2017. június 23. SOHA NE KÉTELKEDJ JELENLÉTEMBEN! LÉGY ÉBER!

1988. április 30.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus jelenléte nagyon eleven. Olyan, mintha kiléptem volna valamiféle “ködbõl”, most jobban látom és érzem Õt, mint az elmúlt néhány napban, amikor a Sátán ostromolt engem. Mintha Jézus most is testben lenne itt a Földön, vagy mintha én mentem volna vissza abba az idõbe, amikor itt töltötte napjait. Minden eleven, csodálatos!

Vassula, csupán szeretetet akarok. Dicsõség legyen Istennek, hogy felfedi ezeket az egyszerû gyermekek elõtt és elrejti a tanultak és a tudósok elõl!

Miközben ezeket mondta, Jézus felemelte szépséges Arcát. Nagyon elégedett volt, hogy nem bírálgatom mindezt. Azt szereti, ha vakon, ártatlanul és gyermekien hiszünk.

Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Nagyon erõsen éreztem jelenlétét. Isten “vibráló” jelenléte egész testemet, elmémet és lelkemet hatalmába vonta. Nehéz ezt szavakkal kifejezni. Ugyanakkor eltöltött az Õ békéje. Mindez együtt csodálatos érzést keltett bennem! Olyan volt mintha a Szeretet tengerébe merültem volna bele. Úgy éreztem, hogy átlátszó vagyok. Boldog voltam, olyan boldog, hogy a boldogság könnyei végigfolytak arcomon.

Soha ne kételkedj jelenlétemben! Vassula, maradj most közelemben! Imádkozz! Hallgatlak.

Jézus ezt úgy értette, hogy abban az állapotban imádkozzak, amelyben akkor voltam. 1

Minden szót hallottam.

A Miatyánkot imádkoztam, de nagyon lassan. A szívembõl fakadt, mialatt könnyeim szüntelenül folytak nagy boldogságomban.

Jöjj! Én és te, te és én, mindig és örökre együtt. Én, Jézus, szeretlek téged, lélek. Mi ketten.

Késõbb:

Vassula, boldog vagyok, hogy közelemben vagy. Ó Vassula, milyen sokáig aggódtam miattad. A Sátán gyûlöl téged, és elhatározta, hogy meghiúsítja tervemet. Dühében félelmet kelt benned. Hazudik neked, megvádol, hogy elkeserítsen. Leányom, elõre figyelmeztettelek támadásaira. Áldott gyermekem, ne adj teret a Sátánnak! Kapaszkodj belém! Segítek legyõzni minden kísértést. Vassula, ne feledd, hogy mennyivel könnyebben megközelít a Sátán, amikor alszol. Ezért légy éber gyermekem, szüntelenül virrassz, õrködjél!

Imádságban, Uram?

Igen, imádságban, imádkozz, imádkozz, imádkozz!

Jézus megérteti velem, hogy az imádság távoltartja a Sátánt. Azok az imák, amelyek eljutnak Hozzá.


1 imádkoztam
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 22. AZ IMÁDSÁG MELLETT A CSEND A LEGJOBB FEGYVER

1991. augusztus 30.

Uram és Életem!

Én vagyok. Az imádság mellett a csend a legjobb fegyver. Hamarosan eltiprom ellenségemet. Vassula, figyelj rám! Szent Istened fel fogja támasztani Oroszországot, hogy nemes nemzetté legyen. Jegyesének karjaiban fog tökéletesedni Oroszország. Én, az Úr fogom õt tökéletesíteni. Nem mondtam-e neked gyermekem, hogy hideg szívén tartom kezemet és felmelegítem? 1
Azon a napon, amikor menyasszonyom kinyitja szemét és meglátja, hogy én, az õ Jegyese állok mellette, meg fogja látni és meg fogja érteni, mit tett vele kezem, és attól kezdve menyasszonyom, Oroszország nyíltan Szentnek fogja nyilvánítani Nevemet, és az ott tévelygõ gonosz lelkek el fognak menekülni.

Mindezt azért mondtam el nektek még mielõtt megtörténtek, hogy elhiggyétek: én, a Mindenható vezetlek benneteket. Figyelj!
Nem rejtem el terveimet.
Ha az emberek kísértést éreznek arra, hogy elrejtsék terveimet, én magam, saját kezemmel fogok felfedni elõttetek mindent, mielõtt még megtörténik . A Szent Isten figyelmeztetett benneteket. Senkit sem fenyegettem meg közületek. Fénysugár érkezik a mennybõl Testem közepébe 2 , meg fogja változtatni a Föld színét, és békét hoz a testvéreknek. 3 Ez lesz a szent vértanúk imáinak, áldozatainak, elégtételeinek, állhatatosságának és hitének jutalma. Ha állhatatosak voltatok, és megtartottátok hiteteket, ne ijedjetek meg, amikor elérkezik a nagy megpróbáltatás órája, mert ennek az órának azért kell eljönnie, hogy megváltoztassa a Föld színét. Így fog beteljesedni a Fatimában elhangzott összes jövendölés.
Az Atya szeret benneteket, és nem ítél el senkit.
Az arató már munkához látott. Az Atya mûvei csodálkozásra fognak késztetni benneteket. És neked, gyermekem, ha visszatekintesz üzeneteimre, nem mondtam-e, hogy én, az Úr, sok csodát tettem már, és még többet teszek az eljövendõ napokban? 4 Látod, miképpen válnak valóra jövendöléseim?
És most azt mondom nektek, hogy eljövetelemmel egyidejûleg hamarosan kiárad rátok a menny. Tüzem fog lehullani erre a Földre, hogy felégesse bûneit. Nem fogom visszatartani kezemet. Nap mint nap becsmérlik Szent Nevemet, és megvetik szabályaimat. Mindez azért történik, hogy beteljesedjék a Szentírás szava. Írd: “Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze összeomlott, és a földrengésben hétezer ember 5 vesztette életét. A többieket félelem szállta meg, és dicsõíteni kezdték Istent a mennyben.” 6

Most már csak igen kevés idõ van hátra. Bocsássatok meg felebarátaitoknak, amíg még van idõ rá! Adjatok elégtételt, böjtöljetek! Ha az a bûnöd, hogy zavart keltesz barátaid között, bánd meg, és Szent Nevemért térj vissza hozzám! Te ura vagy saját akaratodnak, de az én terveimnek nem. Kérlek, mielõbb add át magad nekem! A Sátán folytonosan küldi hozzátok megbízottait, ezért most még inkább legyetek résen, mint eddig. Az õ uralma végéhez közeleg. Abban a reményben akarja még egyszer utoljára a Földre zúdítani gonoszságát, hogy annyi lelket söpörjön el, amennyit csak tud. Ezért kell, hogy állhatatosság és hit legyen bennetek, mert elkerülhetitek, sõt megakadályozhatjátok, hogy a Sátán ártson a Földnek. Bátorság leányom! Emeld fel a fejedet, és támaszkodj rám! Továbbra is segíteni foglak.

Irgalmas Atyám,
add, hogy akik így szólnak:
“Mi a saját utunkon fogunk járni”,
visszatérjenek Hozzád!
És azok a keresztények, akik így szólnak a pápához:
“Mi a saját utunkon fogunk járni”,
visszatérjenek, és engedelmeskedjenek a pápának!
Bárcsak lesütné szemét emberi büszkeségük,
és megalázkodna önteltségük! Amen.


1 Lásd az Oroszországról szóló jövendölést: 1988. március 11.
2 az Egyházba
3 Megértettem, hogy az Úr az egyházak EGYSÉGÉRE utalt.
4 Isten az 1991. július 23-i üzenetére utal, miszerint a közeli napokban több csodát fog tenni. Ez a jövendölés utal a kommunizmus bukására Oroszországban.
5 azaz minden rendbõl sok ember
6 Jel 11,13; ezenkívül lásd Mt 24,22; 24,29-30. versét is.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 21. NAPJAITOKBAN FEL FOGNAK VIRÁGOZNI AZ ERÉNYEK

1997. február 18.

Zsoltárom és Himnuszom,
én Amenem,
Bátyám, Nõvérem és Barátom,
Atyám és Anyám,
én édes Illatom és Tömjénem,
Napfényem és Világosságom,
tündöklõ, soha meg nem szûnõ Lángom,
Lakomáim sorozata,
erõm és biztonságom Sziklája,
Kibontakozásom és Gazdagságom,
az örökkévalóságba vezetõ Kapum,

mi késztet Téged arra, hogy örömtõl repess
az elõtted lévõ porhalom láttán?

Tökéletes semmiséged indítja Szívemet arra, hogy repessen az örömtõl és vonja magára körülöttem álló angyalaim figyelmét.

Te vagy, egyedül Te
az én Kelyhem…

Mit nem adnék meg annak, aki ily gyenge…
Legyen áldott futásod, melyet velem teszel meg a világban, mert sok lelket fog megmenteni. Hajoljanak meg még a hegyek és a dombok is, amikor hallják békeénekemet, melyet népemnek adok. Emlékeztesd õket arra, hogy megvédem a legszegényebbet. 1 Mondd meg nekik, hogy napjaitokban fel fognak virágozni az erények, és teremtésemre hamarosan egyetemes béke fog kiáradni, mert birodalmam tengertõl tengerig fog kiterjedni.
A vadállat rettegni fog színem elõtt, és ellenségeid, akik az én ellenségeim, a porban fognak csúszni.
Az Amen útban van, hogy emésztõ tûzzel megtisztítson minden népet, mert iszonyodom a hitehagyók tetteitõl. Munkához látott a menny, ezért hordozz engem mint ruházatot, hogy hirdesd találkozóinkon az Amen szavait! Kövesd lábnyomaimat, melyek vértõl áznak!
Szeretlek, gyermekem, fordulj meg és nézz rám, azután mondd, hogy te is szeretsz engem.! A köztünk lévõ szeretet nem ér véget, szeretetem örökké tart. Igyekezz követni engem! Töltekezz szeretetemmel! Én, Jézus, megáldalak téged.


1 A lélekben szegényeket.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 20. HOZZ ÁLDOZATOT!

Svájc,1987. október 19.

Szeretném elmondani, hogy mialatt Görögországban voltam, elolvastam Lisieux-i Szent Teréz életrajzát. Szüntelenül õ járt az eszemben. A helyi autóbuszon utazva mélyen elmerültem az elmélkedésben, és szeretettel gondoltam rá. Amikor az autóbusz megállt, legmélyebb szemlélõdésemben görögül azt a szót láttam magam elõtt, hogy “Szeretlek”, és mellette két szívet. Négy méterre tõlem, öles betûkkel volt a megálló tetejére írva. Mivel érzékeim még egy másik tartományban idõztek, azonnal tudtam, hogy Szent Teréz mondja ezt nekem. Az õ üzenete volt.

Késõbb:

Vassula, vedd elõ azokat a képeimet, amelyeket eltettél!

Odamentem és elõvettem Jézus és a szent lepel képeit. Azt hiszem, szomorú volt amiatt, hogy eltettem.

Jöjj, kettõt adj X atyának, egyet pedig Dávidnak! Mondd meg nekik, hogy sajátkezemmel áldottam meg a képeket, meg fogják érteni. Írj X atyának, és mondd meg neki, azt akarom, hogy ugyanúgy végezze õ is a keresztutat, ahogy együtt jártátok. Vassula, Dávidot is kérd meg erre! Mindkettõjüket meg akarom áldani a keresztúton. Mindössze azt szeretném, ha bevezetnék a gyertyagyújtást. Azt szeretném, ha Édesanyámat is tisztelnék, és gyertyát gyújtanának neki. Nekem térdhajtással nyújtsanak tiszteletet a keresztút minden állomásánál. Vassula, most én, a te Istened és te, összefogunk keresztutam tökéletesítésére. 1 Leányom, tudod-e, hogy tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam? Várj és látni fogsz! Most pihenj meg, mindig belõlem töltekezz! Szeretlek.

Szeretlek, édes Jézusom!

Fogadd békémet, leányom! Gondoskodom rólad, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne keress másutt pihenést, csak az én Szívemben!

Uram, azt kérdezem, mit tehetnénk X asszony fiának megsegítésére?

halgass rám, a szeretet cselekedetei megmenthetik.

Kinek a cselekedetei?

A ti cselekedeteitek.

Édes Jézusom, kérlek áldd meg isteni kezeddel a bangladesh-i közösséget, kérlek támogasd mindnyájukat, támogasd õket!

Vassula, mondd meg nekik, hogy õrizzék szeretetemet, mert szeretetem bennük él. Kedveseim között vagyok. Leányom, saját kezemmel áldom meg õket. 2 Higgy abban, amit kérsz, kicsim, higgy bennem!

Jézusom, Te tudod, mi a baja?

Tudom.

Uram, szeretnéd, ha Veled lenne?

Nagyon szeretném, kedves, de a Sátánnak hatalma van felette. 3

Uram, Jézus, ha azt akarod, hogy szenvedjek érte, azért, hogy visszatérhessen Hozzád, engedd meg nekem! Mit tehetnék? Talán ne igyak vizet két napig? 4

Vassula, szenvedj érte, ne igyál semmi folyadékot, amíg keresztemet hordozod!

Meghozom ezt az áldozatot.

Kedvesem, késõbb majd megérted. Szeresd testvéredet, hozz érte áldozatot! Szeretem õt.

Jézusom, megteszem.


1 Ekkor rövid csend következett.
2 Imádkoztam X asszony fiáért.
3 hallottam a Sátán üvöltését: “Nem akarom elengedni”. Dühös volt!
4 Svájc éghajlata igen száraz, és az emberek sokat isznak.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 19. SZEMBEFORDULHAT-E ÖNMAGÁVAL A SÁTÁN?

1989. január 13.

Jézus? Mostanában azt mondta nékem egy pap, hogy mûved, amelyet nekem adsz, az írás módja miatt spiritizmusra utal.
Kérlek segíts!

Vassula, segítek neked. Dicsõség legyen Istennek, mert megszabadított téged a gonosztól. Mindazokat, akik kételkednek és mindenféle rágalommal illetnek téged, emlékeztesd Szentírásban leírt szavaimra: “A jó fa jó gyümölcsöt terem” 1 .

Béke, Vassulám! Örvendezz, amikor az emberek rosszul bánnak veled és üldöznek, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Kedves, azoktól akik azt állítják, hogy ezek a mûvek nem tõlem, az Úrtól valók, hanem spiritizmus és okkultizmus révén jöttek létre, ezt kérdezem: Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa? 2 Kegyelmem veled van, gyermekem, de õk nem értették meg.

Uram, azok, akik vádolnak engem és megítélnek, mielõtt elolvasnák az üzeneteket vagy találkoznának velem, azt sem akarják elhinni, hogy sokan megtértek üzeneted által. Nem hisznek nekem!

Mert fülük ugyan van, de nem hallanak. Vassula, az idõk kezdete óta mindig küldtem prófétákat, de sokat megöltek és üldöztek. Az emberek nem változtak. Én, az Úr mondom ezt: Ha valaki nyilvánosan tanúságot tesz mellettem az emberek elõtt, én magam is tanüságot fogok tenni mellette Isten angyalai elõtt. De ha valaki megtagad engem az emberek elõtt, én is meg fogom õt tagadni angyalaim elõtt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyûjt velem, szétszór. Valamennyi nemzedéknek kijelentem, hogy mûveim soha nem érnek véget. Az én Lelkem valóban közöttetek van. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és ezért a nagy szeretetért nem akarja Szentséges Szívem, hogy elessetek. Ismerjétek fel mûveimet! Különböztessétek meg a lelkeket! Az Írás azt mondja: Az, aki prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél. 3

Szent Szívem, amelyet annyira félreértettek, tele van szeretettel és irgalommal. A ti korszakotok halott, de én, aki a Feltámadás vagyok; újból életre fogom kelteni. Imádkozz azokért a papokért, akiknek fülük van, de hallani nem akarnak. Irántuk való szeretetem ~y, de éppen olyan nagy a szenvedés és a bánat is; amit nekem okoznak… Oszd meg velem keresztemet, gyermekem! A küzdelem még nem múlt el. Én, az Úr, veíed-vagyok mindvégig. Mi?

Igen Uram.

Ketten?

Igen Uram, mindenkor és mindörökké, ámen.

1989. január 16

(Január 16-án meghívtak az Egyházak Világtanácsába, hogy találkozzak Damaskinos metropolitával. Hallani és tanulmányozni akarta az üzenetet. Jézus éppen az ökumenikus ünnepi imahéten küldött oda. Ez jel. Az ünnepet január 18-án tartották, ami Szent Péter székfoglalásának ünnepe és az én születésnapom is. Még emlékszem, hogy 1987. május 20-án – amikor még egyetlen pap sem támogatott engem, és aki ismert és támogatott, az mindössze néhány barátom volt -, elkeseredtem, amikor Jézus az Egyházról és eljövendõ egységérõl diktált nekem. Azt kérdeztem, hogyan éri el ez az üzenet a megfelelõ embereket, mivel én kívülálló vagyok és Ázsiában élek. 4 Jézus egyszerûen azt mondta, hogy “El fogyja érni õket!” 5 Megértettem, hogy az “El fogja érni õket”most, január 16-án teljesedett be. Az már más kérdés, hogy visszautasítják-e az üzenetet, vagy sem.)


1 Mt 7,17
2 Mt 12,26
3 1 Kor 14,3-4
4 Hozzá kell tennem, hogy abban az idõben nem volt még tudomásom az Egyházak Világtanácsáról.
5 1987. május 20-i üzenet I. kötet.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 18. ÉLETBEN AKARLAK TARTANI, EZÉRT FELKÍNÁLOM NEKED, HOGY EDD TESTEMET ÉS IDD VÉREMET

1992. július 27.

Vassula, méltatlan menyasszonyom, jól láttam elõre minden kudarcodat és tévedésedet, még mielõtt megszülettél volna. Egész idõ alatt tudtam, hogy az, akit ki akarok vetni a világ romlottságába, hogy hálóm legyen, forgolódni fog és nyugtalan lesz kezemben. Tudtam, hogy az ördög ravasz csapdákat fog állítani, hogy elejtse azt, akit Szívem szeret. Ezért ne csodálkozz, és ne gondold, hogy én csodálkozom… Akarod-e továbbra is hordozni keresztemet, amelyet szeretettel felkínáltam neked?

Igen, akarom. Ne rejtsd el elõlem Arcodat és keresztedet sem! Ha Szent Arcod rám tekint, elégséges erõt ad ahhoz, hogy hordozzam keresztedet. Csupán arra van szükségem. Nem érdemlem meg, hogy a királyok Királya ily szeretettel tekintsem rám a mennybõl!

Vassula, ne akard, hogy megváltoztassam szíved õszinteségérõl alkotott véleményemet! 1
Annak a feladatnak a teljesítéséhez, amelyet oly kegyesen felkínáltam neked, lelkednek egyesülve kell lennie az én Lelkemmel, szívednek az én Szívemmel, és ebben a tökéletes egyesülésben leszel képes arra, hogy visszhangom légy.

Figyelj! Bátorság leányom! Szeretett Istened hamarosan eljön, hogy véget vessen e Föld szomorúságának és siralmainak. Figyelj leányom, megvontam-e tõled valamit?

Nem, Uram. Éppen az ellenkezõjét tetted.

Mennyei mannával
töltötted meg szájamat.
Tápláltad lelkemet és
nagy dolgokat tettél értem.

Igen! Tele asztalt kínáltam neked. Felkínáltam neked házamat, Szívemet és önmagamat. Felkínáltam, hogy velem élj az én világosságomban. Tenyeremen kínáltam neked mennyei mannámat. Felajánlottam neked köpenyem egy részét, míg áthaladsz e pusztaságon. Életben akartalak tartani, ezért felkínáltam neked, hogy edd Testemet és idd Véremet. Rászoktattalak, hogy lépéseiddel az én lépéseimet kövesd. Beléd helyeztem jóságomat és Szentséges Szívem gazdagságát. Feltartóztattam a gonosz lelkek légióit, akik készen álltak arra, hogy széttépjenek téged. Harcosként küzdöttem ügyedért és megvédtelek a megtévesztõtõl. Áldásaimat adtam rád és egész házad népére. 2 a romokból és a halálból. Jóságosan Sebeimre szorítottam ajkadat, és megosztottam veled kelyhemet. És miként nászágyát a jegyes, én keresztemet, töviskoronámat és szögeimet kínáltam fel neked. Ezen kívül mit tehettem volna még érted, amit nem tettem meg?…

Vassiliki 3, ne engedj természeted késztetésének, mert elveszted gyümölcseidet és kiszáradt fa leszel. Teljes Lelkembõl udvaroltam neked, Vassiliki, és teljes Lelkemmel igyekszem örökre megtartani téged, de mostantól fogva sokkal többet kérek tõled, mint eddig. Ha nem felelsz meg Szentséges Szívem kéréseinek, kétszeres kereszttel kerülsz szembe. Ne feledd, hogy nekem köszönheted életedet és üdvösségedet is! Tartsd távol magad a világtól, ahol mindent megtalálsz, csak engem nem!

Bárcsak megnyitná ajkadat az az erõ, amelyet tõlem kapsz, és hirdetnéd csodáimat! Bárcsak minden nép meghallaná üzenetemet a világon! Vetni fogok mindenütt, minden országban. Meg fogom mûvelni sivatagaitokat, és a Föld minden lakója meg fogja hallani lépteim neszét a világ szélsõ határáig. Leányom, légy velem gyengéd! Örömet és vigaszt nyújtok lelkednek, hogy csillapítsam szomjadat. Olykor kelj fel éjfél idején, és dicsérj engem! Köszönd meg nekem azokat a kegyelmeket és áldásokat, amelyeket oly bõséggel árasztottam rád! Drága vagy számomra. Nézz jobbomra és lásd ki van velem!… Igen, a te Szószólód és Édesanyád, aki megõriz téged a veszedelmektõl és a fenyegetésektõl. „Mint az égõ mécses a szent mécstartón” 4 megmutatja neked a hozzám vezetõ utat.


1 Ez szemrehányás volt Jézus részérõl.
2 Kiemeltem házadat, lelkedet
3 Jézus komoly hangon hivatalos nevemen szólított meg
4 Sir 26,17

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 17. TEREMJ MARADANDÓ GYÜMÖLCSÖT!

1996. március 18.

Béke legyen veled! Az a parancsom 1 hogy menj el, ahová küldelek, és teremj maradandó gyümölcsöt! Az Amen van veled. Menj el mindenhová, kínáld fel mindazt, amit tõlem tanultál! Szentlelkem erejével fogsz járni és beszélni. Szíveket fogsz megindítani és ördögöket fogsz kiûzni. Ki fogod gyomlálni a gonoszságot és jóságot ültetsz helyébe. Én pedig örvendezni fogok választásom miatt, te is örvendezz Istenedben!

Tested még halálod után is prófétálni fog. Látod, hogy Lelkem a te tested által akarja kinyilvánítani magát. Én, és egyedül én beszéltem neked

“a megmentésrõl.”

Az én hatalmam a gyengeségben éri el tetõfokát. Rátaláltam a gyengeségre, és igaz Barátod lettem. Szeretnél örömet szerezni nekem?

Igen, Istenem és Atyám.

Munkálkodj hûségesen háromszorosan Szent Nevemben és teljesítsd parancsomat egyetértésben azzal a személlyel 2 akivel egyesítettelek és akit meggyógyítottam. Mutasson több nagylelkûséget annak a gyenge személynek hibáival szemben, akit feltámasztottam és megáldottam. álld meg a helyedet az irgalom mûvében! állj ellen a gonoszságnak és kapaszkodj belém! Menj, és ne félj hirdetni az igazságot! Szentlelkem fel fogja oldani az igazságot fogva tartó bilincseket. Az én Nevem:
Béke és Szeretet.


1 Istennek erõteljes és parancsoló hangja volt,
2 O’Carroll atyával,
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 16. ÚGY JÖJJETEK HOZZÁM, MINT A VÁMOS!

1991. október 22.

Jézusom, öltöztess alázatba, tisztaságba és törvényed iránti engedelmességbe, mert ez kedves az Atya elõtt.

Béke legyen veled! Ezért mondom,

légy olyan, mint a vámos,

mert sokan elítélik közületek felebarátaikat, és elfelejtik, hogy tegnap még maguk is ugyanabba az álomba merültek. Ne mondjátok: “Rendet raktam házamban, és elõkészítettem az Úr számára. Bármikor eljöhet hozzám. Készen állok fogadására. Nem vagyok olyan, mint felebarátom, aki nem böjtöl, nem imádkozik és gonosz életet él.” Világosodjatok meg, mondom nektek! Ajkatok már elítélt benneteket. Elõször ti magatok gyógyuljatok meg, és ne ítéljétek el azokat, akik nem tudják, melyik a jobb és melyik a bal kezük. Úgy jöjjetek hozzám, mint a vámos, és kérjetek, hogy legyek irgalmas hozzátok, bûnösökhöz1 , mert mindannyian alá vagytok vetve a bûnnek.
Templom! Kelj fel és szolgálj nekem, Istenednek! Segítsd az özvegyet, mert ezzel engem szolgálsz.2
Menj békében. Veled vagyok.

Dicsõség Istennek!


1 Ahogy az ortodox rózsafüzérben kérjük.
2 Az özvegy az én édesanyám. Isten nem akarja, hogy anyának nevezzem, mert egyetlen Anyánk van, a Szûzanya. Földi édesanyám vár, hogy menjek vele bevásárolni.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 15. ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET

1988. április 5.

Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni?

Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet!

Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A Bölcsesség fog tanítani téged. Tégy mindent az Õ kezébe, Õ nem hagy el. Itt van Jézus .1

Ne feledd, ezek a kötelékek örökké tartanak. Mindig melletted vagyok. Jöjj, imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azt kívánom, hogy elmélkedj szenvedésemrõl! Ezen a héten feszítettek keresztre. Soha ne kételkedj mirhám, ékesítsd Egyházamat! Ne engedd, hogy bárki elvegye tõled azt az adományt, amit tõlem kaptál. Lámpásodat sohasem hagyom olaj nélkül, mindig fel fogom tölteni. Az Ecclesiának szüksége van rád. Házam romokban hever.

Vassula! Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erõmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem õket újra. Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki õrzõje vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el. Elérkezett az idõ, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet . Az igazságosság fog uralkodni. Én, az Úr, felszólítom õket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bûnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak.

Péter, gyûjtsd össze a nemzeteket, helyezd õket Szívembe! Keresztemrõl szólítalak: “Tápláld minden bárányomat Péter!” Újra megkérdezlek Péter: jobban szeretsz-e, mint ezek? Ha igen, ne hagyd, hogy a káinok meggyõzzenek, maradj állhatatos! Olyan törvényeket kérnek majd tõled, amelyek igazságosnak látszanak, azért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektõl származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek! Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr. Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem! Ha közelségemre vágyakoznak, miért nem figyelnek hangomra? Ajtójuk elõtt állok, és zörgetek. Miért nem akarnak meghallani? Közelségemre vágyakoznak, és mégsem hallanak engem. Ez hitehagyásuk miatt van, amely olyan áthatolhatatlanná vált, mint az iszap. Itt vagyok, várom, hogy megnyissák szívüket, de félretolnak, elnyomnak engem. Emeljétek fel tekinteteteket és meglátjátok Megváltótokat. Ismerjetek fel! Ne tapossatok rá Gondviselésem mûveire! Ha nem kínáltok békét gyermekeimnek, senki sem követ benneteket. Az én békémet adjátok gyermekeimnek! Ne lepõdjetek meg azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel arra, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljak meg. Én; az Isten azt választom, aki nekem tetszik. Leányom, hagyatkozz rám, bízzál bennem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Jöjj!


1 Jézus a bal oldalamon állt, és lábára mutatott, amely össze volt kötve az enyémmel.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. június 14. Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

1995. május 30. Vissza Betlehembe

Vassula, veled vagyok, és mindössze szeretetet kérek tõled. Mondd meg nekik és értesd meg velük, hogy a szeretet az égbe vezetõ út, a szeretet meghódítja a szíveket és kiterjeszti országomat! A szeretet a kulcs a hitehagyás megszüntetéséhez. A szeretetet ingyen kapjátok, kérjétek a szeretet adományát, és megadom nektek. Szeretetem mondanivalóját minden nemzet megkapta 1 Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetérõl való görögkeletiek, de voltak Athénbõl is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, O’Carroll atya kivételével Betlehembõl való római katolikusok. és aki akarja, meg fogja hallani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de szeretettel imádkozzatok! Nyissátok ki szíveteket, és meggyógyítalak titeket. Szeretettel fizessetek a rosszért, keressétek a jót, és a Jóság válaszolni fog nektek a magasságból és a mi hasonlatosságunkra fog megváltoztatni benneteket. Mindent tudok, és minden dolgot megfigyelek, de amit ebben a nemzedékben látok, az nem hasonlít hozzánk. Kihívó viselkedést, erõszakot, kapzsiságot, beképzeltséget és olyan gonoszságot látok, ami felülmúlja a gonosz lelkek gonoszságát. Ellenem és minden szent dolog ellen való lázadást szít, és olyan bûnöket követ el nemzedéketek, melyek tönkre tehetik lelketeket. Bûn minden rossz cselekedet… Emeljétek fel szemeteket, és igyekezzetek engem megtalálni! Ne legyetek a világ szépségének áldozatai, mert az ilyenfajta szépség imádata sok bûnnek okozója.

A vadállat hasonlatosságára dolgoztad ki tervedet, nemzedék, hogy megkoronázd gonoszságodat és a vadállattal együtt fogod elkövetni bûnödet,

hogy megszüntesd örök áldozatomat és helyébe felállítsd a vészthozó undokságot.

Nem hallottad?

“Amikor az igaz elfordul az igazságtól
és gonoszságot mûvel,
akkor azért hal meg, vagyis
elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bûnös elfordul a bûntõl,
amit elkövetett,
s a törvényhez és az igazsághoz igazodik,
megmenti életét.
Magába szállt
és elfordult elkövetett bûneitõl,
azért életben marad, és nem hal meg.” 2

Szemembõl véres könnyek hullanak és zokogok. Ó milyen bánatot okozol nekem, nemzedék! Mert halál kúszott be házadba, és te nem vetted észre! Oly kevesen bánják meg bûneiket… közületek legtöbben nem mondják, amit mondanod kellene, nemzedék. Nem bánod meg bûneidet, és gonoszságodban nem mondod: “Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?” Bûneitek megbánásának legkisebb jelére megbocsátok és elfelejtem vétketeket. Boldog az az ember, aki elmélkedik szavaimon és felszólításaimon és jó érzékkel megfontolja. Meg fog menekülni. Megáldalak, teljes Szívembõl megáldalak. IC


1 Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.
2 Ez 18,26-28.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!