2016. május 26. IMÁDJ ÉS SZERESS ENGEM AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN!

1989. december 29.

Béke legyen veled! Imádj és szeress engem Oltáriszentségemben! Úgy jöjj, és úgy fogadj engem áldozatomban, mint a szeplõtlen bárány. Tisztán kell hozzám jönnöd! Ha felismernéd, miként vagyok jelen Testben és Vérben, melyek által örök megváltást szereztem mindannyiotoknak, mindig szeplõtelenül és tisztelettel közelednél hozzám. Végtelen szeretetemben tökéletes áldozatként ajánlottam fel magamat, hogy minden embert megtisztítsak a bûntõl. Azt akarom, hogy tökéletesen értsétek meg ezt az áldozatot! Igen!
Bátorítani akarlak, meg akarom értetni veletek, hogy mi az, amit felkínálok nektek, és ezáltal a szeretet viszonzására indítsalak benneteket. Ez az áldozat a megszentelõdésre, az istenségbe 1 vezethet benneteket. Gyermekem, ez az áldozat betöltheti benned szándékomat, és örök tökéletességre vezethet. Kedvesem, áldozatom örökös, és te, akit Lelkem szeret, vedd magadhoz minden nap! E szent pillanatban angyalok sereglettek szentélyembe minden angyali karból. Készen állnak, hogy találkozzanak velem, Istenükkel. Arcra borulnak elõttem, imádnak és vigasztalják Szívemet, és ti, akik arra készültök, hogy magatokhoz vegyetek, ti nem akartok imádni engem? Nem akartok imádni? Legyetek szent jelenlétem tudatában, ne aludjatok jelenlétemben, ne engedjétek, hogy lelketek máshol kószáljon jelenlétemben!
Vajon a Golgotán, keresztem lábánál is közömbösek maradtatok volna? Szeretteim, vajon mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna keresztre feszítésemnél a hegyen? Ott is csak jelentéktelen napi eseményekkel foglalkozott volna lelketek? Vagy arcra borultatok volna keresztem lábánál, és engem, Isteneteket imádtatok volna? Értetek haltam meg a kereszten, nem törõdtem a szenvedéssel, amelyet el kellett viselnem. Tudtatok volna akkor és ott is figyelmetlenek és részvétlenek maradni áldozatom elõtt? Tabernákulumomban is úgy vagyok jelen, ahogy szent keresztemen , amelyre felszögeztek.
Jöjjetek hozzám, és értsétek meg, kit fogadtok, és ki az, aki veletek egyesül, ki tisztít meg benneteket, hogy örök életet adjon nektek!
Leányom, légy olyan türelmes, mint én! Jöjj, pihenj meg Szentséges Szívemben, és engedd, hogy én a tiedben pihenjek meg! A Szeretet szeret téged !

“Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,
Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.
Te valóban meghívtál minden keresztényt,
hogy közeledjen Hozzád,
és részesüljön Testedbõl és Véredbõl.
De bûneink megosztottak minket,
és már nincs elég erõnk,
hogy együtt ehessünk Oltáriszentségedbõl.
Megvalljuk, hogy ez a mi bûnünk.
Kérünk Téged,
bocsáss meg és segíts,
hogy akaratod szerint
szolgáljuk a kiengesztelõdést.
Gyújtsd lángra szívünket
a Szentlélek tüzével!
Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,
a bátorság és a türelem lelkét,
az alázat és az állhatatosság lelkét,
a szeretet és a bûnbánat lelkét
a Boldogságos Istenszülõ
és minden szent imája által!
Amen.
(Szergej Bulgakov testvér imája.)


1 A szerk. megj.: az isteni életbe.

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2016. május 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. május 2016

Drága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kategória: Medjugorje | Szólj hozzá most!

2016. május 25. A TÖVIS

1991. június 18.

Szentséges Szív, Te vagy életem lényege. Mellettem vagy és mindig kész vagy segíteni nekem. Most tulajdonoddá tettél, és a Te két karod az én kerítésem. Kérhetnék-e ennél többet? Egyetlen szempillantás alatt elsöpörted vádlóimat, és sehol sincs már az a tuz, amely körülvett engem!
Uram, látomást adtál nekem újból Szentséges Szívedrõl, de alig tudtam felismerni, hogy szív az, amit látok. Szíved egyetlen nagy sebnek látszott… és alighogy megszabadultam elnyomóimtól, láttam, hogy máris újabb tüzet gyújtottak. Ez újabb seb a Szíveden, újabb nagy tövis, amelyet fejedbe szúrtak, Jézusom…
Szeretnék egyezséget kötni Veled, ha megengeded.
Íme ajánlatom: távolítsd el fejedbõl azt a nagy tövist és add nekem! Megõrzöm mindaddig, míg az Atya kegyelmet és világosságot nem ad annak a papnak, hogy felismerje hibáját, valamint azt, hogy õ Hozzád tartozik.

Vassula, úgy legyen! Legyen úgy, ahogy kéred! Elfogadom áldozatodat. Gyermekem, légy áldott! Nem egyedül könnyezek, a te Szent Édesanyád is sír.
Jöjj hozzánk, ily módon és osztozz velünk!
Ez a vihar is le fog csendesedni, az Atya mindent lát. Gyermekem, egész völgyeket fogok felforgatni, és hegyeket fogok alapjaikból kiemelni, ha veszélyt jelentenek szeretet-költeményeim számára, amelyek megtérésre szólítanak titeket.
Szeretet-üzenetem tovább fog terjedni. A Sátán szorítása meg fog gyengülni, szájkosarat teszek rá. A Szeretet mindig a közeledben van, és idõnként benéz a szobájába 1 , hogy minden rendben van-e ott, ahol pihenni szokott. Jahve vagyok. Virágom, Szent Béda van melletted.

Õ kicsoda?

Jahve szeret téged.


1 az én szívembe, Isten pihenõhelyére
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 24. MEGÖNTÖZÖM GYÜMÖLCSÖMET

1988. március 3.

Vassula, tedd széppé Egyházamat! Mezítláb lépj tulajdonomba!1 Vidd magaddal üzenetemet, ne nézz se jobbra, se balra, járj velem! Az Ecclesia új életre támad, összegyûjtöd õket Atyád házában, és megáldod õket. Megmentem õket a gonosztól, és én, a Magasságbeli közöttetek leszek, és te az én szájammal fogsz szólni. Közeledjetek Istenetekhez mindnyájan, akik utánam vágyakoztok, és teljétek el gyümölcsömmel! Jöjjetek, jöjjetek mind, akik szerettek, és kövessétek útjaimat, jöjjetek és teljetek el! Egyétek gyümölcsömet, és még többet fogtok kívánni.

Jöjjetek mind, akik szomjúhoztok, igyatok belõlem, és még többre fogtok szomjazni. Aki az én erényeimet követi, sohasem szégyenül meg. Aki megteszi, amit kérek, megdicsõít engem . Ó Vassula, elhagynálak-e valaha? Hallgass meg, széppé fogom tenni kertemet, megöntözöm gyümölcsösömet, meglocsolom virágágyásaimat, felragyogtatom a rendet. Én fogok leírni minden szót. Én az Úr, saját céljaimért, saját dicsõségemre vezettelek be téged misztériumaim tudományába.

Szeretett Atyám, határtalanul szeretlek. Megteszem!

Jöjj, ne feledd, mi ketten…


1 Ez azt jelenti, hogy alázatosan és lélekben szegényen.
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 23. AZ IRGALOM VÉGTELEN ÓCEÁNJA VAGYOK

Rhodos, 1991. augusztus 13.

Ó Jahve, Istenem és Atyám, mosolyogj ránk!

Uram?

Én vagyok. Én vagyok az, Jahve, a te Abbád.

Ó Istenem, könyörülj nyomorúságunkon!

Virágom, én, Jahve, a te Istened, végtelenül irgalmas vagyok. Az irgalom, a könyörület és a gyengédség végtelen óceánja vagyok. Nektek adtam törvényemet, de nem elég csupán hangoztatni, hogy ismeritek törvényemet, meg is kell valósítanotok! Nem elég mondani, hogy hisztek abban, hogy Én vagyok, azt kívánom, hogy szeressetek és imádjatok!
A gonosz lelkek is hiszik, hogy Én vagyok, csakhogy õk nem szeretnek és nem imádnak engem. Figyelnek hangomra, de nem szeretnek engem.
Legyetek hûségesek hozzám, és ti, akik az én ivadékaim vagytok, jöjjetek hozzám, a ti Abbátokhoz, és vigasztaljatok! Fáradt vagyok, és ti, akik meg tudtok vigasztalni engem, csupán kis maradék vagytok. Ti vagytok a nyájban a legkisebbek, és rajtatok nyugszik tekintetem. A ti Abbátok mondja nektek trónjáról: örök szeretettel szeretlek benneteket! Legyetek áldottak!

MEG TUDOM SZELIDÍTENI A KONOKSÁGOT

1991. augusztus 13.

Uram, bocsáss meg nekünk, amiért valóban nem tudtuk értékelni nagy szeretetedet, nem tudtuk értékelni nagy áldozatodat, nem tudtunk szeretni és egységben maradni. Újból és újból megismételjük tévedésünket.
Ó, Uram Jézus, a Te segítségedre van szükségünk ahhoz, hogy észhez térjünk.
Jöjj, és ments meg minket! Az istenség 1 koszorúja leesett fejünkrõl. Tekints ránk és lásd nyomorúságunkat, szánalomra méltó züllöttségünket, érzéketlenségünket azzal szemben, ami szent. Fordíts vissza Magadhoz, látogass meg minket!
Ahogy engem meglátogattál, látogasd meg többi gyermekedet is, és mutasd meg nekik Szívedet!

Ezt akarom hallani minden ajakról Vassulám: “Jézusom szeretlek, mentsd meg lelkemet, és mentsd meg mások lelkét is!”
Így imádkozz e szegény lelkek megtéréséért! Mondj kilencedeket, és meg foglak hallgatni. Meg tudom szelídíteni a konokságot. Ezért imádkozz Szentséges Szívemhez, és a többit én magam teszem meg.


1 az isteni élet
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 22. ÉN VAGYOK A SZENTHÁROMSÁG, MINDHÁROM AZ EGYBEN

1988. április 11.

Uram, bár szemedben a legutolsó vagyok, mégse utasíts vissza! Uram, légy elnézõ irántam, és táplálj engem akár a megmaradt morzsákkal is, ha úgy tetszik Neked. Szûzanyám, ne vess meg, légy irgalommal irántam, és kérd meg az Urat, hogy szórjon elém néhány megmaradt morzsát. Kérlek, tarts életben! Amen.

Jöjj! Fogadd Kenyeremet, nem utasítalak vissza! Saját kezembõl foglak táplálni, széppé teszlek, Vassula. Szerezz nekem örömet, és dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr!

Jöjj, írj! Írj! Káin nem fogja végrehajtani tervét, és ezúttal nem fog megszabadulni Ábeltõl. Megakadályozom ebben, rajtaütök. Nem is sejti, hogy úgy fogok szobájába lépni, mint a tolvaj, hogy leleplezzem tervét, és megfosszam ruháitól. És Káin mindaddig ruhátlan marad, amíg bûnbánattal elém nem járul. Ez lesz az igazságosság órája , amely esedezést, könyörgést és félelmet vált ki. Imádkozz ezért az óráért!

Légy áldott, gyermekem, én, a te Szent Atyád szeretlek . Én vagyok a Szentháromság, helyesen ismerted fel! Írd le!

Amikor Jézus azt mondta, hogy: “én vagyok a te Szent Atyád”, akkor “háromszoros” Jézust láttam, mint azokon az egy személyrõl készült sejtelmes képeken, amely egy és mégis három, egyik a másikból lép elõ, egymáshoz hasonlóak, és mindhárom ugyanaz.

Én vagyok a Szentháromság, mindhárom az Egyben. Szeretlek. Jöjj gyermekem, dicsõségemre mély misztériumokba foglak beavatni. Fogd meg a kezem! Én teremtettelek. Mi ketten?

Igen Uram!

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 21. AZÉRT VAGYOK KÖZELEDBEN, HOGY ELRIASSZAM AZ ELLENSÉGEIDET

1989. december 18.

Vassulám, én az Úr, üldözõid szeme láttára foglak táplálni. Érezd át, mennyire fáj nekem, hogy e farkasok között látlak… Lelkem vigasztalhatatlan, és Szívem annyira szomorú, hogy angyalseregeket hívtam, jöjjenek és vigasztaljanak engem. Üldözõid mérgezett vizet itatnak veled, de irántad való nagy szeretetemben szüntelenül gyógyítgatlak. Félreállítom ezeket az akadályozókat, akik megvetnek benneteket angyalaim 1 , titeket, akik örömet szereztek Szívemnek, ha együtt vagyok veletek, és akik megvigasztaltok és megpihentettek engem. Bárányaim, akik kegyelmembõl kapjátok üzeneteimet, bárányaim, akik megpihentetitek Szívemet, forrón szeretett lelkeim, nem fogom végignézni, hogy a káinok megtámadjanak, ezek a káinok, akik bûnbe merülnek és nem hagynak fel szándékukkal, hogy torkotoknak essenek, ábeleim.

Uram! A káinok könyörtelenül támadnak bennünket. A régi idõkben megölték prófétáidat, és most meg akarják ismételni bûnüket. Az a céljuk, hogy lerombolják összes oltárodat, egyiket a másik után. Ki akarnak bennünket pusztítani számûzetésünk helyérõl!

Maradékom… oltárom… te, akit a porból emeltelek fel, hogy saját oltárommá, a Magasságbeli oltárává tegyelek és alakítsalak, te is egy vagy oltáraim közül, akiket a földkerekség különbözõ sarkaiba állítok, és akikbe izzó Szeretetlángom égõ vágyait öntöm. Mondom neked, hogy Káinnak, aki még gyilkolásra szomjazik, most velem kell szembenéznie, mert nem hagy fel azzal, hogy magjait, gonosz magjait az elõkészített talajba szórja, és ma azt eszi, amit learatott. Szembe kell majd néznie velem! Hallgass meg galambom: sem erejével, sem kardjával nem kényszeríthet téged, hogy vele menj a pusztaságba, és újból kiontsa véredet. Azt sem hagyom, hogy elfújja azt a lángot, amelyet én adtam neked .
Kis oltáraim, akik örömömre vagytok, legyetek bátrak, ne féljetek, saját fejére hull vissza minden bûne… és Izajás jövendölése ezekre a mai káinokra is érvényes, hogy én, az Úr “lusta lelket, világtalan szemet, és figyelmetlen fület adok nekik”, és õk még ma is ilyenek, és ilyenek lesznek mindig. Káint a pusztaságba vittem földjérõl, abba az országba, ahol nem én lakozom, ahol folyók módjára folyik a gonoszság, az nedvesíti partjait, és öntözi talaját. Az igazságosság elvitte szemem elõl, és mégis, amikor ma megmentésére siet az irgalom, és kezét nyújtja, hogy felemelje szemérõl a fátylat, akkor visszautasítja… Még a földalatti országokba is lementem, a múlt népeihez, hogy kiemeljem életedet a gödörbõl, Káin, de te mind a mai napig nem hallasz meg engem, és nem vagy hajlandó felismerni engem, a te Istenedet.
Vassula, galambom, ne félj! Szólj hangosan, mert Lelkemet adtam neked. Nehéz áthaladni ezen a számûzetésen, de melletted vagyok. Én, a te Szent Társad, melletted járok, beszélgetek veled, barátságomat és vigasztalásomat nyújtom neked. Azért vagyok közeledben, hogy lecsendesítsek és lecsillapítsak minden forgószelet, amely feltámad és meg akar ijeszteni téged. Azért vagyok közeledben, hogy elkergessem a farkasokat, amelyek azért jönnek, hogy rád vadásszanak. Azért vagyok közeledben, hogy megvédjem fejedet a tikkasztó Naptól. Azért vagyok közeledben kedvesem, hogy világosságommal elkergessem az utadba kerülõ viperákat és skorpiókat. Azon az úton vezetlek, amelyen haladnod kell. Mindennap elárasztalak tömjénemmel téged és azokat is, akik követnek minket. Megáldom minden lépésüket. Rajtatok tartom tekintetemet galambjaim, akikért elmentem a pusztaságba, hogy megkeresselek. Irántatok érzett szeretetem élõ tûz, és féltékenységem nagyobb, mint valaha. Hallgassátok hát énekem, pihenõhelyem nincs messze tõletek. Én szeretlek titeket a legjobban, és megajándékozlak benneteket szeretetemmel. Jöjjetek, és hallgassátok tanításomat! Tanításom világosság, amelyet elfelejtett a világ, pedig a szeme fénye lehetett volna.
Jöjj, mi ketten?

Igen, mindörökre Uram.

Mi ketten?

Mindörökre Szûzanyám!

Szeretlek.


1 a mai küldötteket
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 20. EZERSZÁMRA VESZTEM EL AZ ÉLETEKET

1996. március 19.

Szentséges Szívem Vassulája, az a vipera hozza a halált, amelyik körülötted tekergõzik. Megkísért benneteket, azután várakozik. Bukásotokra vár. És akkor már nem késlekedik a halál. Ó… Fájdalom járja át Szentséges Szívemet…

Uram, itt vagyok. Mit tehetek Érted, hogy enyhítsem fájdalmadat?

Szó szerint kövesd parancsomat! 1 A halálnak nem kell eljönnie. Látod-e, amit én látok nap mint nap? Nem… nem, te nem láthatod azt, amit én látok… Ezerszámra vesztem el az életeket 2 oly sok életet vesztek el mindennap. Láttad e, amit én láttam a sivatagban? Ezrek éheznek és szomjaznak a vigasztalásra, reményre és szeretetre. Ezrével vannak, akik mezítelenek és szükségük van szavaimra. Könyörületem kiterjed mindarra, ami él. De nézd! A kísértõ ki akar fosztani, hogy ne tudj semmit felajánlani.

Jöjj, nyújtsd kezedet a szûkölködõk felé! Ne hagyd cserben az éhezõt, aki odakinn várakozik! Ne vonakodj attól, hogy meglátogasd a beteget! Vassula, azért határoztam el, hogy menyasszonyommá fogadlak, hogy kövess engem. Menyasszonyommá tettelek, és elhelyeztem benned Lámpásomat 3 hogy Szentlelkem világosságánál és az Õ hatalma által többé ne úgy gondolkodj, ahogy a halandók gondolkodnak, hanem ahogy angyalaim a mennyben. Akkor megerõsítettelek az erõsség Lelkével, hogy ellenállj az ellenség erõs ütéseinek és megálld helyedet. Megadtam neked az erõsség Lelkét, hogy megmutassam, miben lelem leginkább gyönyörûségemet.

Megnyitottam a menny kapuit, és megmutattam neked szentjeimet, 4akik szegénységben járták útjukat, de táplálták és betakarták a mezítelent, akik alázatban és engedelmességben járták útjukat, de teret hagytak Szentlelkem számára, hogy munkálkodjék bennük és nagylelkûségük által csodákat tegyen. Õk megalázottságban, leköpve és szenvedésben járták útjukat, de igen örültek e megtiszteltetésnek, és még többet kértek, amikor mindent felajánlottak nekem. Teremtmény! Neked még hosszú utat kell bejárnod, de tiéd lesz a gyõzelem díja is, ha lelkesen elfogadod mindazt, amit felkínálok neked. Menyasszonyom, ne félj, ha lelkedben õrzöl engem minden utadon!

Nézd, kezemben egy magot tartok, amelyet ha egyszer elvetek és felnövekszik, elégedettséget ad neked mindazért, amit képes leszel értem fáradhatatlanul megtenni. Nyakadat fogja ékesíteni, mert a megtiszteltetést fogod hordani nyakadon a szépség díszeként. Fejedet illatos olaj fogja bevonni és harmatként fog lecsordulni hajadról. Most pedig nézz másik kezembe… látod ezt a másik magot? Ha egyszer ezt elvetem, a szenvedés kenyerét adja neked, de hasznodra válik. 5 Sebeket fogsz kapni, egyre újabb sebeket. Legjobb barátaidat indítom arra, hogy váljanak elszánt üldözõiddé. Fulladozni és nyögni fogsz. Töviskoronámmal, szögeimmel és keresztemmel foglak megtisztelni. Fel fogom kínálni neked kelyhemet, hogy nap mint nap igyál belõle, amíg kelyhem keserûsége miatt egyetlen pillanatod sem marad arra, hogy lélegzetet végy. Most jöjj, és válassz egyet a magok közül! Ha az elsõt választod, késõbb kapod meg szenvedéseidet. Válassz!

A Te akaratodat kívánom. Isten vagy, Te válassz számomra!

Rendben van, menyasszonyom, én a második magot választom. Üldözni fognak, de sohasem a legjobb barátaid. Azt nem fogom megengedni. Ó mennyire örülök, mert úgy viselkedtél, ahogy akartam. Mindent az én kezemben hagytál és továbbra is semmi maradtál. Felfogod e végre, hogy elég vagyok önmagamban? Nincs szándékomban, hogy elrejtsem kimeríthetetlen gazdagságomat ezekben az ínséges idõkben. A te semmiséged által fogom kiosztani. Ne késlekedj a megmaradt kis idõben, mert szenvedésem felülmúlja értelmedet. Siess, mert odakint a sivatagban fenyegetõen közeledik a halál. Leld gyönyörûségedet a Gyönyörûségben! Megáldalak. IC


1 Az 1996. március 3-i üzenetet.
2 Jézus nagyon sírt és szenvedett,
3 Jézus a Szentlélekre utal,
4 1987 szeptember 27-i látomás
5 a haszon megszentelõdést jelent

Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 19. EGYESÍTSD BENNEM EGÉSZ LÉNYEDET!

1987. március 20.

Vassula, hadd mondjak neked valamit. Szeress engem mindvégig, mert édes lesz a vég, és én veled leszek.

Milyen sokat kellett szenvedned!

Szenvedésem nem volt hiábavaló, megszabadítottalak benneteket a gonosztól.

Bárcsak boldog lehetnél néha.

Boldog vagyok, amikor kedveseim között vagyok.

Boldoggá tesznek Téged?

Igen, feloldják szomorúságomat.

Kár, hogy nem élhettünk 2000 évvel ezelõtt, amikor Veled lehettünk volna.

Még veletek vagyok, leányom.

Jézus, amióta megcsókoltál 1 úgy érzem, hogy “feloldódtam” benned, mintha átlátszó lennék, és mindent betöltõ békében vagyok. Mintha kiüresedtem volna!

Vassula, én vagyok a Béke, mindenkor megadom neked békémet. Merülj el bennem egész lényeddel, és én feloldalak magamban. Ó Vassula, térj be mindig hozzám, és érezd békémet! Még mindig kész vagy-e arra, hogy átalakítsalak?

Igen Jézus, kész vagyok.

Akkor hát engedd, hogy szabadon tehessem veled azt, amit akarok. Tiszta és hûséges lénnyé akarlak formálni, kizárólag saját céljaimra. Próbákat fogsz kiállni erõm segítségével, csakis az én érdekemben. Szavam olyan lesz, mint a patak, amely elöször csak csörgedezik, azután hömpölyög, majd kiárad és óceánná válik, a “Béke és szeretet” óceánjává.

Késõbb:

Vassula, miért nem dicsõítesz engem soha? Én vagyok az Úr, aki megszabadított téged a sötétségtõl. Gondold meg, hogy ki vagy. A legméltatlanabbak között is a legrosszabb vagy.

(Sóhajtottam.)

Mégis szeretlek. Dicsõíts engem Vassula, amiért megszabadítottalak.

(Azon gondolkodtam, mit is mondjak. Tétováztam.)

Ezt mondd:
“Istenem szeretlek,
mert túláradó szeretetedbõl és irgalmadból
mutattad meg nekem világosságodat.
Ádott legyen a Te Neved! Amen.

Megismételtem szavait.


1tegnap este, és ma egész nap
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!

2016. május 18. LEGYEN AZ ÉN VÁLLAM A TE FEJTÁMASZOD, SZENTSÉGES SZÍVEM AZ OTTHONOD!

1989. július 8

Uram, lelkemben nincs bölcsesség, kitartás, buzgóság, türelem. A Te erõdre van szükségem, hogy folytatni tudjam, de tudom, hogy csak azt kell mondanom: “Kudarcot vallok és távolodom Tõled”- és szereteted azonnal ott terem, hogy segítsen rajtam, kezed pedig, hogy felemeljen. Uram?

Én vagyok. Soha ne kételkedj! Én vagyok az Úr, a te menedéked. Ha veszély idején szükséged van rám, ne feledd Nevemet szólítani, és segítségedre sietek. Ragaszkodj hozzám, kedves, mert én vagyok a te Istened, aki megvéd téged. Mindenkinek válaszolok, aki engem szólít. Bízzál bennem, és én sohasem fogok neked csalódást okozni. Támaszkodj rám, legyen az én vállam a te fejtámaszod, Szentséges Szívem az otthonod! Sohasem feledkezem meg rólad. Nem végtelen irgalmamból emeltelek magamhoz? Nem én árasztottam rád a kegyelmek özönét? Kelj fel tehát, és ne félj! Tudom, hogy gyenge a szíved, de az én erõmet adom neked, hogy szembe tudj nézni elnyomóimmal. Elesik egyik a másik után, egyik sem fog hozzád nyúlni, mivel én vagyok menedéked. Nem kell félned tehát, amíg e számûzetés napjait töltöd. Ne feledd, hogyan mentettelek meg a gonosztól. Én vagyok a te reménységed forrása. Mindvégig osztozni fogok veled. Jöjj, és add nekem szíved terhét! Én és te, együtt. Értsd meg mennyire szeretem lelkedet, bár semmi érdemed sincs, leányom. Mindent ingyen adok, amit adok, egyesülj velem, és légy velem egy! Az én békémet adom neked. Ne vétkezz többé!

Alfa és Omega?

Én vagyok.

Dicsõség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk!

Virágom, ne feledd, mosolyogj, ha rám nézel! Szeretet vagyok, és melletted vagyok. Engedd meg, hogy én legyek a te Nevelõd. Már megmondtam, hogy én tanítom fiaimat és leányaimat, és a Szeretet lesz a ti Nevelõtök, Tanítótok, és minden tanítás magától a Bölcsességtõl származik. Én foglak mindvégig vezetni.

Jöjj, te, aki még mindig ebben a pusztaságban tévelyegsz mondván: “Szabadítómat kerestem, de nem találtam rá.”

Találj rám, kedvesem a szív tisztaságában,
szeress önérdek nélkül,
találj rám a szentségben, az önátadásban,
amit tõled kérek.
Találj rám parancsolataimat megtartva,
találj rám, amikor szeretettel viszonzod a gonoszságot,
találj rám a szív egyszerûségében!
Ne vétkezz többé, ne tégy rosszat többé!
Tanulj meg jót cselekedni!
Keresd az igazságot, segítsd az elnyomottat,
hogy kiviruljon ez a szárazság és ez a pusztaság.
Langyosságod legyen égõ lánggá!
Hagyd el közönyödet, és légy buzgó!

Úgy tedd mindezt, hogy azt mondhasd: “Szabadítómat kerestem és rátaláltam, mindvégig közelemben volt, de sötétségemben nem vettem észre. Dicsõség legyen Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Hogy lehettem ennyire vak?”Akkor emlékeztetni foglak, hogy tartsd meg, és becsüld meg törvényeimet, hogy élj.

Köszönöm, Uram, hogy élõ forrássá változtatod ezt a pusztaságot.

Ne feledd tanításaimat! Jöjj, soha ne feledkezz meg jelenlétemrõl! A Szeretet szeret téged. 1 Osztozunk?

Ó, igen Uram.

Akkor osztozzunk szeretettel! Légy velem egy!


1 Hirtelen eszembe jutott házi munkám.
Kategória: Napi | Szólj hozzá most!