A Vég…
A mai nap imádsága:
URam! Sokszor sodortuk már magunkat a pusztulás szélére, add hogy ne halált, hanem kegyelmed révén mindannyian az Életet szolgáljuk! Ámen
Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek: a vajúdás kínjainak a kezdete mindez!
Mk 13,8
1945. július 16-án az amerikai Los Alamos mellett az emberiség belépett fejlődésének legellentmondásosabb korszakába: az atomkorba… A hihetetlenül nagy pusztító erő birtoklásának mámorában az első sikeres kísérleti atomrobbantást nemsokára – alig három hét múlva – az éles bevetés követte… Hirosima és Nagasaki borzalmait a történelemkönyvekből mindenki ismeri, az évezeredeken át fennmaradó sugárzás egészségkárosító következményeit pedig még számos generáció hordozza! Az ember “atomi fejlődése” azonban nem állt meg itt, több mint 2700(!!!) kísérleti atomrobbantást végeztek el napjainkig. (A megdöbbentő statisztika 1945- től 1988-ig megtekinthető itt.) Izráel állam most is Irán elleni “preventív atomcsapásban” gondolkodik – jóllehet “hivatalosan” nincs is neki atombombája…
Jézus korában ugyanúgy nemzet nemzetre rontott, mint az azt követő háborúkban, de úgy néz ki, hogy a 20. század két világégése sem józanította ki az embert, hiszen még ma is a kooperáció helyett egymás megsemmisítésén törik a fejüket a hatalmasok… Érdemes megjegyezni, hogy a JóIsten napocskája negyed óra alatt annyi energiát küld le a kontinensekre, ami bőven fedezné az egész emberiség éves(!) energiafelhasználását. Ha napenergia töredékének a töredékét hasznosítanák, már nem lenne energiagond a világban! Ehelyett az olajért/nyersanyagokért ölik egymás halomra a nemzetek… Hol itt az istenképűség? Tény az is, hogy egyre több az erősebb földrengés – mert hogy kisebbek szinte minden percben vannak, hiszen folyamatos mozgásban van a Föld -, s a katasztrófák számának és intenzitásának növekedésével együtt nő az általános bizonytalanság: tényleg a vajúdás kezdete ez?
Végességünkből kifolyólag bármennyire is szeretnénk tudni, hogy mikor lesz itt a teljes vég, Jézus URunk kijelentése szerint “Azt a napot, s azt az órát senki sem tudja, még a Fiú se, csak egyedül az Atya.” A végső véget megelőzik tehát a kínok, de hogy mely szenvedéseket kell a vajúdás első jeleinek venni, ez meghaladja nemcsak az átlag-hívő ember tudását, de a világ összes teológusét is. A lét, az élet urai ugyanis nem mi emberek vagyunk, hanem Isten! Amit mi (meg)tudhatunk, hogy: mindig az Ő kezében vagyunk, “akár élünk, akár halunk”…
A hidegháborús időszakban attól rettegtek az emberek, hogy valaki egyszer tévedésből vagy elkeseredésből, de végül is megnyomja azt bizonyos piros gombot… Hála Istennek, ez nem történt meg. Az istentelen ember azonban mindenre képes, még arra is, hogy magával rántsa a pusztulásba az egész földi teremtettséget… Ha ne adj Isten, ilyen gyalázatos módon érne véget a “civilizált” ember létezése a teremtettség eme naprendszeri csodálatos gyöngyszemén, Istent elpusztítani még az atomi ember sem tudja, s ez reménységet ad arra nézve, hogy lesz új ég és új Föld, de a hívő ember ennek hogyanját a Teremtőjére bízza…
 
Az Istent keresőkért.

A mai nap imádsága:
Urunk! Te egy családba teremtettél minket, s mi mégis egymástól elszakadtan élünk. Add, hogy általad megtaláljuk helyünket a világban, s békességet nyerjen lelkünk nyugtalansága! Ámen.

Az emberektől való rettegés csapdába ejt,
de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.
Példabeszédek 29,25

Isten az embert a maga képmására teremtette, evvel a legnagyobb méltóságot ajándékozta az embernek. Nincs még egy teremtménye, amelyik megkapta ezt az “angyalokénál nem sokkal kisebb” státuszt. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs teremtmény ember Isten között, az ember fölött közvetlenül Teremtője áll. Mégis, Istenkirályok és magukat mindenhatónak képzelő diktátorok a történelem folyamán számtalanszor beékelték magukat oda, ahová a teremtettség rendje szerint nem valók. Idővel persze Isten nagy törvénykereke lendült, s az emberek megszabadulhattak a kényszerű igától.

Elviselhetetlen történelmi helyzetben is Isten adja az oltalmat. Ha valaki mégsem fogadja el Teremtőjét, s kizárja Őt gondolataiból, akkor csapdába kerül: Elhiszi embertársáról, hogy az különb, több nála. Ez nem igaz! Isten igazsága, hogy ugyanannyira szeret mindenkit, de mindannyiónkat másképpen – ezért teremt minket különfélének. A 19-20. század nagy felismerése: az Én. Az individuumnak az értékét azonban csak az adhatja, ha beleilleszti magát az Isten törvényébe. Ha kibújik alóla, egy darabig csillog az ego, utána szétporlad. Hiába a nagy öntudatunk, ha eközben mégis rettegünk az emberektől. S mivel az ember általában erősnek egészségnek születik, s fiatalkorunkban megszokjuk, hogy “odamegyünk ahová akarunk”, nehéz ütközni évtizedék után a ténnyel: eljöttek “azok a napok, amikor mások öveznek fel téged, s oda visznek, ahová nem akarod”. A rettegés legnyomorúságosabbja, amikor önmagunktól félünk: most sem fog sikerülni, hiszen eddig sem sikerült… Milliók szenvednek önmaguktól, vergődnek vélt szabadságuk csapdájában, szívükben pedig mindennél jobban oltalomra vágyakoznak.

Az ÚRban bízni védelmet jelent mindentől. Másoktól és önmagunktól, hazug ideológiáktól, s féligazságos teljességígéretű, magunkgyártotta életfilozófiáktól. Tud-e többet nyújtani az élet annál, mint hogy reggeleim Istennel kezdődnek, s estéim Vele végződnek? Aki benne bízik, annak még álmában is ad eleget…

 
Emberség…

A mai nap imádsága:
URam, Istenem! Te látod gyengeségeimet, s Te tartod számon eleséseim igen nagy számát… Mindennap reménykedem megtartó kegyelmedben, ezért is kérlek, légy velem, amikor teremtett világod számtalan jósága, szépsége, finomsága elgyengíti akaratomat… Gondviselő kegyelmeddel hordozz ezután is, hogy lelkemnek békessége megmaradjon Tebenned! Ámen

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.
Jakab 1,2

A kísértés alatt mindig olyan valamit értünk, aminek nem tudunk ellenállni, s általában elbukunk. Ösztöneinknek parancsolni – nem csak elhatározás kérdése. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem lenne se kövér ember, s az emberek szexuális élete is példaértékűen rendezett lenne. Sokan, akiknek a “hasuk az istenük” már rég feladták a küzdelmet, akik meg szexualitásuk megkötözöttségében élnek, úgy gondolják: “Minek harcoljak olyan erő ellen, ami úgyis nagyobb nálam?” Tényleg ez lenne a megoldás, s ráadásul – Jakab apostol szerint – mindennek még örüljünk is?

A kísértést nem lehet csak evésre-ivásra és szexualitásra redukálni, bár kétségkívül ezek azok a területek, melyek a legingoványosabbak. Kísérthet a jólét vagy önnön igazságunk, de alaposan megpróbálhatnak minket más erők is: gonosz indulatok, irígység vagy éppen valamihez vagy valakihez való feltétel nélküli ragaszkodásunk. Nyilvánvaló, hogy mindezen helyzetek keresztényi, etikus, azaz jézusi megoldása olykor minden lelki erőnket felemészti. Ilyenkor szinte hajszálakon múlik, hogy nem bukunk el. Megállni csak az tud, aki fölfelé tekint, s “onnan felülről, a Világosság Atyától” kéri és várja a megoldást. A kísértés hozadéka, hogy újra rádöbbenünk: Egyedül nem megy, de milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül, s van Kire támaszkodni. Ugyanakkor ilyen helyzetben derül ki, mennyire hordozzuk istenképűségünket, s mennyire vagyunk emberségesek, mennyire tudunk azok maradni.

A kísértés mindig krízissel is jár, amely azonban nem jelenti törvényszerűen annak elhatalmasodását az életünkben. Maga a szó “krízis” ítéletet jelent. A krízisben lehetőséget kapunk, hogy megítéljük mi a jó, s mi a rossz, s válasszunk. A választás szabadsága hozza magával a jutalmat vagy éppen a büntetést is, hiszen az életben mindennek következménye van. A kísértésekben való megállás mindig stabilitást jelent, amit az apostol állhatatosságnak nevez. Ez soha nem aszkétikus áldozatok árán megvalósuló keserű önfegyelmezés, hanem a szabadságalapú választás édes, kívánatos lelki gyönyörűsége. Luther Márton írja: “Arról nem tehetsz, hogy a kísértés madara elszáll a fejed felett, de arról igen hogy a fejeden fészket rakjon vagy sem!”


Isten hívása…

A mai nap imádsága:
URam! Sokszor kopogtattál már szívem ajtaján, s én nem mertem kinyitni azt… Adj erőt, s bátorságot, hogy megtegyem! Ámen
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
Jel 3,20

A JóIsten sosem ront ajtóstul a házba… nem úgy misszionáló követői, akik “fenenagy” küldetéstudatukban csak a leglényegesebbet felejtették el: az önkéntességet! A szabad akarat, a saját döntés az Istennel való kapcsolatban – alap, fundamentum, amire épül az egész hitrendszer, s világlátás. A pokollal, s mindenféle emberi elképzelésekkel való vallásos riogatás kiváló eszköznek bizonyult az istenadta nép évszázadokon át tartó aktuál-politikai manipulálásának, de a hitélet nem arról szól, hogyan meneküljek meg az Isten büntetésétől… Aki úgy hiszi, hogy az Isten azért teremtette meg az embert, hogy aztán “kedvére” megbüntethesse – az tévhitben él. Isten nem bűnelkövetésre, hanem szeretetre teremtette az embert, s a szeretet megéléséhez valódi készséget, s ehhez segítséget is adott a krisztusi tanításban!

Amilyen szelíden közelít a Végtelen Isten a véges emberhez – lásd az isteni megtestesülést, az incarnatio Dei-t -, olyan szelídséggel/finomsággal kellene a véges embernek közelítenie a Végtelenhez, de a véges embertárshoz is a “jó hírrel.” Eladdig azonban, amíg a törékeny emberi szó hordozta evangéliumot bunkósbotnak használják a “vad-igehirdetők”, hiába várunk tömeges megtérésre… Isten igéje kard, nem pedig tagló!

Isten kopogtat… finoman, szelíden… a szívek ajtaján! Kívülről kinyitni ezt nem lehet, csakis belülről. Amit Isten bezár, az be van zárva – gondolhatunk Noé bárkájának ajtajára -, de szívünk ajtaját még az Isten sem tudja kinyitni, ha makacsul azt mi zárva tartjuk. Vannak ilyenek, akik egy életen át zárva tartják szívüket az Isten előtt, s amikor már szükségét éreznék, hogy kinyissák, s beengedjék az Örökkévalót – már nincs erejük rá…

Isten szelíd kopogtatásai – gondviselő jóságában, lélekemelő találkozások, történések, élmények szépségében – mind-mind meghívó a Vele való közösségre. A közös vacsora képe, az “együtt-élmény”, vagyis “Isten és én” azt az örömöt jelzi, aminek előízét az emberi közösségek fehérasztalos őszinte, baráti találkozásai hordoznak.

Aki magányos, az közösségre vágyik, aki egyedül van az társra, de minden ember szíve mélyén az Istent kívánja, mert minden ember “istenhiánnyal” születik erre a világra. Ezért keressük életünk végéig az Élet értelmét, létünk célját. A hívő ember tudja, hogy a válasz Istennél, Istenben van. Abban a szeretetben, ami misztikusan ott van a szívünkben, s láthatóan történik a kicsi és nagy közösségekben, amikor szeretünk… Úgy, ahogyan azt Isten is teszi: szelíden, tisztán, őszintén, finoman: krisztusi módon…

 
Jövő…

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy Rád figyelhessek a mában, s kegyelmed által jövőm lehessen! Ámen

 

A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.” Majd hozzátette: “Akinek van füle a hallásra, hallja!”.
Mk 4,8-9

Magvetés… Amióta kenyérrel él az ember, a jövőbevetett hit szimbóluma a vetés. Vetni kell, aratni muszáj… Ha nincs meg az akarat a vetéshez, akkor elveszítette az ember azt a ritmust, mely életté nemesíti a létet. Alakítani a jövőt ugyanis az egyik legfőbb feladatunk, ezért küldettünk le a Földre, ezért hivattunk el… A jövő azonban nem a jövőben, hanem a múltban gyökeredzik. Minden jövőnek (megvalósult tervnek, álomnak) a kezdete a múltban keresendő, abban a múltban, ami mai nap is egyben. Ismerős a példázat tanítása: a Magvető (Isten) folyamatosan hinti-szórja a magot (az igét), azaz folyamatosan munkálja/teremti a jövőt. Mi ez, ha nem annak a bizonyossága, hogy Isten az emberlét jövőjét akarja?

A természet pazarlónak tűnően bőkezű. A növények magocskáinak milliárdjai röppennek tova újra és újra, a természet körforgása szerint, mert ez a Teremtő Isten akarata, így hívta létre világunkat. URunk tehát azért szórja a magot – hinti a kegyelmét – mindenhová, mert az Élet legfőbb tulajdonsága, hogy élni akar! Az élni akarásnak, az élet méltóságának pedig a legfőbb ismérve: a termés. Ha nincs termés, nincs reprodukció, akkor jövő sincs… s ami a természet világában törvény, az igazság a lélek világában is.

Az az ember, aki önmaga életére nézve nem termés-központú/gyümölcs-centrikus, az nem a jövőt, hanem a jelent szolgálja, s ezzel együtt elveszíti teremtésbeli méltóságát is. Isten ugyanis az áldozathoz köti a kiteljesedést. Ha nincs áldozat(készség), akkor nincs Élet se… Korunk nagy nyomorúsága éppen ezért a “trendi” mában/mának-élés! Az önző ember így válik önmaga világának foglyává, s ragad bele a perspektívanélküliségének sarába…

Isten azonban nem a jövőnélküli halottak, hanem az élők Istene. Azt akarja, hogy az ember léte ne szakadjon meg. Azt kívánja, ha már megteremtette és létrehívta embervilágának virágos mezején az egyes embert, akkor annak léte folyamatos legyen, s átíveljen ebből a világból, az Ő világába! Ezért szórja az üzenetet (eüangelion=jó hír) minden korban, minden nap, mindenhová… “Akinek van füle, hallja!”

 
Titkok…

A mai nap imádsága:
Uram!Add, hogy láthassak többet akaratodból, hogy jobban ismerhessem önmagamat! Ámen.


A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!
Zsolt 19,13

“A törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól!” – “Aki nem csinál semmit, az nem is hibáz el semmit.” A zsoltáríró feltörő sóhaja: “A tévedéseket ki veheti észre?” azt jelzi, hogy vannak akaratlanul elkövett bűnök is, amiket mulasztásnak hívunk. Egy biztos: mindennek hatása van a jövőre nézve: A vétlenségből bekövetkezett hiba is következményekkel bír! A zsoltáros arra kéri az Istent, hogy az ilyen “bűnök” miatt ne büntesse őt, hiszen a titkos (nem tudott) bűn nem volt szánt szándékkal elkövetett cselekedet.

Az Isten igazsága, hogy Ő senki kedvéért nem változtat a teremtettségének rendjén! Amit meg, s beleteremtett e világba, arra azt mondta: “Íme, jó…” – akkor meg miért korrigálná? S valóban ez a világ gyönyörű, valóságos paradicsom! …Lenne, ha nem lenne benne az ember. Sajnos mi emberek igen könnyen bele tudunk rondítani a világba. Káoszt és iszonyatos károkat okozunk az őserdőkben, a tenger élővilágában, s persze kártékonyságunkból bőven kijut az ember-világnak is.

Ha csak arról lenne szó, hogy mulasztásaink választanának el az Istentől, akkor érthető a fenti fohász: “Ne büntess meg!”, de korunk más mértéket ütött meg az Istentől való elhajlásában. Tömeges méretű az istententelenség! Tömegek boldogtalanok munkában és magánéletben, tömegek szédelegnek a depresszió vagy az önkábítás változatos “széles útjain”… Korunk spekulációs csődje, melynek első felvonásánál (banki válság) tartunk, de ezt követi majd a második, a hitelkártya-válság, s majd csak ezután jön a legnehezebb része, a tényleges gazdasági válság, nem egyszerűen az előre nem látható tévedések következménye, hanem az öntörvényű, etikátlan (értsd: istentelen) ember mindennapjainak produktuma. A nagyobb (tisztességtelen) haszon, a másokon átgozolás mélységes örvénye ez… és ne nyugtatgassuk magunkat azzal: de ez mindig is így volt, amióta világ a világ.

Isten “büntet”, mert törvényeinek betonfal-keménységéből nem enged, de kegyelmet gyakorol rajtunk, mert ha véres fejjel is panaszkodunk és perlekedünk az Istennel, azt azért ha nem is rögtön, de idővel belátjuk, hogy csakis az Ő irgalmas szeretetének köszönhetjük, hogy oktalan falnak-rohanásunkat túléltük… Nemde azért gyakorol rajtunk kegyelmet az Isten, hogy megértsük belőle az üzenetet, s válaszoljunk rá?

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű   2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]