Ének…


A mai nap imádsága:

Istenem! Adj nekem derűs szívet, hogy tudjalak dícsérni Téged énekszóval is! Ámen


Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a föld széléig
Ézs 42,10a


“Gonosz embereknek nincsen daluk” – tartja egy német közmondás, s milyen igaz ez! Ahol bosszú és irigység honol, ott a zene nem tud gyökeret ereszteni. Az afro-amerikai kultúrából kinőtt “repp” énekelve beszél/beszélve énekel, ezáltal a verbális kommunikáció lehetőségeit kitágítja. Ha valaki dalra fakad, nem is gondolja, hogy, az az emberi tevékenység egyik legkomplexebbikét végzi… Az énekben ugyanis benne van költészet, a zene, s többé-kevésbé a mozgás is! Érdekes, hogy az agyunkban van hallás-centrum, van beszédcentrum, van mozgáscentrum, de olyan, hogy “zenecentrum” – ilyet eleddig agykutatóink nem találtak… A zene ugyanis – így gondolják – agyunk minden részét igényli, azaz a zene testet-lelket mozgat!

Amennyire logikus a matematika, olyanyira tiszta a zene. (Persze a zene nem más mint a hullámok matematikája!) Ha valaki vét a matematikában, akkor borul az egyenlet, ha valaki hibázik a zenében, akkor oda a harmónia, s ha valaki a saját igazságát kántálja az Istené helyett, az súlyos bűnt követ el. Az Isten világában ugyanis mindenért fizetni kell. Csak az embervilágban “van úgy”, hogy meg lehet úszni… Csak köztünk, emberek között lehet tönkretenni embersorsokat, lehet ellopni egy nép javait, lehet megcsonkolni országukat – mindezt következmények nélkül! Ha belegondolunk: Hányszor fosztott ki már nemzet nemzetet, csak az elmúlt évszázadban, évezredben? Az Istentől eltávolodott ember mocsoksága ez…

A tiszta ének azonban nemcsak a legösszetettebb kommunikáció, de egyben a legőszintébb is, ezért az ének egyben imádság. S aki imádkozik, az kinyitja szívét embertársa felé is, s azt keresi, ami összeköt, s nem azt, ami elválaszt. Korunk nagy baja, hogy jóléti világunkban az emberek – különösen a fiatalok – leszoktak a közös éneklésről. Még kevesebb azoknak a száma, akik zenélnek, többnyire csak hallgatják a zenét… ez is méltánylandó, de a zenehallgatás, s az aktív zenélés – akármilyen szinten is(!) – két különböző kategória. Azt gondolom, teljes béke csak akkor lesz a világon, ha legalább az emberiség fele zenél, s a maradék másik fele meg hallgatni akarja vagy táncolni szeretne a muzsikára…

Új éneket énekelni azt jeleneti, újrafogalmazni a régi igazságot: Istenéi vagyunk, Aki szeretetre teremtett minket. S ha elszalasztjuk annak lehetőségét, hogy szeressünk, és szeressenek minket, akkor bizony mindent elrontottunk, amit csak el lehet rontani…

 

 

Időnk…


A mai nap imádsága:

Uram! Időzavarral küszködöm, s gyakran összecsapnak a határidők hullámai a fejem fölött! Kérlek, segíts átrendezni életemet, hogy tetszésedre élhessem mindennapjaimat, s végre békesség költözzön nyugtalan lelkembe is! Ámen

 

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
Zsolt 127,2

Idő, idő, idő… Ez az, ami lehet kevés vagy több, de amennyi van, az sosem elég. Korán kelni, későn feküdni – klasszikus megfogalmazása ez a közhelyes “látástól vakulásig” küzdelmes magyar valóságnak. Hiába tűzünk ki célokat, hiába dolgozunk, “mint a barom”… minden emberi munkának egyedül csak Isten támogatása adhat valódi értelmet.

Nem is olyan rég még a templomtornyok monopóliuma volt a pontos idő mutatása, jelzése. Amióta azonban elkezdett zsugorodni a technikai világ – s először csak szalonokba-szobákba, majd zsebekbe, s aztán csuklókra is átvándorolt az idő múlására figyelmeztető kis szerkezet – egyre kevesebbnek érezte az ember a rendelkezésére álló időt. Amíg korábban a templomtoronyra tekintve legalább közvetve Istenre gondolhatott az emberfia, eladdig manapság – jóllehet minden valamirevaló háztartási gép, híradástechnikai eszköz mutatja az idő múlását – mégsem jut eszünkbe az Isten. A karóra lassan elveszti funkcionalitását, s már nem több egyszerű divatcikknél… Az egykor társdalmi státuszt jelző óra ebbéli feladatát a az extrém-drága mobiltelefon vette át… De hiába a gyorsan szaladó perceket pontosan mutató szerkezet, ha továbbra is elszaladunk Isten mellett…

Furcsa: Hiába mérjük pontosabban az időt, beosztani mégsem tudjuk ügyesebben/okosabban! Tény: kevés az időnk. A “fejlett” országok lakosságának 60%-a(!) úgy látja, hogy ellátandó feladataikra rendelkezésre álló idő nem elégséges, ezért a tőlük elvárt teljesítmény meghaladja egyéni teljesítőképességüket. Nyilvánvaló, hogy egy idő után az ember ebbe törvényszerűen belefárad és lassan már a kenyér íze sem olyan, mint amilyennek az ember azt érezni szeretné. Mert a mindennapi kenyér nemcsak alapvető élelmiszer, hanem az Élet szimbóluma is. Ha a kenyér elveszti ízét, akkor az értelmét veszíti el az Élet…

Be kell látnunk, hogy ami a legfontosabb, azt nem tudjuk elérni vagy megszerezni. Az “álmában is ad eleget” kifejezés más fordítás szerint azt jelenti: “nyugodt álmot ad”. Hiába a selymes álmot ígérő altató, a lélek nyugalmát a tabletta nem biztosítja. Megzavart lelkű és elméjű társadalmunk az utóbbi évtizedekben sajnos elfordult Teremtőjétől, most pedig kétségbeesetten kapkod elvesztett spirituális kultúrája után…

Értelmet a múló időnek csakis az adhat, Aki az “időt” teremtette. Öregedésünk, egyre szűkülő lehetőségeink, mindennapjainkat egyre sűrűbben meglátogató betegségeink szép lassan, csöndesen alázatra fegyelmeznek minket: megláttatják, megtanítják nekünk – bármennyire tiltakozunk is ellene -, csak múlandó emberek vagyunk, az Isten pedig továbbra Isten marad. S amíg mi oly sokszor elfordultunk Tőle, s talán meg is tagadtuk Őt életünk egy-egy dolgában, addig Ő engedetlenségünk ellenére sem hagyott magunkra, hanem mindig hűségesen kísért szeretetével. Talán egyszer rádöbbenünk: Vele együtt a nekünk rendelt kevéske idő is bőségesen elég…

 

 

Ígéreteink…
A mai nap imádsága:

URam! Egyedül ígéreteidben bízom… kérlek segíts! Ámen

    

Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.
Rm 4,21b
A régi mondás szerint: “Szegény ember az, aki még ígérni sem tud.” Jóllehet ez a mai világ nem szűkölködik ígéretekben, elgondolkodtató: akkor mennyire is vagyunk gazdagok, a gazdagságunkkal? Tény, hogy külön tudományággá vált a kereskedelmi-, és reklám-pszichológia, s a leghuncutabb módon hitetik el velünk, hogy az adott termékre márpedig szükségünk van. A régiek ugyan azt hangoztatták, hogy “a jó bornak nem kell cégér”, de mára oda jutottunk, hogy már nem a termék maga, az igazán a fontos, hanem a “hozzá-kapcsolt” érzés, azaz már nem egyszerűen csak terméket, hanem élményt vásárolunk…
Ígéretek zuhatagában élünk. Tucatszám halljuk a szépívű, csiklandozó ígéreteket politikában, gazdaságban éppenúgy, mint emberi kapcsolatainkban. Nemcsak Jézus példázatában, de a valós életben is megtörténik, hogy valaki ígér, de nem teljesít, s olykor megesik az is, hogy nem ígérünk semmit, aztán mégis megtesszük, amit a lehetőség (a Körülmények Istene) felkínál. Keserű tapasztalás az is, hogy valaki “halálig-hűséget” fogad az oltárnál, s pár év múlva szertefoszlik a párjának tett, Isten előtti ígérete… Milyen ember az ilyen? A régiek szépen mondták: “hit-vány”. Az ígéret megtartásának garanciáját egyedül a hit ad(hat)ja, ami formálja, erősíti, növeli az emberséget. Aki nem hisz se Istenben, s már önmagában sem, az istentelenné – s lassan, de biztosan – embertelenné is válik…

A hitünk, a hitelességünk az ígéretek teljesítésétől függ. Gyarlóságaink közé tartozik, hogy jószívvel ígérünk, de aztán fogvicsorítva sem tudjuk teljesíteni azokat. Ezért jól tesszük, ha nem felejtjük el hozzátenni: “Ha JóIsten is úgy akarja/gondolja!” -, hiszen az ő kegyelme nélkül semmit sem tehetünk. A Biblia igéinek ereje/hatásossága éppen abban rejlik, hogy bukdácsolóan-emberien, de leplezetlen őszinteséggel bizonyságot tesznek arról, hogy Isten ígéreteiből nem veszett el semmi: az Ő hűsége meg nem fogyatkozik, szeretete, gondviselő jósága tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A hívő ember ezért inkább hisz Istenben, mintsem hogy reménykedjen az emberekben; mert bölcsen belátta: az Isten terve mindig megvalósulásra, az emberé pedig – lehet, hogy csak a legvégén -, de mégis enyészetre, múlandóságra van ítélve…

 

Jó hír…

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy örülni tudjak teremtettséged csodáinak minden napomban, s hálás szívvel tudjam szeretni felebarátaimat! Ámen

Ezután így szólt hozzájuk: “Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”
Mk 16,15

A Mester üzenete igencsak érdekes a harmadikévezredbéli emberfülek számára… az “egész világ”-kifejezésnél a göregben a kozmosz (rendezett világ), míg a latinban az univerzum (világmindenség) szó áll. Ami talán még önmagán ennél is túlmutatóbb: az evangélium minden teremtménynek szól, azaz: a majomnak és a szamárnak éppenúgy, mint a tücsöknek és a hangyának… Ez azt jelenti tehát, hogy az evangélium (vagyis eü-angelion= azaz jó-hír /mivel a görögben az “eu” jót jelent!/, s nem örömhír. Fontos kihangsúlyozni újra és újra, hogy sokan félreértik, félremagyarázzák ezt a fogalmat, kihagyva a leglényegesebbet az evangélium-hirdetés csodájából – jelesül a megértést. Aki ugyanis megérti, elfogadja, szívébe zárja a jó hírt, nos csak annak fog az élete el nem múló örömesre változni, s terem élete jó gyümölcsöket. Krisztus Urunk a a Magvető példázatában arra hívja fel a figyelmünket, hogy a háromnegyed rész, azaz az emberek 75%-a/!/ nem érti meg mi is a lényeg a “jó hírben”) nem kizárólagosan emberre vonatkozó – bár embernek szóló üzenet -, hanem az egész teremtettségre kiterjedő isteni közlés.

Az evangélium-hirdetés alatt sokan a “krisztus-kultusz” terjesztését értették, s értik még ma is, ha kell(ett) “tűzzel-vassal”. E világméretű küldésben nem számított, hogy etikus-e az eszköz a cél eléréséhez, a buzgó vágy, “teljesíteni az isteni parancsot, s utána várni a jutalmat érte”, sajnos viszonylagosította, sőt olykor el is homályosította a lényeget: nem az ember van a misszióban az Istenért, hanem pontosan fordítva, az Isten van küldetésben az emberért… Eredmény igazából akkor van, ha hagyjuk “történni” az Istent… ha tudunk kellő alázattal belesimulni a Lélek akaratába.

Tény, hogy a ma keresztényeinek, gyülekezeteinek újra kell fogalmazniuk önmaguk számára a missziót. A misszió nem az, ha egyre nagyobb részt kérünk/kapunk a szociális problémák megoldásának folyamatosan növekedő kupacából. De a misszió hamis értelmezése az is, ha csak a mostanság reflektorfénybe került hitoktatásra korlátozzuk. A misszió az univerzumba, a kozmoszba való önkéntes beletagozódás, azaz az Isten-alkotta csodálatos rend elfogadása kicsiben és nagyban, saját mikrovilágunkban éppenúgy, mint a sokszor átláthatatlannak tűnő makrovilágban.

A “hirdetés” legjobb formája maga a krisztusi tanítás megélése. A JóIsten bölcsessége, hogy akaratát nem csak a keresztényeken, hanem minden emberen keresztül megmutat(hat)ja. Mahatma Gandhi – aki szüleivel az indiai dzsaina vallás követője volt, amely vallás egyesíti magában az ősi hindu világnézetet a későbbi buddhizmus vallásbölcseleti eredményeivel – soha nem állította, hogy bármilyen új elvet vagy tant alkotott volna, csak próbálta alkalmazni “az örök igazságokat a mindennapi életünkre és gondjainkra”. Tény azonban, hogy élet-üzenete és módszereinek lényege az egész világnak szól. Érdemes odafigyelni ezekre is, hiszen Gandhi tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai: “Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért!” Gandhi szerint a szeretet és az erőszakmentesség mindent legyőz! Az erőszakmentesség pedig az, amikor azokat szeretjük, akik minket gyűlölnek. Ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek az nem erőszakmentesség. Az élet harcában a gyűlölet legyőzhető szeretettel. A szeretet nagyobb a gyűlöletnél és övé a végső győzelem.

Gandhi ellenzett mindenféle erőszakot, mert “ha úgy tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyűség, amit okoz, maradandó.” Az ember mondjon le az erőszak minden formájáról, és ragaszkodjék az igazsághoz, ne engedelmeskedjen igazságtalan törvényeknek. Így vall: “Személyes hitem teljesen egyértelmű. Szándékosan semmit sem sérthetek meg, ami él, emberi lényeket végképp nem, még ha a legnagyobb rosszat teszik is nekem és az enyéimnek.” Intette az embereket, hogy óvakodjanak attól, hogy gonoszsággal vádolják egymást. “Akiket rossznak tartunk, azoktól elkerülhetetlenül visszakapjuk ezt a bókot. A gyanú az erőszak melegágya… Az erőszakmentesség nem tehet mást, mint hogy bízik… Ha bizalommal és szeretettel közeledünk az emberek felé többszörösen visszakapjuk a bizalmat és a szeretetet… Az ember nem más, mint saját gondolatainak terméke: azzá válik, amit gondol.” Az élet tehát valójában nagyon egyszerű… akkor miért is bonyolítjuk?

 

Türelemért…


A mai nap imádsága:

Uram! Türelmetlen vagyok. Türelmetlen a munkámban, mert sokszor nem látom az eredményét, türelmetlen az emberi kapcsolataimban, mert nem úgy alakulnak, ahogyan szeretném, türelmetlen vagyok magammal is, mert nem nem tudom következetesen betartani azt, amit elhatároztam. Uram, ezért türelmetlen vagyok Veled is! Kérlek, újítsd meg szívemet-lelkemet, hogy Benned felüdülve, derűvel tudjak felülemelkedni hiányosságaimon, s Téged dícsérve békességet nyerjen lelkem – mindenki hasznára! Ámen


Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek függ, éljetek minden emberrel békességben. Róma 12,17-18

Már szocializációnk, világfelismerésünk hajnalán, zsenge gyerekkorunkban megtanuljuk: “Kölcsön-kenyér visszajár!”… azaz: “Ha te így, hát akkor én is úgy!” Ősi kód ez bennünk, sértettségünkkel nem szeretünk adósok maradni! Hiába ismerjük a mondást: “Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” – ezt a nemes konfliktuskezelő aktust többnyire a szentekre hagyjuk. Egyébként is, aki nem üt vissza, azt gyengének titulálják… Ugyanakkor, ami jól működik az állatvilág hierarchiájában, az másképpen alakul az emberek között – feltételezve, hogy az ember nem állat, hanem több annál.

Tény, hogy Jézus tanítása messze felülemelkedik az egyszerű betartásán a parancsolatoknak – nem is tudnak ezekkel mit kezdeni. Az emberek életének alapvető szabályozásában a mindenkori törvény szava a döntő: vagyis az elkövetett törvénytelenségért szankció jár. Pál tanácsainak igazságtartalmát néhányévtizedes földi vándorlásunk után látjuk meg. Aki negyvenéves korára nem tanulta meg, hogy az élet az alapvetően kooperáció, az még semmit nem tanult meg! Negyvenes évek vonzásában sokan – hitünk szerint – “újra-kezdik” az életüket, ami eleve lehetetlen, hiszen éppen a második felébe, a leszálló ágába kerülnek… Tévhitük szerint az élet új lehetőségekkel várja őket… az eredmény pedig pontosan az ellenkezőjét mutatja: amiből szabadulni akartak egy-egy válással, ugyanabba a gödörbe esnek bele. A változásnak ugyanis mindig belülről kell fakadnia, az belülről hat kifelé, s nem fordítva. Emberi kapcsolataink legbiztosabb alapja tehát a kooperáció, melyben arra kell figyelnünk, ami minden ember szemében jó – nemcsak a sajátunkéban.

Hiába azonban minden jóra való törekvésünk, ha olyanokkal találkozunk, akik saját bűneik, hamis büszkeségük, kivagyiságuk okán teljesen érzéketlenné váltak. Életvezetési hibáik következményeiből, tragédiáik megkötözöttségéből nem tudnak kilépni, s belső békétlenségüket az egész világra kivetítik. Ilyen esetben nem marad más hátra, mint hogy a JóIsten-adta vérmérsékletünk, belénkkódolt toleranciánk alapján a megfelelő pillanatban visszalépjünk egyet… Ha “száguld velünk szemben az expresszvonat”, akkor botorság nem hátralépni egyet – ez nem megalkuvás, hanem a belátás, a józanság lelke.

Általában nehéz megtenni azt a lépést, ami elemi ösztöneinkkel éppen ellentétes irányba mutat. Amikor a tehetetlenség dühe ökölbe szorítja a kezünket, akkor azt csak az Isten segítségével lehet oldani! Egyedül az imádság, az Istenre-figyelés nyugalma képes feloldani lelkünk feszültségét… A konfliktus-helyzetekben csak így válhatunk az igazság tanúivá, a békesség követeivé. Az effajta alázatos életvezetés nem tűnik mindig látványosnak, rövidtávon sem mutatja a siker jeleit, de az eredményét idővel meghozza, mert Isten áldása van rajta, aminél nincs nagyobb jutalom.
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]