2016. december 9. BENNED ÉLÕ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK

1992. április 18.

“Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtõzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi.” 1

Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsõíts engem.
Lelkem áldottja, írd:
Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek mûveitõl. Leányom, õk még nem figyeltek föl szépségemre… A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levõ szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdõjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértõ. Helyet adtak a kísértõnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse õket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg õket “az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”! Tisztelni és dicsõíteni fogsz engem.


1 Zsolt 10,7-8.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 8. ISTEN RAJTAD KERESZTÜL SOK MILLIÓ LELKET MEGVIGASZTAL

1998. április 9.

A Szûzanya szól:

Vassulám, az én jelenlétem béke és öröm, igen, mert én vagyok földi édesanyátok elõtt a ti Édesanyátok. Részt veszek örömeitekben, szenvedéseitekben és mindabban, ami veletek történik, ahogy az édesanya részt vesz gyermekei életében. Nagy örömet jelent számomra ha látom, hogy gyermekeim az igazságban élnek, ahogy kezdettõl fogva megparancsolta az Örök Atya.
Vassulám, ma sok a csaló, de hallottátok, hogy miként a múltban is voltak csalók, a ti idõtökben is lesznek. 1
Elõször megpróbálnak maguknak megvásárolni benneteket 2, majd igen hamar ellenetek fordulnak, ha rájönnek, hogy a Lélek felfedte elõttetek az igazság fényében alattomosságukat.
Ó, gyermekem, Szeplõtelen Szívembe rejtettelek, ily módon védem meg gyermekeimet. Irántatok érzett hûséges szeretetemben mint Édesanya mindig jóságos oltalmazótok és védelmezõtök leszek. Nem hallottátok, hogy olyan leszek, mint a gyermekeit védelmezõ oroszlánanya, ha mocskos kezek nyúlnak felétek? Senki sem lesz képes elszakítani tõlem benneteket.
Vassulám, te felajánlottad magadat nekem, és ezt meg is jelölted a saját véreddel 3. Isten ezáltal megerõsített és megsegített téged, hogy kegyelme és hatalma mindörökké veled maradjon. Fiam, Jézus Krisztus, mindig közel van hozzád és fogja a kezedet, hogy soha ne hagyd el Õt.
Szeretett Fiamat mélyen meghatja, ha te és mások, akik örömmel ismertétek fel nemes üzenetében rejlõ irgalmas fel szólítását, feláldoztok mindent, amitek van a lelkek megmentéséért.
És Isten, az Atya, aki a legjobb az apák között, aki ezrek közül választott ki téged, megadta ezt a felbecsülhetetlen adományt és bölcsességgel tanított, megtöltötte a te lelkedet és másokét mindennel, ami igaz, ami nemes, jó és tiszta. Teremtményei iránt érzett ellenállhatatlan szeretetében a Teremtõ háromszorosan megáldott trónjáról. Királyi udvarában a szájából való nektárral nevelt téged. 4
Isten feléd nyújtotta kezét fenséges trónjáról, hogy megvigasztaljon téged és rajtad keresztül sok millió lelket, akik nagyon rá vannak szorulva a vigasztalásra.
Ó, mit meg nem tett volna értetek isteni jóságában!
Olyasmi ez, amit a ti idõtök filozófusai nem értenek meg, mert nem illik bele gondolkodásmódjukba.
Végtelenül örülj, leányom, mert több kegyelmet kaptál, mint amennyit valaha kiérdemelhetnél. Dicsérd Isten Szentlelkét is, aki csendesen és szelíden leszállt rád a magasságokból, hogy barátságot kössön veled, felkenjen és megmutassa neked az Utat. Dicsõítsd ezért az Elõfutárt, aki elárasztott szeretetével és megéreztette veled bensõséges édességét, a szárnyaira emelt, hogy együtt repülj Vele a felhõk magasán.
Ne félj hát! …
Amíg Szeplõtelen Szívembe vagy oltva, ne félj! …
Imádkozz, Vassulám, azokért, akik félremagyarázzák isteni üzeneteinket! Légy irgalmas hozzájuk, mert nem tudják, mit tesznek. … Légy könyörületes hozzájuk elhagyatottságukban, és ne engedd, hogy nyelved elítélje õket!

Megpróbálom, megpróbálok gondolni rá.

Próbáld meg! … Légy mindig jó, Vassulám, és légy türelmes! Ne engedd, hogy ilyen kisértések megtámadjanak és elcsúfítsák lelkedet! Ítélje meg õket az az Egy, aki a te legnagyobb gyönyörûséged. Inkább engesztelj értük! Valahányszor megteszed, jóságos Urunk felken téged isteni szeretete kenetével, rád ragyog Arca, és kiárasztja áldását az emberiségre. Tégy úgy, ahogy Isten akarja!
Szabadíts meg fájdalmamtól, ami nap mint nap gyötri Szívemet azok miatt, akik tagadják Fiam valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben!
Jézus szeretettel meghív, hogy részesülj Testébõl. Tudd, hogy teljes Szívével vágyódik utánad! Nagylelkû tetteid Szívébõl az irgalom és a jóság folyóit fakasztják, melyek kiáradnak sok megkeményedett szívre …

(A Lélekkel eltelve így kiáltottam:)

Ó királyi Szûz,
aki elválaszthatatlanul egyesültél Jézus Szívével!
Felajánlom neked a világ bûnös embereit,
akik megsértik Fiadat
az Oltáriszentségben.
A te édes Szíved által,
mely Isten szent tabernákuluma lett,
a te ártatlanságod és áldottságod által
bocsásson meg Isten azoknak,
akik megbántják õt!
Amen.

Amen. Bízz Istenben,Vassulám, mert hatalma és bölcsessége van ahhoz, hogy lehajoljon a bûnösökhöz és kiegyenesítse útjukat … Állj az Úr rendelkezésére, hogy dicsérd és dicsõítsd õt! Fel fogja fedni elõtted szándékait. 5
Maradj Isten békéjében! Megáldalak.


1 A Szûzanya a hamis prófétákra gondol.
2 a személyesen hozzátok intézett, hízelgõ üzenetek áradatával
3 megszúrtam ujjamat és saját véremmel írtam alá felajánlásomat, hogy áldott Édesanyánk rabszolgája legyek
4 Míg e szavakat hallottam, egyszerre megértettem régi látomásomat, amikor lélekben az Atya házába vittek, ahol sok szoba volt és terített asztal várt minket. Bevezettek az egyik szobába, mely elõtt verandát láttam. Az volt a csodálatos, hogy nagy békesség volt mindenütt. Amikor onnan kijöttem, egy gyermek gõgicsélését hallottam a szomszéd szobából, amelynek kissé nyitva maradt az ajtaja. Be sem kellett oda mennem, mert látomásomban lelkem szemével láttam, ki van a szomszéd szobában. Fapadon ülõ asszonyt láttam, amint a lába elõtt, a földön ülõ, gõgicsélõ gyermeket nézi. Akkor még nem tudtam kik voltak õk, mert Isten nem fedte fel elõttem. De most áldott Édesanyánk szavai feltárták a misztériumot. Áldott Édesanyánk volt az asszony, én pedig a gyermek. Magamat láttam. Atyám udvarában voltam, aki valóban nektárral nevelt engem, és Édesanyám õrködött felettem, mialatt abban a félelmetes csendben csupán a gyermek gügyögését lehetett hallani. (Lásd Dániel õrangyalom könyvében az l986. november 22-i látomást.)
5 A tanítások anyagát, amit elõ kellett készítenem az “Igaz élet Istenben” üzenetek nemzetközi találkozójára.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 7. NE TILTAKOZZ, HA MEGPRÓBÁLTATÁS ÉR!

1989. december 19.

Ó tanító Szentlélek, ne engedd, hogy lelkem összezavarodjon! Te vagy isteni Tanítóm, és Te oktattál engem, a Te ajkad tanított. Itt vagyok, hogy hallgassalak, Uram és Mesterem.

Kicsim, ne tiltakozz, ne mondj véleményt, ha megpróbáltatás ér! Egyedül az én békém, csak az Úr békéje áradjon belõled! A vita hevében adott hirtelen válasz helyrehozhatatlan hiba forrása lehet! Vedd azt, amit Szívembõl adtam neked, se többet, se kevesebbet! Abból vegyél, amit én adtam neked!
Értesz engem?

Igen Uram, mondd meg újból, Uram, ki vagy Te?

Halljad hát: Én vagyok Jézus, Isten szeretett Fia, a testté vált Ige, aki eljött, hogy közöttetek éljen. Én vagyok a te Szabadítód, aki veled beszél. 1 Virágom, bátorság, pihenj meg Szívemen, hallgasd Szívem dobbanását, ahogy a galambét hallgattad látomásodban! 2 Hallgasd! Felfoghatatlanul szeretlek benneteket! Most jobban ismersz engem, a Pantokratort! 3 Nevelõd vagyok, és meg foglak tartani a hit, a hit, a hit által. Szeretlek! A hit által, és a hitben akarlak nevelni és felemelni. Mindig fogod hallani a belsõ hangot. Összeszedettnek kell lenned, hogy hallj engem, és eljuss a szemlélõdésre. Hogy jelenlétemre emlékeztesselek, megvonom tõled kezed irányításának képességét. Fogadd el mindezt, mert tõlem való, és így tetszik nekem. Nem vetted észre, hogy minden tõlem való, amit tanultál? Mindvégig ezen az úton foglak vezetni, örvendezz tanítvány!

Elnémítottál, Uram.

Légy boldog, mert egyet sem érdemeltél meg e kegyelmek közül. Jöjj, a Szeretet szeret téged.


1 Jézus úgy mondta ezt, mintha elsõ alkalommal közölte volna.
2 1989. január 29-én.
3 Mindenható – görögül.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 6. SZÕLÕSKERTEMET MOST MÉG JOBBAN KITERJESZTEM MÁR ÚTON VAGYOK FELÉTEK

1989. november 8.

Vassulám, támaszkodj rám! Szerezz nekem örömet, és újítsd meg hûségfogadalmadat!

Megújítom Neked tett hûségfogadalmamat,
Szabadítóm és Uram.
Segíts, hogy meg tudjam tartani!
Segíts, hogy hûséges maradjak Hozzád!
Uram, nagy dolgokat cselekedtél velem!
Magadhoz emelted lelkemet,
és megengeded, hogy világosságodban éljek.
Fenséges adományaiddal takartad be ruhátlanságomat.
Megújítottál!
Életre keltettél engem, miként Lázárt.
Megszabadítottál!
Szeretlek és imádlak!

Szívem kedvese, támaszkodj rám! Én és te, te és én, együtt osztozunk a béke és a szeretet keresztjén. Ó Vassula, most az enyém vagy, szabad vagy és élsz! Figyelj és írj!

Szõlõskertemet most még jobban kiterjesztem, mivel ez a nemzedék annyira elveszítette a lelkiek iránti érzékét, hogy képtelen megkülönböztetni jobb kezét a baltól. Fátyol borítja õket, és sötétségben élnek. Azért látogatlak meg benneteket ilyen módon. Hamarosan visszatérek, és senki sem tartóztathat fel, még azok sem, akik a vadállat hatalma alatt állnak, és akiket a vadállat pusztító tûzként küld, hogy eltapossák szõlõskertemet. Hatalmammal tovább növelem ezeket a szõlõskerteket. Szent ütközet ez a szentek és a mélységbe zuhant angyalok között. A Föld megérzi e hatalmas küzdelmet. Senki sem akadályozhat meg abban, hogy bárányaimat tápláljam. Nemcsak szavaim vannak, én, az Úr, Hatalom vagyok. Nem azért jöttem nemzedéketekhez, hogy fenyegesselek, hanem, hogy megtérésre szólítsalak benneteket. Azért jövök, hogy felragyogjak felettetek. Leszállok hozzátok. Nagy irgalmasságomban és szeretetemben vissza akarlak hozni titeket magamhoz. Én, az Úr, a szeretet és az irgalom Istene vagyok. Értsétek meg végre, hogy én, az Úr fogom szõlõskertté alakítani kiszáradt földeteket! Már csak kis idõ, igen kis idõ, és eljön az, akit vártok. Nem késlekedem, közel van az én órám. Azt ígértem nektek, hogy visszatérek, és bizony mondom nektek, hogy már úton vagyok felétek. Visszatér a Szeretet. A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok. Én, az Úr, Szeretet vagyok, és közöttetek fogok lakni. Gondolkozzatok rajta, és értsétek meg! Gondolkozzatok, és értsétek meg az idõket! Bizony mondom nektek, hogy amíg nem tartotok bûnbánatot, nem böjtöltök és nem imádkoztok szüntelenül, képtelenek lesztek meglátni világosságomat. Egyetek gyümölcseimbõl, amíg még van idõ. Térjetek meg, és éljetek szentül! Soha ne hagyjátok abba az imádkozást! Szentlelkem továbbra is kiárad az emberiségre. Értsétek meg az idõk jeleit! Én mindenkor jelen vagyok.
Jöjj leányom, a Szeretet végtelenül szeret téged.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 5. KÉSZÍTS HELYET SZENTLELKEM SZÁMÁRA!

1995. február 27. Indonézia

Még mindig zavarban vagyok választásod miatt, Uram, és mindazért, ami velem történik!

Ne légy zavarban! 1 Én vagyok az ég és a Föld Ura. Mondom neked, a semmit is oltárrá tehetem, és minden kincsemet is rárakhatom. Mondd, honnan kaptad a tudást, az erõt és a buzgóságot az evangélizálásra?

Szentlelkedtõl, Uram.

Igen. Szentlelkem hatalma által. Készíts helyet most Szentlelkem számára, hogy elhintse benned a mennyei magokat! Engedd, hogy Szentlelkem megmûvelje talajodat és földi édent készítsen benned! Engedd meg, kedvesem, hogy Szentlelkem elégessen minden elszáradt növényt benned, hogy égi palántákra és zsenge szõlõskertekre cserélje! Engedd, hogy Szentlelkem Paradicsommá tegye lelkedet, ahol mi 2 megérezhetjük, hogy alázat, béke, szeretet és öröm vesz körül minket! 3 Igen, engedd, hogy Szentlelkem gyökeret verjen lelked közepében, és második Paradicsommá változtassa! Így készíts helyet most Szentlelkemnek, hogy benned éljen és továbbra is tanítson téged, hogy igaz életet élj bennünk! 4 Most mondd e szavakat:

Uram add nekünk országodat,
hogy elnyerjük a romlatlanságot és az istenséget 5
és örök életünk legyen!
Amen.

Tanuld meg, hogy csak azok a magok hozhatnak benned bõséges gyümölcsöt, amelyeket Szentlelkem hint el! Ezek nélkül az isteni magok nélkül lelked megmûveletlen sivatag és a szárazság földje marad! Ezért leányom, ne jöjj zavarba Szentlelkem cselekedeteit látva… Jöjj tanítványom, evangélizálj gyülekezeteimben! IC


1 Ez parancsként hangzott.
2 a Szentháromság
3 A Paradicsom magjai és palántái.
4 A Szentháromságban.
5 az isteni életet
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 4. FIGYELMEZTETEM AZOKAT, AKIK KINEVETIK A LELKET

1988. szeptember 5.

( Ma korán reggel megmondta az Úr, hogy hamarosan visszautasít néhány helybeli pap.)

Uram, valóban megint visszautasít néhány pap? Uram?

Én vagyok. Ne félj, hamarosan mindenre fény derül, és azok, akik visszautasítottak téged, és nem akarnak üzenetemben hinni, “bocsánatért fognak imádkozni az Atyához. Vassula, ha vakok lettek volna, meggyógyítottam volna õket, de õk azt állítják, hogy “látnak”. Ugyanazoktól a vak vezetõktõl származnak, abból az idõbõl, amikor a Földön voltam. Ha földi életem idején éltek volna, akkor azok között lettek volna, akik keresztre feszítettek, akik a prófétákat megkövezték és elhallgattatták. Mi a különbség a mostani és az akkori helyzet között? Azt állítják, hogy hisznek bennem, de visszautasítják azt, ami a Lélektõl származik. Ezáltal újból elutasítanak engem. Te éntõlem származol üzenetemmel együtt, de õk is jeleket kérnek, bizonyítható jeleket, ahogy a farizeusok és az írástudók. Készülõdj gyermekem, készítsd hátadat, mert megkorbácsolnak! Én, az Ur, megengedtem nekik, hogy megkorbácsolják hátamat, így te is nyújtsd oda nekik a tiedet. Hadd ismételjék meg tévedésüket, ha nem akarnak meghallani. Engem, az Urat, visszautasítottak, és végül felszegeztek a fára. Légy tehát te is engedelmes, és oszd meg velem keresztemet! Ma éppen úgy van, mint tegnap. Bárkit küldök, tüzetesen megvizsgálják, üldözik vagy visszautasítják. Szakadatlanul vérét ontják azoknak, akiket én küldök, Ábel vérétõl kezdve e nemzedé~! Ahogy az írástudókat és farizeusokat figyelmeztettem, úgy figyelmeztetem ma azokat, akik üzenetvivõimet üldözik és elítélik Szavamat. Figyelmeztetem azokat, akik kinevetik a Lelket. Újból figyelmeztetem õket, hogy maguk ellen tanúskodnak, egyikük sem változott meg. Mûvük ugyanolyan maradt, gondolkodásmódjuk ellenük beszél:
Vezetõk! Ti ugyan lelki üzenetekrõl prédikáltok, mégis semmibe veszitek azt, ami a Lélektõl származik! Vezetõk! Ti ugyan testemmel tápláljátok bárányaimat, de távol tarfiátok tõlük Véremet! 1 Elfelejtettétek tanításaimat? Vassula, éreztetni fogom veled töviseimet. Éreztetni fogom, hogy mennyire uralkodik a racionalizmus ezeknek a papoknak a szívében. Kiteszlek támadásaiknak. Kenyeremmel táplállak. Légy velem egy! Érezd töviseimet, és érezd magadénak a töviseket, hadd szúrja keresztül a te lelkedet is minden szög, ahogy engem keresztül szúrt. Figyelmezte ttelek, készülj fel a korbácsolásra! Ne feledd azonban, hogy az én háta mat is érik azok az ütések, és bármit tesznek veled, azt velem is teszik. Mi ketten?

Igen Uram.

(Három órával késõbb kaptam meg a hírt: egyik pap, akiben bíztam, és akirõl azt gondoltam, hogy hisz Isten üzenetében, “elárult”. Egyáltalán nem hitt, csak színlelte egész idõ alatt. Kijelentette: “Isten nem nyilvánítja ki magát ilyen módon, sem pedig ilyen személynek. Nagyon fájt, mert azt gondoltam, hogy megértette, és hogy jó barát. Elvesztettem egy “barátot”… Ezt a hírt más barátaimtól kaptam.)
Uram?

Késöbb: 1988. szeptember 6.

Én vagyok. Figyelmeztettelek téged gyermekem erre az árulásra: Jöjj; támaszkodj rám! Hadd tudják meg mennyire nem hiteles azoknak érvelése, akik azt mondják neked, hogy ez nem tõlem származik, és lelkesedésük rossz irányba fordult. Úgy tûnik, hogy nem látják tisztán igazságosságomat és csak saját gondolataikat hangoztatják. Az Irás mondja: “Milyen szépen hangzik azok lépése, akik jó hírt hoznak.”És azoknak, akik meglepõdnek azon, hogy miféle eszközt választottam, azt mondja az Írás: “Azok találtak meg engem, akik nem kerestek, és azoknak nyilvánítottam ki magamat, akik nem kérték tanácsomat.”

Annak a papnak azonban van egy jó érve. Én valóban nem vagyok a megfelelõ személy ahhoz, hogy ilyen “adományom” legyen. Nem vagyok jó. Barátnõm, Beatrice megkérdezte tõle: “És rnit tart Mária Magdolnáról?”Azt válaszolta: “Ó, igen, de õ késõbb megtért. “Azt gondolja tehát, hogy én nem tértem meg.

Légy békében! Én befogadtalak téged Szent Szívembe.

Ez a pap kétezer évvel ezelõtt engem, mint bûnöst meg is kövezett volna.

Nem hagytam volna. Ugyanazt mondtam volna, amit már korábban: “Az dobja rá az elsõ követ, aki bûn nélkül van”! A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket! Vassula, támaszkodj rám, a te Szabadítódra! Imádkozz azokért, akiknek zárva marad a szíve. Imádkozz azokért, akik befogják fülüket!

Igen, Uram.

Készülj fel többi szenvedésemre! Ne feledd, megmutattam neked kereszted nagyságát.

Igen, Uram.

De te és én megosztozunk rajta. Semmi sem lesz hiábavaló. Segítek neked küldetésed teljesítésében, azután… hozzám fogsz repülni, igen! 2 Jöjj, jelen vagyok! Mi ketten?

Igen Uram.


1 Az aláhúzott sorokat haraggal mondta.
2Jézus boldognak látszott.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 3. NE VÉDD MAGADAT!

1995. november 15.

A Szentírás mondja:

“Mert a fülnek meg kell vizsgálnia a szót
úgy, mint ahogy az íny ízleli az ételt.” 1

Hogyan lehetséges, hogy nem ismerték fel beszédedet, hogyan lehetséges, hogy ételedet nem értékelték és nem ízlett nekik? Hogyan lehetséges, hogy ezeket az írásokat elvetették az én esetemben? Amikor a zsidók Téged vádoltak, Jézusom, és nem hitték el, hogy Téged Isten küldött, hogy Isten Fia és maga az Isten vagy, így szóltál hozzájuk:

“Sok jótettet cselekedtem Atyám erejébõl,
e cselekedetek közül
melyikért akartok megkövezni?”
“Ha nem cselekszem Atyám tetteit,
ne higgyetek nekem!
De ha azokat cselekszem,
és nekem nem akartok hinni,
higgyetek a tetteknek!” 2

Uram, miért nem veszik figyelembe tehát azokat a tetteket, amelyeket Nevedben teszek? Nem az én tanúim õk?

Béke legyen veled! Veled van a Szeretet. Tudsz betû szerint engedelmeskedni nekem? Szeretném, ha e megpróbáltatás miatt nem veszítenéd el az én békémet! Én vagyok ennek az üzenetnek a Szerzõje, ezért ne hagyd abba! Meg foglak menteni. Talán nem szabad próbára tennem téged és másokat? Talán nem szabad téged a megpróbáltatások által megerõsítenem? 3 Így kiáltasz hozzám:
“Uram súlyosan megsebesültem!”, de Vassula, hiszen én is… Így panaszkodsz: “Uram kegyetlenül bánnak velem!”, és azt mondom neked, hogy hiszen velem is így bánnak.

Választottamra házam belsejébõl vertek rá, és minden azért történt, hogy beteljesedjen, amit Atyám mondott neked…
És most azt mondom, ha bármelyik papi lélek nyíltan mellém áll 4 a világ elõtt, én is mellé fogok állni annakidején Atyám elõtt!
Neked pedig azt mondom: Ne védd magadat! Tegyenek tanúságot melletted és hirdessék nyíltan az igazságot azok, akik téged hallgattak. De a gonosz lélek el fog hallgattatni közülük néhányat azáltal, hogy néma lelket küld nekik.
El fogják rejteni a lámpást, amelyet én adtam nekik és a sötétségbe teszik, hogy senki ne lássa, és “okosságnak” nevezik ezt a sötétséget. IC


1 Jób 34,3.
2 Ján 10, 32; 37-38.
3 Vassula, angyalt küldök hozzád, hogy megvigasztaljon…
4 Jézus üzenetérõl beszél
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2016. december 2-án Medjugorjéból

Drága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek.

Kategória: Medjugorje | Szóljon hozzá most!

2016. december 2. GYÖNYÖRÛSÉGEMET LELELEM MINDEN TISZTA SZÍVBEN

1994. június 10.
USA Fairfield

Uram? Szolgálatodra állok.

ÉN VAGYOK. Itt vagyok, melletted állok. Helyezd belém bizalmadat, és biztonságban leszel. Ó leányom, mondd meg nekik, mondd meg, hogy Szívem csupa szeretet és irgalom! A Lélek, akit nektek küldök, majd emlékeztet az igazságra, és arra, hogy ÉN VAGYOK. Figyelj és írj!

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Gyönyörûségemet lelem minden tiszta szívben. Az az én örömöm, ha látom, hogy szemetek csak a mennyei dolgokat keresi. Az az én dicsõségem, ha hozzám jöttök, és ezt mondjátok: “Itt vagyok… itt vagyok”, és felajánljátok szíveteket nekem, hogy birtokommá alakítsam és uralkodjak benne. Az a pompám és ragyogásom, ha tisztán megõrzitek szentélyemet, 1 és fenségem dicsõséges birtokává teszitek. Az az én uralmam, ha nyomorúságotokban és szegénységetekben így tudtok kiáltani: “Hozsanna! Hozsanna a Királynak, aki megmentett minket az örökkévalóságra”…

Ez az én dicsõségem… áldozatotok árán kertté teszem sivatagaitokat… Szeretetetek által feltámasztom a halottakat. 2 Irántam, Istenetek iránti szomjatok által megvigasztaltok és megsebzett Szívem vigasztaló balzsamává váltok… Emeld fel szemedet, gyermekem, és tekints Õrá, aki lehajol a magasból, hogy magához emeljen téged. Jöjjetek városaim, és egy szívvel, egy lélekkel mondjátok el az imát, amelyre tanítottalak. 3

(Imádkozzátok el!)

Megáldalak benneteket Szentséges Szívembõl. Megáldalak, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 lelkünket,
2 A lelkileg halottakat.
3 A Miatyánkot.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. december 1. AZ ECCLESIÁT ÉN KELTEM ÚJ ÉLETRE

Róma, 1988. augusztus 9.

Jézus?

Én vagyok. Drága lélek, mennyire szeretlek!

Az Ecclesiát én keltem új életre. Mirhám, engedd meg, hogy általad nyilvánítsam ki magam! Illatozz nekem, Uradnak! Megmutattam neked Szentséges Szívemet. Azért jöttem hozzád, hogy megtanítsalak útjaimra, és az igazsághoz vezesselek. A ti nemzedéketek az igazságot keresi, pedig az igazság a szeretet . Nemzedéketekbõl azonban hiányzik a szeretet. Az én Nevem semmit sem jelent számukra.1 Már semmit sem jelent, mégis nagy az én irgalmam azok iránt, akik gyaláznak engem. Teremtésem elhagyta útjaimat, hagyta, hogy vak vezetõ vezesse. Fellázadt törvényem ellen. Olyan törvényt tanít, amely nem az enyém. Teremtés! Bárcsak tudnád, milyen közel állsz a bukáshoz! Szeressétek egymást2, ne üldözzétek egymást! Ismerjétek meg útjaimat, a bölcsesség t útját! Legyen minden cselekedetetek és gondolatotok szeretetteljes! Virágom! Hûséges õrzõd vagyok, higgy tehát nekem! Világosságomban õrizlek, éltetõ erõmmel táplállak. Bízzál bennem, Istenedben, mert erõsen kedveztem neked. Mindig melletted leszek és széppé teszlek. Én vagyok a teljes Hûség. Jöjj, mi ketten. Légy velem egy!

Köszönöm Istenem! (Megpillanthattam Isten szépségét, és gyönyörûséggel éreztem, hogy Isten körülvesz.)


1 Az Õ Neve SZERETET.
2 Az egyházi személyek.

Róma, 1988. augusztus 9.

Fiam, tiszteld Istenedet, és jó harcot harcolj! Viszonozd jósággal a gonoszságot! Légy áldott! Örülök, hogy szeretett papjaim között vagy. Azok közül választottalak ki, akik szeretettel fogják viszonozni a gonoszságot. Én, a te Szent Édesanyád, vezetlek téged. Nagyon közel állsz Szívemhez. A küzdelemnek nincs vége. Ha tudnád, hogy mennyi lélek jut minden nap a pokolba! A számuk ijesztõ!…

(Megkérdeztem, hogy kik.)

A bíborosoktól… 4 … a fiatal gyermekekig. A ti korszakotok valóban elfajult, ellenfelünk uralma alá került, aki teljes egészében kiterjesztette uralmát a Földön. Ó Vassula… Isten számlálja a napokat, amikor leszáll rátok, mint a harmat, hogy újból életre keltsen, új és termékeny kertjévé tegyen benneteket, ez lesz az új pünkösd. Jöjjetek, térdeljetek le mindannyian, és imádkozzatok az Úrhoz ezért a dicsõséges eseményért! Imádkozzatok eljöveteléért! Imádkozzatok, hogy visszatérjen a Szeretet! Vassula, én vagyok a Rózsafüzér Királynõje!

Szûzanyám, miért mutatkozol be így, van-e különleges jelentõsége üzenetednek?

Igen, még e korszak vége elõtt minden beteljesedik, amit Fatimában mondtam. Jöjj, pihenj meg most Szeplõtelen Szívemben és Jézus Szentséges Szívében! Szerezz örömet Jézusnak! Úgy szolgálj neki, ahogy most! Szeresd Õt, és ezzel adj elégtételt azokért, akik nem szeretnek bennünket. . Mi ketten?

Igen, mindörökre.


4 Szent Édesanyánk habozott, és éreztem, hogy gyötrõdik


Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!