Égi Édesanyánk üzenete 2016. szeptember 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. szeptember 2016

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kategória: Medjugorje | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 23. KÉRD PIO ATYÁT!

1988. november 14.

(Ma Pio atya képét néztem, aki Jézus szavai szerint nagy szent. A kép alatt celofánba csomagolva található ruhájának egy darabja, sötétbarna, mert kapucinus volt. Ahogy ránéztem, tudtam, hogy ezt a képet, ruhájának kis darabjával együtt, azért kaptam, mert õ akarta ezt. Tehát hozzá imádkoztam, mivel nagy szent, és azt kértem tõle, hogy azt javítsa ki, ami bennem a legrosszabb. Majd jobban átgondoltam, mennyi rossz dologgal vagyok megterhelve, és azt kértem tõle, hogy legalább két rosszat vegyen el tõlem: segítsen teljesen eltörölni hiúságomat, és erõsítse meg az Úrba vetett hitemet.)

Uram?

Én vagyok, én indítottalak arra, hogy kérd meg Pio atyát, járjon közben érted. Jöjj, üzenetemet ma anélkül fogod leírni, hogy hallanál engem, egyedül csak kezedet fogom vezetni1:

“Tarts gyakran bûnbánatot, hozd el nekem minden hibádat, hogy meg tudjak bocsátani neked, úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, és tökéletesíteni foglak! Dicsõíts engem szereteteddel! Minden idõben dicsõíts, én vagyok az Úr. “ 2

Kedvesem, akit megszenteltem, fogd meg a kezem és folytasd velem! Bölcsességgel foglak tanítani.3

Vassula, tudod-e milyen gyönyörûségemre vagy, ha igazán hiszel bennem?4

Ismerj fel, mert ennek nagyon örülök.Jöjj, mi ketten?

Igen, mi ketten.


1 Jézus letompította hallásomat.
2 Ezt úgy írtam le, ahogy az Úr kívánta.
3 Hirtelen és egész erõsen megéreztem az Úr jelenlétét.
4 Az Úr valóságos jelenlétében. Jézus igazán boldog volt. És én is…

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 22. ÉLETBEN AKARLAK TARTANI, EZÉRT FELKÍNÁLOM NEKED, HOGY EDD TESTEMET ÉS IDD VÉREMET

1992. július 27.

Vassula, méltatlan menyasszonyom, jól láttam elõre minden kudarcodat és tévedésedet, még mielõtt megszülettél volna. Egész idõ alatt tudtam, hogy az, akit ki akarok vetni a világ romlottságába, hogy hálóm legyen, forgolódni fog és nyugtalan lesz kezemben. Tudtam, hogy az ördög ravasz csapdákat fog állítani, hogy elejtse azt, akit Szívem szeret. Ezért ne csodálkozz, és ne gondold, hogy én csodálkozom… Akarod-e továbbra is hordozni keresztemet, amelyet szeretettel felkínáltam neked?

Igen, akarom. Ne rejtsd el elõlem Arcodat és keresztedet sem! Ha Szent Arcod rám tekint, elégséges erõt ad ahhoz, hogy hordozzam keresztedet. Csupán arra van szükségem. Nem érdemlem meg, hogy a királyok Királya ily szeretettel tekintsem rám a mennybõl!

Vassula, ne akard, hogy megváltoztassam szíved õszinteségérõl alkotott véleményemet! 1
Annak a feladatnak a teljesítéséhez, amelyet oly kegyesen felkínáltam neked, lelkednek egyesülve kell lennie az én Lelkemmel, szívednek az én Szívemmel, és ebben a tökéletes egyesülésben leszel képes arra, hogy visszhangom légy.

Figyelj! Bátorság leányom! Szeretett Istened hamarosan eljön, hogy véget vessen e Föld szomorúságának és siralmainak. Figyelj leányom, megvontam-e tõled valamit?

Nem, Uram. Éppen az ellenkezõjét tetted.

Mennyei mannával
töltötted meg szájamat.
Tápláltad lelkemet és
nagy dolgokat tettél értem.

Igen! Tele asztalt kínáltam neked. Felkínáltam neked házamat, Szívemet és önmagamat. Felkínáltam, hogy velem élj az én világosságomban. Tenyeremen kínáltam neked mennyei mannámat. Felajánlottam neked köpenyem egy részét, míg áthaladsz e pusztaságon. Életben akartalak tartani, ezért felkínáltam neked, hogy edd Testemet és idd Véremet. Rászoktattalak, hogy lépéseiddel az én lépéseimet kövesd. Beléd helyeztem jóságomat és Szentséges Szívem gazdagságát. Feltartóztattam a gonosz lelkek légióit, akik készen álltak arra, hogy széttépjenek téged. Harcosként küzdöttem ügyedért és megvédtelek a megtévesztõtõl. Áldásaimat adtam rád és egész házad népére. 2 a romokból és a halálból. Jóságosan Sebeimre szorítottam ajkadat, és megosztottam veled kelyhemet. És miként nászágyát a jegyes, én keresztemet, töviskoronámat és szögeimet kínáltam fel neked. Ezen kívül mit tehettem volna még érted, amit nem tettem meg?…

Vassiliki 3, ne engedj természeted késztetésének, mert elveszted gyümölcseidet és kiszáradt fa leszel. Teljes Lelkembõl udvaroltam neked, Vassiliki, és teljes Lelkemmel igyekszem örökre megtartani téged, de mostantól fogva sokkal többet kérek tõled, mint eddig. Ha nem felelsz meg Szentséges Szívem kéréseinek, kétszeres kereszttel kerülsz szembe. Ne feledd, hogy nekem köszönheted életedet és üdvösségedet is! Tartsd távol magad a világtól, ahol mindent megtalálsz, csak engem nem!

Bárcsak megnyitná ajkadat az az erõ, amelyet tõlem kapsz, és hirdetnéd csodáimat! Bárcsak minden nép meghallaná üzenetemet a világon! Vetni fogok mindenütt, minden országban. Meg fogom mûvelni sivatagaitokat, és a Föld minden lakója meg fogja hallani lépteim neszét a világ szélsõ határáig. Leányom, légy velem gyengéd! Örömet és vigaszt nyújtok lelkednek, hogy csillapítsam szomjadat. Olykor kelj fel éjfél idején, és dicsérj engem! Köszönd meg nekem azokat a kegyelmeket és áldásokat, amelyeket oly bõséggel árasztottam rád! Drága vagy számomra. Nézz jobbomra és lásd ki van velem!… Igen, a te Szószólód és Édesanyád, aki megõriz téged a veszedelmektõl és a fenyegetésektõl. „Mint az égõ mécses a szent mécstartón” 4 megmutatja neked a hozzám vezetõ utat.


1 Ez szemrehányás volt Jézus részérõl.
2 Kiemeltem házadat, lelkedet
3 Jézus komoly hangon hivatalos nevemen szólított meg
4 Sir 26,17
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 21. ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE VAN SZÜKSÉGEM

1989. október 9.

Béke legyen veled! Imádkozz azokért, akik az éj leple alatt akarják tönkretenni szõlõmet! Imádkozz Vassulám, hogy megenyhüljön haragom e lelkek iránt! Sebeim láttán felgerjed Atyám igazságossága e nemzedék bûnei miatt. Amikor látja, miként bánnak engesztelõ áldozatommal, és mennyire összeverik, megostorozzák és szétszaggatják Testemet, úgy érzi, hogy szét kell szórnia a nemzeteket, és porrá kell törnie õket. Még angyalaim is remegnek attól, ami a Földdel történhetne. Abbám már csak azért a néhány lélekért engesztelõdik meg, akik feláldozzák magukat, és szeretnek engem.

Ó, Vassula! Nagy az én fájdalmam! Kicsi lélek, szenvedélyesen szeretlek! Kifinomítom és megtisztítom a készséges lelkeket, akik szívesen adnak elégtételt, és engesztelnek mások helyett. Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik a szeretet áldozatává, szenvedésem áldozatává válnak, akik meghalnak önmaguk számára, akik hajlandók megosztani velem keresztemet. Készséges lelkekre van szükségem, akik megengedik, hogy saját kezemmel alakítsam õket élõ feszületté. Másképpen hogyan tudnám visszatartani Atyám kezét, hogy le ne sújtson rátok? Meg kell változnia, meg kell térnie, és szentül kell élnie a világnak! Nem engedem, hogy továbbra is megszentségtelenítsék Szent Nevemet ! Szenvedésem kiújul misztikus Testemben, és annyira szenvedek, mint kínszenvedésem idején. Leányom, ismét a Kálvária útját járom, minden órában újból keresztre feszítenek engem, aki Szeretet vagyok. Ezt érdemlem?

Lehelj ránk, Uram Jézus, hogy a szeretet áldozataivá váljunk, és tudjunk mások helyett engesztelni!

Gyermekem! Szereteteddel könnyíthetsz rajtam! Szeress, és engesztelj, böjtölj és hozz áldozatot! Ez tartja vissza Atyám haragját. Vassula, engedd meg, hogy betöltsem lelkedet, engedd, hogy igénybe vegyelek! Ó leányom… könnyeid megvigasztalnak. Virágom, az én könnyeimben oldd fel a tieidet, hogy eggyé váljanak. Atyám megengesztelõdik, ha meglátja könnyeimben a te könnyeidet. Én, Jézus, megáldalak benneteket, megáldom azokat a kegytárgyakat is, amelyek otthonotokban vannak. 1 Ismételd meg!2

Ó, mennyire szeretnélek megvigasztalni!

Ó, Vassula, már azzal is vigasztalsz, ha vágyakozol arra, hogy megvigasztalj. Arra teremtettelek, hogy megpihentess, hogy szeress engem, és megoszd velem szenvedésemet. Ne feledd, nemsokára veled leszek!


1 Azt mondtam Jézusnak: “Mennyire szeretnélek megvigasztalni!”
2 Jézus szinte meglepõdve mondta: “Ismételd meg!” Éreztem, hogy Szent Szíve megtelik örömmel.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 20. FEGYVEREZZÉTEK LE AZ ELLENSÉGET, GYÕZZÉTEK LE A MEGOSZTÓT! AZÉRT TÁMASZTOTTALAK FEL, HOGY DICSÕÍTS ENGEM

1994. június 11.
USA, South Hadley, MA

Uram?

ÉN VAGYOK. Fogadd békémet! Halljad hangomat! Leányom! Kiárasztom rád Lelkemet, és megnyitom szájadat ma este. Szavaim mannaként fognak rájuk hullani sokak épülésére. Lelki táplálékommal töltöm meg szájukat, és ha egyszer beteltek, dicsérni és dicsõíteni fognak engem. Mondd meg nekik, hogy aki a dicsõséges trónon ül, békéért, kiengesztelõdésért és szeretetért kiált. Magasztalni akarjátok Nevemet? Akkor most azonnal induljatok és engesztelõdjetek ki testvéreitekkel!

Sohasem lesztek oly közel Szívemhez, mint a kiengesztelõdés e pillanatában… Fegyverezzétek le az ellenséget, gyõzzétek le a megosztót hátralévõ napjaitokra… Jöjjetek, szeretetet kérek tõletek, és nem foglak többé hibáztatni benneteket. Áldott gyermekem, 1 így meg foglak menteni a felfuvalkodottságtól. 2Ne tagadd, hogy inkább pihennél, mint diktálásomra írnál… 3

Igaz, nagyon fáradt vagyok.

Csak még egy szót! Vassula, mindörökre a Szívemben kívánlak õrizni, szeress ezért engem…

Haragszol most, Uram? 4

Nem haragszom. Tudom mennyire túl vagy terhelve, és ismerem teherbírásodat. Csupán szeretetet kérek tõled! Tarts engem mindig lelkedben, szívedben és szemed elõtt, és akkor diadalmas koronával fejezed be velem együtt ezt a mûvet. Hadd leljem benned gyönyörûségemet! Támaszkodj rám! Azért támasztottalak fel, hogy dicsõíts engem. Azért támasztottalak fel, hogy egy napon ezt mondhassam: “Nézzétek! Õ az, akit arra választottam, hogy szeretetével dicsõítsen engem. Õ az, akit eljegyeztem. Õ az én menyasszonyom és kedvesem, akinek saját arcvonásaimat adtam, hogy tegyen tanúságot a Szeretet mellett. Õ az, akit Szentlelkem bölcsességgel ajándékozott meg és felkente jelemmel. 5 Ó, milyen gyönyörûségemet lelem abban, hogy feltámasztottam, mivel most elmondhatom, hogy nemzedékében senki sem szeret engem úgy, mint õ. Kívánságom teljesült, nem hiába tanítottam. Nevem tiszteletére tettem, amit tettem.”

ÉN VAGYOK mindig veled van és körülvesz téged, gyermekem. Sohasem vagy egyedül, és Szívem repes az örömtõl, valahányszor kiejted Nevem, hogy dicsõíts engem. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Szent Isten parancsol mindennek, és hogy kimeríthetetlen Irgalom vagyok. Szeretlek. Légy békében! IC


1 Jézus felém fordult, hogy hozzám szóljon,
2 Jézus hirtelen megszakította a diktálást, és arra kért, hogy nagyon komolyan kövessem Õt
3 Nagyon fáradt voltam, és Jézus tudta ezt.
4 Bár nem látszott haragosnak.
5 amikor Jézus jelenik meg a nyilvánosság elõtt helyettem.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 19. AZ A GAZDAGSÁG, HA VALAKI MEGTÉR

1991. február 26.

Ma azon gondolkoztam, hogy vajon kaphatnék-e üzenetet Szent Páltól vagy Szent Pétertõl? Szerettem volna egyes misztériumokat megérteni, és az Úr válaszát kértem.

Uram?

Én vagyok. Figyelj virágom, ma megváltásotokon munkálkodom. Miért kutatsz olyan misztériumokat, amelyeket nem akarok közölni veled? Megszentelõdéseteken munkálkodom. Bûnbánatot keresek benned, leányom. Ismerd fel, mi az én érdemem! Ismerd fel, mi az én gondom! Még Lázárt is arra kértem, amikor négy napra misztériumaimba távozott – látta és megértette e misztériumokat -, hogy amikor visszatér, hallgasson róluk, és õrizze meg a maga számára e titkokat. Nem akartam, hogy olyan lelkeknek adja tovább gazdagságomat, akik nem tudják felfogni. Az a gazdagság, ha valaki megtér, az a gazdagság, ha belátod, hogy bûnös vagy, alázattal, bûnbánattal jössz hozzám, és szent életet élsz tanításomat követve. Nem az a gazdagság, ha valaki megpróbálja megfejteni misztériumaimat. Ha mégis megpróbálod, csak kanyargós utakra jutsz, amelyek sehova sem vezetnek. Ezért úgy jöjj hozzám, mint a gyermek! Engedd meg, hogy kezem megmunkáljon és ilyen tudással gazdagítson. Hadd legyek én a te gazdagságod! Az én Szavamból szerezz tudást! Legyen a te célod ugyanaz, mint az enyém:

a te tökéletességed.

Szeretlek. Jöjj! Ne légy türelmetlen az imában! A Szeretet közel van hozzád!

Mi ketten, Uram?

Virágom, igen!

1991. február 28.

“Uram, Te voltál menedékünk
nemzedékrõl nemzedékre!” 1

Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám, kedvesem! Pihenj meg bennem! Telj el velem! Én vagyok minden, amire szükséged van. Jöjj, a rózsafüzért fogjuk imádkozni.


1 Zsolt. 90,1
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 18. MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

1994. augusztus 10.

Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következõ szavakat a Szentírásból:

“Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!” 1

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegõnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennybõl száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy “Nincs mit ennem”. Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökerébõl való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Uram, a görögkeleti papok közül néhányan azért nem hiszik, hogy Te vagy az, aki beszélsz, mert “virágnak” szólítasz.

Tudom, de nem olvasták? …elpusztult ivadékaik virága 2 3 Ezeknek mondom: “Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok.” Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy idõt adjak a bûnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. 4 Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Igen!

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

Uram, szeretlek, és jelenlétedben minden percnek örvendek.

én is gyönyörûségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Ez mindig így van Uram, mindenkor és mindenhol, ahol éppen vagyok. Ez az adomány mindig velem van.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó Vassula, egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.


1 Jn 15,7.
2 A magyar bibliafordítás szerint: “legkiválóbb gyermekeik…halálukat lelték!”
3 vö. Bölcs 18,12.
4 Lásd az 1994. VIII. 8-i üzenetet!
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 17. VEDD ÁT KELYHEMET, ÉS IGYÁL BELÕLE!

1990. október 23.

Uram, mindennap olyan csodákkal találkozom, amelyek felülmúlják értelmemet és szegényes tudásomat. Mindennap találkozom Veled ily módon, és ez számomra felfoghatatlan!

Béke legyen veled! Ismerd fel, milyen örömet nyújtasz nekem, kicsim!

Mennyire szeretnék Veled lenni ott a magasban! Tudsz róla?

Igen, gyermekem, tudok róla, de még várnod kell. Elõbb be kell töltened küldetésedet! Most ez a feladatod. Tedd termékennyé e kiszáradt földeket mindazzal, amit neked adtam. Tápláld az országokat! Felfoghatatlanul szeretlek. Ne kételkedj szeretetem nagyságában! Nem vagy egyedül. Ott vagyok, ahová mész. Szent Társad vagyok.

Forrás! amely termékeny kertté teszed a kiszáradt földet! Élõ víz Forrása! Adj áradó folyókat nekünk, hogy életben maradjunk! Kérlek, oszd meg velem kelyhedet!

Vedd hát kelyhemet, és igyál belõle! Ha keserûsége miatt rosszullét fog el, jöjj, és támaszkodj rám, jöjj, és pihenj meg bennem! Vassula, te az én tulajdonom vagy. Én, a te Királyod tartalak fogva szeretetemben, és úgy fogok vigyázni rád, miként az õr vigyáz a kapura. Szeretetem adományát adtam neked, amikor eljegyeztelek magamnak. Most biztosítani akarom, hogy birtokomra ne lépjen illetéktelenül betolakodó. Birtokomat kertté tettem, ahová elmehetek, és megpihenhetek. Engedd, hogy benned lélegezzek! Engedd meg, hogy mûveimet befejezzem benned! Légy készséges, és fogadj el engem, Mesteredet, Királyodat! A Nevem Szeretet. Jöjj hozzám, és egyél kezembõl! 1
Táplálni foglak mindvégig!


1 Jézus úgy érti, hogy ily módon, írásban, ami táplálja lelkemet.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 16. MOST MÉG NAGYOBB SZÜKSÉGEM VAN ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE MINT VALAHA

1991. július 12.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Szerezz nekem örömet és éreztesd velem, hogy füled nyitva áll számomra! Lélek, érezd jelenlétemet! Én vagyok van veled életed minden pillanatában! Vassula, mondd, boldog vagy, hogy ily módon lehetsz velem?

Igen Uram, áldott légy!

Légy gyönyörûségemre, és igyekezz ajkamra figyelni, amikor szólok hozzád, föléd hajolok és rád nézek. Ne tégy úgy, mintha nem lennék itt! Emeld hozzám fejedet virágom, és fogadd magadba világosságomat! Széppé foglak tenni, új erõt öntök virágod szárába. Békét, az én békémet adom neked.
Engedd meg, hogy egy kicsivel tovább használjalak írótáblámnak, és azután… majd én, a te Szabadítód, leszakítalak és mindörökre átültetlek az én kertembe.
Én, a te Megváltód, sok szívet fogok életre kelteni, hogy imádjanak engem. Szüntelenül imádkozz, beszélgess velem, gyakran áldj engem mindazért, amit adok neked! Mindig lesznek próbatételeid. Ez kedvesem, a te növekedésed érdekében történik.
Szeretném növelni utánam való vágyakozásodat, rám való szomjadat, és ó… mit meg nem tennék lelkedért, hogy tökéletesítsem! Ha száz korbácsütést kellene veled elszenvedtetnem – ami szinte halálra adna téged – lelked tökéletesítése érdekében, habozás nélkül megtenném, hogy megmentselek.

Uram, lehet, hogy ez egészen közel viszi a lelket ahhoz, hogy minden feladjon!

Kételkedsz bölcsességemben?

Nem, de lehet, hogy némely lélek nem képes ezt elfogadni.

Én ismerem minden lélek képességét, ezért bízzál bennem! Emlékezz még valamire! Meg akarsz-e dicsõíteni engem?

Igen.

Ahhoz, hogy megdicsõíts, el kell viselned keresztre feszítésemet. Most még nagyobb szükségem van áldozatod vállaló lelkekre, mint valaha. Még gyakrabban imádkozz, és hajolj meg kéréseim elõtt! Add át magad nekem, és kínáld fel nekem akaratodat, hogy véghez vihessem benned isteni mûveimet! Viseld keresztemet, amikor fáradt vagyok, és vigasztald meg Szívemet, amely fáj a szeretet-hiány miatt. Abba mindig közel van hozzád. Légy gyönyörûségemre, és áldj engem!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2016. szeptember 15. SZOMJAZOM VASSULA

1987. október 1.

Egész délelõtt egy látogatómmal voltam elfoglalva, aki kozmetikai készítményeket akart nekem eladni. Teljesen felesleges volt, csak idõpazarlás. De egyik barátnõm küldte õt.

Kicsim, szenvedélyesen szeretlek, én vagyok a te Kedvesed, akit nagyon szeretsz. Hogy miért Vassula? Ne húzódj vissza tõlem! Jól sejted.

Megéreztem, hogy Jézus Szíve újra fellángolt és túlcsordult benne a szeretet.

Szeretetem újra fellángolt, és amikor Én, aki vagyok, megengedem magamnak, hogy szeretetet kérjek, azt kívánom tõled, hogy csak értem élj, azt akarom, hogy rám szegezd tekintetedet, rám nézz, engem szeress, végy körül illattal, engem ékesíts, engem áldj, utánam vágyódj, értem lélegezz, csak kedvemért mosolyogj, mondd el nekem, mennyire szeretsz engem, Istenedet. Keresd, hogy miként vezethetsz másokat hozzám, oltsd el csillapíthatatlan szomjamat! Szomjazom Vassula! Szeretetre szomjazom, lelkekre szomjazom. Miért hozol nekem vetélytársakat, ne hozz több vetélytársat, ne hozz! Magasztalj engem! Bõséggel adtam neked. Nem akarsz-e elégtételt adni mindazért, amit adok neked? Sétáltam veled gyönyörûségem kertjében, megosztottuk egymással szépségét. Megosztottam veled örömeimet és szenvedésemet. Keresztemet tettem rád, amit megosztunk egymással. Megosztjuk aggodalmát, szomorúságát és fájdalmát. Megosztjuk szeretetét. Hiszen keblemre emeltelek, tápláltalak és gyógyítottalak! Úgy tettem veled, mint menyasszonyommal, megosztottam veled keresztemet, mint hitvesi ágyat. Nem nézel rám?

Jézus arcára néztem.

El tudnálak-e valaha is hagyni téged, virágom? Én szeretlek téged a legjobban. Maradj közelemben, figyelj, kötelékeinket most még szorosabbra veszem.

Mintha hirtelen ötlete támadt volna, félbeszakította beszédét, bokáinkra mutatott, amelyek egymáshoz voltak kötve.

Figyelj! Most még szorosabbra veszem kötelékeinket. Azt akarom, hogy még közelebb légy hozzám, azt akarom, hogy egy légy velem. Ki volt az elsõ, aki téged kézen fogott?

Hogyan Uram?

Én voltam az elsõ, aki téged megszentelt, és aki tekintetét feléd fordította. Vassula, magamnak teremtettelek téged. Hadd emlékeztesselek rá, hogy ki vagy. Nem vagy semmi más, mint por és hamu, és én végtelen könyörületemben keltettelek életre a halottak közül, emlékezz erre mindig!

A pap eljött, és én megmutattam neki a kinyilatkoztatást. Azzal kezdte, hogy nem hitte el. Azután pedig tagadta Szûz Máriát, mint Szent Anyánkat, és sohasem hallott jelenésekrõl! Semmiféle lelki mûben sem hitt. A szentképek ellen van. Valószínûleg azt hitte, hogy nem vagyok normális, vagy, hogy a gonosz lakik bennem.

Vassula, én gazdag vagyok, de nagyon kevesen tudnak gazdagságomról! Nem vetettek-e meg, amikor testben voltam? Nem megvetéssel tekintettek-e rám? Nem neveztek-e istenkáromlónak? Nem vetettek-e el ugyanúgy, ahogy az építõk elvetették azt a követ, amelybõl szegletkõ lett? Tisztelj engem úgy, hogy elfogadod a megvetést és a megaláztatást! Alázd meg magad, légy hozzám hasonló! Emlékszel? Nem mondtam-e, hogy szenvedések között kell szolgálnod engem? Nem mondtam-e, hogy nem lesz pihenésed? Fogadd el, amit neked ajánlok, ne ijedj meg attól, hogy megalázd magad. Vérzõ Szívem két csepp Vérét cseppentem szívedre, és az teljesen be fogja borítani.

Jézus nagyon szomorúnak látszott, amint ezt mondta. Az én fájdalmam semmi sem volt az Övéhez képest. Enyhíteni akartam fájdalmát elfeledkezve a magaméról.

Te, akit kezem szentelt meg, élj fényemben! Tanulj visszautasítottnak lenni!

Úgy éreztem, hogy a Szûzanya van mellettem.

Szûzanyám?

Szûz Mária:

Én vagyok. Gyújts nekem gyertyát Vassula és tedd jóvá hibáját! Kérd Jézust, hogy bocsásson meg neki! Megtennéd ezt nekem?

Megteszem, Szûzanyám.

Engesztelj kedves! Ne kételkedj Jézus mûveiben! Tisztelj bennünket!

Megteszem Szûzanyám.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!