2017. augusztus 18. LEGYETEK AZ ÉN TÜKÖRKÉPEIM!

1989. január 10.

Uram !

Én vagyok.

(Üzenet a csoport részére:)

Azt kérem csak tõletek, hogy szentül imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, szívbõl imádkozzatok! Legyetek jók egymáshoz, legyetek az én tükörképeim, az én isteni képmásaim! Legyetek olyanok, mint a tükrök, amelyek szentségemet és tisztaságomat tükrözik. Hadd lássa rajtatok a világ, hogy az enyémek vagytok, hogy a Szeretet gyermekei vagytok, mert ahol az Úr Lelke van, ott van a szentség és a szeretet, ott van a világosság, ott van a derû. Szeressétek tehát egymást! Szeressétek ellenségeiteket! Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes! Legyetek áldottak mindannyian, és legyenek áldottak, akik újonnm érkeztek. Bizony mondom nektek: én vagyok az örök élet kapuja. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Én vagyok a Feltámadás. Fogadjátok békémet, az én békémet kínálom fel nektek, vegyétek és terjesszétek el az egész világon! Legyetek az én sarjaim, hogy minden lélek felismerjen engem tibennetek! 1

Tudtam, hogy Szûzanyánk azért érkezett ide, hogy elkísérjen minden nyilvános találkozómra. Az egyik találkozó elõtt, amelyet Lausanne környékén rendeztek, azt mondták, hogy ne vigyem magammal a falimai Szûzanya szobrát, mert mindent elrendeztek. Ugyanezen az éjszakán álmomban láttam a falimai Szûzanyát, mint szobrot, ahogy rám nézett. Arra kértem, adjon nekem jelet, hogy megtudjam, vajon jól értettem-e, hogy azért jött, mert el akar kísérni engem találkozóimra. Ahogy ezeket a szavakat kiejtettem, Szûzanyánk kitárta két karját, erõsen magához ölelt, és így is maradt. Felébredtem és aznap reggel ezt írta a fatimai Szûzanya: “Kérlek, ne hagyj itthon, vigyél magaddal!)

Vassula, fogadd békémet, értsd meg a jeleket, amelyeket az Úr ad neked, ismerd fel és kövesd õket!

Kérlek, segíts, segíts észrevennem a jeleket!

Segítek neked.

Köszönöm, Szent Anyám.

(Tegnap elmondták egy pap véleményét, aki hallott rólam. Azt mondta: Óvakodjatok tõle, mert csaló! Megjegyzése mégis tetszett nekem, mert azzal vádolt, hogy csaló vagyok; ahogy Jézust is megvádolták a farizeusok, hogy hamis próféta. Ez a vád emlékeztetett arra az üzenetre is, amelyet nekem adtál Szûzanyám 2 , és Jézus is olyan sokszor mondta nekem, hogy meg fognak vádolni, üldözni fognak és tüzetesen megvizsgálnak. Ez csak igazolja az Õ szavait. Örülök, hogy Õmiatta vádolnak és üldöznek.)

Gyermekem, imádkozz azokért, akik megvádolnak téged és ítéletet mondanak feletted! Imádkozz értük, hogy nyissák ki szívüket! Imádkozz mindazokért, akik nem ismerik fel az Úr irgalmas jeleit! Maradj közelemben! Mi ketten?

Igen, mi ketten.


1Éppen azelõtt, hogy az Úr nyilvánosságra akarta hozni üzenetét, jött valaki és felkínált egy csodaszép fatimai Szûz Mária szobrot 70 cm a magassága
2 1988. december 7-én

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 17. VÉGET ÉR E RENDKÍVÜLI KEGYELEM A SZENTÍRÁS SOHASEM HAZUDIK

VÉGET ÉR E RENDKÍVÜLI KEGYELEM A SZENTÍRÁS SOHASEM HAZUDIK

1994. augusztus 18.

(Szent Édesanyánk szól:)

Leányom, Szívem örvendez valahányszor csatlakozol a szentek imájához… Drága gyermekem, te ugyanabban a küzdelemben veszel részt1 , mint a mennybéli szentek. Én is jelen vagyok, ezért ne szabj határt Isten iránti engedelmességednek! Nézd, fogadj el mindent, amit Isten ad neked! Keze az Õ nagylelkû szándékára adja meg neked a lehetõséget, a szabadságot és az erõt, hogy az Egyház feléledéséért dolgozz. Ha tiszta tükör maradsz, Isten képmását tükrözöd, és mûvei továbbra is felragyognak rajtad, így majd minden nemzet olvassa az élet szavát, és nyitott szívvel fogadja Krisztust. Olyan sok gyógyítanivaló maradt, de légy bizalommal az Úr iránt, mert Õ maga a te Szent Társad.

Mivel azért támadtál fel, hogy Fiammal, Krisztussal légy, igaz életet kell élned Istenben. Mennyei dolgokkal törõdjön minden gondolatod! Taníts meg másokat arra, hogy gondoljanak Istenre, beszéljenek Istenrõl és vágyakozzanak Isten után2, akkor majd megtapasztalják, hogy Isten az élet, az öröm, a mennyei béke! Nézd, eljönnek a napok, amikor véget ér ez a rendkívüli kegyelem, amit Isten felkínált a világnak. Vassula, tanuld meg és idézd a Szentírás e szavait azoknak, akik így beszélnek: “Minket nem kötelez egyetlen kánonjog sem arra, hogy bármely jövendölésre hallgassunk”3 Mondd meg nekik, hogy a Szentírás sohasem hazudik. Ezt mondja:

“Vigyázzatok, ne utasítsátok el
a hozzátok szólót!
Ha ugyanis nem menekültek meg azok,
akik a földön szólót elutasították,
mennyivel kevésbé mi,
akik a mennybõl szólótól
fordulunk el.
Hangja akkor a földet rendítette meg,
most pedig azt ígéri:
,Még egyszer,
s akkor nemcsak a földet,
hanem az eget is megrendítem. “4

Itt van már a büntetés, amelyet a menny ez istentelen nemzedéknek tart fenn. Továbbra is mellettetek maradok, és arra biztatlak, hogy imádkozzatok, böjtöljetek és éljetek igaz életet Istenben! Ha megengeditek, egyre közelebb viszlek benneteket Istenhez. Én, “i Panayia”5 mindegyikõtöket megáldalak, és mondom nektek, köpenyemet már rátok borítottam kicsinyeim, hogy eltakarjalak az ördög elõl, aki mint oroszlán, állandóan körülöttetek jár.


1 A lelki küzdelemben az ima, a szeretet és az Isten iránti engedelmesség által.
2 Vagyis kövessék és éljék meg Isten fõparancsolatát.
3 A Szûzanya a mi idõnkben adott jövendölésekre utal.
4 Zsid 12,25-26
5 ‘Az áldott Anya’ – görögül. Pontos fordítása: ‘a legszentebb, az egészen Szent’
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 16. NE TILTAKOZZ, HA MEGPRÓBÁLTATÁS ÉR!

1989. december 19.

Ó tanító Szentlélek, ne engedd, hogy lelkem összezavarodjon! Te vagy isteni Tanítóm, és Te oktattál engem, a Te ajkad tanított. Itt vagyok, hogy hallgassalak, Uram és Mesterem.

Kicsim, ne tiltakozz, ne mondj véleményt, ha megpróbáltatás ér! Egyedül az én békém, csak az Úr békéje áradjon belõled! A vita hevében adott hirtelen válasz helyrehozhatatlan hiba forrása lehet! Vedd azt, amit Szívembõl adtam neked, se többet, se kevesebbet! Abból vegyél, amit én adtam neked!
Értesz engem?

Igen Uram, mondd meg újból, Uram, ki vagy Te?

Halljad hát: Én vagyok Jézus, Isten szeretett Fia, a testté vált Ige, aki eljött, hogy közöttetek éljen. Én vagyok a te Szabadítód, aki veled beszél. 1 Virágom, bátorság, pihenj meg Szívemen, hallgasd Szívem dobbanását, ahogy a galambét hallgattad látomásodban! 2 Hallgasd! Felfoghatatlanul szeretlek benneteket! Most jobban ismersz engem, a Pantokratort! 3 Nevelõd vagyok, és meg foglak tartani a hit, a hit, a hit által. Szeretlek! A hit által, és a hitben akarlak nevelni és felemelni. Mindig fogod hallani a belsõ hangot. Összeszedettnek kell lenned, hogy hallj engem, és eljuss a szemlélõdésre. Hogy jelenlétemre emlékeztesselek, megvonom tõled kezed irányításának képességét. Fogadd el mindezt, mert tõlem való, és így tetszik nekem. Nem vetted észre, hogy minden tõlem való, amit tanultál? Mindvégig ezen az úton foglak vezetni, örvendezz tanítvány!

Elnémítottál, Uram.

Légy boldog, mert egyet sem érdemeltél meg e kegyelmek közül. Jöjj, a Szeretet szeret téged.


1 Jézus úgy mondta ezt, mintha elsõ alkalommal közölte volna.
2 1989. január 29-én.
3 Mindenható – görögül.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 15. A LESZÁMOLÁS NAPJAI MEGKEZDŐDTEK

A LESZÁMOLÁS NAPJAI MEGKEZDÕDTEK

Mária mennybe felvétele, 1988. augusztus 15.

Áldott légy Uram Jézus!

Én, az Úr, megáldalak téged. Szentséges Szívem gyötrõdik fájdalmában, tövisekkel van tele. Megkönnyebbülést és vigaszt keresek mindazoknál, akik szeretnek engem. Áldj és keress engem! Kis lelkeimhez fordulok, hozzájuk megyek, mert az õ kicsinységükben találok pihenést és vigaszt.

Ó Jézus, úgy fáj nekem, hogy ekkora a fájdalmad…

Imádkozz azokért a lelkekért, akiket meg kell menteni! Imádkozz hozzám, mert az én Nevem: “Az aki megszabadít”. Az órák elszállnak, a leszámolás napjai megkezdõdtek, a megtorlás napjai itt vannak. Ennek a nemzedéknek olyan na y a gonoszsága, és fan súlyos a hitehagyása, hogy Szívünket át- meg átjárják a szúrások, amelyeket igazságtalansága és nyilvános sértései okoznak. Kérlek benneteket, forduljatok vissza hozzám, forduljatok felém, és meg fogok bocsátani nektek! Tartsatok ki a szeretetben és eltöltelek áldásokkal. Legyetek igazságosak és jók egymáshoz! Szeressétek egymást! Váljatok világosságom gyermekeivé! Értsétek meg, hogy miért sújt ennyi katasztrófa benneteket! A gonoszság hozta rátok, ami lelketekben felhalmozódott. Térjetek vissza hozzám, és engedjétek, hogy Vérem megtisztítson benneteket.

Késõbb:

Szent Édesanyátok vagyok.
Gyermekeim, forduljatok vissza Istenhez! Kérlek benneteket, jöjjetek vissza, és Isten meg fog bocsátani nektek. Teremtés, az Õ irgalmassága harmatként száll le rátok, és ti kinyíltok és magatokba szívjátok világosságát: Hívlak benneteket, bátorítalak benneteket, de hányan tudnak hívásunkról? Hányan hisznek ezekben a hívásokban? Fáj a Szívem, amiért csak maroknyian hisznek ezekben a hívásokban. Ennek a nemzedéknek gránittá vált a szíve. Elvakította a racionalizmus, elfelejtették Isten útjait, elfelejtették Isten csodáit, elfelejtették, hogy Õ mindenható, és irgalommal teljes. Ilyen mélyre, mint most, még sohasem süllyedt Isten teremtése, még Szodoma és Gomorra napjaiban sem. Közömbösségetek az egekig hatolt, hitetlenségetek megítél benneteket. Bukásotok egyik oka az lesz, hogy könyörtelenül üldöztétek jelenéseimet és azokat, akiket Isten üzenetekkel áldott meg. Én, a ti Szent Édesanyátok, Megváltótok Édesanyja felszólítalak és kérlek benneteket, hogy tartsatok bûnbánatot és változzatok meg! Jöjjetek vissza hozzánk, éljetek szentül! Éljetek Isten akarata szerint! Készüljetek fel arra, hogy találkoztok Vele, készüljetek erre tisztasággal, ajánljátok fel jócselekedeteiteket!

Késõbb:

Beborítottalak illatommal. Azt akartam, hogy érezd jelenlétemet! Ezzel a kegyelemmel, amelyet én adtam neked, emlékeztetni akartalak hogy milyen kedves vagy te nekünk, gyermekem. Szent Édesanyád vagyok, és boldog vagyok, hogy újra közelünkben vagy, kedvesem. Megáldalak téged és egész családodat!

Szent Édesanyám, köszönök mindent, áldott légy!

Virágom!

Igen, Jézus.

Szólítsd Szent Édesanyádat mostantól kezdve Anyukának, légy vele is olyan bensõséges kapcsolatban, mint velem! Mi ketten. Ne feledd tanításomat!

Igen Uram.

Én, az Úr, megáldalak benneteket.

(Miután kiléptem ma a templomból, és a sok lépcsõn lementem, úgy éreztem, mintha rózsakertben sétálnék. Egyetlen virág sem volt körülöttem, csak beton.)

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 14. ELSÕSORBAN ÉN VAGYOK APJUK

1994. június 19.
Apák ünnepe, San Francisco

Jahve, mindenek Teremtõje és Atyja, szeretlek. Bizonyos, hogy nincs Hozzád hasonló Apa.

Atyám, elismerem, hogy kemény a szívünk, és igen távol vagyunk szeretõ szívedtõl… Nem mondhatjuk, hogy nem hallottunk szereteted nagyságáról, de fülünk nem figyelt, és nem vettünk tudomást Rólad… Lázadtunk ellened…

Atyám, elteltünk nyomorúsággal, és elsõk vagyunk, ha gonoszságra kerül sor. Szívünk gonoszságot suttog, és lelkünk olyan, mint az éj.

Ó Atyám, elismerem, hogy házadat gyíkok és pókok tanyájává tettük. Mégsem rejtetted el jobbkezed, jó dolgokkal töltöttél el minket!

Atyám, határtalan gõgünkben elárultuk képmásodat. Kétszeres vétket követtünk el: hûtlenek voltunk és megosztottak. Elmulasztjuk, hogy vizet adjunk a szomjazónak, elmulasztjuk, hogy kenyeret adjunk az éhezõnek. Rosszindulat lett mindennapi kenyerünk, amitõl megremegnek a menny oszlopai… Megosztottságunk miatt olyanná váltunk, mint az elszáradt levelek. Mondhatjukóe: “Egy hangon hívtuk segítségül Nevedet?”

Atyám, a Te ajkad mégis jóságot áraszt, nem szûnik áldásokkal hívni minket. Szemed könyörülettel fordul teremtményeid felé. Felséged meglátogatja a Földet és sorra ülteti a szõlõskerteket. Milyen áldottak azok, akiket meglátogatsz és meghívsz, hogy Veled menjenek mennyei udvarodba!

Uram, elborítanak bûneink, és szívünk bûnnel telt meg, irgalmadban mégis eltörölsz minden bûnt.

Van-e valaki manapság, ki megemlékezik Rólad?
Van-e valaki, aki Neked szenteli gondolatát?
Van-e valaki, aki megvigasztal Téged?

Leányom? Fogadd békémet! Lásd, én senkit sem ítélek el, virágom. Figyelj rám! Hozd vissza hozzám gyermekeimet! Enyhítsd miattuk való neheztelésemet! Ajánld fel nekem ezt az adományt apák ünnepére! Emlékeztesd õket, leányom, ahogyan ma tetted, hogy elsõsorban én vagyok Apjuk, Bajtársuk és legjobb Barátjuk, aki felettük áll, vigyáz rájuk és szereti õket. Szent Társuk vagyok. Mondd meg gyermekeimnek, hogy ki az, akihez bensõséges barátsággal kellene kötõdniük, és mondd meg nekik, miként bízzanak bennem. Hallgass meg! Kedvemért légy kitartó imádban! Nagylelókûen felajánlott fogadalmaid, a hûség fogadalmai Atyádhoz kötnek téged. Jahve vagyok, és téged a szeretet köteléóke köt hozzám.

Ó leányom, csillapítsd Atyád szomjúságát, melyet gyermekei miatt érez, és ajánld fel magadat hûségesen áldozatul! Engedd, hogy igénybe vegyelek arra, hogy szívükhöz szóljak és felszítsam szeretetüket! Sóhajom nem titok elõtted. Atyád sóhaja nem titok elõtted, gyermekem. Légy szelíd, ha üzenetemet közvetíted! éN VAGYOK mindig veled van. Ne félj! Minél elõbbre jutsz, annál kisebbé kell válnod. Légy bátor! Végül mindannyiatokat meg foglak újítani szeretetemben.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 13. FIGYELMEZTETEM AZOKAT, AKIK KINEVETIK A LELKET

FIGYELMEZTETEM AZOKAT, AKIK KINEVETIK A LELKET

1988. szeptember 5.

( Ma korán reggel megmondta az Úr, hogy hamarosan visszautasít néhány helybeli pap.)

Uram, valóban megint visszautasít néhány pap? Uram?

Én vagyok. Ne félj, hamarosan mindenre fény derül, és azok, akik visszautasítottak téged, és nem akarnak üzenetemben hinni, “bocsánatért fognak imádkozni az Atyához. Vassula, ha vakok lettek volna, meggyógyítottam volna õket, de õk azt állítják, hogy “látnak”. Ugyanazoktól a vak vezetõktõl származnak, abból az idõbõl, amikor a Földön voltam. Ha földi életem idején éltek volna, akkor azok között lettek volna, akik keresztre feszítettek, akik a prófétákat megkövezték és elhallgattatták. Mi a különbség a mostani és az akkori helyzet között? Azt állítják, hogy hisznek bennem, de visszautasítják azt, ami a Lélektõl származik. Ezáltal újból elutasítanak engem. Te éntõlem származol üzenetemmel együtt, de õk is jeleket kérnek, bizonyítható jeleket, ahogy a farizeusok és az írástudók. Készülõdj gyermekem, készítsd hátadat, mert megkorbácsolnak! Én, az Ur, megengedtem nekik, hogy megkorbácsolják hátamat, így te is nyújtsd oda nekik a tiedet. Hadd ismételjék meg tévedésüket, ha nem akarnak meghallani. Engem, az Urat, visszautasítottak, és végül felszegeztek a fára. Légy tehát te is engedelmes, és oszd meg velem keresztemet! Ma éppen úgy van, mint tegnap. Bárkit küldök, tüzetesen megvizsgálják, üldözik vagy visszautasítják. Szakadatlanul vérét ontják azoknak, akiket én küldök, Ábel vérétõl kezdve e nemzedé~! Ahogy az írástudókat és farizeusokat figyelmeztettem, úgy figyelmeztetem ma azokat, akik üzenetvivõimet üldözik és elítélik Szavamat. Figyelmeztetem azokat, akik kinevetik a Lelket. Újból figyelmeztetem õket, hogy maguk ellen tanúskodnak, egyikük sem változott meg. Mûvük ugyanolyan maradt, gondolkodásmódjuk ellenük beszél:
Vezetõk! Ti ugyan lelki üzenetekrõl prédikáltok, mégis semmibe veszitek azt, ami a Lélektõl származik! Vezetõk! Ti ugyan testemmel tápláljátok bárányaimat, de távol tarfiátok tõlük Véremet! 1 Elfelejtettétek tanításaimat? Vassula, éreztetni fogom veled töviseimet. Éreztetni fogom, hogy mennyire uralkodik a racionalizmus ezeknek a papoknak a szívében. Kiteszlek támadásaiknak. Kenyeremmel táplállak. Légy velem egy! Érezd töviseimet, és érezd magadénak a töviseket, hadd szúrja keresztül a te lelkedet is minden szög, ahogy engem keresztül szúrt. Figyelmezte ttelek, készülj fel a korbácsolásra! Ne feledd azonban, hogy az én háta mat is érik azok az ütések, és bármit tesznek veled, azt velem is teszik. Mi ketten?

Igen Uram.

(Három órával késõbb kaptam meg a hírt: egyik pap, akiben bíztam, és akirõl azt gondoltam, hogy hisz Isten üzenetében, “elárult”. Egyáltalán nem hitt, csak színlelte egész idõ alatt. Kijelentette: “Isten nem nyilvánítja ki magát ilyen módon, sem pedig ilyen személynek. Nagyon fájt, mert azt gondoltam, hogy megértette, és hogy jó barát. Elvesztettem egy “barátot”… Ezt a hírt más barátaimtól kaptam.)
Uram?

Késöbb: 1988. szeptember 6.

Én vagyok. Figyelmeztettelek téged gyermekem erre az árulásra: Jöjj; támaszkodj rám! Hadd tudják meg mennyire nem hiteles azoknak érvelése, akik azt mondják neked, hogy ez nem tõlem származik, és lelkesedésük rossz irányba fordult. Úgy tûnik, hogy nem látják tisztán igazságosságomat és csak saját gondolataikat hangoztatják. Az Irás mondja: “Milyen szépen hangzik azok lépése, akik jó hírt hoznak.”És azoknak, akik meglepõdnek azon, hogy miféle eszközt választottam, azt mondja az Írás: “Azok találtak meg engem, akik nem kerestek, és azoknak nyilvánítottam ki magamat, akik nem kérték tanácsomat.”

Annak a papnak azonban van egy jó érve. Én valóban nem vagyok a megfelelõ személy ahhoz, hogy ilyen “adományom” legyen. Nem vagyok jó. Barátnõm, Beatrice megkérdezte tõle: “És rnit tart Mária Magdolnáról?”Azt válaszolta: “Ó, igen, de õ késõbb megtért. “Azt gondolja tehát, hogy én nem tértem meg.

Légy békében! Én befogadtalak téged Szent Szívembe.

Ez a pap kétezer évvel ezelõtt engem, mint bûnöst meg is kövezett volna.

Nem hagytam volna. Ugyanazt mondtam volna, amit már korábban: “Az dobja rá az elsõ követ, aki bûn nélkül van”! A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket! Vassula, támaszkodj rám, a te Szabadítódra! Imádkozz azokért, akiknek zárva marad a szíve. Imádkozz azokért, akik befogják fülüket!

Igen, Uram.

Készülj fel többi szenvedésemre! Ne feledd, megmutattam neked kereszted nagyságát.

Igen, Uram.

De te és én megosztozunk rajta. Semmi sem lesz hiábavaló. Segítek neked küldetésed teljesítésében, azután… hozzám fogsz repülni, igen! 2 Jöjj, jelen vagyok! Mi ketten?

Igen Uram.


1 Az aláhúzott sorokat haraggal mondta.
2Jézus boldognak látszott.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 12. AZ ECCLÉZSIÁT ÚJ ÉLETRE KELL KELTENI!

Róma, 1988. augusztus 6.

(További belépõket akartunk szerezni a pápai audenciára, és Rómában járkálva valahogy eltévedtünk. Amikor James atya észrevette, azonnal megálltunk, hogy visszaforduljunk. A falban egy ablakot vettünk észre, majd gyertyafényre lettem figyelmes. Ennek a helynek kívülrõl nem volt templom formája, ezért nem ügyeltem rá, egyfajta ravatalozónak hittem, koporsókkal. James atya észrevett egy bejáratot, bementünk, és Szent Édesanyánknak egy csodaszép faragott szobrát találtuk ott, amint karjaiban tartja a halott Jézust a keresztre feszítés után.)

Jézus, ide vezettél, ebbe a templomba?

Én vagyok. Édesanyám vezetett benneteket. Õ rendezte így, hogy látogassatok meg bennünket fájdalmában. Szent Anyátok arra akart figyelmeztetni benneteket, hogy õ a fájdalmak Anyja.

Vassula, soha ne veszítsd el bátorságodat! Melletted vagyok. Térj be Jézus Sebeibe, térj be Fájdalmas Szívembe, és érezd fájdalmamat! Érezd, mennyire sírok! Sokakhoz elmegyek 1 , megmutatom nekik Szívemet, jeleket adok képmásaim könnyhullatásával. Megjelenek különbözõ helyeken, de gyermekeim szívét vastag kéreg takarja, a hitetlenség kérge. Nevetségessé teszik azokat, akik hisznek. Isten Szava semmit sem jelent számukra, Isten felszólításait semmibe veszik, kevés figyelmet szentelnek figyelmeztetéseinknek. Senki sem akar azokra a kinyilatkoztatásokra figyelni, amelyeket maga az Isten ad. A ti korszakotok hite semmivé vált, elsöpörte az összeférhetetlenség, a romlottság, a kegyetlenség és az aljasság. Mennyire fáj Szeplõtelen Szívem! Kezem már nem tudja tovább tartani Isten karját, hogy le ne sújtson rátok. Az Ecclesiát új életre kell kelteni, és tisztulásának ideje szinte betelt . A Szentlélek száll le rátok, reménységet, szeretetet és hitet ad nektek; megújítja hiteteket, táplálja lelketeket. Ez lesz a nagy visszatérés, az örökké tartó forrásfakadás; a virágok kivirágzása. Az Ecclesia tisztulása készít fel arra, hogy meglássátok az új Eget és az új Földet. Arra készít fel, hogy meglássátok Isteneteket! Értsétek meg irántatok való mély szeretetemet!
Mi ketten?

Igen, mi ketten.

Jöjj!

(Ezt a templomot San Sylvestro templomának nevezik. Szûzanyánk azért vezetett oda bennünket, hogy megmutassa, milyen állapotban van ma az Egyház; látszólag belehalt Sebeibe, de miként Jézus feltámadt, az Egyház is újra életre kel.)


1 jelenésekben
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

“Középutas” próbálkozás a brazil püspöki kar új Amoris Laetitia értelmezése

Újabb “színnel” bővült az a spektrum, ahogyan nemzeti püspöki karok Ferenc pápa Amoris Laetitia (AL) szinódus utáni apostoli buzdítását értelmezik.

Ismeretes, hogy a máltai, a német, és a belga püspöki karok az AL-t értelmező instrukcióikban (különböző fokozatokban ugyan, de végeredményben) a házasságon kívül és a házasságtörésben együttélők saját lelkiismereti döntésének rendelték alá a szentségekhez engedésüket. A lengyel püspöki kar eközben az Egyház korábbi tanításának megfelelően úgy értelmezte az AL-t, hogy az újraházasodott elváltak közül a kizárólag a súlyos okból különválni nem tudó, egyúttal a szexuális élettől tartózkodó párok számára teszi lehetővé a szentségek vételét. Az AL értelmezésére a világ több püspöke is többféle instrukciót kiadott, amelyek között a hagyományos közel teljes tiltástól a házasságtörésben élők áldoztatására külön ünnepi szentmise megszervezéséig mindenféle “árnyalat” szerepelt.

Az első, egyben legszélsőségesebb püspökkari választ az AL-re a háromfős máltai püspöki kar adta: ők — megfeledkezve Isten segítő kegyelméről, amelyet minden katolikus hisz és vall — arra hivatkoztak, hogy a párok testvérként való együttélése “emberileg lehetetlen”, és ezzel egyenesen szükségtelen feltételnek ítélték az önmegtartóztató életmód folytatását az ilyen párok áldoztathatóságához. A német püspökök, hangsúlyozva a párok lelkiismereti döntése tiszteletben tartásának kötelezettségét, az egyedi elbírálást a plébánosokra bízták, azzal, hogy csak azok a párok részesülhetnek így szentáldozásban, akik a helyzetükért nem “súlyosan vétkesek” [akármit is jelentsen ez – a szerk.]. A belga püspöki kar szintén plébánosi “kíséréssel” szintén szabad döntést hagyott az újraházasodott pároknak abban, hogy szentáldozáshoz járulnak-e, jótékonyan figyelmeztetve azonban őket Szent Pál szavaival, hogy méltatlanul azért ezt ők se tegyék [ismét: akármit is jelentsen náluk ez – a szerk.].

Az Egyház tanítása a kérdésben az AL-ig világos és egyértelmű, a jóváhagyott pásztori gyakorlat pedig egységes volt. Mivel mind a házasságon kívüli, mind a házasságtörő együttélést az Egyház (Krisztus kinyilatkoztatásával összhangban) a belső természete szerint — azaz a körülményektől és szándéktól függetlenül — bűnösnek ismerte el, csak az abból való kilépés szándéka mellett, és legfeljebb a különválást külső kényszerből halogató, a házasfeleket megillető szexuális érintkezéstől tartózkodó (azaz “testvérként és nővérként” együttélő) pároknak tette lehetővé a szentségekhez járulást. Az Egyház egyúttal elvárta a pásztoroktól azt is, hogy még az e feltételeknek megfelelő szentségkiszolgáltatásokban is kerüljék a botrányokozást – azaz annak még látszatát is, hogy az Anyaszentegyház bűnös cselekedeteket és életállapotokat jóváhagy.

A Hittani Kongregáció frissen menesztett prefektusa, Gerhard Müller bíboros az AL-nek az Egyház hagyománnyal összhangban lévő értelmezését hangsúlyozta a menesztése előtt, és azóta is folyamatosan. Az AL kijelentéseinek zavarosságát, és a nyomában a liberális püspökök által eszkalált zűrzavart látva az Egyház négy bíborosa tisztázást kért Ferenc pápától, amelyre a Szentatya, többek és többszöri kérés ellenére, máig válaszolni, a bíborosokkal pedig — immár kétségtelen tudatossággal — szóba állni sem volt hajlandó. A négy bíboros egyike, Carlo Caffara, az AL-válságot a Ferenc pápának írt legutóbbi levelében így foglalta össze: “[A] helyzet az – milyen fájdalmas ezt látni! – hogy ami bűn Lengyelországban, az jó Németországban, és ami tilos a philadelphiai érsekség területén, az megengedett Máltán.”

Az AL gyakorlatba ültetéséhez az elmúlt héten ezúttal a brazil püspöki kar adott ki hivatalos instrukciót. Az instrukció tartalma a püspökök április 26-án és május 5-én tartott rendes találkozóin állt össze.

A brazil püspökök útmutatója egyfajta “középutat” látszik követni a teljes tanításbeli hagyományhoz világosan ragaszkodó lengyel püspökök, és az újító német és belga püspöki kar között. A püspöki kar dokumentuma több lényeges ponton (értelmezés és az Egyház korábbi tanításának nyílt megerősítése nélkül) visszhangozza csupán az AL sokféleképpen értelmezett, hiányos és kétértelmű szavait; helyenként pedig saját maga is ilyen szabados, újító nyelvezetet használ. Miközben azonban a (liberális) Crux katolikus magazin már a tudósításuk címében is azt hangsúlyozza, hogy a brazil püspökök “nyitva hagyták az újraházasodott elváltak áldoztatásának lehetőségét”, a leírt részletekből már inkább tűnik úgy, hogy ez a lehetőség csak a hagyományos tanításnak megfelelő esetekre “maradt nyitva”.

A brazil püspökök is azt (az AL-vitában többféle kontextusban is előkerült) kijelentést hangsúlyozzák, hogy a buzdítás összhangban van az Egyház eddigi tanításával. Mint írják, az AL “nincs szakadásban” a korábbi tanítással, hanem annak további kifejtését jelenti.

“Semmi sem áll jobban az Amoris Laetitia 8. fejezetének tartalmával szemben, mint az a gondolat, hogy erkölcsi relativizmust vagy egyenesen szituációs etikát képviselne. Épp ellenkezőleg: megerősíti a tanítást a házasság felbonthatatlanságáról, és a házasságtörés belsőleg bűnös voltáról. – írja a püspöki kar a dokumentum 39. bekezdésében [a kiemelés tőlünk – KV].

A dokumentum a pásztorokat az egyedi esetek vizsgálatára hívja fel, “megtalálva a megfelelő utat rá, hogy segítsék a hívek lelkiismeretének formálását”. A pásztorok a “megkülönböztetés folyamatán” hat pontot követve kell, hogy végigvezessék az “irreguláris” együttélésben lévő párokat: megtérés a Krisztussal való “személyes találkozáson” keresztül [ez zavaros protestáns érzelmi szóhasználat; mi, katolikusok, a mi Urunkkal az Egyházban találkozunk misztikusan, és az Oltáriszentségben “személyesen” – KV]; kísérés az erkölcsi és lelki növekedésben [ez is újító szóhasználat; az Egyház növekedésre “tanít” és “vezet”, nem “kísér” a növekedésben – KV]; az egyedi helyzetük megértése és átgondolása; az első házasság érvénytelenségét kimondani [kizárólagosan – KV] jogosult egyházi eljárás esetleges megindítása; a szükséges feltételek és enyhítő körülmények számbavétele; a szexuális önmegtartóztatás.

A brazil püspökök nem mondják ki nyíltan, hogy az újraházasodott elváltak egyes esetekben szentáldozáshoz járulhatnak. Ehelyett azt írják, hogy a megkülönböztetési folyamat “nem szimplán visszatérést jelent a szentségi élethez, mivel az nem mindig lehetséges”. A dokumentum 45. bekezdésében azonban azt írják: “Vannak olyan korlátozott esetek, ahol az együttélés megszakítatlanságára felmentő körülmények vannak, mint amilyen például a gyermekek léte, vagy bizonyos erkölcsi körülmények, amik csökkenthetik vagy akár semmissé is tehetik az erkölcsi felelősséget, és a törvénytelen cselekedetek felróhatóságát.” [A bűnös együttélési forma fenntartásában nem pusztán a közös (pl. akár nagykorú és különélő) gyermekek léte, hanem a közös gyermekek károsodásának reális veszélye jelent enyhítő külső kényszert, ami ugyanakkor nem ment fel az önmegtartóztató életvitel erkölcsi kötelezettsége alól. Ez a külső kényszer is csak a párkapcsolat megszakításának elmaradására jelent enyhítő vagy felmentő körülményt, de nem a megvalósult házasságon kívüli paráznaság vagy házasságtörés tényére, ami mindkettő szándéktól és körülményektől függetlenül menthetetlenül (ti. belső természeténél fogva) bűnös. – KV]

A dokumentum ilyen, erkölcsi felelősséget csökkentő tényezőkért az AL 301. és 303. pontjait idézi, ami azonban ugyanúgy semmiféle konkrétumot nem tartalmaz arról, mik lehetnek ezek, miközben azt a tévesen [a “belsőleg bűnös” erkölcsi kategória igazságával, objektivitásával, és sajátosságaival szemben – KV] értelmezhető és idézhető kijelentést teszi, hogy “többé nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy mindazok, akik valamilyen ‘irreguláris’ élethelyzetben vannak, halálos bűn állapotában élnek, és meg vannak fosztva a megszentelő kegyelemtől.” Az AL e kijelentése és ezen pontjai pontosan azok közé tartoznak, amelyek tisztázását a négy “dubia” bíboros és sokan mások is kérték.

Az “irreguláris” együttélési formák közül az újraházasodott elváltak helyzetével explicite a püspökkari dokumentum 46. bekezdése foglalkozik, ami a szexuális önmegtartóztatásról azt írja: “A szexuális önmegtartóztatás gyakorlata a második együttélésben lévő párok számára nem elhagyható. Ilyen pároknál a gyóntató irgalmasságot gyakorolhat az esetenkénti elbukással szemben.”

Egyéb források híján a beszámolónk a brazil püspöki kar instrukciójáról lényegében egyedül a Crux magazin tudósítására támaszkodik. Ha a dokumentumról más forrásból több is kiderül, vagy rá más érdemi reakció érkezik, igyekszünk majd arról is tájékoztatást adni. – KV

Kategória: Család, Hamis béke | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 11. ALFA ÉS OMEGA

1987. július 12.

Vassula, örülök, amikor tudatában vagyjelenlétemnek.

Idõnként teljesen tudatában vagyok annak, hogy valóban Istennel vagyok, és hogy Õ ilyen módon beszél velem. Ilyenkor ujjong a szívem! Hullámokban érkezik. Többnyire tudatosul bennem, de nem igazán jól.

Tudsz errõl Uram?

Tudok róla. Nagyon jóltudom. Vassula emlékszel Juanra? Egyesíteni fogjuk õt magammal.

Istenem!

Én vagyok az.

Sokat gondolsz Juanra!

Kedves lélek õ számomra, szeretem õt,azt akarom, hogy közelembenlegyen. Vezetni kívánom, és hûséges szolgámmá akarom tenni. Ó Vassula! Milyen nagy dolgokat tehet értem!

Uram, ez lehetetlen! elõször is nem hisz Benned, továbbá más elfoglaltságai is vannak életében.

Gyermek, felfogod, hogy ki vezet téged?

Igen, Uram…

Én vagyok az alfa és az omega, mindeneknek Teremtõje. Tudod-e, hogy Juan már évek óta keres engem?

Valóban? Azt gondoltam, hogy nem hisz.

Mindig is hitt, csak félrevezették. Szeretem õt, és vezetni akarom, hogy megtaláljon engem.Szeretet vagyok, és õ eljut a Szeretethez, betöltöm Szeretetemmel. Áldásom meggyógyítja õt.Kedves, most pihenned kell.

Uram, még mindig akarod, hogy térdepelve írjak?

Igen, akarom, tiszteld jelenlétemet.

Igen, Uram.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. augusztus 10. MINÉL INKÁBB EL AKARJÁK HALLGATTATNI HANGOMAT AZ EMBEREK

1991. február 6.

Uram, óvj meg engem ezektõl a gonosz támadásoktól! Védj meg, mert ki más védene meg engem? A Sátán arra biztatja az embereket, hogy fogjanak össze üzeneteid ellen és ellenem. Hagyod, hogy ezek a dolgok kicsússzanak a kezedbõl, Uram? Mi építünk a Te segítségeddel, õk viszont rombolnak. Hogyan folytassam? Senki vagyok, és ha nem állsz mellettem, bensõleg “meggyilkolnak”.

Virágom, fogadd békémet! Ne bánkódj! Melletted vagyok, és tudom, ó nagyon jól tudom, hogy mi minden történik az emberek szívében… ismerd fel azonban, hogy mindezek ellenére, én, az Úr lépek elõtérbe. Igen, arra gondolok, hogy az üzeneteken keresztül egyre inkább meghallják hangomat. És minél durvábbak hozzád az emberek, és minél inkább el akarják hallgattatni hangomat, annál hallhatóbb lesz.
Leányom, senki sem tartóztathat fel engem. Én, az Úr Jézus segíteni fogok neked, Vassulám! Ezt tartsd meg mindenkor emlékezetedben!

(Sírtam.)

Ne sírj… kedvesem, ne sírj… jöjj, bízzál bennem!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!