2017. szeptember 24. LELKEMEN TAPOSNAK

1988. szeptember 27.

Jézus?

Én vagyok. Kövesd utasításaimat, amelyeket adtam neked, és hagyd, hogy én beszéliek! Maradj mezítlábas, egy senki, ismerd fel az én elegyengetett, egyenes utamat! Az én utam egyenes, azért ne nézz se jobbra, se balra. Én valóban beavattalak téged misztériumaimba. Arra választottalak, hogy írótáblám légy. Mezítláb vezettelek téged házamba, hogy Péterrel találkozz. Üzenetem, a “Béke és szeretet”üzenete le fogja fegyverezni ellenségeimet. Csak várj és figyelj! Még nem fejeztem be mûveimet. Házam romokban hever, de a legrosszabb még ezután következik. A testemben élõ káinok, akik tövisként szúródnak fejembe, eltelve dicsekvéssel, megkísérlik lemészárolni ábeleimet, azokat az ábeleket, akik megértik Lelkemet és õszintén szeretnek engem. Bizony mondom nektek, hogy kérkedésük gyásszá változik, tüzem fogja felégetni ezeket a hûtlen szolgákat. Mert mit tudnak nekem adni? Lelkemen taposnak saját vágyaiktól és vakbuzgóságuktól vezetve. Hûtlenségük vezette õket tévútra, és már nem tudnak tisztán látni. Vassula, írd le kérdésedet, mert ez sokakban félmerül.

Uram, maradt-e még egyáltalán jó szolgád, aki õszinte és szeret Téged?

Kevés olyan maradt, aki valóban szeret engem, és csupán maroknyian vannak, akik megértik Lelkemet. Ezek a lelkek gyógyítják Sebeimet, és Szent Szívem az õ otthonuk.

Uram, mit tartasz a világiakról?

Közöttük is igen kevés maradt; aki hisz bennem, és hisz Gondviselésem mûveiben. Többségük elhagyott engem, Istenét. Szent Szívem mélyén rejtõzik a lándzsa hegye, amely, oly sok vérontásnak oka. Szenvedésem egy részét ez okozza. En, az Úr, váratlanul szállok le, hirtelen lépek templomomba, anélkül, hogy valaki is várna. A napok meg vannak számlálva. Úgy jövök el, mint a villám. Megtisztítom Jeruzsálemet, amely porhalommá lesz, és magával viszi mindazokat, akik nem szeretnek engem. Én leszek bírájuk és szigorúan fogom megítélni õket. Azokat viszont, akik hûségesek maradtak Szent Nevemhez, én, az Úr felemelem, és új Jeruzsálemembe helyezem. Nem kell félniük, mivel követték utasításaimat és törvényemet. Bár elnyomták õket és ellenségeim elfojtották felém küldött kiáltásaikat, én meghallottam õket. Szememet sohasem vettem le azokról a szentekrõl. Õk féltek egyem, dicsértek engem, hûségesek maradtak Szavamhoz. Megosztották egymás között azokat az eszközöket, amelyeket adtam nekik. Jó cselekedeteikkel tetszésemre vannak. Szeretett teremtés, az idõk végén éltek. Figyelmeztettelek arra, hogy ezekben az idõkben lesznek, akik gúnyolódnak a valláson, elnyomják a prófétaság lelkét, nevetségessé teszik a látnokokat azért, hogy gonoszságból követhessék saját megtévesztõ tanaikat. Tudásukat rosszra használják, ami tévútra vezeti õket. Mivel a gonoszságot szeretik, nem tudják megõrizni a lélek tisztaságát, úgy sodródnak bele a természetellenes szertartásokba, a fekete misékbe és a Sátán imádásába, mint az eszelõsök. Mások gonosz életet élnek, és tudatlanságukban pecsételik meg saját életüket. Becsukják fülüket, és nem akarják látni az Igazságot, nem akarnak elismerni engem, Istenüket, ezért bûnük erkölcstelenségbe viszi õket, és megrontja a lelküket. Azt is megmondtam, hogy a ti idõtökben szolgáimnak csupán kis maradéka tart ki hûségben mellettem és prédikálja az Evangéliumot helyesen, ahogy kell. Sokan követik a racionalizmust, hûtlenségükkel megcsalnak engem. Ez a racionalizmus tette pusztasággá és döntötte romba Egyházamat, amelynek mélyén viperák fészkelnek.
Azoknak, akik bemocskolják Nevemet, földi dicsõségben trónolnak, kielégítik pénzéhségüket és saját céljaikat keresik az enyém helyett, kiáltom abba a pusztaságba, amely a ti mûvetek; jöjjetek hozzám és tartsatok bûnbánatot a tisztulás napja elõtt! Én, az Úr, figyelmeztettelek titeket arra, hogy ki ne oltsátok az Igazság Lelkét, aki ezen a szerény eszközön keresztül beszél. Kérem Egyházamat, hogy ne feledkezzen meg azokról a körülményekrõl, amelyekben én és tanítványaim munkálkodtunk, és arról, hogy hol hajtottuk nyugalomra fejünket. Palotánk nem volt!… nem volt! A királyoknak volt palotája, nekem nem volt, és tanítványaimnak sem!

Uram, azok, akikre Te gondolsz, és akik magukra ismernek, nem fogják szívesen hallani ezt a részt, és még egy okkal több lesz, amiért elhallgattatják ezt az üzenetet.

Igaz, hogy közülük néhányan nem akarják hallani szavaimat, azok akik hiú dicsõségvágyból hallgattatnak el engem, és hallgattatják el házamat.
Házam és én fuldoklunk hamis esküjüktõl. Nem kapok levegõt, házam minden ablakát becsukták, Világosságom nem tud behatolni, és Lelkem sem fújhat benne, hogy megtisztítsa levegõjét. Ezek a lelkek olyanok, mint az ízét vesztett só, olyanok mint a piszkos üveg, nem engedik be Világosságomat. Megakadályozzák, hogy Szentségem megtisztítsa õket. A Sátán kigõzölgése ezekben a napokban olyan, mint a pára, a kulcslyukon és az ajtóréseken is áthatol. Mivel kigõzölgése halálos, kérem, hogy hozzatok kétszer annyi áldozatatot és kétszerezzétek meg imáitokat! Nagyon nagy engesztelést kell nyújtania mindenkinek, aki szeret engem! A Sátán dühében megkétszerezte munkáját ebben az évben. A Mária-évet szemelte ki, hogy leválassza Egyházam egy részét. Megjövendöltem nektek ezt a szakadást, és azt, hogy mindezek közepette kell házamba jönnöd.
Fogd meg a kezem és járj velem, osztozz keresztemben Vassulám! Mûveim még nincsenek befejezve. Légy békében! Én, az Úr adom neked békémet gyermekem. Emlékezz, mosolyogj jelenlétemben, soha többé ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Mondj nekem egy “Kyrie eleison”-t, szerezz nekem örömet, olyan sokat adtam neked!

Igen, Uram, nagyon sokat adtál nekem. Szeretlek Téged Szentek Szentje! Annyi jót adtál nekem, többet mint amennyit számon tudnék tartani. Szeretném világgá kiáltani, és szeretnék állandóan errõl beszélni! Megnyitottad fülemet, hogy halljalak, felkeltettél a halottak közül. Bárcsak megõrizne engem állandóan a te szereteted és hûséged, bárcsak megadnád mindenkinek, testvéreimnek is, amit nekem adtál, engedd, hogy õk is kapjanak belõle, Uram!

Gyermekem, mindenkit hívok, mindenkit keresek! Engedjétek meg, hogy betérjek szívetekbe és meggyógyítsalak benneteket! Jöjj, pihenj most ! Mindig veled vagyok, ezt soha ne felejtsd el!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 23. VELED VAGYOK

1987. szeptember 27.

Tegnap este, mintha megint az egész pokol rámszabadult volna. Az ördög dühöngött, lelkemet gyötörte, míg el nem jutottam arra a pontra, hogy megkértem az Urat, nélkülem folytassa tovább. Mindig szeretni fogom, de egyszerûen nincs erõm folytatni. Azonnal megbántam szavaimat, és arra kértem az Urat, hogy méltatlanságom miatt hagyjon el engem. Pihenésem alatt rögös úton láttam magamat. Elestem, magam mellett észrevettem Jézus lábait. Mezítláb volt. Lehajolt és újból felemelt. Ekkor magam elõtt kb. száz lépcsõfokot láttam. Hatalmas lépcsõsort. Tetejében szentek álltak és hívtak, hogy menjek fel. Ahogy megfordultam, ismerõs alakot láttam. Egy jó kedélyû papot, aki olaszul szólt hozzám. Felismertem Pió atyát! Mellette láttam Assisi Szent Ferencet. Szent Ferenc közeledett hozzám, mindenki bátorított, hogy folytassam.

Jézus?

Én vagyok, Vassula ne félj!

Jézus, bocsásd meg gyengeségemet.

Gyengeséged megsemmisül az én erõmben.

Io sono con te, Padre Pio. 1

Istenem, ez valóban megtörténik?

Igen, õ velem van, boldoggá tettem õt. Veled vagyok és veled van Édesanyám és minden szent is.

Késõbb, résztvettem a karizmatikus csoport összejövetelén. Programjukat merõ tudatlanságból nem tudtam követni. Csendre is vágytam. Tudatlanságom miatt bûnösnek, nagyon bûnösnek éreztem magam.

Vassula, ne aggódj! Minden embernek megvan a saját módja arra, hogy dicsérjen és dicsõítsen engem. Neked ezt az utat 2 adtam. Én és te, te és én. Neked csendben kell engem dicsõítened. Emlékezz, ezt az utasítást már megadtam neked néhány hónapja. 3 Melletted állok.

Olyan közel éreztem magamhoz, mintha valóságosan is meg tudtam volna érinteni Õt. Lelkem megint boldog volt és békés.

Kicsim, nem vagyok-e Jegyesed? Nem vigasztalnálak-e meg, amikor vigasztalásra van szükséged? Jöjj hozzám, és átveszem terhedet, jöjj hozzám és megvigasztallak! Bízzál bennem, leányom! Én vagyok lelki vezetõd, Jegyesed vagyok, én szeretlek a legjobban. Teremtõd vagyok és Istened. Jöjj, vesd magad karjaimba, és érezd melegségemet!

Jézus teljesen megnyugtatta lelkemet, és békét adott nekem.


1 Én, Pió atya, veled vagyok – olaszul.
2 az írást
3 1987. május 31-én
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 22. AKIK BUZGÓN KERESNEK, MEG FOGNAK TALÁLNI

1992. április 23.

Istenem, dicsõségedet racionalizmus, modernizmus, szekták és ateizmus vette körül. Megszentségtelenítették szent templomodat és sárba rántották Szentséges Nevedet. Szentélyedet romhalmazzá tették. Keselyûk prédájára hagyták az utakon gyermekeid holttestét. Még meddig maradsz távol Uram? Sokáig?

PÁSZTOR!

Hol vagy? A hitehagyás felfalja juhaidat, és a racionalizmus lerombolja aklaidat. Szelíden, gyorsan lépj közbe, nehéz lenne már ennél jobban összetiporni minket. Szent Neved tiszteletére segíts meg minket Urunk, Szabadítónk! A Te néped, az a nyáj vagyunk, amelyet Te legeltetsz.

Pásztor?

Pásztor, még meddig? Miért nem jössz? Ó lépkedj sietve e végtelen romokon! Hitehagyás terjed ott, ahol Szíved idõzött… Elpusztít mindent, ami kezedbõl származik.

Pásztorom!

Hangosan kiáltok Hozzád! Erõnk véget ér! Mondd, meddig kell még várnunk? Elérkezett az idõ, hogy irgalmazz nekünk, meghallgasd sóhajainkat, és kiáltásunk elérjen Hozzád!

Lélek? Én, a te Pásztorod, lehajoltam lakóhelyem magasából. Letekintettem a Földre a mennybõl, hogy halljam bárányaim sóhaját és megmentsem azokat, akiket borzalmas halálra ítéltek. Ahogyan

Szavam

lámpássá lett a te lábad elõtt és világossággá utadon, úgy fogom elterjeszteni Szavamat minden nemzetben, hogy mindnyájatokat természetfeletti világosságomba vonjalak, hogy amikor útra keltek, akadálytalanul haladjatok, és amikor futni akartok, meg ne botoljatok. Szeretem azokat, akik engem szeretnek. Akik buzgón keresnek, meg fognak találni engem! Azért adtam nektek Szívemet, hogy szeressetek. Szeressetek, és nagy dolgokat viszek végbe bennetek.
Kicsim, eljövetelem közelebb van, mint gondolnád.
Vassulám, azért jövök, hogy minden szívben én uralkodjak.
Meghallgattalak. Ne legyen szíved nyugtalan és ne szenvedjen, mert semmi sem állhat miközénk! Kérlek téged, szeretett menyasszonyom, légy állhatatos és higgy, hogy növekedhess bennem! Megáldalak. Bennem élj!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 21. NAGY ÁRAT KELL FIZETNI A BÉKÉÉRT!

NAGY ÁRAT KELL FIZETNI A BÉKÉÉRT!

1991. január 9.

Sírtam a hamis vádak miatt, amelyeket X. Y. mondott rám, és amelyek oly sok kárt okoznak.

Virágom, ez is az én keresztem , de engedd meg, hogy úgy bánjak veled, ahogyan nekem tetszik. Szereteted úgy ér hozzám, mint a tömjén. Ha hirtelen erõs korbácsütés ér, gyermekem, ajánld fel nekem, én jóra fordítom. Vannak nemzetek 1 , amelyek közel állnak a háborúhoz, érted?
Kicsim, ajánld fel nekem szenvedésedet, mert a haragos indulat fellángolni készül. Fogadd békémet! Bízzál bennem Vassulám! Ne feledd, hogy én megerõsítelek! És ott van melletted angyalod is, hogy megvigasztaljon, és bekötözze sebeidet.
Most azonban engedd meg, hogy rajtad hagyjam keresztemet! Bátorság leányom! Keresztem súlyos és rád nehezedik, de tudom, hogy mindvégig készségesen fogod viselni. Én, az Úr, megáldalak, és a mennyben megjutalmazlak téged.

Dániel, az õrangyalom: Jézusod szeret téged! Én vagyok az, Dániel. Ne feledd, hogy az Úr pihenést nyújtott neked, ugye most te is meg akarod pihentetni Õt? Vassula, tégy eleget kérésének, és engedd meg Neki, hogy szenvedésekkel sújtson téged! Nagy árat kell fizetni a békéért! Sok élet forog veszélyben! Milyen gyakran terhel meg az Úr téged ennyire?

Nem túl gyakran.

Dániel: Nem, nem túl gyakran. Ha néha mégis megteszi, fogadd el, és ne akarj minden áron megszabadulni tõle! Vassula, ezek az áldozatok nem hiábavalók. Megerõsítenek téged. Maradj Isten szeretetében!

Amennyire Isten vágyakozik arra,
hogy megtisztítson téged,
annyira vágyakozz te is arra,
hogy megdicsõítsd Õt!

Dániel, a te õrangyalod

(Mosolyogtam. Angyalom mindig meg tud nevettetni. Mondatain mosolyogtam, annyira jellemzõek rá.)


1 Az Öböl háború
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 20. JÚDÁS

1990. november 11.

Uram?

Én vagyok. Pihenj meg bennem! Az egész mennyország tele van örömmel, ezt nevezitek ti örök boldogságnak. Leányom, ha a lelkek tudnák, milyen csodálatos dolog Istenben élni, egy sem veszne el ilyen könnyen, hacsak azt nem választják, hogy úgy vesszenek el, mint Júdás. Õ a kárhozat útját választotta. Mennyire elszomorodott Szívem, valahányszor láttam, hogy távolodik tõlem. Mennyit imádkoztam érte! Mennyit sírtam miatta! Oly sok hozzám vezetõ utat nyitottam számára, de alighogy elindult egyiken, máris letért róla, amint rádöbbent, hogy én adtam neki a lehetõséget. Bûnét lázadással tetézte. Sértéseket tartogatott szívében számomra, Istene számára, amikor ráébredt, hogy az én királyságom nem földi királyság, nem földi dicsõség. Becsukta szívét, elvágta kötelékeinket, és azonnal elidegenedett tõlem. Sötétség borult érzékeire, nem tudta mi a jó, és mi a rossz, és annak az uralkodónak engedelmeskedett, aki a levegõ ura.
Ma is azt kérdezem a betegtõl, amit egykor a Beteszda fürdõnél1: “Meg akarsz gyógyulni?” Ebben a pillanatban meg tudlak gyógyítani, és az egész menny ünnepel és örvendez majd! Ingyen adom, ezért úgy jöjj, amilyen vagy, meggyógyítalak lélek, országomba léphetsz, és bennem, Istenedben élhetsz.


1 Ján 5,1-9
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 19. BOLDOG VAGY, HA BÁNTANAK AZ EMBEREK

1988. december 7.

(Üzenet a csoport számára.)

Szûz Mária:

Vassulám, fogadd békémet! Szeretett gyermekeim megáldalak benneteket. Szent Édesanyátok vagyok, aki éppen úgy szenved a terjedõ szárazság miatt, ahogyan ti. Ne veszítsétek el bátorságotokat, mellettetekvagyok. Arra buzdítalak benneteket, hogy terjesszétek Jézus “Béke és szeretet”üzenetét. Nézzétek, Jézus ilyen gyenge eszköz által hozza nyilvánosságra üzenetét, egy törékeny világ által, akit Õ nevelt. Sok szolga azonban vonakodni fog, hogy elhiggye, nem értik meg Isten végtelen gazdagságát. Sokan még akkor sem fognak hinni, amikor látják, hogy a bûnösök hisznek és bûnbánatot tartanak. Ezek a bûnösök elõbb fognak bejutni a mennyek országába, mint a szolgák. Ne félj kedvesem! Én, a te Szent Édesanyád, látok mindent, ami megtörtént, mindigbátorítani foglak. Mindig megvigasztallak. Higgy, és mindig támaszkodj Jézusra!Vassula, gyermekem boldog vagy, ha az emberek bántanak és üldöznek, és mindenféle rosszat mondanak rád Jézus miatt.Örülj és légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben. Így üldözték elõtted a prófétákat, gyermekem.1 Sok olyan szolga van, aki hisz Isten mostani jeleiben és kinyilatkoztatásaiban, de az üldözéstõl való félelmében elrejti érzéseit. Ezeknek a szolgáknak imádkozniuk kellene. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, kérjetek bátorságot Jézus Szent Szívétõl! Jézus meg fogja adni nektek a bátorságot.Üzenetemet befejezem, megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.


1 Mt 5,11-12
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 18. TISZTELD EZT A TERMÉST, TISZTELD HÁZASSÁGUNKAT!

1993. június 5.

Vassula, a házasságot tisztelni kell és szentnek kell tartani! Eljegyeztelek magamnak1 és arra tanítottalak, hogy támaszkodj kegyelmemre. Lelkedet Istened oltárává és menyasszonyává tettem. Engedelmességre tanítottalak és arra, hogy utasíts vissza mindent, ami nem az enyém. Mint Jegyes rád bíztam érdekeimet, fegyelemre tanítottalak, egyszerû testi teremtmény. Én, az Örökkévaló dédelgettelek. Megtérésed tõlem való! Kiárasztottam rád tanításomat mint próféciát. Kezd elfogyni irántad való türelmem, Vassula! Vétkes vagy abban, hogy (…..)2,ami ugyanaz, mint (…..) Ezt mind abba kell hagynod! Saját képmásom hasonlatosságára újítottalak meg, és szeretlek. És te miért (…..)? De lásd, az én hûségem örökké megmarad a te hûtlenséged ellenére is.

Inkább keményen mondom el ezeket, hogy emlékeztesselek, milyen különleges küldetést kaptál. És mostantól fogva, nincs megalkuvás… nincs! Én nem értek egyet ezekkel. Élj oly módon, ahogy én akarom, mivel benned élek. Ne élj vissza türelmemmel!
Ó még egy dolgot… írd3: Igen! Mondd meg nekem, mi lett egykori lelkesedésedbõl? Azt kell talán mondanom, hogy nem vagy megbízható? Ahelyett, hogy ösztönös indíttatásaidnak engednél, amelyek miatt megítélhetnek téged, emeld fel hozzám szemedet, az én érdekeimet keresd és belõlem meríts életet! Fedd fel az emberiség elõtt dicsõségem gazdagságát! Ne félj! Sohasem veszem vissza az adományokat, amelyeket adtam neked, és választásomat sem vonom vissza, de egy kérdést szeretnék feltenni: miért fordítottad el rólam tekintetedet?

Nem tudom.

Tudod!

Lehet, hogy azért, mert nem szívesen látlak haragosan?

Próbáld még egyszer…

Lehet, hogy azért, mert nem akartam látni, hogy nem vagy egy véleményen velem?

Igen! Igen, Vassula. Egész szívedet add át nekem! Beszélj!

Vedd szívemet Uram!

Mondd el!

Egyáltalán húsból van-e szívem, vagy kõvé változott?

Csak ha elszakadsz tõlem, akkor lesz kõvé…

Akkor még van remény számomra…

Elküldtelek, hogy arasd le a termést, amelyért nem te fáradoztál. Tiszteld ezt a termést, tiszteld házasságunkat! Most tanuld meg, hogy éppoly szigorú is tudok lenni, mint kedves ! Késedelem nélkül fordítsd a világ javára a termést, amelyért én magam munkálkodtam! Te pedig ne aggódj, téged magamba oltottalak, és te részem vagy. Ezért akarom, hogy teljesen igaz légy! Jöjj, és tisztelj engem azáltal, hogy megemlékezel jelenlétemrõl! IC


1 Utalás Iz 54,5-re: „Mert maga Teremtõd lesz a hitvesed, a seregek Ura a neve”
2 Jézus tapintatosan tiszteletben tartotta kívánságomat, hogy ezt ne kelljen leírnom.
3 Jézus rám nézett, és láttam szemén, hogy nincs velem megelégedve, sõt szinte már haragos.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 17. VISELD SZERETETTEL AZ EGYSÉG KERESZTJÉT!

1998. április 24.

“Ha az ember jogait megcsorbítják
a Magasságbeli színe elõtt;
ha valakit megcsalnak pörében,
talán nem látja az Úr?”
(Siralmak 3,35-36.)

Vassula, a te hányattatásod megörvendeztet engem! 1

És én éppen tegnap kértem Szent Györgyöt, az õ ünnepén, hogy járjon közben értem és távolítsa el ellenfeleimet.

Ó nem, nem, nem! 2 Miért engedném meg, hogy saját értetlenséged miatt elveszítsd a hûség koronáját, amit számodra készítettem és még sok mást is, amit félretettem számodra a mennyben. Ilyen szeretetet tanúsítottam minden választottam iránt. Felhagynál végre alaptalan gondolataiddal? … Jöjj, bolondos kisgyermek, maradj egységben velem, a Fejjel 3, és megkapod az erõt, hogy örömmel viselj el mindent. Sohasem foglak elhanyagolni. Viseld szeretettel keresztjeidet, különösen a legnemesebbet, amelyet átadtam neked, és amely a legfélelmetesebb a Sátán számára, az egység keresztjét! Ne ijedj meg, ha a hányattatás miatt szenvedsz! Végül is mindez az én dicsõségemért van!

Ó Uram, hiszen tudod, hogy Szent Györgyhöz könyörögtem, mi lesz most hozzá intézett kérésemmel?

Szent György, aki vértanúként halt meg, oltalmazni fog téged minden gonoszságtól. Melletted van, és õriz téged. Imádkozni fog érted, hogy gondolataid a mennyei dolgokra irányuljanak.
Ezért, gyönyörûségem, ne légy oktalan és ne utasítsd vissza szögeimet és töviskoronámat, amelyeket szeretetem indíttatására kínáltam föl neked. Rózsának rózsája 4, ékszereimmel koronáztalak 5. Sok mindent elnézek, de ezeket az ékszereket nem engedem továbbadni! Soha!
Jöjj! Jöjj hozzám és ízleld meg a szájamból folyó édességet, ez biztosít arról, hogy az örökkévalóságtól kezdve az enyém vagy és én a tiéd … Most a magam útját járom, drágám, de csak rövid ideig, hogy folytathasd munkádat. 6


1 Jézus igen derûs volt. Valóban tele volt örömmel. Ez meglepett.
2 Ezt a sok nemet oly gyorsan mondta, hogy egyetlen szónak hallatszott.
3 õ az Egyház feje
4 Ennek jelentése: a Szív szíve
5 az Úr úgy érti, hogy a megváltás eszközeivel
6 Jézus háztartásomra utal.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 16. SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT

1987. július 10.

Virágom, merülj el Testemben. Kemény dolog a pusztaságban élni, de én mindig elvezetlek forrásomhoz, ahol enyhítem szomjúságodat, pihenõhelyet és oltalmat adok neked. Leányom, légy az én áldozatom, semmi sem lesz hiába, kapaszkodj belém! Nem vagy egyedül, együtt haladunk át e pusztaságon. Engedd meg, hogy beléd véssem különleges parancsomat:

“Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! ”

De Uram, hiszen ez nem új, ezt már mondtad.

Követitek? Minden papi léleknek meg kell még tanulnia, hogy parancsomnak engedelmeskedjék. Merítsenek végtelen Szeretetembõl, és tanulják meg egymást szeretni. Érezz engem, Testem részekre szakad, Vassula. Még nem fejeztem be kívánságaim diktálását, még tartogatok egy nagyobb kívánságot is! Vassula, már kezded érezni, mert megvilágosítalak, hogy megsejtsd, mire vágyom. Határtalanul szeretem teremtésemet!

Istenem, hogyha “ez” az, amit kívánsz, akkor valóban olyan lesz országod a Földön, mint a mennyben!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 15. NE FOJTSÁTOK EL A LELKET, FOGADJATOK SZÍVESEN!

A fájdalmas Szûzanya ünnepe,1988. szeptember I5

.

Uram?

Én vagyok.

Hogyan lehet, hogy sok egyházi személy nem ismeri el irgalmas jeleidet, amelyeket ezekben a napokban adsz nekünk? Uram, tudod, hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy nem ez az igazi hit, más szavakkal: “Mi már jelek nélkül is megtértünk, tehát mi anélkül is megvagyunk, ezért Istenünk, ne adj több jelet, mert bennünket nem érdekelnek ezek a rendkívüli dolgok.”Ezt mondják ahelyett, hogy ARCRA BORULNÁNAK a földön és azt kiáltanák: “Dicsõség Istennek! Dicsértessék az Úr végtelen irgalmáért! Te valóban beteljesíted az Írást!” Vajon mi az igazi hit szerintük, ha elutasítják a Lelket?
Így érvelnek: Emlékezzetek, mit mondott Jézus Tamásnak: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek…”Elfelejtették, hogy emellett még mit mond az Írás? “El ne fojtsátok a Szentlelket, és meg ne vessétek a prófétálás lelkét!”- És a Lélek ott fú, ahol akar… – Amikor ezek az emberek így érvelnek, nem veszik ész re, hogy egyedül csak Veled vitatkoznak, Uram.

Gyermekem, kiálts hangosan a nemzeteknek!
Kiálts! hogy mindenki meghallja: “Itt van a mi Istenünk! Velünk van a mi Istenünk. Sohasem hagyott.el bennünket, úgy jött, mint a pásztor, hogy táplálja nyáját és karjába gyûjtse bárányait, mert országa közel van.”Kis nyájamat nagy szeretettel egybegyûjtöm karjaimba, és táplálni fogom.

Nem törõdnek jeleiddel. Hallanak róla, azután félreteszik. Mintha azt akarnák, hogy ne adj több jelet!

Nem szükséges, hogy bárki is tanácsot adjon nekem, nincs szükségem ezekre a tanácsadókra, mert bölcsességük szégyen. Nem tudom talán, hogy hogyan kell megmérni és hogyan kell táplálni benneteket? Jaj! Csupán egy kis maradék várja Lelkemet. Nem értették meg, hogy cserbenhagynak, ha az ellenség szellemét követik? És ha cserbenhagynak engem, akkor már nem látják az Igazságot sem.
Mondja-e az agyag a fazekasnak: “Mit csinálsz?” Fogadjátok alázattal, amit a Lélektõl kaptok, fogadjátok el mûveimet és misztériumaimat! Én akartam jeleimet megsokasítani napjaitokban. Fogadd tehát örömmel, amit a Lélektõl kapsz, örvendezz és fogadj engem, légy boldog és ne fordíts hátat nekem! Nézz rám és ismerj fel! Ne fojtsd el Lelkemet; fogadj szívesen engem! Jaj nektek, akik elfojtjátok Lelkemet! Jaj nektek, vak vezetõk, akik hiúságtól dagadoztok, ti változtattátok pusztasággá Szent Egyházamat! Elõbb magatokat vizsgáljátok meg, ha az igazságot keresitek, és úgy bizonyosodjatok meg arról, hogy ti az igaz hitben vagytok-e? Oltár, én, az Úr mindvégig égve tartom lángodat, mûveim még nincsenek befejezve. Jöjj most, mi ketten?

Mindörökre. Amen.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!