Döntés…


A mai nap imádsága:
Istene! Szabad akarattal ajándékoztál meg, s gyakran nem tudok mit kezdenei a szabadságommal. Magam ellen fordítom azt, amit azért adtál, hogy kiteljesedjek általa. Add, hogy a jó mellett tudjak dönteni, s ne legyek közönséges, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta jövőjét! Ámen

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindeki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.
Jakab 1,13-14

“Mindenki a maga szerencséjének kovácsa” – tartja a régi szólás. Nemcsak Jézus korában, ma is sokan szeretnének kibújni a felelősség alól. Jóllehet Jakab apostol levele többnyire praktikus tanácsokból áll és nincs benne semmilyen megigazulástani teológiai gondolat – ezt tudottnak, elfogadottnak veszi – de mindazok a kijelentések melyekkel találkozunk e rövid levélben, igencsak meggondolandók. Nyilvánvaló, hogy szívesebben beszélünk a körülmények kényszerítő erejéről, mint a személyes felelősségről, szívesebben testáljuk át lelkiismeretünk terhét az események szerencsétlen együttállására, s mondjuk azt, “kudarcot vallottam”, mintsem bevalljuk: az egésznek csakis én vagyok az oka. Nyilvánvaló az is, hogy minden a fejben és a szívben dől el, nem a körülményekben. Ennek alapján az is nyilvánvaló kellene hogy legyen, a boldogság, a kiegyensúlyozottság is belül, s nem a külső dolgokban, körülményekben kell hogy megvalósuljon.

Mindezek ellenére sokan mégsem a lélek kacskaringós belső útjait járják, hanem az anyagvilág csábításának engedve, annak gyors előrejutást ígérő széles autópályáján száguldanak… Míg az előző a célhoz juttat el, az utóbbi csak annak ígéretét adja. Ezért aztán sok materiális gyorshajtó vallja: a cél a száguldás, az útonlevés maga. Csak ha nem működik a “motor” , ha erősen korlátozottakká válunk a világ birtoklásában (mobilitás, evés-ivás stb.) akkor döbbenünk rá, hogy a soha meg nem valósuló ígéretek autósztrádáján “gyalogszerrel” sehova nem jutunk… aki az anyagtól függ, annak ereje is az anyagban van, abból merít – mindaddig, amíg meg nem emészti azt a rozsda…

Azt, hogy kívánságai alapján ki mit dönt, nem a Sátán nem az Isten, hanem én magam, csakis én magam döntöm el. A szeretet Istene legfőbb teremtményének, az embernek a legtöbbet adta: a szabadságot. Szabadsággal együtt teljes a világ, csakis szabadságban teljesedhet ki a szeretet. A szabadságban azonban ott van a “nemet-mondás” lehetősége is. Mondhatunk nemet az Istenre, de mondhatunk nemet a ránk leselkedő bűnre is. A választás csakis rajtunk áll. Luther ezt nagyon egyszerűen így mondja: “Ha az ördög lovára ülsz fel, akkor az pokolba visz el téged, ha az Isten lovát választod, akkor a menyországba lovagolhatsz.”

 
Evangéliumhirdetés…


A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekünk Benned való reménységet, jókedvet és erőt az elvégzendő munkához! Ámen

“Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést.”
Mk 4,3-7

Rosszemlékezetű “vadkommunista” időkben – ötvenes évek elején – sztálini orosz mintára kicsiny hazánkban is a hatékonyságot tették meg Rákosiék vezérelvvé. Hivatalos neve akkortájt nem reform volt, hanem racionalizálás, de köznyelvben csak “raciként” emlegették. Ezidőben rengeteg ember veszítette el az állását – főleg az értelmiségiek közül. (Pedig azok a szerzetes-paptanárok, mérnökök még nem pártállamtól “hülyére-fegyelmezett” vagy a konzumtársadalom “szépségeibe” beleszédült értelmiségiek voltak… Ha megnézzük, hogy a mai értelmiség mennyire él értelmiségi létet, akkor kiderül hogy társadalmi szerepvállalásuk, a közösségért érzett felelősségük mekkora – tisztelet a kevés kivételnek -, azt kell megállapítani: egyszerűen gyalázatos. A “Ne szólj szám, nem fáj fejem!” ősrégi túlélési stratégia nyomása alatt élik vegatatív életüket… Nagyítóval kell keresni az olyan színészeket, akik a nemzet lelkiismereteiként játszanak, a becsületes politikus meg olyan ritka, mint a fehér holló… Nos, egy ilyen modern technikai, energia- és humánerőt faló világban, mint a mai, különösen is fontos a költséghatékonyság. Egyrészt tényleg fölöslegesen terheljük a természetet – nincs kizárva, hogy bele is rokkan -, másrészt az utókornak is illene hagyni valamit a Föld kincseiből… Nem csoda, hogy a megnehezedett körülmények okán is, a tiszteséget, a becsületet, a jóérzést megelőzi a haszonelvűség…

A Magvető példázatának nyugodtan adhatnánk manapság azt a címet is: “A tékozló JóIsten” vagy “A realitástvesztett földműves”… Ugyanis 75%-át a drága vetőmagnak szétszórni, oda is juttatni belőle, ahol már eleve látható, hogy semmi eredményt nem hoz majd – egyenesen balgaság! Ezt a “luxust” nem engedheti meg magának egyetlen vállalkozó sem, hiszen akkor garántáltan csődbe megy! Azt már csak mellékesen érdemes megjegyezni, hogy mennyire szolgálja az életet egy olyan adópolitika, ahol az elvonás mértéke 62% (Németország) vagy éppen 86% (Magyarország)… Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy az a “szisztéma”, amely nem ad életteret az Életnek, az elsorvad. Ezt a folyamatot válságnak nevezik.

Isten országában azonban más törvények uralkodnak. Ott a kevés is mérhetetlenül sok, s ami itt lehetetlen az ember számára, az ott lehetséges. A példázat evangéliumi üzenete elsősorban az, hogy a befogadó jó föld az áldásban részesül, s bőséges terméssel dicséri az Élet Urát… De azt is üzeni nekünk, hogy az evangélium hirdetését nem lehet “projekt-keretekbe”, szervezeti és működési szabályzatok közé szorítani… Krisztus Egyháza nem konszern, amit a vállalatirányításnál jól bevált vezetéstechnikai eszközökkel az ember “nyereségessé” tudná tenni! Az Egyház Isten kegyelemből él, élt is mindeddig, amin gyaníthatóan nem fog változtatni a jövőben sem a Változatlan ÚRIsten…

 
Házasság…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy Rád építhesse mindenki boldogságát, s add, hogy mindenki megtalálhassa és kegyelmedből élve egy életen át megőrizhesse a neki rendelt segítőtársát! Ámen
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.
Zsid 13,4
Megházasodni viszonylag egyszerű, házasságot megtartani lényegesen nehezebb, boldog házasságot vezetni egy életen át… a művészet maga! Nos, úgy néz ki, hogy a 20. század végére, a 21. század elejére alábbhagyott az emberekben a művészi alkotó kedv, mert valahogyan nem akarnak sikeredni a házasságok, legalábbis nem hosszabb távon. Mi lehet ennek az oka?
Számos okot sorolnak fel a szakemberek, sőt valóságos okhalmazt zúdít a média az emberekre, mi az oka a rossz házasságoknak. A sok igaz megállapítás közé azonban számos hamis állítás is keveredik, megzavarva az átlagember orientációját. Az átlagember – s jóllehet mindannyian különlegesek, megismételhetetlenül egyediek vagyunk, de mégis átlagosak, hiszen “emberként”, s nem angyalként működünk -, érzésből, jószándékkal átitatott lendületből MINTÁK alapján éljük a párkapcsolati életünket. Tudományos felmérések bizonyítják, hogy az emberek túlnyomórészt nem logikus döntések szerint, hanem el-, betanult minták alapján vezeti életét, oldja meg konfliktusait… a házaséletben is. Luther Mártonunk nem volt pszichológus, mégis a minta fontosságát emeli ki, amikor azt mondja: “a szülők a gyermek(ek) számára a családban az Isten helytartói”. Talán nem véletlen, hogy ilyen sok a zavart Isten-képű ember a világban! Csak azt élik meg, amit a szülők eléjük éltek, amire “mintát adtak”.
A párkapcsolati boldogságot propagáló iskolák – jószándékuk ellenére – a leglényegesebbet általában nem mondják el: a házasság titok, felettéb nagy titok. Titok azért, mert nem embertől van, hanem Istentől. Isten határozta meg, RENDelte el a páros élet, a férfi és nő kapcsolatának örök törvényeit, mert ezt a legkisebb, legsérülékenyebb, de mégis legtöbbet adó közösséget kívánta partneréül a folyamatos teremtésben. Istennek semmibe se telt volna, hogy úgy alkossa meg az embert, hogy az osztódással/klónozással szaporodjék, de mégsem ezt akarta. Isten számára a szabad akaratból történő döntés a fontos, hogy minél inkább kiábrázolódjék számunkra az ÉLET isteni mivolta! A Teremtő Isten a házasságot, két ember szövetségét, ezért törvényeivel védelem alá helyezi, hogy nyilvánvalóvá váljék minden korban: az ember Istenképűségre teremtett lény…
Aki átírja, felülírja ezt az isteni rendet, az saját védelmét gyengíti, az saját boldogságának bástyáit rombolja le. A házasság az a titkokkal teli hely, ahol az elrejtettségben, a feltétel nélküli elfogadásban, a legőszintébb szeretetben feloldódva megújulhatunk, s megerősödhetünk. Ez a regenerálódás aztán védelmet ad hétköznapi küzdelmeinkben, s azért, hogy naponta “újrateremtődhessünk” istenképűségünkben ez az “isten-elrendelte intézmény” minden védelmet, támogatást megérdemel – erre buzdítanak a próféták, s az apostolok mind…
 
Hitelesség…


A mai nap imádsága:
URam! Megkoptak szavaink, s ajkunk is megfáradt a Te dicsőítésedben… Szentlelked járja át újra szívünket-lelkünket, hogy Benned megerősödve hitelesen tudjunk bizonyságot tenni Rólad! Ámen

Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.
2 Kor 10,17-18

“Ajánlom magamat!” – mondották volt régen, s talán akkoriban is furcsán néztek arra, aki ezt a modoros kijelentést tette. Ajánlani ugyanis egyik ember ajánlja a másikat, s akinek nincs ajánlója (értsd: pártfogója), az nem csak azidőtájt, de manapság is hamar falakba ütközik. Az esélyegyenlőség ugyan szép demokratikus alapelv, csak hát az emberek nem egyformák, más a karakterük, más a kultúrájuk, más a világlátásuk és a hitük, s más a teherbíró-képességük, sőt a munka-moráljuk is… Ezért aztán a kontrol, az sosem árt: “Vertrauen ist gut, Kontroll ist besser!” – tartja a német szólás, azaz: A bizalom jó, de az ellenőrzés még jobb! (Ha nem is esik jól a kontrol, de azért mindig hasznos.)

Isten igéjének hirdetése különleges feladat. Nem egyszerűen csak tanítás, bár a tanítás is egy külön, nehéz tudomány. (Hogy mennyire, azt láthatjuk az egyre romló oktatási színvonalon…) Az igehirdetés – ennek elvégzésére ajánlja magát Saul-Pál a korinthusiaknak – nem egyszerű információ-átadás, hanem életvitel, életstílus közvetítése, ami az ige hirdetőjétől hitelességet követel. A “messziről jött ember azt mond, amit akar”-bölcsesség nem mai keletű, régen is tudni akarták, hogy ki az, aki mond, bizonygat valami fontosat. Így Pál és kísérete nehéz helyzetben vannak, hiszen a természetszerű “hitelesítési eljárás” náluk nehézkesebbnek bizonyult: nem biztos, hogy valaki gyorsan megjárta volna Jeruzsálemet, illetve végigjárta volna a kisázsiai gyülekezeteket, hogy Pálról és kíséretéről megbízható információkat szerezzen.

Ezért írja a korinthusiaknak, hogy az a megbízható, akit az ÚR ajánl, vagyis: akinek az életén meglátszik az áldás, tapasztalható munkájának az eredménye. Az áldás megléte, megtapasztalhatósága soha nem a siker nagyságától függ – kicsi eredmény is hordozhat nagy áldást!

S hogy mik az ÚR ajánlásának(áldásának) jelei? Elsősorban a békesség, és a rend. Isten ugyanis a rend Istene! Ha Ő a világot “rendben” teremtette meg – márpedig a kozmosz az Ő isteni rendjét tükrözi vissza(!) -, akkor miért ne lenne rend az Ő Lelke által létrehívott közösségben, az egyházban? Ha egy egyházban rendetlenség van – azaz eltérnek a jézusi jó rendtől -, akkor fel kell tenni józanul a kérdést: Mit is képvisel az adott közösség?

Az egyház jó rendjét sokan keverik a törvénnyel, pontosabban annak a helytelen alkalmazásával, amit törvényeskedésnek hívunk. Krisztus URunk azért mondja tanítványainak: “Közöttetek más rend legyen!” -, mert a tanítványok elsődleges feladata, munkája, opus propriuma, hogy személyes életük irányt mutató legyen. “Legyetek só és világosság!” A világosság nem vakító reflektorfényt jelent, a koromsötétben egyetlen gyertya is képes a helyes irányt mutatni! (Ezért retteg a sötét hatalom attól, aki az igazság gyertyalángját a magasba emeli!)

Dicsekedni sok mindennel lehet, de ezek mind múlandó dolgok. Aki az ÚRral (az ÚR áldásával) dicsekszik, annak öröme el nem múló öröm, mert az újra és újra megújul. Ezért érdemes mindig megvizsgálni, ki az, aki az ÚR segedelmével csak magát reklámozza, s ki az, aki az ÚRnak “csinál reklámot”, azaz hívja fel a figyelmét másoknak az evangélium jó hírére…

 
Önértékelés…


A mai nap imádsága:
URam! Megteremtettél, hogy élhessek. Add, hogy Neked tetsző legyen életem, s akaratodat betöltve kiteljesedve élhessem mindennapjaimat! Ámen

Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi,
megcsalja önmagát.
Gal 6,3

Sokminden alakítja önbecsülésünket: a család, amibe születünk, az ország ahol élünk, s természetesen, a hitünk, ami szerint alakítjuk életünket. Életünk ‘minősége’, melyre manapság oly szívesen hivatkoznak és hivatkozunk mi is, egyedül rajtunk múlik. A világ (azaz a benne lévő események, történések, jelek és jelképek) azonban azt sugalmazzák, hogy a kiegyensúlyozottság, a megelégedettség nem belülről fakad, hanem külső körülmények függvénye: azaz, aki a kívülről felajánlott megfelelő önmegvalósítási modell mellett dönt, s mindenekelőtt hisz önmagában, az eléri az áhított boldogságot…

Önértékelési zavarokkal küszködők mindig is voltak – lásd a depressziós Saul királyt -, manapság azonban ez tömeges méretűvé duzzadt. Sok oka van/lehet ennek: munkanélküliség vagy kényszerrel végzett munka, párkapcsolati élet terhei vagy éppen a párkapcsolati élet hiánya, s nem utolsó sorban a hit hiánya vagy a meglévő hit életidegensége. Sokan vannak manapság, akik nemhogy önértékelési zavaraik, de még önértékelésül sincs! Akiket a korszellem sikerrel a tömegember-létbe szorított, azok már nem álmodnak szépet és jót, nem álmodják bele múlandó hétköznapjaikba az Örökkévalót, nem hisznek a szerelem istenadta-holtodiglan-holtomiglan-kísérő illúziójában sem -, nos azok lelkét lassan, de biztosan a mindennapok küzdelmei felőrlik…

Vannak olyanok is, akik ha Istennek nem is, de félistennek képzelik magukat… Magától értődően mondanak és tesznek olyasmit, amit a jóérzésű ember józansága “alaphelyzetben letilt”, de aki “nem ismer se Istent, se embert”, annak nincsenek ilyen ‘gátlásai’, amikor átgozol másokon, s porba tipor tisztességet, becsületet, szemérmet és részvétet. Ők azok, akikről az ige azt mondja: ők valaminek gondolják magukat. Ők meg vannak győződve arról, hogy ők “valakik”, mert hatalmuk van, mert pénz feszíti a zsebüket. S milyen nevetségesen kicsiny hatalmacska ez! Amikor az ilyen “valakik” bajba kerülnek, s nyüszítenek életükért, mert nyilvánvaló, hogy hatalmuk, pénzük semmit nem ér egy betegséggel, egy tragédiával szemben, akkor nyilvánvaló az önámítás legnagyobbika: az öncsalás…

Aki Isten szeretetébe merülten kívánja élni életet, az nem csalatkozik sem Teremtőjébem, sem az életben, s nem csalja meg önmagát sem azzal, hogy valakinek hiszi magát. Jól tudja, hogy egyedül Isten az, Aki valakivé tehet, ha akarja, de Ő elsősorban arra teremtette az embereket, hogy istenképűen éljenek ebben a földi világban. Aki csak önmagát akarja látni a másikban, aki a maga életét akarja megnyerni a világ/a természet kárára, annak önnön felmagasztalása végül szegyenteljes megaláztatásba fordul, de aki nem felejti el, hogy Isten naponként megújuló kegyelmére szoruló teremtmény, az megtalálja önmagát, s felebaráti szolgálatában kiteljesedett, Istennek tetsző életet él…


Őszinte szavakért.
 


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy megőriztél ezen az éjszakán is! Szent angyalod vigyázzon rám, s szeretteimre! Ámen.

Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen
Róma 11,36

Egész életünk a körülöttünk és bennünk lévő világ kutatására, jobb megismérésére irányul. Csak idő, s felhalmozott tudás kérdése, hogy egyszer eljussunk egy olyan pontig, amikor a meglátott összefüggések komplexitása meghaladja mentális képességeinket. Ilyenkor esik ámulatba az ember, s hagyja el ajkát olyan kijelentés, mint mai igénk. Ez a mondat igazi doxológia, azaz dicsőségmondás.

Istent álmodni nem beszűkülés – ahogyan a világ gondolja -, hanem kiteljesedés, emberlétem szövevényes voltának egyetemesebb megismerése. De miért is jó, ha az egyház elsődleges munkájába (opus proprium), a dicsőítésbe bekapcsolódom? Nyilvánvaló, hogy nem lesz Isten dicsősége sem nagyobb, sem kisebb attól, hogy szavaimmal Isten mellé állok. De nem is ezért szükséges a naponkénti hálaadás. A himnikus gondolataink nem céltalanok. Amikor már nem tudjuk kimondani vágyainkat, érzelmeinket, akkor szavainkat, mondatainkat a dicséretben furcsamód újraszőjük, hogy mint Mózes, kendő gyanánt magunk elé tartva Isten dicsőségének fényét felfogjuk, s egyben meg is védjük magunkat tőle. A dicséret közben válik valóságosabbá nemcsak Isten, hanem mindazon érték is, melyek Istenhitünkből születnek naponként.

Az Örökkévaló akaratát nemcsak megismerni, hanem megélni, igazi nagy vállalkozás. Egész életünkre szóló program, számtalan kihívással és próbatétellel. Sokan meg is ijednek ettől, s ellökve maguktól e lehetőséget a materiálisan megfoghatóval, a birtokolhatóval vigasztalódnak. Mivel azonban a lélek is “kéri a maga részét”, ezért idővel mégiscsak felvetődik a nyugtalanító Isten-kérdés… Megnyugtató választ találni kegyelem, kérdéseket megfogalmazni kötelesség, emberségünk egyik alappillére…

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]