Árulás és hűség…


A mai nap imádsága:
Uram! Tarts meg Uram a kísértések között, hogy Veled és Általad élhessek másokért! Ámen

Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: “Bizony, bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem.” Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél? Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: “Uram, ki az?” Jézus így felelt: “Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom.” Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának;
Jn 13,21-26

Még a kiválasztottak között is akad áruló… Örök tanulsága ez a világtörténelemnek! Hiába a jószándékú kezdés, a “pénz szerelme” a hatalom csábítása kikezdheti még a legnagyobb jellemeket is. Az ördögi ebben az átalakulásban, hogy akinek a lelkében lejátszódik mindez, az szinte semmit nem vesz észre magán! Azt hiszi magáról, hogy ő még mindig a másokon segíteni akaró egykori őszinte ember, pedig már rég a korrupt politikusok táborába deformálódott bele… Tragédiája ez az egyénnek, s súlyos nyomorúsága a közösségnek is. Márk evangélista arról tudósít, hogy a Mestert elárulja egyik tanítványa, az iskárióti Júdás, pedig bizalmi ember volt a tizenkettő közül, hiszen még a pénzt is rábízták. Nagy szomorúság, hogy ugyan ő kezdte a sort, de kivétel nélkül mindenki, még a “Kőszikla-Simon-Péter” is megtagadja Krisztusát – nem is egyszer, háromszor! Milyen kozmikus törvényszerűség, eleve elrendeltség ez, hogy még a legjobbak is elbuknak?

Egy biztos, nincs igaz ember Isten előtt egy sem. Akik olykor mégis félre tudják tenni önző gondolataikat, s nem az ősi “Mentsd a bőröd komám!”- szégyenteljes, de hasznos túlélési stratégiát követik, nos, belőlük lesznek a hősök és közülük kerülnek ki a szentek. A zsidó nép – különösen a középkorban – gyakran kellet hogy elszenvedje a “Krisztus-gyilkos nép” vád következményeit. Jobb esetben ‘csak’ megvetés, súlyosabb esetben kiközösítés, üldöztetés s nemegyszer pogromok, véres megtorlások érték őket, csak azért mert hazátlan zsidók voltak, hiszen az első század végétől megszűnt a zsidó állam, s szétszórattásba kényszerültek. Tény, hogy a zsidóságban olykor fel-felvetődött a kiválasztottságtudatból fakadó arrogancia, de még mielőtt valaki rövidzárlatos következtetéseket vonna le ennek az üldeztetésük ellenére is sikeres nép életéből, gondoljunk csak bele, hogy a zsidó nép életét alapvetően meghatározta a Tórához való viszonya, azaz írni-olvasni elengedhetetlen feltétel volt. S természetesen e nép között is voltak analfabéták, de ez töredéke volt a korabeli átlagnak… Azaz: épp elég fájdalmas volt számukra, hogy el kellett hagyniuk őseik földjét Palesztínát, de ráadásul írásszeretetükből fakadó műveltségük következtében még át is látták, milyen méltatlan körülmények közé kerültek. Manapság gyakran felemlegetik a zsidó-kritikusok, hogy milyen, nem éppen békés egymás mellett élésre buzdító vad gondolatok is helyett kaptak a talmudi irodalom meglehetősen vegyes összetételű mintegy jó negyvenezer(!) oldalán -, de ebben az is szerepet játszik, hogy fájdalmuk/dühük egyetlen lehetséges “szelepét” a talmudi irodalom radikálisabb keretei között találták meg. “Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Akinek apját-anyját, testvérét, barátját, férjét vagy feleségét gyilkos indulatok szakítottak el, egyik napról a másikra – nem hiszem, hogy egykönnyen túlteszik magukan ezen a traumán. De így van ez minden nép életében, legyenek azok örmények vagy kurdok, tuccik vagy rabszolgaságba kényszerített négerek…

Gerinctelen árulás és ésszerű kompromisszum között óriási a különbség, mégha olykor a kettő közötti határ egybe is mosódik. Csúnyán hangzik, de valamilyen mértékben mindannyian árulók vagyunk… Elvetettük Istent, távlatos elveinkről lemondtunk, s a pillanatnak akartunk élni. A jólét oltárán feláldoztuk a legdrágábbakat: a szeretetet, s lelkünk békességét… Azt, hogy az árulóknak is lehet újrakezdeni – igaz csak egyszer -, azt Simon-Péter történetéből jól ismerjük. Aki ezt a felfoghatatlan ajándékos lehetőséget, értsd: isteni kegyelmet szívébe zárja, az tudja igazán elmondani, mi is az evangélium…

 

Biztonság…


A mai nap imádsága:
Uram! Ne adj nekem nagy gazdagságot, hogy kevéllyé váljék a szívem, s ne is kísérts meg olyan szegénységgel, hogy elfordulva Tőled megtagadjalak Téged! Adj nekem bölcs szívet és építő értelmet, hogy helyemet megtalálva ebben a bonyolult világban szolgálhassalak Téged, embertársaim javára, mindenki örömére, meglelve lelkem békességét is! Ámen

Ha atyádfia elszegényedik, és tönkremegy melletted, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy zsellér élhessen melletted. Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted atyádfia. Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet.
3 Móz 25,35-37

“Nincs új a nap alatt!”… Ősi bölcsesség ez, ami nemcsak Salamon király idejében – úgy háromezer évvel ezelőtt -, de azt megelőzően is ismert volt. A kölcsönök, nemkülönben az ún. “megélhetési” kölcsönök – mai nevén személyi kölcsön – közösség-szétszakító erejével a régiek is tisztában voltak. Többek között a középkori egyház ezért is tiltotta az uzsorát, no meg azért is, hogy micsoda dolog dolgoztatni az időt, ami nem is az emberé, hanem az Istené. Persze olyan társadalom sosem volt, amiben ne lettek volna megélhetési gondokkal küszködők, így aztán az uzsarakamat gyakorlata mindig jelen volt – hiába tiltották.

A társadalom ereje, azaz az egyén biztonsága abban gyökeredzik, ha a “rendszer” – s ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen politikai berendezkedésről van szó -, mennyire segíti őt, illetve mennyire hagyja élni… Az egymásról való gondoskodás leghatékonyabb módja érzelmi alapú, kiindulva a családból, a rokonságon át egészen a nemzetig. Ha tehát ezeket az érzelmi értékeket tudatosan támadják, porlasztják, (ki)ölik az emberek lelkéből, akkor az az ország legyengül, esetleg el is tűnik a történelem színpadáról… Ahol azonban érték a család, a gyermek, s nem teher az idős ember sem, ahol becsülik a jó hagyományt, ott megvan a szociális biztonsága a gyengébbeknek is, s ott erős a társadalom is.

“Légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted atyádfia.” – így hangzik a régi, ószövetségi recept… Nem azt mondja, engedd nyugodtan a “fejedre nőni”, legyél mindenki balekja és támogasd az alkoholistákat, az önsorsrontó ideológiákat, hanem azt mondja: “engedd, hogy éljen”. Engedd, hogy dolgozzon – pl. ne tartsd fenn mesterségesen a munkanélküliséget – ahogyan a méhkaptárban, a hangyabolyban mindenkinek megvan a feladata, munkáján keresztül a biztonsága, ugyanígy kellene hogy legyen az embervilágban. “Nézd a hangyát, s okulj te rest!” – mondja a Szentírás.

Istenfélelem nélkül azonban nem megy, nem működik mindez. Aki istentelenül akar mennyországot építeni, az építhet kapitalizmust, bankszisztémát, totalitárius igényű felügyeletet az egyén felett, hatalmát egyszer felemészti az Isten igazságának tüze, s kártyavárként összeomlik kiváltságos egyének érdekeit kiszolgáló jogrendszere, s bármilyen nagy katonai ereje is van, egyszer belülről meghasonlik, mert az Isten az ő teremtettségének szép rendjét “belekódolta” minden ember szívébe…
Kereszthordozás…
A mai nap imádsága:

URam! Add megújító kegyelmedet, hogy másokért élhessek! Ámen

    

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mt 11,29
Egy ősi legenda szerint a tanítványok megkérdezték a Feltámadottat, hogy mi volt a legrosszabb, ami vele történt s erre Jézus azt felelte: “Amíg cipeltem a keresztet, az volt a legrosszabb.” Sokan úgy hiszik, innen ered az a mondás, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje…
Tény, hogy minden ember sorsában valahol felbukkan a szenvedés. Kinek az elején, kinek a közepén vagy a végén, de végül is mindenki “megkapja a magáét”. A szenvedés sajátja, hogy igazán csak mi magunk tudjuk átélni a mélységet, ahová taszít, a lelki vagy testi nyomorúság, a veszteség kínja a kívülállónak csak egy informatív mondat csupán.
Nagy gondolkodók – élükön a vallásiakkal – keresték a válaszokat a szenvedés miértjére, az egyszerű emberek pedig megoldásokon törték a fejüket, hogyan könnyítsen létük szenvedés-terhein, amit így is úgyis el kell hordozniuk. Míg az egyik táborba tartozók csak etikus megoldásokat tartottak elfogadhatónak, a másik oldalon állók – felejtve az embert védő isteni törvényeket; átgázolva becsületen, tisztességen és emberéleteken -, csak saját jólétüket munkálták.
De még mielőtt belefeledkeznénk önnön sorsunk aktuális szenvedés-stációjába, vegyük észre amit a Mester mond! Nem arra buzdít, hogy szenvedjünk – még kevésbé, hogy saját szenvedésünkkel (ki)engeszteljünk -, hanem arra, hogy vegyük fel az Ő igáját…
Jézus az övéiért élt-halt, s támadt fel. Ilyen az igazi szeretet, a másokért élő, a nem a maga hasznát kereső. Az emberlét titka a másokért élésben van elrejtve. Mindaddig, amíg erre nem jövünk rá, s nem vállaljuk önkéntesen az áldozatot másokért (elsősorban a ránkbízott mieinkért!), eladdig nincs megnyugvása lelkünknek, s élhetünk ugyan jólétben, de véges életünk kiteljesedésének hiánya mindennap kínozni fog minket…

 

Kitartás…

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy tudjak kitartó lenni életem minden dolgában! Ámen

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.
Kol 4,2

Imádkozás… Erről általában a kérés jut eszünkbe, hiszen az ritkább eset az életünkben, amikor minden rendben van, “happy”-k vagyunk: semmi baj a gyerekkel, az iskolával, a munkahellyel, sőt még férjünk/barátunk ill. feleségünk/kedvesünk is úgy szeret minket – ahogy vagyunk. Az élet azonban olyan, hogy valami mindig hiányzik, valamiről mindig álmodozunk, valami után mindig vágyakozunk. S ha mégis minden a legnagyobb rendben van, akkor meg az a baj, hogy a megelégedettség nyugalma hamar szertefoszlik… a vége aztán az, hogy kérünk: megint, s újra.

Pál apostol arra buzdítja a kolossébeli testvéreit az ÚRban, hogy legyenek éberek és kitartóak az imdságban, de nem a kérésben, hanem az imádásban! Azaz legyenek hálásak… MINDENért! A nagy dolgokért még csak-csak hálásak vagyunk, no de kis dolgokért? Azokkal úgy vagyunk, hogy azok “alapból/alanyi jogon járnak”. Elvégre keresztények vagyunk nem? A JóIsten kedveltjei, nem?

Az egyik zsidó ima hálát ad azért, hogy az emberen vannak különféle nyílások, s ezeken a “dolgok” be- és kimehetnek. Csak ha betegek vagyunk – nincs étvágyunk vagy éppen emésztési problémákkal küszködünk, akkor derül ki, milyen mélységes igazság rejtőzik ezekben az imákban! Többnyire nem szoktunk hálát adni a levegővételért sem, – sőt van olyan is, aki káromolja az ÚRIstent azzal, hogy dohányzik(!) -, ha azonban nincs tiszta levegőnk – szmoggal teli város(!) -, akkor feltör belőlünk a kérő sóhaj: Jajj Istenem, segíts!

Fontos látnunk, hogy Pál nem azt mondja, adj hálát, hanem adjatok hálát, legyetek kitartóak… Mint minden, így az imádság is akkor nyeri el igazi helyét a fontossági listánkban, ha közösen csináljuk. Isten ugyanis úgy teremtette meg ezt a világot, hogy egyedül ne lehessen boldog benne az ember… Nem is az! Hiába az elért siker, ha nincs kivel megosztani, akkor bizony hasztalan az egész, akkor legfeljebb csak irigyei vannak az embernek. A megosztatlan öröm hamar elfogy, de ha más is együtt örül velünk, akkor tartós marad! Az imádkozás is, bizony együtt az “igazi”, sőt, a középkorban, ha valaki csak egyedül böjtölt, azt nem is tartottá böjtnek.

 


Megállás…

 

Imádkozzunk!
URam! Add, hogy ne sajnáljam az időt a csendes percekre, a naponkénti hálaadásra! Ámen

Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: „Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?”
Jn 12,3-5

Jobban tudni, mint a Mester… nagy kísértés ez ma is az egyházi vezetők szolgálatában! Manapság, amikor tömegek keresik a helyüket ebben a megbolydult világban – de valahogyan mégsem találják meg igazán -, különösen is fontos lenne figyelni a Mester józanságra intő kijelentéseire.

Nemcsak Jézus korában, ma is erős az a látásmód, hogy az egyház fő feladta a szociális gondok enyhítése – elvégre Jézus URunk is haláligmenően szolgálta az övéit… Nos, a keresztények fő, elsődleges feladta, munkája (opus proprium) nem a szociális projektekben való buzgólkodás, hanem egy jobb/igazságosabb/istenesebb társadalom képének előrevetítése: tanításban(!), személyes életvitelben. Nem a ‘láthatóság’ a legfontosabb, hanem az érthetőség! Aki megérti – az egyház evangéliumi tanítása által -, hogy a Jézust követő ember miért teszi azt, amit tesz, akkor történhet változás az ő életében is!

Ha az élet csak munkából, örökös teljesítésből áll, az az élet nem ÉLET, hanem – ahogyan a régiek mondták -, az “robot”. Ha nincsenek ünnepeink, ha nincsenek szakrális pillanataink, akkor elsüllyedünk a teljesítménykényszer hullámtengerében. Kiemelkedni csak akkor tudunk, ha Arra a Valakire tekintünk fel, Akinek van ereje kiemelni minket a hullámsírból – ahogyan ez Péter esetében is megtörtént a Tibériás-“tengeren”. A vízenjárás pillanatos csodáját ma is át lehet élni, ha nem is a maga fizikális valóságában, ahogyan ezt Péter megélhette, de ha arra gondolunk, hogy emberi értelemmel nézve hányszor kellett volna süllyednünk az élet, a történelem viharában, de mégsem ez történt, hanem megmenekültünk… akkor kiderül, mennyire fontosak a hálaadás ünnepes pillanatai.

Szegények mindig lesznek. Önhibájukból, vagy anélkül, az elesettség az emberi civilizáció része. A kérdés mindig az, hogyan “kezeljük” ezt a kérdést? Ha a méltóság megkopik, akár a segítő vagy a segített oldalán, akkor az adott szociális projekt csak a túlélés kényelmes biztosítéka… az ember célja csak az nem lehet, hogy “túlélje” az életet… ennél többre hívott el minket a Teremtő!

 

Szenvedés…


A mai nap imádsága:
Uram! Nem fogom megérteni szenvedésem okát soha, de nem is akarom. Csak azt kívánom, ne hagyj magamra, s ígéreted szerint legyél velem életem minden pillanatában! Bocsásd meg türelmetlenségemet, amivel oly sok nyomorúságot okoztam másoknak, s magamnak is! Irgalmad palástjával kérlek takard be életemet, hogy sebeim gyógyuljanak, s boldogan adhassak hálát Neked mindenért! Ámen

Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem! Miért üldöztök, mint az Isten, miért nem elégedtek meg testemmel? Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék! Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Jób 19,21-26

Amennyire simogató kifejezés “Isten áldása”, olyannyira ostorsuhintásos valóságot takar ez a szólásunk is: “Megverte az Isten.” A verekedésben mindkét félnek van esélye ütéseket kapni a másiktól, de a verés lényege, hogy az egyik üti a másikat, akinek nincs lehetősége védekezni… Megalázó állapot ez a kiszolgáltatottság. Ha Isten ver, büntet azt nem azért teszi mert próbára akar tenni, ha ez lenne a célja, akkor egy szadista Isten lenne. Amikor úgy érezzük, Isten pálcája csattog rajtunk, az általában az Ő törvényeinek a figyelmen kívűl hagyásából fakadó következmények. Egy bizonyos, verést elszenvedni nem jó. Ha viszont sosem kaptunk egy pofont sem, akkor nem is tudjuk mi a különbség a simogatás és az ütés között. Azok a “pofonok”, amit a test elszenved, s többnyire kihever, fájdalomfokát tekintve töredéke a lelki nyomorúságoknak: magányosság terhe, jóvátétel lehetetlensége, esetleg örökre elmulasztott pillanatok.

Amikor az ember szenved, akkor társra van szüksége. Jób felesége “feladja”, s azt mondja: “Jób, átkozd meg az Istent, s halj meg!” a barátok pedig egyéni okoskodásokkal próbálják magyarázni azt, amit nem lehet. A (lelki) szenvedés ugyanis titok. Olyasvalami, amire nincs válasz itt a földi életben – csak odaát az Örökkévalónál. Isten azonban nem hagyja magára szenvedőt, lehetőséget ad mindenkinek, hogy a szenvedésben is megtalálja békességét. Ez a lehetőség a megváltás evangéliuma! Az Isten emberhez hajolása, a Lélek kitöltődése a kegyelem szerint. Amikor már nincs egyetlen kapaszkodó sem, akkor biztos pontként csakis az Isten marad. Ez az a tudás, amit a szívünkbe kell vésni, hogy minden élethelyzetben ránkköszönjön ennek igazsága.

Mikor lesz az új test? Mikor múlik el a fájdalom? Mikor látom újra az enyéimet? Hogyan fogja Isten megújítani vagy beteljesíteni a földi elrontott, tragikusan befejezett életek millióit? Olyan kérdések ezek, amelyekre a válasz a szavakkal ki nem fejezhető Istenben vannak. Ha majd – reménységünk szerint a Krisztusért – Őnála leszünk, akkor nyilvánvalóvá válik minden. Eladdig maradnak a küzdelmes napjaink, s a lehetőség, hogy necsak a kijózanító pofonokra kapjuk fel a fejünket, de észrevehetjük a lágy szellőben, a körülményeken keresztül is finoman símogató Isten szeretetét.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]