2017. április 27. MA VALÓBAN A KEGYELEM SZENTLELKE A SZEGLETKÕ

1989. december 23.

Béke legyen veled leányom, érintsd meg Szívemet… érezd, mennyire szétszaggatták!

(Lelkemmel éreztem Urunk Szívét.)

Húzd ki a töviseket, amelyek Szívemet szúrják!

Mutasd meg Uram, hogyan húzzam ki e töviseket!

A töviseket szeretettel lehet eltávolítani! Szeress, szeress Vassula! Légy balzsamom! Vigasztalj, és hozz hozzám kis lelkeket! Mutasd meg nekik Szívemet, beszélj nekik szeretetemről! Húzz ki minden tövist, és cseréld fel kis lelkekkel! Roppant nagy javításra szorul házam, de újjá fogom építeni. Felrakom egyik téglát a másik után, egyik sort a másik után. Annak ellenére, hogy házamat roppant nagy támadás éri, végül én, az Úr fogok győzni. Tiszta lelkekkel népesítem be akkor házamat. Ahogy a galambdúcba gyűlnek a galambok, úgy gyűlnek majd az én házamba is a lelkek. Megengedem, hogy e tiszta lelkek egyenesen kezemből egyenek, és megtanulják mondani: Abba! Az istenség legyőzi a romlottságot, amely a világ bűne által istentagadóvá tette gyermekeimet. Az a szándékom, hogy e tiszta lelkek isteni lényekké 1 legyenek, az én istenségemet tükrözzék! Ezért emlékeztetlek titeket e napokban szüntelenül az igazságra, még ha ismétlem is magam. Bár egyeseket untat, hogy magamat ismétlem, tovább is ugyanazokra az igazságokra foglak emlékeztetni benneteket. Ez az egyetlen mód arra, hogy felrázzak néhány álmos lelket . A hitetlenek ma visszautasítják a kegyelem Szentlelkét, nem tudják azonban, hogy mit utasítanak vissza. Úgy van, ahogy az Írás mondja: “A kő, amelyet elvetettek az építők, szegletkővé lett, s egyben a botlás kövévé és a botrány sziklájává.” 2
Ezek a hitetlenek nem hisznek Szentlelkem műveiben, és elbotlanak a szegletkőben. Igen, a kegyelem Szentlelke, aki azért száll le, hogy megmutassa nektek az utat, az igazságot és az életet, ma valóban szegletkő. Ő az a kő, amelyet nem ismertek fel, és amelyet teljesen elvetettek. Leányom, még a te tökéletlenséged ellenére is be tudom fejezni üzeneteimet. Szenvedéseidet tekintsd áldásnak! Gondolj arra, mennyit kellett szenvednem, hogy művemet véghezvigyem, és gondolj arra, hogy Sebeim által gyógyítottalak meg benneteket. Nekem, az Úrnak készséges lelkekre van szükségem, akik hajlandók magukat másokért feláldozni, és kis feszületté válnak. Egyetlen áldozat sem lesz hiábavaló! Roppant nagy engesztelést kell nyújtani, és az idő sürget. Ezért kicsim támaszkodj vállamra, amikor fáradt vagy, el ne ess, támaszkodj rám! Egyesülve vagyunk. Imádkozz Vassulám, hogy megmeneküljön korszakod ! Dédelgesd Istenedet kicsinységeddel, dédelgess szívből fakadó imáddal! Őszinteséget kérek, nem kötelességteljesítést! A szíveteket kérem! Legyetek tökéletesek! Jöjjetek, nem veszem le rólatok tekintetem, ti vagytok 2 az én örömöm és boldogságom!


1 Lásd az 1989. nov. 16-ki üzenet magyarázatát!
2 1 Pét 2,8.
3 a kis lelkek
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. április 26. JAHVE VELED VAN!

1990. december 23.

Ó Atyám, mint kiszáradt föld, úgy vágyakozom utánad! Pihentess meg térdeden egy idõre, és vigasztalj meg engem! Hadd érezzem, hogy vigasztaló Szívedbe takartál. Szükségem van melegségedre!

A mennyei Atya: Tedd fejedet Szívemre, pihenj meg, és érezd, hogy megvigasztallak … a te Abbád vigyáz rád. A te Abbád boldog, hogy a közelében vagy. Gyermekem, tedd Szívemre fejedet, és figyelj Szívem vágyaira: Szívem még mindig keresve, vágyakozva kéri gyermekeim szeretetének maradékát…

(Néhány pillanat múlva:)

{Az Atya hirtelen felém fordította fejét és rám nézett.}

Mit adnál azért, hogy megvigasztalhasd Atyádat?

Ó Uram, amit csak akarsz! Szeretetemet, akaratomat, szívemet és lelkemet!

És ezen kívül még mit?

Életemet, vágyad szerint elégtételül.

Szállj le akkor térdemrõl, és tégy Nevemben tanúságot! Menj, és beszélj nagy szeretetemrõl a nemzeteknek! Emlékeztesd õket, hogy ígéretem már igen közel van a beteljesedéshez, és eljövetelem küszöbön áll. Itt van már az új Jeruzsálem. 1 Meg fogom újítani Egyházamat és népemet.
Ezért, gyermekem, szállj le térdemrõl, és menj ki a világba… az én kedvemért… és ismertesd meg a világgal nagy szeretetemet! Hadd ismerje fel a világ, mennyire szeretem gyermekeimet.
Valójában nem te kerestél engem, hanem én találtalak meg és választottalak ki, hogy menj ki a világba még az én nagy napom elõtt. Én neveltelek téged, és bár távol voltál tõlem, kiválasztottalak, és felfedtem elõtted Szent Arcomat. Majd ha már teljesítetted mindazt a feladatot, amit rád bíztam gyermekem, felveszlek magamhoz, és akkor megpihenhetsz térdemen. Én foglak téged megvédeni elnyomóidtól addig is míg a világban vagy. Csupán azt kérem tõled, hogy tekints szüntelenül az égre! Keress engem, és szólj hozzám!

“Jahve veled van.”

E szavakat vésd elmédbe és szívedbe, mert

ÉN, AKI VAGYOK, VELED VAGYOK.

Õrizze szíved kincsként mindazt, amit mondtam neked, és ne feledd: ajánlj fel nekem imákat, hogy tömjénfüstként szálljanak hozzám a lelkek megtérésére és Egyházam megújulására!


1 Az új Egyház.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2017. április 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. április 25.

„Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Kategória: Medjugorje | Szóljon hozzá most!

2017. április 25. SZENTSÉGES SZÍVEM GAZDAGSÁGA

1991. augusztus 20.

Milyen csodálatos lesz, ha majd minden keresztény testvérként élhet együtt! Mennyivel nagyobb lenne dicsõséged, ha mi alázatosan egyetlen oltár és egyetlen tabernákulum körül, egy szívvel, egy lélekkel és egy hangon dicsérnénk Téged… de amint én parancsodat követve az egység mellett teszek tanúságot, õk nem értenek meg és nem hisznek nekem. Mint malomkövet a földre dobnak.

Gyermekem, a Felkent a te Pásztorod, és Õ legelted téged, Õ nyit neked utat. Áldásaimba öltöztettelek. Most csupán azt kérem tõled, hogy add át a nemzeteknek azt a szeretetet, amelyet tõlem kaptál. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek, kicsiny lélek!
Abba tart téged karjai között.
Én vagyok veled van.
Nézz rám, mit meg nem tennék érted… és te, te ki tudod-e mondani ugyanezeket a szavakat?

Igen, Uram.

Akkor most kelj fel, és folytasd a tanúságtételt! Futásodnak még nincs vége, de ne veszítsd el bátorságodat, melletted vagyok, hogy bátorítsam kicsi szívedet. Bokád az enyémhez van kötve, ajkam a füledre tapad, hogy megsúgjam és emlékeztesselek rá: nem vagy nagyobb isteni Mesterednél! Rád, aki csak tanítványom vagy, nem fogják-e ugyanazokat a jeleket nyomni, mint Mesteredre, az elsõ vértanúra? Leányom, szeress engem, és én továbbra is kiárasztom rád Szentséges Szívem gazdagságát, mindazt a kincset, amit a ti idõtökre tartottam fenn. Azt mondtam egyszer, hogy a végsõ idõkben olyan mûveket hozok létre, mint eddig még sohasem, olyan mûveket, amelyek csodálkozásra késztetnek benneteket, és megmutatják Szentséges Szívem ragyogó dicsõségét. Megígértem, hogy teljesen és õszintén elétek tárom Szentséges Szívemet, hogy magamhoz édesgessem szíveteket, mert szavaim édesebbek a méznél.

Idõben meg fog történni minden. Bízz bennem! Ne hagyd, hogy félrevezessenek, gyermekem! Adományom már kiállta a próbát. Megáldalak. A Bölcsesség folytatni fogja veled jó mûveit.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. április 24. MEGÖNTÖZÖM GYÜMÖLCSÖMET

1988. március 3.

Vassula, tedd széppé Egyházamat! Mezítláb lépj tulajdonomba!1 Vidd magaddal üzenetemet, ne nézz se jobbra, se balra, járj velem! Az Ecclesia új életre támad, összegyûjtöd õket Atyád házában, és megáldod õket. Megmentem õket a gonosztól, és én, a Magasságbeli közöttetek leszek, és te az én szájammal fogsz szólni. Közeledjetek Istenetekhez mindnyájan, akik utánam vágyakoztok, és teljétek el gyümölcsömmel! Jöjjetek, jöjjetek mind, akik szerettek, és kövessétek útjaimat, jöjjetek és teljetek el! Egyétek gyümölcsömet, és még többet fogtok kívánni.

Jöjjetek mind, akik szomjúhoztok, igyatok belõlem, és még többre fogtok szomjazni. Aki az én erényeimet követi, sohasem szégyenül meg. Aki megteszi, amit kérek, megdicsõít engem . Ó Vassula, elhagynálak-e valaha? Hallgass meg, széppé fogom tenni kertemet, megöntözöm gyümölcsösömet, meglocsolom virágágyásaimat, felragyogtatom a rendet. Én fogok leírni minden szót. Én az Úr, saját céljaimért, saját dicsõségemre vezettelek be téged misztériumaim tudományába.

Szeretett Atyám, határtalanul szeretlek. Megteszem!

Jöjj, ne feledd, mi ketten…


1 Ez azt jelenti, hogy alázatosan és lélekben szegényen.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. április 23. AZ IRGALOM VÉGTELEN ÓCEÁNJA VAGYOK

Rhodos, 1991. augusztus 13.

Ó Jahve, Istenem és Atyám, mosolyogj ránk!

Uram?

Én vagyok. Én vagyok az, Jahve, a te Abbád.

Ó Istenem, könyörülj nyomorúságunkon!

Virágom, én, Jahve, a te Istened, végtelenül irgalmas vagyok. Az irgalom, a könyörület és a gyengédség végtelen óceánja vagyok. Nektek adtam törvényemet, de nem elég csupán hangoztatni, hogy ismeritek törvényemet, meg is kell valósítanotok! Nem elég mondani, hogy hisztek abban, hogy Én vagyok, azt kívánom, hogy szeressetek és imádjatok!
A gonosz lelkek is hiszik, hogy Én vagyok, csakhogy õk nem szeretnek és nem imádnak engem. Figyelnek hangomra, de nem szeretnek engem.
Legyetek hûségesek hozzám, és ti, akik az én ivadékaim vagytok, jöjjetek hozzám, a ti Abbátokhoz, és vigasztaljatok! Fáradt vagyok, és ti, akik meg tudtok vigasztalni engem, csupán kis maradék vagytok. Ti vagytok a nyájban a legkisebbek, és rajtatok nyugszik tekintetem. A ti Abbátok mondja nektek trónjáról: örök szeretettel szeretlek benneteket! Legyetek áldottak!

MEG TUDOM SZELIDÍTENI A KONOKSÁGOT

1991. augusztus 13.

Uram, bocsáss meg nekünk, amiért valóban nem tudtuk értékelni nagy szeretetedet, nem tudtuk értékelni nagy áldozatodat, nem tudtunk szeretni és egységben maradni. Újból és újból megismételjük tévedésünket.
Ó, Uram Jézus, a Te segítségedre van szükségünk ahhoz, hogy észhez térjünk.
Jöjj, és ments meg minket! Az istenség 1 koszorúja leesett fejünkrõl. Tekints ránk és lásd nyomorúságunkat, szánalomra méltó züllöttségünket, érzéketlenségünket azzal szemben, ami szent. Fordíts vissza Magadhoz, látogass meg minket!
Ahogy engem meglátogattál, látogasd meg többi gyermekedet is, és mutasd meg nekik Szívedet!

Ezt akarom hallani minden ajakról Vassulám: “Jézusom szeretlek, mentsd meg lelkemet, és mentsd meg mások lelkét is!”
Így imádkozz e szegény lelkek megtéréséért! Mondj kilencedeket, és meg foglak hallgatni. Meg tudom szelídíteni a konokságot. Ezért imádkozz Szentséges Szívemhez, és a többit én magam teszem meg.


1 az isteni élet
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. április 22. SZENTLELKEM UGYANÚGY FOG VEZETNI BENNETEKET, AHOGY ÉN VEZETTEM TANÍTVÁNYAIMAT

1992. július 21.

Uram?

ÉN VAGYOK. Az én békémet adom neked, és megáldalak. Virágom, lássunk munkához! Írd:

Ünnepélyesen mondom nektek: Sok jelet adok a világnak, de készek-e felismerni mennyei jeleimet? Ma sokan csak arról beszélnek, amit láttak, de nem veszik figyelembe Szentlelkem oly nyilvánvaló jelenlétét. Szentlelkem ugyanúgy fog vezetni benneteket, ahogy én vezettem tanítványaimat. Be fog árnyékozni benneteket könyörületes szeretetemmel. Mindenkinek meg fogom mutatni, hogy Nevem, Jézus, annyit jelent, hogy „az, aki megszabadít”.

Leányom, fordítsd felém tekintetedet és virágozz!
Jóságos vagyok. Felruháztalak tudásommal, és rád bíztam érdekeimet. Alkotód ölelt át téged hatalmas karjával. Ne félj hát! Földre terítem ellenségeidet, akik valójában az én ellenségeim. Szent Édesanyád a te védelmed. Én, az Úr erõssé teszlek, hogy üzenetemet elvidd a világ négy sarkába. Éjjel-nappal õrködöm feletted, ezért ne aggódjék kicsi szíved! Mától fogva több kaput nyitok meg számodra. Mától fogva papok, püspökök és kardinálisok fogják kinyitni fülüket és meghallják hangomat. Fel fognak figyelni. Végtelen irgalmamban a kegyelmek záporát hullatom rájuk, és meg fognak érteni. A hitehagyás porától megkérgesedett hályog le fog hullani szemükrõl és újból meg fogják látni Szentlelkem ragyogását, fel fogják ismerni Szentséges Szívem kimeríthetetlen gazdagságát, amelyet a ti korszakotok számára tettem félre.

Leányom, tekintsd magadat olyan csecsemõnek, akit éppen most választottak el Alkotójától! Maradj kicsi, hogy könnyen fel tudjalak emelni keblemre és Arcomhoz szoríthassalak! El fog enyészni az emberek minden bölcsessége, és nemzedéketek álnokságára szemfedél kerül. A Szívem veled van. Leányom, te továbbra is tanúságot fogsz tenni és visszhangom leszel e hitehagyott nemzedék számára, amely összeomlani készül. Te leszel ügyeim követe. Gyermekem, vállamon viszlek egy oly nemzet szívébe, amely inkább hitt a ravaszságban és az árulásban, mint Szentlelkem leheletében. Ezekhez küldelek most, akik engem, a Szent Istent kitöröltek emlékezetükbõl. Olyan megtérést és megigazulást adok nekik, amilyent nem láttak és nem hallottak azelõtt. Meg fogom menteni ezt a nemzetet, meg fogom kímélni és meg fogom óvni. Az az ének, amelyet azon az éjszakán fog nekem énekelni, olyan lesz, mint amelyet a nászéjszakán énekelnek. Zarándokként küldelek hozzájuk. 1

„Elkísérem útjukon a vakokat,
és vezetem õket ösvényükön;
világosságra változtatom elõttük a sötétet,
és a göröngyös utat elegyengetem.
Ezt teszem majd velük,
és nem hagyom el õket.” 2

El fogok jönni, hogy megmentsem õket.


1 Hirtelen megértettem, hogy Krisztus Oroszországra utal.Zarándokként hívtak meg oda.
2 Iz 42,16
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. április 21. NE LÉGY TÜRELMETLEN AZ IMÁBAN!

1990. július 31. Szent Nektario kolostorában

Uram, kelts életre engem, ahogy Szavaddal megígérted! Vedd le rólam ezt a közömbösséget, mely rám nehezedik! Meddig lesz még rajtam ez a lélek? Oltsd belém a kitartó buzgóság lelkét! Ne fossz meg Szentlelkedtõl!

Vassula, csupán arra várok, hogy segíthessek rajtad, felemelhesselek, és Szentséges Szívembe rejthesselek. Ha éberen figyelnél tanításomra, lelked állandóan Szentlelkemmel lenne. Panaszkodsz, sóhajtozol, pedig Szentséges Szívem túlcsordul az irántad való szeretettõl és részvéttõl!
Használd fel mindazt, amit adtam neked!
Ne feledkezz meg jelenlétemrõl!
Szedd össze minden erõdet!
Távolodj el mindattól, ami nem én vagyok!
Ne vedd le rólam tekintetedet!
Egyedül rám figyelj!
Szavam hordozóedénye vagy.
Ne sodródj el az elsõ áradattal!
Szólítottalak, házasságra léptem veled, az enyém vagy.
Veled vagyok, amikor át kell kelned ezeken az áradatokon és hurrikánokon. Nem fognak elsodorni téged. Ha viperafészekbe lépsz, nem ér harapás. Könnyûvé tettem utadat. Felemellek, valahányszor tövisek és tüskés bozót közé kerülsz. Ismerem gyengeségedet és elképesztõ tehetetlenségedet, ezért oly nagy a türelmem irántad. Nyugodtan kérdezd meg: “Hol van a Te Lelked?” Az én Lelkem mindig veled van, gyermekem! Figyelj, és ne légy türelmetlen az imában… Ne beszélj így: “Isten figyelembe veszi gyengeségemet, mert irgalmas” -, ha továbbra is vétkezel. Inkább nyisd ki füledet, készségesen figyelj szavaimra és megadom világosságomat, hogy megértsd még a meggondolkodtató példabeszédeket is, mert veled vagyok hogy megóvjalak…

Tedd készségessé szívemet, édes Uram, hogy állhatatosan dicsérjelek! Olyan kísértések vesznek körül, amelyek elfeledtetik velem jelenlétedet.

Látod? Kezdesz magadhoz térni… kezded felismerni, milyen nyomorúságos állapotban van lelked. Fény gyúlt benned. Örvendj lélek! Örvendj! Mert, ha nem állnék melletted, egyáltalán nem tudnál állva maradni. Figyelj ezentúl, és ne hagyd elkeseredni szíved! Mindig hozzám jöjj segítségért! Vassulám, ez nem az utolsó esésed. Én, az Úr, egyre nagyobb részvéttel és szeretettel emellek fel, ha elesel. Áldj most engem és szeress!

Áldalak Uram, aki atyaként nevelsz. Ha újból letérne lábam igazságos ösvényedrõl, siess segítségemre!

Hagyatkozz szilárd erõmre, hagyatkozz szeretetemre! Gyakran keress fel ma! A Szeretet közeledben van. Megáldalak!

(Késõbb ugyanazon a napon valamirõl beszéltem, ami kérkedésnek tûnt.)

Leányom, tekints mûvemre, amely rajtad nyugszik! Ne állítsd, hogy ismered! Az ember mindaddig nem ismeri meg, hogy mi a szeretet, míg meg nem adom neki. Még a bölcs sem tudja felismerni, ha azt állítja is, hogy ismeri. Parancsot adok a magasból, és Szavam villámként jön a Földre. Elküldöm Szavamat, hogy felolvassza és felmelegítse a jeges szíveket. Emeld fel lelkedet, és keresd a felismerés Lelkét! Hibáid ellenére melletted állok. Képessé teszlek ennek az egész üzenetnek hirdetésére, hogy mindenki meghallja.

Szent Nektario kolostor, 1990. augusztus 10.

Uram, igazság Szentlelke, tudom, hogy nem véletlenül vagyok itt. Igazság Szentlelke, aki vezettél engem, és most is vezetsz, mit kell mondanom e két, itt élõ apácának? Mit tegyek értük? Kérlek, elõször a Szentírásból szólj hozzám! Tudom, hogy nem csalatkozom Benned.

(Találomra kinyitom a Bibliát, és tekintetem a Római levél 16,1-2-re esik.)

Ajánlom nektek nõvérünket, aki Egyházam szolgálatában áll. Fogadjátok õt szentekhez méltóan az Úrban, és támogassátok õt, amiben csak rátok szorul, mert õ is sokaknak volt támasza.1

(Jézus akkor elfordította fejét, s a távolba tekintve szinte magának beszélt, mintha a két apáca helyett beszélt volna. Így szólt:)

Dolgoztam és munkálkodtam, gyakran alvás nélkül. Éhes voltam és szomjas, gyakran éheztem, mert nem volt szeretet. Szeretet hiányában átjárt a hideg. Te, aki most ezt olvasod, akarsz-e velem törõdni? Akarsz-e bárányaimmal törõdni? Ne mondd: “Ne zavarj, nem tudok odamenni, nem tudom ezt megtenni Neked!”

(Majd Jézus újból úgy folytatta, mint üzenete elején.)

Mondom neked, aki ezt olvasod, hogy áldásaimat annak adom, aki segít e ház ínségén, mert bármit teszel, még a legkisebb dolgot is nekem teszed. Légy áldott, aki meghallgatsz engem, és megteszed Atyám akaratát. Aki e ház ínségén segít, azt gazdagon megjutalmazza Atyám a mennyben. Mégis óvakodj azoktól, akik nehézségeket és bajokat okoznak. Kerüld el õket! Tégy mindent állhatatosságban, abban a békében, amelyet én adok neked! Tégy mindent szeretettel a Szeretetért! Csak szeretetet kérek, ezt soha ne feledd!


1 Társával együtt, imáik, nekem mondott dicséreteik, bûnbánatuk, önmegtagadásuk és áldozatuk révén.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Genovai Szent Katalin gondolatai-Traktátum a tisztítótűzről

Részlet Ferdinand Holböck: „A tisztítótűz teológusnője” című művéből 1980, illetve 1991.

Katalin tisztítótűzről szóló tanításának ez a lényege: „A testtől elvált lélek, aki abban a tisztaságban leledzik, amelyben megteremtetett, azonnal és önként veti magát a tisztítótűzbe, mivel felismeri magában az akadályt, és egyúttal felfogja, hogy ezt az akadályt a tisztítótűzön kívül semmi más nem törölheti le róla….” (Traktátum a tisztítótűzről, 1. fejezet)
Az önkéntességgel egyidőben, mellyel a lélek saját tisztulása érdekében a tisztítótüzet keresi, egy kimondhatatlan, megelégedett örömet érez afelett, hogy Isten rendjében van, és az Ő szeretete meríti ebbe a tisztító hőségbe. A fájdalom azonban eme öröm ellenére is érződik. Ezt Katalin újra és újra elismétli: mind a határtalan öröm, mind a lélek mérhetetlen fájdalma megvan a tisztítótűzben; a lelket azonban mindenekelőtt az Isten akaratába való beleegyezés tölti el.
„Bár Isten szeretete, mely a lelket túlárasztja – amennyire látom – olyan nagy megelégedettséget ad neki, hogy ezt szavakkal nem is lehet kifejezni, de ez a megelégedettség a lélektől nem veszi el a tisztítótűzben kínjainak legkisebb szikráját sem; ellenkezőleg, éppen abból áll gyötrelme, hogy a szeretet gátolva van, és a kín annál erősebb, minél nagyobb a szeretet tökéletessége, amelyre Isten a lelket képessé tette. Ily módon a lélek a tisztítótűzben a legnagyobb örömet és a legnagyobb fájdalmat éli át, és az egyik nem közömbösíti, nem oltja el a másikat.” (Traktátum a tisztítótűzről, 12. fejezet)
Mihelyst a léleknek kinyílnak szemei Isten szeretetének megismerésére – és ez a halálban történik meg, hacsak nem a gonosz akarat állapotában (tehát halálos bűnben) halt meg –, ő is egészen meggyullad az Isten iránti szeretettől, ami miatt a közte és Isten között még meglevő minden akadály kimondhatatlan kínt jelent számára: akkora gyötrelmet, ami az elkárhozottak tűzéhez hasonlítható. De Isten rendjének boldogsága, az Isten akaratával való összhangban levés és Isten szeretetének bizonyossága is megvan benne: ez elég tűz ahhoz, hogy a lélekben a „bűn rozsdáját” feleméssze és a lelket tökéletesen megtisztítsa. Ennek a tisztulásnak a lélek örömmel veti alá magát, amilyen gyorsan csak tudja, egyfelől, mert az akarata nem képes mást akarni, mint, amit Isten akar, másfelől azért, mert boldog, hogy megtisztulhat.
A tisztítótűzről ismeretes minden népies, részben ugyancsak naiv elképzeléssel szemben Katalin tisztítótűzről kapott víziója egészen átszellemült és a tiszta istenszeretettől átitatott. A fájdalom nyilván a bűn miatti igazságos következményként van jelen, de ez a fájdalom inkább a megtisztulásra, mint büntetésre szolgál. És a fájdalom a legmélyén csak a szeretet tüzében létezik. Ugyanakkor a vezeklő lelkeket már az a béke tölti el, ami abból a bizonyosságból fakad, hogy Isten rendjét már nem képesek elhagyni.
Katalin látja, ahogy a tisztítótűzben Isten szeretete igazságosságának működését is boldogsággá tudja átalakítani. Az isteni szeretet misztikusnője előtt inkább mindig a szerető, mint az igazságos Isten áll, Aki a tisztítótűz tisztító folyamatában sem kínozni akar. Ezért a tisztítótűzben való tisztulás a „bűn rozsdájától” még akadályoztatott lélek számára nem ijesztő, hanem az, amit a lélek önként keres; hiszen a tisztítótűz az egyetlen állapot és hely, ami után vágyakozik, mert egyedül a tisztítótűz állítja vissza lelkét abba az állapotába, amivel Isten dicsőségébe gátlástalanul beléphet. Igen, jelen van a kimondhatatlan kín, de a lélek számára ez már nem jelent semmit, mert egészen el van telve Istennel; Isten iránti szeretetből a lélek örömmel vezekel, igen, szenved, de minden félelem nélkül.
A kegyelem állapotában elhunyt lélek tisztulási procedúrája, ahogy ezt Genovai Szent Katalin az életrajzának („Vita”) 41. fejezetében található „Traktátum a tisztítótűzről” eredeti változatában leírja, valójában csak Katalin saját misztikus megtapasztalásának története, annak a tisztulási folyamatnak, amit ő maga élt át a teljesen tiszta, őszinte és önzetlen istenszeretethez vezető útján; vagyis saját megtisztulásának példáján magyarázza el a tisztítótűzben szenvedő lelkek megtisztulási folyamatát. Ezért áll a traktátum bevezetőjében: „Összehasonlítva az isteni tűzzel, amit ő (Katalin) szívében érzett, és ami lelkét megtisztította, belülről látta és értette meg, mi történik a lelkekkel a tisztítótűzben, mialatt tisztulnak, mielőtt boldog öröklétükben Isten színe előtt megjelenhetnek.”
Szent Katalin tisztítótűzről szóló értekezése mély benyomást tett a későbbi korok számos teológusára, elsősorban az angol és francia nyelvterületen. Az angol nyelvterületen különösen az ismert vallási író és konvertita, William Faber volt az, aki ezt az írást nagyra becsülte és angol nyelvre lefordította és kiadta („Treatise on Purgatory”); e fordításhoz H. E. Manning bíboros írta az előszót. John Henry Newman Katalin traktátusát belefoglalta „Dream of Gerontius” (Gerontius álma) című művébe.
Francia nyelvterületen mindenekelőtt Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító volt az, akit különösen megragadott Katalin traktátuma a tisztítótűzről. Rá – aki „Traité de l’amour de Dieu” vagy „Theotismus” (Értekezés az Isten-szeretetről vagy Teotimus) műve után, hasonlóan Szent Katalinhoz, a tiszta istenszeretet befolyásos tanítójának számított – nyilvánvalóan nagy benyomást tett, hogy Katalin a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotát, mivel ezek szeretettel illeszkedtek be Isten akaratába és rendelték alá magukat Isten akaratának, örömteli állapotnak ismerte fel.
Jean Pierre Camus püspök, Szalézi Szent Ferenc tanítványa és életrajzírója, „L’Esprit du Bienheureux St. Francois de Sales” (Szalézi Szent Ferenc lelke) című művében arról számol be, hogy a szent püspök számtalanszor figyelmeztette papjait, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek ne csak a kínjairól és büntetéséről beszéljenek a híveiknek, hanem „ezek tökéletes istenszeretetéről” is, és az örömről, amit annak tudata ad számukra, hogy a kegyelmi állapotban vannak és biztosan eljutnak Isten boldogító színe-látására. – Teljesen nyilvánvaló, hogy Szent Ferenc a tisztítótűzről vallott gondolatait Katalin traktátumából vette át.
Camus püspök így írt erről: „Valahányszor a tisztítótűzről beszélt, nyomatékosan ajánlotta a csodálatos, egészen szeráfi értekezést a tisztítótűzről, amit Genovai Szent Katalin valódi sugallatra és isteni megvilágosításból írt.” Camus püspök szerint Szalézi Szent Ferenc tisztítótűzről tanított legfontosabb tételei a következők: „A tisztítótűzre való gondolat sokkal alkalmasabb arra, hogy vigaszt öntsön belénk, mint félelmet… Habár a tisztítótűz kínjai valóban olyan nagyok, hogy ezen élet külső fájdalmait nem lehet hozzájuk hasonlítani, de a belső örömök is annyira csodálatosak, hogy e földi élet boldogságait és örömeit messze túlszárnyalják. Mert a lelkek – 1. állandó egyesülésben vannak Istennel; – 2. tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának; akaratuk annyira bensőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogy ha a menny kapui nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek mégoly parányi nyomát észlelik; – 3. önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek; – 4. úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik; – 5. már nem tudnak bűnt elkövetni; és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem; – 6. mindenek felett szeretik Istent tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel; – 7. angyalok vigasztalják a lelkeket ott; – 8. már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi nem hiúsíthatja meg; – 9. a lelkeknek a legnagyobb keserűségük a legmélyebb békességbe van beágyazva; – 10. bár a fájdalmakat illetően a tisztítótűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe olyan, mint a paradicsom; ez a szeretet erősebb a halálnál és hatalmasabb a pokolnál; – 11. erre az állapotra, helyre (azaz a tisztítótűzre) sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet; – 12. ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és szeretet által az egész örökkévalóságban az Ő dicsőítéséből és magasztalásából.”
E tizenkét pont – kivéve a hetediket – valójában pontosan, sőt szinte szószerint Katalin értekezéséből valók. Ezért veti ehelyütt közbe Camus püspök, hogy Szalézi Szent Ferenc nyomatékosan ajánlotta Katalin traktátumának olvasását. Majd ezt írja Camus püspök: „Az ő tanácsára figyelmesen elolvastam a traktátumot; azóta többször is újra olvastam, mindig új élvezettel és új élménnyel; és bevallom, hogy ebben a tárgyban soha nem olvastam mást, ami engem hasonlóképpen ki tudott volna elégíteni.”
Végső megfontolások Szent Katalin tisztítótűzről szóló tanításáról
Szent Katalin értekezésének alapos áttanulmányozása után a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotáról – ahogy azt Katalin leírta – a következőket lehet mondani:
A lélek szerencsésen túljutott Isten szörnyűséges ítéletén; és mivel a kegyelem állapotában találtatott, meg tudta állni helyét az örök Bíró előtt. Az Isteni Bíróval való első találkozásában a lelket az örök igazság fénye megvilágosította. Egyfelől felismerte Isten végtelen jóságát, szigorú igazságosságát, valóban isteni tisztaságát és szentségét, másfelől azt a tényt is, hogy ő maga még nem méltó arra, hogy Ura és szerelme színe előtt megjelenjen. Isten oldaláról ugyan nincs más akadály, hogy a lélek belépjen az örök boldogságba, mint az Ő végtelen, egészen tökéletes és abszolút tiszta és szent lénye, ami ellentétben áll a lélek még meglevő tökéletlenségeivel, aki Isten, a legmagasabb és legszeretetreméltóbb Jó iránti szeretetében, még akadályoztatva van, és még késleltetve lesz az Istennel való vágyott, mindennél boldogítóbb egyesülésében. Bár a földi életben elkövetett bűnök már meg vannak bocsátva, de azok a sebek, „rozsdafoltok”, melyeket a bűnök a lelken okoztak, még megvannak, melyeket az Isten által egészen tisztának és szépnek teremtett lélek aranyából még ki kell égetni. Ugyan egy titokzatos erő a kegyelem állapotában a túlvilágra átment lelket Isten felé vonzza, egy belső erő mégis visszatartja őt Istentől. Az Istent szerető, a kegyelem állapotában levő léleknek a szerető, de őt egészen tisztának és tökéletesnek elváró Istennel való egyesülésének eme késedelmeskedéséből keletkezik a lélekben egyfajta tűz, ami ugyan hasonló a pokol tűzéhez, és mégis egészen különbözik ettől. Ez a tűz megtisztítja és kifehéríti a lelket a „bűnnek minden rozsdájától”.
Mindezek után a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotát így lehet összefoglalva leírni:
1. A tisztítótűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van: A fájdalmas kínnak három oka van: – a) annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik; – b) annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembehelyezkedik; – c) annak tudata, hogy Isten boldogító színről színre való látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik.
Meglepő, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem – Szent Katalin véleménye szerint – annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztítótűzből való kiszabadulásához. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa Őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmeskedése miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekedik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ama kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen.
2. A tisztítótűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az istenszeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonzza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben: – a) előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez; – b) előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával; – c) megnemesíti a lelket, ami ily módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt, egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után; – d) egyre jobban megtisztítja a lelket: az isteni szeretet tűzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb viszontszeretettel válaszol. Ily módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsdafoltjától mentessé; – e) végül mindent kiirt a lélekben, ami még tökéletlen benne; – f) a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a rá váró örök boldogságnak, amit Isten színről színre való látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztítótűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el.
Genovai Szent Katalinnak a tisztítótűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztítótűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása; Katalin mindent átszellemítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, Aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást elvégzi.

http://katolikus-honlap.hu/1701/tisztitotuz.htm

Kategória: Figyelmeztetés, Tanu | Szóljon hozzá most!

2017. április 20. NE SZÁMOLD AZ ÓRÁKAT, AMELYEKET VELEM TÖLTESZ!

1990. május 22.

Béke legyen veled, virágom! Szerezz nekem örömet, és elmélkedj többet, imádkozz többet, légy hajlékony, hogy képmásomra alakíthassalak! Csak akkor félj, ha nem az én nyelvemet beszéled. Fel tudod ismerni Mestered hangját?

Igen, Uram, fel tudom ismerni.

Miért?

Mivel jó dolgokra tanítasz, és a Te nyelved a szeretet nyelve.

Oszd meg hát e tanítást másokkal!
Oszd meg barátaiddal mindazt, amit tõlem tanultál!
Dicsõíts engem! Szerezz nekem örömet, és vegyél részt péntekenként szenvedésemben!
Térj be Sebeimbe!
Többet áldozz nekem idõdbõl! Szentül élj!
Ne számold az órákat, amelyeket velem töltesz!
Azt akarom, hogy légy nagylelkû!
Azt akarom, hogy naponta ajánld fel nekem akaratodat!
Ajánld fel nekem fájdalmaidat, ajánld fel szenvedésedet!
Ajánld fel még a legkisebb karcolást is, hogy amit nekem felajánlasz, bûneid eltörlésére és a tisztítótûzben lévõ lelkek megszabadítására fordíthassam.
Ne hagyd mindezt kárba veszni, hanem ajánld fel nekem, és én felhasználom.
Jöjj! Mielõtt lepihensz, imádkozd el a “Salve Regina”-t!1 Hallgatom! Felderíti Szívemet és Édesanyátok Szívét is

(Elmondtam a “Salve Regina”-t.)

Jól van. Jöjj leányom, pihenj meg! Megáldalak gyermekeddel együtt. Pihenj meg Szívemben, miképpen én is megpihenek a tiédben. Bízz mindabban, amit kapsz. A Szeretet szeret téged.


1 Az “Üdvözlégy Királynõ” kezdetû imát.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!