a szájukról és Isten kijelentéseiről fognak beszélni. A bilincs le fog hullani a lábukról és a keskeny úton fognak járni. A pap fiaim kilencede után, a rájuk bízottaknak lesz erejük végleg felszámolni a bűneiket, szenvedélyeiket, elvágni a helytelen és bűnös megkötözöttségeiket. Lesz erejük ellenállni a hamis tanításoknak, mert megkapják a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. Mindezek után rá fognak térni az egészséges életmódra!

 

Mit tegyetek azért, hogy a kilencedeitek kegyelemmel teljesek legyenek? A lelketek mindig legyen tiszta a bűnbánat (szentgyónás) által, óvjátok meg a szellemeteket a hamis tanításoktól és a testeteket az egészségtelen ételektől. A szabad ima, a komoly bőjt és a jócselekedet jellemezzen titeket! Béküljetek ki a haragosaitokkal, rendezzétek le az adósságaitokat és éljetek mindig szeretetben. Rendezzétek le a házasságotokat, menjetek hetente lelki közösségbe és havonta egy zarándokhelyre zarándokoljatok el! Nemcsak vasárnap, hétköznap is mehettek a templomba, legalább a böjt napjaiban. Ez az egy százalék, ami a ti részetek. Ezután várhatjátok a 99%-ot Istentől, ami az Ő része, ami számotokra lehetetlen.

 

Befejezésül, a Szentháromság megbízásából kijelentem nektek, hogy az utolsó időben – többek között – a kilencedek által kapja meg az egész emberiség a legnagyobb kegyelmeket! A kilencedek által képessé váltok bezárni a poklot és kinyitni a Mennyországot szeretteitek előtt! A kilencedek által megkapjátok, a Szentlélek teljes világosságát, hogy a nehéz időben mit kell tegyetek! A kilencedek által semmilyen kegyelmet se fogtok nélkülözni. Amikor úgy érzitek, hogy ezen a keskeny úton nehéz járni, gondoljatok arra, hogy „akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek”.

 

A Szentháromság Általam áld meg titeket a kilencedek értékelésének a lelkületével!!!

Házi feladat januárra:

„ELHISSZÜK URUNK AZT, HOGY A KILENCEDEINK ÁLTAL BEZÁRHATJUK A POKOL AJTAJÁT ÉS KINYITHATJUK A MENNYORSZÁG KAPUJÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ELŐTT!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 DECEMBERÉRE

Miben erősítettek meg decemberben az Égiek az engesztelések folyamán?

 • Hálásak voltak az Égiek a nemzetek közötti kiengesztelődésért, amely 2007 dec. 1-én történt. Ekkor megbocsátottunk egymásnak és bocsánatot kértünk egymástól, ami által a lelki sebeink begyógyultak és a szeretet kapcsolat helyre állt közöttünk. Örültek az Égiek amiatt is, hogy erről a pozitív eseményről minden évben ünnepélyesen megemlékezünk! Az Égiek kérésére felajánlottuk ünnepélyesen az Országunkat a Szűzanya Szent Kezei által a Szentháromságnak, hogy rendelkezzenek velünk!!! Ezt, minden évben szeretnénk megújítani! Örültek az Égiek, hogy az engesztelő közösség öt év alatt megszaporodott, háromszor több lett (kb. 2500-3000). Az Égiek örülnek annak is, hogy télen-nyáron, áldozatot hozva eljövünk a Szentháromság Hegyére és együtt engesztelünk az egész emberiség megtéréséért. Kérték az Égiek, hogy missziós lelkületű engesztelők legyünk, hogy általunk ez a lelkiség elterjedjen más Országokba is.
 • Kértek az Égiek, hogy engesztelődjünk ki a családunkkal és tanuljunk meg önzetlen lelkülettel elsőként szeretni. Adventben tartsunk lelkiismeret vizsgálatot minden este és ami jó van a lelkünkben azt hálát adva tartsuk meg, a rosszat pedig a bűnbánat által tegyük Isten Irgalmas Kezébe. Legalább vasárnaponként a házi oltárunkra tett adventi koszorú körül gyűljünk össze: imádkozva, énekelve, Szentírást olvasva, lelki dolgokról beszélgetve.  Minden bűn mögött a gonosz lélek van. Kérték az Égiek, hogy Jézus Szent Vére által és Szűz Mária Szent Könnyei által kötözzük meg a gonosz lelkeket és dobjuk őket a kárhozatba, hogy így szabaddá váljunk. Jelenleg a tisztulás idejében vagyunk. Az Égiek meg akarják tisztítani: a lelkünket minden bűntől, a szellemünket a hamis tanításoktól és a testünket az egészségtelen ételektől. Ne csodálkozzunk azon, az utolsó időben a jó is, a rossz is felerősödik bennünk és körülöttünk. Eljött az ideje, hogy mi is és mások is lássák, mi van elrejtve a szívükben. A kérdés az, mit kezdünk vele!
 • A Szűzanya megígérte, hogy minden engesztelésünkre láthatatlanul eljön, a kiterített palástjába összegyűjti a kéréseinket, a Szentháromság elé viszi, és a palástjával betakar minket. A Szűzanya azt is mondta, rövidesen eljön az idő, amikor látni fogjuk Őt, a Hegy Oltalmazóival körbevéve.
 • Kérték az Égiek, hogy a jóban fogjunk össze! Ha valaki bajban van a közösségben, egy szívvel-lélekkel imádkozzunk érte! Ahogy Isten megengette, hogy Jóbot a gonosz próbára tegye, hasonlóan megengedte ezt a közösség vezetőjével is, hogy Ő megdicsőüljön benne. Szabadító imát és böjtöt ajánljatok fel az ő meggyógyulásáért! „Eljött az ideje, hogy necsak higgyünk az Úr Jézusban, hanem szenvedjünk is Érte!” (Fil. 1, 29)
 • Akkor lesz kegyelemmel teljes Karácsonyunk, ha minden nap kerüljük a bűnt és tesszük a jót. Így eljuthatunk az állandó örömre, békére, szeretetre, azaz a kis Jézus lelkületére. A karácsonyi ünnepeken ne elsősorban a külsőre, hanem a kis Jézussal való személyes kapcsolatban a belsőre tegyük a hangsúlyt. Gyermeki, őszinte lelkülettel térdepeljünk le a kis Jézus jászla elé és ígérjük meg Neki, hogy nem hagyjuk Őt a jászolban, hanem magunkkal visszük a szívünkben. Jelképes ajándékozás mellett arra törekedjünk, hogy mi legyünk a legszebb ajándék egymás számára! Az Égiektől – azért mert jó gyerekek voltunk – a lelkünkbe becsomagolt ajándékokat kaptunk, amelynek  a tartalmát a jövőben fogjuk megtapasztalni.

Két munkatársunk tanúságtétele:

Czövek Mónika vagyok! Református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálás után kezdtem jobban gyakorolni a vallásomat. Pár évre rá ismertem meg az engesztelő közösséget. Férjemmel együtt a lelki közösségben tanultuk meg a lelki élet ABC-jét. Az engesztelések folyamán egyre közelebb kerültünk: a Szentháromsághoz, a Szűzanyához, a szentségekhez és a lelki testvérekhez. Megérlelődött bennem a döntés a ”jobb” és ”több” mellett, így lettem katolikus. Öt évvel ezelőtt, többek között, anyagi gondok miatt külföldre mentünk dolgozni a férjemmel együtt a Gárda tó mellé, Olaszországba. Eleinte sok lelki harcot kellett megvívjunk. Nem volt könnyű megszokni: az új országot, az új nyelvet, a kemény munkát. Eleinte aggódtunk, mi lesz velünk a lelki közösség nélkül, hogyan fogjuk gyakorolni a hitünket. Olyan helyre kerültünk, ahol minden nap volt szentmise. Eldöntöttük, mi Istenre akarjuk építeni az életünket, jövőnket. Nap mint nap igyekeztünk gyakorlatba tenni azt, amit az engesztelő közösségben tanultunk. Sikerült egyre szorosabban megélni a köztünk lévő egységet! Esténként együtt olvastuk a Szentírást, a havi üzenetet, bevezettük az őszinte lelkiismeretvizsgálatot. Böjtünk egészen konkrét volt. Ráírtuk kis cédulákra: TV böjt, édesség böjt, zene böjt, nyelv böjt, szeszes ital böjt, házas kapcsolat böjt… Amit imádkozva kihúztunk, azt gyakoroltuk egy hónapig! A kilencedeket nagyjából sikerült megtartani lélekben összekapcsolódva az engesztelőkkel. Minden nap harcolunk a gyengeségeinkkel, hogy megvalósuljon velünk is Isten reánk vonatkozó Akarata. Ehhez kérjük az imáitokat.

Prian Károly vagyok! Én is református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálásom után sok évvel ismertem meg az engesztelő közösséget és a leendő feleségemet. Boldogan döntöttem a katolikus vallás mellett, ahol a „teljességet” tapasztaltam meg. Külföldön csak az Úrra és egymásra hagyatkozva éltünk. Interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot az engesztelő közösséggel. Külföldön minden döntésünket imádkozva hoztuk meg. Amikor megértünk arra, hogy kisbabát kérjünk az Úrtól, előtte kilencedet végeztünk. Amikor már lemondtunk a kisbabáról, mert nem jött, akkor kaptuk meg az Úrtól a ”legjobb gyermeket”! Kisfiunk a Medjugorei Szűzanya megjelenésének évfordulóján született, ezért felajánlottuk Őt a Szűzanya által a Szentháromságnak! Ezután itthon építjük az egységet egymással, lelki vezetőinkkel és az engesztelő közösséggel.

Előretekintés 2013 februárjára:

�  Februárban 1 – 2 – 3 és 7-én lesznek az engesztelések 13 órától gyertyaszenteléssel!

�  Ezeken a napokon a betegek kenetét fogjuk felajánlani azok részére, akik elvégzik a szentgyónásukat és betegek! Szentmise után Szent Balázs püspök torokáldását közvetítjük a jelenlévők felé!!!

�  Február 13-án lesz hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Húsvét márc. 31-én lesz.

                                                      (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu

Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
76. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.1,2,3,4,5;Lk.2;Jn.1)
Havi mottó: Az új évben „öltsétek magatokra az új embert”, Jézus Krisztust! (Ef 4,24)
Havi imaszándék: engeszteljünk elsősorban  egymásért, hogy igazi engesztelőkké váljunk!
Konkrét feladatunk: legyünk tudatosan hálásak azért, hogy a keresztség szentségében a Szentháromság gyermekei, egymásnak testvérei és a Mennyország örökösei lettünk!
A Szűzanya rendkívüli üzenete 2011 januárjában
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság megbízásából előre kijelentem nektek, hogy ez az év, a bűnbánók részére a rendkívüli kegyelmek kiáradásának az éve lesz; a bűnben megátalkodottak részére pedig a rendkívüli figyelmeztetéseknek az éve lesz.
 
Mit tegyetek, hogy minél több gyermekem megmeneküljön az örök kárhozattól?
 
Megkérlek titeket, hogy hozzatok minél több áldozatot. Vállaljátok szeretettel, kitartóan ezeket az áldozatokat: ima, böjt, szentmise, rendszeres közösségi élet,  szenvedések, a zarándoklatokkal járó áldozatokat. Ezért, most, a Szentháromság nevében, ünnepélyesen meghívlak titeket, hogy kilenc hónapon át, legalább egy képviselő a közösségetekből, jöjjön a Szentháromság hegyére és vegye át a rendkívüli kegyelmeket. Akik odahaza maradnak, a nagy engesztelő közösséggel lélekben kapcsolódjanak össze és együtt engeszteljenek. Minden hónap első napjain a közeletekben lévő zarándokhelyekre is elmehettek. Ebben az évben engeszteljetek azokért, akik lustaságból, közömbösségből, hitetlenségből… nem hoznak áldozatot a saját lelkük megmentése érdekében sem. Engeszteljetek azokért is, akik a gonosznak tetsző áldozatot hoznak, felajánlva neki a testüket, lelküket, egészségüket, életüket, sőt mások életét is. Engeszteljetek egymásért is, hogy mindvégig tudjatok kitartani az engesztelés áldozatos útján. Olyan buzgón végezzétek kilenc hónapon át a havi kilencedeket, mintha ez lenne számotokra az utolsó lehetőség, hogy segítsetek az egész emberiségen a Nagy Figyelmeztetés előtt. Jelenleg az Irgalmasság idejében vagytok, amikor apró áldozatokkal a lelkek sokaságát menthetitek meg. Az Irgalmasság idejének a lejárása után az Igazságosság ideje fog következni, amikor ki-ki, egy az egyben kell kifizesse a bűnei után járó adósságot. Nagyon kérlek titeket, hogy a lehető legjobban használjátok fel a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt. Áldozatos engeszteléseteket a Szentháromság Személyesen fogja meghálálni nektek.
 
Arra kérlek titeket, hogy igazi szeretetetek által legyetek a XXI. század első keresztényei. Minden nap törekedjetek arra, hogy lelki eledellel táplálkozzatok. A tanítást és az üzenetet olvassátok rendszeresen és alkalmazzátok magatokra. Szeressétek a zaj helyett a csendet, a befelé fordulást, mert csak így tud vezetni benneteket a Szentlélek Isten. Amikor, akár egyedül akár lelki közösségben imádkoztok, a szívbéli imát (szabad imát) tegyétek az első helyre. Minden nap találjatok időt a párbeszédre a családotokban, hogy a súlyos terhektől megkönnyebbüljetek.
 
Tudnotok kell, mindvégig csak azok fognak megmaradni lelki közösségetekben, akik minden nap megtérnek, akik másokat is a megtérés felé vezetnek és alázatosan hallgatnak a mindenkori felelősökre. Jól jegyezzétek meg, a lelki életetekben nem az a lényeges, hogy hány zarándokhelyen jártatok és hány üzenetet olvastatok, hanem az, hogy ezekből mit tettetek gyakorlatba.
 
Minden nap imádkozzatok a hierarchikus és karizmatikus személyek egységéért és teljes megtisztulásukért. Ne féljetek az emberek megjegyzéseitől. Isten rátok vonatkozó Akaratát életetek feláldozása árán is vállaljátok. Isten bármit is ad, megenged vagy elvesz tőletek, legyetek mindenért hálásak. Lelki szabadságotok érdekében, Jézus Szent Vére által vágjatok el minden bűnös és helytelen köteléket. Minden este, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok, minden hibátokat és bűnötöket tegyétek bizalommal Jézus Irgalmas Szívébe, hogy elvigye és megsemmisítse azokat.
 
 Isten Akarata volt, hogy a Remény Kápolnáját, a Szentháromság hegyen felépítettétek. A jó időjárást a Szentháromságnak, a bőségesen adakozó lelkületet pedig nektek köszönöm meg.
 
Minden nap legyetek lélekben készen, mert veletek és az egész világgal ezután olyan jó és fájdalmas dolgok fognak történni, ami az emberiség történelme során eddig még nem történt. Minden nap bárhol is vagytok, az Irgalmasság órájában (3-4 óra között) kérjétek önfeláldozó gyermekeim és a célba jutott magzatok közbenjárását. Örüljetek, hogy a Szentháromság többek között Éva Asszonyt és az aprószenteket választotta ki az utolsó időben, a rendkívüli kegyelmek közvetítésére. Célba jutott gyermekem, a sírjánál is nagyon sokat tud segíteni mindazoknak, akik bizalommal kérik a közbenjárását.
 
Tudja meg az egész világ, hogy a lélekben megtisztult engesztelők az Én képviselőim, megtestesítőim és rendkívüli kegyelmeim közvetítői lesznek az egész emberiség felé, az utolsó időben. Mindazok a gyermekeim, akik bárhol is vannak és engedelmeskednek Nekem, a kilenced végén megkapják Tőlem a „Dr.” kitüntetést, ami azt jelenti: Drága Gyermekem vagy!!! Ez a kitüntetés rendkívüli kegyelmekkel fog járni a Nagy Figyelmeztetés előtt. Ha minél többen és buzgón mentek előre az engesztelésben, Rám és rátok való tekintettel, a Szentháromságtól megkaphatom azt a rendkívüli kegyelmet, hogy a nemzetetek egy pillanat alatt megtér és a purgatóriumban lévő őseitek a Mennybe jutnak. Egy nap se felejtsétek el, a Nagy Figyelmeztetés előtt az utolsó száz méterben vagytok! Megáldalak titeket az áldozatos engesztelés lelkületével!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
MIT KELL TEGYENEK KONKRÉTAN  AZ IGAZI ENGESZTELŐK AZ ÉGIEK ELVÁRÁSA SZERINT?
 
 1. Az igazi engesztelők minden reggel 6-7 óra között lélekben összekapcsolódnak engesztelő testvéreikkel. Szabad és kötött imát végeznek az egész emberiségért.
 
Rövid reggeli ima. „Istenem, dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged bármit adsz, elveszel vagy megengedsz az életemben! Istenem hálát adok neked azért, hogy újra felébredhettem! Kérlek áld meg a napi 24 órámat, a személyeket, akikkel találkozom, az ügyeimet, amit el kell rendezzek, minden élőt és elhunytat. Istenem bocsáss meg nekem, az egész emberiségnek és a tisztítótűzben szenvedő őseinknek. Istenem, Jézus Szent Vére által őrizz meg engem és családomat a Gonosz támadásaitól. Istenem, újra felajánlom magamat és mindenemet Neked. Kérlek ma is rendelkezz velem, lelki és anyagi javaimmal a Te dicsőségedre, a lelkem és a lelkek javára. Istenem, teljes szívemből szeretlek Téged és az összes égi és földi teremtményedet. Kérlek, ma is adj meg mindent nekünk, ami Szent Akaratoddal megegyezik. Ámen.
 
Ezután elvégezzük a reggeli imát és egy tized rózsafűzért „Aki nekünk a Szentlelket elküldte…”.
 
 1. Az igazi engesztelők minden nap délután 3-4 óra között lélekben összekapcsolódnak egymással, az Irgalmas Jézussal, Máriával, az összes Égiekkel, köztük Éva Asszonnyal.
 
Rövid ima: „Irgalmas Jézusom! Köszönöm, hogy mindig megbocsátasz nekem. Add, hogy teljesen be tudjam fogadni Irgalmadat és én is meg tudjak bocsátani minden embertársamnak és önmagamnak is!”
 
Ezután elvégezzük az Irgalmasság rózsafűzérét.
 
 1. Az igazi engesztelők minden este 9-10 óra között lélekben egyesülve szabadító és gyógyító imát végeznek önmagukért és egymásért.
 
Rövid szabadító ima: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által szabadítson meg minket a Mindenható Isten: Lucifer, Béliál, Belzebub, Jezábel, rontás, ártás, betegség, megkötözöttség, megszállottság,… szellemeitől. Távozzanak ezek a pokol tüzére és soha ne térjenek onnan vissza. Adjon nekünk a Mindenható Isten testi-lelki egészséget, a gonosztól teljes függetlenséget, egységet, szeretetet, békességet és minden jót az Ő Szent Akarata szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
 
Rövid gyógyító ima: „Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által a teljes gyógyulás kegyelmét kérjük magunk és betegeink számára, ha Isten Akaratával megegyezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
 
Ezután elvégezzük az esti imát és Jézus Öt Szent Sebének rózsafűzérét.
 
 1. Az igazi engesztelők minden nap elsősorban szívbéli imát (szabadon mondott ima) végeznek és azután az „Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetből, annyi kötött imát, amenyire erejük és idejük van.
 
Az engesztelők minden nap arra törekszenek, hogy Isten jelenlétében éljenek. Ez a szüntelen ima. Ők utazás előtt Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által megkötözik azokat a gonosz lelkeket, amelyek balesetet okozhatnak.
 
 1. Az igazi engesztelők vasárnap, ünnepnap és amikor tehetik hétköznap is részt vesznek a szentmisén és rendszeresen áldoznak.
 2. Az igazi engesztelők hetente legalább egyszer együtt imádkoznak lelki testvéreikkel és havonta legalább egyszer áldozatot hozva, elmennek egy zarándok helyre engesztelni az egész emberiségért.
 3. Az igazi engesztelők elsősorban a családjukkal, a lelki közösségükkel, minden vallásúval és nemzetiségűvel szeretetben és békességben élnek. Mindaz, amit a lelki közösségben tanultak meglátszik rajtuk.
 4. Az igazi engesztelők minden hónapban, elsejétől kilencedikéig, azután hétfőn, szerdán és pénteken teljes böjtöt vállalnak délig. Betegség esetén a lemondást gyakorolják. Lemondhatnak: TV, hús, kávé, édesség, szeszes italról,… és ami a legfontosabb, a bűnről.
 5. Az igazi engesztelők legalább havonta a szentgyónásukat elvégzik és arra törekednek, hogy minél tovább tiszta lelkületben maradjanak.
 6. Az igazi engesztelők betegség, megkötözöttség, megszállottság esetén, csak az Egyház által ajánlott eszközöket használják:
 
Ima: szabadító, gyógyító, engesztelő! Böjt! Szentmise: szabadító-gyógyító kilencedet, gregoriánt kérhetnek. Legalább kilencszer elzarándokolnak zarándokhelyre! Használják a szentelményeket: szentelt víz, tömjén, gyógyító kereszt, egység keresztje, szentképek, szobrok, gyertyák, rózsafűzér,… Elhatározzák, hogy Istennek tetsző életet élnek: rendezik egyházilag is a házasságukat, megkeresztelik a gyereküket, rendszeresen gyónnak, áldoznak, templomba járnak, kibékülnek mindenkivel, adakoznak, lelkiismeretesen dolgoznak, szeretetben élnek… Az engesztelők, ha megteszik mindazt, ami lehetséges, elvárhatják, hogy Isten is meg fogja tenni értük azt is, ami lehetetlen!
Add Urunk, hogy a Te segítségeddel igazi engesztelőkké váljunk!
Házi feladat januárra:
„URAM SEGíTS, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN IS ÖRÖMMEL VÁLLALJAK MINÉL TÖBB ÁLDOZATOT A LELKEK MEGMENEKÜLÉSÉÉRT!!!”
  Előretekintés 2011 februárjára:
Februárban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen!
2012- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–JANUÁR
” Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban órában jön el, amikor nem is gondolnátok”(Mt.24.44)
88.havi imatalálkozó Nagyfaluban a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjünk át a következő fejezeteket: Jel:3:4,Mk:13.
Havi mottó:” Mint Isten munkatársai figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába!”(Kor:6,1)
Havi imaszándék: Azért fohászkodjunk együtt,hogy a”10 igaz” közé tartozzunk életünk minden napján!
Konkrét feladatunk:Mondjunk le a televízióról a böjti napokon és helyette imádkozzunk és beszélgessünk a családban! Tanuljuk meg a jó helyett , a jobbat választani!


             Szűz Mária sürgős üzenete 2011 januárjában
Szeretett engesztelő gyermekeim!

  A polgári év kezdetén, a Szentháromság Nevében megköszönöm nektek a  fizikai és lelki áldozataitokat, amelyeket az év folyamán a Szentháromság hegyért és az egész emberiség megmentéséért vállaltatok!Jutalmatok százszoros lesz már itt a Földön  és ráadásul megkapjátok az örök életet!
Visszatekintve, az elmúlt évetek, rendkívüli volt! Előre megmondom nektek, a jövő évetek, még rendkívülibb lesz! A jövőben boldogan fogjátok látni áldozatos munkátok gyönyörű lelki gyümölcseit.
Most röviden elmondom nektek, hogy a nagy kilencedben, amely előttetek van, többek között mire tegyétek a hangsúlyt!
   A kilenced alatt elsősorban a közösségi felelősök lelki képzése lesz.
Megkérlek titeket, hogy missziós lelkülettel adjátok tovább a kapott tanításokat, amelyek az utolsó időkről szólnak. A világban lévők lelke ezt kiáltja felétek: testvérem, légy felelős értem!
    Az elkövetkezendő alázatos kilencedben személyes jelenlétet várok mindannyiótoktól a Szent Hegyen. Előre mondom nektek, a kilenced végén visszatekintve nem fogjátok megbánni a megtett erőfeszítéseket! Olyan kegyelemben fogtok részesülni a jövőben, amelyben még az eddigi életetekben nem részesültetek.
    Kérlek benneteket, ti ne ítélkezzetek senki fölött, ti engeszteljetek mindenkiért. A hitetlenek, a kételkedők, a megátalkodottak…, megtérve, hálásak lesznek nektek.
    Személyesen kérlek titeket, hogy a havi zarándoklatotok mellett vegyétek komolyabban a heti engesztelő találkozásaitokat is. Minden összejöveteleteket megtisztelem láthatatlan, de érezhető édesanyai jelenlétemmel.
     Megszentelődésetek érdekében és az egész emberiség megmentése érdekében vegyétek még komolyabban a lélekmentő eszközöket: az imát, a böjtöt, a szentmiséket, a rendszeres áldozást, a fizikai és lelki szenvedések értékelését. Aki csak teheti lélekben kapcsolódjon bele az engesztelő közösség imatalálkozásaiba. Minden reggel 6-7 óra között lélekben egyesülve végezzétek el a  felajánló és áldáskérő imát. Délután 3-4 óra között végezzétek el az Irgalmasság Rózsafűzérét. Minden nap az Irgalmasság Órájában kérjetek bocsánatot az Irgalmas Jézustól magatok,családotok, nemzetetek, és az egész emberiség, sőt a tisztítótűzben szenvedő testvéreitek, őseitek nevében is. Szeretett papjaimat arra kérem, hogy minden nap, az Irgalmasság órájában adjátok a feloldozást a négy égtáj felé, hogy azok a bűnbánó haldoklók, akik a betegek szentsége nélkül halnak meg, általatok feloldozásban részesüljenek. Ez, az utolsó idők egyik rendkívüli kegyelme számotokra! Éljetek vele, hiszen lélekmentő, engesztelő pap fiaim vagytok! Minden este 9-10 óra között végezzetek szabadító és gyógyító imát a megkötözöttek felszabadulásáért és a betegek gyógyulásáért.
        Amikor csak tehetitek vegyetek részt családfa gyógyító összejöveteleken, ahol végleg lerendezhetitek lelki terheiteket, szeretteiteket, az abortált, elvetélt, megkereszteletlen magzataitokat és a tisztítótűzben lévő őseiteket.
         Isten akarata az, hogy egyénenként és közösségileg is olyan komolyan éljetek, mintha a megjövendölt események ebben a kilencedben teljesednének be!
          Befejezésül még néhány fontos dolgot mondok nektek. Készüljetek fel az Én nyilvános megjelenésemre, amit megígértem nektek. Megjelenésem az egész engesztelő közösség előtt, a Szentháromság részéről, a Szentháromság Hegy, a választott gyermekeim és az egész engesztelő közösség égi megpecsételése lesz. Megjelenésem minden kételyt ki fog égetni a lelketekből.
        Életetek hátralevő részében csak örülnötök kell, mert az áldozatos engesztelésetek egyik csodálatos gyümölcseként adtam nektek a megígért vizet, amelyet a Szentháromság Személyesen Általam fog  megáldani Isten Anyaságomnak szent ünnepén. Ezáltal, Én a legszebb karácsonyi ajándékot eszközöltem ki számotokra Éva lányommal együtt. A gyógyító vizet, ugyanúgy, mint a megáldott olajat, szaporíthatjátok. A jövőben mindazok a gyermekeim, akik elindulnak a megtérés útján, akik megtanulják a lelki élet alapjait, gyógyulásra szabadulásra és minden  kegyelemre számíthatnak, amelyre szükségük van.
       Megkérlek titeket, hogy a jövőben elsősorban ne a beszédre, hanem a jótettekre tegyétek a hangsúlyt, mert a tettek ideje van. Ne felejtsétek el soha, mindazok neveit, akik a Szentháromság Hegy kiépítésére adakoznak, azok neveit nem márvány táblába fogom bevésni, hanem az Én Édesanyai Szívembe, mindörökké!
      A Szentháromság most Általam áld meg titeket az állandó készenlét lelkületével!!!

          TANÍTÁS AZ ISTENI FIGYELMEZTETÉSRŐL

Miben fog állni a “Nagy Figyelmeztetés”?:Mindenki Isten szemével fogja látni a saját bűneit, mulasztásait, erényeit és azok világra szóló jó és rossz következményeit. Azért “Nagy Figyelmeztetés”, mert az egész világon minden embert fog érinteni. Az Irgalmas Isten világraszóló Személyes meghívása lesz a megtérésre.
Miben áll az előfigyelmeztetés?: Jelenleg, a jó Isten megengedi, hogy ami lelkünkben van, az a felszínre jöjjön. Ezért ne hibáztassuk a környezetünket. Ami jó feljön, azt köszönjük meg Istennek, ami rossz előjön, azt magyarázkodás nélkül bánjuk meg. Ha így megyünk előre teljesen megtisztulunk.
Mióta figyelmezteti Isten az embert?: Már az első bűn elkövetése előtt is és azóta mindig a lelkiismeretünk,papok, szeretteink… által. Tanuljuk meg alázatosan elfogadni a figyelmeztetéseket és szeretettel figyelmeztessük mi is egymást a hibáinkra! Ez a lelki fejlődésünk egyik feltétele.
Komolyan vette-e az ember az isteni és emberi  figyelmeztetéseket?: Sajnos az emberiség nagy része nem vette komolyan, ezért következett be az első bűnbeesés, a Vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása, a zsidók fogságba hurcolása, a világháborúk,.. és a napjainkban lévő tragédiák sorozata.
Miért szükséges a figyelmeztetés?: Az emberiség égbekiáltó bűnei miatt. Azért, mert a pokol irányába halad az emberiség nagy része és a legrosszabb irányba visznek másokat is.
Mikor lesz a”Nagy Figyelmeztetés”?: Nem tudjuk! Aki pontos időt mond, az hamis próféta! Ez bármikor bekövetkezhet, ezért mindig készen kell legyünk! Jézus úgy jön el, mint a tolvaj, váratlanul. Nehogy készületlenül érjen.
Miért maradt el eddig az isteni figyelmeztetés?: Azért, mert nagyon sokan felajánlották az életüket az utolsó időben a Szentháromságnak a Szűzanya által. Felelősséggel figyelmeztessük a bűnre és azok következményeire szeretteinket. Ha nem hallgatnak ránk, tartozzunk a “10 igaz” közé, hogy általunk az Úr legalább csökkentse a világra váró büntetést.
Melyek lesznek az előjelei a “Nagy Figyelmeztetésnek”?: Észrevehető, feltűnő jelek lesznek az Égen és a Földön! Már előjelek Jézus és Mária könnyei és a jövőben az Égen megjelenő Kereszt!
Kiknek lesz okuk és kiknek nem lesz okuk a félelemre a “Nagy Figyelmeztetéskor”?: Azok kell féljenek, akik megátalkodottak a bűnben és nem akarnak megtérni, Istentől bocsánatot kérni. Azoknak az engesztelőknek, akik elfogadták Isten megbocsátó Szeretetét és másokat is Isten felé vezetnek, senkitől és semmitől nem kell félniük.
Mi lesz akkor, ha az isteni figyelmeztetésre se tér meg az emberiség?
Számíthatunk Isten Igazságos haragjára, az Ég és a Föld büntetéseire. Tudni kell, az Isten által kijelentett büntetések feltételesek. Ha az emberiség nem tér meg, nem lesz jövője, ha megtér, lesz jövője. Gondoljunk Ninivére, a tékozló fiúra, a jobb latorra…
Mit jelent az, hogy jelenleg “a kegyelmi, azaz az Irgalom idejében vagyunk”?: Még van időnk megváltozni, jóvá tenni az elkövetett bűneink után járó büntetést.
Mit jelent az “Isteni Igazságosság” ideje?:  Akkor már nem lesz lehetőség a bűneink jóvátételére. Isten úgy fog megítélni, ahogy abban a pillanatban leszünk.
Mit tehetünk azért, hogy Isten Igazságos büntetése elmaradjon, vagy csökkenjen?: Imádkozzunk, böjtöljünk, csak jócselekedetekben menjünk előre! Minden fizikai és lelki szenvedésünket ajánljuk fel a tisztulásunkért és az egész emberiség megtéréséért. Tegyünk életfelajánlást, hogy az Égiek, Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk. Isten, ember és önmagunk iránti szeretetben éljünk. Tegyünk meg mindent, amihez időnk, erőnk és lehetőségünk van. Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat. Minden nap örvendeztessük meg az Égieket és a Földieket példás életünkkel. Törekedjünk életszentségre.
Mi lesz az isteni figyelmeztetés után?: Nagy szeretettel leszünk a Szentháromság , a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek iránt. A Szeretet Civilizációja fog következni a Földön. Az Új Eget és az Új Földet fogjuk megtapasztalni, amelyről a Jelenések Könyvében olvashatunk.
Mit kérnek az Égiek, tőlünk, engesztelőktől?: Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat, mert ezáltal megszentelődünk és az egész emberiség megmenekülhet.

Házi feladat januárra.

“ISTENEM! ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST ÉS KÉRLEK ADJ ALÁZATOSSÁGOT, HOGY EL TUDJUK FOGADNI A TESTVÉRI FIGYELMEZTETÉST!”

Előretekintés 2012 februárjára:
Februárban 2-3-4-5.-én lesznek engesztelések a Szentháromság Hegyén, délután 13 órától! Minden nap a betegeknek feladjuk a betegek kenetét! Aki csak tud , jöjjön a kilencedre! Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk tovább az üzeneteket és tanításokat!

 

Visszatekintés 2011. decemberére. A Szent forrásról szólnak az Égiek

ElsőcsütörtökMegemlékeztünk a románok és a magyarok közötti kiengesztelődésről, amelynek a IV. évfordulója volt. Megerősödtünk abban: senki sem lehet se a másik nemzet felett, se ellene, csak mellette, kéz a kézben, Isten Akarata szerint. Egységben és szeretetben élünk a Szentháromság Hegyén, mi különböző vallásúak és nemzetiségűek az engesztelések alatt és azután is.

Elsőpéntek

Iluska, milyen volt, és most milyen a Karácsonyod? Megtérésem előtt a külsőségekre tettem a hangsúlyt. Megtérésem után a bensőségre, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatra teszem a hangsúlyt. Mindent megteszek azért, hogy az Úr Jézus érezze jól magát a szívemben. Igyekszem Őt minden nap valamivel megörvendeztetni. Esténként mindenki gondolkozzon el azon, vajon az Úr Jézus hogyan érzi magát a szívében?

Elsőszombat reggelén, olyan üzenetet kaptunk a Szűzanyától a forrással kapcsolatban, amely rendkívüli hatással volt ránk és az egész engesztelő közösségre.
Visszagondoltunk Éva Asszony látomására, amelyet a Szentháromság Hegyén kapott. Amikor nagy szárazság volt a világban, akkor jelent meg neki a Szűzanya.”Gyönyörű volt, kék palástja, fehér kendője volt és a ruhája csodálatosan ragyogott. Egy fatönkre mutatott, amelyből vízforrás fakadt.” Valóban, a Remény Anyja kápolnájánál is árad a lelki kegyelem,ahol Iluska és sokan mások is meggyógyultak. Ezt a láthatatlan kegyelmi forrást, csak hittel lehet felfogni.

2011 november végén megkértük a munkásainkat, hogy a legalsó parkírozóban, ahol nád van és nedves, a föld ássanak kutat. Kevés munka után, annyi víz tört fel, hogy egy cementgyűrű megtelt színültig a domb oldalán. Azután a forrás mellett ástak egy hatméteres kutat, amely négy hónapi szárazság után színültig megtelt a forrásból kijövő vízzel. Mi ekkor csak iható vízre gondoltunk, amelyre szükségünk van a Szent Hegyen. Iluska visszaemlékezett 2000-re, amikor az Egység Keresztjét állították. Akkor két fénygömb jelent meg, az egyik a Szűzanya Kápolnájára, a másik a mostani forrás felett. De akkor még az Égiek nem fedték fel, hogy ott mi lesz, csak jel által mutattak rá a jelenlegi forrás helyére.
2011 nov. 30.-án szerda éjszaka, elsőcsütörtök előtt Iluskának érdekes látomása volt. Mivel nem tudott aludni 3-4 óra között végezte az Irgalmasság Rózsafűzérét. Ekkor, szinte lezsibbadva egy kis felhőcskét látott a távolban. A felhőcske közeledve nagyobbodott és amikor egészen közel volt hozzá, kinyílt és mosolyogva lépett ki belőle a Szűzanya. Csupán annyit mondott:” Készüljetek fel az egész emberiséget érintő rendkívüli kegyelem kiáradására!”

2011 dec. 3.-án elsőszombat reggelén mindketten üzenetet kaptunk a Szüzanyától. Ő kijelentette, hogy velünk és az engesztelő közösség többségével meg van elégedve. Nagy szeretettel köszönte meg az Igenünket, amelyet a Szentháromság Hegy kiépítésére és az engesztelő közösség vezetésére mondtunk! Azután kijelentette, Én egy rendkívüli kegyelmet készítettem nektek karácsonyi ajándékként. Tudom, sokat imádkoztatok a forrás feltöréséért. Mivel a kápolnám a csend ás az ima helye , ezért itt engedtem meg a forrásnak, hogy feltörjön a segítségetek által. Ez az a forrás, amiről beszéltem Éva lányomnak. Ezt a forrást és titeket is 2012 január elsején foglak Személyesen különösképpen megáldani. A társaságomban ott lesznek a Szent Hegy Védőszentjei, a ti segítőitek. Ez a megáldott víz olyan lesz, mint a Lourdes-i
Azt is elmondta a Szűzanya, hogy számára a legkedvesebb ünnep a Karácsony.
víz, amely által gyógyulásban, szabadulásban, megtérésben és sok kegyelemben részesültök, amelyekre szükségetek lesz, Isten Akarata szerint. Lesznek olyanok, akik e megáldott víz által megtisztulnak és az Égbe költöznek. Látjátok nem volt hiába való a ti alázatos engesztelésetek.

Betlehemben, Ő is minden fizikai és lelki fájdalmat felajánlott az Úr Jézussal együtt az egész emberiség megtéréséért. Megmagyarázta azt is, hogy a karácsonyi időszak dec.25 és jan.6, vasárnap a Feltámadt Krisztus és a Kiáradó Szentlélek ünnepe is. Január 1-én a Szentháromság fog megáldani titeket Általam!
Még azt is kérte, hogy ne hallgassunk a gonosz lélekre, hanem harcoljunk ellene.

Azt akarja, hogy higgyünk ebben a kegyelemben, amelyet a Szentháromság Általa ad az egész emberiség részére! Vigyázzunk, mert a hitetlen és a kételkedő ember képtelen a kegyelem befogadására. Legalább annyit mondjunk ki: ” hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen”.
Sokszor mondta el, hogy szeret minket, palástjával betakar és minden nap szerető Édesanyaként vigyáz reánk!
Tudatta velünk, hogy mindannyian ki vagyunk választva és Istennek Terve van velünk. Kérte nagy szeretettel, hogy vállaljunk kilencedet az egész emberiség megtéréséért. Kijelentette, hogy egyeseket az Új Világban, másokat az Égben nagy boldogság fogja várni.
Még azt is mondta a Szűzanya, hogy ez a mai nap nagy betűkkel van felírva az Égben, amelyről évről- évre emlékezzünk meg körmenettel, felszítva a kegyelmeket.
Látjátok, mondta, amikor a világban elhatalmasodik a bűn, részetekre és általatok túlárad a kegyelem. Jól jegyezzétek meg, az új évtől, új korszak fog számotokra kezdődni.
Megértettük azt is a Szűzanya jelenlétében, ahogy Lourdesben felhasználta Bernadettet a forrás megindítására, ugyanúgy felhasznált minket is a forrás felszínre segítésében.
Azt is felfogtuk, vannak látomások, jelek, amelyeket csak akkor értünk meg, amikor eljön az ideje. Azt is megértettük, a látomások nem mindig szó szerint teljesednek be. A Szűzanya megmagyarázta a pontos dátummal kapcsolatosan( január 1) gondoljatok Fatimára, ahol a gyermekekkel májustól-októberig minden hónap 13.-án találkoztam, Medjugorjéban pedig már 30 éve minden nap 7óra 20 perccel van jelenés.
Felfedte azt is, hogy hogyan készítsük el az épületet a megáldott víz tovább adására. Az épület falára kell írjuk kérése szerint:” Ezen a Szent Helyen van Szűz Mária és az Egyház által megáldott víz, amely által hitetek szerint testi-lelki gyógyulások történnek ugyanúgy, mint Lourdesben” A forrás fölé kell tegyünk egy táblát, ráírva: ” Szűz Mária és az Egyház által megáldott Szent Vízforrás!”
Még azt is kérte a Szűzanya, hogy az Ő “Csodatevő szobrát” tegyük az épület tetejére, amely által folyamatosan megáldja mindazokat, akik erre az Általa kiválasztott Szent Helyre jönnek.
A Szentháromság Hegy felelőseit, bennünket bátorított:” Ne féljetek a jövő miatt, mert a megáldott víz által meggyógyult emberek, annyira hálásak lesznek, hogy rövid idő alatt fel fogjátok építeni a Kiengesztelődés templomát és a Szentháromság plébániát, a Szent Hegyen”!

Elsővasárnap

A Mennyei Atya kijelentette, hogy az engesztelőkre való tekintettel megrövidítette a szenvedés idejét, ami a bűnben élő emberiségre vár. Ő akarta, hogy most hozzuk felszínre a forrás vizét, amelyre a jövőben nagy szükségünk lesz. Vegyétek tudomásul, amikor rövidesen a világon sok helyen az üzenetek le fognak állni, itt, ezen a kiválasztott helyen lesznek üzenetek az idők végéig! Kérte, hogy vegyük ezután is komolyan az engesztelő hivatásunkat.

Nagyfalu 2009-2010

“…„Szeretteim! Most az előttetek álló figyelmeztetésre akarlak felkésziteni titeket. A figyelmeztetés az Égből fog jönni és az egész emberiséget fogja érínteni!..”

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
52. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus gyermekkorát Szent Máté (1.+2. Fej.) és Szent Lukács (1.+2. Fej.) evangélisták könyvéből.
Havi mottó:„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket.” (Jn.13,34)
Havi imaszándék: a szeretet egységén dolgozzunk, és a hit egységéért kiáltsunk fel együtt a Szentháromsághoz!
Konkrét feladatunk: január 18-25 között, a szentmiséinket, engesztelő imáinkat ajánljuk fel a vallások és a nemzetek közötti egységért.
A Szentlélek üzenete 2009 januárjában

„Szeretteim! Most az előttetek álló figyelmeztetésre akarlak felkésziteni titeket.

 

A figyelmeztetés az Égből fog jönni és az egész emberiséget fogja érínteni! Mindenki Isten szemével fogja látni a bűneit, a mulasztásait és azok következményeit. Ez nagy tisztulás lesz mindenki részére. A figyelmeztetés megdöbbentő belső élmény lesz úgy a jóknak, mint a gonoszoknak. Mélységes bánatot fogtok érezni bűneitek miatt. A figyelmeztetés célja, hogy az emberiség megváltozzon. Egy korszak végét fogja jelezni és az Új Idők kezdetét.

 

Isten a bűnbeesés óta figyelmezteti a teremtményeit a megtérésre és az engedelmességre. Sajnos az emberiség többsége nem vette komolyan, és most sem veszi komolyan az isteni figyelmeztetést! Azért kell a figyelmeztetés, mert a világban a gonoszság a tetőfokára hágott. Még egy kis idő és minden beteljesül.

 

Tudnotok kell, eddig azért maradt el a világot éríntő figyelmeztetés, mert sokan fogadalmat tettek arra, hogy engesztelő áldozatok lesznek az egész emberiség megmeneküléséért. Talán te is egyike vagy ezeknek.

 

A figyelmeztetés közvetlen előjelei Jézus és Mária könnyei és az Égen megjelenő kereszt lesznek! A figyelmeztetéskor minden okuk meg lesz a félelemre azoknak, akik a bűnben megátalkodtak! Isten engedelmes gyermekeinek, a megtérteknek, akik Istenre hagyatkoznak, semmi okuk nincs a félelemre. Vigyázzatok, mert az Irgalmasság ideje után – ha nem tér meg az emberiség – Isten Igazságos itélete, az Igazságosság ideje várható. Ma gondolkozzatok el azon, vajon szükségetek van-e arra, hogy az Ég tüze rátok zúduljon és az egész Föld ellenetek forduljon? Ha nem tértek meg, a Földet tüzzel, vízzel és vérrel fogom megtisztítani! Ha nem tértek meg az Ég vérvörös lesz, a Föld remegni fog, a Nap óriási robbanások közepette önmaga körül fog forogni, a Hold lángba borul, a tengerek és az óceánok ki fognak áradni, a hegyek el fognak mozdulni a helyükről,… Ha nem tértek meg súlyos betegségekre, háborúkra, földrengésekre, pusztító viharokra, az állatok támadásaira és más súlyos csapásokra számíthattok!

 

Tudnotok kell minden büntetés csak feltételes!!! Ha megtértek elmarad, ha nem tértek meg a figyelmeztetés után, akkor rátok zúdul. A figyelmeztetés után az emberek szégyelni fogják magukat az elkövetett bűneik és mulasztásaik miatt. Akkor szétválik a konkoly a búzától, a rosszak a jóktól! A figyelmeztetés után a bűnbánók égi jutalomra, a bűnben maradók Isten Igazságos büntetésére számíthatnak!

 

Mit tegyenek az engesztelők, hogy a büntetés ne következzen be?

 

Szeressétek jobban Istent, a felebarátotokat és önmagatokat! Hagyatkozzatok teljesen Isten Akaratára! Tegyétek meg mindezt amig időtök, erőtök és lehetőségetek van! Ajánljátok fel magatokat a Szentháromságnak Mária Szeplőtelen Szíve által. Ne féljetek, mert oltalmat találtok Nálam a nehéz napokban! Változtassátok meg a rossz irányba tartó életeteket és induljatok el az életszentség útján! Fogadjatok el és ajánljatok fel minden testi-lelki szenvedést az egész emberiség megtéréséért! Higyjétek el, felajánlott életetek által a megpróbáltatások ideje meg fog rövídülni!
 
Megáldalak benneteket a teljes megtérés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)

Házi feladat januárra:
VEGYÉTEK MÉG KOMOLYABBAN AZ ENGESZTELŐ HIVATÁSOTOKAT, AZÉRT, HOGY AZ EGÉSZ EMBERISÉG MEGTÉRJEN ÉS MEGMENEKÜLJÖN!!!
Előretekintés 2009 februárjára:
Közös imaszándék lesz: a betegek gyógyulásáért és a beteggondozók türelmének a növekedéséért fogunk könyörögni!

Konkrét feladatunk lesz: mindenkiben Jézust akarjuk látni és szeretni, különösen a betegekben.

A Garabandal-i Szűzanya jelenései és üzenetei

A Pireneusok észak-spanyolországi hegyei között található egy piciny falu, amelynek a neve Garabandal. A santanderi egyházmegyéhez tartozó település 70 házból áll. Régi temploma a cosio-i plébánia filiája. A lakosok életének az egyhangúságát csupán a vasárnapi szentmise és a mindennapi közös rózsafűzér imádság teszi változatossá.

Garabandal történetében 1961 június 18.-a fordulópontot jelent. Ezen a napon, este fél kilenc körül, négy helybéli leánygyermeknek: Conchita Gonzalesnek, Mari Loli Mazonnak, Jacinta Gonzalesnek és Mari Cruznak (egyik sem több 12 évesnél) megjelent Szent Mihály angyal és kilenc alkalommal felkészitette őket a Szent Szűzzel való találkozásra.

Új jelenség, hogy a garabandali gyerekek a jelenés előtt a lelkükben háromszor kaptak ún. „hívó jelzést”. Az is új dolog a jelenésekben, hogy a látnok gyerekek az elragadtatás alatt álltak vagy mozogtak. A látnokok szerint a Szent Szűz megáldotta, sőt meg is csókolta a feléje nyujtott kegytárgyakat. A lejegyzések szerint Conchitának kb. 60 misztikus áldozása volt.

A Szent Szűz jelenései 1961 július 2. és 1965 november 13. között történtek, nem rendszeres időközönként. A jelenés Asszonya üzeneteket adott az emberiségnek.

Az első üzenetben: a bűnbánatra, a hitre, az erkölcsi megújulásra, az isteni és a felebaráti szeretetre való felhívás hangzott el. A garabandali jelenéssorozat mindenek előtt Oltáriszentség központú. Szűz Mária elpanaszolja, hogy mindennapi életünkben alig veszünk tudomást Szent Fiáról, aki jelen van az Oltáriszentségben.

A második üzenetben: a világra szóló büntetésről van szó, amely feltételes. Ha a világ visszaél Isten türelmével, és nem teljesíti Isten elvárásait, a rendkívüli büntetés be fog következni. Ha az emberiség megtér, úgy mint Ninive, nem kell félnie senkitől és semmitől. A sürgető üzenetekből egyértelmüen következtethetünk a még rendelkezésünkre álló idő rövídségére. Az Egyház Anyja 1965 június 18-án újabb, és szavai szerint utolsó figyelmeztetésben részesítette az emberiséget és sok imára, engesztelésre, áldozatra buzdít.

A látnokok az üzeneteken kívül három, a közeljövőben bekövetkező eseményről tudósítanak bennünket. Ezek az események páratlanul nagy jelentőségüek az emberiség történelmében és a hitéletben. A Szűzanya elmondta, hogy a világ először figyelmeztető jelet, mintegy felszólítást kap az Istentől a megtérésre. Ezt követően egy éven belül, Nagy Csoda történik Garabandalban. Ha ezek után is elmarad az emberiség megtérése, be fog következni a büntető ítélet.

A figyelmeztető jelet a világon minden ember ugyanabban az időpontban éli majd át. A „Nagy Csoda” helyén látható jel marad, amely önmagában is csodálatos tünemény lesz.

A feltételesen bekövetkező büntető itélet idejét Conchita sem tudja, bár látta a borzalmas eseményeket. A Szűzanya a következőket mondta: „ha az emberek nem tartanak bűnbánatot, az Atya az egész emberiségre egy nagy büntetést küld. Nem kétséges, hogy ez a büntetés borzalmasabb lesz, mint a vízözön, eddig még sohasem tapasztalt méretű lesz!!!”

VI. Pál pápa személyesen is fogadta Conchitát és neki is tudomására jutott a jelenés.

Annyi évtized után azt látjuk, hogy Garabandal gyümölcsei gyönyörüek. Garabandal megmaradt régi formájában. Nem épült ki, nem emelkedtek kegyszerárusító pavilonok és szállodák. Bár folyamatosan felkeresik a zarándokok, nincs nyüzsgés. A látnokok is elköltöztek, mind a négyen férjhez mentek. Az események szinhelyét mindössze egy-egy márvány tábla jelzi. A kis falu várja az előre jelzett események elérkezését és a Nagy Csodát, amelynek színhelye lesz. Azért járnak vasárnaponként a templomba és imádkozzák ma is minden nap a rózsafűzért, hogy a büntető itélet elmaradjon. A kérdés: vajon mi hozzájuk kapcsolódunk-e?

(Összeállitotta Ft. Csilik János-2008 december

“… „Szeretteim! A Szentháromság, Mária, az összes angyalok és szentek nevében megköszönöm nektek mindazt az áldozatot, amit az elmúlt évben a lelkek megmentéséért vállaltatok. Jutalmatok sem a Földön, sem az Új Világban nem fog elmaradni! …
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
64. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.2,16-21; Jn.1,1-18; Mt.2, 1-12; Lk.3,15-22; Jn.2,1-11; Lk.1,1-4; 4,14-21)
Havi mottó:„Mária Szívébe véste a pásztorok szavait és el-elgondolkodott rajtuk!” (Lk.2,19)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Szűz Mária méltó gyermekeivé váljunk!
Konkrét feladatunk: Szűz Mária segítségével megtanulunk radikálisan a rosszra NEMET, a jóra IGENT mondani!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 januárjában
 
            „Szeretteim! A Szentháromság, Mária, az összes angyalok és szentek nevében megköszönöm nektek mindazt az áldozatot, amit az elmúlt évben a lelkek megmentéséért vállaltatok. Jutalmatok sem a Földön, sem az Új Világban nem fog elmaradni! Most a polgári év elején bemutatom nektek Máriát, hogy tanuljatok az Ő életéből. Ki valójában Mária? Ő az Atya legszebb Teremtménye, Jézus boldog Édesanyja, az Én legcsodálatosabb Jegyesem, a Szentháromság gyönyörűsége, az angyalok és szentek mintaképe.
 
Mit tanulhattok Máriától?
 
Gondoljatok Jézusra, Aki Názáretben megfogant Mária méhében! Máriával együtt tanuljatok meg IGENT mondani az életre, Isten rátok vonatkozó Akaratára, Jézusra!
 
Gondoljatok arra az eseményre, amikor Mária meglátogatta Erzsébetet!Tanuljátok meg Máriától a szolgálatot, a hálaadást, és az Isten dicsőítést!
 
Gondoljatok Betlehemre, ahol Mária az istállóban megszülte Jézust!Tanuljátok meg Máriával, Józseffel és Jézussal elfogadni a világ elutasítását. ‘Jézus övéi közé jött, de övéi nem fogadták be’. Örüljetek mindazoknak a személyeknek, akik szeretik Jézust, legyenek azok egyszerű pásztorok vagy országot vezető királyok.
 
Gondoljatok arra az érthetetlen eseményre, amikor a Szentcsalád Heródes elől Egyiptomba menekült!Tanuljátok meg elfogadni életetek érthetetlen helyzeteit, akár az otthontalanságot is. Engedelmeskedjetek az Égi felszólításoknak! Ti is meneküljetek el a gonosz emberek elől és imádkozzatok az ő megtérésükért, üdvösségükért!
 
Gondoljatok a Jeruzsálemi templomra, ahol Mária és József bemutatták és felajánlották a kis Jézust a mennyei Atyának. Tudnotok kell azt, ‘nem vagytok a magatokéi, Isten tulajdona vagytok‘. Felajánlásotok által engedjétek, hogy Isten rendelkezzen veletek! Szeressétek a templomot, amely Isten háza. Tartsátok meg ti is lelkiismeretesen Isten Törvényeit.
 
Gondoljatok Máriára, aki felkereste Jézust, miközben tanította az embereket!Mária akkor megértette, Jézusnak bárki lehet lelkileg az édesanyja, testvére és rokona, aki teszi a mennyei Atya Akaratát. Ott, Jézus lábainál Mária azt is megtanulta, hogy Isten Akaratát mindig meg kell tenni, a gonosz akaratát soha, az emberi akaratot pedig meg kell vizsgálni.
 
Gondoljatok a kánai mennyegzőre, ahol Jézus és apostolai mellett jelen volt Mária is!Kérlek titeket, Máriával együtt vegyétek észre a szükségben lévőknek mire van szüksége. Minden ügyetekkel menjetek Jézushoz, mint Mária. Ha megtanuljátok kivárni türelmesen ‘Jézus óráját’, meglátjátok, Ő most is tud csodát tenni, gyógyítani, szabadítani és ujjászülni.
 
Gondoljatok Jézus szenvedésére, halálára, feltámadására, mennybemenetelére és kiáradásomra! Vállaljátok ti is csendesen Máriával együtt az életetek keresztútját. Higgyétek el, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, a feltámadásé. Gondoljatok mindennap arra, a ti helyetek is el van készítve a Mennyben, ugyanúgy, mint Máriáé. Tudnotok kell, ahol együtt imádkoztok (kilencedben), mint Mária az apostolokkal, ott előbb vagy utóbb megtapasztaljátok rendkívüli kiáradó kegyelmemet.
 
Gondoljatok Mária Mennybe való felvételére és megkoronázására! Legyetek ti is mindig készen a Velünk való találkozásra!  Tudnotok kell, minden jóért, amit tesztek részben a Földön és teljesen az Égben meg fogunk jutalmazni benneteket. Az örök élet koronája el van készítve a ti számotokra is!
 
Szeretteim! Arra kérlek titeket, ne féljetek a jövőtől, mert Mária, a Szentháromság megbízásából: Édesanyátok, Közbenjárótok és Oltalmazótok az Égben!
 
Most megáldalak titeket Mária erényes lelkületével!”
Házi feladat januárra:
„LÉLEKBEN, JÉZUS ÉS MÁRIA KEZEIT FOGVA AKAROM ELKEZDENI, FOLYTATNI ÉS BEFEJEZNI EZT AZ ÉVET IS!
Előretekintés 2010 februárjára:
Közös imaszándék lesz: felajánljuk magunkat és engeszteléseinket tudatosan a bűnösök megtéréséért.

Konkrét feladatunk lesz: eddig talán nagyok voltunk a bűnben, ezután nagyok akarunk lenni a bűnbánatban!
Fr. Csilik János

SZŰZ MÁRIA TISZTELETE

Először néhány dolgot tisztázzunk Jézussal és Máriával kapcsolatosan.

Krisztus Urunk testvérei (Mt.13,55) nem mások, mint az Ő vérrokonai (unokatestvérei). A zsidók a vérrokonokat testvéreknek szokták nevezni. Jézus Krisztus elsőszülött volt és a zsidó törvény szerint az Isten szolgálatára lett rendelve. Az Egyház tanítása és hagyománya szerint Szűz Máriának nem volt más gyermeke Jézuson kívül, de lelki gyermekei vannak és azok mi vagyunk. Szűz Mária, Isten terve szerint, azért volt Szent Józsefnek eljegyezve, hogy Őt Jézus születése után meg ne kövezzék és azért, hogy legyen, ki gondoskodjék a mennyei Atya két legdrágább ajándékáról, Jézusról és Máriáról. Szűz Mária a szertartásos megtisztulásnak (febr.2) éppen úgy önkéntesen vetette alá magát, mint Jézus a körülmetélésnek, bár valójában Nekik nem volt szükségük ezekre.

Miért tiszteljük Szűz Máriát?  Lássunk néhány hasonlatot:

Szűz Mária olyan, mint az élet fája a paradicsomkertben, aki az első emberpárt életben tartotta! Ő Noé bárkája, Aki az emberi nemet a pusztulástól megmentette. Szűz Mária a frigyszekrény, amelyben az életet tápláló manna volt. Ő olyan, mint a jeruzsálemi templom, amely kivülről vakítóan fehér, belülről pedig tiszta arannyal fedett volt. Mária, a Mennyország ablaka, amely által Isten az igazi világosságot küldi a Földre.
Szűz Mária, Isten Anyja! Már Erzsébet Isten Anyjának nevezte Szűz Máriát (Lk.1,43)! Ő szülte az Isten-embert egy személyben! Jézus Teste az Anyjától volt, Lelke pedig a mennyei Atyától!

Máriát tiszteljük az Ő örökös szűz tisztasága miatt is.

Miért tiszteljük jobban Szűz Máriát a szenteknél és az angyaloknál?

Azért, mert Őt Gábriel Főangyal „kegyelemmel teljesnek”, az asszonyok között „áldottnak” nevezte. Jézus megtestesülése alkalmával, az angyal tanúsított nagy tiszteletet a Szűzanya iránt. Erzsébet, Isten Anyját boldognak nevezte. Az Egyház Szűz Mária tiszteletére ösztönöz minket, amikor a „Mi Atyánk” ima után elmondatja velünk az „Üdvözlégy Mária” imát is, amikor hónapokat, templomokat és kegyhelyeket szentel Szűz Mária tiszteletére. Igaz, Őt okkal nagy tiszteletben részesítjük, de csak a Szentháromságot imádjuk. Azért is tiszteljük Szűz Máriát, mert Isten Anyja mellet a mi Édesanyánk is. Jézus a keresztfán Anyánkkul adta Máriát, amikor azt mondta János apostolnak „Ime a te Anyád!” Ő, minket képviselt ott!

Szűz Mária: a második Éva, aki engedelmes, aki az Életet – Jézust hozta a világra. Ő az egész Egyház Anyja, aki gondoskodó Anyaként törődik velünk. Szűz Máriában a legnagyobb az Isten- és a felebaráti szeretet. A jó keresztény boldogan időzik Mária előtt kérve az Ő közbenjárását.

Azért is tiszeljük Máriát, mert Őt, Isten minden ember és angyal között a legjobban kitüntette.

Isten, az eredeti bűntől és minden személyes bűntől megoltalmazta, Szent Testét megdicsőítette és a Mennyország Királynőjévé tette. Mária a csodák csodája, Istent kivéve, minden létező között a legcsodálatosabb. Ő a legszentebb és a legtökéletesebb teremtmény, aki legjobban ragaszkodott az Égi dolgokhoz és a legkevésbbé a földi dolgokhoz. Mária minden erényben kitünt. Szűz Mária után azért nem maradt semmi ereklye, mert Testestől-Lelkestől felvitetett az Égbe!
Azért is tiszeljük Máriát, mert Ő Istennél közbenjárásával valamennyi szent és angyal között a legtöbbet tud elérni! Közbenjáró hatalmát már a Földön megmutatta, a kánai mennyegzőn. Jézus, Édesanyját, nemcsak a Földön, hanem az Égben is meghallgatja! Szűz Mária a térdenálló mindenhatóság a Szentháromság előtt!
A keresztények legnagyobb nehézségeikben: szomorúságban, betegségben, a gonosz támadásaikor, bűneikben,… Szűz Máriához fohászkodtak. Szűz Mária egyetlen csepp könnye sok halálos ítéletet megsemmisít Isten ítélőszéke előtt.
Szűz Mária segít, hogy ebben az életben szentségre, egykor pedig az örök üdvösségre jussunk. Senki nem juthat a pokolba, aki szívből tiszteli a Boldogságos Szűz Máriát.
Nagyon ajánlatos Szűz Máriát a nap folyamán rövid röpimákkal tisztelni. „Tiéd vagyok Édesanyám!” „Szűz Mária ments meg az örök kárhozattól!” „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!” „Fájdalmas Anya, Irgalmasság Anyja, Betegek gyógyítója, gonosz szellemek réme,… könyörögj érettünk.” „Szűz Mária édes Szíve, légy az én menedékem!”
Nagyon ajánlatos Szűz Máriát az Ő kegyképe, kegyszobra előtt segítségül hívni! Örömeinkben hívjuk segítségűl az Örvendetes Anyát, fájdalmainban a Fájdalmak Asszonyát, bűneinkben a Szeplőtelenűl Fogantatott Szűzet, a halálhoz közeledve a Mennyország Királynőjét!!!

Most, a polgári év elején Szűz Mária szent kezei által ajánljuk fel önmagunkat, családunkat és engesztelő közösségünket a Szentháromságnak, hogy ezáltal „kegyelemmel teljes”, és „Istentől megáldott” legyen a 2010-es évünk is!

(Összeállitotta Főt. Csilik János)

Égi Édesanyánk 2014. január 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:

“Drága gyermekek, ahhoz, hogy apostolaim lehessetek és segíthessetek mindazoknak, akik sötétségben élnek, hogy megismerjék Fiam szeretetének fényét, a szíveteknek tisztának és alázatosnak kell lennie. Nem tudtok segíteni abban, hogy Fiam megszülessen és uralkodjon azok szívében, akik nem ismerik Őt, ha nem Ő uralkodik, ha nem Ő a Király a ti szívetekben. Veletek vagyok. Édesanyaként együtt járok veletek. Kopogtatok szíveteken, de nem tud megnyílni, mert nem alázatos. Imádkozom, de imádkozzatok ti is szeretett gyermekeim, hogy tiszta és alázatos szívet tudjatok megnyitni Fiam számára és befogadhassátok megígért ajándékait. Akkor Fiam ereje és szeretete vezet majd benneteket. Apostolaim lesztek, akik maguk körül mindenhol terjesztik Isten szeretetének gyümölcseit. Fiam általatok fog munkálkodni, mert egyek lesztek. Erre vágyik édesanyai szívem; minden gyermekem egységére Fiam által. Nagy szeretettel áldom meg és imádkozom Fiam választottaiért, pásztoraitokért.Köszönöm nektek.”
 
A Szűzanya a jelenés kezdetén szomorú, később pedig határozott volt.

Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. január 5-6-7.

 
23. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a Napkeleti bölcsek történetét. Ők együtt imádták az Úr Jézust. (Mt. 2, 1-12)
Havi mottó: “Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak!”
Közös imaszándék: a vallások és nemzetek közötti egységért könyörgünk az Úrhoz!
Konkrét feladatunk: naponta, legalább egy negyedóra Szentségimádást ajánljunk fel a keresztények egységéért!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Uralkodva vagy szolgáló szeretettel élsz-e a családodban? Türelmesen töltötted-e el a Karácsonyt? A hatalom szeretetét vagy a Szeretet hatalmát hordozod-e a szívedben? Szívből imádkoztál-e valaha a bűnös emberiség megtéréséért? A szíved mélyén döntöttél-e Isten és a felebaráti szeretet mellett? A zarándoklatokkal járó áldozatot vállalod-e lelked épüléséért? Rágalmazóidért imádkozol-e vagy ítélkezel-e felettük? Legalább a szeretteidben Jézust láttad-e és szolgáltad-e?
 
A Szűzanya üzenete, 2006. Karácsony Szent Éjszakájára
“Drága Virágaim! Ma, ezen a Szent Éjszakán és ezen a Szent Helyen: a karomon lévő kis Jézussal vagyunk jelen köztetek! Bár, a fizikai szemetekkel nem láthattok Minket, de Szeretetteljes Jelenlétünket érezhetitek. Tudom, sok áldozatot vállalva készítettétek el ezt a Helyet, azért, hogy Nekünk szállást adjatok. Most, arra kérlek benneteket, nyissátok meg ‘a szívetek ajtaját’, hogy a kis Jézus Szeretetét befogadjátok!
Tudnotok kell: addig nem jöhet vissza Jézus kívülről hozzátok, amíg nem él a szívetekben. Boldogan mondom nektek, ezen Szent Ünnepen, sokan megnyitják a szívüket a kis Jézusnak, imáitok és áldozatvállalásaitok miatt. Higgyétek el, életetekben, semmi nem hiábavaló! A szenvedéseitek, amelyeket Nekünk felajánlottatok sok lélek megmenekülésére szolgáltak. Most, még nem tudjátok azt, hogy kire száll az imátok. Hamarosan meg fogjátok látni imáitok következményeit és akkor nagyon fogtok örülni. Meglátjátok, olyanok térnek meg körülöttetek, akikről már rég lemondtatok.
Arra kérlek benneteket, tartsatok ki mindvégig: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedéseitek felajánlásában. Tudnotok kell, a Gonosz el akar bizonytalanítani, el akarja venni a kedveteket a lelki dolgoktól. Biztos tudjátok: imáitokra nem Nekem, hanem nektek van szükségetek! Továbbra is várom felajánlásaitokat! Azokat, elsősorban azok javára fordítjuk, akik a legközelebb vannak hozzátok. Úgy éljetek, az Égiek Szeme rajtatok van!
Kijelentem: II. János-Pál pápa, az Égben Velünk van és ma, különleges módon – a megáldott szobrán keresztül – köztetek is van! Ha kéritek az Ő közbenjárását, Segítségünket Rajta keresztül különleges módon fogjátok megtapasztalni. Karácsony Szent Ünnepén tudatjuk veletek: örülünk a jelenléteteknek! Most, ezen a Szent Éjszakán, ünnepélyesen, a kis Jézussal együtt áldunk meg benneteket!”
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. január elsőpéntekére
“Ma, megmagyarázom nektek, mit jelent a havi mottó: ‘Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak!’ Ti, ebben a közösségben azt tanuljátok, hogy Én jelen vagyok: bennetek, az Oltáriszentségben és a felebarátban is. Valóban, fogantatásotok pillanatától – isteni Természetemmel -bennetek élek és fejlődök, olyan mértékben, amilyen mértékben lehetőséget adtok Nekem. Én a szívetek mélyén lakom, elrejtőzve és várom, hogy keressetek, megtaláljatok és kövessetek Engem. Szabadakaratotok lehetővé teszi azt, hogy életetek során azt tegyétek Velem, amit akartok.
Földi életetek után azonban, be kell számoljatok a bennetek lévő fejlődésemről. Amikor a földi, romlandó testeteket elhagyjátok, akkor fogjátok látni világosan, hogy valójában kit szolgáltatok: önmagatok kényelmét vagy Engem, aki a lelkiismereteteken keresztül akartalak vezetni titeket. Én – személyiségetekkel egyesülve – Istenségemmel vagyok jelen bennetek. Életetek során, teljesen szabadon, saját elképzelésetek szerint alakíthatjátok az életeteket. A mennyei Atyának egyedi Terve van mindenkivel, aki él a Földön. Vigyázzatok, ha nem engedelmeskedtek a lelkiismeretetek vezetésének, akkor a Gonosz Lélek veszi át az életetek irányítását és elszakadtok Tőlem.
Ennek a nemzedéknek nagy része, kényelemszeretete miatt, sajnos, átengedte az élete vezetését a Gonosz Léleknek. Most, arra kérlek benneteket, nézzetek jól a szívetekbe: vajon ti, kit szolgáltok? Engem szolgáltok-e vagy a saját akaratotokat? Megkérdezem tőletek: a ti szívetekben, milyen állapotban vagyok Én jelen? Mielőtt eljön a nagy figyelmeztetés, ajánlom nektek, hogy keressetek meg Engem a szívetek mélyén és amíg nem késő, oldjatok fel a bűneitek általi megkötözöttségből, hogy mire kívülről is visszatérek hozzátok, szabaddá váljak bennetek. Ezt tegyétek meg, minél hamarabb, még mielőtt a Szentlélek kiáradna az egész emberiségre.
Előre figyelmeztetlek benneteket: a Szentlélek fénye rá fog világítani a valódi énetekre és akkor sokan meg fognak ijedni önmaguktól és nem lesz bátorságuk közeledni Hozzám! Ha minél előbb megtaláltok Engem a szívetekben, akár: éhesen, megkötözve, keresztrefeszítve… a bűnbánat és a szolgáló szeretet által helyre hozhattok mindent! Ha alázatos lélekkel bocsánatot kértek Tőlem, megbocsátom nektek minden bűnötöket, újjá fogtok születni a Szentlélekben és nagy örömünkre, mindörökre együtt fogunk maradni! Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!!!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. január elsőszombatjára
“Drága Kicsinyeim! Az év első napjaiban, ünnepélyesen jelentem be nektek, hogy Én nemcsak a Remény, hanem az Egység Anyja is vagyok! Engem azért küldött a Földre a mennyei Atya, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogyan lehettek egységben Velünk és egymással. Szent Fiam mondta nektek: ‘legyetek mindnyájan egyek, ahogyan Atyám és Én egyek vagyunk.’
Tudnotok kell, Én addig jövök hozzátok a Földre és addig tanítalak benneteket, amíg be nem terellek benneteket – mint juhokat és bárányokat – az Egy Akolba! Ez az Én egyik legfontosabb feladatom – köztetek – a Földön! Szerintetek, melyik Anya nézné tétlenül azt, hogy védtelen gyermekeit széttépjék a farkasok? Én mindent megteszek azért, hogy ‘Egy Helyre’, Szent Péter apostol biztonságos Aklába tereljelek benneteket, mert csak ott találtok teljes védelemre az utolsó, nehéz időkben. A többi akol – úgy-ahogy – eddig megállta a helyét, de tudnotok kell, a nagy megpróbáltatáskor, nem fog biztonságos védelmet nyújtani. A bölcs emberek, idejében odamennek, ahol teljes biztonságot találnak a farkasok támadásai elől. Akik felismerik az Én tanításomat, azok azonnal gyakorlatba teszik azt! Akik engedik, hogy betereljem őket ‘a biztonságos Akolba’, azok erősek maradnak a hitben, a nagy megpróbáltatások idején is. Sokáig ne várakozzatok, mert ha a ‘biztonságos Akol’ ajtója bezárul, akkor a farkasokkal szemben, védtelenül kint maradtok. Nagyon kevés lesz az esélye az életben maradáshoz azoknak akik kint maradnak!
Tudnotok kell, a farkasok sokan vannak és erősek a legyengült bárányokkal és juhokkal szemben. II. János-Pál pápa, az engesztelő közösségen keresztül, a teljes egység megélésére buzdít és tanít. Jelenleg, ha kéritek a közbenjárását, az Égből jobban tud segíteni. Senki sem szolgálhat két úrnak egyszerre. Ha magatokat szolgáljátok, a vagyon és a kényelemszeretet által, akkor nagy lesz az esélye annak, hogy a Gonosz Lélek elcsábít és az ő szolgálatára állít benneteket. Kérlek titeket, tanuljátok meg a Tőlünk kapott leckéket és aszerint éljetek. Édesanyai áldásom adom rátok”
 
A mennyei Atya tanítása, 2007. január elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Az a vágyunk, hogy ebben az évben is megörvendeztessünk Téged!
A mennyei Atya válasza: “Én, úgy vagyok veletek, mint ‘egy jó apa’, aki szép játékokat ajándékoz a gyermekeinek, azért, hogy örömöt szerezzen nekik! Van olyan gyermek, aki hálás az ajándékokért. Van olyan gyermek, aki úgy elfoglalja magát a kapott ajándékkal, hogy elfeledkezik arról, aki azt adta. Van olyan gyermek, aki szétszedi a játékot és azután már nem tudja összerakni. Tehetetlenségében szól a gyermek az apjának, hogy segítsen neki.
Én, egy szép világot ajándékoztam nektek, gyermekeimnek, hogy örömötöket leljétek benne. Sajnos, sokan megfeledkeztek Rólam, saját tetszésük és elképzelésük szerint tönkre tették a Földet. Mostmár, amit elrontottak, nem tudják helyrehozni, Nélkülem. Bátorítalak benneteket, hívjatok segítségül, mert valóban nagy bajban van a Föld a lakóival együtt! Kérlek benneteket, ne rohanjatok a pusztulásotokba, mert Általam, egy szebb és jobb világ vár reátok. Azt tanácsolom nektek: tegyétek rendbe Akaratom szerint az életeteket! Most, ha mélyen a szívetekbe néztek, vajon kit láttok ott? Vegyetek észre magatokban, mert ott vagyok bennetek. Én az isteni Arcom után teremtettelek meg titeket.
Őszintén elmondom nektek: ha az életetek során, csak a magatok kényelmét kerestétek és nem jártatok az Én Utamon, szánalomra méltó teremtményeim vagytok! Most mégis, mint Atyátok bíztatlak benneteket: kicsi, lesoványodott, gyenge kezeteket nyújtsátok ki Felém, hogy meg tudjam fogni azt és segíteni tudjak rajtatok. Tudjátok-e, hogy mikor vagytok szánalomra méltó teremtményeim? Akkor, ha nem kerestek Engem, aki a Szeretet Istene vagyok! Kérlek titeket, a bűnbánat által fogjátok meg az Én Megbocsátó Kezemet és meglátjátok, hogy így helyrehozhatjátok az életeteket Szeretetem Fényében és így meg fog tisztulni az Én isteni Arcom bennetek. Meglátjátok, Velem együtt, szép lesz az életetek! Ha kitartotok Mellettem, ha már nem hagytok el Engem, Én sem foglak sohase elengedni titeket ölelő Karomból!
Döntenetek kell: nem szolgálhattok egyszerre Nekem is és magatoknak is! Döntenetek kell: ki az Úr az életetekben, Én vagy Ti? Ha végleg döntöttetek Mellettem, akkor legyőzhetetlenül fogok bennetek élni! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a felebaráti szeretet évében
“Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem! Deák Ágnesnek hívnak, házasságban élek, két gyermekünk van. 1967-ben születtem Mikulán, most Kökényezsden lakunk. Szüleim vallásosan neveltek, de a vallásosságunk abban állt, hogy jártunk a templomba.
Idővel, mivel a jó Isten sok megpróbáltatást engedett meg az életemben, igazságtalannak tartottam Őt és eltávolodtam Tőle. Isten látta a tehetetlenségem, ezért megkönyörült rajtam. Álmomban szomorúan jelent meg Jézus és kérte, hogy imádkozzak. Láttam Jézusnak tövissel megkoronázott Szent Szívét és kérte, hogy engeszteljem és tartsak bűnbánatot! A lelkem ekkor eltelt bűnbánattal és Isten iránti szeretettel. Azután hívást éreztem a szívemben zarándokhelyekre. Így jutottam el: Csíksomlyóra, Máriaradnára és Nagyfaluba. Érsemjénben, az engesztelésen találkoztam egy különleges szeretettel, boldogsággal és ez megváltoztatott engem!
A fordulatot, a lelkigyakorlat egyik mondata adta: ‘Ne akarjatok másokat megváltoztatni, először ti változzatok meg és azután mindenki meg fog változni körülöttetek!’ Egyszer megkérdeztem Jézust, hogyan tud annyira szeretni, még olyan bűnöst is, mint amilyen én is vagyok. Álmomban válaszolt. Égő lángok hömpölyögtek felém, amelyek nem égettek, hanem megtisztítottak engem. Szívem mélyéből éreztem, hogy nem vagyok elveszve, ezért leborulva mondtam: ‘Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem!’ Lecsukott szemmel vártam az ítéletemre, de Isten megbocsátott nekem. Egy láthatatlan kéz megfogta a kezemet, fölemelt a Földről és nagy szeretettel magához ölelt. Lelkileg új életre keltem Isten ölelésében.
A Szentháromság Hegy számomra: az Égbe vezető út; a szeretet iskolája; a lelki otthonom! A karizma és a lelkitestvéreim mindig megerősítenek, hogy a keskeny úton maradjak. Örömmel mondom: érdemes megváltozni, jónak lenni. A rendszeres szentmisék által felerősödik bennem Jézus jelenléte. Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén készülök fel az Úrral való találkozásra! Csak köszönet van a szívemben az Égiekért és az engesztelő közösségért!
Jelmondatom: ‘Nekem csak szeretni szabad!’ ”
 
III. Nagyfalu – előretekintés februárra
A betegekért fogjuk felajánlani az engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten reájuk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk lesz: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a családunk egészségére!
Januári házi feladat:
“ELHATÁROZTAM: ÉN ÉS A CSALÁDOM CSAK AZ URAT AKARJUK SZOLGÁLNI!”

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2008 január 3.

 
9. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus hegyi beszédét. (Máté 5., 6., 7. fejezetek)
 
Havi mottó: „Boldogok vagytok, ha Miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok! Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a Mennyben! (Máté 5, 11-12)
 
Közös imaszándék: azért engesztelünk, hogy a különböző vallásúak között Jézus szeretete megszülessen és növekedjen!
 
Konkrét feladatunk: bocsánatot kérünk más vallású testvéreinktől a kiengesztelődés szellemében!!!
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 januárjában
 
„Szeretteim! Akik a legközelebb vannak Hozzám, nagy tisztuláson mennek át, azért, hogy bebizonyosodjon az állhatatosságuk, azért, hogy tanítsák azokat, akik utánuk fognak a tisztulásban részesülni. A tisztulásra mindannyian számíthattok a nagy Kiáradásom előtt. Bármilyen kellemetlen érzés is a tisztulás, utólag meg fogjátok látni azt, hogy nagy kegyelem volt számotokra.
 
Jelenleg az ajtó előtt állok és várok arra az Atya által is legalkalmasabbnak látott időre, amikor rendkívüli erőmmel betölthetem mindazokat, akik megnyílnak Felém. Mindazok számára, akik Jézust elfogadják nagy ajándék lesz mindaz, ami következni fog. Előre megmondom nektek, akik Jézust jelenleg tudatosan és készakarva visszautasítják, azok rövidesen az Atya haragjával fognak találkozni.
 
Jézusra, amikor a Földön élt, sok rosszat fogtak az emberek, azért mert féltek attól, hogy meg kell változniuk. Jézusról azt mondták: borissza; elment az esze; megszállott; nem tartja meg a törvényeket… Arról a Jézusról mondták mindezeket az ellenségei, Aki a Legjózanabb; a Legtisztább elméjű volt; Aki a legkomolyabban tartotta meg a törvényeket. Ha megfigyelitek az apostolok, szentek, hitvallók… életét, ők is találkoztak az emberek rágalmaival, sőt, sokan még az életüket is feláldozták Jézusért.
 
Arra kérlek benneteket, hogy mindazokat a lelki fájdalmakat, amelyeket okoznak nektek a rágalmazók, ajánljátok fel az ő megtérésükért.
 
Titeket arra kérlek, ne rágalmazzatok senkit, mert a hazug nyelv megöli a lelketeket. A sok jót vegyétek észre, és tegyétek szóvá, ami az emberekben van. A ti utatok legyen a hálaadás, a dicsőítés mindenért, amit a javatokra, tisztulásotokra engedek meg nektek. Azt ajánlom nektek, hogy szeressetek mindenkit Jézus igazi szeretetével!
 
Most azt mondom nektek, hogy ne keseredjetek el, legyetek boldogok, ha Jézus miatt megrágalmaznak és hazudozva, minden rosszat fognak rátok! Meglátjátok, már a Földön nagy jutalomban fogtok részesülni.
 
Kérlek benneteket, imádkozzatok és böjtöljetek rágalmazóitokért, hogy ők is megtérjenek, és örömszerzők legyenek. Kérve kérlek titeket, őrizkedjetek a nyelv összes bűneitől. Tanuljátok meg, hogy előbb gondolkodjatok, és csak azután beszéljetek. Azt mondom nektek, legyetek óvatosak az emberekkel, mert akikben megbíztok, azok válhatnak ellenségeitekké.
 
Ne féljetek a jövőtől, bízzatok a győzelemben!
 
Bátorításul mondom nektek, hogy akik bűnbánatban segítségül hívják Istent, azok meg fognak menekülni! Isten soha nem fogja magára hagyni bűnbánó gyermekeit!
 
Megáldalak titeket az óvatosság lelkületével!!!”
 
Házi feladat januárra:
 
„ISTENEM SEGÍTS, HOGY A RÁGALMAZÓK ÁLTAL OKOZOTT LELKI FÁJDALMAKAT AJÁNLJAM FEL AZ Ő MEGTÉRÉSÜKÉRT!”
Előretekintés februárra:
Közös imaszándék lesz: Gyertyaszentelő Boldogasszony kezeibe tesszük a családjainkat. Szűz Mária által fogjuk kérni – a Szentháromságtól – a caládjaink tisztulását, megerősödését!!!
Konkrét feladatunk lesz: családon belül, minden este lefekvés előtt, a kiengesztelődés szellemében bocsánatot fogunk kérni egymástól!!!
TANITÁS AZ ISTEN VIII. PARANCSOLATÁRÓL
 
„HAMIS TANÚSÁGOT NE SZÓLJ FELEBARÁTOD ELLEN!”
 
Isten kéri tőlünk, hogy kerüljük felebarátunk becsületének megsértését: a gyanakodást, megszólást, rágalmazást, gyalázást és a becsületsértő beszédek készséges meghallgatását.
 
•   Gonosz gyanakodással az vétkezik, aki valakiről elégséges ok nélkül a rosszat feltételezi! Csak a
 
rossz ember hiszi el nagyon szívesen, hogy mások is olyanok, mint ő. Ki mint él, úgy ítél!!!
 
•   Megszólással az vétkezik, aki másnak hibáit szükség nélkül kibeszéli! Ez a bűn kevélységből ered.
 
Sokan úgy képzelik, hogy az ő nagyságuk azáltal fokozódik, ha másokat lealacsonyítanak.
 
Ki-ki a saját portáján seperjen!
 
•   Rágalmazással az vétkezik, aki másra olyan bűnt fog, amelyet nem követett el! A hatóság előtt történt
 
rágalmat hamis tanúságnak nevezik. A rágalmazás oka: a gyűlölet, a bosszúvágy, az irigység…
 
A rágalmazó két bűnt követ el egyszerre: hazudik, és felebarátjának becsületét sérti!
 
•   Szembegyalázással az vétkezik, aki valakit szemtől-szembe megbecstelenítő szavakkal illet.
 
Az éles kard nagyon vág, a gonosz nyelv sokkal jobban!
 
•   Aki becsületsértő beszédeket örömmel hallgat, az ugyanazt a bűnt követi el, mint aki ilyen
 
beszédeket folytat. Jól jegyezd meg, aki rosszat beszél, annak az ördög a nyelvén van; aki a rossz
 
beszédet szívesen hallgatja, annak az ördög a fülében van!
 
Tanácsok:
 
Aki más becsületét megsértette köteles felebarátjának elrabolt becsületét helyrehozni: bocsánatkéréssel vagy visszavonással, ha a sértés nyilvánosan történt.
 
Aki a becsületsértést nem akarja jóvátenni, az nem nyerhet Istentől bűnbocsánatot és a paptól sem feloldozást!!!
 
ISTEN, AKI MAGA AZ IGAZSÁG, TILTJA A HAZUGSÁGOT, A KÉPMUTATÁST ÉS A HIZELGÉST!
 
•   Hazugsággal az vétkezik, aki tudatosan nem mond igazat! Az ördög hazudik és a hazugság atyja! Aki
 
hazudik az az ördög ivadéka! Aki hazudik, elveszíti az emberek bizalmát. Aki hazudik, az lop is. Aki
 
őszinte, az a jó Istenhez hasonlít és kedves előtte, továbbá embertársainak becsülését is megnyeri!
 
•   Képmutatással az vétkezik, aki másképpen beszél vagy cselekszik, mint ahogyan gondolkodik. A
 
képmutató ruhája után juh, ravaszsága után róka, kegyetlensége után farkas.
 
•   Hízelgéssel az vétkezik, aki haszonlesésből valakit meggyőződése ellenére érdemén felül szemtől-
 
szembe dicsér. A hízelkedők szemben dicsérnek, hátunk mögött kinevetnek. A hízelkedők
 
veszélyesek, mert elhallgatják a hibáinkat és eltúlozzák az erényeinket.
 
Legyünk óvatosak azokkal, akik túlzottan barátságosak és túlzottan dicsérnek minket.
 
„Ha Isten segítségével kerülöd: a besúgást, a gúnyolódást, a titkok felfedését, a szeretetlen itélkezést, a káromkodást, az átkozódást, a hamis esküt, a vitatkozást,… meglátod, életed minden napján megáld téged az Isten!!!”
 
Tanácsok a nyelv megfékezésére:
 
* Kerüljük a fecsegést! A nyelv bűnei ellen legjobb eszköz a hallgatás. Sok beszédnek, sok az alja, aki hallja megsokalja!
* Beszédünkben legyünk óvatosak! Minden hiábavaló szóról számot kell, adjunk az ítélet napján!
* Mentegessük a felebarátunkat a becsületsértő beszédekkel szemben! Jó, ha kiemeljük felebarátaink jócselekedeteit. Ajánlatos a rossz beszéd hallatán kimenteni a felebarátunkat vagy igyekezzünk másra irányítani a figyelmet. A becsületsértő beszédet ne adjuk tovább! Ne foglalkozzunk mások hibáival, törődjünk a saját dolgainkkal!
 
Röpima: „Uram segits, hogy a nyelv minden bűnétől megszabaduljak!!!”

Nagyfalu 2005-2006

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. január 1.

 

4. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
2005 első hónapjában, azért engeszteljük Szűz Máriával a Szentháromságot, hogy a keresztények között és a világban az egység megvalósuljon.

“Szűz Mária, aki az Egység, a Remény és az Oltáriszentség Édesanyja vagy, könyörögj érettünk!”.

 

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.

Naponta meghívjátok-e az életetekbe a Szentháromságot, az összes szenteket és angyalokat, hogy védelmezzenek, segítsenek és megáldjanak titeket? Hiszitek-e azt, Jézus ma is szabadító és gyógyító Istenetek, ha bizalommal kéritek a segítségét? A türelem, a megértés, a szép szavak, egyszóval a szeretet jellemzőek-e reátok? A világosság rózsafüzérét, a szentségimádást végzitek-e csütörtökönként? Komolyan vettétek-e az engesztelést azokért, akik helytelenül viszonyulnak az Oltáriszentséghez? Ha ti lettetek volna valamelyik áldozat helyében Ázsiában, a túlvilágon hová kerültetek volna? Most készen vagytok-e találkozni az Úr Jézussal?

 

Részlet, Szűz Mária 2004 decemberi üzenetéből, magyarázattal.

“Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben”.

– “Jézus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt…”
– “Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”
– “Áldott, aki az Istenben bízik, átkozott, aki az emberekben bízik”.

 

II. Nagyfalu – jelen
Szűz Mária 2005 januári üzenete:
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!

Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól. Az a nagy katasztrófa, amely Karácsonykor történt, az egy nagy figyelmeztetés volt az egész világnak. Készüljetek fel: ehhez hasonló több is fog következni.

Ti, akik követtek Engem, ne féljetek, mert Én a Remény Anyja vagyok.

Ahogy elhoztam 2000 évvel ezelőtt a Világosságot a világba, úgy hozom el ezután is. Amikor minden sötétségben lesz és minden kilátástalanná válik, akkor fogom elhozni a Világosságot, Fiamat, Jézus Krisztust.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, egy elkövetkezendő időpontban, be fogom jelenteni Szent Fiam visszajövetelét, ide a Földre. Készüljetek fel erre az időre: sok imával, sok jócselekedettel, megbocsátással és sok-sok szeretettel.

 

Egy imát ajánlok nektek, amelyet mondjatok el minden reggel, térdenállva:

 

Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked: Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket.”

 

Addig mondjátok ezt az engesztelő imát, míg van Oltáriszentségetek.
Ezen ima végzésével nagyon sokat tehettek az egész emberiségért.
Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!
Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, el akarlak vezetni benneteket Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”

 

Január témája: “Legyenek mindnyájan egy”
Általában az egységről!
Fontos az ima az egységért; fontosabb tenni valamit az egységért; a legfontosabb élni az egység szellemében.
Csak az tud természetfeletti egységet építeni az emberekkel, aki Istennel egységben, jó kapcsolatban él.
Hidd el: ahol megszületik a szeretet-egység, ott előbb-utóbb létre jön a hit-egység is.
Az egység példaképei:
– A Szentháromság: akik között kölcsönös szeretet, egyenlőség, mellérendelés és a másság tisztelete van.
– A Szentcsalád: Jézus közöttük mindig jól érezte magát!
– Az első keresztények, akikre ujjal mutattak: “Nézzétek, mennyire szeretik egymást.”
– Az emberi test: arra kell törekedjünk, mint a végtagok, egymás szolgálatára legyünk.

Az egység feltételei: az együttérzés; a párbeszéd készség; az értékelés; megbocsátás – bocsánatkérés; a rossz emlékek elfelejtése, nem emlegetése;… Azt keressük, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Ezeket tanulni kell!

Az egység ellenségei: a lázadozó angyalok, az engedetlen első emberpár, a gyilkos Káin, a gőgös Bábeliek,… és mai követőik.
Van bűnös egység is a rosszban. Heródes és Pilátus kibékültek, amikor Jézust ki kellett végezni. A Gonosz Lelkek összefognak, azzal a szándékkal, hogy az embereket a pokolba vigyék. Ettől óvakodjunk!
Soha ne felejtsük el: Együtt erősek vagyunk, egyenetlenkedve tönkre megyünk.

 

Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.

Az egység karizmája (43-44. old.)- “Csíksomlyón, 1987. szeptember 4-én, a keresztút XIII. stációjánál, amikor befejeztük az imát, a Napnak egy sugara reám vetődött. Elragadtatásba estem. Megtapasztaltam, Isten a szeretet forrása. A Mennyei Atya így beszélt: ‘Ti az egység karizmáját kapjátok! Munkálkodjatok ezen! Sok lelket hozzatok Hozzám!’ Elhatároztam, hogy ezután másképpen élek. Egészen Istennek szentelem magam. Ott a hegy tetején a Szentháromság újjászült engem.”
Az egység keresztje (62. old.) – “Egy látomásban megmutatta nekem a Szűzanya, hogy a kis hegyünk tetején, Nagyfaluban, egy kereszt kell, hogy álljon. Ez az egység keresztje kell legyen. Az Úr Jézus mondta: Legyenek mindnyájan egy. Minden ember, aki jószándékkal megy a kereszthez, találja meg lelki békéjét, függetlenül attól, milyen vallású vagy nemzetiségű.”

Az Egység Anyja (81. old.) – “Egyik este, ima közben a Szűzanya hangját hallottam a bensőmben: Állíts egy szobrot az Én képmásommal arra a helyre, ahol a Forrást mutattam neked. Helyezd el a következő írást ugyanott, jól látható helyen –

Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek, Szent Fiamhoz vezető Édesanyja vagyok.” (a Szűzanya kinyilatkozatása 2002. augusztus 5.-én)

 

Részlet Chiara Lubichtól: Az egységről.

“A világot ma sokféle feszültség jellemzi: háborúk, terrorizmus,… Mégis, ezek ellenére a világ az egység felé törekszik. Ez az idők jele. A Szentlélek: egyetlen családdá akarja tenni az egész világot. Az egység a mi sajátos hivatásunk. Kértük Jézustól: tanítson meg minket az egység élésének módjára. Felajánlottuk Jézusnak életünket, kértük használja fel azt az egység megvalósítására. Mi azért élünk, hogy legyünk egy Istennel, egy egymással és egy mindenkivel. Ez belemerít bennünket az egyetemes testvériségbe.

Mit jelent egynek lenni?

Érezzük azt, amit a testvér érez. Oldjuk meg a problémáit szeretettel, úgy mint a sajátjainkat. Hallgassuk végig mindazt, amit a testvér mond. Az egységet fenn kell tartani minden áron. Jézus a halálba kerül, de élet fakad belőle. Ő a gyógyszer a világ számára. Ha meg akarjátok valósítani az egységet városotokban és a világon, legyetek egy egymás között. Mindenki egy lesz, ha mi egy leszünk.

Mi az egység következménye?

Az egységben élvezzük: Jézus jelenlétét, a békét, az örömöt, a szeretetet, nyugalmat, állandó ünnepet,… Mi, arra vagyunk hivatva, hogy az Úr Jézusban felemeljük az egész emberiséget, hogy mosolyra fakasszuk a világot.
Áldozat nélkül nem lehet építeni az egységet, sem a családban, sem a világban. Mondjuk ki minden jelen pillanatban, a fájdalomban is Isten akaratának: Igen Atyám!!! Így nagyon sok lelket újjászülhetünk. Ne bántsuk meg a Szeretetet: panaszkodással vagy rosszkedvűséggel. Legyünk készek minden fájdalmat örömmel legyőzni. Így megtisztulunk, megszentelődünk. Az isteni rendben az elfogadott és felajánlott fájdalom a legtermékenyebb dolog.”

 

III. Nagyfalu – előretekintés.
Az engesztelő lelkigyakorlat folytatódik az Ég Akarata szerint.
Milyen szándékra engeszteljünk?
Januárban: a keresztények és a világ egységéért!
Februárban: a fizikai – lelki – szellemi betegekért!
Márciusban: a megnemszületett és a megszületett gyerekekért!

 

Mit tegyünk a kilencedek alatt! (a hónapok első kilenc napjában)

Imádkozzunk többet! A szabadítóimát, a rózsafüzért, naponta végezzük. Áldozzunk gyakran. Legyen csütörtökön szentségimádás. Böjtöljünk délig. A húst, a TV-t, szeszes italt, cigarettát, kávét,… tegyük félre. A jócselekedet, a havi gyónás, a Szentírásolvasás, a szentelmények (szentelt-gyertya, víz) ne maradjon el.

 

Mit tegyünk a kilencedek után: hétfőn, szerdán, pénteken?
Ugyanazt tegyük, mint a kilenced alatt. Befelé vegyük komolyan, kifelé a szeretet vezessen.

 

* Az ima szellemére tegyük a hangsúlyt: maradjunk állandóan Isten jelenlétében, szeretetében, akaratában!
* A böjt szellemére figyeljünk: ne a test, hanem a lélek vezessen!
* A jócselekedet szelleme jellemezzen: legyünk mindenki hasznára és senki kárára!
* Legyen elvünk: mérték az érték! (evésben, ivásban, alvásban,…)

 

A Szentlélek kérése az Oltáriszentség évében:

“Engeszteljetek azokért a lelkekért: akik olyanok, mint egy külsőleg rendbetett templom, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy gyönyörűen kifaragott Oltárszekrény, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy kívül aranyozott áldoztatókehely, de Jézus nélkül. Ma arra hívlak meg benneteket, hogy legyetek a legegyszerűbb templom, de Jézussal; legyetek a legszerényebb Oltárszekrény, de Jézussal; legyetek egy régi-kopott áldoztatókehely, de Jézussal. Legyetek állandóan Krisztus hordozók, mint Mária!!! Míg éltek, ez legyen a ti legelső és legfontosabb hivatásotok. Így, ebben a lelkületben, napi 24 órás, sokakat megmentő, engesztelő lelkek lesztek e Jézus nélküli világban”.

 

Januári házi feladat:
“SZŰZ MÁRIA SEGÍTS, HOGY MINDIG CSAK A JÓT AKARJUK, A ROSSZAT SOHA, HOGY ÍGY ÁLLANDÓ EGYSÉGBEN MARADJUNK AZ ÉGIEKKEL ÉS A FÖLDIEKKEL”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. január 1. 6-7.

 
11. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Januárban: a Szentírásból Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Keressétek először Isten Országát és annak Igazságát és ezeket mind megkapjátok!”
Közös imaszándék: legyen a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység.
Röpimánk: “Uram, tégy engem az egység és a szeretet eszközévé!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Örömmel éled-e meg a szegénységet és az egyszerűséget? Jézussal vagy Nélküle telt el a Karácsonyod?
Az engedelmesség, a lelkiismeretes kötelességteljesítés jellemző-e reád? Hívő lélekkel várod-e az Úr Jézus visszatérését? Hiszed-e azt, Isten minden jóért megjutalmaz téged? A mennyei Atya örömére vagy a szomorúságára vagy-e a Földön? Szoktatok-e együtt imádkozni a családban? A Szentírás évében elkezdted-e olvasni a Szentírást?
Tiszta szíved szeretetét ajándékozod-e az Úr Jézusnak és felebarátaidnak?
 
Visszatekintés 2005-re:
Hisszük, hogy Lucia nővérrel, II. János-Pál pápával és Roger testvérrel többen segítenek minket a Mennyországból! Örültünk XVI. Benedek pápa megválasztásának.
Hálát adunk: az év folyamán tartott lelkigyakorlatokért; az üzenetekért, tanításokért; az imacsoport felelősök által alakult engesztelő közösségekért; a Vatikánba való utazásunkért; a karizma 18. évfordulójáért; a kinevezésért Krasznára és Nagyfaluba; az első karácsonyi éjféli miséért a Szentháromság hegyen; a felnőtt elsőáldozókért (5); a jelekért, megtérésekért, gyógyulásokért, szabadulásokért, a többszáz résztvevőért az engeszteléseken,… Hála: az imafüzetekért, képekért, imákért, könyvekért, melyek 2005-ben megjelentek! Hála: a jótevőinkért, a munkatársainkért, mindenkiért és mindenért!
 
Milyenek azok a személyek akiknél Isten van az első helyen? Tettrekészek a jóban!!!
Olyanok, mint Szent József: aki nem alkudozott, nem kételkedett Isten üzenetében, hanem azonnal engedelmeskedett. Ráhagyatkozott a Gondviselésre. Mindent vállalt Jézusért és Máriáért.
Olyanok, mint a napkeleti bölcsek: akik elismerték és alávetették magukat az Úr Jézusnak. Áldozatot hoztak az Úr Jézusért, látva és követve a csillagot. Hallgattak az útbaigazításra. Más úton, más lelkülettel tértek haza.
Legyünk tettrekészek a jóban, akár áldozatok árán is.
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. január elsőpéntekén:
Az Úr Jézus kérése volt, hogy a tél folyamán az imatalálkozókat a nagyfalusi templomban tartsuk meg.
Az Úr Jézus a következőket hozta a tudomásomra:
“A Szűzanya a legnagyobb karizmatikus Személy, aki azokat, akik hisznek Benne és hallgatnak rá, összegyűjti és felkészíti az Én visszajövetelemre! Engem, Mária hozott e világra. Én, megalapítottam Egyházamat itt a Földön. Életemet adtam Egyházamért, az emberek bűneiért, váltságdíjul. Azt mondtam apostolaimnak az Egyházamról: a pokol hatalma se fogja megsemmisíteni azt, amit Én hoztam létre. Ellenfelem azon munkálkodik, hogyan tudná megsemmisíteni az Egyházamat. Mindent megpróbál, hogy az embereket eltávolítsa a templomtól, ahol Én az Oltáriszentségben várok rájuk. Vissza kell térjetek a templomba, Hozzám, hogy ott egymásra is találjatok. Másképpen nem lesz jövőtök!!! A hierarchia és a karizma egységében várjátok az Én visszatérésemet a Földre. Így, Szent Anyámmal és Velem együtt győzni fogtok. Ami nem Tőlem van, az mind el fog pusztulni. Az Én Szeplőtelen Szívű Anyám, aki Egyházam Anyja is, a Szívében őriz meg titeket az utolsó nehéz időben. Számotokra, az Ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékhely. Általunk, életben fogtok maradni, még a legnehezebb időben is. Ti, akik le tudtok mondani Értünk a világias életről, hogy ezáltal szebb és jobb világ kezdődjön el, ti ne féljetek semmitől és senkitől. Velünk együtt erősek vagytok és a pokol egész serege se győz le benneteket. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert a Gonosz, nagyon jónak látszó dolgokba akar bevinni titeket, hogy így szakítson el Tőlem. Újra megismétlem: Velem és Szent Anyámmal együtt erősek vagytok, de Nélkülünk gyengék.
Megáldalak benneteket az Erősség lelkével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. január elsőszombatján:
Ma az év első szombatján, a Szűzanya ünnepélyesen a következőket hozta tudomásomra:
“NAGYFALU, ISTEN TERVÉBEN, FATIMA ÉS MEDJUGORJE FOLYTATÁSA!!! A háromszög, a Szentháromság pecsétje van mind a három helyen! Azoknak, akik a nagyfalusi Szentháromság hegyén található háromszöget imádkozva járják végig, az Úr Jézus sok kegyelmet ad.
Az alábbi imákat ajánlja a Szűzanya, a Szentháromság hegyén:
– Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál: Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét
– Az Egység Keresztjénél: a Fatimai imát “Legszentebb Szentháromság…” és a Szentháromság rózsafüzérét
– A leendő Forrásnál, a kis kápolnánál: a Medjugorje-i rózsafüzért és az imát a betegekért
– Visszatérve a barlangkápolnához, befejezésül, az “Utolsó idők imáját” végezzük el.
Ezeket az imákat ajánljuk fel engesztelésül a Szentháromságnak, a bűnösök megtéréséért!
A Szűzanya még a következőket értette meg velem:
“Azért kell a hierarchia és a karizma egységében haladnotok előre, hogy így térjen vissza az emberiség Istenhez. Azért kell nektek egységben menni előre, kéz a kézben, hogy a Gonosz széthúzással ne tudja megzavarni Isten művét. A ti feladatotok megerősíteni a sziklára épült Jézus Egyházát. Akik eljönnek ezekre az imatalálkozókra, sok világosságot kapnak. Itt megtapasztalják az Égiek jelenlétét, akik veletek együtt örülnek a három szent nap megtartásának. Az Égiek szívesen fogadják a ti engeszteléseteket, örülnek a ti engedelmességeteknek és jobbra való törekvéseteknek. Kérlek benneteket, maradjatok továbbra is állhatatosak az imában, a böjtben,… Bízzatok jobban Isten Gondviselő Szeretetében, hogy így a Szentháromság meg tudja valósítani a Tervét, ezzel az engesztelő közösséggel is. Megköszönöm a Szentháromság nevében a sok áldozatot, amit hoztatok a találkozókért, bőséges lesz érte a jutalmatok. Most, Istenanyai áldásomat adom rátok!”
Mi a közös Nagyfaluban, Fatimában és Medjugorjéban? Az ima-böjt; gyónás-áldozás; Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete; az életfelajánlás fontossága; engesztelés; a szenvedés türelmes elviselése és felajánlása; megtérések, gyógyulások, szabadulások, égi jelek; a Pokol, a Mennyország és a Szentháromság látása;….
Mi az egyedi Nagyfaluban?
Ima: a Szentháromság rózsafüzér; Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzér; az Utolsó idők imája; Böjt: a mennyei Atya kérése szerint; Szentáldozás: kilencedben és minél gyakrabban; Szentírás: élni és beszélni róla; havi házifeladatok megélése; tanúságtételek; a hierarchia és a karizma egysége; elsőpéntek – elsőszombat – elsővasárnap megtartása; Áldás: együtt az Oltáriszentséggel és a Szűzanyával a négy égtáj felé; Krisztus Király virágkoszorúval való megkoronázása; Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség;…
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. január elsővasárnapján:
Imában, megkérdeztem a mennyei Atyát: mi az, ami tetszett Neki karácsonyi ünneplésünkben?
“Tetszésemre voltatok, hogy felcseréltétek a meleg, kényelmes otthonotokat a hideg barlanggal, hogy együtt legyetek a Szentháromság hegyén, ahogy Én kértem a Szűzanyán keresztül. Nem sajnáltátok meghozni az áldozatot és messziről is eljöttetek a csúszós úton, teljesen Rám bízva magatokat. Örülök az engedelmességeteknek!!! Ezen a karácsonyi éjszakán több szívben megszületett a kis Jézus. Ha ti nem vállaltátok volna az áldozatot, hogy ezen az éjszakán együtt legyetek a hegyen, az Én kérésem szerint, akkor ezek a lelkek nem születtek volna újjá. Köszönöm nektek ezeket a lelkeket!!! Megáldalak benneteket tovább is az áldozatot hozó lelkülettel.”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“D. Constantinnak hívnak, 42 éves, villamossági mérnök vagyok. Két gyermekünk van. Feleségem jobb, mint akit megérdemeltem. Házasságom előtt nagyon távol éltem Istentől. Ösztönösen éreztem, hogy jó, ha jót teszek, de volt sok hiányosságom is. Miután megesküdtünk, elkezdtem járni a templomba, eleinte a feleségem iránt érzett szeretetből. Fokozatosan jöttem rá, Isten nélkül nincs értelme az életemnek. Egy olasz misszionárius pap által, még jobban kinyílt a lelkem az Égiek felé. Tőle tanultam meg Istent látni mindenkiben.
Kétszer voltam Medjugorjéban: 1998-ban és 2000-ben. Ott megismertem a Szűzanya szeretetét, aki elvezetett engem is az Úr Jézushoz. Hazajövet elkezdtük a családban végezni a rózsafüzért, havonta gyóntunk és megértettük, hogy a jelenlétünk csak akkor válik teljessé a Szentmisén, ha találkozunk az Eucharisztikus Jézussal. A családunkban a közös ima és a kölcsönös szeretet meghozta a békét.
A mélyebb változás akkor kezdődött az életünkben, amikor elkezdtünk járni rendszeresen az elsőszombatokra. Világos lett előttünk, ha felszámoljuk magunkban a túlzott elvárásokat, a türelmetlenséget, a szeretetlenséget,… akkor gyermekeink is jobbak lesznek. Amióta komolyabban vesszük, mi szülők a közösség imaprogramját, azóta a gyermekeink közelebb kerültek hozzánk, megosztva velünk örömeiket és nehézségeiket. Megtapasztaltam a főnökeimért és kollegáimért végzett konkrét ima hatásait. Jobb lett a kapcsolat közöttünk. Miután kértem Isten áldását a munkánkra, az Égiektől jövő nyugalmat kaptunk és sok veszélyes munkálat probléma mentesen megoldódott. Néhány házaspárral megyünk előre a lelki utunkon, akikkel rendszeresen találkozunk és beszélgetünk. Felejthetetlen élmény kérni a lelkitestvérek tanácsát és imáját, de ugyanakkor öröm segíteni, ahol szükség van erre.
Meggyőződésem, az Úr Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben. Ő békét és erőt ad nekem minden nap. Áldozás előtt azt szoktam mondani az Úr Jézusnak: “Uram bocsáss meg nekem és segíts meg engem”. Számtalanszor kértem és megkaptam a Szűzanya segítségét. Őt igazi Édesanyámnak vallom. Mindazért, amit elértem a lelkiéletemben, nagy hálával tartozom: az Úr Jézusnak, a Szűzanyának, a közösségnek és a lelkivezetőimnek. Köszönet a szeretetükért, a türelmükért, amelyet velem és családommal éreztetnek.”
Jelmondatom: “Uram bocsáss meg nekem és kérlek segíts meg engem”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Februárban, a betegekért, a beteggondozókért, orvosokért fogunk imádkozni! Megpróbálunk még türelmesebbek lenni önmagunkhoz és másokhoz. A szentelményeket még komolyabban vesszük. Minden imánknál használjuk a szentelt gyertyát és minden pénteken, lefekvés előtt, használjuk a szentelt vizet (ihatunk belőle, keresztet rajzolhatunk a homlokunkra és meghinthetjük szobánkat, egész házunkat).
Februárban: Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük!
N.B.: Elsővasárnap a szentkenet szentségében részesülnek azok a személyek, akik elvégzik a szentgyónásukat (ha szükséges) és betöltötték a 60. életévüket.
Januári házi feladat:
“AZ ÚR JÉZUS ÉS SZŰZ MÁRIA IRÁNTI SZERETETBŐL, MINDEN ÁLDOZATOT TÜRELMESEN FELAJÁNLOK A HIT- ÉS SZERETETEGYSÉG MEGVALÓSULÁSÁÉRT!”

Életige -2000

Életige 1997. január

Isten végtelenül szeret téged!

“Krisztus nevében kérünk: engesztelõdjetek ki az Istennel.”
( 2 Kor 5,20)
Pál így buzdítja a korintusiakat abban a részben, mely az egész Evangélium szívét alkotó nagy örömhír közlése után következik: Isten Krisztusban kiengesztelõdött a világgal (vö.2Kor5,19).
Fia kereszthalálával Isten végsõ tanújelét adta irántunk való határtalan szeretetének. Krisztus keresztje által kiengesztelt bennünket Önmagával.
Hitünknek ez az alapigazsága ma is teljes aktualitással bír. Ez az a kinyilatkoztatás, melyre az egész emberiség vár: Igen, Isten mindenkihez közel van szeretetével és szenvedélyesen szeret minden embert. A világnak szüksége van erre az örömhírre, de csak akkor tudjuk átadni neki, ha elõbb újra meg újra elismételjük magunknak egészen addig menõen, hogy átérezzük: körülölel bennünket ez a szeretet, akkor is, amikor éppen az ellenkezõjét gondolnánk.
“Krisztus nevében kérünk: engesztelõdjetek ki az Istennel.”
Az Isten szeretetébe vetett hit azonban nem maradhat kinek-kinek bensõ ügye, amint azt Pál is hangsúlyozza: Isten ránk bízta, hogy másokat is kiengeszteljünk Vele (vö.: 2Kor 5,18), s nagy felelõsséget ébresztett minden keresztényben, hogy tanúságot tegyen Isten teremtményei iránti szeretetérõl. S hogy hogyan?
Egész viselkedésünknek hitelessé kell tennie azt az igazságot, amit hirdetünk. Jézus világosan megmondta, hogy mielõtt ajándékunkat az oltárra vinnénk, ki kell békülnünk azzal a felebarátunkkal, akinek valami panasza van ellenünk. (vö.:Mt5,23-24)
S ez mindenekelõtt közösségeinken – családjainkon, csoportjainkon, társaságainkon, egyházainkon – belül érvényes. Az a hivatásunk ugyanis, hogy ledöntsünk minden falat, ami akadályozza az egyének és a népek közti egyetértést.
Ebben a hónapban, amikor a világ különbözõ részein imahetet tartanak a keresztények egységéért, különösen is meg vagyunk híva az együttmûködésre, az elkötelezett imára, hogy ezáltal megtegyük a részünket azoknak az akadályoknak az elhárításában, melyek gátolják az egyházak teljes egységét.
“Krisztus nevében kérünk: engesztelõdjetek ki az Istennel.”
“Krisztus nevében” azt jelenti: az Õ helyetteseként lépjünk Krisztus nyomdokaiba; éljünk Vele; éljünk úgy, mint Õ, és szeressük egymást, amint Õ szeretett bennünket. Ne zárjunk ki senkit, és tegyük félre az elõítéleteket. Legyünk nyitottak arra, hogy befogadjuk és értékeljük felebarátaink pozitívumait, késznek lévén életünket adni egymásért. Ez Jézus legfõbb parancsa, a keresztények ismertetõjegye, mely ma ugyanúgy érvényes, mint Jézus elsõ követõinek korában.
Ezt az Igét élni annyit jelent, mint békességszerzõvé válni.
Így minden gesztusunk, minden szavunk, minden tettünk, amit szeretet itat át, olyan lesz, mint Jézusé.
Hozzá hasonlóan az öröm, a remény, az egyetértés és a béke, vagyis annak a világnak az elõhírnökei leszünk, mely kiengesztelõdött Istennel (vö.:2Kor5,19), s melyre minden teremtmény vár.

ÉLETIGE 1998. január

Együttmûködni a Szentlélekkel “Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek…” (Róm 8,26)

Nem véletlen, hogy az 1998-as év, melyet az egyház a III. évezredre készülvén a Szentlélek évének nyilvánított, ezzel az igével kezdõdik. Figyelemre méltó az a tény is, hogy az összes egyház ezt a mondatot választotta a keresztények egységéért tartott imahét mottójának.
A Szentlélek ugyanis a forrása minden lelki megújulásnak, az egységért tett erõfeszítéseknek, az életszentség utáni vágynak.
De hogyan mutatkozik meg, hogyan munkálkodik a Lélek az életünkben, és hogyan mûködhetnénk együtt vele?
“Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek…”
Tekintsünk vissza az egyház születésére. Jézus halála, sõt még feltámadása után is az apostolok hallgattak, féltek, bezárkóztak. A Szentlélek eljövetele után azonban olyan bátran, akkora tûzzel kezdenek beszélni az utcákon és a tereken, hogy részegeknek hiszik õket. Járnak-kelnek a világban, és semmiféle üldöztetéstõl nem riadnak vissza.
Aztán – immár húsz évszázad óta – a Szentlélek ereje az, ami fénnyel, kegyelemmel tölti el a keresztény közösséget, megújítja és megtérésekkel kíséri életét. Gondoljunk csak bele, milyen utat futott be az egyház a zsinatoktól a különbözõ lelkiségi mozgalmak születéséig, melyeket mindig épp a legjobb pillanatban hívott életre.
Az e havi életige azonban nagyon mély és fontos üzenetet közöl mindannyiunk személyes és társadalmi élete szempontjából is.
“Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek…”
A Szent Páltól vett idézet így folytatódik: “… mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk szavakba nem önthetõ sóhajtozásokkal.” (Róm 8,26)
A Miatyánk szavait, az Abba Atya megszólítást is a Léleknek kell ajkunkra adnia. Szent Ágoston szerint nélküle (a Szentlélek nélkül) az Abba csak üres szó, bárki szájából hangzik is el.1
Nagyon szoros kapcsolat van tehát a Szentlélek, az egyéni és a közös ima között. Amikor imádkozunk – szavainkon, érzéseinken túl – szüntelen, szavakba nem foglalható könyörgés száll fel szívünk mélyérõl attól, aki lelkünk legbensõbb rejtekében lakik: ezáltal részesedünk a Szentháromság személyei között a áradó Szeretetben, a köztük levõ közösségben.
“Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek…”
Hogyan éljük ezt az igét?
Elég, ha arra gondolunk, hogy életünk során hányszor tapasztaljuk gyöngeségünket, törékenységünket, képtelenségünket olyan helyzetekben, melyek megoldása – úgy tûnik – meghaladja erõnket; hányszor élünk át veszélyeket, próbatételeket, kísértéseket, melyek leküzdése lehetetlennek látszik. Pontosan ezekben a pillanatokban, amikor gyengék vagyunk, és sokszor az ima is hatástalannak, üresnek tûnik, siet segítségünkre a Lélek.
Új hitet támaszt bennünk Isten szeretetében, akinek ereje – ahogy Pál mondja – a gyöngeségben nyilatkozik meg teljességgel. (vö. 2 Kor 12,9)
Van egy imádság, melyben a Lélek segítsége és jelenléte – bár mindig egy másik dimenzióban és titokzatos módon – szinte tapintható. Arról az imáról van szó, melyre Jézus ezekkel a szavakkal ösztönöz bennünket: “Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Az így mondott imádság erejének titka ez: “az én nevemben”, ami azt jelenti: Jézusban, az Õ megélt igéjében, életre váltott parancsaiban, melyek közül az elsõ a kölcsönös szeretet parancsa.
Ha mindezt éljük, Jézus valóságosan jelen lesz köztünk Lelkével, aki a közösség lelke. Imánk magának Jézusnak az imája lesz az Atyához, és a szívünk mélyén lakó Szentlélek fog közbenjárni értünk, hogy megkapjuk azt is, aminek kéréséhez sem erõnk, sem bátorságunk nem lenne.
“Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek…”
Van egy közmondás, mely így szól: “Segíts magadon, s az Isten is megsegít.” Az evangélium fénye világossá tette számunkra, hogyan segíthetünk magunkon: tartsuk élõn a kölcsönös szeretetet; legyünk készek mindig ajándékozni, szolgálni testvéreinket, bárki legyen is az.
Ha így teszünk, egy új erõt, egy mennyei segítséget kapunk majd; egy sajátos légkört fogunk tapasztalni, mely megsokszorozza és felszabadítja bennünk azokat az energiákat, melyeknek létezésérõl nem is tudtunk. Ez az atmoszféra ott alakul ki, ahol ketten vagy hárman egyek Jézus nevében.
A Szentlélek, aki Jézus lelke és a Mennyország légköre, lelke az Õ misztikus Testének, az egyháznak is. A Szentlélek tehát az egyház lelke is, mivel “Krisztusban bensõséges egységbe õ hoz össze mindenkit; õ az egyház egységének lételve.”2
A Lélek megtapasztalása, fénye, mely megvilágosít bennünket, hogy éljük az igazság és a szeretet lelkületét: ez a legértékesebb hozzájárulás, amit a keresztények adhatnak a “nép ökumenizmusának” megvalósulásához, mely megízlelteti velünk azokat az idõket, amikor az egyházak között teljes lesz a közösség. Ebben a hónapban tehát az összes kereszténnyel együtt imádkozzunk és éljünk elkötelezetten azért, hogy hûségesek legyünk a Szentlélekhez. Ezzel készüljünk a látható egység ajándékának befogadására.

______________________________
1 Vö. Opera Omnia XXX/1 Róma, 1982. 443.o.
2 Unitatis Redintegratio 2. pont

ÉLETIGE 2000. január

“Áldott legyen az Isten, aki Krisztusban megáldott minket” (vö. Ef 1,3)

Ez a mondat egy Istent dicsõítõ és hálaadó himnuszból való. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene: Jézus Krisztus Atyja, aki Jézust föltámasztotta a halálból Jézussal “minket is — akik az õ alkotása és teste vagyunk — föltámasztott és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben”.
Isten Ábrahámnak adott áldása (“benned nyer áldást a föld minden népe”) Jézusban teljesedik be.
Jézus magára vonzotta az Atya áldását, hiszen olyan szeretetbe öltözött, amelyre az Atya nem tudott nem válaszolni, mivel õ maga az Atya testté lett Szava. Jézus az õ élõ Szava, az õ igéje, aki magára vette emberi természetünket, hogy köztünk legyen és közölje velünk az igazi Életet. Azért jött, hogy egy testté tegyen bennünket önmagával és nekünk adja Lelkét, aki által Istent így szólíthatjuk: Atya, Abba!
És mi hogyan élhetnénk az Atya áldásához méltó módon? Hogyan vonzhatnánk magunkra azt az áldást, ami örömet és termékenységet ad mindannak, amit gondolunk és teszünk? Úgy hogy “fiakként élünk a Fiúban”, azáltal, hogy mint õ élõ Ige vagyunk. Élve az Igét ugyanis Igévé, Krisztussá alakulunk.
“Áldott legyen az Isten, aki Krisztusban megáldott minket” (vö. Ef 1,3)
Az Evangélium nem pusztán egy vigasztalást nyújtó könyv, amihez az ember fájdalmas pillanataiban menekül, hogy választ kapjon belõle, hanem egy kódex, ami az élet törvényeit tartalmazza az élet minden pillanatára. Olyan törvényeket, amelyeket nem elég olvasni és ismerni, hanem át is kell ültetni a gyakorlatba, olyan mélyen magunkévá tenni, hogy úgy éljünk, mint Krisztus, hogy másik Krisztus legyünk minden pillanatban.
Nem gondolhatunk az Igére úgy, mint az emberi bölcsesség egy tiszta, egyszerû, kedves kifejezõdésére. Az Isten Igéje több, mint emberi üzenet. Amikor Isten beszél, önmagát mondja ki, önmagát adja. “Isten soha sem ajándékoz önmagánál kevesebbet”, mondja Ágoston. És mivel Isten a Szeretet, minden Igéje: szeretet. Aki befogadja és éli az Igét, azt az Ige szeretetté teszi, mint ahogy Isten a Szeretet.
Az Ige által tehát meg kellene változni minden kapcsolatunknak: az Istennel és a felebarátainkkal való kapcsolatainknak, mert az Ige dinamikus és teremtõ erõvel rendelkezik. Az Igét élve megszületik, fölépül a keresztény közösség azok között, akik szeretik egymást és egyetlen népet alkotnak: Isten népét.
És erre a népre száll Isten áldása, azaz mindnyájunkra. Olyan mértékben, amilyen mértékben testvérként bánunk egymással, mint az egyetlen Atya gyermekei, legyõzve minden individualizmust, elõítéletet és megosztást. És ez az amit tennünk kell — ebben a hónapban, amelyben a világ különbözõ részein keresztények egybegyûlnek ünnepelni és könyörögni a keresztények egységéért tartott imahéten — létrehozni ezt az egyetlen népet.
Tudatában lévén ennek a meg nem érdemelt ajándéknak, próbáljunk meg a harmadik évezred elején úgy élni együtt, mint Isten élõ igéi. Túl azon, hogy ez Isten dicsõségére szolgál, életünkkel egy átható könyörgést mondunk Isten egy másik ajándékáért: az egyházak közötti teljes és látható egységért.
Chiara Lubich

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”