Bizonyságtevés…


A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekünk bölcsességet, hogy építően szóljunk, s szeretettel hallgassunk, s azt adjuk szeretteinknek s embertársainknak – akiket ma is kegyelmesen elénk hozol -, amire éppen szükségük van! Ámen

   

Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!
1 Kor 9,16

Sokat látott és tapasztalt, hívő-katolikus, nyugdíjas tanár barátunk találta volt mondani nemrégen: “Úgy látom, a katolikus egyházunknak égetően szüksége lenne egy reformációra! …Mármint egy belsőre!” – toldotta meg mosolyogva. “Nos, a mienkre is ráférne!” – vigasztaltam/bátorítottam őt is, meg magamat is. Lassan – beleértve teológus éveimet is – több mint negyedszázada gondolkodom azon, miért is olyan a keresztények több mint kétmilliárdos tarka családja – s ezzel a vallásos meggyőződésűek között a legnagyobb tábort alkotjuk – amilyen…

Mi egyházi emberek – ki ki a maga munkaterve alapján – tesszük a dolgunkat, de lényegi, nagyságrendi áttörés mégsem történik, legalábbis pozitív irányba, nem nagyon. Az összegyházban tapasztalni kívánt áldás elmaradását aztán ‘rákenjük’ a szekularizációra, a fogyasztói társadalomra, néha az egyéni alkalmatlanságunkra, s ki tudja még mire… Olykor felteszem a kérdést: Nem lehet, hogy egyszerűen csak rosszul prédikálunk? Áldott emlékű első esperesem Labossa Lajos, szeretett “lalabácsi” mondta el nemegyszer LMK-án (Lelkészi Munka Közösség): “Minket evangélikusokat azért szeretnek, mert krisztocentrikusan prédikálunk.” Az ő megállapítását tegyük fel most kérdésként: “Krisztocentrikusan prédikálunk?”

Ha igen, akkor a nyáj marad, ha nem akkor szalad! Aki az Isten-adta Élet elkötelezettségében megy szószékre, az az Életről prédikál, ahogyan a Mester is tette. Az élet pedig nem más, mint növekedés – biblikusan megfogalmazva: Szentlélekben való öröm. A gyarapodás aztán megtapasztalható testiekben és lelkiekben, anyagiakban és szellemiekben, érzésekben és élményekben, hitben és szeretetben. El kellene gondolkodnunk azon, hogy a nyájnak nem “édes borra”, hanem tiszta, üdítő forrásvízre van/lenne szüksége. Talán még emlékszünk a konfirmációkor nekünk tanított káté-igazságra: “Egyház ott van, ahol az evangéliumot helyesen hirdetik/tanítják, s helyesen (Krisztus rendelése szerint) szolgálják ki a szentségeket.”

S még mielőtt az önmarcangolás keserédes kísértésébe esnék, hadd szögezzem le: a kereszténység nem egyenlő a papok, lelkészek, lelkipásztorok, prédikátorok egyéni életével. A kereszténység az isteni kegyelemre hagyatkozás közösségi aktusa… Ezzel nem kisebbíteni kívánom az egyházi emberek felelősségét, hiszen ők – elméletben – az egyház lelkiismeretének hangjai. S ahogyan Pálnak, úgy nekik is “Jajj!”, ha nem hirdetik lelkiismeretesen az evangéliumot.

Kényszerből szeretni csak színből lehet, szívből sosem. Aki viszont szívből szeret az azt, soha nem érdekből teszi, hanem azért, mert édes teher nehezedik rá. Ezért mondja Jézus Urunk: “Az én terhem könnyű, s az én igám gyönyörűséges.” Lutherkabátban vagy anélkül, az ezerarcú bizonyságtevés mindannyiunk Istentől rendelt feladata. Ő mára is el(ő)készíti a lehetőséget, hogy egy biztató szavunkban, mosolyunkban vagy érintésünkben megnyilvánuljon az Ő megtartó, felvigyázó szeretete…

 

Életünk…
A mai nap imádsága:

URam! Köszönöm, hogy táplálod testemet, s lelkemet is! Add, hogy életem Téged szolgáljon, minden nap! Ámen


Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?
1 Kor 5,6
A nagy sikerek sokszor kis dolgokon múlnak. Olykor egy “véletlen” segít minket el a megoldáshoz, amit már régóta kerestünk. Évekkel ezelőtt Széchenyi Nagycenken kiállított íróasztalán olvastam egyik levelét, melyben ezt írta: “kevés pénz és egy kis jóakarat igazán nagy dolgokra képes”.
Sok apró mozzanatból áll össze a mozgókép, sok kis lépéssel lehet eljutni a célba… Mostanában nem sokan hisznek a kitartó munka eredményességében, hiszen ezidőtájt nem a hangya-szorgalom a célravezető, hanem az “ügyes hozzáállás”! Mindeközben az vész el az emberlétünkből, ami a legfontosabb benne: az alkotás öröme, hiszen a spekuláció az csak közgazdasági értelemben értékteremtés, kevesek érték-halmozása – mások kárára. Mindezeken túl, az ember istenképűségének látványos elveszejtése is, mivel Isten az embert a közösségbe, a közösségért, egymás (meg)segítésére, együttmunkálkodásra teremtette… Márpedig a tőzsde nem a kölcsönös előnyökön nyugvó szerződések megkötésének legkiválóbb helye, hanem általában a pénzügyi-, gazdasági egyenlőtlenségek ördögi demonstrációjának látványos színtere. (Hogyan magyarázhatnánk meg akkor másképpen, hogy sokak tiltakozása ellenére alapvető élelmiszerekre még mindig(!) spekulálnak -, jóllehet évente milliók halnak éhen?) Tény, ami munka nélkül óriási nyereség az egyik oldalon, az munkával létrehozott teljesítmény tragikus elvesztése a másik oldalon. (A tőzsdén ugyanis mindig kevesek nyernek – és sokan veszítenek… ez utóbbit azonban nem szokták reklámozni!)
Mindannyian keressük életünkben a nagy Szerelmet, s ha nem is az eszményi mennyei, de hétköznapi, földi, személyes boldogságunkat. Bizony, nem kis eredmény, ha valaki a hétköznapok küzdelmeiben boldogulni tud! De hogyan lehetséges ez, sőt, lehetséges-e ez egyáltalán vagy csak ideológiával megtűzdelt álmodozásról beszélhetünk?
Ahogyan egy kicsiny kovász megkeleszti az egész tésztát, ugyanígy az Isten gondviselésébe vetett hitünk, a krisztusi reménységünk megújítja lankadó akaratunkat! Egy-egy semmibe sem kerülő kicsiny mosoly, egy-egy őszinte szó az egész napot derűssé teheti. A napi gondok alatt meggörnyedt lelkünk felszabadul, ha gondolatainkat napközben, akár csak sóhajtásnyi időre is, de Isten felé irányítjuk. Rutin-zakatolású óráinkat másképpen éljük át/meg, ha egy-egy percecskét vagy pillanatot közvetlen Isten kezéből veszünk. Ez történi meg velünk, amikor rácsodálkozunk a szépre, amikor esélyt adunk a jó kibontakozására, amikor együtt munkálkodunk az aznapra kapott isteni kegyelemmel. Ez az igazi élet: Istenünk szeretetének megtapasztalása sorsunkban… Az ilyen ÉLETnek csodálatos az íze, s bódítóan kellemes az illata, mint a frissen sült (igazi, kondíciójavító vegyszerektől mentes!) kenyérnek…
Kommunikációnk…


A mai nap imádsága:
URam! Tisztítsd meg szívemet, hogy tiszták legyenek szavaim, s hitelesek cselekedeteim! Ámen

Hazug hírt ne terjessz!
2 Móz 23,1

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.
Ef 4,29

Az élet improvizáció, prezentáció és kommunikáció! – tanítják a karrier-tanfolyamokon a notorikus előbbre-, és följebb vágyóknak. Tegyük hozzá gyorsan: jól improvizálni csak az tud, aki sokat gyakorol, prezentálni csak azt lehet, ami van, s a kommunikációnk is csak akkor lehet sikeres, ha az nem önmagáért, csak úgy “időtöltés gyanánt” van, hanem a tartalmat, építő információt közöl, oszt meg a felebaráttal.

Az információ birtoklása mindig hatalmat jelentett, a média pedig mára hatalmi ágként fungál. Hamarabb tudni valamit, valóságközeliként ismerni meg egy jelenségét bizony gazdasági előnyt jelent, s ezért az információkkal való kereskedés a “modern” társadalom velejárója. Amit egyik országban korrupciónak minősítenek, az bizonyos összefüggésekben más megvilágításba kerül, s társadalmilag elfogadott keretek közötti lobbizásnak tartják. A hiteles hír birtoklása nemcsak előnyt teremt, de egyeseknek hátrányt is jelenthet. Ezért gyakran megtörténik, hogy nem szívesen tárják fel a valóságot – gondoljunk csak pl. fukusimai atomreaktorban mért sugárzásértékekkel való TEPCO-manipulációra -, s ezért vannak jelen a kommunikációnkban a féligazságok, melyekből következtetni a valóságra kevesek kiváltsága. Így bonyolódik aztán a bel-, s külpolitika… Pedig minden olyan egyszerű lenne – ahogyan Kossuth Lajos mondta -, a politikában, közéletben csak egy dologra kellene odafigyelni: “hazudni nem lenne szabad”.

Amit a nagy-magas politikában elítélünk – joggal -, azt ugyanúgy elítélésre méltónak kellene tartanunk a magánéletben is! Hazug hírt, rosszindulatból fakadó “információt” terjeszteni nemcsak csúnya, de veszélyes dolog is. Hiába áltatjuk magunkat, hogy a cél érdekében nem árt egy kis “csúsztatás”, az információink másképpen való prezentálása – ha etikátlan az eszköz, akkor ördögivé válik maga a cél is. Nem fog valódi örömöt jelenti a siker, ha azt csak úgy tudjuk elérni, hogy közben átgázolunk embereken, tisztességen, magát a JóIstenet is félreállítva!

Így függ össze minden mindennel, s válnak a bonyolult dolgok is kezelhetően-egyszerűvé, s ad tisztánlátást az Istenre hagyatkozás. Aki tehát építeni akarja önmagát, s a közösséget is építeni – ami természetesen az ő védelmének is a biztosítéka -, akkor nemcsak fogadnia kell a kegyelmet, de illene is megtartania az Igét…

 

Szeretetért…


A mai nap imádsága:

Uram! Talentumaiddal gazdagon megajándékoztál engem. Egészséget és mosolyt adtál, értelmes feladatokat bízol rám és reménységgel teli napokkal veszel körbe. Jóságod jeleit mégsem vagyok hajlandó észrevenni… Szereteted tálentumait nekem adtad, s én félelmemben elástam lehetőségeimet, s nem engedtem másokat az életembe… Ítélj meg Uram, hogy életem napjait ne magamnak tartogassam, hanem áldásod titkait másokkal megosztva, velük együtt, dicsérhesselek az Életért! Ámen

 

Minden lélek engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Róma 13,1

“Teológia előtt három szemeszteren keresztül antropológiai tanulmányokat végzett”… szakmai önéletrajzomban így is szerepelhetne az a másfél esztendő, amit 80-as évek elején Lentiben, sorkatonai szolgálattevőként, több mint száz teológus sorstársammal s mintegy 2400 az ország összes területéről odakerült fiatalemberrel, több száz “előfelvételissel” is – “tölthettem”… Sokféle emberrel találkoztam. Jókkal és csodálatra méltókkal, s gonoszkodó hitványokkal is. Egyszer egyik hivatásos tiszti állományba tartozó elöljáróm egy kötelező “politikai továbbképző” kiscsoportos foglalkozáson engem “provokálandó” megkérdezte: “Hogyan látom a jelenlegi hatalmat, Istentől van-e vagy sem?” 1982-őt írtak akkor, s elöljárómnak nagyon tetszett a válaszom… Páltól idéztem a fenti igét, megerősítve azzal, hogy Jézus Urunk is azt mondta Pilátusnak: “Semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem adatott volna neked!” Megtanultam, átéltem: Hamis, istentelen ideológiát túlélni – testileg is lelkileg is – csak az Istenbe kapaszkodva lehet. Voltak néhányan, akiket megtörtek a katonaság élményei… nem lettek papok, lelkészek, prédikátorok. Több mint húsz év után, amikor a vasfüggöny szabadságot beárnyékoló rideg valósága már a történelemkönyv lapjaiba szelídült – nem tudom ilyen egyszerűen megválaszolni a kérdést, mert az újra felveti a problémát: “Tényleg minden hatalom az Istentől van?”

Egy bizonyos: A világ hierarchikus. Mikrokozmosz és makrokozmosz sem létezne hierarchia nélkül, s jóllehet egyik fogaskerék kicsi, a másik pedig nagy, de a JóIsten órájában (teremtettség) mindegyik azonos fontossággal bír – egyik sem forog a másik nélkül! Nincs ez másképpen az embervilágban sem. (Az ember tragédiája pontosan az, hogy időről-időre kikapcsolja embertársait a forgásból-pörgésből, deklarálva: Te nem is vagy fontos, nélküled is jár az élet órája! Az óra lehet hogy ketyeg, de a mutatója nem lendül tovább…) Egyik bölcs szerzetes barátunktól tanultam: “Az egyházat az engedelmesség tartja meg, s az engedetlenség viszi előre.” Vannak pillanatok, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ki milyen oldalon áll: az Isten akaratát szolgálja vagy a megromlott természetű emberét. Ilyenkor – szintén a Szentírás alapján – “Istennek kell engedelmeskednünk, mintsem embernek”.

Isten a hatalmat, legyen az családapai vagy miniszterelnöki, azért adta, hogy azzal emeljünk, ne pedig sújtsunk. Az a családapa, aki hatalmával visszaélve veri a gyermekeit, a saját jövőjét veri szét, teszi tönkre… Lehet, hogy élete végén csillogó kastélyában vagy velneszes idősek otthonában kaviárt és pezsgőt kap minden reggel, s kivétel nélkül mindenki vigyorog rá, »mert meg- és ki van fizetve«, de őszinte mosolyt, baráti szót nem kap senkitől és gyerekei sem nyitják rá az ajtót… Kerényi Lajos atya, aki sok embert látogat a kórházakban, mondta egyszer: “Ateista embert még nem láttam meghalni!” Ez a meglátás is alátámasztja, Istenre utalt lények vagyunk… Őt kikerülni nem tudjuk. Minden hatalmat, kicsit és nagyot, politikait és gazdaságit, testit és lelkit az Isten egyszer számonkér. Aki azonban a Legnagyobb Hatalomra hagyatkozva használja kapott hatalmát, az mindig emelt fővel járhat, sőt dicséretet is kaphat… bár nem azért teszi, hanem lelkének békéjéért, hiszen nincs boldogságosabb, mint belesimulni Isten teremtői akarátába.
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]