2016. október 26. ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ!

1988. október 25.

Uram?

Én vagyok,leányom! Örvendezz, mert öröktõl fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére légy, és Szívemet töltsd meg szereteteddel. Arra teremtettelek, hogy csillapítsd haragomat, és könnyeiddel gyógyítsd Sebeimet. Arra teremtettelek, hogy nyújts pihenést nekem, ha elfáradok, és beszélj rólam, ha elfelejtenek! Felfoghatatlanul szeretlek! Kedves, arra választottalak, hogy megismerd Szentséges Szívem kívánságait, arra választottalak, hogy megosszak veled mindent, amim van. Légy a világosság gyermeke! Én vagyok az, aki a legjobban szeret téged, és én vagyok az, aki valóban megáld téged. Irántad való féltékeny szeretetem lángra fogja lobbantani kis szívedet, és a világosság fáklyájává teszi, te viszont újabb szíveket fogsz lángra lobbantani, hogy szeressenek engem. Légy az én oltárom, amelyen az én szeretetem ég. Terjeszd ezt a lángot, és változtasd a köveket is hûséges követõimmé! Ne tégy különbséget az emberek között színük és hitvallásuk szerint! Minden embert az én képmásomra teremtettem és áldozatom minden; nemzetnek szól.
Az én Szent Nevemben legyetek egyé! Felfoghatatlanul szeretlek téged, teremtés!
Kelj új életre, teremtés! Higgyétek, hogy jelen vagyok közöttetek, engedjétek, hogy betérjek szívetekbe, és meggyógyíthassalak benneteket!
Virágom! Vágyakozz utánam, tiszteld törvényemet és légy tetszésemre! Engem helyezz az elsõ helyre! Vess meg mindent, ami földi! Igen nagy engesztelést kell nyújtani a világban elkövetett valamennyi gonoszságért! Kárpótolj másokért, Vassula, sohasem foglak elhagyni, az én tanításom vezetett téged hozzám. Én és te, te és én, mindörökre összekötve. Fogadd békémet!Jöjj!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2016. október 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. október 2016

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kategória: Medjugorje | Szóljon hozzá most!

2016. október 25. IGAZOLNI FOGOM IZAJÁS JÖVENDÖLÉSÉT

1992. június 18.

Vassula, hadd énekeljem el neked szeretet-himnuszom hátralévõ részét, hadd hosszabbítsam meg szeretet-himnuszomat azok kedvéért, akik még nem készültek fel meghallgatására.

Igen, Uram! Jöjj és olvaszd meg szívünket, mutasd meg nekünk Királyom, Istenem, Szentséges Szíved gazdagságát! Mutasd meg nekünk Arcod fényességét! Értesd meg velünk, hogy Te, Istenem, letekintesz a mennybõl, hogy lásd, maradt-e egyetlenegy is, akinek hite van, szeretete van, és hogy keres-e téged valaki. Áldott legyen a Te Neved, áldott legyen a mi Urunk, a mi Megváltónk, Emmanuel! Mert Õ énekelte el nekünk szeretet-himnuszát. Ahogy prófétái ajkával hirdette, hogy vissza fog térni, úgy készít most fel minket erre a találkozóra. És Te, Boldogságos Édesanyánk, Te, aki a Megváltót adtad nekünk, újból velünk készíted az Úr útját, és bennünket is felkészítesz arra, hogy Vele találkozzunk. És az Úr végtelen irgalmában meg fog látogatni minket, hogy világosságot adjon sötétségünkben, és lépteinket a béke, a szeretet és az egység útjára vezesse.

“Dicsõség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” 1

Vassulám, el fogok jönni egy olyan néphez, amely sohasem gondolt rám, sohasem gondolt arra, hogy mit tettem azért, hogy megváltsam õket. Igazolni fogom Izajás jövendölését:

“Hagytam, hogy közeledjenek,
akik azelõtt nem kérdeztek;
hogy megtaláljanak,
akik nem kerestek” 2

És a halál völgyeit halottaival és hamujával együtt a mi két Szent Szívünknek fogják felajánlani. Légy békében! Jöjj és mondd utánam e szavakat:

Jézusom, légy az én támaszom!
Nélküled semmi vagyok,
nélküled
üres az asztalom,
nélküled legyõznek engem.
Ihless meg és tölts be!
Légy Menedékem és Erõm!
Szeretlek,
és akaratom a Tied.
Így legyen!
Amen.


1 Lk 2,14.
2 Iz 61,5.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 24. NE AGGÓDJ A HOLNAP MIATT! SAJÁT MEGÍTÉLÉSED MINDIG TÉVÚTRA VEZET TÉGED

1988. december 27.

Jézus?

Én vagyok! Ó, mindössze szeretetet kérek tõled. Dicsõíts meg azáltal, hogy terjeszted üzenetemet! Mutasd meg szeretetemet a találkozókon! Vassula, “ne nézz a hátam mögé” 1 , ne gondolj arra, hogy mi következik! Arra figyelj, hogy mit nyújt a mai nap neked!

Uram, helytelen dolog tervezni?

Azt mondtam, hogy ne aggódja holnap miatt, ne aggódj, bízzál bennem! Szeretném, ha megértenéd, hogy ha elegendõ teret adsz magadból, hogy benned lélegezzek, akkor szabadon végezhetem munkámat. Szeretném, ha teljesen megértenéd egyszer, hogy minden tõlem való, amid csak van, és hogy minden az én mûvem és nem a tied. Nélkülem még szemedet sem tudod kinyitni. Bízd hát magadat rám, ne engedd, hogy saját megítélésed rászedjen téged!Szeretlek, és nem akarom, hogy eless! Engem akarj, és semmi mást! Fogadd el azt, amid van; és mindent, amit én adok neked. Ne figyelj az emberek fecsegésére. Hagyatkozz rám, mert ez az én mûvem. Saját megítélésed mindig tévútra vezet. Hagyd, hogy úgy történjék minden, ahogy magától történik. Így munkálkodom: Ne “siettesd” a dolgokat, az eseményeket, mert a siettetéssel engem állítasz félre! Maradj tehát semmi! Hagyd, hogy minden tõiem jöjjön!

Uram, hogyan ismerjem fel a különbséget a “sugallat” és “saját megítélésem” között? Nagyon nehéz!

Kedves, megmondom: Hozzám jöjj minden lépésed elõtt! Jöjj és beszéld meg velem! Imádkozz a jótanács és a tudás Szentlelkéhez, és kijelölöm minden lépésedet. Bármit akarsz tenni, elõször hozzám jöjj! Én foglak vezetni, ne tervezz soha egyedül ! Vassula, imádkozz a tisztánlátásért! Ne siess! Terveimet már jóval azelõtt kigondoltam, hogy megszülettél,leányom. Azzal bíztalak meg, hogy hirdesd és közvetítsed üzenetemet a világnak, de ne feledd, nem kérem tõled, hogy gyõzd meg õket. Akinek füle van, hallja meg! Ne feledkezz meg tehát utasításaimról virágom!
Mi ketten?

Igen, Uram.


1 a következõ találkozó miatt aggódtam

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 23. MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

1994. augusztus 10.

Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következõ szavakat a Szentírásból:

“Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!” 1

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegõnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennybõl száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy “Nincs mit ennem”. Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökerébõl való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Uram, a görögkeleti papok közül néhányan azért nem hiszik, hogy Te vagy az, aki beszélsz, mert “virágnak” szólítasz.

Tudom, de nem olvasták? …elpusztult ivadékaik virága 2 3 Ezeknek mondom: “Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok.” Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy idõt adjak a bûnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. 4 Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Igen!

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

Uram, szeretlek, és jelenlétedben minden percnek örvendek.

én is gyönyörûségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Ez mindig így van Uram, mindenkor és mindenhol, ahol éppen vagyok. Ez az adomány mindig velem van.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó Vassula, egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.


1 Jn 15,7.
2 A magyar bibliafordítás szerint: “legkiválóbb gyermekeik…halálukat lelték!”
3 vö. Bölcs 18,12.
4 Lásd az 1994. VIII. 8-i üzenetet!
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 22. OROSZORSZÁGOM, ÉN, AZ ÚR MENNYIRE SZERETLEK! JÖVENDÖLÉS

1988 március 11.

Dicsõség legyen Istennek! 1

Jézus?

Én vagyok, a közeledben vagyok. Imádkozz, kedves, Oroszország megtéréséért! Oroszországot feltámasztja isteni kezem. A szentségnek ezen a magaslatán 2 fölmelegítem hideg szívét, újra életre keltem, hogy felébredjen a halál csendjébõl, a sötétség birodalmából, és eljusson az én világomba, a béke és a világosság világába. Hangos kiáltással adja majd tudtul örömét, amint meglátja maga mellett Megváltóját. Magamhoz emelem, szeretetem lángja gyújtja lángra szívét, megtisztítja és teljes elragadtatásba hozza irántam, Istene iránt. Ó Oroszország, Oroszországom! Én, az Úr mennyire szeretlek! 3 Mennyire sírtam, amint holtan láttalak! Olyan sok keserû és bánatos könnyet hullattam miattad, kedves, amikor elveszítettelek, és az egész mennyország téged gyászolt. Miért, miért vetettél el engem, kedvesem, átszúrva szeretõ és gyengéd Szívemet…

Úgy éreztem, hogy a Szûzanya van mellettem.

Szûz Mária:
Béke legyen veled gyermekem! Szent Édesanyád vagyok. Imádkozz nõvéredért, mert ma mellette van az Úr, és isteni keze hamarosan megérinti hideg és halott szívét.

Ó teremtés! Az Úr életre fogja kelteni nõvéredet, akit oly kevéssé szeretnek. Légy éber leányom, mert közel van már dicsõségének ideje.

Petró? 4 Kedves, jó Petróm! 5

Igen, Vassula. Éveken át kértelek téged 6 , hogy ajánld fel Oroszországot. Most az Úr és az összes szent vértanú is meghallotta könyörgésedet és kiáltásodat. Áldozatod nem volt hiábavaló, kedves. Könnyed nem hiába folyt, könnyed balzsam Jézus átszúrt Szívének. Dicsérd az Urat Petró! Az Úr ajtódban áll és zörget. Béke veletek, béke mindannyiotokkal! Szeretlek benneteket!


1Miután elmondtam mindhárom imát, égi hangokat hallottam a mennybõl: Dicsõség legyen Istennek, ahogyan írva van!
2 miközben ráteszem kezem
3 Isten újból úgy beszélt, ahogy csak Isten tud beszélni, oly nagy szeretettel…
3 A Szûzanya hirtelen János Pál pápa felé fordította fejét, mintha õ is jelen lett volna. Amikor nevét kiejtette, hangja igen kedves volt, de egyben szomorú is, és tele különleges szeretettel Péter iránt.
5A Szûzanya megpróbálta visszatartani könnyeit, de nem tudta. A következõ szavakat már könnyezve mondta. Nagyon sírt, nagyon sok könnyet ontott, és én is sírni kezdtem vele együtt. Úgy éreztem, hogy “Petró” Szent Édesanyánk “gyöngéje”.
6 II. János Pál pápához szól

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 21. A LÁZADÁS ÚGY TERJED, MINT A KÖD

1988. november 8.

(Jézus Keresztjét éreztem ma. Szomorúnak éreztem, és szomorúnak láttam a képen is.)

Én vagyok kedvesem, vedd keresztemet, szabadíts meg tőle! A te Krisztusod annyira fáradt! Szíveden hagyom néhány csepp Véremet, hogy ezáltal könnyíts rajtam. A Sátán elhatározta, hogy kedvedet szegi, de én nem engedem, hogy hozzád érjen. Amit én kezdtem el és én áldottam meg, az az én dicsőségemre fog befejeződni. Üzenetemet ma saját írásoddal fogod leírni, hogy azok, akik még nem értették meg teljesen, hogy én töltöttelek el kegyelmemmel, megértsék, hogy én azt a kegyelmet is megadtam neked, hogy meghalld hangomat. Engedd meg, hogy ma diktáljak neked! Hallgass rám és írd1 Vassula, a napok meg vannak számlálva, megtisztulásotok napjai. Meghallottam azok imáját, akik Egyházam megújulásáért imádkoztak hozzám. Meghallottam minden hozzám intézett imájukat. Megígérem nektek, hogy én, az Úr, meg fogom újítani Egyházamat. Megtisztítom foltjaitól, mert beszivárgott belsejébe és bemocskolta a tisztátalanság. Újból felépítem. Aggódva mondom nektek, szeretteim, hogy addig még sokat kell szenvednie. Megkezdődik szívének nagy megpróbáltatása, még mielőtt eljövök teljes megújítására. El kell jönnie ennek a napnak, hogy beteljesedjék az Írás. De mindazokat, akik szeretnek engem, megvigasztalom a szomorúság ama napjaiban. Mindig igen közel leszek szívetekhez, engedni fogom, hogy érezzetek. Egy sereg angyalt és szentet küldök vigasztalásotokra, tehát bátorság kedveseim, bátorság! Szenvedek, és ti is szenvedtek, akik szerettek engem, éreztek engem, érzitek Sebeimet, érzitek szomorúsággal terhelt Szentséges Szívemet. Érzitek rajtatok nyugvó tekintetemet – teremtés, te, aki sötétségben vagy. Véres könnyel telt meg szemem. Igen, hogyan is érezhetném magam, amikor látom, hogy milyen sokan kerültetek a Sátán hálójába? Folytassák csak gonoszságukat azok, akik nem akarnak hallani, hiszen sok éven át figyelmeztettem és bűnbánatra szólítottam őket, de nem törődnek figyelmeztetéseimmel. Fáradt vagyok, mindig elfáradok vakságuk és makacsságuk láttán. A lázadás úgy elterjedt, mint a sötétség, még házamba is behatolt. Péternek diktálja, hogy mit tegyen. Péternek, aki vezetőjük. Igen. Nem figyelnek rá, és háta mögött átkozzák, megcsalják, nem hallgatnak rá és félretolják. Ő tudja mindezt, de túl sokan szegülnek ellene, túl sokan árulják el. Házam a lázadók házává vált. Igen, kevesen maradtak benne, akik elismernek és tisztelnek engem. Én, az Úr; a tisztulás napján leszállok minden szenttel és angyallal együtt; és elsöprök minden gonoszságot. Északtól délig, kelettől nyugatig száll alá tüzem! Várjatok és meglátjátok…

Jézus?

Csupán hallás után is helyesen írtad le leányom. Ez azok számára szükséges Vassula, akik azt gondolják, hogy én úgy vezetem kezedet, hogy közben te nem hallasz engem. Egyesek nem akarták elhinni, hogy én, az Úr sugallatot adok neked. Most úgy fogyjuk folytatni, ahogy én szeretem, Vassulám.2 Fogadd békémet, és légy éber!

Kérlek, Uram, gyógyítsd meg C…-t! Hogyha Te most test szerint is itt lennél velem; és én odavezethetnélek hozzá, ha karon foghatnálak és bemutathatnám őt Neked, nem állna ellen Szíved és meggyógyítanád.

Gyermekem, ő nem hisz neked, állandóan mindent elutasít, amit mondasz neki. Ha nem akarja megnyitni előttem szívét, hogyan térhetnék be hozzá, és hogyan vigasztalhatnám meg?

De én tudom, hogy akkor is meg tudod őt gyógyítani, ha nem hallgat Rád!

Akkor imádkozz érte Vassula, szeretem őt, tehát imádkozz tovább! Emlékeztetni foglak szent jelenlétemre. Én és te, a szeretet egységében. Mi ketten.

Igen Uram, mi ketten.


1 Innen Vassula saját írásával folytatódik az üzenet.
2 Itt folytatódik Jézus írása.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 20. ELTÖLTELEK BENNETEKET SZENTLELKEM SOKFAJTA AJÁNDÉKÁVAL

1996. január 9.

Házam Jahve udvarában van,
és háromszoros fenségének ragyogásában
örvendez lelkem.
Te vagy az, akiben
lelkem megindul, cselekszik és szüntelenül bízik.
Te vagy az, örök Atyám,
aki után lelkem eped, vágyakozik,
és keresi az Igazságot.

Ne vond meg tõlem, mennyei Atyám,
Lelked hét ajándékát,
hanem küldd el nekem,
hogy világítsanak utamon,
fényt hozzanak lelkembe
és isteni háromságos
Szentségedben fürdessenek.

A Teremtõ: Az én békémet adom neked. Ha a föld nem akar gyümölcsöt teremni, és az ország sivataggá vált, az a ti hitehagyástok miatt van… Már alig emlékeznek meg Szentlelkemrõl, nem is hirdetik és nem bíznak Benne. Ezért billent meg a Föld és ezért olyan lelketek, mint a kihúnyó csillag, mely elvesztette ragyogását és elsötétült. A Háromságos Isten törvényével szívetekben, Vassula, mindannyian mondhatjátok: “Istenem meghallgat engem.” És Szívem mélyébõl megadom nektek Szentlelkem hét ajándékát, ha kéritek. Vassulám, válaszolj nekem: úgy gondolod, hogy saját magadtól való, hogy ismered országomat?

Nem Uram, nem. Kezdetben semmit sem tudtam országodról.

Úgy gondolod, hogy saját magadtól valók próféciáid, gyermekem?

Nem, mert az Írás mondja: “A próféciák nem származnak az embertõl.”

Áldott vagy, mert megengedted Szentlelkemnek, hogy megpihenjen és tevékenykedjen benned. A következõket akarom kinyilvánítani, hogy ezen a Földön mindenki hozzám jöhessen és az én tökéletes teljességemben élhessen, hogy minden élõ teremtmény éppen úgy birtokolhasson engem, ahogy én is arra vágyom, hogy birtokolhassam õket:

Háromszorosan Szent Lelkemben találhattok rá a szabadságra. Lelkemben találjátok meg a vigaszt és a felüdülést. Háromszorosan Szent Lelkem meg tudja tisztítani bûnös szenvedélyeiteket, és felkínálhatja nektek a szabadságot, hogy új és gyönyörûséges módon szolgálhassatok nekem, hogy a nemzetek sokaságát vezessétek szentségre, mert meg fogtok újulni Szentlelkemben. Írd gyönyörûséges gyermek:

Akaratom szerint meg fogom osztani veletek dicsõségemet, ezért napjaitokban nagy bõséggel árasztom rátok Szentlelkemet, hogy megújítsalak benneteket és elnyerjétek a szabadságot Lelkemtõl. Az emberek saját vesztüket keresik, de hûséges az én szeretetem, és nagy az én könyörületem. Rátekintettem teremtésemre, és így szóltam: A szelek szárnyán küldöm el hozzájuk Leheletemet, korábban, mint terveztem. 1 Nem tartom számon, hogy ki mivel tartozik, mivel útjaim a ti utaitok felett vannak. A szelek szárnyán küldöm Leheletemet teremtésemre, hogy ezt mondhassátok: “Isten nem feledkezett meg rólunk, ez az Õ harmata, ez az Õ esõje.” És ugyanakkor próféciaként árasztom rátok a tanítást, még a legkisebbre is közületek, teremtés. Ki fogom árasztani adományaimat, hogy lássátok mezítelenségeteket, és felismerjétek, hogy egész életetek során szomorúságot okoztatok nekem. Akkor gyermek módjára sírni fogtok és odafordultok hozzám, Atyátokhoz. Attól kezdve azonban csak a mennyei dolgokra fogtok törekedni, amelyek tartósak.

Ne keressétek másban a szabadságot, csak Lelkemben! És miként az elsõ gyümölcsök idején 2 eltöltelek benneteket Szentlelkem sokfajta ajándékával. Sokan fognak közületek nyelveken énekelni, mások ékesszólást kapnak. Sokféle adományom van, és bõséggel osztom szét. Jöjjetek! Jöjjetek, és nyerjétek el Szentlelkem barátságát, hogy munkatársai lehessetek, mert értelmeteket és szemeteket megnyitva kegyesen be fog avatni benneteket misztériumainkba, hogy megértsétek és felfogjátok a felfoghatatlant, amelyet oly kegyesen és ingyen kínál fel nektek. Ó jöjjetek! Ne álljatok itt erõtlenül! Jöjjetek, és vegyétek át örökségeteket, ami kezdettõl fogva a tietek. Jöjjetek, és örököljétek meg a világosságot, amely megközelíthetetlen, pedig körülvesz benneteket és bennetek maradhat! Jöjjetek, és vegyétek birtokba azt, ami elérhetetlen, és mégis mindenki számára elérhetõ! Jöjjetek, és ne maradjatok távol félelmetekben! Jöjjetek, és örököljétek meg országom misztériumát!

Ma örömöt, békét adok nektek, és felkínálom örökségeteket. Felmérhetetlen kincset kínálok, amely szebb annál, amit az ember kigondolhat és megkaphat. Azért követlek benneteket fáradhatatlanul, mert nagyon szeretlek benneteket. Ajándékaim közül, amelyekkel elárasztottalak titeket, az egyik az én Koronám. 3 Jöjjetek közelebb hozzám, és halhatatlanságot lehelek belétek. Életre keltem lelketeket, hogy megmozduljon, vágyakozzon és az én dicsõségemben lélegezzen, hogy ezentúl ne saját magatokhoz tartozzatok, hanem ahhoz, aki a mi Egységünkben indít benneteket egységre.

Ne mondjátok: “Én, a bûnös kérjem a megközelíthetetlen Világosságot, akit csak a szentek tudnak megközelíteni?” Ha igazán hiszitek, hogy bûnösök vagytok, ahogy mondjátok, és hogy méltatlanok vagytok adományaimra, akkor lehetségessé válik a lehetetlen. 4 Akkor lángra lobbantalak benneteket, hogy felemésszelek titeket és a gyökeréig kiégessem belõletek mindazt, ami nem én vagyok. Akkor az Egy által, akit ti elérhetetlennek tartottatok, félreállítom mindazt, ami eddig gátolta bennetek utamat. Õ lesz szemetek világossága, lényetek mozgatóereje, szívetek dobbanása, beszédetek hatékonysága. Õ lesz a ti mosolyotok és örömötök, lelketek királyi dísze és lelketek õre. Õ lesz bátyátok, nõvéretek és hûséges barátotok. Õ lesz a ti ünnepetek, vendégségetek, a rejtett kincs, a gyöngy, a himnuszok himnusza, az Amenre mondott amenetek.Õ lesz az ígéret földje és az erények alapja, amelyre ráírja Szent Nevét.

Jöjjetek tehát, és vegyétek szabadságotok pecsétjét azáltal, hogy elismeritek, mennyire bûnösök vagytok és mennyire alá vagytok rendelve a bûnnek, én pedig rátok árasztom kimeríthetetlen gazdagságomat és a mennyek országát. Szentlelkem lecsillapíthatja szomjúságotokat.
Tiszta emberekké, szent néppé, a mi képmásunkká akarlak tenni benneteket. Miért, de miért kértek tõlem oly keveset?… és oly kevés hittel? Miért ítélkeztek tévesen nagylelkûségemrõl? Hitetek hiánya végzetes méreg lelketek számára és afelé fordít benneteket, amit én elvetek: az emberi tanok és szabályok felé. Tanultátok, hogy az Egyház Fiam Teste, és hogy ï az Egyház Feje 5 ezért tinektek, akik az Õ Testének tagjai vagytok, vágyakoznotok kellene Szentlelkem ajándékaira, és be kellene hatolnotok Krisztus misztériumába, abba a misztériumba, amely istenivé 6 tesz benneteket.

Szentlelkem hatalmában dicsõséges látomást kaptok rátok váró örökségetekrõl, meglátjátok megnyugvástok helyét, ahol minden szent nyugszik.
Alkalmasak vagytok országomra? Kiben bíztok? Fordítsátok felém szemeteket, lelketeket és szíveteket, és vegyetek birtokba engem, a ti Isteneteket! Senki másban ne bízzatok, csak bennem! Szentlelkem a bennetek lévõ belsõ Erõ, Benne lélegeztek és mozogtok, Õbenne, aki nem szûnik meg létezni. Szentlelkem a bennetek lévõ kedvesség, nagyság, ékesszólás és szépség.
Lelketek belsõ világossága az én háromszorosan Szent Lelkem, aki lelketeket romolhatatlanná, kegyelemmel teljessé, az én mennyországommá, nyugvóhelyemmé és végleges lakóhellyé teszi számomra, a ti Istenetek, a háromságos, de a lényeg egységében mégis Egy Isten számára.
Szentlelkem bennetek a bensõ közbenjáró, aki lelketeket a felhõkbe emeli és kapcsolatot teremt köztetek, szentjeim meg angyalaim között. Megtanít benneteket arra, hogy rendíthetetlenek legyetek, amikor miattam üldöznek és rágalmaznak titeket. Késztessétek szíveteket lelketek tökéletesítésére, teljetek el Lelkemmel és élni fogtok!
Jöjj leányom, mi ketten?
Veled az Isten.


1 A Szentlelket. A Szentlélek kiáradása már folyamatban van, ahogy a karizmatikus mozgalomban is.
2 ugyanakkor az “apostolok” szót is hallottam,
3 Isten Szentlelkérõl beszél.
4 Vagyis, ha belátjuk, hogy bûnösök vagyunk, ezzel már elismertük méltatlanságunkat. Alázatos lelkülettel megkaphatjuk Lelkének adományait.
5 Kol 1,18,
6 az isteni természet részeseivé
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 19. NÖVEKEDJ LELKEMBEN!

1990. január 15.

Oly csodálatos, hogy Benned élhetek!

Virágom, mily örvendetes ez a pillanat számomra! Szemlélõdés közben magamhoz emelem lelkedet, és Lelkem gyönyörûségét leli e pillanatokban. Érzed a különbséget? A tudatosság határáig emelem lelkedet. E percben 1 biztosabban tudod, mint máskor, hogy jelen vagyok. Bízd magadat rám, és növekedj Lelkemben! Én legyek számodra az elsõ!

Istenem, csodálatos dolog Veled lennem!
Uram?

Én vagyok. Kicsim, 2 elhagynálak-e valaha téged?

Úgy értem, HIHETETLEN dolog, hogy így lehetek Veled, Mózes Istenével, Ábrahám Istenével, Jézusom, Veled!

Virágom, bizonyára hallottál már ennél nagyobb csodáimról is. 3

A Szeretet közel van hozzád, a Szeretetet hallod, a Szeretet emészt el téged. Te csak szeress engem, a többit én teszem meg. Fogadd békémet! Én, az Úr megáldalak. Veled vannak a szentek.


1990. január 17.

Béke legyen veled! Virágom, engedd meg, hogy ma üzenetem leírására vegyem igénybe kezedet!

{Ez az 1990. január 18-ra szóló üzenet, amely az egység ünnepének elsõ napja, és az én születésnapom is. Ezt az üzenetet azért kaptam, hogy 18-án olvassam fel.}

Az én békémet adom nektek!
Szeretteim, azért emeltelek fel benneteket, hogy eszközként használjalak üzenetem megismertetésére az egész világon. Azért emeltelek fel, hogy élõ oltárt készítsek belõletek, és nektek adjam lángomat. Azért emeltelek fel, hogy élõ templomokká alakítsalak benneteket. Veletek vam kegyelmem. Tekintetemet nem veszem le rólatok. Jöjjetek, és merítsetek gazdagságomból! Jöjjetek, szerezzetek nekem örömet, és mondjátok e szavakat:

“Áldott légy irgalmas Uram,
Tiéd minden nagyság, hatalom és ragyogás,
Tiéd a korlátlan uralom,
és Te uralkodsz mindenek felett.
Általad és Rajtad keresztül száll le
villámként az egység
Tested tiszteletére is megdicsõítésére.”
Amen.

Mondom nektek, hogy az egységben olyanok lesztek, mint világosságomat hordozó edények. Országomat hirdetitek, és teljes szabadsággal tanítjátok az igazságot, és ebben senki sem fog megakadályozni benneteket.
{Írj még néhány sort választottaim számára!}
Készüljetek fel további megpróbáltatásokra! Elõttetek vagyok, hogy utat nyissak nektek. Ne féljetek hát! Sokakat ér majd rágalom, de soha nincs megpróbáltatás híján az, aki az igazságot hirdeti. Elnyomóitok körülvesznek benneteket, de észrevettétek-e õket? Mondom nektek, szétszórom õket, még mielõtt hozzátok érnének. Én, az Úr járok mellettetek ! Hallgassatok meg! Az egyesüléshez mindannyiotoknak meg kell hajolnotok!
Ne legyen se vetélkedés, se hiúság közöttetek, maradjatok mindannyian szerények! Isteni vagyok, és azt szeretném, hogy legyetek ti is isteniek!
Szeretteim, mindannyiotoknak meg kellene hajolnotok, mivel mindannyian osztoztok Lelkemben. Én, az Úr, megáldalak benneteket!


1 írás közben
2 sóhajtottam
3 Isten arra a csodára utal, hogy kapcsolatban állok Vele írás közben.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. október 18. IMÁD JÁRJON KÖZBE AZ ATYÁNÁL ÉS VÉDJE MEG NEMZEDÉKEDET!

1992. január 17.

Irgalmasság Ura,
népednek vigasztalásra van szüksége!
Megosztott Tested összeroskad,
és igen kevesen tudnak megvigasztalni Téged.
Néped kétségbe esett,
ezért hallgass meg minket,
irgalmasság Ura,
és tekints szomorúságunkra!
Ámen.

Saját Véremben ázom amiatt, amit szemem lát és fülem hall.
Leányom, Szavam kardjává teszlek, amellyel megnyitod, keresztülszúrod az emberek szívét, hogy Szavam mélyen beléjük tudjon hatolni. Bennük fog visszhangozni hangom, és bár szívükben egy lélegzetnyi élet sincs, Szavam, az életadó, életre fogja kelteni õket, olyan illatot fakaszt belõlük, ami enyhülést hoz Sebeimre.
Én leányom, bátorság! Sokan továbbra is istentelen életet fognak élni, sokan továbbra is bûnösök maradnak és meg fogják sérteni Szentségemet – nem fognak törõdni figyelmeztetéseimmel, nem fognak törõdni jeleimmel, amelyeket ma a világnak adok, és a gonoszság még jobban meg fogja tölteni igazságosságom kelyhét.
Ezek az emberek úgy hordozzák magukon a gonoszságot és az istentagadást, a hatalomvágyat és a racionalizmust mint pecsétgyûrût.
Ó, Vassulám! Akkora lesz a veszteség, amekkorát még sohasem láttak! A bûnös, alkalomra várva, éjjel fog jönni, mint a tolvaj! Megsokasodik az uralkodók, az elöljárók és a befolyásos emberek jajszava. Jajgatni fog mind!
Leányom, halld meg sóhajaimat, figyelj Szívemre! Ó Lelkem kedvese, jöjj és vigasztald meg Szívemet! Éhezz rám! Én vagyok a Feltámadás! Szeress engem! Imád járjon közbe az Atyánál és védje meg haragjától nemzedékedet! Kiáltásod és imád legyen olyan, mint az Atyához szóló könyörgés!
Én, az Úr, megáldalak téged, gyermekem! Jöjj!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!