2016. június 26. BENNED VILÁGOSSÁG VOLT

1991. február 5.

Uram, merre vagy megint? Miért rejtõzöl el? Vagy talán én vagyok ismét sötétségben, és nem veszlek észre? Megvonod kegyelmeidet?
Pedig tudom, hogy nem lehetsz távol.

“Hogyha lépéseim letértek az útról,
és ha szívem netán szememet követte,
vagy ha a kezemhez mákszemnyi folt tapadt” 1

bocsáss meg nekem!

Gyermekem, légy áldott! Béke legyen veled!
Igazodj hozzám Vassula, és ne hallgass a kísértõre! Mondom neked: Közeledj hozzám, közeledj hozzám, gyermekem! Én adok neked igazi tudást. Ó Vassula! Benned már felragyogott a világosság, hogyan kételkedhetsz? Én vagyok az, az Úr, aki megmentett téged.
Megmondtam prófétáim által, hogy még a legkisebbnek és a legnyomorultabbnak is megadom Lelkemet, pedig ez ígéretemnek csak kezdete, gyermekem.
Hûséges vagyok. Ó gyermekem, örvendezz, örvendezz! Hamarosan az egész emberiségre kiárasztom Lelkemet. Kristálytiszta víz fakad majd 2 minden élõ teremtménybõl.
Vassula, csak néhány napra rejtettem el elõled Arcomat, hogy keress. Nem hagytalak el.

Uram, megrémültem!

Ne ijedj meg! Különben hogyan tudnám feléleszteni benned a figyelem lelkét?
A végsõ dolgokra figyelj! Emeld fel fejedet, és nézz az égre! Keress engem, a Szent Istent! Te lentrõl jöttél, én a magasságból! Olyan helyen élsz, ahol lelked éhsége nincs kielégítve, mert ami körülvesz téged, az nem én vagyok. Engem ott találsz meg, ahol lelked epekedve, vágyódva lenni szeretne. Lelkem áldottja, amíg meg nem tanulod, hogy állandóan keress engem, és vágyakozz utánam, továbbra is próbára teszlek néha. Úgy tetszik nekem, hogy ma árasszalak el Lelkemmel, és nem tegnap vagy holnap, és nem holnapután. Érted?

Igen Uram, azt hiszem, végre értem.

Te, akit világosságomban fürdetlek, a mennyei dolgokat keresd! Tartsd magadat elveimhez! Nélkülem egyedül vagy, és semmit sem tudsz megtenni, még gondolataidnak sem vagy ura. Ezért mondom: Ne engedd álomba merülni szemedet! Nincs szándékomban kedvedet szegni, Vassula, de az én ajkamról tanítás és bölcsesség származik.

Azt akarom, hogy mellettem járj az erények útján! Gazdaggá akarom tenni lelkedet, hogy általad mutathassam meg tanításomat, és hogy dicsõíts engem. Emeld tekintetedet az égre, és nézz rám, leányom! Ha újból meglátod Szent Arcomat, újból ragyogni fogsz, és szíved repesni fog az örömtõl. Érted? Szíved fenséges díszbe és szentségbe öltözik, mihelyt meglátod dicsõségemet. Támaszkodj rám! Csak próbára tettelek gyermekem. Megáldalak. Áldj te is engem, és szeress!


1 Jób 31,7
2 vö. Jel 22,1

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2016. június 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. június 2016

Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kategória: Medjugorje | Szólj hozzá most!

2016. június 25. VÁGYÓDJ AZ ATYA UTÁN!

1989: április 1.

Jézus?

Én vagyok. Engedd, hogy a Szeretet vezessen téged, ne figyelj a tudósokra! Olyanok, mint amilyenek az írástudók voltak az én idõmben. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Éreztesd meg velük végtelen szeretetemet!

Vágyódom utánad Uram!

Kicsim, Szívem örvendez, mert érezlek, és hallom, amint azt mondod: Vágyódom utánad Uram! Ez a hûség gyümölcse. Légy az én tükörképem, az én másom! Vágyódj az Atya után! Amíg a Földön voltam, az Atya után vágyakoztam, szüntelenül imádkoztam, állandó kapcsolatban, a Szeretet egységében akartam lenni Atyámmal. Tanítvány, én vagyok a te Tanítód, aki bölcsességgel nevelt fel téged. Tölts el tehát örömmel, és légy állandó kapcsolatban velem! Engem helyezz az elsõ helyre, és mindig engem akarj! Örülj, ha így találkozol velem! Maradj mellettem! Csak szeretetet kérek tõled.

Uram, sajnálom azokat a lelkeket, akik a pokolba kerülnek, mivel õk is olyanok voltak, mint mi valamennyien itt a Földön. Van-e valamilyen lehetõség arra, hogy kihozd a pokolból és megváltoztasd õket? .

Megadtam nekik a szabadságot, hogy válasszanak a jó és a rossz között, de õk szeretetteljes könyörgéseim és felszólításaim ellenére a rosszat szerették.

De Uram, miért ne lehetne még egy lehetõségük…

Gyermek, te nem érted, hogy õk teljesen visszautasítottak engem! Én mindvégig szerettem õket. De õk inkább a Sátánt akarták követni. Még haláluk után is megnyilvánultam elõttük, de a legkisebb habozás nélkül inkább a Sátánt követték. Ez teljesen az õ választásuk, mindörökre a poklot választották.

Ó Uram, engedd, hogy mindig a Te akaratodat tegyem!

Vassula, soha ne engedd el a kezem ! Mi ketten mindörökre, a szeretet minden cseppjét felhasználom. Szeretetre van szükségem; hogy megmentsem a kárhozat útján járó lelkeket. Jöjj!

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. június 24. FUTÁSODNAK NINCS VÉGE ELHATÁROZTAM, HOGY SIETNI FOGOK VISSZATÉRÉSEMMEL

1995. március 31.

Oita, Japán

Amikor a sötétség börtönében voltam és a bûn verme tartott fogva, ahol kegyetlen arcú szellemek kísértették lelkemet, és amikor úgy gondoltam, hogy elfeledve és megfosztva örök világosságodtól ott is maradok, Te mint ezer fényesen ragyogó Nap leszálltál dicsõségedbõl és megvilágítottad félelmetes éjszakámat. Hirtelen mellettem állt valaki, és lelkem reménytõl repesett. Egy lehelet érintette meg arcomat, kinyitotta szememet: és láthatóvá vált a láthatatlan Isten. és amint szemtõl szemben álltam a Tisztasággal, a Ragyogással és az egyedüli Uralkodóval, egyszer csak élni kezdtem. Feltámasztott a mindenhatóság lehelete, és nem szegültem többé szembe a törvénnyel.

Por és hamu! Húsból való szívet adtam neked most, és élõ lelket leheltem beléd. Bár mély feledékenységbe merült lelked, irgalmam segítségedre sietett, meggyógyított és megmentett.
Így szóltam: “Én leszek Jegyese, Nevelõje és Védelmezõje, õ pedig az én menyasszonyom, tanítványom és gyermekem lesz, és csodálatos úton fogom õt vezetni. Zafírokon fog lépkedni lába. Csillaga leszek, amint sötét völgyekben jár, pálcája és botja, amikor üldözik és vadásznak rá. Bár sivatagokon és völgyeken halad keresztül, sohasem fog szomjazni és éhezni. én leszek Kelyhe és Testem lesz eledele. én leszek az, akit dicsérni fog és akirõl gyülekezeteikben énekelni fog.

És most, kiváltságos szeretetem gyermeke, bátorság! Futásodnak nincs vége, de kezedet fogva segítek neked.1 Légy békében, és engedd meg, hogy mindennap oktassalak! Én tanítottam tanítványaimat és én alakítottam õket. Ahogyan õket tápláltam Szavammal, úgy fog táplálni téged az, aki feltámasztott. Szentlelkemmel együtt foglak tanítani, hogy elkerülj minden rosszat. Akarsz-e még tanulni tõlem?

Igen, Uram.

Jól van. Akkor tanulni fogsz. Az Atya és én továbbra is ki fogjuk árasztani rád a tanítást mint próféciát… Szívesen tanítok, különösen olyan lelkeket, mint te, akinek egyedül tõlem kell függenie, jóakaratú és tanulni vágyó, mint a gyermekek, akik tetszeni akarnak tanítójuknak! Gyönyörûségemet lelem az ilyen lelkekben. Végül még valamit szeretnék hozzátenni üzeneteimhez: Elhatároztam, hogy sietni fogok visszatérésemmel. Nem fogok túl soká várni azzal, hogy visszatérjek hozzátok. Bár sokan vannak, akik nem akarják elhinni ezt, majd ha megtörténik elhiszik, de szívük nem lesz fölkészülve, hogy fogadjon engem. Visszatérésem a küszöbön áll. Ezért vártam annyira rád, hogy siess és fejezd be a mûvet, amelyet Atyám és én adtunk neked Szentlelkem által. Kincsem, késlekedés nélkül engedd, hogy folytassam diktálásomat! Nagyon szeretlek, segíteni fogok, hogy rendbe hozd szívedet, és örömet szerezz nekem.

Érted? Látod, miképpen vettem le válladról az adminisztrációs munka terhét? Azt akarom, hogy csak az én rendelkezésemre állj. Hívni foglak, és te elérhetõ leszel. üzeneteim további részét közvetlenül az Antikrisztus megjelenése elõtti napon fogod megkapni…

És hogyan kell folytatnunk, ha megjelenik?

Valamivel több mint három napon és három éjjelen át2nem fogjátok tudni úgy folytatni, ahogy akarjátok. De ezt a csendet saját kezemmel fogom megtörni, amikor felnyitom a hatodik pecsétet.3

Örüljetek, mert hamarosan veletek leszek! Meg fogják hallani hangomat, ellenségeim remegni fognak, és mellüket fogják verni. 4 Ma éppen úgy szenvedek veled együtt, ahogyan a Getszemáni kertben szenvedtem. Jöjj Vassula, megáldalak, mert tisztelsz és dicsérsz engem5 és mert nekem adod idõdet, hogy kezed által írjak.

Jegyzet az olvasók részére.

“Valamivel több mint három napon és három éjjelen át.”: Lásd a Jel 11,1 versében: “Három és fél nap múlva Istentõl az élet lelke szállt beléjük és talpra álltak”… Ez a két tanúra, a két prófétára vonatkozik, Illésre és Mózesre. Ma a két Szív, Szûz Mária Szeplõtelen Szíve és Jézus Szentséges Szíve Illéssel és Mózessel párhuzamosan prófétál nekünk. Illés a prófétálást és az úr eljövetelére való felkészülést jelképezi éppúgy, mint Keresztelõ Szent János, aki Illés szellemében jött el. Mózes a törvényt jelképezi. A három és fél nap alatt el fognak hallgattatni minden mennyei próféciát, mert az lesz az Antikrisztus uralmának ideje. “Egy idõ, két idõ és egy fél idõ múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erõ, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé.”6

“A mélységbõl fölbukkanó vadállat harcra kél ellenünk, legyõzi és megöli õket.”7

“A népekbõl, a törzsekbõl, nyelvekbõl és nemzetekbõl sokan fogják nézni holttestüket három és fél napon keresztül, és nem engedik, hogy holttestüket sírba tegyék. A föld lakói ujjongani fognak e miatt, s örömükben ajándékot küldenek egymásnak, mert a két próféta terhére volt a föld lakóinak.”8

“De ezt a csendet saját kezemmel fogom megtörni, amikor felnyitom a hatodik pecsétet.” Ez lesz a vége az Antikrisztus három és fél évig tartó hatalmának.

“De három és fél nap múlva Istentõl az élet lelke szállt beléjük és talpra álltak mindazok nagy félelmére, akik nézték õket. Az égbõl harsány hangot hallottak, mely így szólt: ,Jöjjetek föl ide! Erre ellenségeik szeme láttára egy felhõben fölszálltak a menybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze összeomlott, és a földrengésben hétezer ember vesztette életét.”9 “A többieket félelem szállta meg, és dicsõíteni kezdték Istent a mennyben.”10

“Amikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szõrzsák és az egész Hold olyan, mint a vér”.11

“Meg fogják hallani hangomat, ellenségeim remegni fognak és mellüket fogják verni.”

“Így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak: Omoljatok ránk és rejtsetek el trónon ülõnek színe elõl, és a Bárány haragja elõl!”


1 Kettõs értelme van: segít írni és haladni.
2 Jelképes szám, három és fél évet jelent.
3 Lásd az üzenet végén lévõ jegyzetet.
4 Lásd az üzenet végén lévõ jegyzetet.
5 Jézus úgy gondolja, hogy a találkozók alatt.
6 Dán 12,7
7 Jel 11,7
8 Jel 11,9-10
9 Nagy számban minden osztályból.
10 Jel 11,11-13
11 Jel 6,12
12 Jel 6,16
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. június 23. LÉGY ÍRÓTÁBLÁM

1987. október 6.

Szegénynek éreztem magam, és az is vagyok. Tudatlanságom és lassú felfogóképességem miatt nem tudok Isten kedvében járni. Nem vagyok elégedett magammal. Annyira igaza volt, amikor azt mondta rólam, hogy “messze” én vagyok teremtményei között a legméltatlanabb! Nem szívesen beszélek arról, miképpen kezdõdött mindez, mert azon kapom magamat, hogy megint magamról beszélek. Ez utálatos, nagyon utálatos dolog. De barátaim és mások is hallani akarják, hogyan kezdõdött. Kénytelen voltam megmagyarázni, és minél többször ismételtem, annál jobban utáltam magamat, mert nem tudtam elkerülni, hogy ne mondjak mindannyiszor valamit magamról. Odáig jutottam, hogy elhatároztam, mostantól kezdve nem mondom el többször, hogy miként kezdõdött. Így kerülöm el azt, hogy ismételten azon kapjam magamat, hogy magamról beszélek. Azt gondoltam, hogy másoktól is megtudhatják. Ha csupán kíváncsiak, nem én fogom kíváncsiságukat kielégíteni, de ha azért akarják elolvasni, mert hisznek, Isten meg fogja õket világosítani. Nem leszek saját magam tanúja. Mindent Isten kezében hagyok. Õ majd megvalósítja a lehetetlent. Ezért mostantól kezdve csak ceruzája és papírja leszek, a titkárnõje, olyan titkárnõ, akit Õ tanított meg arra, hogy szeresse Õt, és leírja szavait. Írótáblája leszek.

Igen, légy írótáblám, engedd, hogy Szavamat beléd véssem. Légy azonban lágy, hogy mélyen beléd véshessem Szavamat.

Elfeledkeztem magamról és ültem a földön. Rám tekintett és emlékeztetett. Feltérdeltem.

Szeretlek Vassula, te és én együtt megosztjuk keresztemet. Figyelj rám, Lelkem kedvese vagy, még mindig nem érted? Érezd, érezd, hogy én, a te Istened, mennyire szeretlek téged, gyermekem, hõn szeretett menyasszonyom!

Úgy éreztem, hogy Jézus magába zár.

Vassula, figyelj! Kiáltásaimtól visszhangzik az egész mennyország. Vágyam rendíthetetlen, el kellett érnie téged. Hajlékonyságot akarok! Miképpen fogtok egyesülni, ha merevek vagytok? Egyesíteni akarom Egyházamat, akarsz-e érezni engem, és hangomra figyelni?

Istenem, miért nem hozod az Egyház vezetõinek tudomására üzenetedet?

Megteszem leányom. Tedd széppé Egyházamat, szeress engem, az ecclesia újra életre kel!

Csodálatos látomásom volt Jézusról. Fenséges volt, megdicsõült és csodálatos. Diadalmas volt, mint egy király. Kezét felemelve ujjaival jelet adott. Mintha a VIKTÓRIA – gyõzelem – szót mutatta volna felém.

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. június 22. ELLENSÉGEIM ÜLDÖZNEK TÉGED, DE VALÓJÁBAN ENGEM ÜLDÖZNEK

1995. május 1.

Uram, Szent Nevedet övezze dicsõség mindörökké! Szívem repes az örömtõl jelenlétedben és örülök jóságodnak. Megpróbálok mindent azonnal megtenni, amit parancsolsz. Jelenlétedben megtapasztalom Szíved édességét és tanításodat, ami élet, öröm, béke, szeretet és szentség. Lelkünknek szóló énekek ezek, amelyek felfedik országod rejtett misztériumait.

De amikor szívvel-lélekkel énekelem szereteted énekét, és áldom háromszorosan Szent Nevedet, rám törnek és “gonosztevõnek” neveznek. A hamisság jogarával bírói székbe ülnek, és igyekeznek új vádakat kitalálni. Mikor fogják belátni hibájukat?

Támaszkodj rám! Veled vagyok. Ne aggódjék szíved e dolgok miatt! Gondját viselem Egyházamnak, ezért soha ne csüggedj! Vassula, virágom, ne feledd: Senki más nem tanított téged, csak én! Azért jöttem, hogy tanítsalak téged és rajtad keresztül másokat is. Én vagyok Tanítód, és szeretlek. Tanulj magától a Jóságtól! Tanulj, tanítványom, önérdek nélkül és fenntartás nélkül add tovább!

Lásd gyermekem, engem úgy ismernek, hogy nem félek az ember nagyságától. Ha az emberek bíróvá válnak, de nem figyelik szentül a szent dolgokat, magukat ítélik istentelennek. Elfelejtetted, hogy velem is úgy bántak, mint istenkáromlóval, és emiatt ítéltek el? Miért csodálkozol, hogy téged azzal vádolnak, hogy hamis és sértõ nyelvet használsz? Engem is ugyanolyan emberi mérték szerint ítéltek el, ahogy téged ítélnek el ma. Gyermekem, ne félj! Lo tedhal! Az ítélet napján remegve fognak bûneik számbavételére trónom elé járulni, hacsak meg nem bánják az õ napjuk elõtt. Ha könyörtelen ítéletet mondanak rólad, az rájuk is könyörtelen ítéletet hoz. Vádjaik fogják vádolni õket.

Mondom neked, Vassula, egy napon majd az én udvaromban és az ítélet napján lelkiismeretfurdalást fognak érezni mindazok, akik vádoltak és gúnyoltak téged, mert visszautasították kimeríthetetlen kincsemet, pedig lelkük bölcsességet meríthetett volna belõle és megszerezhette volna barátságomat, és az mindenek feletti uralmam és ragyogásom szépségébe és Istenükkel való bensõséges kapcsolatra vezette volna õket. Vádlóid rád fognak tekinteni, és úgy fognak szólni, ahogy a Szentírás mondja: “Õ az, akit egykor kinevettünk. Gúnyolódásunk céltáblája volt, milyen esztelenek voltunk! Életét õrültségnek tekintettük…” És te, gyermekem, szembe kerülsz mindazokkal, akik elnyomtak téged. Rá fognak döbbenni, milyen keserûvé tették kelyhemet. Maradj velem szenvedésemben! Szükségem van barátságodra! Imádkozz, és mondd e szavakat:

Uram!
Bárcsak szívesen fogadnád,
és vigaszt nyújtanának
a szájamból fakadó szavak
Szentséges Szívednek!

Világ Megváltója!
Miért szõnek szakadatlanul
vádakat ellened?

Tiéid Vigasztalója!
Miért terhelnek egyre
szomorúsággal és bánattal Téged?

Emberiség Barátja!
Miért tagadják meg tiéid megsebzett Szívedet,
és bûnös életükben folyvást
miért szórnak zavart keltõ jelszavakat?

A mennyek nyíltan hirdetik dicsõségedet
és hangodat mindenütt hallják
az egész világon:

“Térjetek vissza hozzám,
és új életet adok lelketeknek!”

De csupán megvetést kapsz
Megváltóm,
és ó, mily sokan gúnyolódnak hívásod felett,
Vigasztalóm!

Emberiség Barátja, tökéletes Szépség,
háromszor Szent Világosság!
Újból elárulják, megtagadják
és próbára teszik szeretetedet.
Sokasodnak ellenségeid,
és növekszik kegyetlenségük.

áldozati Bárány!
Vádlóid vádolnak,
támadóid szüntelenül támadnak.
Mikor jelensz meg lovadon
mint az igazságosság Harcosa?”

Én tulajdonom, soha ne hagyd el Szívemet! Ellenségeim üldöznek téged, de valójában engem üldöznek. 1 Angyalom, gyermekem, az Atya küld téged, hogy utazz érdekünkben és tégy tanúságot, ezért van rajtad jelem. Meríts bátorságot! Melletted vagyok. Hívj engem, amikor fáradt vagy, és fel foglak emelni. Töltsd meg gyülekezeti termeimet, és ne félj! Én fogok közbelépni az ellened fordított zsarnokság idején. Ezért légy türelmes!


1 Utalás az Ap Csel 9,4-5-re
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. június 21. EZEKET AZ ÜZENETEKET A LÉLEK KENTE FEL – NE HIBÁZTASD A BÜSZKÉKET! IMÁDKOZZ ÉRTÜK!

1992. augusztus 9. Rhodos

Miután a TV-ben beszéltem, az üldözések özöne, rágalmak és akadályok következtek. Sok megtérés történt, és az emberek bûnbánatot éreztek az adás idején. De egy szerzetes, aki küzd az Úr üzenete ellen, akkor tüzet gyújtott.

Vassula, felhívásom sok halott szívet ébresztett fel. Beszélni fogok azok kedvéért, akik körülötted vannak: Maradjatok bennem még inkább, mint valaha, és ne féljetek! Olyan sokat írtam nektek szeretetemrõl. Aki hûséges marad hozzám, azt nem tépi ki a vihar, de aki hagyja, hogy a világ uralkodjék felette, az el fogja veszíteni Szívemet.

Ezeket az üzeneteket a Lélek kente fel. A Lélek Igazság. Ezért senki sem fogja tudni feltartóztatni az Igazságot. Kiegyengettem az utat számodra, ezért imádkozz, hogy olyan világosan tudd hirdetni üzenetemet, ahogyan hirdetned kell. Fogd meg a kezem és járj velem! Drága lélek,én vagyok a te Szent Társad. Csupán annyit mondok most: Bátorság, légy áldott és maradj velem egyetértésben! Imádkozz megpróbáltatásaidban! Veled van minden szent. Mi ketten? Jöjj!

Késõbb:

„Hallgasd meg, Uram, imámat,
figyelj könyörgésemre,
ne zárkózz el síró szavam elõl!” 1

Higgy, gyermekem, higgyél és bízzál bennem! Sohasem kell szomorkodnod, ha üldöznek. Mikor fogsz végre megérteni? Lásd, én vagyok vezet téged. Engem úgy ismernek, hogy királyokat és egész országokat is megdöntöttem, ha akadályoztak utamban. Felemeltem az alacsonyakat és ledöntöttem a hatalmasokat. Jöjj, ne hibáztasd a büszkéket! Imádkozz értük!


1 Zsolt 39,13.
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. július 20. A VÁLSÁG IDEJE MOST BONTAKOZIK KI A FÖLD FELETT

2001. augusztus 20.

Vassula tudd, hogy én, Jahve szeretlek téged. Soha ne kételkedj jelenlétemben! ÉN VAGYOK van veled, és gyönyörûségét találja benned. Haladj! Kapni fogsz tõlem. Ebben a pusztaságban senki által ne engedd meggyõzni magad arról, hogy nem vagyok naponta veled! Imádj, és dicsõítsd Nevemet!

Boldog, aki magasztalja kimondhatatlan szépségemet, és rám szomjazik, mert tökéletes kertemmé lesz. És én benne fogok lakozni.

Leányom, állj ellen a gonosz támadásainak, ne végy tudomást róluk! Nevem mindenütt rád van nyomtatva, és önmagában már ez is felbõszíti õt. Igen, õ embereket használ fel, és örül, ha papok azok, akik rágalmat szórnak rád. A gonosz azonban halált hoz a bûnösre.

Bár a gonosz tajtékzik, mint a veszett eb, te, Vassulám, tedd az ellenkezõjét! Gyakorold a jót, keresd a békét, kövesd a szeretetet, ültess igazságosságot és erényt a bûn helyébe! Légy az én illatos tömjénem! Ne feledkezz meg arról, hogy kitõl származol! Tanításomat hirdetve meg fogod tapasztalni, hogy arra választottalak, légy az én mennyországom, mely fényes csillagokkal van telehintve. Ki vagy jelölve arra, hogy hozz hozzám más mennyországokat is, amelyekben megalapíthatom országomat.

Ó Vassula, a válság ideje most bontakozik ki a Föld felett! A Föld azt fogja learatni, amit elvetett. Az ördög kiönti rád okádékát, nemzedék. Rád önti minden megvetését, amit veled szemben mindig érzett. Kezedet sorra bemocskolta a gonoszság, a csalás, az igazságtalanság és a hitvány bûnök minden fajtája. De a kevélység, az önzés, a konokság, az istentelenség és minden rossznak tetõfoka, a végtelen sok rossz tetõfoka eloszlik, mint a füst és többé nem fog látszani, én fogom eloszlatni.
Csak várj és látni fogod!

Jahve a Nevem!

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. július 19. AZ ENYÉMEK KÖZÜL ADOTT EL TÉGED VALAKI

1995. október 25.

(A Hittani Kongregáció közleménye után:)

Béke legyen veled! Veled vagyok. Látod, miként válnak valóra jövendöléseim? Szívem virága, szemem lángja! A te küldetésed csak akkor lesz betöltve, amikor megengedem nekik, hogy keresztre feszítsenek téged.
Most göröngyös úton haladsz, de veled vagyok.
Meríts bátorságot és ne veszítsd el a békét, amelyet én adtam neked! Mondottam, hogy az Atya az enyémhez hasonló utat jelölt ki számodra. Ami velem történt, az történik veled is, de minden a te erõdhöz mérten.

Ma, ahogy látod, az enyémek közül adott el téged valaki. Drágám, saját néped ártatlan vért árult el. A tieid közül szolgáltatott ki téged valaki a rómaiaknak 1 hogy õk ítéljenek el téged, és azután… feszítsenek keresztre.
Vassula, õrizd meg az én hallgatásomat! 2 Elegen vannak tanúid, akik meg tudnak védeni. A hûségesek hûségesek maradnak.

A te ruhád, gyermekem, saját véredbe fog roskadni, és ez is azt fogja bizonyítani, hogy tõlem való vagy. Te erre születtél, és beleegyezésed gyönyörûségemre szolgál, mert szenvedésed által sokakat fogok megmenteni. A te gyötrelmeid által világosságot hozok Egyházamba, és megújulást hívok létre Szentlelkemben, aki háromszorosan Szent. Idõközben, amíg elnyomóid örvendeznek, hetedik angyalom a levegõbe önti csészéjét és lángra lobbantja az egész atmoszférát… 3 Vassiliki, nézz rám, a szemembe!… 4 Ha szeretsz, megígéred, hogy megbocsátasz nekik! Ez sokak számára ésszerûtlenül hangzik, de te az én követõm vagy, ugye?

Igen, Uram.

Akkor kövesd Uradat, mert végül én fogok diadalt aratni… Mindaddig azonban nem fogják megérteni, hogy tõlem való az üzenet… 5

Köszönöm Neked, Uram mindazt, amit értem teszel. Még jobban szeretlek.

Galambom, Megváltód szeret és megáld téged. IC


1 Jézus értésemre adta, hogy ki volt az,
2 Nem védhetem meg magamat.
3 Utalás Akita üzenetére, amelyet elismert az Egyház.
4 Megtettem és ellágyultam.
5 Jézus csendesen, szinte csak magának beszélt.

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. június 18. ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDENNAP ADJÁTOK ÁT MAGATOKAT NEKI

1989. október 25.

(Szent Édesanyánk üzenete az imacsoport részére:)

Az én békém van veletek . Az Ecclesia új életre kel. Jöjjetek, szerezzetek örömet Uratoknak, és naponta ajánljátok fel Neki magatokat! Engedjétek, hogy hûséges gyermekekké alakítson benneteket, a világosság gyermekeivé!
Változtassátok meg életeteket, szakadjatok el a világi dolgoktól, mert kicsinyeim, ti csupán keresztülhaladtok ezen a világon. Állandóan emlékeztetlek benneteket, hogy lelketek örökké él, újból és újból figyelmeztetlek, hogy változtassátok meg életeteket! Mit kér Isten tõletek? És mit kell tennetek, hogy helyesen cselekedjetek? Isten azt akarja, hogy mindennap adjátok át magatokat Neki! Teljes odaadást kér, hogy tökéletes lénnyé formálhasson benneteket. Az a legfontosabb feladat, hogy engedelmeskedjetek Isten akaratának, és ajánljátok föl Neki akaratotokat! Keressétek Õt, keressétek mindazt, ami Õ. Kérlek benneteket, ne figyeljetek a gonosz lélek suttogására, emeljétek fel lelketeket szüntelen imában!
Szeretlek benneteket gyermekeim, és tekintetemet egyetlen pillanatra sem veszem le rólatok. Üzeneteinkbõl tanuljatok meg jót tenni, hadd táplálja üzenetünk szegény lelketeket, és vezessen vissza benneteket a tudáshoz; vezessen a Szent Bibliához, az igazsághoz és az élethez! Meg akarlak menteni benneteket az ördög hálójából. Az imádság magasabb szintjére szeretném emelni lelketeket!
Gyermekeim, ma este egészen különleges módon fogok közbenjárni az Atyánál értetek. Tudnotok kell, hogy jósága által sok kegyelmet kaphattok, tudnotok kell, hogy milyen végtelenül gazdag kegyelmekben.
Vágyakozzatok az Úr után, éhezzetek Rá mindig! Gondjaitokat tegyétek le, és ajánljátok fel Neki! Bízzatok Benne! Isten és testvéreitek iránti szeretetetekkel terjesszétek ki országát! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot, a szeretet legyen az elsõ életetekben, legyen a szeretet a ti gyökeretek!
Tartsátok féken gondolataitokat, ne ítéljétek meg egymást, mivel a ti utatok NEM az Úr útja. Igyekezzetek az Úr tetszésére lenni azzal, hogy alázatosak vagytok, és nem ítéltek el másokat. Isten még a legkisebbeknek is kinyilvánította szeretetét.
Menjetek békével szeretteim, de bennünket se hagyjatok itt, vigyetek haza magatokkal! Tanuljátok meg megérezni szent jelenlétünket! Tanuljátok meg az “én” helyett a “mi” szót használni! Megáldalak benneteket. Legyetek egyek, ahogy az Úr kívánja! Ne legyetek megosztottak, mert a mennyben mindannyian egyek lesztek!
Legyetek békében, és éljetek békében!

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!