2017. január 19. FELHÍVÁS AZ EGYSÉGRE

1992. március 27.

Üzenet, felhívás az egységre:

Vassulám, írd: Kedves barátaim, kedves társaim, kedves testvéreim, nincs más olyan szeretet, mint az enyém! Mit tettetek a szeretettel? Testvéreim, egyesüljetek abban, hogy követitek Szívem szabályait, a szeretetet és az alázatot! Azok a dolgok, amelyekrõl ti azt gondoljátok, hogy egyesíteni fognak benneteket, azok földi dolgok, és nem visznek benneteket egységre. Semmit sem tudnak tenni és semmit sem tudnak nyújtani. Közületek sokan lettek elméjük rabjai. Ameddig alázattal ki nem engesztelõdtök egymással és úgy nem szeretitek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, megmarad megosztottságotok. Gyermekeim, újból el kell szenvednem a fájdalmat ebben a húsvéti idõben? 1
Közületek sokan látták, hogy a néma beszél, a béna jár és a vak lát, mégis csak ajkatokkal dicsértek engem. Bizony mondom nektek, ahogy egykor már mondtam: “aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot” 2. Ha Szentlelkemet üldözitek, megkeményedik szívetek, és ha szívetek megkeményedett a bûn csábításától, nem tudjátok felismerni a rosszat. 3 Így ítéletet és könyörtelen bírálatot vontok magatokra, mivel ti magatok sem voltatok könyörületesek.
A magasból figyellek benneteket, mindenkire figyelek.
Mondom nektek, aki továbbra is saját érdekéért és saját dicsõségére dolgozik, már elveszítette Szívemet. Az õ meggyõzõdésük nem az én meggyõzõdésem 4, mert elméjükben ugyanolyanok, mint a Sátán. Elméjüket vetélkedés és a földi javakért való versengés pusztítja. Az önzés és a gõg már elítélte õket. E földi dolgok használata hoz pusztulást számukra. Ritkán hallom imájukat.
Ma hamis tanítók 5 vesznek körül benneteket, akik nyíltan és félelem nélkül állnak elõttem, és a Sátán tudományát tanítják, amelynek alapja a hazugság. Azáltal tagadják meg istenségemet, hogy tagadják feltámadásomat. 6 Imádkozz e hamis tanítókért, hogy elkerüljék a kárhozatot! Mondom nektek:

“Aki azt állítja, hogy világosságban van,
de testvérét gyûlöli,
az még most is sötétben van.” 7

Aki azt hiszi sötétségében, hogy megdicsõít engem, az annak hisz, aki elõször szüleiteket kísértette meg. 8 Jeleket adtam nektek, de ti nem hisztek jeleimnek, mert hangotok elfojtja az én hangomat, amely szócsöveim által szól. Hamarosan rátok szakad az éjszaka, és sokan belehaltok, mivel sohasem álltatok az igazság alapjain, hanem hazugságra építettetek.
E jelek által jövök hozzátok, hogy megnyissam szemeteket és meggyógyítsalak.
Amikor az igazságról beszélek és felfedem, hogy én vagyok az, akirõl ti azt mondjátok: “Õ a ti Uratok, aki hozzátok szól”, ti mégis elfordultok és a Sátánra figyeltek, hogy õ használhasson fel benneteket. Nem, ti nyelvemet sem értitek jobban, mint csodáimat, mert jobban szerettétek az ördögöt. Amit mondok vagy kérek, az nem hatol belétek, mert elfelejtettétek Szentlelkem nyelvének értelmét.
Szomjúhozom üdvösségetekre!
Szomjazom arra, hogy megoszthassam veletek országomat, szomjazom arra, hogy béküljetek ki egymással, és õszintén mondhassátok: kibékültem Istennel.
Bûn a ti megosztottságotok, és senki sem állíthatja, hogy igaz, amikor ajka nemcsak testvéreit, hanem mindannyiuk vezetõjét 9 is rossz hírbe hozza. Igazságosság, irgalom, jó hit! Ezeket kellene gyakorolnotok anélkül, hogy elhanyagolnátok törvényem másik részét. És nektek, akik örvendeztek megosztottságotokban, esküsztök trónomra és rám, aki azon ülök, mondom, ahogy már egykor mondtam:

“Fehérre meszelt sírhoz hasonlíttok,
amelyek kívülrõl ékesnek látszanak,
de belül holtak csontjaival
és mindenféle undoksággal vannak tele.” 10

Hogyan hihetitek, hogy elkerülitek a kárhozatot? Nem igyekeztek nekem tetszeni. Holttesteitek beborítják ezt a sivatagot, amelyben éltek. Amikor megosztottságotokban egymás ellen vétkeztek, énellenem,

a Bárány

ellen vétkeztek. Megosztottságotok bûne gyötri mindennap Testemet. Én vagyok az, a Bárány, akit ti erõszakkal és saját törvényetek alapján elõvezettek, hogy újból keresztre feszítsetek. Az én Testemet csonkítjátok meg és töritek össze.

ÉN VAGYOK az Áldozat.

Nem látjátok? Nem látjátok, hogy gonosz lelkekkel vagytok közösségben? Nem látjátok, hogy kivel esztek asztalotoknál? Hogyan örülhetnék, amikor csupa gonosz lélekkel ültök egy asztalnál? Amíg megosztottságotoknak örültök, addig a Sátán hatalmában vagytok, aki szüntelenül hazugsággal keni fel azokat, akik megosztottságukban örvendeznek. Ti mindannyian csak a másikra néztek, hogy megerõsítést kapjatok az egység-üzenettel kapcsolatban, és nem törõdtök azzal, hogy ezen a húsvéton a ti megosztottságotok miatt Testem újból átéli a keresztre feszítés szenvedését. . 11
Higgyétek, hogy én vagyok az! Ne legyetek elmétek rabjai! Jöjjetek hozzám, amíg még tart a nappal! Hamarosan éjszakába merül ez a világ.
Én kértem, hogy meglátogathassalak benneteket, és beszélhessek hozzátok, és így tettem, mert az egyesítés érdekében buzdítottalak benneteket egység-üzeneteimmel. De milyen nehéz bejutniuk bölcsességem misztériumaiba azoknak, akik elméjük rabszolgái! Milyen nehéz a lélekben gazdagnak bejutni az én országomba! Mondom nektek:

Sokan lesznek az elsõk közül utolsók,
és az utolsók közül elsõk!

Gyermekem! Légy mennyországom, add át magadat nekem! Veled vagyok.


1 Mivel külön ünnepeljük a húsvétot.
2 Lk 12,10
3 Ebben az állapotban nem tudják felismerni saját bûnüket, nem tudják megbánni, hogy bocsánatot nyerhessenek.
4 Jézus ezekrõl az emberekrõl beszél
5 a modernisták
6 Ezért zavarja õket annyira a szent lepel is.
7 Ján 2,9.
8 Ádámot és Évát.
9 a pápát
10 Mt 23,27.
11 Krisztus misztikusan szenved.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. január 18. VÉGÜL MINDENKI IMÁDNI FOG ENGEM

1993. január 17.
Az egység hetének elõestéjén, Los Angeles

Uram, úgy imádkozom, ahogyan Te imádkoztál: legyünk mindnyájan egyek, amint az Atya benned van és Te õbenne, hogy mások is elhiggyék a világon, hogy az Atya küldött Téged. Azokért a juhokért is imádkozom, amelyek nem a te nyájadból valók, hogy õk is hallgassanak hangodra. Imádkozom a mohamedánokért, a zsidókért és másokért is, hogy mától fogva ébredjenek irántad való szeretetre! Amen.

Hallottalak, hallottalak, barátom. Végül mindenki imádni fog engem.

HOGY MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK!

1993. január 18.
Sacramento

Ma van a születésnapom és az egység hetének elsõ napja. Ezen a napon volt egykor Péter székfoglalásának az ünnepe. Ma az igen szentéletû Francis A. Quinn püspök hívott meg, hogy beszéljek az Oltáriszentség katedrálisában. Vendéglátóim ajándékot nyújtottak át nekem délután, közvetlenül a találkozó elõtt. Amikor megláttam, éreztem, hogy Jézustól való. A következõ szavakat mondta ugyanis nekem 1992. október 21-én: …
„örülj és ujjongj, én pedig oda fogom nyújtani neked kelyhemet… Sorjában rá akarom venni a népeket arra, hogy éljenek árnyékom alatt, és higgyék, hogy az Atya küldött engem. Igen, el fog jönni a nap, amikor a föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és hatalmasok, az egész nép el fog ismerni engem mint Krisztust, az élõ Isten Fiát. Az emberek mindenütt egy hangon és egy szívvel fogják tisztelettel felemelni kezüket imádságra és imádásra…” És egy aranyozott kelyhet nyújtottak át, amelyre e szavakat vésték:

Hogy mindnyájan egyek legyenek!
1993. január 18.
A keresztény egység ünnepe

A szentmisét a két jelenlévõ püspök mutatta be beszédem után. Kórus énekelt a katedrálisban, és minden fenséges volt. Az én kelyhemet használták ezen az egységért bemutatott szentmisén, és abban változtatták át Jézus drágalátos Vérét.

Amikor beszédem közben a katedrálisban az összegyûlt tömegre tekintettem – ezernyolcszázan lehettek -, szomorúságot éreztem. Ott álltam az Úr kérésére, hogy az egységrõl beszéljek a feltehetõen 98%-ban római katolikus hallgatóság elõtt. Az én népembõl egy sem volt velem. 1 , 2 Mohamedánok és zsidók is voltak a katedrálisban… De az Úr késõbbre tartogatta a születésnapi meglepetést. A szentmise elõtt egy orthodox pap jött be kísérõjével. Mise után megkért, hogy beszélhessen velem. A sekrestyében találkoztunk, és akkor értettem meg, amit az Úr mondott nekem: „Oroszország lesz az, amely leginkább meg fog dicsõíteni engem.” A pap egy orosz orthodox pap volt… Megosztottságunk sötétségében az egység reményének egy gyenge fénye fog kigyulladni. A reménynek ez a kis fénye Oroszország. Az egység Oroszország által fog bekövetkezni, és Õ dicsõíteni fogja Istent! Megmondtam az orosz papnak, hogy Õ az én születésnapi ajándékom Jézustól. Az atya neve Vassili volt, ami az én nevemnek, Vassulának a hímnemû megfelelõje.

A másik jel arra vonatkozóan, hogy az egység Oroszország által jön létre, az volt, hogy amikor az Úrtól egy bevezetõ imát kértem, Õ egy orosz papnak, Szergej Bulgakov atyának az imádságát választotta. Azt kérte, hogy találomra nyissam fel a könyvet és azt az imát láttam meg elõször, amelyet 1989. december 29-én írtam le.

Íme:

„Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,
Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.
Te valóban meghívtál minden keresztényt,
hogy közeledjen Hozzád,
és részesüljön Testedbõl és Véredbõl.
De bûneink megosztottak minket,
és már nincs elég erõnk,
hogy együtt részesülhessünk Oltáriszentségedbõl.
Megvalljuk, hogy ez a mi bûnünk.
Kérünk Téged,
bocsáss meg és segíts,
hogy akaratod szerint
szolgáljuk a kiengesztelõdést.
Gyújtsd lángra szívünket
a Szentlélek tüzével!
Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,
a bátorság és a türelem lelkét,
az alázat és az állhatatosság lelkét,
a szeretet és a bûnbánat lelkét
a Boldogságos Istenszülõ
és minden szent imája által!
Amen.


1 A görögkeletiek közül.
2 Úgy hallottam, hogy a görögkeleti püspök megtiltotta híveinek, hogy eljöjjenek találkozómra.

  1. január 18.

MERT MONDOM NEKTEK, HA TELJESÍTETTÉTEK VOLNA A NEKTEK SZÁNT FELADATOT, MÁR ITT A FÖLDÖN MENNYORSZÁGOT TEREMT­HETTETEK VOLNA

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Örök Atya, az ő szent Fia; a mi Urunk Jézus Krisztus szent nevével, a Szentlélek Úristen közreműködése által. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldott légy te öröktől fogva és mindörökké élő mennyei Atyám, áldassék és megdicsőüljön a te szent neved mindenhol és mindenkor és mindenekben.

Áldás és dicséret a második isteni személynek, szent Fiadnak, a te egyszülöttednek – ki belőled származik, ki egy teveled Atyám, az égi Báránynak, a Megváltónak, az egye­düli Üdvözítőnek, ki a földre hozta a te örömhíredet Atyám – az Üdvösség-szerzőnek, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. És magasztaltassék és imádtassék a dicső szenthá­romságú egy igaz Isten. Hozsanna a magasságbelinek, a közénk szállónak, a köztünk élőnek, mindörökké Álleluja!

Örök Atyám! Te egy igaz Isten, ki vagy mindörökké, hozzád fordul esendő imánk! Kérve kérünk, könyörülj esendő és esdeklő népeden! Védd meg őket a gonosz kísér­téseitől! Törd le a világ fejedelmének hatalmát felettük, hisz te ezt megteheted! Hatalmas Isten, tipord el a gonoszságot a gonosszal együtt, hogy eljöhessen a béke a földre. Hogy eljöhessen szent Fiad királysága itt a földön, hogy jöijön el a te országod, Atyám; mindenható Isten, mit annyiszor kérnek tőled imáikban a tieid. Hogy végre jöjjön el a te országod és legyen meg a te akaratod, most és mindörökké, Ámen.

Atyám, engedd meg hogy kéréseimet tovább folytassam, hogy könyörögjek a földön élőkért, kik a te nyájadba tartoznak. Old fel értük a bűn láncát, ne engedd, hogy a sátán meggyalázhassa szent Fiadat az Oltáriszentségben, hogy újra és újra keresztre feszítse őt a sátán. Legyen már elég Atyám a bűnből és a förtelemből itt a Földön. Ne engedd, hogy a gonosz egyet is eltéritsen a bárányok közül! De könyörgök a megtévesztettekért is, szent kegyelmed erejével és Szent Fiad szent sebei és kiömlött szent vére érdemei által: vezesd vissza, hogy a tékozló fiúk visszataláljanak az atyai házba, hogy életük, legyen a Megváltójuk által mindörökké. Ámen.

Testvérem, légy összeszedett! Még a gondolataidat se engedd elkalandozni a te Urad Istenedtől. Ne feledd: minden mulasztás, minden bűn a gondolatban fogan és úgy fokozatosan kinek-kinek lelki fokozata szerint. De ti legyetek résen! De ne féljetek! Mert Isten szent Lelke veletek van és rávezet a helyes útra, de csak ha hagyjátok! A maradandóért küzdjetek, ne a mulandóért! Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szük­ségetek, azt megadja nektek. Ne legyetek kicsinyhitűek!

Nehogy azt higgyétek, ha gyermekeiteket elhalmozzátok minden jóval, hogy jót cselekszetek. Mert a mulandóra nevelitek, nem a maradandóra. Gyermekeiteket a küzdelemre, ne a kényelemre neveljétek! Mert kialakul egy olyan nemzedék, mi testileg, lelkileg erőtlen, kik az alkoholban, a narkóban, a fáradtság nélküli anyagi javakban, a test örömeiben keresi a boldogulást és lesüllyed a hernyók szintjére, mikből sohasem válhat pillangó, ami szállni tud a magasba.

Tönkretettétek a Földet, mit az Atya szeretete Édennek szánt nektek! Nem valósítottátok meg a felséges Isten akaratát! Mert mondom nektek, ha teljesítettétek volna a nektek szánt feladatot, már itt a földi mennyországot teremthettétek volna meg. Mert mindnyájan egy bizonyos szereppel jöttetek a földre. Mert igaz, mit megfo­galmazott egy általatok nagynak tartott írótok: “Színház az egész világ”, és aki a szerepéből kiesik, és nem teljesíti azt, mit az Atya elvár tőle, az rossz színész és rossz ember, kit leírnak, azaz kitörölik nevét az ÉLET KÖNYVÉ-ből.

De ne feledjétek, atyátok igazi, szerető atyátok is. Irgalmas, mert elküldte Szent Fiát is a földre, az ő egyszülöttjét, hogy ezeknek a leírt és eltévedt embereknek lehetőséget adjon, hogy a kitérők után újra ott lehessenek a finálén, mikor a függöny legördül.

Mert Jézus Krisztus a megtévelyedettekért jött, a bűnösökért, hisz mondta Uratok, Jézus Krisztus: “A BŰNÖSÖKÉRT JÖTTEM, NEM AZ IGAZAKÉRT” és folytatta tovább, “MERT NEM AZ EGÉSZSÉGESEKNEK KELL AZ ORVOS, HANEM A BETEGEKNEK”. És odanyújtotta szent vére által a bűnbánat szentségét, és eledelül adta szent testét és szentséges vérét, hogy erősítsen és táplálja a lelkeket. Megadta a lehetőségét annak, hogy a neki szánt feladatot – ha úgy tetszik szerepet – folytathassa, hogy az utolsó órában, mikor szólítják, ott lehessen. De ne higgyétek, hogy csak a Fiú, a második isteni személy szenvedett itt a földön. A Fiúban bent volt az Atya is, mert mit mondott Jézus Krisztus: “Én és az Atya egyek vagyunk”. Máskor pedig mondotta: Én az Atya által beszélek, mert azt mondom, mit az Atyától hallottam”.

Hogy visszatérjek a megváltásra, mi egy bizonyos részben a földön játszódott le. Azt se feledjétek, hogy mint a földi életét és a keresztutat a szenvedések útját végigjárta az ő anyja, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Mária, az Isten anyja. Ki vér nélkül szenvedett ugyan, de lelkében ugyanazon kínokat szenvedte és végig kellett szenved­nie, mert ez beletartozott az ő feladatába.

És ő szabad akarata által ellenállhatott volna, akkor mikor az angyal megjelent, ott Názáretben. Mert teljesen tudatában volt, hogy mit vállalt. Hisz ő szeplőtelenül fogantatott volt fogantatása pillanatától. Ö ne tudta volna, hogy mit vállal? Az angyal nemcsak azt közölte vele, hogy a Megváltó anyja lesz, hanem azt is, hogy ezért milyen utat kell végigjárni itt a földön. Egyedül az ő szabad akaratán múlott, hogy vállalja, vagy nem vállalja. De azt is tudatták vele, hogy ezáltal mennyi ember menekül meg az örök kárhozattól. És erre a tisztaságos Szűz, igent mondott: “teljesedjenek be rajtam szavaid. “

Mint már annyiszor mondottam és hangsúlyoztam a ti szabad akaratotok fontosságát, és Isten ezt a felséges igen-t is tiszteletben tartja. Még többet mondok: A megváltás sem történhetett volna meg itt a földön, a szent Szűz akarata nélkül. És ez hatalmas titok, ez volt elrejtve a sátán elől.

Azt tudta, hogy a jóságos mennyei Atya nem hagyja elveszni azt az embert, kit a saját képére és hasonlóságára alkotott. Mert tudta, hogy a szabad akaratú ember felett nem szuverén úr, csak befolyásolhatóságot kapott. Csak azt nem tudta, hogy ez milyen formában történik.

Azt is tudta, hogy Jézus Krisztus egy rendkívüli ember. Ezért kísértette látható alakban és hatalmát fitogtatva, hogy bizonyságot szerezzen és szerzett is, mikor felkínálta az ő egész birodalmát, hogy boruljon le Jézus és imádja. Ekkor mondotta az Úr, Jézus Krisztus: “Távozz tőlem sátán, mert írva vagyon, Uradat Istenedet imádjad és ne kísértsd a te Uradat és Istenedet!”

Ezek után a gonosz arra összpontosított, hogy a megváltás mégse jöhessen létre. Hisz tudjátok, Uratok annyira visszarettent, hogy vért izzadott. Itt vívta meg haláltusáját. A keresztfán pedig meghalt a teste és feltámadása bizonyságot adott az ő győzelméről, hogy győzelmet aratott a sátán felett és győzelmet aratott a halál felett is.

Ebből következik, hogy nemcsak a lelketek örök életű, hanem a testnek is van feltáma­dása. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket – kik mindezt hiszitek – a Mindenható Örök Atya, ki szeret benneteket, kinek gondja van rátok, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, ki örök életetek adója, ki külön-külön számon tart benneteket és neveteken szólít, azon a néven, mit ő adott nektek, aki neveteket beírja az élet könyvébe.

Őrizzen benneteket a megszentelő kegyelmek hordozója, Isten szent Lelke, a Szent­lélek Úristen. Oltalmazzon a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten anyja Mária. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és értetek, veled és veletek. Ármin.


Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. január 17. OROSZORSZÁGOT LÁTTAM

OROSZORSZÁGOT LÁTTAM

Gera-Lario, Olaszország, 1992. január 30.

Uram?

ÉN VAGYOK.

Leírjam, amit ma hajnalban láttam?

Írd le!

Oroszországot láttam.

Ne sírj! Meg fog gyógyulni! Inkább azok miatt sírj kedvesem, akik elhagytak engem. Újjá fogom építeni Oroszországot. Az ember miatt sírj, aki halott! Széppé teszem Oroszországot, Vassulám.

Ó Istenem, láttam nyomorúságát! Ezt láttam: Egy asszony jött felém. Fiatal volt, nem túl szép, de csúnya sem. A neve: Oroszország. Átjött hozzám, és ruháján láttam, hogy szegény. Beszédre nyitotta száját, és láttam, hogy fogai felerészben hiányoznak. Ez igen csúnyává tette. Felfogtam, hogy egy ilyen fiatal asszony már tett volna valamit, ha ennyi foga hiányzik, hacsak nem túl szegény. Szegénysége és nyomorúsága ellenére is bátor volt Oroszország, és egyenesen állt. Megmutatta nekem kenyéradóját, egy régimódi szerkezetet szövõszéknek látszott}. Oroszország azt mondta nekem, hogy ezen fog dolgozni, hogy keressen valamennyit, és életben maradjon.
Szomorúság szorította össze bensõmet.
Majd jött egy másik asszony is, õ is Oroszország volt, neki is sok foga hiányzott. Azután újabb két asszony jött, akiknek szintén sok foguk hiányzott, és rendkívül szegénynek látszottak. 1 Akkor hirtelen egy fiatal férfi lépett be, Oroszország férje volt. Láttam, hogy szép alkatú, egészséges, magas és jóképû. Eltûnõdtem, vajon hogyan vonzódhat valakihez, aki ilyen, mint Oroszország, aki egyáltalán nem szép, sõt hiányos fogsora miatt visszataszító… Mialatt ezeken tûnõdtem, férje gyengéden közeledett Oroszországhoz, karját vállára tette. Láttam szemében az örökre szóló, végtelen gyengédséget, szeretetet és hûséget. Láttam, hogy kevéssé vonzó külseje ellenére sem fogja sohasem Oroszországot elhagyni.
Felismertelek Téged, Uram.

Nem, nem fogom elhagyni, és õ sem fog engem elutasítani. Atyja és Jegyese vagyok. A Nevem Hûséges és Igaz. Újból felöltöztetem, szép ruhát adok neki, és szíve lesz kedves és szelíd lényének dísze. Szüntelenül záporoztam rá az áldások áradatát. Sohasem fogom megfosztani szeretetemtõl. Ó Vassula, légy olyan türelmes, amilyen én! Támaszkodj most rám!

 


1 Négy szegény asszony. Talán négy év éhséget jelent Oroszországnak?

 

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Dr. Balogh Sándor: Imádkozzunk az Egyházért!

A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).

Néhány barátom olvasta utolsó írásomat[1] és felvetették a kérdést, mit tehet az átlag és egyszerű hívő. Csak azt tudtam javasolni, hogy követni a hagyományos erkölcsi normákat, hit-elveket és hittételeket és imádkozni. Négy évvel ezelőtt javasoltam egy Rózsafüzér imádságot[2] az Egyházért, Szent Máté Evangéliuma alapján, ami soha nem volt időszerűbb és szükségesebb mint napjainkban. Elmélkedjünk rajta, és imádkozzuk ezt az Egyházért:

Bevezető titkok[3]:

1. Aki a szentségek által az egyház közösségébe felvesz minket. 
2. Aki a szentségek által az egyház közösségében megerősít minket. 
3. Aki a szentségek által az egyház közösségében üdvözít minket.


Az öt tized:

1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt. 16,18) 
2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt. 21,42) 
3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20) 
4. Aki az Egyházat védelmezi – „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt. 16,18) 
5. Aki az Egyházat megdicsőíti – a világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt. 24,31)


[1] Dr. Balogh Sándor: A kép kezd kiélesedni vagy változni?
[2] Dr. Balogh Sándor: A katolikus Egyház és a zsidóság eszkatológiai szerepe – a mai idők jelei katolikus értelmezésben, 8. oldal
[3] Bazsó-Dombi Attila javasolta a Bevezető titkokat

Kategória: Idézet, Ima | Szóljon hozzá most!

2017. január 16. FEGYELMED MIATT TARTANAK TÉGED KEMÉNYNEK

FEGYELMED MIATT TARTANAK TÉGED KEMÉNYNEK

1989. augusztus 7.

Uram?

Én vagyok. Nézz körül és értsd meg! Neked adom Szavamat, ismerd fel jeleimet, és ne félj! Áldott gyermekem, benned maradok kicsinységed miatt. Én szabadítottalak meg láncaidtól. Ne hagyd, hogy bárki is csapdába ejtsen! 1 Ne feledd, hogy én árasztottalak el tudással és felismeréssel, kedvesem! Ne hagyd, hogy bárki is tévedésbe ejtsen téged, kicsim!

Az én békémet és szeretetemet adom neki. 2 Áldd meg õt, és bocsáss meg neki, ahogyan én, az Úr is megbocsátottam neki. Vassulám, megmondtam, hogy adományaimat csupán az én céljaim érdekében adtam neked. Azért tápláltalak közvetlenül magamból, hogy széppé tegyem lelkedet. Maradj meg kegyelmemben, maradj karjaimban! Én, az Úr, mondom neked, hogy sohasem fogok neked csalódást okozni. Fegyelmed miatt tartanak téged keménynek. Ellened mondanak, mert az én utam, nem az õ útjuk. 3 Ezek az emberek az árral szemben úsznak. Légy békében leányom, megáldalak.

 


1Ezt akkor mondta az Úr, amikor ismét megkérdeztem Õt azzal a személlyel kapcsolatban, akit nemrég figyelmeztettem. [Utalás az 1989. VIII. 4-ki üzenetre.] Nem tudtam eldönteni, hogy csupán “érzés” volt-e felismerésem, ahogy az a személy állította, vagy valóságos.
2 Annak a személynek.
3 Ez annak az elhatározásnak tulajdonítható, amelyet Isten sugallt, de az emberek félelemmel fogadták.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. január 15. A MAGASSÁGBELI LESZÁRMAZOTTAI VAGYTOK HAMAROSAN FELHANGZIK A HATODIK ANGYAL HARSONÁJA

A MAGASSÁGBELI LESZÁRMAZOTTAI VAGYTOK HAMAROSAN FELHANGZIK A HATODIK ANGYAL HARSONÁJA

1994. július 22.
Patmos szigetén

Uram, jöjj a gyengék segítségére, és mentsd meg e világ nyomorultjait!

Béke legyen veled! Rajtad van a kegyelem. Leányom, Szívem szüntelenül sóhajtozik. Az alázatos, a nyomorúságos és az ártatlan hall engem. õk a Vigasztaló vigasztalói. Közöttetek van a hûséges Szeretet, de nem mindenki lát engem. Teljes Szívemet beleadom ebbe a szeretetóhimnuszba, teljes Szívemet beleadom a himnuszokba, mert szeretlek benneteket, a jókat és a rosszakat. Miattatok lettem koldussá, és ha Istenetek elsántikál mellettetek és ti, járókelõk, nem ismertek fel engem, ez azért van, mert vérrel és köpéssel borít el engem e gonoszságban és bûnben élõ nemzedék…

Ó Föld, mennyire meggyaláztak téged! Megszûntél létezni… Istened jött el hozzád, de nem ismerted fel Õt! Talán nem hallottad? Isten vagyok, és istenségemben meg akarlak menteni benneteket, hogy ti is csatlakozhassatok a szentekhez. Gyermekeim közül sokan nem akarják ajánlatom ellenére sem megbánni bûneiket, és nem készek megválni bûneiktõl, amelyek minden máshoz inkább odaláncolják õket, mint hozzám. Lelkem sóhajokkal van tele, igen, mondd el leányom, hogy zsákvászon ruhám Véremben ázik.

Hallgassatok meg: A Szent Istent ma is éppen úgy leköpik, megkorbácsolják a járókelõk, mint tegnap. Az emberek nap mint nap rátaposnak szent keresztemre, megváltástok eszközére… ó… kegyetlenül szenvedek… ma megnyitottam égi tartalékaimat, hogy bõségesen tápláljalak benneteket. Utat készítek számotokra, hogy a mennybe vezesselek titeket. Megmondottam: “Bár e nemzedék készségesen a Sátán lába elé vetette magát, én, a Szent Isten, sohasem felejtem el megteremtéseteket, és hogy e pillanatra emlékezve Atyám miként ontott örömkönnyeket. Ezért nem akarom végignézni, amint Atyám ivadékai ellenségem külsejét öltik magukra. Lehet, hogy az ellenség vonzó, de halálos, amit viszont én kínálok, az istenségre 1 visz és visszavezet benneteket Atyátok karjába.”

Nemzedék! Mivel aludtál, foglyul ejtett és megbénított téged ellenségem. Körülvett hazugságaival és megbénított, emlékezeteden pedig úrrá lett a feledés, és sötétségbe merült. 2 De én, a ti Istenetek mondom nektek: Fiaim és leányaim! Ti a Magasságbeli leszármazottjai vagytok! Ti az egyetlen Uralkodótól és a Ragyogástól származtok! Ó jöjjetek! Hozzánk tartoztok! 3 Ti a mennyhez tartoztok… királyi származástok van. Miért, de miért hallgattok a vadállatra? Ti a mi képünkre vagytok teremtve, nem a vadállatéra! A mi képünkben vagytok megáldva. Titeket arra szánt a Teremtõ, hogy a hatalmas Isten házának udvarába jussatok, ezért engedjétek, hogy ragyogásomba öltöztesselek benneteket! Nyissátok ki szíveteket, és megmentelek benneteket!

Engedjétek, hogy betérjek lakóhelyemre, 4 hogy széppé tegyem, és ha széppé tettem, kivetlek benneteket mint hálót ebbe a sivatagba és halálnak völgyébe, hogy Nevemben így kiáltsatok: “A Szeretet már visszatérõben van! Közel van az Úr napja, közelebb, mint gondolnátok!

Tartsatok bûnbánatot! Tartsatok bûnbánatot, és legyetek boldogok! Hamarosan felhangzik a hatodik angyal harsonája, hogy valóra váltsa Isten figyelmeztetéseit. Siessetek, hogy megkapjátok homlokotokra a Bárány pecsétjét!” Ezt fogjátok mondani. Ti lesztek az én trónom, és rólam fog szólni dicséretetek. Ellenségem szeme láttára fogok nektek éber szívet adni, hogy legyõzzétek õt és követõit e végsõ idõk küzdelmeiben. Ez mostanra minden, leányom. Megáldalak és megáldok mindenkit, aki veled van. Az én Nevem: Amen

 


1 isteni életre
2 Az Úr hirtelen felemelte hangját, amint a következõket mondta:
3A Szentháromsághoz.
4 a szívünkbe,
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. január 14. ÓVAKODJATOK A MEGTÉVESZTÕTÕL!

ÓVAKODJATOK A MEGTÉVESZTÕTÕL!

1994. május 30.

Jahve, jó Atyám,
lelkem arra vágyakozik, hogy házadban éljen.
Ó, figyelj könyörgésemre!

 

Te, aki megszabadítottál
és a nyilvánosság elé állítottál,
hogy megismertessem Szent Nevedet
sok nemzet elõtt,
és dicséretekkel magasztaljalak,
mondd meg nekem, jó Atyám,
mondd meg,
mikor rejtõzhetem szárnyad árnyékába?

Könyörülj rajtam, bûnösön,
mert hitvány ember vagyok még mindig,
de tudom és hiszem,
hogy szabadító erõddel
felemelhetsz engem.

Ígérem, hogy egyre reménykedve
mindjobban fogom tisztelni Nevedet,
és ajkam csodáidról fog beszélni.

Ó Atyám, amikor ég és Föld hangosan köszönt Téged,
jöjj hozzám szeretõ jóságodban,
jöjj nagy gyengédségedben, jöjj!
Jöjj, és tégy eggyé minket, Jahve!
Jahve, miért vársz oly soká?
Jöjj most, és gyógyítsd meg megtört szívünket!

 

Leányom, szeretlek. Eggyé foglak tenni mindannyiotokat. érted? össze foglak gyûjteni benneteket közelrõl, s távolról és minden útról. Alkalmas idõben fogok szólni. Jöjj a közelembe, gyermekem 1 és hallgass meg: Kezdettõl fogva figyeltem rád. Szóltam, de növekszik a világ szenvedése, és e nemzedék vétke összeroppan, amikor eljövök és megtisztítom a népeket. Akkor majd felemelik fejüket és keresni fogják Lelkemet, aki az igazság teljes ismeretére fogja vezetni õket. Leányom, ezért kell közbenjárnod, hogy a Kelet és a Nyugat találkozzék és szívük eggyé legyen! Ennek még azelõtt kellene megtörténnie, hogy az ellenség leigázná törvényemet, és emberi tanokkal és szabályokkal töltené meg szentélyemet. Hallottátok azonban, hogy régen is voltak hamis próféták, és közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik saját romboló nézeteiket fogják becsempészni és tagadni fogják Fiam, Jézus Krisztus istenségét. Ezek a hamis tanítók intellektualizálják 2 a Jó Hírt, amelyet teljes gazdagságában kaptatok meg.

Ünnepélyesen mondom nektek: Óvakodjatok a megtévesztõtõl! A megtévesztõ más tanítást fog hozni, és el fogja ferdíteni Szavamat és a hagyományt, amelyet megörököltetek. Ezért mondom nektek, ne kövessétek a megtévesztõt! Ne ijedj meg mindattól, nemzedék, amit neked írtam eszközöm kezét, szívét és lelkét felhasználva! Ne ijedj meg ezektõl a megtévesztõktõl! õk nem istenek, és én ott vagyok minden hûséges szívben. Tüzes zuhatagot fogok rászabadítani erre a Földre, hogy felégessem bûneit, de meg fogom menteni népemet.


1 ekkor Jahve hangja egy gyengéd apa hangjához hasonlított,
2 ésszerûen magyarázzák

 

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Hamispróféta megnyitott egy római templomot éjszakára a hajléktalanoknak. “„Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.” ” Az Úr maga nevezte a templomot „imádság házának: „Mert az én házam neve imádság

A Trastevere negyedben található Szent Kallixtusz-templom és a hozzá tartozó helyiségek a Szentszék tulajdonában vannak. A Szent Egyed közösség és önkéntesei segítenek a hajléktalanok befogadásában, néhányan ott is alszanak velük a templomban.

Jelenleg körülbelül harminc ember talált ideiglenes menedéket a templomban az éjszakai hideg ellen, olyan olaszok és külföldiek, akik az utcán élnek. A templomot este nyolctól reggel nyolcig használhatják: éjszakánként harminc tábori ágyat állítanak fel benne, takarókkal és párnákkal. A befogadott vendégek esténként a katolikus közösség Via Dandolón lévő menzáján kapnak meleg vacsorát.

A templom a szükséghelyzetben nyitotta meg kapuit, az önkéntesek a következő napokban igyekeznek hosszabb távra is helyet találni azoknak a hajléktalanoknak, akik ezt igénylik. 

A 17. századi templom arra a kútra épült, amelyben a legenda szerint I. Kallixtusz pápa 222-ben mártírhalált halt. A Szent Kallixtusz-templom mellett található a Katolikus Egyház nemzetközi segélyszervezete, a Caritas Internationalis székhelye, a közelben pedig a Szent Egyed közösség temploma és székhelye.

Ferenc pápa a rendkívüli hideg kezdete óta a római utcákra küldte a pápai főalamizsna-hivatal járműveit, hogy az utcán éjszakázó hajléktalanok ezekben találjanak menedékre, mínusz húsz fokig meleget adó hálózsákok szétosztásáról intézkedett, valamint napközben is megnyittatta a Vatikán által működtetett egyházi éjszakai szálláshelyeket.

Forrás: L’Osservatore Romano, MTI

Fotó: Roma.Corriere.it

Magyar Kurír

 

Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni.Nyomtatóbarát változat

2013. július 27. szombat, 19:22

Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy minden hűséges követőm kitartóan imádkozzon, hogy a lelkeknek okozandó baj, az ateizmus növekedése miatt elhárításra kerüljön. Az ateizmus nem mindig nyilvánítja ki önmagát. Azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntenek, hogy többé nem hisznek Istenben, nagyon gyakran egy helyettesítőt teremtenek maguknak.

Az embernek (lelki) felépítése miatt, okot kell keresnie arra, hogy igazolja létezését. Az emberiség átka az, hogy az embert az ember szemében magasztalja fel. A humanista szerint, mindent meg kell tenni annak biztosítására, hogy az ember szükségletei előnyt élvezzenek. Sok ember összetéveszti a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor minden áron azt hirdetik, hogy a szenvedés és a szegénység elkerülése végett milyen fontosak a világi javak az ember életében, akkor könnyű azt feltételezni, hogy ez nem más, mint a felebaráti szeretet egyik formája.

Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek és más nyomorúságnak, akkor sokan azt fogják gondolni, hogy Isten Nevében beszéltek. Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni, még a Neve említését sem fogjátok hallani. Azok, akik humanistaként élik az életüket, nem szeretik Istent. Ők csakis saját magukat szeretik. Ők azt is hiszik, hogy mindaz, ami számít, az emberiség jóléte – általában világi dolgok formájában -, a cél eszközeként.

Bár jótékonyságnak tűnik, amikor azt lehet látni, hogy az ember szükségleteivel törődtök, sohasem tudjátok helyettesíteni Istent az által, hogy az emberek szükségleteit helyezitek az első helyre. Ha ezt teszitek, megbántjátok Istent. A humanizmus, bár rendelkezik az Isten iránti szeretet minden külső jelével, mégsem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött az önszeretet rejtőzik. Az ember meg fog halni, a teste porrá lesz, a lelke tovább él, mégis, a humanizmus azt szeretné elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.

Legyetek óvatosak amikor felkaroljátok a humanizmust, mert ha ezt megteszitek, akkor elvágjátok magatokat Tőlem.

Jézusotok.

Kategória: Figyelmeztetés, Hamis béke, Idézet | Szóljon hozzá most!

2017. január 13. DICSÉRD ÉS HIRDESD NEVEMET!

Las Vegas, 1996. december 4.

Szeretlek, Uram.

Ó, Vassula! Meghívlak, pihenj meg Szentséges Szívemben! Jöjj, Atyám gyermeke! Jöjj! Én vagyok a te Istened, a te Sziklád, az Örökséged. Az én dicsõségemre keltettelek életre a bölcsességgel. Gyengéden vezettelek és Szívembõl adtam tanácsot neked…
Ó, Vassula! 1 Oly sok lélek haldoklik kint a világban! Fáj a Szívem, és rettenetesen bánt, hogy látnom kell ezeket a haldokló lelkeket… 2
Vassula, kész vagy-e arra, hogy több áldozatot ajánlj fel nekem, hogy hazahozhassam a lelkeket? Igen, az én Szentséges Szívembe!

Igen, Uram…

Helyezd belém bizalmadat! Ne fáradj bele abba, hogy értem és velem dolgozz! Légy szerény, hogy Lelkem vezethessen téged oda, ahova én akarom. Dicsérd Nevemet és hirdesd azoknak a nemzeteknek, amelyekhez Szentlelkem hatalmával küldelek! Ne ereszd el a kezem! Engedd, hogy kezemben tartsam a tiédet! Jöjj! A te hûséges Istened van veled hûséges szeretetében .
Megáldalak, drága lélek.
Menj most, imádkozz velük és emlékeztesd õket arra, hogy Isten, akire vágyakoznak, mindenkor velük van és megáldja õket!
Lakozz mindörökre az én Szentséges Szívemben, imádkozz a lelkek megtéréséért, és tarts ki hûségedben, mivel én hûséges vagyok! IC


1 Jézus sóhajtott.
2 Jézus kis szünetet tartott, mielõtt megkérdezett volna.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Botrány! Jézust tagadó Korán-versszakokat énekeltek egy templomban!

Olyan Korán-versszakokat énekeltek egy keresztény templomban Skóciában, amely kimondja: Istennek nincs fia, Allah az úr.

A Korán 19. szúrájának egyik szakaszában kifejezetten tagadják, hogy Jézus az Isten Fia, ellenzik a dicsőítését – mindezt pedig a Glasgow-i Szent Mária Episzkopális Katedrálisban énekelte el egy muszlim nő a szertartás keretében.

A Youtube-ra felkerült felvétel egy lányt mutat, aki tipikus iszlám stílusban verszakokat énekel a Koránból. A narrálás szerint Jézus születéséről van szó, azt állítja, hogy Mária megszégyenült a szülés után, Jézus pedig csodával határos módon megszólalt a bölcsőből. Ilyet a Bibliában nem lehet olvasni.

A muszlim nő ezt követően a 35-ös versszakot is felolvassa, amiben az olvasható, hogy Allahnak nincs fia. A csecsemő Jézus pedig elfogadja urának Allahot, és felszólít a dicsőítésére, mert “ez a helyes út”.

A katedrális szerint ez csodálatos, Trump pedig maga Heródes

A katedrális a Facebookon üdvözölte a felolvasást, amit “csodálatos eseményként” írt le.

Michael Nazir-Ali anglikán püspök azonban élesen elítélte az esetet, ami szerinte teljesen összeférhetetlen az epifánia ünnepével, amelyen Krisztusnak, mint Isten Fiának kinyilatkoztatásáról emlékeznek meg.

A Christian Todaynak azt nyilatkozta: “A Skót Episzkopális Egyháznak azonnal el kell utasítania ezt a meggondolatlan meghívást.”

Az Egyház amúgy az anglikán közösség tagja, amelybe az Anglikán Egyház és az Amerikai Episzkopális Egyház is beletartozik.

A katedrális a Facebook oldalán büszkén közli a karácsonyi eseményről szóló sajtóbeszámolót, amit szembeállítanak Donald Trump választott elnökkel, akit Heródessel, a gyermekek lemészárlójával azonosítanak.

http://legfrissebb.info/botrany-jezust-tagado-koran-versszakokat-enekeltek-egy-templomban/

Kategória: Figyelmeztetés, Hamis béke | Szóljon hozzá most!