A Lélek jelzései


„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait…” (1Korinthus 2:14)

Pál azt mondja: „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.” Jon Walker lelkész írja: „A Lélek figyelmeztetései riadót fújnak neked, amikor veszély fenyeget. Egy barátom éppen zöld jelzésen hajtott át, amikor egy erős figyelmeztetést érzett, hogy taposson a fékbe. Abban a pillanatban, hogy ezt megtette, egy teherautó rohant át a piroson. Ha nem lett volna a barátom azonnali engedelmessége, akkor bizonyára meghalt volna. A Lélek »megállj jelzései« piros lámpaként figyelmeztetnek, hogy ne menj sehová. Volt egy kutyám… hozzá volt szokva ahhoz, hogy pórázon vezettem, és amikor a szomszédom mezőjére vittem, hogy futkosson, elég volt annyit mondanom: »Ne!«, ha olyan helyhez közeledett, ahová nem kellett volna. Nem tett volna semmi rosszat, a figyelmeztetésem nem dorgálás volt, hanem óvás és védelem. A Lélek időzítése az, amikor Isten azt mondja neked, hogy most nincs itt az ideje valaminek. Egyetemista koromban azt terveztem, hogy veszek egy számítógépet egy kedvezményes akcióban, amit az egyetem biztosított. Mire minden szükséges papírt beadtam, azt mondták, hogy az akció már véget ért. Nagyon haragudtam Istenre. Két hónappal később az egyetem újraindította a programot, továbbfejlesztett modellekkel és szoftvert is adtak hozzá, amelyért két hónappal korábban még külön fizetni kellett; így tulajdonképpen kevesebbe került, mint a korábbi csomag… Kiderült, hogy Isten tudja, hogy mit csinál!” Légy érzékeny a Lélek jelzéseire! Bízz Isten Lelkében, aki vezetni fog az életed nagy döntéseiben és a részletekben is! Legyen egy listád azokról az időkről, amikor súgott valamit; ez érzékennyé fog tenni és erősíteni fogja az engedelmességre irányuló szándékodat. Emlékezz arra, hogy amit Isten súg, az mindig szinkronban van az Ő Igéjével, még akkor is, ha nincs szinkronban a te elképzeléseiddel!

 

ÉBREDÉSRE VAN SZÜKSÉGÜNK


„Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömet szerezni népednek?” (Zsoltárok 85:7)
A következő néhány napban beszéljünk az ébredésről, amelyre szükségünk van ma az egyházban.
Először: Az élet újjáéledése. Az igazi ébredés azzal kezdődik, ha őszintén beismerjük, hogy lelkileg tompákká, szárazakká, sőt halottakká váltunk. Ezékiel így írja ezt le: „Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal… és már nagyon szárazak voltak… Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok halljátok az Úr igéjét! … Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket… lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.” (Ezékiel 37: 1-10). Ezékiel látomása a következő igazságokat tanítja nekünk: a) Az ébredés azzal kezdődik, hogy elismerjük, nem vagyunk egy egészséges, egymással összeköttetésben működő test. b) Istentiszteleteink túl formálissá és szárazzá váltak. C) Éheznünk kell Isten Igéjére. Különben tagadni fogjuk lelki-szellemi állapotunkat, mentegetni vagy magyarázni próbáljuk. Isten azt mondta Izráelnek, egy földművelő népnek: „Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.” (Hóseás 10:12). Figyeld meg az igazi ébredés elemeit: az igaz életet hangsúlyozza; egymás iránt könyörületességre buzdít; rádöbbent a bűn iránti könnyelmű, nagylelkűen elnéző lelkületünkre; Istenhez kiált, őszinte imádságban. ’Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét; hogy néped örvendezzen benned?” (Zsidók 85:7 Károli).

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsoltárok 119:105)
Másodszor: A világosság újjáéledése. A munkád minden napodból kb. tíz órát vesz el az utazás is beleértve. Alvás, evés, tisztálkodás, öltözködés, ez másik tíz óra. A családodra, a hobbidra és minden másra a maradék néhány óra jut. Manapság egy „elkötelezett gyülekezeti tag” havonta két vagy három alkalommal megy templomba. Számold csak ki! A hét 168 órájában csupán 90 percet szánunk lelki növekedésre – ez kevesebb mint 1%! És mi az eredmény? Lelki tudatlanság és gyengeség. A válás csaknem ugyanannyira elterjedt az egyházban, mint az egyházon kívül. A hívőknek ugyanúgy kísértés a pornográfia, mint a nem hívőknek. Csaknem azonos az alkohol és egyéb függőségek előfordulásának százalékos aránya az egyházon belül és kívül. Egy nemrégiben végzett közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy míg bizonyos gyülekezetek gyorsan növekednek, sok megtért hite egyfajta „eklektikus teológia”. Hisznek a feltámadásban, de a lélekvándorlással sincs semmi bajuk. Hisznek vezetésében az imádságon keresztül, de a horoszkópban is. Míg hithű muzulmánok elkötelezik magukat a Korán megtanulására, egy átlagos keresztyén még hetente egyszer sem olvassa a Bibliáját. Bárhogy próbálkozik is a lelkész, hogy a szószékről kiskanállal etessen, és megbüfiztessen a kijáratnál, ettől nem leszel lelkileg érett. „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Isten Igéjét kell a napi elintéznivalóid listájának a legelső helyére tenned! „…többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Efezus 4:14-15).

„…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Korinthus 3:17)
Harmadszor: A szabadság újjáéledése. Örömmel üdvözlitek a Szentlelket a gyülekezetedben? Reagáltok vezetésére? Nem baj, ha van egy programotok, amíg hajlandóak vagytok engedni, hogyha Isten változtatni akar rajta. Ez nem jelenti azt, hogy valaki csak úgy felugorhat, és félbeszakíthatja a lelkipásztor igehirdetését. Isten a rend Istene. A Szentlélek úriember, nem fog rajtad keresztül megszólalni, amikor már beszél egy Isten által kirendelt vezető szájából. Isten jól felépített terv szerint dolgozik. Ha ezt nem hiszed, nézd meg, hogyan tervezte meg a szent sátrat a pusztában, vagy Salamon templomát. volt olyan, amikor Isten jelenléte annyira érzékelhető volt, hogy a papok nem tudták végezni a szokásos szolgálatot; csak annyit tehettek, hogy a arcra borultak Isten előtt. Nekünk is ilyen időkért kell imádkozni, és örömmel befogadnunk őket. A szabadság azonban nem jelent engedélyt arra, hogy bármit megtehess, amihez kedved van. Pál ezekkel a szavakkal foglalja össze a szabadság/szabadosság vitát: „Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; a csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Galata 5:13). Az a szabadság, amit Krisztus hoz nekünk, felszabadít a feltűnősködés kényszerétől, és helyette megtanít arra, hogy egymásnak szolgáljunk. Pál így összegzi ezt: „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” Azt kérded, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha Jézus az Úr életedben, ő felszabadít arra, hogy örülj jelenlétének a gyülekezetben, otthon, a munkahelyeden és az életed minden területén.

„A szeretet soha el nem múlik…” (1Korinthus 13:8)
Negyedszer: A szeretet újjáéledése. A Biblia azt mondja: „A szeretet soha el nem múlik.” Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el! Az életben csaknem minden elmúlik, a szeretet nem. Van egy kedves történet egy hölgyről, aki ezt kérdezte a férjétől: „Szeretni fogsz engem akkor is, ha megöregszem?” „Igen, kedvesem” – felelte a férje. A feleség tovább kérdezett: „De akkor is szeretni fogsz, ha már ősz lesz a hajam?” A férj így felelt: „Igen, kedvesem, szerettelek már hét különböző színárnyalattal, miért gondolnám meg magam éppen akkor, amikor ősz leszel?” Pontokat gyűjthetsz azzal, ha magas erkölcsi mérce szerint élsz, és minden teológiai kérdésben helyes nézeteid vannak, de ha nem szereted az embereket – minden körülmények között – kudarcot vallottál abban, ami leginkább számít. Pál azt írja: „És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” (1Korinthus 13:2-7). Farizeusnak lenni elkötelezettséget kívánt. A Mózes törvényei szerinti élethez hihetetlen fegyelem és odaszánás kellett. Jézus miért ítélte el a farizeusokat oly sokszor? Mert lehet, hogy volt tudás s fejükben, de nem volt szeretet a szívükben! Amikor mi, az egyház, átéljük a szeretet újjáéledését, nem lesz szükségünk többé arra, hogy reklámozzuk magunkat – az emberek a kapukat is be fogják dönteni, hogy bejöhessenek!

 

Egy jobb holnap


„Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket.” (Ézsaiás 61:3)
A kínaiak érdekes jelet alkalmaznak a krízis szó jelölésére; a szimbólum egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget. Amikor nagy a tét, és a végkimenetel kétséges, a cél elő tud törni a fájdalomból, mint ahogy a szépség felbukkan a hamu alól. Az igazi gyógyulás azonban nem kezdődik el, amíg szembe nem nézel a tényekkel, és ki nem mutatod fájdalmadat. Ez azt jelenti, amit Dávid is tett: Istenhez vitte. „Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként?” (Zsoltárok 13:3). Épp úgy, ahogy az első lépés a gyógyuláshoz az, hogy felnyitjuk a sebet, a te gyógyulásod első lépése is az, hogy szembenézel az igazsággal. Azok, akik a krízis által növekedni tudnak, megtanulják, hogy milyen reményeket, álmokat, várakozásokat sértett meg az esemény. Felismerik, hogy hol van szükség javításra, aztán térképet készítenek maguknak a jövőhöz. Először azt fogod érezni, hogy „már semmi sem lesz a régi”. Ez teljesen természetes. Lehet, hogy változtatnod kell azon, hogyan dolgozol, mivel töltöd a szabadidődet, vagy hogyan viszonyulsz a családodhoz, barátaidhoz. A krízisnek az a lényege, hogy kibillenti egyensúlyából a világodat. Ugyanakkor arra is késztet, hogy mélyen magadba nézz, és megtaláld azokat a rejtett erőforrásokat, melyekről nem is tudtad, hogy léteznek. Lehet, hogy most nem igazán érzed magad bátornak vagy reményteljesnek, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a dolgok nincsenek ott benned arra várva, hogy kinyisd a csapot. Még ha ma nem is érzed magad erősnek, erőt meríthetsz Belőle, aki erős. „…Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” (Zsoltárok 18:2-3) Nézz szembe a krízissel! Találd meg benne Istent! Kövesd őt, és ő jobb holnapot fog adni neked!

 

Isten még mindig a trónon ül!


„Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve…” (Ézsaiás 6:1)
A Biblia azt mondja, hogy a végső időkben bizonyos dolgok fognak történni. Például: 1) „Fogtok hallani háborúkról… éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé” (Máté 24:6-7). A világ nagy részén ezek a dolgok napi realitások. 2) Jézus azt mondta: „…sokan jönnek majd az én nevemben… és sokakat megtévesztenek” (Máté 24:5). Az utóbbi években sorra láthattuk, ahogy hamis próféták támadtak, állítva, hogy Isten nevében szólnak. 3) Jézus azt is mondta: „…gyűlöletesek lesztek… az én nevemért” (Máté 24:9 Károli). A keresztyéneket a világon sokfelé üldözik, például Kínában, Szudánban és Afrika más országaiban, Szaud-Arábiában és Észak-Koreában. 4) Egy másik példa, amikor Jézus azt mondta: „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon… és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). A modern technika ezt egyre inkább lehetővé teszi a nyomtatás, a televízió, a rádió és az internet segítségével. 5) Isten azt mondta: „… [a] teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek” (Zsidók 12:27). A vállalatvezetők mindenfelé kapzsiságba esnek, míg a mi anyagi biztonságunk füstbe megy. De ne csüggedjetek, Isten gyermekei – ha a kormányok elbuknak, és a vezetők kudarcot vallanak, Isten még mindig uralkodik, Igéje még mindig megáll, tervei még mindig beteljesednek. Ézsaiás azt írta: „Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve…” (Ézsaiás 6:1).

Ézsaiásnak csak ennyit kellett tudnia, és neked is csak ezt kell tudnod! Isten nem járkál fel-alá a menny utcáin azon aggódva, hogy mi fog történni. Ő még mindig a trónon ül, tehát nézz Rá, és tartsd rajta tekinteted! Charles Spurgeon mondta: „Isten megígérte, hogy meg fogja tartani az ő népét, és ő meg fogja tartani ígéretét”.

 

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]