2014. április 27. AKIK HÁBORÚT MERTEK INDÍTANI A KERESZT ELLEN

AKIK HÁBORÚT MERTEK INDÍTANI A KERESZT ELLEN

 

2000. június 6.

A Szentírás mondja: ne féljünk
az Úr trónusához közeledni,
hogy irgalmat nyerjünk
és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk. 1
Te most a mennybõl láttatod,
sõt tanújelét adod
irántunk érzett irgalmadnak,
hogy javíts jelen állapotunkon
és a megmenekülés útjára vezess.

A kegyelem trónusa határozatot hozott,
a kegyelem trónusát felháborította
a bûnök sokasága,
ezért elõlépett és rendelkezett:

“Mondottuk, hogy “boldogok a tisztaszívûek,
mert õk meglátják az Istent”,
de ez a nemzedék, amely úgy tesz,
mintha nem értené, mit mondunk,
soha nem láthat meg minket,
és jelenlegi állapotában
nem jut el pihenõhelyére,
mert miként is lakozhatnánk
jelenlegi bûnös állapotában mi õbenne,
és õ mibennünk?
Ó romlott nemzedék!

Egyedül mi adjuk a megmenekülést.
Végtelen irgalmunk arra indít,
hogy még több és meg nem érdemelt kegyelmet
árasszunk e nemzedékre.
Irgalmunk megmenti gyermekeinket,
kik szüntelenül
ellenállnak szeretetünknek.

Irgalmat kapnak a kegyelem trónusától,
hogy elnyerjék a tökéletességet,
melynek hiányában
nem juthatnak a mennybe.

Irgalmunkkal életre keltjük a lelkeket,
ám jaj a szíveknek,
a gonosz szíveknek,
ha kisebbíteni, tagadni vagy rágalmazni
akarnák irgalmunkat!
Az igazságosság szerint büntetést érdemelnek
irgalmasságunk becsmérléséért!”

Miképpen lehetséges, hogy házadban
oly sokan folytatnak irgalmasságod ellen
végtelen és gonosz küzdelmet?
Miképpen lehetséges, hogy az Írást ismerve
mit sem tudnak
Lelkednek belsõ sugallatairól?
Miképpen lehetséges,
hogy nem ismerik fel a Hármat, 2
akik tanúságot tesznek a mennyben?

Istenem, Te rendkívüli szeretetedben
és irgalmasságodban elhatároztad,
hogy kiválasztasz egy tehetetlen és gyenge teremtést,
meghagyod neki,
hogy cselekedjék rendelkezésed szerint,
megparancsolod, hogy prófétáljon,
vagyis adja tovább a Te Szavad.

Arra tanítottad,
hogy ajánljon fel imát, könyörgést és áldozatot,
és találjon elõtted meghallgatásra.
Arra tanítottad, hogy ajánlja fel saját akaratát.

Minden erõmmel azon voltam, Uram,
hogy elébed kipróbált munkásként álljak,
akinek nem kell szégyenkeznie,
mert az igazság üzenetével
egyenes úton halad.
Szólítottál, és én válaszoltam.
Szólítottál, és én elismertelek.
Szólítottál, és én megbántam bûneimet.
Szólítottál, és õk megvádoltak engem.

Megvádoltak és most is vádolnak,
mivel válaszoltam Neked.

Te felkentél engem, hogy tanúságot tegyek,
õk pedig felemelik hangjukat,
hogy elnyomják a Tiédet.

Leányom, te hûségesen dolgoztál, amikor, Szentlelkem által segítetted Egyházamat. Népemet szolgáltad és szolgálod most is. Válaszoltál hívásomra.
Lásd, Vassula, irgalmasságom mindazoknak fel van kínálva, akik a Võlegényhez fordulnak. Igazságosságom ma helyet ad irgalmasságomnak, hogy közeledjen a halottakhoz 3 és feltámassza õket, mert az enyészet szaga felhatolt hozzám. Így cselekszik az isteni irgalmasság.

Az irgalmasság védelmezõ igazságossága pedig a következõket mondja mindenkinek: Ne engedjétek, hogy szívetek diktáljon nektek és megkérdezze: “Miképpen lehetséges, hogy Isten ily sokat beszél ehhez az asszonyhoz?” Ez annyi mint lekicsinyelni irgalmasságom felszólítását. Más szavakkal kifejezve annyi mint engem lekicsinyelni. Ezeknek az embereknek a magatartása a mai világ gondolkodásához igazodik.
Nem olvastátok?

“Vajon ki látta az Úr gondolatait?
Tanácsot ki adott Neki?
Ki kölcsönzött Neki,
hogy visszakövetelhetné Tõle?” 4

Nem fogtátok fel, mily gazdag és végtelen az én tudásom? Miképpen merészelheti az egyszerû teremtmény hangját felemelve kijelenteni, hogy eljutott döntéseim és módszereim gyökeréig anélkül, hogy önmagára mondana ítéletet? Tehát, leányom, mindaz, ami van, az tõlem való, miattam van és értem létezik .

Igen, Vassula, én szólítottalak, és te válaszoltál nekem, beszélj ezért érdekemben! Ahogy mondtad, én azért hívtalak, hogy tégy tanúságot irgalmasságom mellett, hogy ezen isteni felszólításon keresztül sok bûnös érezzen lelkiismeret-furdalást, és kapjon indítást arra, hogy békét kössön velem és tartson bûnbánatot. Mert ha meglátják, miként bánok veled és mily sok kegyelmet árasztok rád, másokat is vonzani fog jóságom. Õk is elhatározzák, hogy megváltoztatják életüket és igaz életet fognak élni bennem, tudván, hogy ha egyszer mellettem döntenek, akkor õk is meg fogják ízlelni az én édességemet. Hûségük megerõsödik, és azok is megtanulnak szüntelenül imádkozni, akik eddig hûtlenségben éltek…

Nem fosztalak meg kegyelmeimtõl
és keresztemtõl sem

Teremtõd ma azt mondja neked, hogy megpihenek a te csendességedben. Hozzám, a te Uradhoz szálló szeretetteljes sóhajaidban a dicsõség illatos koszorúit kapom. Házamért mutatott buzgóságodban dicsõítesz engem. Szereteted balzsamától csillapodik Testem fájdalma, amit kínzóim okoztak nekem.

Hasonlóvá akarlak tenni az aranyló folyóhoz, melyre gyönyörûség rátekinteni. Át akarlak alakítani tetszésem szerint, kedvesem. Én vagyok a te Teremtõd és a megmenekülésed.

Semmi érdemed nem volt abban, hogy beléptem hozzád, de megszerettelek, amint megláttalak. Elhatároztam, hogy nem fosztalak meg kegyelmeimtõl, és keresztemtõl sem. Kicsinnyé kellett tennem téged ahhoz, hogy a Szívem közepébe vigyelek, ám ehhez nem emeltem fel sem pálcát sem hangot. Szeretetteljes leereszkedésemben emeltelek magamhoz téged. Éppen hogy újjá születtél, amikor Lelkem arra késztetett, hogy felkiálts: “Abba!”

Az én Lelkem akkor velem és az Atyával együtt háromszor megáldott téged, majd összehívta a mennyei udvart és így szólt hozzájuk:
“Nagy tiszteletet fogunk kapni a gyengeségtõl. Végül miénk lesz a gyõzelem, bár amikor a hír {az üzenet} azok tudomására jut, akik ártanak az Egyháznak, azok gonoszul fellépnek gyermekünk ellen. 5

Keményszívû emberek egész hada fogja kimutatni szíve gonoszságát, de õ 6 hozzánk fog ragaszkodni, és félreérthetetlen jel lesz számukra, hogy vele van a Háromságos Isten.

És bár lesz olyan idõ, amikor vesztesnek fog tûnni elõttük, rövid idõn belül fel fogják ismerni, hogy sikertelen lett minden cselszövésük.
Lelkét bátorsággal fogjuk felruházni megmentõ tervünk érdekében, és tekintéllyel fog beszélni, amikor értünk emel szót, mert királyi parancsunkat követi.
Kezdetben a tisztségviselõk nem vesznek tudomást sem róla, sem a mi mondanivalónkról. Semmibe fogják venni királyi rendeleteinket, de általa minden nemzetre kiterjed tekintélyem.
És míg házunk népe megújul és újjászületik a Szentlélekben, a vadállat helytartója, az, aki merészkedik elítélni minket, aki úgy bánik a nemes szívekkel, mint a gonosztevõkkel, nagy erõvel támad gyermekünk és nemes tanításunk ellen.

Valójában azonban mi vagyunk a célpontja. Felismeri, hogy a szeretet tanítása veszélyt jelent számára és követõi számára, mivel mi leleplezzük õket és az Egyház ellen szõtt régi tervüket. 7 Felfedjük a nemzetek elõtt, mire akarják kényszeríteni õket, hogy táplálkozzanak egyik nap naturalizmussal, a másikon pedig racionalizmussal. Ráerõltetik a nemzetekre saját törvényeiket, hogy eltompítsák az én hangomat.
És meg fog történni, amit a Szentírás mond:

“Szentjeid testét szétszórták,
vérüket kiontották Jeruzsálem körül,
és nem volt senki,
aki eltemette volna õket” 8

“A mélységbõl felbukkanó vadállat” 9, ahogy a Szentírás mondja, “harcra kél ellenük, legyõzi és megöli õket” 10 “Holttestük ott fog heverni a nagy város utcáján, ahol Urukat is keresztre feszítették, és amelyet jelképesen Szodomának és Egyiptomnak neveznek.”

Krisztusnak egy jól ismert, népes városa, amelyet örök városnak neveznek, nem hagy fel azzal, hogy visszautasítsa felszólításainkat, ahogy Szodoma is visszautasította, pedig nyitottságot, sõt Lelkünk iránt tanúsított nyitottságot hangoztat. Ennek ellenkezõjét teszi azonban, mert fához akarja szögelni és meg akarja feszíteni szavaimat. Sok pap áll majd akkor könnyezve az oltár elõtt és mondja zokogva:

“Uram, ne engedd, hogy házad romba dõljön! Láttad mindazok 11 bosszúvágyát, akik felesküdtek arra, hogy szembeszegülnek szent rendeleteiddel, és bölcsnek mutatkoznak – ahogy õk mondják – az emberiség javára. Ezek a sakálok gúnyolják istenségedet és mérgezett nyilakat lõnek hitünk ellen. Néped megerõsítésére, papjaid megerõsítésére és figyelmeztetésére dicsõséges erõddel közénk szálltál, a szeleket követeiddé, a tüzes lángokat szolgáiddá téve, hogy dicsõségedre legyenek. Te választottad õket arra, hogy viseljék és megismertessék Szent Nevedet, tiszteletet nyújtsanak Neked azáltal, hogy megerõsítik házad népét, összegyûjtik nyájadat, és segítenek, hogy házadat újból “az imádság egy-házának” lehessen nevezni. Hálát adunk Neked irgalmas szeretetedért és azért, hogy módot találtál arra, hogy kiemelj minket közömbösségünkbõl.

Nézd, hogy most, amikor holttestek hevernek városodban 12, és a vadállat meg követõi rajtuk taposnak és elégedetten ünneplik halálukat, mennyire örvendeznek, valahányszor hivatalnokaid elmarasztaló ítéletet mondanak választottjaid ellen.

Nem fontosabb-e tehát mindennél, hogy Krisztus – aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplõtelen áldozatul Istennek -, megtisztítsa Vérével lelkiismeretünket a holt cselekedetektõl -, hogy az élõ Istennek szolgáljunk? 13

Nem szükségesebb-e mindennél, hogy tisztségviselõid megértsék, ha visszautasítják irgalmas közbelépéseidet, a vadállat és követõi helytartójának munkatársaivá válnak anélkül, hogy tudnák?
Irgalmas Uram, Te megtaláltad a módját, hogyan hívd fel figyelmünket arra, aki büszkélkedve állítja, hogy õ az Isten. Most pedig lásd, miképpen támadnak ellened, hogy elhallgattassák azokat, akik dicsérnek Téged. Urunk és mennyei Királyunk, jöjj segítségünkre! Mutasd meg hatalmadat e nagy bajok idején!”

Akkor, mintha rendeletre történne, rettenetes elnyomás következik, bár kezdetben egyetlen szó sem jelenik meg írott formában. A szenteket és választottainkat folyamatosan lábbal tapossák és összetörik, mivel szócsöveink által mi felfedjük a gonosz erõk cselvetéseit, hogy figyelmeztessük népünket. Irgalmas felszólításainkkal kezdettõl fogva figyelmeztetjük õket, hogy ezek a gonosz hatalmak, akik kihívnak minket, azt tervezik, hogy megváltoztatják az idõket és a törvényt.

Majd bekövetkezik az az idõ, amikor házunk népének nem lesz beleszólása abba, amit a Sátán e hatalmai és a sötét erõk tesznek, és házunk népe még akkor sem ébred tudatára ennek, amikor látja, hogy azok kardot rántanak a kereszt ellen. A gonosz hatalmak helytartója el fogja távolítani a keresztet a nyilvános helyekrõl. A vadállattal és annak követõivel együtt megvalósítja tervüket, hogy elfordítsa népünket a kereszténységtõl.

Népünk és még tisztségviselõink is vakok maradnak, és továbbra sem veszik figyelembe irgalmas közbelépéseinket, és így anélkül, hogy tudnák, társaivá válnak azoknak, akik háborút merészeltek indítani a kereszt ellen. Azután pedig, amikor rádöbbennek, hogy vétkeztek, és az ellenséget segítették azzal, hogy következetesen keresték, miként rendszabályozzák és hallgattassák el prófétáinkat, megvallják bûneiket mondván:

“Urunk, vétkeztünk és rosszat tettünk, mert hûtlenül elhagytuk tanításodat. Nem hallgattunk küldötteidre és nem vettük komolyan õket. A Te Nevedben szóltak õk az országok népeihez. A Te igazságosságod megment minket, de mi nem hallgatunk Rád…”

Ezt fogjuk hallani tõlük.
Látjátok, mennyire nem számít, hogy gyermekünk mily nagyon igyekezett és mily megpróbáltatások árán bizonyult igaznak, hogy viseli mindazt a jelet, ami ehhez szükséges, és fogadta a magasságokból érkezõ áldást, hiszen az összeesküvõk arcátlanul véghez viszik gonosz terveiket. Minden nemzet élére állítanak egy helytartót, és örömüket lelik gonosz cselekedeteiben.

Mi azonban mennyei udvarunkból a legmagasabb rangot viselõ fejedelemségek közül állítunk egy angyalt gyermekünk mellé, hogy õrzõje legyen és segítsen felfedni a hazug szavakat és a romlott szíveket. A barátok, a lázadók és a bûnösök együtt kapják a meghívást és a kinyilatkoztatást, és a mi aranyfolyónk kiárad rájuk.
Mi pedig közöttük tartózkodva egyenként nevükön szólítjuk õket:
“Itt van Urad, a te igaz Võlegényed, aki hatalommal érkezik.

Nem hallottad, hogy az én karom legyõz minden teremtett dolgot? Megfosszalak-e most téged ölelésemtõl azért, mert Testem Vérét ontottad? Megfosszalak irgalmas szeretetemtõl vagy jóságomtól és ne rázzalak fel közömbösségedbõl? Ó nem! Szeretetem arra indít, hogy mentselek meg téged is, és így nem fosztalak meg ölelésemtõl, nem fosztalak meg édességemtõl, mert meghalnál, ha megtenném.
A mi örök szent bölcsességünk, ami a méznél is édesebb, udvarolni fog szívüknek, hogy az õ szívükbõl is a bölcsesség édessége csorduljon, és kijelenthessék:

“Egy az Isten, egy a hit, és egy az Egyház!”

Olyan lesz ez fülünk számára, mint a himnusz dallama. Ez lesz a mi diadalunk.”
Ezt mondottuk, amikor összehívtuk a mennyek királyi udvarát.
Gondolataitokat örömmel fordítsátok rám és isteni beavatkozásaimra!
“Nektek pedig, akik azt mondjátok: “Nincs szükségünk arra, hogy csodákat lássunk!” – a következõket mondom:
“Hallgassatok el és ne tekintsétek irgalmas közbelépésemet erõszaknak! Hagyjátok meg népem számára a kegyelmet, hogy megmeneküljön a csodák által, amelyeket a ti sötét korszakotokban teszek! Cselekedjetek tehát helyesen: járjatok alázatosan velem, a ti Istenetekkel!””

Vassulám, tanuld meg, hogy minden az én jogarom alá van rendelve! Jöjj és szemléld megmentõ igazságosságomat!

Miképpen lehetséges, hogy õk nem hitték el vagy nem értették meg a Te nyelvezetedet? 14

Azért nem értették meg a Võlegény nyelvezetét, mert én nem az emberi filozófia kifejezéseivel, hanem Lelkem szavaival szóltam.
Ezért kedvesem, legyen az én gondolatom a te gondolatod, és dicsõíts engem örvendezve! Azokra pedig ne hallgass, akik nem válaszoltak szeretethimnuszomra! Higgy a Szentírás szavainak:

“Mily kedves a lépte annak,
aki békét hirdet, aki jó hírt hoz” 15

A Szentírás sohasem hazudik. Légy belém oltva!


1 vö. Zsid 4,16
2 az Atyát, a Fiút és a Szentlelket
3 a lelkileg halottakhoz
4 Róm 11,34-35.
5 Amint ez a “bár” elhangzott, az angyalok és a szentek arca komollyá és ünnepélyessé vált. Úgy tûnt, hogy õk már elõbb felfogták értelmét, mint ahogy meghallották a végét, mert abból, ahogy az elhangzott, õk már tudták, hogy szomorú hírek következnek.
6 Vassula
7 “Õ és követõi” a mi idõnk gonosz, sötét erõi, akik birtokolják a világot, támadják Krisztus istenségét, az Atyát és a keresztet is.
8 vö. 1Makk 7,17
9 a gonosz erõk, vö. Jel 11,7-8
10 a hírnököket, akiket Jézus és Szûz Mária küld. Átvitt értelemben öli meg õket, mivel tagadja azt a tényt, hogy Jézus és Szûz Mária úgy szól hozzánk, mint két tanú.
11 a gonosz erõk
12 a hitehagyás miatt
13 vö. Zsid 9,14.
14 vö. Róm 10,17.
15 Róm 10,15

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]